Bruksanvisning Sat 801+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Sat 801+"

Transkript

1 Bruksanvisning Sat 801+

2 Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / Faks: +49 (0) 211 / E-post: Internett: EN TD

3 1 Generelt Informasjon om bruk Symboler og deres betydning Ansvar og garanti Opphavsrett Fjerning og avhending Sikkerhet Tiltenkt bruk Mulig feilbruk Brukerens ansvar Mulige farer forbundet med utstyret Brukere Kundeservice Tekniske data Produktdata Standardinnstillinger fra fabrikken Oversikt Displayer og kontroller Kontakter på enheten LCD-display Piktogrammer på enheten USB-kontakt Frakt, emballering og lagring Inspeksjon ved mottakelse Emballering Lagring Bruk Omgivelsesforhold Før første gangs bruk Energiforsyning Tilkobling til strømnett Batteridrift Endring av energiforsyning Endre nettstrøm til batteri Endre fra batteri til nettstrøm Strømbrudd Tilkoblinger s3

4 Tilkobling av pasientkabelen Frakobling av sensoren fra pasientkabelen Frakobling av pasientkabelen fra enheten Installasjon av enheten Bruk av Masimo-sensorer Valg av (riktig) sensor Betjening Generelt Bruk av menyen Bruk av menyknappene Visning av hovedmenyen Menystruktur Slå på enheten Slå av enheten Alarmgrenser (alarmgrenser) Innstilling av alarmgrensene Innstilling av alarmfilteret Konfigurasjon (Konfigurasjon) Skjermalternativer (Skjerm) Menyspråk (Språk) Adgangstillatelser (Hjemmemodus) Lydalarmer (Akus.alarm) Pulssignalets volum (Puls volum) Alarmsignalets volum (Alarm volum) Tid for lydløs alarm (Lydløs tid) Masimo signalprosessering (Signalprosess) Gjennomsnittstid (Gjennomsnitt) Perfusjonssensitivitet (Algoritmemodus) SmartTone (Smart tone) Systemtid (Klokke) Produktinformasjon (Produktinfo) Alarmer Generelt Alarmfilter Alarmkategorier... 56

5 8.3.1 Alarmer med høy prioritet SpO 2 -alarm Pulsalarm Systemalarmer Alarmer med middels prioritet Alarmer med lav prioritet Kombinasjon av alarmer med forskjellig prioritet Data Alarmlister (Alarmlister) Vital alarmliste (Vital alarmliste) Total alarmliste (Totalalarmliste) Alarmdetaljer Trendvisning (Trend) Trendvisning Eksport av data SD-kort USB-tilkobling Feilfunksjon Rengjøring og vedlikehold Rengjøring Rengjøring av enheten Rengjøring av Masimo-sensorene Rengjøring av pasientkabler Vedlikehold Årlig vedlikehold Brukerkontroll av alarmfunksjon Tilbehør og reservedeler Tilbehør Avansert informasjon Gjennomsnittstid Forsinkelse av alarmsignalgenerering Stikkordregister s5

6 1 Generelt 1.1 Informasjon om bruk Denne bruksanvisningen beskriver hvordan du håndterer enheten riktig og trygt. Det er helt avgjørende at du overholder spesifikke sikkerhetsmerknader og -instruksjoner samt gjeldende forskrifter om forebygging av ulykker på arbeidsstedet og generelle sikkerhetsforskrifter. Før du tar enheten i bruk må du lese bruksanvisningen i sin helhet, og da særlig kapittelet som omhandler sikkerhet og de respektive sikkerhetsmerknadene. Det er viktig at du forstår innholdet. Håndboken er en del av enheten. Den må alltid oppbevares lett tilgjengelig i nærheten av enheten. Bruksanvisningen må alltid leveres med enheten ved overdragelse til tredjepart. 1.2 Symboler og deres betydning Viktige tekniske sikkerhetsmerknader i denne bruksanvisningen er angitt med symboler. Det er viktig at du overholder og følger de spesifiserte merknadene knyttet til sikkerhet på arbeidsstedet. Opptre aktsomt i disse situasjonene, særlig for å unngå ulykker og skader på enheten og personer. FORSIKTIG! Fare for personskade eller død. Dette symbolet angir situasjoner som kan føre til helseskade, personskade, varig kroppsskade eller dødsfall hvis sikkerhetsmerknadene ikke følges. ADVARSEL! Fare for elektrisk støt. Dette symbolet angir situasjoner som medfører fare for elektrisk støt. Alvorlig personskade eller dødsfall kan forekomme hvis sikkerhetsmerknadene ikke følges. Nødvendig arbeid må kun utføres av kvalifisert elektriker. FARE! Risiko for skade på enheten. Dette symbolet angir situasjoner som kan føre til skade, feilfunksjon og eller tap av utstyr hvis sikkerhetsmerknadene ikke følges. Merk! Dette symbolet angir råd og informasjon som kan være til nytte for å sikre effektiv og problemfri håndtering av enheten. INFORMASJON! Dette symbolet angir merknader som bidrar til å klargjøre enkelte spesialiserte begreper. 6

7 1.3 Ansvar og garanti Alle data og merknader i denne bruksanvisningen bygger på gjeldende forskrifter, eksisterende teknologi samt mange års kunnskap og erfaring. Bruksanvisningen må leses nøye før enheten tas i bruk! Produsenten er ikke ansvarlig for skader og feilfunksjon som skyldes manglende overholdelse av bruksanvisningen. Det er den tyske versjonen av denne bruksanvisningen som er gjeldende. Oversettelser av bruksanvisningen er utført etter vår beste overbevisning. Vi påtar oss imidlertid ikke ansvar for eventuelle oversettingsfeil. Tekst og grafikk samsvarer ikke nødvendigvis med leveransens omfang. Produktdesigner og diagrammer er ikke i målestokk 1:1. Leveransens omfang og de grafiske fremstillingene kan avvike fra dataene og merknadene i bruksanvisningen ved bestilling av en spesialenhet med ekstra funksjoner eller som følge av nye teknologiske endringer. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt produsenten. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer på produktet i den hensikt å forbedre produktets funksjoner og ytelse. s7

8 1.4 Opphavsrett Bruksanvisningen er å anse som konfidensiell. Den er utelukkende beregnet for relevant personell som arbeider på eller med enheten. Alle tekstuelle data, tekster, tegninger, illustrasjoner og andre gjengivelser er beskyttet av lover om opphavsrett og omfattes i tillegg av kommersielle patentrettigheter. Ethvert brudd på disse vil føre til søksmål. Overdragelse til tredjepart, enhver form for mangfoldiggjøring (også delvis) samt bruk og/eller rapportering av innholdet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra produsenten. Brudd vil føre til krav om kompensasjon. Ytterligere rettigheter er forbeholdt. Vi forbeholder oss retten til å utøve alle rettigheter knyttet til betingede patentrettigheter. Dette apparatet er beskyttet av en eller flere av følgende amerikanske patenter: RE38,492, RE38,476, 7,221,971, 7,215,986, 7,215,984, 6,850,787, 6,826,419, 6,822,564, 6,816,741, 6,745,060, 6,699,194, 6,684,090, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,53, 6,606,511, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036 og deres internasjonale ekvivalenter. Andre amerikanske og internasjonale patenter er under behandling. Besittelse eller kjøp av dette utstyret innebærer ikke en uttrykt eller underforstått lisens til å bruke utstyret med uautoriserte sensorer eller kabler som alene eller i kombinasjon med dette utstyret omfattes av en eller flere patenter som dette utstyret er forbundet med. 1.5 Fjerning og avhending Ta godt vare på emballasjonen slik at enheten kan sendes intakt hvis den må inn på service. Hvis emballasjen mot formodning blir kastet, må du følge de reglene for avhending som gjelder i det respektive landet. Avhending av infisert tilbehør (f.eks. Masimo-sensor infisert av en bruker) må utføres av et sertifisert avhendingsfirma. Du kan få de nødvendige kontaktopplysningene fra kommunen. Enheten inneholder batterier som ikke må kastes i vanlig husholdningsavfall. I stedet for å kaste batteriene i vanlig husholdningsavfall må de leveres til et godkjent innsamlingssted. Når enheten når slutten av sin levetid, må den avhendes i henhold til gjeldende lover. Alternativt kan enheten returneres til forhandleren, som da overtar ansvaret for at enheten avhendes på en profesjonell måte. 8

9 2 Sikkerhet Denne delen gir oversikt over alle viktige sikkerhetsaspekter som bidrar til optimal beskyttelse av personer samt sikker og problemfri bruk av enheten. I tillegg inneholder de enkelte kapitlene konkrete sikkerhetsmerknader (angitt av symboler) for å forebygge forestående fare. Videre er det viktig at eksisterende piktogrammer, skilt og påskrifter på enheten følges og holdes i god, lesbar stand. 2.1 Tiltenkt bruk Enheten brukes til kontinuerlig overvåking av funksjonell oksygenmetning og pulsfrekvens. Den er utstyrt med en alarmfunksjon i tilfelle det oppstår avvik i forhold til innstilte alarmgrenser. Enheten egner seg til overvåking av nyfødte, barn og voksne pasienter. Det er kun tillatt å bruke sertifiserte Masimo-sensorer for de respektive pasienttypene. Som følge av enhetens oppbygning og konfigurasjon kan den brukes stasjonært eller mobilt i og utenfor hjemmet, i en klinisk sammenheng eller i et søvnlaboratorium. Pulsoksymeteret anses å være et tidligvarslingssystem. Hvis det er tegn på at en pasient får for lite oksygen, må det umiddelbart foretas en mer grundig undersøkelse. FARE! Misbruk og/eller bruk av enheten på enhver annen måte enn som anbefalt ved lov, er forbudt og anses som brudd på loven. Ethvert krav mot produsenten og/eller autorisert personell som følge av skade forårsaket av feil bruk av enheten, vil bli avvist. Brukeren av enheten er alene ansvarlig for alle skader forårsaket av feil bruk. Riktig overholdelse av denne bruksanvisningen med tilhørende data og instruksjoner anses som riktig bruk. Enheten må ikke åpnes eller endres, bortsett fra når batteriet skal skiftes. Deler som ikke inngår i leveransens omfang kan kun brukes etter godkjenning av selskapet, Bitmos GmbH Mulig feilbruk ADVARSEL! Brannfare. Pulsoksymeteret må ikke brukes under MR-undersøkelser. Den elektriske strømmen som induseres der, kan forårsake brannskader. Pulsoksymeteret må ikke brukes til å overvåke respirasjon. Dette må kun gjøres med spesialutstyr beregnet på respirasjonsovervåking. s9

10 Et pulsoksymeter må ikke brukes som en apnémonitor. Et pulsoksymeter er å anse som et tidligvarslingsapparat. Når en trend mot hypoksemi noteres hos pasienten, må blodprøver analyseres av et CO-oksymeter i laboratorium for å få en fullstendig forståelse av pasientens tilstand. Måling av pulsfrekvens er basert på optisk registrering av perifer puls og er derfor ikke alltid i stand til å oppdage visse arytmier. Pulsoksymeteret må ikke brukes som erstatning for EKG-basert arytmianalyse. Hvis en alarmtilstand (annen enn unntakene oppført her) oppstår mens alarmen er satt på lydløs, vil de eneste alarmindikasjonene være visuelle displayer og symboler forbundet med alarmtilstanden. Dette utstyret må kun brukes av kvalifisert personell. Denne håndboken, bruksanvisninger for tilbehør, all sikkerhetsinformasjon og spesifikasjoner må leses før bruk. Bruk ikke noen form for skjøteledninger eller adaptere. Den pluggbare strømforsyningen må være intakt og uskadet. Eksplosjonsfare. Pulsoksymeteret må ikke brukes i brennbare omgivelser. Slike omgivelser kan utvikles under arbeid med brennbare anestesimidler, lystgass eller andre brennbare gasser og væsker. Pulsoksymeteret må ikke brukes med en svitsjet strømkontakt. En slik kontakt anses ikke å være en beskyttet strømforsyning. Forstyrrende stoffer: Fargestoffer eller ethvert stoff som inneholder fargestoffer som endrer vanlig blodpigmentering, kan føre til feilaktige måleverdier. SpO2 er empirisk kalibrert for funksjonell arteriell oksygenmetning hos friske voksne frivillige med normale nivåer av karboksyhemoglobin (COHb) og methemoglobin (MetHb). Et pulsoksymeter kan ikke måle forhøyede nivåer av COHb eller MetHb. Økninger i enten COHb eller MetHb vil påvirke nøyaktigheten av SpO2-målingen. Ved økning i COHb: COHb-nivåer over det normale har en tendens til å øke nivået av SpO2. Økningen er omtrent lik mengden av COHb som er til stede. MERK: Høye nivåer av COHb kan forekomme sammen med en tilsynelatende normal SpO2. Når det er mistanke om forhøyede nivåer av COHb, må det gjennomføres en laboratorieanalyse (CO-oksymetri) av en blodprøve. Forhøyede nivåer av methemoglobin (MetHb) vil føre til unøyaktige SpO2-målinger. Når det er mistanke om forhøyede nivåer av MetHb, må det gjennomføres en laboratorieanalyse (CO-oksymetri) av en blodprøve. Forhøyede nivåer av karboksyhemoglobin (COHb) vil føre til unøyaktige SpO2-målinger. Når det er mistanke om forhøyede nivåer av COHb, må det gjennomføres en laboratorieanalyse (CO-oksymetri) av en blodprøve. 10

11 Forhøyede nivåer av total bilirubin kan føre til unøyaktige SpO2-målinger. Alvorlig anemi kan føre til feilaktige SpO2-målinger. Nærvær av karboksyhemoglobin (HbCO), methemoglobin (Hbmet) eller fortynnede fargestoffer eller stoffer som inneholder fargestoffer i blodstrømmen, kan påvirke målingene og føre til feilaktige forhøyede verdier. Ved bruk av pulsoksymeteret i nærheten av utstyr som sender ut sterke elektromagnetiske signaler (mobiltelefoner, monitorer osv.), kan funksjonaliteten bli redusert. Bruk ikke sat801+ eller sensorer under MR-skanning. Indusert strøm kan forårsake brannskader. sat801+ kan påvirke MR-bildet, og MR-apparatet kan påvirke nøyaktigheten av pulsoksymeterets parametere og målinger. 2.2 Brukerens ansvar Denne brukerhåndboken må oppbevares i nærheten av enheten og må hele tiden være tilgjengelig for dem som bruker utstyret. Enheten må kun brukes når den er i teknisk god, driftsmessig stand. Enheten må alltid undersøkes for eventuelle defekter før bruk. Anvisningene i brukerhåndboken må følges helt og holdent og uten endringer! For å kunne bruke enheten må anvisningene i denne brukerhåndboken, de angitte sikkerhetsmerknadene, lokale forskrifter om forebygging av ulykker og generelle sikkerhetsforskrifter samt gjeldende miljøbestemmelser innføres og følges. Brukeren og autorisert personell er ansvarlig for at enheten fungerer uten forstyrrelse og er tildelt et definert ansvar for installasjon, bruk, vedlikehold og rengjøring av enheten. Utstyret krever at det utvises ansvarlighet og aktsomhet ved bruk. Uautorisert bruk eller bruk av autorisert personell kan sette liv i fare. 2.3 Mulige farer forbundet med utstyret Enheten har gjennomgått en fareanalyse. Konstruksjonen og utførelsen av enheten bygger på og er i samsvar med gjeldende teknisk standard. Og likevel finnes det fortsatt risikoer! ADVARSEL! Helsefare. Særlig tilsyn er nødvendig hvis enheten brukes i nærheten av barn eller sengeliggende personer. Bruk i nærheten av små barn må aldri skje uten ytterligere overvåking. s11

12 ADVARSEL! Fare for elektrisk støt. Elektrisk strøm kan forårsake alvorlige skader. Skade på isolasjonen eller enkeltdeler kan være livstruende. Derfor må: arbeid på enheten kun utføres av kvalifiserte fagpersoner, enheten alltid kobles fra strømnettet før det utføres arbeid på den, og strømkablene alltid kontrolleres for skade før enheten tas i bruk. ADVARSEL! Fare forbundet med engangs- og/eller oppladbare batterier. Enheten inneholder oppladbare batterier. Batteriene må ikke kastes i åpen ild eller utsettes for høye temperaturer. Dette kan medføre fare for eksplosjon. Ved feil bruk kan det lekke væske fra battericellene. Dette kan føre til hudirritasjon. Unngå kontakt med slik væske. Ved kontakt må huden skylles straks med store mengder vann. Hvis du får væske i øynene, skyll straks øynene med vann i 10 minutter og kontakt lege omgående. FARE! Oppretthold en stabil høyfrekvent lyd. Medisinske instrumenter kan påvirkes av (mobilt) RF-kommunikasjonsutstyr (f.eks. mobiltelefoner). Bruk ikke mobiltelefoner i nærheten av enheten. FARE! Overhold elektromagnetisk kompatibilitet. Elektromedisinsk utstyr er gjenstand for spesielle sikkerhetsforskrifter knyttet til elektromagnetisk kompabilitet (EMC) og må brukes og installeres i henhold til retningslinjene i det vedlagte EMC-dokumentet. Vær spesielt oppmerksom på følgende: Gulv bør være av tre eller betong, eller dekket med keramiske fliser. Hvis gulvet består av syntetisk materiale, må den relative fuktigheten være minst 30 %. Enheten må ikke utsettes for sterke magnetiske felt under bruk. Magnetiske felt i nettfrekvensen må svare til normale verdier i forretnings- eller sykehusmiljøer. 12

13 2.4 Brukere Enheten må kun brukes av kvalifiserte fagpersoner og opplærte brukere. Særlig konfigurasjonen av enheten (f.eks. alarmgrensene) må utføres av personer med relevant medisinsk ekspertise. 2.5 Kundeservice Du kan kontakte Bitmos GmbH på følgende måte: Kontortid: Mandag fredag fra kl til Adresse: Bitmos GmbH Himmelgeister Str. 37 D Düsseldorf Tyskland Telefon: Faks: Internett: E-post: s13

14 3 Tekniske data 3.1 Produktdata Egenskap Enhetens dimensjoner (L x B x H) Vekt, inklusive batterier Verdi 128 x 85 x 46 mm 230 g Ekstern strømforsyning Intern strømforsyning Maks. driftstid ved batteridrift 240 V ~50 Hz 5 V DC 1 A LiIonMn 2 x 3,6 V / 2250 mah (hver) 22 timer garantert (fulladet) Driftstemperatur +5 til +40 C Lagringstemperatur -25 til +70 Klassifikasjon i henhold til MDD (direktiv for medisinsk utstyr) ll b Karakteristiske data SpO 2 Puls Måleområde % slag/min Nøyaktighet slag/min +/- 3 sifre uten bevegelse: voksne, barn og nyfødte Nøyaktighet slag/min +/- 5 sifre med bevegelse: voksne, barn og nyfødte Nøyaktighet uten bevegelse: voksne og barn Nøyaktighet uten bevegelse: nyfødte Nøyaktighet under bevegelse: voksne, barn og nyfødte % +/- 2 sifre 0 69 % ikke angitt % +/- 3 sifre 0 69 % ikke angitt % +/- 3 sifre 0 69 % ikke angitt Oppløsning 1 % 1 slag/min Oppdateringsintervall for data 1 Hz 1 Hz 14

15 Masimo SET-teknologien med LNOP Adt-sensorer er blitt validert for nøyaktighet ved ingen bevegelse i studier av humant blod hos friske voksne frivillige i studier av indusert hypoksi i området % SpO2 opp mot et CO-oksymeter og en EKG-monitor i laboratorium. Denne variasjonen er lik pluss eller minus et standardavvik, noe som omfatter 68 % av befolkningen. Masimo SET-teknologien med LNOP Adt-sensorer er blitt validert for nøyaktighet ved bevegelse i studier av humant blod hos friske voksne frivillige i studier av indusert hypoksi mens det ble utført gnidende og bankende bevegelser, ved 2 4 Hz med en amplitude på 1 2 cm og en ikkerepetitiv bevegelse på 1 5 Hz med en amplitude på 2 3 cm i studier av indusert hypoksi i området % SpO 2 opp mot et CO-oksymeter og en EKG-monitor i laboratorium. Denne variasjonen er lik pluss eller minus et standardavvik, noe som omfatter 68 % av befolkningen. Masimo SET-teknologien med LNOP Neo- og Neo Pt-sensorer er blitt validert for nøyaktighet ved neonatal bevegelse i studier av humant blod hos nyfødte mens den nyfødtes fot ble beveget ved 2 4 Hz med en amplitude på 1 2 cm opp mot et CO-oksymeter og en EKG-monitor i laboratorium. Denne variasjonen er lik pluss eller minus et standardavvik, noe som omfatter 68 % av befolkningen. MERK! Et funksjonelt testverktøy kan ikke brukes til å vurdere nøyaktigheten til en pulsoksymetersensor eller et pulsoksymeter. MERK! Hvis det finnes uavhengig bevis på at en bestemt kalibreringskurve er nøyaktig for kombinasjonen av et pulsoksymeter og en pulsokysemetersensor, kan et funksjonelt testverktøy måle i hvor stor grad en monitor bidrar til den totale feilen i et monitor/sensor-system. Det funksjonelle testverktøyet kan da måle hvor nøyaktig et bestemt pulsoksymeter kan gjengi denne kalibreringskurven. Perfusjon Måleområde 0,02 20,0 % Innstillingsområde for alarmgrensene Øvre grense, oksygenmetning % Nedre grense, oksygenmetning % Øvre grense, pulsfrekvens Nedre grense, pulsfrekvens Alarmsignal, volum slag/min slag/min 75 dba s15

16 Sensor Bølgelengder Maks. lysintensitet 660 nm (rød), 905 nm (infrarød) 0,79 mw Merk! Informasjon om bølgelengdeområdet kan være spesielt nyttig for klinikere. 3.2 Standardinnstillinger fra fabrikken Innstilling Verdi Alarmgrense, SpO 2 høy 100 % Alarmgrense, SpO 2 lav 85 % Alarmgrense, puls høy Alarmgrense, puls lav Alarmfilter, SpO 2 lav Alarmfilter, puls høy Minnekonfigurasjon SmartTone 160 slag/min 40 slag/min Av Av Permanent, skriv over På Alarmsignal, volum 5 Pulssignal, volum 5 Alarm, lydløs tid Gjennomsnittstid Perfusjonssensitivitet 60 sek 8 sek Normal 16

17 4 Oversikt 4.1 Displayer og kontroller 1 TFT-display 2 grønn lampe 3 rød alarmlampe 4 Spor til micro SD-kort Navigasjonsknapp høyre/opp 6 Av/på-knapp 7 Høyttaler 8 Lydløs alarm-knapp 9 Meny/OK-knapp 10 Navigasjonsknapp venstre/ned Gul alarmlampe 7 Fig. 1: Front 4.2 Kontakter på enheten Kontakter på enhetens øvre panel: 1 USB-kontakt 2 Kontakt for pasientkabel 3 Kontakt for AC-adapter Fig. 2: Enhetens øvre panel s17

18 1 4.3 LCD-display Perfusjonsindeks, grafisk og numerisk gjengivelse 2 Pletysmogram, viser den faktiske og normaliserte pulskurven i standard visningsmodus 3 Signal IQ hoppende søyle, grafisk visning av gjeldende Signal-IQ-verdi; signal-iq-verdien angir signalkvaliteten 4 Oksygenmetning i % 5 Datalagringskapasitet i % 6 Nedre og øvre alarmgrense for oksygenmetning 7 Symbol for lydløs alarm hvis lydalarmen er midlertidig av (satt på pause) hvis lydalarmen er slått av (alarm av). 8 Statuslinje: Alarmmeldinger, klokke og andre informasjonsparametere vises avhengig av menyvalget 9 Nedre og øvre alarmgrense for pulsfrekvens 10 AF-symbol, vises ved aktivert alarmfilter 11 Pulsfrekvens i slag per minutt (slag/min) 12 Signal IQ søyle med numerisk avlesing 13 batterikapasitet 18

19 Hva er Signal IQ? Signal-IQ er en måleindikator for signalidentifikasjon og signalkvalitet. Masimo utviklet denne indikatoren for å gi informasjon til brukeren når det er tvil om en måling. Signal-IQ er en visuell pålitelighetsindikator for måling av oksygenmetning og pulsfrekvens. Jo vanskeligere det er å registrere et arterielt pulssignal, desto lavere er den viste IQ-søylen. Signal- IQ-søylen er særlig nyttig ved bevegelse, dårlig sirkulasjon eller miljømessige påvirkninger. Hva er perfusjonsindeks? Perfusjonsindeksen er en måleindikator for pulsstyrken ved punktet for sensormåling. Perfusjonsindeksen varierer fra 0,02 % (svært svak pulsstyrke) til 20 % (svært sterkt pulssignal). Perfusjonsindeksen beregnes ut fra den reflekterte infrarøde andelen. Perfusjonsindeksen er en relativ måling og kan variere fra sted til sted og fra pasient til pasient. s19

20 4.4 Piktogrammer på enheten Symbol Betydning Les bruksanvisningen! Av/på-knapp Meny/OK-knapp Navigasjonsknapp høyre/opp Navigasjonsknapp venstre/ned Lydløs alarm IP 22 IP-grad mot inntrengning Produsent Omgivende trykk ved lagring Fuktighetsområde ved lagring Temperaturområde ved lagring Modellnummer Serienummer Defibrillatorsikkert type BF-utstyr 20

21 4.5 USB-kontakt FARE! Bruk kun originaldeler ved tilkobling til USB-kontakten. Hvis ikke kan enheten blir skadet. Enheten har en innebygd mini-usb-kontakt (1) som brukes ved servicearbeid. MERK! Det er ikke mulig å koble til pasientkabelen og USB-kabelen samtidig. MERK! Den nødvendige grensesnittprogramvaren kan fås fra leverandøren av det medisinske utstyret eller direkte fra Bitmos GmbH. Fig. 3: USB-kontakt s21

22 5 Frakt, emballering og lagring 5.1 Inspeksjon ved mottakelse Undersøk leveransen umiddelbart etter mottakelse for å kontrollere at alt er der og at ingenting er skadet. Ved synlig ekstern skade må leveransen ikke aksepteres eller kun aksepteres med forbehold. Angi omfanget av skaden på det medfølgende leveransedokumentet, dvs. på speditørens dokument. Start reklamasjonsprosedyren. Rapporter usynlig skade med én gang den oppdages. Skademeldinger kan kun behandles innenfor en gyldig tidsperiode for aksept av krav. 5.2 Emballering For å redusere risikoen for skade må enheten alltid transporteres eller sendes i originalemballasjen. Vi anbefaler at du tar vare på emballasjen. ADVARSEL! Risiko for kvelning. Emballasjematerialer er ikke beregnet for barn. Det kan oppstå fare for kvelning. FARE! Emballasjematerialer må alltid avhendes på en miljøvennlig måte og i henhold til lokale forskrifter for avhending. Ved behov kan du tilkalle et gjenvinningsselskap. 22

23 5.3 Lagring Enheten må kun lagres under følgende forhold: Ved lagring over lengre tid må batteriet lades opp (minst én gang hver 6. måned). Sikre enheten før lagring eller slå AV Må ikke lagres utendørs. Lagre enheten i et tørt, støvfritt område. Må ikke utsettes for aggressive midler. Unngå direkte sollys. Unngå mekaniske vibrasjoner. Lagringstemperaturen er fra -25 til +70 C. Relativ luftfuktighet er maks. 93 %. Ved lagring over lengre tid må du regelmessig kontrollere den generelle tilstanden til alle delene og emballasjen. Beskytt enheten mot uautorisert tilgang (tyveri, anskaffelse og bruk av uautorisert tredjepart). s23

24 6 Bruk 6.1 Omgivelsesforhold Enheten bruker høyfrekvensenergi kun til sine interne funksjoner. Det er grunnen til at den utstrålte høyfrekvensenergien er svært lav, og det er ikke sannsynlig at elektroniske enheter i nærheten vil bli forstyrret. Enheten er beregnet for bruk i alle omgivelser, herunder i boliger og på steder som er direkte koblet til et offentlig nett som også betjener bygninger med boenheter. Gulv bør bestå av tre eller sement, eller være dekket med keramiske fliser. Hvis gulvet er dekket med syntetisk materiale, må den relative fuktigheten være minst 30 %. 6.2 Før første gangs bruk Før enheten tas i bruk første gang må du gjøre deg kjent med den og alt tilbehøret. Det innebærer også at du må lese brukerhåndboken. ADVARSEL! Fare for pasienten. Enheten brukes til å overvåke pasienter. Det er grunnen til at den kun skal brukes og konfigureres av kvalifiserte og opplærte brukere. Før du bruker enheten på en pasient første gang, må den slås på og testes. 6.3 Energiforsyning Tilkobling til strømnett Enheten kan forsynes med strøm via medfølgende strømenhet eller via batterier for mobil bruk. Hvis enheten kobles fra strømforsyningen under bruk, aktiveres alarmen for strømfeil. FARE! Bruk aldri grenuttak/padder for å koble til enheten. Koble aldri enheten til en svitsjet strømkontakt. Bruk kun strømenheten som leveres med enheten. Installer enheten på en måte som gjør at den lett kan kobles fra strømforsyningen. 24

25 1. Koble strømadapterpluggen (1) til kontakten på enheten (2) 2. Plugg den andre enden av kabelen inn i et strømuttak. Fig. 4: Sett adapterkabelen inn i kontakten Strømlampen (1) begynner å lyse. MERK! Strømlampen signaliserer bare at enheten tilføres strøm. Lampen viser ikke enhetens driftstilstand (AV/PÅ). Fig. 5: Strømlampe Batteridrift Strøm til overvåking kan også tilføres uten den eksterne strømenheten, nemlig ved bruk av det interne batteriet. Med et fulladet batteri er strømforsyningen garantert i minst 22 timer med overvåking. Når enheten er slått på, vises den aktuelle batterikapasiteten som et ikon på LCD-displayet. Hvis batterikapasiteten blir for lav, dvs. når overvåking er garantert i mindre enn 1 time, aktiveres batterialarmen. Batteriet må lades helt opp før enheten brukes første gang. FARE! Bruk aldri grenuttak/padder for å koble til enheten. Koble aldri enheten til en svitsjet strømkontakt. Bruk kun strømenheten som leveres med enheten. s25

26 1. Koble strømadapterpluggen til kontakten på enheten. 2. Plugg den andre enden av kabelen inn i et strømuttak. Fig. 6: DC-strømadapter 3 Den grønne strømlampen (1) begynner å lyse. MERK! Den grønne strømlampen signaliserer bare at enheten tilføres strøm. Lampen viser ikke enhetens driftstilstand (AV/PÅ). 4. For å lade opp enheten må enheten være tilkoblet i 8 timer hvis enheten er slått av, eller i 9 timer hvis enheten er på. Fig. 7: Strømlampe MERK! Når enheten er på, vises batterikapasiteten på skjermen. 26

27 6.3.3 Endring av energiforsyning Enheten kan enten tilkobles strømnettet (med en strømpluggadapter) eller brukes med interne oppladbare batterier Endre nettstrøm til batteri 1. Ta strømkabelen ut av strømuttaket. 2. Ta strømpluggen (1)ut av kontakten på enheten (2). 3. Strømlampen (1) slukker. Fig. 8: DC-strømplugg 4. Hvis enheten er slått på, utløses alarmen for strømfeil i 30 sekunder. Den gule alarmlampen begynner å lyse, og statuslinjen viser meldingen Strømfeil! Fig. 9: Strømlampe Fig. 10: Strømfeil! s27

28 5. Etter 30 sekunder tilbakestilles alarmen, og skjermen går tilbake til standard visningsmodus. 6. Nå drives enheten av de interne batteriene. Fig. 11: Standard visningsmodus Endre fra batteri til nettstrøm Enheten er i batteridrift. 1. Koble DC-strømpluggen til kontakten på enheten. 2. Plugg den andre enden av kabelen inn i et strømuttak. Fig. 12: DC-strømplugg 3. Strømlampen (1) begynner å lyse. 4. Enheten er nå tilkoblet strømnettet. MERK! Den grønne strømlampen signaliserer bare at enheten tilføres strøm. Lampen viser ikke enhetens driftstilstand (AV/PÅ). Fig. 13: Strømlampe Strømbrudd Ved strømbrudd aktiveres alarmen for strømfeil umiddelbart. Etter 30 sekunder går enheten over til batteridrift. 28

29 6.4 Tilkoblinger Tilkobling av pasientkabelen 1. Koble pasientkabelen (1) til kontakten på enheten (2). Pluggen kan bare settes inn én vei, og du hører når den låses på plass. 2. Velg riktig Masimo-sensor. Fig. 14: Tilkobling av pasientkabel 3. Sett sensorpluggen inn i kontakten på pasientkabelen Pluggen kan bare settes inn én vei, og du merker når den låses på plass. MERK! Noen Masimo-sensorer (f.eks. av typen LNOP DCSC) leveres med en integrert pasientkabel. I så fall er det ikke nødvendig å koble sensoren til en separat pasientkabel. Fig. 15: Tilkobling av LNOP-sensor Fig. 16: Tilkobling av LNCS-sensor s29

30 6.4.2 Frakobling av sensoren fra pasientkabelen LNOP-sensorer 1. Trykk de to frakoblingsknappene (1) sammen. Låsemekanismen frigjør sensorpluggen. 2. Fjern pluggen fra koblingen (2). Fig. 17: LNOP-sensorkobling LNCS-sensorer 1. Løft beskyttelsesdekselet (1). 2. Dra i sensorpluggen for å fjerne den fra pasientkabelen (2). Fig. 18: LNCS-sensorkobling 30

31 6.4.3 Frakobling av pasientkabelen fra enheten 1. Trykk de to frakoblingsknappene (1) på pasientkabelkontakten sammen. Låsemekanismen frigjør pasientkabelen. 2. Ta ut kontakten. FARE! Ikke dra ut pluggen med makt. Den kan bli skadet. Fig. 19: Pasientkabelkobling 6.5 Installasjon av enheten Installer enheten slik at den er minst mulig i veien for pasienten. Under normale omstendigheter bør enheten plasseres på nattbordet ved siden av pasientsengen. ADVARSEL! Fare på grunn av kabel i nærheten av pasienten. Som med alt medisinsk utstyr må pasientkablene plasseres på en slik måte at det ikke er fare for at pasienten vikles inn i dem eller kveles. ADVARSEL! Fare på grunn av utjevningsstrøm. Berør aldri pasienten og enhetens eksterne tilkoblinger samtidig. Pasientens helse kan påvirkes av mulig forekomst av utjevningsstrøm. FARE! Enheten kan falle. Sørg for at enheten er trygt plassert. Den kan skades hvis den faller, eller skade pasienten. Løft aldri enheten ved hjelp av enhetens kontakter. De kan bli skadet. Batteridrift gjør at enheten er bærbar. ADVARSEL! Kontakter kan kobles fra under bevegelse. Når du flytter enheten under overvåking, må du kontrollere at pasientkabelkontakten sitter på plass. Hvis kontakten kobles fra ved et uhell, aktiveres en alarm. s31

32 6.6 Bruk av Masimo-sensorer ADVARSEL! Fare på grunn av manglende overholdelse av bruksanvisningen. Les merknadene i brukerhåndboken for Masimo-sensorene nøye. Manglende overholdelse kan føre til feilaktige måleresultater. Bruk kun godkjente Masimo-sensorer sammen med enheten. Bruk av andre sensorer kan redusere enhetens ytelse og således utgjøre en fare for pasienten! Det kan oppstå vevsskade som følge av feil påføring eller bruk av en sensor, f.eks. ved at sensoren settes for stramt på. Inspiser sensorstedet i henhold til bruksanvisningen for å sikre at huden er intakt og at sensoren plasseres og festes riktig. Bruk ikke skadede sensorer eller kabler! Bruk ikke en sensor med eksponerte optiske komponenter. Verken sensorene eller pasientkabelkontaktene er vanntette. Du må aldri senke sensorene eller kontaktelementene ned i væske eller holde dem under rennende vann. Steriliser ikke sensorer eller pasientkabler ved hjelp av stråling, damp eller etylenoksid. MERK! Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Masimo-sensorer i bruksanvisningen til den relevante sensoren. MERK! En komplett liste over godkjente Masimo-sensorer kan fås ved henvendelse til produsenten. 32

33 6.6.1 Valg av (riktig) sensor Velg sensor basert på pasientens alder og vekt, og om de er til engangs- eller flergangsbruk. Denne tabellen er veiledende. Riktig sensor må være tilpasset den enkelte pasienten. MERK! Den nyeste listen over sensorer kan fås ved henvendelse til produsenten. Sensorer til engangsbruk Produktkode Sensortype Pasienttype og vekt LNOP Adt Voksne > 30 kg LNOP Pdt Barn og voksne > 10 kg og < 50 kg LNOP Neo Nyfødte < 10 kg LNOP Neo Pt Nyfødte < 1 kg, sensitiv hud LNOP Neo-L Nyfødte < 10 kg LNOP Inf-L Små barn > 3 kg < 10 kg LNOP NeoPt-L Nyfødte < 1 kg, sensitiv hud LNOP Neo-Bridge Nyfødte < 10 kg LNCS Adtx Voksne > 30 kg LNCS Pdtx Barn og voksne > 10 kg og < 50 kg LNCS Inf-L Små barn > 3 kg < 20 kg LNCS Neo Nyfødte, barn, voksne < 3 kg eller > 40 kg LNCS NeoPt Premature < 1 kg ADVARSEL! Risiko for allergi. Bruk av Masimo LNOP eller LNCS SpO 2 -sensorer til engangsbruk er kontraindisert hos pasienter som er allergiske mot tapen. Sensorene må omplasseres hver 8. time og/eller så snart man kan se tegn på manglende blodsirkulasjon eller skade på huden. Fjern dem og fest dem et annet sted. s33

34 Sensorer til flergangsbruk Produktkode Sensortype Pasienttype og vekt LNOP DCI Voksne > 30 kg LNOP DCIP Barn > 10 kg og < 50 kg LNOP DCSC Voksne > 30 kg, punktkontroll LNOP DC-195 Voksne > 30 kg LNOP YI Barn og voksne > 1 kg LNOP TC-I Voksne og barn > 30 kg, øresensor LNOP TF-I Pannesensor, transflektiv LNCS DCI Voksne > 30 kg LNCS DCIP Barn > 10 kg og < 50 kg LNCS YI Barn og voksne, multisite > 1 kg LNCS TC-I Voksne og barn > 30 kg, øresensor LNCS TF-I Pannesensor, transflektiv, voksne > 30 kg ADVARSEL! Fare ved langvarig bruk. Bruk av Masimo LNOP - og LNCS -sensorer til flergangsbruk er kontraindisert ved langvarig bruk. Disse sensorene egner seg ikke til langvarig overvåking. De må omplasseres hver 4. time og/eller så snart man kan se tegn på manglende blodsirkulasjon eller skade på huden. Fjern dem og fest dem et annet sted. 34

35 7 Betjening 7.1 Generelt Enheten styres via displayet og kontrollknappene. For å lette forståelsen er tekst som vises i displayet uthevet i denne brukerhåndboken. I tillegg brukes følgende format: Tekst i displayet. 7.2 Bruk av menyen Bruk av menyknappene I menyen: ned eller til venstre eller for å redusere innstillinger I menyen: opp eller til høyre eller for å øke innstillinger Bekrefter handlinger eller valg Fig. 20: Betjening Merk! Hvis du ikke bekrefter eller godtar en menyinnstilling innen 60 sekunder, vises standard skjermbilde automatisk. s35

36 7.2.2 Visning av hovedmenyen 1 Trykk på menyknappen. 2 Hovedmenyen vises. Fig. 21: Hovedmeny Menystruktur Menystrukturen er som følger: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kommentar Alarmgrenser Data Vital alarmliste Total alarmliste Trend Minnekonfig. Slett minne Brukes til å stille inn parametre for alarmgrenser og alarmfilter Alarmlister Viser data på skjermen Minnekonfigurasjon Konfigurasjon Akus. alarm Puls volum Konfigurasjon av lydalarmer Signalprosess Skjerm Alarm volum Lydløs tid Algoritmemodus Gjennomsnitt Smart tone Hjemmemodus Språk Brukes til å stille inn parametre for pulsoksymetri Brukes til å justere skjermalternativene 36

37 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kommentar Klokke Brukes til å stille inn tid og dato Produktinfo Informasjon om enheten 7.3 Slå på enheten 1. Trykk på av/på-knappen. 2. Det utføres en optisk, lydbasert og intern selvtest: Lampene aktiveres. Det avgis et alarmsignal. Det utføres omfattende intern testing av enhetens maskinvare. Fig. 22: Oppstartsskjerm FARE! Ingen alarm i søvnregistreringsmodus Det er ingen lydalarm på enheten når søvnregistreringsmodus er aktivert. For å aktivere modusen må brukeren akseptere innstillingen ved å trykke OK. Ellers vil ikke apparatet gå til standard visningsmodus. Fig. 23: Søvnregistreringsmodus s37

38 FARE! Mislykkede tester. Hvis én eller flere tester mislykkes, vises en feilmelding på skjermen. Enheten kan og må ikke brukes på pasienter. Fig. 24: Feilmelding ved oppstart FARE! Ødelagt alarmhøyttaler. sat801+-systemet er utstyrt med et redundant alarmhøyttalersystem. Hvis én alarmhøyttaler er defekt, kan den andre høyttaleren fortsatt avgi alarmer, men ikke med standard volum. Enheten må i så fall ikke brukes på pasienten! Fig. 25: Ødelagt høyttaler 3. Etter dette vises standard skjermbilde. Hvis en sensor er tilkoblet, utføres det nå et signalsøk etter puls (meldingen "Pulssøk" i statuslinjen). Når pulssøket er utført, vises de målte verdiene for oksygenmetning og pulsfrekvens på skjermen. Fig. 26: Standard skjermbilde 4. Enheten er nå klar til bruk. 38

39 7.4 Slå av enheten Enheten er utformet slik at det skal være vanskelig å slå den av ved et uhell. Når enheten slås av, beholdes alle tidligere angitte verdier og konfigurasjoner, med unntak av alarmvolum = 00 og perfusjonssensitivitet (algoritmemodus). Disse to innstillingene tilbakestilles til produsentens standardverdier. Slik slår du AV enheten: 1. Trykk på av/på-knappen i ca. 2 sekunder. 2. Det vises en melding på skjermen som ber deg trykke på knappen én gang til for å bekrefte. 3. Trykk på av/på-knappen én gang til. MERK! Hvis av/på-prosessen blir avbrutt, vises de siste verdiene før av/på-prosessen i ca. 5 sekunder. Overvåkingen opprettholdes i hele perioden. 4. Enheten slås nå av. Fig. 27: Avslutningsskjerm s39

40 7.5 Alarmgrenser (alarmgrenser) FORSIKTIG! Endring av alarminnstillinger er et alvorlig inngrep i enhetens funksjoner og må aldri gjøres uten først å rådføre seg med behandlende lege. MERK! Inntil den endrede alarmgrenseverdien er godkjent, er det den sist lagrede verdien som vil være gjeldende. Hvis prosedyren for å endre alarmgrensen avbrytes, vil denne verdien fortsatt være gjeldende. Hvis det angis usannsynlige alarmgrenser (f.eks. hvis den nedre grenseverdien er større enn den øvre grenseverdien), svarer enheten med feilmeldingen Alarmgrenser er ikke korrekte når du skal bekrefte valget. De valgte alarmgrensene blir i dette tilfellet ikke godkjent som nye verdier. MERK! Forskjellen mellom øvre og nedre grenseverdi må være minst to enheter for å bli ansett som sannsynlig. Fig. 28: Alarmgrenser er ikke korrekte Innstilling av alarmgrensene 1. Gå til standard skjermbilde og velg: Alarmgrenser Fig. 29: Alarmgrenser 40

41 2. Velg SpO2 høy for å stille inn den øvre SpO2-alarmgrensen, eller velg SpO2 lav for å stille inn den nedre SpO2-alarmgrensen. Velg Puls høy for å stille inn den øvre alarmgrensen for pulsfrekvens, eller velg Puls lav for å stille inn den nedre alarmgrensen for pulsfrekvens. 3. Velg alarmgrensene som skal endres. Fig. 30: Endre alarmgrensene 4. Angi den nye verdien. Fig. 31: Bekrefte alarmgrensene 5. Bekreft den nye verdien. 6. Bekreft den nye innstillingen ved å svare ja på spørsmålet Bekreft? J/N. Fig. 32: Bekrefte alarmgrensene s41

42 7.5.2 Innstilling av alarmfilteret FORSIKTIG! Aktivering eller endring av alarmfilterinnstillinger er et alvorlig inngrep i enhetens funksjoner og må aldri gjøres uten først å rådføre seg med behandlende lege. Du kan angi et alarmfilter for å annullere korte og derfor irrelevante alarmtilstander. uten alarmfilter med alarmfilter Alarmfilteret avgir en lydløs alarm. I den angitte tidsperioden for alarmfilter (som kan justeres mellom 0=AV og maks. 20 sekunder) vil forekomsten av en alarmtilstand for oksygenmetning og/eller pulsfrekvens IKKE føre til at det avgis en lydalarm eller optisk alarm. Etter den nevnte tidsperioden for alarmfilter vil alarmen avgis som normalt. Hvis årsaken til alarmtilstanden forsvinner i mellomtiden, vil det ikke avgis noen alarm. Alarmfiltrene kan konfigureres individuelt for SpO2 lav og Puls høy. Denne funksjonen gir økt brukervennlighet ved å fjerne korte alarmperioder. Alarmfiltrene er deaktivert når enheten leveres fra fabrikken. (0=AV) 1. Gå til standard skjermbilde og velg: Alarmgrenser 2. Velg Al.F.SpO2 for å stille inn alarmfilterperioden for den nedre SpO2- alarmgrensen, eller velg Al.F.Puls for å stille inn alarmfilterperioden for den øvre pulsfrekvensgrensen. Fig. 33: Alarmgrenser 42

43 3. Velg alarmfilteret som skal endres og bekreft det. 4. Angi den nye perioden (i sekunder) og bekreft den. Fig. 34: Endre alarmfilteret 5. Still inn andre verdier ved behov. 6. Gå ut av menyen ved å velge Tilbake. 7. Bekreft alle nye verdier ved å svare ja på spørsmålet Bekreft? J/N. 9. Når alarmfilteret er aktivert, vises symbolet AF nederst til høyre på skjermen. Fig. 35: Bekrefte innstillingene s43

44 7.6 Konfigurasjon (Konfigurasjon) Skjermalternativer (Skjerm) 1. Gå til hovedmenyen og velg: Konfigurasjon Skjerm 2. Velg Hjemmemodus eller Språk 3. Bekreft valget. Fig. 36: Velge Skjerm Fig. 37: Undermenyer for Skjerm 44

45 Menyspråk (Språk) Denne funksjonen brukes til å angi menyspråket. 1. Gå til hovedmenyen og velg: Konfigurasjon Skjerm Språk 2. Velg ønsket språk. MERK! Endringene trer i kraft umiddelbart. 3. Bekreft valget. Fig. 38: Språk Adgangstillatelser (Hjemmemodus) Gå til hovedmenyen og velg: Konfigurasjon Hjemmemodus Følgende adgangstillatelser kan stilles inn: Hjemmemodus (Hjemmemodus) Klinikkmodus (Klinikkmodus) Søvnregistreringsmodus (Søvnregistreringsmodus) Fig. 39: Adgangstillatelser Adgangstillatelsen Hjemmemodus beskytter uerfarne brukere mot å endre viktige overvåkingsparametre. Disse parametrene er usynlige. Adgangstillatelsen klinikkmodus gir brukere tilgang til å stille inn alle konfigurasjonsparametre. Under overvåking i søvnregistreringsmodus slås alle alarmer av. Dette er nyttig ved søvnregistrering over natten. FORSIKTIG! Ingen alarm! Om det oppstår en alarmtilstand mens apparatet står i søvnregistreringsmodus vil ikke brukeren bli varslet av en lydalarm. s45

46 Adgangstillatelser Hjemmemodus på Hjemmemodus av Alarmgrenser - + Alarmfilter - + Vital alarmliste + + Total alarmliste + + Trend + + Puls volum - + Alarm volum - + Lydløs tid - + Slette data - + Skrive over data - + Masimo gjennomsnittstid - + Masimo perfusjonssensitivitet - + SmartTone - + Språk + + Adgangstillatelse + + Dato og tid - + Produktinfo = ikke tillatt + = tillatt 46

47 Slik stiller du inn adgangstillatelsen: 1. Gå til hovedmenyen og velg: Konfigurasjon Skjerm Modus 2. Velg hjemme, klinikk eller søvnregistrering og bekreft. 3. Legg inn den firesifrede pinkoden for den respektive adgangstillatelsen: MERK! Pinkoden finnes i et separat dokument. Kontakt produsenten. 4. Velg det første sifferet. Fig. 40: Legge inn PIN-koden 5. Angi riktig tall. 6. Gjenta trinn 3 og 4 til hele koden er lagt inn. 7. Bekreft koden ved å velge Bekreft. MERK! Hvis du legger inn en ugyldig kode, vises følgende feilmelding: "Feil passord! Skriv inn riktig kode. Fig. 41: Ugyldig passord s47

48 7.6.2 Lydalarmer (Akus.alarm) Gå til hovedmenyen og velg: Konfigurasjon Akus.alarm Følgende innstillinger kan justeres: Pulssignalets volum (Puls volum) Alarmsignalets volum (Alarm volum) Tid for lydløs alarm (Lydløs tid) Fig. 42: Lydalarm Pulssignalets volum (Puls volum) Når lydalarmen for pulssignal er aktivert, vil det under overvåking avgis et lydsignal for hver registrerte puls. Tonen på lydsignalet angir den aktuelle oksygenmetningen. Jo høyere tonen er, desto høyere er den målte oksygenmetningen (og omvendt). 1. Gå til hovedmenyen og velg: Konfigurasjon Akus. alarm Puls volum 2. Juster pulssignalets volum fra AV til høyt (10). MERK! Hver trinnvis endring avgir et lydsignal med det faktiske volumet én gang. 3. Bekreft innstillingen. Fig. 43: Pulssignalets volum MERK! Deaktivering av pulssignalets tone vises ikke på skjermen. 48

49 Alarmsignalets volum (Alarm volum) 1. Gå til hovedmenyen og velg: Konfigurasjon Akus. alarm Alarm volum 2. Juster alarmsignalets volum fra AV til høyt (10). MERK! Hver trinnvis endring avgir et lydsignal med det faktiske volumet én gang. 3. Bekreft innstillingen. MERK! Hvis du velger AV, vises symbolet for Fig. 44: Alarmsignalets volum permanent lydløs alarm: på skjermen Tid for lydløs alarm (Lydløs tid) Tiden for lydløs alarm viser hvor lenge alarmen er lydløs hvis tiden for lydløs alarm er stilt inn og bekreftet. Når denne tiden er utløpt, aktiveres lydalarmen igjen hvis den bekreftede alarmtilstanden fortsatt eksisterer. Tiden for lydløs alarm kan stilles inn på 30, 60, 90 eller 120 sekunder. 1. Gå til hovedmenyen og velg: Konfigurasjon Akus. alarm Lydløs tid 2. Still inn tiden for lydløs alarm på mellom 30 og 120 sek. 3. Bekreft innstillingen ved å velge TILBAKE. MERK! Når lydløs alarm er aktivert, vises symbolet for lydløs alarm: skjermen. på Fig. 45: Tid for lydløs alarm FORSIKTIG! Nye alarmer blir ikke registrert. Hvis det oppstår nye alarmtilstander mens lydløs alarm er aktivert, vil den nye alarmen vises etter at tiden for lydløs alarm er utløpt. s49

50 7.6.3 Masimo signalprosessering (Signalprosess) Gå til hovedmenyen og velg: Konfigurasjon Signalprosess Følgende parametre for signalprosessering kan stilles inn: Gjennomsnittstid (Gjennomsnitt) Sensitivitet (Algoritmemodus) Smart tone (på/av) Fig. 46: Masimo signalprosessering Gjennomsnittstid (Gjennomsnitt) Gjennomsnittstiden angir hvor lang tid det tar før flere opprinnelig målte verdier som brukes til å vise én VERDI, beregnes på nytt. Gjennomsnittstiden kan justeres fra 2 4 (FastSat TM) til 16 sekunder. 8 sekunder er standardinnstillingen. Jo lengre tid systemet bruker på å samle inn målte verdier, desto mindre varierer den viste verdien. FORSIKTIG! Variasjoner i oksygenmetning kan ikke registreres. Raske endringer i oksygenmetning registreres ikke når du velger en lang gjennomsnittstid. 1. Gå til hovedmenyen og velg: Konfigurasjon Signalprosess Gjennomsnitt 2. Angi en gjennomsnittstid på mellom 2-4 og 16 sek. 3. Bekreft innstillingen ved å velge TILBAKE. Fig. 47: Gjennomsnittstid 50

51 Hva er FastSat? FastSat gjør det mulig å vise plutselige endringer i oksygenmetning. Vanligvis blir disse raske endringene i oksygenmetning håndtert av signaldistribusjonen, dvs. displayet. FastSat kan være spesielt nyttig ved bruk av kuvøse eller polysomnografi, der det er ønskelig med et høyt pålitelighetsnivå under registrering av oksygenmetning. FastSat er også i stand til å strømme endringer i oksygenmetning fra respirasjon til respirasjon Perfusjonssensitivitet (Algoritmemodus) Perfusjonssensitiviteten kan stilles inn på Normal (Norm. perfus.), Høy (Lav perfusjon) og APOD (APOD): Normal perfusjonssensitivitet er blitt optimalisert for kontinuerlig, langvarig overvåking. Avhengig av signalkvaliteten ligger den nedre verdien for signalstyrke på mellom 0,5 % og 0,02 %. Høy perfusjonssensitivitet (= lav perfusjon) må kun brukes i overvåkede kliniske situasjoner. Denne innstillingen avhenger av sensoralarmene, siden den kun aktiveres ved signaler som er mindre enn 0,02 %. Den nedre verdien for signalstyrke ligger på 0,02 %. MERK! Hvis signalet svekkes og faller under den konfigurerte verdien for signalstyrke, går enheten over i pulssøkemodus. APOD er en rekke komplekse og kraftige signalprosesseringsalgoritmer som nøye analyserer det innkommende signalet for å avgjøre om pulsoksymetersensoren er tilkoblet pasienten eller ikke. Adaptive Probe Off Detection (APOD) gir bedre beskyttelse mot feilaktig avlesing av pulsfrekvens og arteriell oksygenmetning når en sensor utilsiktet kobles fra pasienten. Ved å sørge for et annet sensitivitetsnivå bidrar APOD til å løse et utbredt problem innen pulsoksymetri og gir klinikeren et enestående kontrollnivå. APOD kan være egnet under omstendigheter der kliniker/pasient-kontakten er lavere enn på en intensivavdeling og når kontakten mellom kliniker og pasient er mindre kontinuerlig. Den anbefales ved "nedtrapping" og "på avdeling" samt på pleie- og omsorgssentre. APOD egner seg for bruk der det benyttes fjernovervåking. Den er nyttig for pasienter som er spesielt utsatt for at sensoren utilsiktet kan kobles fra (barn, aggressive pasienter osv). Hvordan er APOD sammenlignet med Maks. eller Normal sensitivitet? APOD er den modusen som er minst sensitiv når det gjelder å plukke opp en avlesing på en pasient med lav perfusjon. Normal sensitivitet gir den beste kombinerte ytelsen når det gjelder sensitivitet og registrering ved frakoblet sensor, og anbefales for de fleste pasienter. Maks. sensitivitet er forbeholdt de sykeste pasientene, der det er vanskeligst å oppnå en avlesing. Maks. sensitivitet er utformet for å tolke og vise data for selv de svakeste signalene, og anbefales under prosedyrer og når kliniker/pasient-kontakten er kontinuerlig. Hvis lav perfusjon kombinert med bevegelse hindrer Masimo SET-monitoren i å lese av, bytter du fra APOD til Normal eller Maks. sensitivitet. Tre sensitivitetsnivåer gjør det mulig for klinikeren å tilpasse sat801+-enhetens reaksjon i forhold til behovene i den aktuelle pasientsituasjonen en virkelig unik og viktig egenskap. s51

52 1. Gå til hovedmenyen og velg: Konfigurasjon Signalprosess Algoritmemodus 2. Velg innstillingen (Lav perfusjon / Norm.Perfus./APOD). 3. Bekreft innstillingen ved å velge TILBAKE. Fig. 48: Perfusjonssensitivitet SmartTone (Smart tone) SmartTone er en funksjon som påvirker pulslydsignalet og Signal IQ-bølgeformene. Du kan velge mellom PÅ og AV. Når SmartTone er PÅ, vil Masimo SET-algoritmene fortsette å avgi pulslydsignaler og Signal IQbølgeformer også når plet-bølgeformen forstyrres av bevegelse eller dårlige signalforhold. Når SmartTone er AV, vil ikke pulslydsignaler og Signal IQ-bølgeformer avgi lydinformasjon i perioder med bevegelse eller dårlige signalforhold. 1. Gå til hovedmenyen og velg: Konfigurasjon Signalprosess Smart tone 2. Velg innstillingen (på/av). 3. Bekreft innstillingen ved å velge TILBAKE. Fig. 49: Perfusjonssensitivitet 52

53 7.6.4 Systemtid (Klokke) Denne funksjonen brukes til å angi dato og klokkeslett for enheten. For å sikre en nøyaktig analyse av de lagrede overvåkingsdataene, er det viktig at systemtiden alltid er riktig. FARE! Brukeren må endre til sommertid og vintertid manuelt. 1. Gå til hovedmenyen og velg: Konfigurasjon Klokke 2. Velg det første sifferet som skal endres. 3. Juster tallet. 4. Gjenta dette for hvert tall som skal endres. 5. Bekreft innstillingen ved å velge BEKREFT. MERK! Fig. 50: Stille inn systemtiden Klokka går ikke mens du stiller den inn. Av den grunn kan det være fornuftig å stille inn klokkeslettet på et senere tidspunkt, for så å bekrefte klokkeslettet og datoen på akkurat dette tidspunktet. Hvis du prøver å bekrefte en ugyldig dato (f.eks ), vises følgende melding: "Dato er ikke korrekt ". Hvis dette skjer, blir ikke den nye datoen eller klokkeslettet stilt inn. s53

54 7.6.5 Produktinformasjon (Produktinfo) Når du velger menyen Produktinfo, vises de viktigste produktinnstillingene på skjermen: enhetens serienummer og programvareversjon versjonen av Masimo-kretskortet og tilhørende produktidentifikasjon DSP- og mikrokontrollerversjonene innstillingen for perfusjonssensitivitet innstillingen for signalgjennomsnittstiden MERK! Den viste informasjonen er kun lesbar. 54

55 8 Alarmer 8.1 Generelt For å kunne fungere som et overvåkingssystem er enheten utstyrt med lydsignaler og optiske signaler for en rekke forskjellige alarmsituasjoner. Alarmer aktiveres: Når det oppstår avvik i forhold til forhåndsinnstilte grenseverdier I problemsituasjoner under teknisk overvåking Ved intern feilfunksjon ADVARSEL! Fare på grunn av feilinnstilte alarmgrenser. Før enheten brukes må den testes for å se om de konfigurerte alarmgrensene er egnet for pasienten. Hvis det er tvil om nøyaktigheten av de viste verdiene, må du først kontrollere pasientens vitale parametre ved hjelp av en annen metode. Deretter kontrollerer du om enheten fungerer som den skal. Unøyaktige målinger kan skyldes: Feil tilkobling av sensor eller bruk av feil Masimo-sensor Tilstedeværelse av en betydelig mengde dysfunksjonelt hemoglobin (f.eks. karboksyhemoglobin eller methemoglobin) Tilstedeværelse av intravaskulære fargestoffer, f.eks. indocyaningrønt eller metylenblått, i blodstrømmen For sterkt lys, f.eks. fra operasjonslamper (særlig lamper med xenonpærer), gulsottlamper, fluorescerende lamper, infrarøde varmelamper eller direkte sollys (for sterkt lys kan unngås ved å bruke en mørk eller transparent sensoravskjerming) For høy pasientaktivitet Venepuls Plassering av sensoren på en kroppsdel med blodtrykksmansjett, arteriekateter eller intravaskulært kateter Tap av pulssignal kan forekomme under følgende omstendigheter: Sensoren sitter for stramt. Det er for sterkt lys fra lyskilder som operasjons- eller gulsottlamper, eller direkte sollys. En oppblåst blodtrykksmansjett er plassert på samme kroppsdel som sensoren. Pasienten lider av lavt blodtrykk, alvorlig vasokonstriksjon og/eller anemi eller hypotermi. Det er en arterieokklusjon i nærheten av sensoren. Pasienten lider av sjokk eller hjertesvikt. Fingernegler med neglelakk. s55

56 8.2 Alarmfilter FORSIKTIG! Endring av alarmfilterinnstillinger er et alvorlig inngrep i enhetens funksjoner og må aldri gjøres uten først å rådføre seg med behandlende lege. Du kan angi et alarmfilter for å annullere korte og derfor irrelevante alarmtilstander. Alarmfilteret avgir en lydløs alarm. I den angitte tidsperioden for alarmfilter (som kan justeres mellom 0=AV og maks. 20 sekunder) vil forekomsten av en alarmtilstand for oksygenmetning og/eller pulsfrekvens IKKE føre til at det avgis en lydalarm eller optisk alarm. Etter den nevnte tidsperioden for alarmfilter vil alarmen avgis som normalt. Hvis årsaken til alarmtilstanden forsvinner i mellomtiden, vil det ikke avgis noen alarm. Alarmfiltrene kan konfigureres individuelt for SpO2 lav og Puls høy. Denne funksjonen gir økt brukervennlighet ved å fjerne korte alarmperioder. Alarmfiltrene er deaktivert når enheten leveres fra fabrikken. (0=AV) 8.3 Alarmkategorier Det er fire alarmkategorier:. Alarmer med høy prioritet krever at brukeren griper inn øyeblikkelig for å unngå mulig skade på pasienten. Systemalarmer (høy prioritet) viser at overvåkingen ikke lenger er pålitelig som følge av teknisk feil. Enheten må ikke brukes så lenge denne alarmen vises. Alarmer med middels prioritet viser et teknisk problem og krever at brukeren griper inn raskt. Alarmer med lav prioritet krever økt oppmerksomhet fra brukeren Alarmer med høy prioritet ADVARSEL! Feil alarmgrenser. Kontroller alarmgrensene hver gang enheten skal brukes for å sikre at de er tilpasset pasienten som skal overvåkes. Alarmer med høy prioritet krever at brukeren griper inn øyeblikkelig for å unngå mulig skade på pasienten. 56

57 Ved alarmer med høy prioritet: høres alarmen for høy prioritet, blinker den røde alarmindikatoren (1) og blinker årsaken til alarmen på skjermen (enten numerisk verdi eller batterisymbol). Disse signalene avgis så lenge alarmtilstanden varer. De forsvinner kun når alarmtilstanden ikke lenger eksisterer. Hvis du trykker på knappen for lydløs alarm mens alarmen avgis, vil alarmen være lydløs i den forhåndsinnstilte tidsperioden for lydløs alarm. Hvis Lydalarm AV er valgt, hører du ingen alarm. Alarmtilstanden vises da kun som et optisk signal. 1 Fig. 51: Indikator for alarmer med høy prioritet SpO 2 -alarm Melding i statuslinjen Melding i LCDdisplayet Årsak SpO 2 blinkende SpO2-verdi Oksygenmetning overstiger den innstilte SpO2-alarmgrensen SpO 2 blinkende SpO2-verdi Oksygenmetning faller under den innstilte SpO2-alarmgrensen Hvor lenge den aktuelle alarmen har vart, vises i statuslinjen Pulsalarm Melding i statuslinjen Melding i LCDdisplayet Årsak Puls blinkende pulsverdi Pulsfrekvens overstiger den innstilte SpO2-alarmgrensen Puls blinkende pulsverdi Pulsfrekvens faller under den innstilte SpO2-alarmgrensen Hvor lenge den aktuelle alarmen har vart, vises i statuslinjen. s57

58 Systemalarmer ADVARSEL! Ingen overvåking ved systemalarm. En systemalarm har slått av overvåkingsfunksjonen. Så lenge systemalarmen varer, vil ikke pasienten bli riktig overvåket. Pasientens tilstand må vurderes ved hjelp av andre metoder. En systemalarm angir at overvåkingen som utføres ikke lenger er pålitelig som følge av en teknisk feil. Enheten kan og må ikke brukes så lenge denne alarmen vises. Ved systemalarmer: høres alarmen for høy prioritet, blinker den røde alarmindikatoren (1) og vises systemalarmmeldingen i statuslinjen. 1 Fig. 52: Indikator for systemalarm Tiltak ved systemalarm: 1. Sikre overvåking av pasienten ved hjelp av andre metoder. 2. Slå av enheten ved å trykke på AV/PÅ-knappen. 3. Slå PÅ enheten igjen. Hvis selvtesten utføres uten feil, kan enheten igjen brukes til overvåking. Hvis det oppstår en feil under selvtesten, må enheten slås AV og leveres til reparasjon hos en leverandør av medisinsk utstyr. ADVARSEL! Fare for pasienten. Du må aldri bruke en enhet som viser en systemalarm. 58

59 Systemalarmmeldinger: Melding SYST ALARM: Batt. lavt! SYST ALARM: MS-FIFO! SYST ALARM: MS-timeout! SYST ALARM: MS-komm.! SYST ALARM: MS-error! SYST ALARM: Uforr.reset! SYST ALARM: NVRAM error! SYST ALARM: WDT error! SYST ALARM: Stack overfl. SYST ALARM: ROM-CRC! Ødelagt høyttaler! Årsak Batterispenningen er under det nivået som sikrer pålitelig drift. Det har oppstått en feil i Masimo-minnet for inndata. Masimo-kretskortet har ikke svart på flere forespørsler. Masimo-dataoverføringen har en permanent feil. Masimo-kretskortet har rapportert en feil som ikke kan repareres. Det er foretatt en uventet omstart av enheten. Det interne ikke-volatile minnet har rapportert en feil. Den integrerte kretsen som overvåker sat801+ har rapportert en feil. Det har oppstått en feil i programvarens stackprosessering. Det har oppstått en datasikkerhetsfeil. sat801+ har registrert en ødelagt alarmhøyttaler. s59

60 8.3.2 Alarmer med middels prioritet ADVARSEL! Utilstrekkelig overvåking ved alarmer med middels prioritet. Ved alarmer med middels prioritet er man ikke sikret riktig signalprosessering. Pasienten vil ikke alltid overvåkes riktig så lenge alarmen varer. Årsaken til alarmen må korrigeres så snart som mulig. Alarmer med middels prioritet viser tekniske problemer og krever at brukeren griper inn raskt. Ved alarmer med middels prioritet: høres alarmen for middels prioritet, blinker den gule alarmindikatoren (1) og vises alarmmeldingen i statuslinjen. 1 Fig. 53: Indikator for alarmer med middels prioritet Alarmer med middels prioritet: Mulig årsak Beskrivelse Løsning Ingen sensor koblet til Ødelagt sensor Pasientkabelen er ikke koblet til enheten eller er ikke koblet riktig til enheten. Forbindelsen mellom sensorinngangen og pasientkabelen er brutt. Enheten har registrert at sensoren ikke fungerer eller kun fungerer med begrenset kapasitet. Kontroller forbindelsen mellom enheten og sensoren. Erstatt om nødvendig sensoren eller pasientkabelen. Erstatt sensoren med en ny Masimo-sensor! 60

61 Mulig årsak Beskrivelse Løsning Lav perfusjon Interferens Sensor av pasient For mye omgivende lys Ingen data Ukjent sensor Lav SIQ Enheten har registrert utilstrekkelig sirkulasjon til å kunne fastsette pålitelige verdier for oksygenmetning. Enheten har registrert påvirkning fra en annen lyskilde eller en annen sensor. Sensoren er koblet til enheten, enheten er på, men pasienten registreres ikke. Enheten har registrert en spredt eller fremmed lyskilde. Dette kan skje ved svært sterkt lys fra utsiden (f.eks. fra lamper med xenonpærer eller lignende lamper). Enheten har registrert at sensoren eller pasientkabelen ikke fungerer som den skal. Enheten har oppdaget at en sensor ikke er godkjent for dette systemet. Signalstyrken er for lav til å sikre pålitelige signaler. Ta av sensoren og plasser den et annet sted. Fjern den forstyrrende kilden. Bruk kun en ny Masimo-sensor. Plasser sensoren riktig. Sensoren må ikke eksponeres for en direkte lyskilde eller må skjermes mot utvendig lys. Erstatt sensoren og/eller pasientkabelen med en ny. Bruk kun godkjente Masimosensorer! Ta av sensoren og plasser den et annet sted. Tomt batteri Gjenværende driftstid er 15 minutter eller mindre Lad opp batteriet s61

62 8.3.3 Alarmer med lav prioritet Ved alarmer med lav prioritet: høres lydsignalet for alarmer med lav prioritet, lyser den gule alarmindikatoren kontinuerlig, og vises alarmmeldingen i statuslinjen. Alarmer med lav prioritet: Melding i statuslinjen Beskrivelse Løsning Lavt batterinivå Strømfeil Gjenværende driftstid er én time eller mindre Det er brudd/feil på strømforsyningen fra strømnettet eller DC-strømenheten. Lad opp batteriet Kontroller strømnettet og DCstrømenheten. 8.4 Kombinasjon av alarmer med forskjellig prioritet Ved forskjellige overlappende alarmtilstander er det den siste alarmen med høyest prioritet som aktiveres. Når det oppstår konkurrerende alarmer, er det alarmen med høyest prioritet som aktiveres. Hvis disse alarmtilstandene fjernes, vises den neste lavere ventende alarmen umiddelbart. En ny alarmtilstand med høyere prioritet vil umiddelbart overstyre en alarm med lavere prioritet. 62

63 9 Data 9.1 Alarmlister (Alarmlister) sat801+ lagrer overvåkingsdata kontinuerlig. SpO2-, puls- og IQ-verdier loggføres kontinuerlig hvert sekund. I tillegg lagres data knyttet til overvåking, som f.eks. alarmer og innstillinger. I den grunnleggende konfigurasjonen lagrer enheten 160 timers kontinuerlig overvåking med inntil oppføringer på alarmlistene. Enheten gir deg mulighet til å analysere de lagrede dataene i form av lister og alarmhendelsesgrafikk: en liste over alle alarmhendelser vital alarmliste trendvisning De lagrede dataene kan eksporteres via forskjellige grensesnitt for mer detaljert evaluering Vital alarmliste (Vital alarmliste) 1. Gå til hovedmenyen og velg: Data Vital alarmliste Listen over vitale alarmer vises. Denne viser fra venstre mot høyre: seriealarm-id (f.eks. nr. 89) dato og tid da alarmen oppsto (f.eks. 16/08/12, 11:59) varighet (f.eks. 0 minutter, 4 sekunder) Fig. 54: Vital alarmliste den ekstreme verdien i løpet av alarmen (f.eks. 170 slag/min) 2. Bruk navigasjonsknapper til å bla gjennom listen. Trykk på for å vise en nyere alarm (dvs. høyere alarmnummer) og på en eldre alarm (dvs. lavere alarmnummer). for å vise 3. Gå ut av listen ved å velge Tilbake. s63

64 9.1.2 Total alarmliste (Totalalarmliste) Når du velger Totalalarmliste vises en liste over alle alarmhendelsene (vitale og tekniske alarmer) i en tabell på skjermen. 1. Gå til hovedmenyen og velg: Data Totalalarmliste Hele listen over vitale alarmer vises. Denne viser fra venstre mot høyre: seriealarm-id (f.eks. nr. 30) dato og tid da alarmen oppsto (f.eks. 16/08/12, 11:56) varighet (f.eks. 4 sekunder) den ekstreme verdien eller typen alarmhendelse (f.eks. 64 slag/min) 2. Bruk navigasjonsknapper til å bla gjennom listen. Trykk på for å vise en nyere alarm (dvs. høyere alarmnummer) og på en eldre alarm (dvs. lavere alarmnummer). for å vise Fig. 55: Totalalarmliste 3. Gå ut av listen ved å velge Tilbake Alarmdetaljer 1. Åpne alarmlisten. 2. Merk en alarmoppføring og velg den. Følgende informasjon vises i vinduet: startdato starttidspunkt alarmens varighet type alarm (her: Puls høy) alarmgrenser ekstrem verdi eller type alarm 3. Gå ut av vinduet ved å velge Tilbake. Fig. 56: Alarmdetaljer 64

65 9.2 Trendvisning (Trend) sat801+ lagrer overvåkingsdata kontinuerlig. SpO 2 -, puls- og IQ-verdier registreres hvert sekund. I tillegg lagrer enheten overvåkingsrelaterte data, som f.eks. alarmer og innstillinger. Den grunnleggende konfigurasjonen av sat801+ lagrer 160 timers kontinuerlig overvåking med inntil oppføringer på alarmlistene. sat801+ gir en rask og enkel grafisk trendvisning på enheten. Enheten registrerer oksygenmetnings- og pulsfrekvensdata hvert sekund. I trendvisningen kan dette vises som en kurve (SpO 2 eller puls), eller begge kan vises samtidig over en bestemt tid (24, 16, 12, 8, 4, 2 timer; 60, 20, 8, 4 minutter) Trendvisning 1. Gå til hovedmenyen og velg: Data Trend 2. velg tidsskalaen (4 minutter til 24 timer) 3. velg visningsmodus (SpO2, puls eller begge) De nyeste dataene vises i ønsket format. 4. Trykk på for å bevege pekeren til senere tidspunkter, og på å bevege pekeren til tidligere tidspunkter. for Fig. 57: Trendvisning Ved den aktuelle posisjonen (posisjonen til markøren på skjermen) vises: Venstre: minimum (laveste verdi) og maksimum (høyeste verdi) på dette tidspunktet. "---" vises hvis ingen verdier er tilgjengelige) Nedre linje valgt visningsmodus tidsskala (4 minutter til 24 timer) Dato (her: 16/08/12) og klokkeslett (her: 11:46:28) MERK! Når markøren når venstre eller høyre side av skjermen, flyttes det viste området en halv skjerm til den ene siden. Markøren kan ikke flyttes forbi starten eller slutten av dataene. 5. Trykk på Ok for å gå ut av trendvisningen. s65

66 9.3 Eksport av data SD-kort De lagrede dataene kan eksporteres til et micro SD-kort for videre analyse. FORSIKTIG! Mens dataene eksporteres, er det ingen overvåking og dermed ingen alarmer hvis pasienten er i en livstruende situasjon. MERK! Pulsoksymeteret aksepterer kun tomme (slettede) micro SD-kort. Alle andre kort vil bli avvist med en feilmelding. Fig. 58: Minnekort er ikke slettet 1. Slå av enheten. 2. Med den vinklede kanten pekende forover og de eksponerte kontaktene pekende nedover fører du det tomme SD-kortet inn i sporet til det sitter godt på plass. Fig. 59: Sette inn SD-kort 66

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse Prexiso P0 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skjerm - - - - - - - - - - -

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nn Smoke Alarm Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Innledning 6 3 Montering 7 4 Vedlikehold 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Bruksanvisning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure NO Bruksanvisning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokumentet 1.1 Formålet med dokumentet Denne bruksanvisningen er en del av produktet og gir brukeren informasjon om sikker drift av

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Skjerm - - - - - - -

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Håndbok for hjemmebruk

Håndbok for hjemmebruk TM Nellcor bærbart SpO 2 -overvåkningssystem (PM10N) Håndbok for hjemmebruk 2014 Covidien. COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien-logoen og Nellcor er varemerker registrert i USA og internasjonalt, og som

Detaljer

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:03 02 05 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O nn Smoke Alarm Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Innledning 6 3 Montering 7 4 Vedlikehold 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.15

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Marsden M200 Stolvekt

Marsden M200 Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO Marsden M200 Stolvekt Brukermanual for M200 Stolvekt OVERSIKT Strømforsyning... 2 Spesifikasjoner... 2 Vedlikehold........ 2 1.0 Grunnleggende

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Hurtigveiledning for kliniker og pasient

Hurtigveiledning for kliniker og pasient Hurtigveiledning for kliniker og pasient Dette er en kortfattet versjon av bruksanvisningen for Avance Solo NPWT-systemet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med produktene. Før du

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på.  M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer