KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011"

Transkript

1 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

2 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og test av utstyr og verktøy for offshore installasjoner og den maritime sektoren. Det andre er spesialiserte ingeniørtjenester og leveranser av utstyr til vannkraftindustrien. Det tredje er globale leveranser av skreddersydde vannelektrolysører til det industrielle hydrogenmarkedet. Presisjonsmaskinering består av flere disipliner og utføres av Eiken Mekaniske Verksted i Hægebostad. Enerquip, datterselskapet til Eiken Mekaniske Verksted, har spesialisert seg på utvikling av egne produkter til vannkraftstasjoner. NEL Hydrogen på Notodden designer og leverer elektrolyseanlegg som produserer hydrogen. Enerquip og NEL Hydrogen utvikler og fremstiller egne produkter til kundene, mens Eiken Mekaniske Verksted i hovedsak tilvirker produkter på bakgrunn av kundenes tegninger. Strata Marine & Offshores kunder driver i hovedsak innen olje og gass, den maritime sektoren, industriselskaper som bruker hydrogen i sin produksjon og fornybar energi (vannkraft og solcelle). Våre virksomheter har en god posisjon i sine respektive markeder, med langsiktige kunderelasjoner og gode relasjoner til de ansatte. Stratakonsernet tilsikter å være en partner kundene våre foretrekker gjennom høy kvalitet, høy effektivitet og evne til å levere som avtalt. Våre operasjonelle virksomheter er lokalisert fire ulike steder i Norge, i nær tilknytning til våre kunder. Konsernledelsen er lokalisert i Oslo. Eiere Strata Marine & Offshore AS er eid av Allum Holding AS og Gross Management AS (51.7 %), av tidligere og eksisterende ledende ansatte i Strata selskapene (31.2 %) og av norske og internasjonale investorer (17.1 %). Egne aksjer ble slettet i første kvartal 2011 (for mer informasjon se avsnitt transaksjoner). Selskapsstruktur Stratakonsernet har siden etablering i 2007 gjennomført flere oppkjøp og salg av virksomheter. I tillegg ble en rekke strukturelle endringer implementert i I 2009 solgte konsernet sine spesialiserte ingeniørvirksomheter, Standard Engineering (nåværende Noble Denton Sandefjord) og Brevik Engineering (nåværende Noble Denton Brevik), med virkning fra 28. januar I første halvår 2009 ble investeringsselskapet Strata Key Invest, eiendomsselskapene Akland Property og Akland Eiendom kjøpt. Sommeren 2010 ble ingeniør og produksjonsselskapet Strata Møre (nå Bandak Engineering AS) solgt, og i første halvår 2010 kjøpte Eiken Mekaniske Verksted de resterende 40% av aksjene i datterselskapet Enerquip. I juni 2011 ble 60% av vannelektrolysørselskapet NEL Hydrogen kjøpt, og i november samme år ble produksjonsselskapet Amek solgt. Eiendomsselskapene Akland Property og Akland Holding ble skilt ut som eget frittstående selskap i 2011 gjennom en fisjon. Alle selskapene, utenom NEL Hydrogen, var direkte eller indirekte heleid av Strata Marine & Offshore. Ved utgangen av 2011 eide Strata Marine & Offshore 100 % direkte i datterselskapene Eiken Mekaniske Verksted, inkludert datterselskapet Enerquip, samt 60% i Hydrogen Technologies Holding, inkludert datterselskapet NEL Hydrogen. 2

