KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011"

Transkript

1 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

2 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og test av utstyr og verktøy for offshore installasjoner og den maritime sektoren. Det andre er spesialiserte ingeniørtjenester og leveranser av utstyr til vannkraftindustrien. Det tredje er globale leveranser av skreddersydde vannelektrolysører til det industrielle hydrogenmarkedet. Presisjonsmaskinering består av flere disipliner og utføres av Eiken Mekaniske Verksted i Hægebostad. Enerquip, datterselskapet til Eiken Mekaniske Verksted, har spesialisert seg på utvikling av egne produkter til vannkraftstasjoner. NEL Hydrogen på Notodden designer og leverer elektrolyseanlegg som produserer hydrogen. Enerquip og NEL Hydrogen utvikler og fremstiller egne produkter til kundene, mens Eiken Mekaniske Verksted i hovedsak tilvirker produkter på bakgrunn av kundenes tegninger. Strata Marine & Offshores kunder driver i hovedsak innen olje og gass, den maritime sektoren, industriselskaper som bruker hydrogen i sin produksjon og fornybar energi (vannkraft og solcelle). Våre virksomheter har en god posisjon i sine respektive markeder, med langsiktige kunderelasjoner og gode relasjoner til de ansatte. Stratakonsernet tilsikter å være en partner kundene våre foretrekker gjennom høy kvalitet, høy effektivitet og evne til å levere som avtalt. Våre operasjonelle virksomheter er lokalisert fire ulike steder i Norge, i nær tilknytning til våre kunder. Konsernledelsen er lokalisert i Oslo. Eiere Strata Marine & Offshore AS er eid av Allum Holding AS og Gross Management AS (51.7 %), av tidligere og eksisterende ledende ansatte i Strata selskapene (31.2 %) og av norske og internasjonale investorer (17.1 %). Egne aksjer ble slettet i første kvartal 2011 (for mer informasjon se avsnitt transaksjoner). Selskapsstruktur Stratakonsernet har siden etablering i 2007 gjennomført flere oppkjøp og salg av virksomheter. I tillegg ble en rekke strukturelle endringer implementert i I 2009 solgte konsernet sine spesialiserte ingeniørvirksomheter, Standard Engineering (nåværende Noble Denton Sandefjord) og Brevik Engineering (nåværende Noble Denton Brevik), med virkning fra 28. januar I første halvår 2009 ble investeringsselskapet Strata Key Invest, eiendomsselskapene Akland Property og Akland Eiendom kjøpt. Sommeren 2010 ble ingeniør og produksjonsselskapet Strata Møre (nå Bandak Engineering AS) solgt, og i første halvår 2010 kjøpte Eiken Mekaniske Verksted de resterende 40% av aksjene i datterselskapet Enerquip. I juni 2011 ble 60% av vannelektrolysørselskapet NEL Hydrogen kjøpt, og i november samme år ble produksjonsselskapet Amek solgt. Eiendomsselskapene Akland Property og Akland Holding ble skilt ut som eget frittstående selskap i 2011 gjennom en fisjon. Alle selskapene, utenom NEL Hydrogen, var direkte eller indirekte heleid av Strata Marine & Offshore. Ved utgangen av 2011 eide Strata Marine & Offshore 100 % direkte i datterselskapene Eiken Mekaniske Verksted, inkludert datterselskapet Enerquip, samt 60% i Hydrogen Technologies Holding, inkludert datterselskapet NEL Hydrogen. 2

3 Eiken Mekaniske Verksted Hægebostad Etablert ansatte Enerquip Lyngdal Etablert ansatte Hydrogen Technologies Holding NEL Hydrogen Notodden/ Sandefjord Etablert ansatte Konsernledelsen konsentrerer seg om strategi, overordnet finansiell styring, oppfølgning av virksomhetene og overordnede konserninitiativer. Holdingselskapet er en liten organisasjon som består av arbeidende styreformann (50 %) og daglig leder. Alle tjenester som regnskap og andre tjenester er innleid fra eksterne partnere. Datterselskapene er ansvarlig for sin egen forretningsvirksomhet og administrasjon. Forutsetning for videre drift Styret bekrefter at betingelsene for videre drift er til stede, og at konsernregnskapet for 2011 er avgitt på basis av dette. Konsernets resultat Den videreførte virksomheten for Strata Marine & Offshore inkluderer alle selskaper for hele året 2011 i tillegg til NEL Hydrogen og Hydrogen Technologies Holding som ble kjøpt 9. juni hvor resultat i konsernets eierperiode i 2011 er inkludert. Amek ble solgt 4. november og er ikke inkludert i presentasjon av videreført virksomhet. Sammenlignbare tall for 2010 inneholder alle selskapene med unntak av NEL Hydrogen og Hydrogen Technologies Holding som er ervervet i Resultater fra Amek er presentert i en separat linje som avviklet virksomhet i resultatregnskapet. Notene reflekterer også dette. Tilsvarende er Strata Møre, Amek, Akland Property og Akland Eiendom presentert i en separat linje som avviklet virksomhet i resultatregnskapet for Totale inntekter fra videreført virksomhet var MNOK, sammenlignet med 60.5 MNOK i Oppgangen i totale inntekter skyldes i hovedsak NEL sin tilgang i Driftsresultatet (EBIT) var 20.0 MNOK, tilsvarende for 2010 var 5.6 MNOK. Driftsresultatet er påvirket av gevinst fra kjøp av virksomhet på 21.8 MNOK. Resultat etter skatt for konsernet (inkludert avviklet virksomhet) på 42.1 MNOK er 3

4 positivt påvirket av gevinst fra salg av avviklet virksomhet på 19.8 MNOK (før fratrekk for honorar til rådgivere på 2.1 MNOK) og 2011 har vært de svakeste foretningsmessige årene på mange år for Eiken Mekaniske Verksted (EMV). Det har vært en periode med lite borevirksomhet og få bestillinger av borerigger, området hvor EMV sin største kunde, National Oilwell Varco (NOV), har sitt hovedvirke. Derimot har NOV rapportert en kraftig økning i ordreinngangen i 2011 og EMV har mottatt store ordre de siste månedene av året på grunn av det gode kundeforholdet med NOV. Samtidig har EMV mottatt flere forespørsler fra NOV i Stavanger på renovering og vil innrette seg for å bli en hovedleverandør til NOV innenfor dette området også. EnerQuip (EQ) fikk aksept for sitt produkt blant vannkraftaktørene, hovedmarkedet for EQ, i 2010 og har også kommet i inngrep med utenlandske aktører. Det er gjort lite investeringer blant vannkraftaktørene i perioden , men indikasjonene i markedet viser at investeringsviljen er tilbake. EQ leverte et godt resultat i 2010 og den positive utviklingen vedvarte i 2011 med en vekst i omsetning på 123%. Enerquip s leveranser er i sin helhet egne produkter med fulle rettigheter hva gjelder tegninger og ingeniørarbeid. NEL Hydrogen har hatt en vekst i omsetning fra ca 92 mill til ca 155 mill fra 2010 til NEL Hydrogen har over en periode hatt kraftig vekst i antall tilbudsforespørsler innen alle kundesegmentene. Antall forespørsler har vært noe lavere etter sommeren 2011, men stadig over et historisk normalt nivå. Utviklingen i markedet viser også at størrelsen på prosjektene er større en tidligere. Dette er et godt utgangspunkt for Bokført verdi av konsernets eiendeler var MNOK 31. desember Dette omfatter en økning på 6.5 MNOK fra 31. desember 2010 inkludert avviklet virksomhet. Endringen er i hovedsak relatert til salg av Amek, kjøp av NEL Hydrogen og fisjon av Akland Property. Egenkapitalen ved utgangen av 2011 var MNOK inklusive andel til ikke kontrollerende eierinteresse på 22.3 MNOK. Forholdet egenkapital til totale eiendeler er 72%, opp fra 59% i Styret vurderer egenkapitalnivået som meget tilfredsstillende. Kontantstrøm fra konsernets operasjonelle aktivitet (eksklusive avviklet virksomhet) var 20.6 MNOK i Avviket mellom driftsresultatet på 20.0 MNOK og kontantstrøm fra operasjonelle aktivitet skyldes i hovedsak effekt av virksomhetssammenslutning i 2011 samt tilbakeføring av pensjonsordning i NEL Hydrogen. Kontanttilgang fra investeringsaktiviteter var 64.6 MNOK. Vi refererer til avsnittet nedenfor angående Oppkjøp og salg. Tilgangen fra salg av virksomhet har blitt brukt til å styrke egenkapitalen. I tillegg til innbetalinger og utbetalinger fra salg og kjøp av virksomhet, har Enerquip og NEL Hydrogen investert 3.5 MNOK i IT utstyr og programvare, samt kontormøbler. Eiken Mekaniske Verksted har investert 3.0 MNOK i oppgraderinger på kontorutstyr, produksjonsutstyr og eiendom. Disse investeringene er gjennomført uten opptak av gjeld. Netto kontanttilgang i 2011 var 41.6 MNOK fra videreført virksomhet og netto kontantavgang på 4.6 MNOK fra avviklet virksomhet. Kontanter og kontantekvivalenter, eksklusive bundne kontanter (escrow beløp fra salg av Noble Denton aksjene), ved årets slutt var 65.9 MNOK. 4

5 Gearing Strata Marine & Offshore Group Styret vurderer kapitalstrukturen i konsernet løpende. I denne sammenheng vurderes kapitalkostnad og risiko forbundet med hver gruppe kapital. Siden 2010 har balansen økt med 6.5 MNOK primært som følge av virksomhetskjøp og salg i perioden. Pr utgjorde gearing ratio 37% sammenlignet med 11% i Selskapet brukte likvider fra transaksjonene med Bandak Group til å styrke egenkapitalen i konsernet. Selskapets styre anser dette som tilfredsstillende ettersom selskapet har likvide midler, bankinnskudd som ikke er bundne og kundefordringer, til å betale sin kortsiktige gjeld. Allokering av årets resultat Årets resultat for holdingselskapet viser et overskudd på 5.3 MNOK for Styret foreslår til den ordinære generalforsamlingen at overskuddet overføres til annen egenkapital. Den frie egenkapitalen i holdingselskapet ved utgangen av 2011 var 92.8 MNOK, sammenlignet med MNOK i International Financial Reporting Standards (IFRS) Konsernregnskapet for 2011 er avlagt i samsvar med Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) og som er godkjent av EU. Viktige områder relatert til regnskapsbehandlingen under IFRS er beskrevet i regnskapsprinsippene. Holdingselskapets årsregnskap er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og god norsk regnskapsskikk. Transaksjoner Salg av Amek Strata Marine & Offshore AS inngikk i november 2011 en avtale med Bandak Group AS vedrørende salg av 100 prosent av aksjene i Amek AS. Amek er lokalisert på Akland og bygger på industrielle tradisjoner tilbake til I dag representerer Amek en høy kompetanse innen presisjonsmaskinering og avansert sveis, kombinert med omfattende montasje og testfasiliteter. I resultatregnskapet er dette selskapet presentert separat som avviklet virksomhet. Notene gjenspeiler dette. Selskapet viste gode resultater og skapte god verdi for Stratakonsernet frem til salget. Transaksjonen nevnt ovenfor ble gjennomført på basis av en samlet verdsettelse av aksjene i selskapet på 42.5 MNOK. Vederlaget mottok Stratakonsernet i sin helhet i kontanter. Kontantvederlaget ble liggende i selskapet for å styrke egenkapitalen og ruste opp konsernet til fremtidige oppkjøp. Den samlede regnskapsmessige gevinsten fra salget av Amek var 19.8 MNOK for Strata konsernet (før fratrekk for honorar til rådgivere på 2.1 MNOK). Oppkjøp av NEL Strata Marine & Offshore inngikk 9. juni 2011, sammen med ledelsen i NEL Hydrogen AS (NEL), en avtale med Statoil New Energy om kjøp av NEL gjennom selskapet Hydrogen Technologies Holding AS (HTH). Strata Marine & Offshore eier 60% av HTH, som igjen eier 100% av NEL. Resterende 40% av aksjene i HTH eies av fem ledende ansatte i NEL. 5

6 NEL Hydrogen er i dag en global leverandør av vannelektrolysører til det industrielle hydrogenmarkedet. NEL Hydrogen sin teknologi fremstiller hydrogen på en miljøvennlig måte, noe nye markeder for miljøteknologi etterspør. Selskapet er lokalisert på Notodden og i Sandefjord, og har 34 ansatte. Det er totalt 51 årsverk knyttet til selskapets virksomhet. NEL Hydrogen er et selskap basert på lang historie og sterke tradisjoner. Opprinnelsen strekker seg tilbake til 1927 hvor man som en del av Norsk Hydro bidro med hydrogenproduksjon til Hydros egen produksjon av kunstgjødsel. Fra 1974 startet selskapet kommersielt salg av sine elektrolysører. Annet I forbindelse med oppløsningen av datterselskapet Strata Key Invest AS ervervet Strata Marine & Offshore AS egne aksjer. Dette utgjorde 3,39 % av det samlede antallet utstedte aksjer. Det er lite hensiktsmessig at selskapet skal sitte med en beholdning av egne aksjer og generalforsamlingen fattet på denne bakgrunn vedtak i desember 2010 om nedsettelse av aksjekapitalen ved å innløse disse egne aksjene. Kapitalnedsettelsen ble gjennomført i begynnelsen av mars 2011 og innebar ingen utdeling fra selskapet. Styrene i Akland Property AS og Akland Eiendom AS vedtok i februar 2011 en fusjonsplan for fusjon av selskapene. Forslaget innebar at Akland Eiendom AS innfusjonertes i Akland Property AS, inkludert samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Fusjonen som ble gjennomført i mai 2011 var en del av en større restrukturering hvor hovedformålet var å forenkle selskapsstrukturen. I mars 2011 ble det vedtatt i Strata Marine & Offshores generalforsamling å fisjonere ut aksjene i Akland Property, inkludert det innfusjonerte datterselskapet Akland Eiendom, til et nystiftet aksjeselskap. Ettersom Akland eiendommen ikke inngikk i Strata konsernets kjernevirksomhet var det av forretningsmessige grunner hensiktsmessig at eiendommen ble lagt over i en selvstendig selskapsstruktur. Fisjonen ble gjennomført i juli Viktige hendelser etter balansedagen Generalforsamlingen i Strata godkjente i januar en service avtale mellom Strata og Gross Management AS. Services avtalen dekker bistand fra Gross Management i forbindelse med salget av Amek AS til Bandak Group AS og bistand i forbindelse med tidligere transaksjoner siden etableringen av selskapet i Videre dekker avtalen bistand fremover i forbindelse med salg/fusjon av selskaper i Strata Marine & Offshore konsernet. Avtalen er behandlet i tråd med aksjeloven 3 8. Risikoområder Selskapet er eksponert for markedsrisiko, kredittrisiko, renterisiko, i tillegg til valutarisiko gjennom sin ordinære drift og tilstreber å ha moderat risikoeksponering på disse områdene. Konsernet har kontanter på 65.9 MNOK ved utgangen av året Kontantvederlaget fra salget av Amek i 2011 ble brukt til å styrke egenkapitalen, noe som reduserte renterisikoen vesentlig. I tillegg har konsernet redusert sin langsiktige, eksterne gjeld i 2011 med 40.9 MNOK. Konsernet har økt valutarisikoen, for det meste relatert til euro og dollar, gjennom oppkjøpet av NEL i og med at største delen av NEL sine salg er utenfor Norge. NEL sikrer milepælbetalinger i valuta fra kunder knyttet til fastprisprosjekter. For mer informasjon om finansiell risiko i gruppen, se note 22. Styret vurderer den finansielle situasjonen og risikoen til å være tilfredsstillende. 6

7 Ansatte og organisasjon Strata Marine & Offshore Group Strata Marine & Offshore hadde 104 ansatte ved utgangen av året og 17 innleide. Strata Marine & Offshore legger vekt på dyktige og høyt kvalifiserte ansatte. Organiseringen av gruppen bygger på en filosofi om en liten konsernledelse, legge vekt på lederskap, strategisk rettledning, oppfølging av virksomhetene og finansiell kontroll, samt på konsernsynergier. Den operasjonelle kontrollen er beholdt i datterselskapene som drives med et fullstendig ledelsesansvar innen de respektive selskapene. Stratakonsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Ved utgangen av 2011 var andelen kvinner av de ansatte i konsernet 14% og i ledende stillinger 2%. Styrene i konsernet hadde en kvinneandel på 20%. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme til likestilling i virksomhetens styre. Følgelig vil styret vurdere nødvendige tiltak på sikt for å innfri samfunnets forventninger til likestilling. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Alle selskapene i Stratakonsernet jobber godt med HMS temaer og legger vekt på et godt arbeidsmiljø. Fravær på grunn av sykdom var lav sammenlignet med gjennomsnittet for den norske industrien. Total gjennomsnittlig fravær på grunn av sykdom i konsernet var 13.4 % i 2011, hvor kortidssykefraværet står for 2.2 %. Det sikkerhetsmessige er adressert på en systematisk basis for alle ansatte. Ingen alvorlige skader eller ulykker har skjedd i 2011, mens 2 mindre hendelser har resultert i fravær. Strataselskapene jobber systematisk med nøkkelinformasjon relater til arbeidsmiljø og Helse, Miljø og Sikkerhet. Både Eiken Mekaniske Verksted og NEL Hydrogen har installert nytt ventilasjonsanlegg i produksjonslokalene i 2011, noe som har forbedret arbeidsmiljøet betraktelig. NEL Hydrogen har også flyttet inn i nye moderne lokaler i Sandefjord. Miljødeklarasjon Alle selskapene i Strata Marine & Offshore arbeider systematisk med å adressere spørsmål og betingelser som er rettet mot ambisjonen om ikke å forårsake skade på det eksterne miljøet. Våre selskaper er ansett ikke å skape forurensing av det eksterne miljøet utover standardene satt av myndighetene. Marked, generelle vilkår og fremtidsutsikter Markedene Strata Marine & Offshore opererer i har bedret seg gjennom året etter en utfordrende markedssituasjon på grunn av den negative utviklingen i verdensøkonomien etter finanskrisen. Strata selskapene har i siste halvår av 2011 mottatt positive signaler og en økende antall tilbudsforespørsler fra kundene. 7

8

9 Konsolidert resultatregnskap (Alle beløp i hele tusen NOK) Videreført virksomhet Note Driftsinntekter 6, Andre inntekter 252 Sum inntekter 6, Materialer, varer og tjenester (75 644) (19 062) Lønn og andre sosiale kostnader 7,19 (46 427) (32 123) Avskrivning og nedskrivning 8,9 (9 551) (2 893) Andre driftskostnader 10,11,29 (27 818) (12 039) Sum driftskostnader ( ) (66 117) Driftsresultat før særskilt post (1 741) (5 648) Gevinst ved oppkjøp av virksomhet Driftsresultat (5 648) Finansinntekter Finanskostnader 12 (3 489) (1 002) Netto finansposter (2 757) (180) Resultat før skatt (5 828) Skatteinntekt/(kostnad) Årsresultat videreført virksomhet (2 251) Avviklet virksomhet Gevinst før skatt fra salg av avviklet virksomhet Skattekostnad på gevinst fra salg av virksomhet 18 (156) (9) Gevinst etter skatt fra salg av avviklet virksomhet Resultat før skatt fra avviklet virksomhet 31 (2 470) 741 Skattekostnad avviklet virksomhet 18, Årsresultat avviklet virksomhet ( 1 779) 893 Årsresultat totalt Årsresultat tilordnes: Aksjonærene i morselskapet Ikke kontrollerende eierinteresser

10 Utvidet konsolidert resultatregnskap Årsresultat Andre inntekter og kostnader 0 0 Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes: Aksjonærene i morselskapet Ikke kontrollerende eierinteresser

11 Konsolidert balanse per 31. desember (Alle beløp i hele tusen NOK) Note Anleggsmidler Goodwill 5, Andre immaterielle eiendeler 5, Utsatt skattefordel Maskiner og inventar 9, Langsiktig fordringer 15, 22, Andre eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning 14, Kundefordringer, andre fordringer og forskuddsbetalinger 13, 15, 22, 24, Kontanter og kontantekvivalenter 16,22, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

12

13 Konsolidert kontantstrømoppstilling Alle beløp i hele 1000 (NOK) Note Kontantstrøm fra drift Periodens resultat før skatt (5 828) Skatt betalt i perioden (1 202) Avskrivning og nedskrivning 8, Gevinst ved kjøp av virksomhet 5 (21 771) 0 Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og pensjonspremie 19 (12 832) (2 543) Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre netto operasjonelle eiendeler/gjeld (18 963) (7 491) Netto kontantstrøm fra drift (20 646) (5 265) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av avviklet virksomhet Innbetalinger fra tilbakeholdt oppgjør ved salg av avviklet virksomhet 15, Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 9 ( 4 871) (2 672) Netto utbetalinger ved kjøp av virksomhet og mottatte kjøpte kontanter (400) Netto kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra opptak av ny gjeld 20,22 0 (1 876) Utbetaling ved nedbetaling av gjeld 20,22 0 (3 283) Mottatte renter Betalte renter 12 (85) (107) Utbetaling av utbytte 0 (88 377) Mottatt utbytte 0 (1 498) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 564 (94 320) Netto endring i kontanter og bankinnskudd (34 382) Netto kontantstrøm fra avviklet virksomhet 31 (4 558) Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvivalenter i slutten av perioden Herav bundne kontanter og kontantekvivalenter

14 Endring i konsernets egenkapital Aksjekapital Egneaksjer Overkursfond Opptjent egenkapital Total egenkapital før ikkekontrollerende eierinteresse Ikkekontrollerende eierintereresser Total egenkapital Egenkapital (195) Totalresultat for året Utbytte (27 795) (27 795) (27 795) Ekstraordinær utbytte (69 487) (69 487) (69 487) Kjøp ikke kontrollerende eierinteresser (400) (400) (400) Egenkapital (195) Totalresultat for året Sletting av egne aksjer (195) Fisjon (789) (4 925) (15 228) (20 941) (20 941) Ikke kontrollerende eierinteresser fra virksomhetssammenslutning Egenkapital

15 REGNSKAPSPRINSIPPER Note 1 Generell informasjon Strata Marine & Offshore AS ( Strata, foretaket eller selskapet ) er registrert og hjemmehørende i Norge. Forretningsadressen er Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo. Konsernregnskapet for regnskapsåret 2011 omfatter foretaket og dets datterforetak (sammen referert til som konsernet ), med sammenligningstall for regnskapsåret Selskapene innen konsernet tilbyr tjenester og produkter til kunder innen olje og gass, marine og energi/industri gjennom en kombinasjon av ingeniørressurser og produksjonsanlegg. Konsernregnskapet ble vedtatt av foretakets styre 11. april Note 2 Nye standarder og tolkninger Følgende nye og endrede standarder og tolkninger som trer i kraft for inneværende regnskapsperiode er tatt i bruk. Anvendelsen av disse har ikke hatt vesentlig effekt på beløpene som rapporteres i dette regnskapet, men kan få effekt på fremtidige transaksjoner og hendelser. Standard/tolkning Tittel Trer i kraft for regnskapsperioder som begynner på eller etter IFRS 7 revidert Finansielle instrumenter 1. januar 2011 IAS 1 revidert Presentasjon av finansregnskapet 1. januar 2011 IAS 24 revidert Opplysninger om nærstående parter 1. januar 2011 Nedenfor er en oversikt over de standarder og tolkninger som er nye eller endret av IASB på tidspunktet for avleggelsen av regnskapet, men som ennå ikke har trådt i kraft, og som ledelsen mener vil være relevante for Strata. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse for noen av disse standarder. Standard/tolkning Tittel Trer i kraft for regnskapsperioder som begynner på eller etter IFRS 9 revidert Finansielle instrumenter 1. januar 2013 IAS 19 revidert Ytelser til ansatte