3 Eiken Mekaniske Verksted Hægebostad Etablert ansatte Enerquip Lyngdal Etablert ansatte Hydrogen Technologies Holding NEL Hydrogen Notodden/ Sandefjord Etablert ansatte Konsernledelsen konsentrerer seg om strategi, overordnet finansiell styring, oppfølgning av virksomhetene og overordnede konserninitiativer. Holdingselskapet er en liten organisasjon som består av arbeidende styreformann (50 %) og daglig leder. Alle tjenester som regnskap og andre tjenester er innleid fra eksterne partnere. Datterselskapene er ansvarlig for sin egen forretningsvirksomhet og administrasjon. Forutsetning for videre drift Styret bekrefter at betingelsene for videre drift er til stede, og at konsernregnskapet for 2011 er avgitt på basis av dette. Konsernets resultat Den videreførte virksomheten for Strata Marine & Offshore inkluderer alle selskaper for hele året 2011 i tillegg til NEL Hydrogen og Hydrogen Technologies Holding som ble kjøpt 9. juni hvor resultat i konsernets eierperiode i 2011 er inkludert. Amek ble solgt 4. november og er ikke inkludert i presentasjon av videreført virksomhet. Sammenlignbare tall for 2010 inneholder alle selskapene med unntak av NEL Hydrogen og Hydrogen Technologies Holding som er ervervet i Resultater fra Amek er presentert i en separat linje som avviklet virksomhet i resultatregnskapet. Notene reflekterer også dette. Tilsvarende er Strata Møre, Amek, Akland Property og Akland Eiendom presentert i en separat linje som avviklet virksomhet i resultatregnskapet for Totale inntekter fra videreført virksomhet var MNOK, sammenlignet med 60.5 MNOK i Oppgangen i totale inntekter skyldes i hovedsak NEL sin tilgang i Driftsresultatet (EBIT) var 20.0 MNOK, tilsvarende for 2010 var 5.6 MNOK. Driftsresultatet er påvirket av gevinst fra kjøp av virksomhet på 21.8 MNOK. Resultat etter skatt for konsernet (inkludert avviklet virksomhet) på 42.1 MNOK er 3

4 positivt påvirket av gevinst fra salg av avviklet virksomhet på 19.8 MNOK (før fratrekk for honorar til rådgivere på 2.1 MNOK) og 2011 har vært de svakeste foretningsmessige årene på mange år for Eiken Mekaniske Verksted (EMV). Det har vært en periode med lite borevirksomhet og få bestillinger av borerigger, området hvor EMV sin største kunde, National Oilwell Varco (NOV), har sitt hovedvirke. Derimot har NOV rapportert en kraftig økning i ordreinngangen i 2011 og EMV har mottatt store ordre de siste månedene av året på grunn av det gode kundeforholdet med NOV. Samtidig har EMV mottatt flere forespørsler fra NOV i Stavanger på renovering og vil innrette seg for å bli en hovedleverandør til NOV innenfor dette området også. EnerQuip (EQ) fikk aksept for sitt produkt blant vannkraftaktørene, hovedmarkedet for EQ, i 2010 og har også kommet i inngrep med utenlandske aktører. Det er gjort lite investeringer blant vannkraftaktørene i perioden , men indikasjonene i markedet viser at investeringsviljen er tilbake. EQ leverte et godt resultat i 2010 og den positive utviklingen vedvarte i 2011 med en vekst i omsetning på 123%. Enerquip s leveranser er i sin helhet egne produkter med fulle rettigheter hva gjelder tegninger og ingeniørarbeid. NEL Hydrogen har hatt en vekst i omsetning fra ca 92 mill til ca 155 mill fra 2010 til NEL Hydrogen har over en periode hatt kraftig vekst i antall tilbudsforespørsler innen alle kundesegmentene. Antall forespørsler har vært noe lavere etter sommeren 2011, men stadig over et historisk normalt nivå. Utviklingen i markedet viser også at størrelsen på prosjektene er større en tidligere. Dette er et godt utgangspunkt for Bokført verdi av konsernets eiendeler var MNOK 31. desember Dette omfatter en økning på 6.5 MNOK fra 31. desember 2010 inkludert avviklet virksomhet. Endringen er i hovedsak relatert til salg av Amek, kjøp av NEL Hydrogen og fisjon av Akland Property. Egenkapitalen ved utgangen av 2011 var MNOK inklusive andel til ikke kontrollerende eierinteresse på 22.3 MNOK. Forholdet egenkapital til totale eiendeler er 72%, opp fra 59% i Styret vurderer egenkapitalnivået som meget tilfredsstillende. Kontantstrøm fra konsernets operasjonelle aktivitet (eksklusive avviklet virksomhet) var 20.6 MNOK i Avviket mellom driftsresultatet på 20.0 MNOK og kontantstrøm fra operasjonelle aktivitet skyldes i hovedsak effekt av virksomhetssammenslutning i 2011 samt tilbakeføring av pensjonsordning i NEL Hydrogen. Kontanttilgang fra investeringsaktiviteter var 64.6 MNOK. Vi refererer til avsnittet nedenfor angående Oppkjøp og salg. Tilgangen fra salg av virksomhet har blitt brukt til å styrke egenkapitalen. I tillegg til innbetalinger og utbetalinger fra salg og kjøp av virksomhet, har Enerquip og NEL Hydrogen investert 3.5 MNOK i IT utstyr og programvare, samt kontormøbler. Eiken Mekaniske Verksted har investert 3.0 MNOK i oppgraderinger på kontorutstyr, produksjonsutstyr og eiendom. Disse investeringene er gjennomført uten opptak av gjeld. Netto kontanttilgang i 2011 var 41.6 MNOK fra videreført virksomhet og netto kontantavgang på 4.6 MNOK fra avviklet virksomhet. Kontanter og kontantekvivalenter, eksklusive bundne kontanter (escrow beløp fra salg av Noble Denton aksjene), ved årets slutt var 65.9 MNOK. 4

5 Gearing Strata Marine & Offshore Group Styret vurderer kapitalstrukturen i konsernet løpende. I denne sammenheng vurderes kapitalkostnad og risiko forbundet med hver gruppe kapital. Siden 2010 har balansen økt med 6.5 MNOK primært som følge av virksomhetskjøp og salg i perioden. Pr utgjorde gearing ratio 37% sammenlignet med 11% i Selskapet brukte likvider fra transaksjonene med Bandak Group til å styrke egenkapitalen i konsernet. Selskapets styre anser dette som tilfredsstillende ettersom selskapet har likvide midler, bankinnskudd som ikke er bundne og kundefordringer, til å betale sin kortsiktige gjeld. Allokering av årets resultat Årets resultat for holdingselskapet viser et overskudd på 5.3 MNOK for Styret foreslår til den ordinære generalforsamlingen at overskuddet overføres til annen egenkapital. Den frie egenkapitalen i holdingselskapet ved utgangen av 2011 var 92.8 MNOK, sammenlignet med MNOK i International Financial Reporting Standards (IFRS) Konsernregnskapet for 2011 er avlagt i samsvar med Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) og som er godkjent av EU. Viktige områder relatert til regnskapsbehandlingen under IFRS er beskrevet i regnskapsprinsippene. Holdingselskapets årsregnskap er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og god norsk regnskapsskikk. Transaksjoner Salg av Amek Strata Marine & Offshore AS inngikk i november 2011 en avtale med Bandak Group AS vedrørende salg av 100 prosent av aksjene i Amek AS. Amek er lokalisert på Akland og bygger på industrielle tradisjoner tilbake til I dag representerer Amek en høy kompetanse innen presisjonsmaskinering og avansert sveis, kombinert med omfattende montasje og testfasiliteter. I resultatregnskapet er dette selskapet presentert separat som avviklet virksomhet. Notene gjenspeiler dette. Selskapet viste gode resultater og skapte god verdi for Stratakonsernet frem til salget. Transaksjonen nevnt ovenfor ble gjennomført på basis av en samlet verdsettelse av aksjene i selskapet på 42.5 MNOK. Vederlaget mottok Stratakonsernet i sin helhet i kontanter. Kontantvederlaget ble liggende i selskapet for å styrke egenkapitalen og ruste opp konsernet til fremtidige oppkjøp. Den samlede regnskapsmessige gevinsten fra salget av Amek var 19.8 MNOK for Strata konsernet (før fratrekk for honorar til rådgivere på 2.1 MNOK). Oppkjøp av NEL Strata Marine & Offshore inngikk 9. juni 2011, sammen med ledelsen i NEL Hydrogen AS (NEL), en avtale med Statoil New Energy om kjøp av NEL gjennom selskapet Hydrogen Technologies Holding AS (HTH). Strata Marine & Offshore eier 60% av HTH, som igjen eier 100% av NEL. Resterende 40% av aksjene i HTH eies av fem ledende ansatte i NEL. 5

6 NEL Hydrogen er i dag en global leverandør av vannelektrolysører til det industrielle hydrogenmarkedet. NEL Hydrogen sin teknologi fremstiller hydrogen på en miljøvennlig måte, noe nye markeder for miljøteknologi etterspør. Selskapet er lokalisert på Notodden og i Sandefjord, og har 34 ansatte. Det er totalt 51 årsverk knyttet til selskapets virksomhet. NEL Hydrogen er et selskap basert på lang historie og sterke tradisjoner. Opprinnelsen strekker seg tilbake til 1927 hvor man som en del av Norsk Hydro bidro med hydrogenproduksjon til Hydros egen produksjon av kunstgjødsel. Fra 1974 startet selskapet kommersielt salg av sine elektrolysører. Annet I forbindelse med oppløsningen av datterselskapet Strata Key Invest AS ervervet Strata Marine & Offshore AS egne aksjer. Dette utgjorde 3,39 % av det samlede antallet utstedte aksjer. Det er lite hensiktsmessig at selskapet skal sitte med en beholdning av egne aksjer og generalforsamlingen fattet på denne bakgrunn vedtak i desember 2010 om nedsettelse av aksjekapitalen ved å innløse disse egne aksjene. Kapitalnedsettelsen ble gjennomført i begynnelsen av mars 2011 og innebar ingen utdeling fra selskapet. Styrene i Akland Property AS og Akland Eiendom AS vedtok i februar 2011 en fusjonsplan for fusjon av selskapene. Forslaget innebar at Akland Eiendom AS innfusjonertes i Akland Property AS, inkludert samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Fusjonen som ble gjennomført i mai 2011 var en del av en større restrukturering hvor hovedformålet var å forenkle selskapsstrukturen. I mars 2011 ble det vedtatt i Strata Marine & Offshores generalforsamling å fisjonere ut aksjene i Akland Property, inkludert det innfusjonerte datterselskapet Akland Eiendom, til et nystiftet aksjeselskap. Ettersom Akland eiendommen ikke inngikk i Strata konsernets kjernevirksomhet var det av forretningsmessige grunner hensiktsmessig at eiendommen ble lagt over i en selvstendig selskapsstruktur. Fisjonen ble gjennomført i juli Viktige hendelser etter balansedagen Generalforsamlingen i Strata godkjente i januar en service avtale mellom Strata og Gross Management AS. Services avtalen dekker bistand fra Gross Management i forbindelse med salget av Amek AS til Bandak Group AS og bistand i forbindelse med tidligere transaksjoner siden etableringen av selskapet i Videre dekker avtalen bistand fremover i forbindelse med salg/fusjon av selskaper i Strata Marine & Offshore konsernet. Avtalen er behandlet i tråd med aksjeloven 3 8. Risikoområder Selskapet er eksponert for markedsrisiko, kredittrisiko, renterisiko, i tillegg til valutarisiko gjennom sin ordinære drift og tilstreber å ha moderat risikoeksponering på disse områdene. Konsernet har kontanter på 65.9 MNOK ved utgangen av året Kontantvederlaget fra salget av Amek i 2011 ble brukt til å styrke egenkapitalen, noe som reduserte renterisikoen vesentlig. I tillegg har konsernet redusert sin langsiktige, eksterne gjeld i 2011 med 40.9 MNOK. Konsernet har økt valutarisikoen, for det meste relatert til euro og dollar, gjennom oppkjøpet av NEL i og med at største delen av NEL sine salg er utenfor Norge. NEL sikrer milepælbetalinger i valuta fra kunder knyttet til fastprisprosjekter. For mer informasjon om finansiell risiko i gruppen, se note 22. Styret vurderer den finansielle situasjonen og risikoen til å være tilfredsstillende. 6

7 Ansatte og organisasjon Strata Marine & Offshore Group Strata Marine & Offshore hadde 104 ansatte ved utgangen av året og 17 innleide. Strata Marine & Offshore legger vekt på dyktige og høyt kvalifiserte ansatte. Organiseringen av gruppen bygger på en filosofi om en liten konsernledelse, legge vekt på lederskap, strategisk rettledning, oppfølging av virksomhetene og finansiell kontroll, samt på konsernsynergier. Den operasjonelle kontrollen er beholdt i datterselskapene som drives med et fullstendig ledelsesansvar innen de respektive selskapene. Stratakonsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Ved utgangen av 2011 var andelen kvinner av de ansatte i konsernet 14% og i ledende stillinger 2%. Styrene i konsernet hadde en kvinneandel på 20%. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme til likestilling i virksomhetens styre. Følgelig vil styret vurdere nødvendige tiltak på sikt for å innfri samfunnets forventninger til likestilling. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Alle selskapene i Stratakonsernet jobber godt med HMS temaer og legger vekt på et godt arbeidsmiljø. Fravær på grunn av sykdom var lav sammenlignet med gjennomsnittet for den norske industrien. Total gjennomsnittlig fravær på grunn av sykdom i konsernet var 13.4 % i 2011, hvor kortidssykefraværet står for 2.2 %. Det sikkerhetsmessige er adressert på en systematisk basis for alle ansatte. Ingen alvorlige skader eller ulykker har skjedd i 2011, mens 2 mindre hendelser har resultert i fravær. Strataselskapene jobber systematisk med nøkkelinformasjon relater til arbeidsmiljø og Helse, Miljø og Sikkerhet. Både Eiken Mekaniske Verksted og NEL Hydrogen har installert nytt ventilasjonsanlegg i produksjonslokalene i 2011, noe som har forbedret arbeidsmiljøet betraktelig. NEL Hydrogen har også flyttet inn i nye moderne lokaler i Sandefjord. Miljødeklarasjon Alle selskapene i Strata Marine & Offshore arbeider systematisk med å adressere spørsmål og betingelser som er rettet mot ambisjonen om ikke å forårsake skade på det eksterne miljøet. Våre selskaper er ansett ikke å skape forurensing av det eksterne miljøet utover standardene satt av myndighetene. Marked, generelle vilkår og fremtidsutsikter Markedene Strata Marine & Offshore opererer i har bedret seg gjennom året etter en utfordrende markedssituasjon på grunn av den negative utviklingen i verdensøkonomien etter finanskrisen. Strata selskapene har i siste halvår av 2011 mottatt positive signaler og en økende antall tilbudsforespørsler fra kundene. 7

8

9 Konsolidert resultatregnskap (Alle beløp i hele tusen NOK) Videreført virksomhet Note Driftsinntekter 6, Andre inntekter 252 Sum inntekter 6, Materialer, varer og tjenester (75 644) (19 062) Lønn og andre sosiale kostnader 7,19 (46 427) (32 123) Avskrivning og nedskrivning 8,9 (9 551) (2 893) Andre driftskostnader 10,11,29 (27 818) (12 039) Sum driftskostnader ( ) (66 117) Driftsresultat før særskilt post (1 741) (5 648) Gevinst ved oppkjøp av virksomhet Driftsresultat (5 648) Finansinntekter Finanskostnader 12 (3 489) (1 002) Netto finansposter (2 757) (180) Resultat før skatt (5 828) Skatteinntekt/(kostnad) Årsresultat videreført virksomhet (2 251) Avviklet virksomhet Gevinst før skatt fra salg av avviklet virksomhet Skattekostnad på gevinst fra salg av virksomhet 18 (156) (9) Gevinst etter skatt fra salg av avviklet virksomhet Resultat før skatt fra avviklet virksomhet 31 (2 470) 741 Skattekostnad avviklet virksomhet 18, Årsresultat avviklet virksomhet ( 1 779) 893 Årsresultat totalt Årsresultat tilordnes: Aksjonærene i morselskapet Ikke kontrollerende eierinteresser

10 Utvidet konsolidert resultatregnskap Årsresultat Andre inntekter og kostnader 0 0 Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes: Aksjonærene i morselskapet Ikke kontrollerende eierinteresser

11 Konsolidert balanse per 31. desember (Alle beløp i hele tusen NOK) Note Anleggsmidler Goodwill 5, Andre immaterielle eiendeler 5, Utsatt skattefordel Maskiner og inventar 9, Langsiktig fordringer 15, 22, Andre eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning 14, Kundefordringer, andre fordringer og forskuddsbetalinger 13, 15, 22, 24, Kontanter og kontantekvivalenter 16,22, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

12

13 Konsolidert kontantstrømoppstilling Alle beløp i hele 1000 (NOK) Note Kontantstrøm fra drift Periodens resultat før skatt (5 828) Skatt betalt i perioden (1 202) Avskrivning og nedskrivning 8, Gevinst ved kjøp av virksomhet 5 (21 771) 0 Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og pensjonspremie 19 (12 832) (2 543) Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre netto operasjonelle eiendeler/gjeld (18 963) (7 491) Netto kontantstrøm fra drift (20 646) (5 265) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av avviklet virksomhet Innbetalinger fra tilbakeholdt oppgjør ved salg av avviklet virksomhet 15, Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 9 ( 4 871) (2 672) Netto utbetalinger ved kjøp av virksomhet og mottatte kjøpte kontanter (400) Netto kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra opptak av ny gjeld 20,22 0 (1 876) Utbetaling ved nedbetaling av gjeld 20,22 0 (3 283) Mottatte renter Betalte renter 12 (85) (107) Utbetaling av utbytte 0 (88 377) Mottatt utbytte 0 (1 498) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 564 (94 320) Netto endring i kontanter og bankinnskudd (34 382) Netto kontantstrøm fra avviklet virksomhet 31 (4 558) Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvivalenter i slutten av perioden Herav bundne kontanter og kontantekvivalenter

14 Endring i konsernets egenkapital Aksjekapital Egneaksjer Overkursfond Opptjent egenkapital Total egenkapital før ikkekontrollerende eierinteresse Ikkekontrollerende eierintereresser Total egenkapital Egenkapital (195) Totalresultat for året Utbytte (27 795) (27 795) (27 795) Ekstraordinær utbytte (69 487) (69 487) (69 487) Kjøp ikke kontrollerende eierinteresser (400) (400) (400) Egenkapital (195) Totalresultat for året Sletting av egne aksjer (195) Fisjon (789) (4 925) (15 228) (20 941) (20 941) Ikke kontrollerende eierinteresser fra virksomhetssammenslutning Egenkapital

15 REGNSKAPSPRINSIPPER Note 1 Generell informasjon Strata Marine & Offshore AS ( Strata, foretaket eller selskapet ) er registrert og hjemmehørende i Norge. Forretningsadressen er Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo. Konsernregnskapet for regnskapsåret 2011 omfatter foretaket og dets datterforetak (sammen referert til som konsernet ), med sammenligningstall for regnskapsåret Selskapene innen konsernet tilbyr tjenester og produkter til kunder innen olje og gass, marine og energi/industri gjennom en kombinasjon av ingeniørressurser og produksjonsanlegg. Konsernregnskapet ble vedtatt av foretakets styre 11. april Note 2 Nye standarder og tolkninger Følgende nye og endrede standarder og tolkninger som trer i kraft for inneværende regnskapsperiode er tatt i bruk. Anvendelsen av disse har ikke hatt vesentlig effekt på beløpene som rapporteres i dette regnskapet, men kan få effekt på fremtidige transaksjoner og hendelser. Standard/tolkning Tittel Trer i kraft for regnskapsperioder som begynner på eller etter IFRS 7 revidert Finansielle instrumenter 1. januar 2011 IAS 1 revidert Presentasjon av finansregnskapet 1. januar 2011 IAS 24 revidert Opplysninger om nærstående parter 1. januar 2011 Nedenfor er en oversikt over de standarder og tolkninger som er nye eller endret av IASB på tidspunktet for avleggelsen av regnskapet, men som ennå ikke har trådt i kraft, og som ledelsen mener vil være relevante for Strata. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse for noen av disse standarder. Standard/tolkning Tittel Trer i kraft for regnskapsperioder som begynner på eller etter IFRS 9 revidert Finansielle instrumenter 1. januar 2013 IAS 19 revidert Ytelser til ansatte 1. januar 2013 IFRS 10 Konsernregnskap 1. januar 2013 Dato for ikrafttredelse gjelder EU og vil i enkelte tilfeller avvike fra ikrafttredelsesdato per IASB. Konsernet har ikke ferdigstilt sin analyse av virkningen av innføringen av de andre relevante regnskapsstandardene og tolkningene, men disse er ikke antatt å ha vesentlig effekt på Stratas rapporterte netto resultat eller egenkapital. Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse; IAS 17 (revidert) Leasing og IAS 18 (revidert) Inntektsføring. 15

16 Note 3 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene for Strata M&O De viktigste prinsippene i utarbeidelsen av konsernregnskapet for Strata Marine & Offshore AS er beskrevet nedenfor. Prinsippene er konsistent anvendt i alle perioder som er presentert. Erklæring om at finansregnskapet er i overensstemmelse med IFRS Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) og som er godkjent av EU. Grunnlag for regnskapsutarbeidelsen Regnskapet er utarbeidet i henhold til historisk kost prinsippet. Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper. Regnskapsførte beløp på eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader blir påvirket av disse vurderingene. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses relevante og representative. Disse beregningene danner grunnlag for vurdering av balanseførte verdier for eiendeler og forpliktelser som ikke kan fastsettes ut fra andre kilder. I note 4 drøftes de regnskapsmessige vurderinger som gjøres, og som har betydelig effekt på finansregnskapet, og estimater og forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige justeringer i det neste regnskapsåret. Konsolideringsprinsipper Datterforetak Datterselskaper er selskaper der konsernet har makt til å utforme enhetens finansielle og operasjonelle retningslinjer (kontroll), normalt gjennom aksjeeie med mer enn halvparten av stemmerettene. I kontrollvurderingen inkluderes også virkningen av potensielle stemmeretter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterforetakenes resultater inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ikke kontrollerende eierinteresser inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner med ikke kontrollerende eiere i datterselskaper som ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapitaltransaksjoner. Alle vesentlige transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværender mellom foretak i konsernet er eliminert. Foretaket benytter oppkjøpsmetoden for innregning ved kjøp av datterforetak. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Utgifter som det overtakende foretaket direkte pådrar seg for å gjennomføre en virksomhetssammenslutning kostnadsføres i de periodene som utgiftene påløper og tjenestene mottas. Ved virksomhetssammenslutning til gunstig vilkår så innregnes den tilknyttede gevinsten i resultatet på overtakelsestidspunktet. Eiendeler holdt for salg og avviklet virksomhet Eiendeler og avhendingsgrupper klassifiseres som holdt for salg dersom balanseført beløp vil realiseres hovedsakelig gjennom en salgstransaksjon i stedet for gjennom fortsatt bruk. Denne forutsetningen anses som oppfylt kun når salget er høyt sannsynlig og eiendelen (eller avhendingsgruppen) er 16

17 tilgjengelig for øyeblikkelig salg i sin nåværende tilstand. Ledelsen må være forpliktet til salget, som skal forventes å finne sted innen ett år fra balansedagen. Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg måles til det laveste av tidligere balanseført beløp og virkelig verdi fratrukket salgskostnader. Eiendom, anlegg og utstyr Egne eiendeler Tomt og bygg består hovedsakelig av produksjonslokaler med tilhørende tomt. Maskiner og inventar består hovedsakelig av produksjonsutstyr. Bygg, maskiner og inventar innregnes i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og eventuelt tap ved verdifall (se verdifall under). Når deler av anlegg og utstyr har forskjellig utnyttbar levetid, regnskapsføres de som separate komponenter. Tomter avskrives ikke. Utgifter etter anskaffelsen Pådratte utgifter til utskifting av deler av driftsmiddel innregnes i balansen med kostnaden ved å skifte ut delen når slike utgifter antas å gi foretaket fremtidige økonomiske fordeler, og utgiftene for de utskiftede deler kan måles pålitelig. Reparasjons og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Avskrivninger av anlegg og utstyr Avskrivninger beregnes normalt lineært over estimert utnyttbar levetid og belastes resultatregnskapet. Den utnyttbare levetiden, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres dersom nødvendig på prospektiv basis. Gevinst og tap ved avhendelse resultatføres og utgjør forskjellen mellom balanseført verdi og vederlag. Leieavtaler finansiell leasing Leieavtaler hvor konsernet overtar all vesentlig del av risiko og fordel, er klassifisert som finansiell leasing. Eiendeler benyttet av eier og som er anskaffet ved finansiell leieavtale, innregnes ved leieperiodens begynnelse til en verdi tilsvarende det laveste av virkelig verdi av eiendelen og nåverdien av minsteleie. Hver leiebetaling blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Den korresponderende leieforpliktelsen (med fradrag for finanskostnader) blir inkludert i annen langsiktig gjeld. Renteelementet i finanskostnaden kostnadsføres over leieperioden for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenværende saldo for hver periode. Varige driftsmidler under finansielle leieavtaler avskrives over den korteste av perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid. Leieavtaler operasjonell leasing Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler innregnes i resultatregnskapet lineært over leieperioden. Insitamenter som mottas i forbindelse med leien innregnes som en integrert del av totale leiekostnader. Selskapene i konsernet leier eiendommer og lokaler fra eksterne og nærstående parter gjennom operasjonelle leieavtaler (se note 11 leieavtaler og note 28 nærstående parter). 17

18 Immaterielle eiendeler Goodwill Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill har oppstått ved overtakelse av datterforetak og utgjør differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av netto av identifiserbare eiendeler og gjeld i de oppkjøpte foretakene. Goodwill er inkludert i immaterielle eiendeler og innregnes i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill allokeres til de kontantstrømsgenererende enheter eller grupperinger av slike enheter som er forventet å ville ha en fordel av oppkjøpet og testes årlig for verdifall, og oftere dersom konsernet identifiserer indikasjoner på at goodwill kan ha falt i verdi. Andre immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler som anskaffes føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og tap ved verdifall (se verdifall). Etterfølgende utgifter Senere kostnader vedrørende balanseførte immaterielle eiendeler balanseføres bare når de øker de fremtidige økonomiske fordeler relatert til denne eiendelen. Alle andre utgifter kostnadsføres i den perioden de påløper. Avskrivninger Avskrivninger beregnes og resultatføres lineært over estimert utnyttbar levetid for de immaterielle eiendelene som har bestemt utnyttbar levetid fra det tidspunktet de er tilgjengelige for bruk. Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid avskrives ikke, men testes årlig for verdifall, se nedenfor. Verdifall Vurdering av tap ved verdifall Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid, som goodwill, avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall, eller oftere dersom konsernet identifiserer indikasjoner på at eiendelene har hatt et verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives testes for verdifall når det foreligger indikatorer på at eiendelen har hatt et verdifall. En nedskrivning resultatføres dersom balanseført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall testes eiendelene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Reversering av verdifall Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivinger på ikkefinansielle eiendeler (unntatt goodwill). Tap ved verdifall reverseres dersom det er en endring i estimatene som er benyttet for å beregne gjenvinnbart beløp. 18

19 Et tap ved verdifall reverseres bare i den grad eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den balanseførte verdien som ville vært fastsatt, netto etter avskrivninger, dersom ingen tap ved verdifall hadde vært innregnet. Tap ved verdifall på goodwill reverseres ikke. Finansielle eiendeler Klassifisering Fordringer Fordringer er ikke derivate finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Fordringer vises som kundefordringer og andre fordringer, samt kontanter og kontantekvivalenter i balansen. Regnskapsføring og måling Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer måles ved første gangs innregning til virkelig verdi. Ved etterfølgende måling vurderes kundefordringer og andre fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for tap ved verdifall. Avsetning for tap innregnes når det foreligger objektive indikatorer på at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med de opprinnelige betingelsene. Opptjente, ikke fakturerte kontraktsinntekter Opptjente, ikke fakturerte kontraktsinntekter representerer verdien av utført kontraktsarbeid fratrukket betaling fra kunder. Verdien av utført kontraktsarbeid måles til kost pluss andelen av fortjenesten som hittil er opptjent. Betaling fra kunder motregnes i balansen mot kontrakter under utførelse i den utstrekning forskuddet er medgått til å finansiere beholdninger knyttet til det oppdraget forskuddet gjelder. Mottatte kundeforskudd ut over det som er avregnet mot beholdninger, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av bank og kontantbeholdninger, innskudd i bank, samt andre kortsiktige og svært likvide investeringer med original utløpsperiode på mindre enn tre måneder. Finansiell gjeld Lån fra kredittinstitusjoner Lån måles til virkelig verdi, med fratrekk for transaksjonskostnader, ved første gangs innregning. I etterfølgende perioder, innregnes lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom utbetalt beløp (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Leverandørgjeld Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs innregning. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost. 19

20 Derivater Derivater kvalifiserer ikke for sikringsbokføring. Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunktet derivatkontrakten inngåes, og deretter løpende til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi på derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring resultatføres som endring i virkelig verdi finansielle eiendeler eller forpliktelser under finans. Ytelser til ansatte Kortsiktige ytelser til ansatte Kortsiktige ytelser til ansatte, slik som lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og bonuser er innregnet i den perioden som de relaterte tjenestene fra de ansatte ytes. Det foreligger ingen ordninger med sluttpakker i konsernet. Innskuddsbaserte pensjonsordninger Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser utover betaling av innskuddene. Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto forpliktelse eller eiendel knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sitt arbeid i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten utgjør balansedagens rente på statsobligasjoner/obligasjoner med høy kredittverdighet og med løpetid tilnærmet lik konsernets forpliktelser. Beregningene er basert på en lineær opptjeningsmodell. Estimatendringer resultatføres over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av den høyeste verdien av brutto pensjonsforpliktelser eller av brutto pensjonsmidler. Innregning av gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsplan foretas på tidspunktet for avkortningen eller oppgjøret. Endringer i pensjonsplanens ytelser kostnadsføres eller inntektsføres løpende i resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen er betinget av at arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en spesifisert tidsperiode (opptjeningsperioden). I slike tilfeller amortiseres kostnaden/inntekten lineært over opptjeningsperioden. Når beregningene resulterer i en netto eiendel for foretaket, begrenses innregningen av denne eiendelen til nettoen av totale urealiserte aktuarmessige tap og kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og nåverdien av fremtidige tilbakebetalinger fra ordningen eller reduksjoner i innbetalinger til ordningen. Inntektsføring Anleggskontrakter under utførelse For langsiktige tilvirkningskontrakter brukes løpende avregning, og inntektsføring skjer i takt med fremdriften av prosjektet, primært basert på en sammenligning av påløpte og estimerte totale kontraktskostnader. Når det endelige utfall av en kontrakt ikke kan estimeres pålitelig skjer 20

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer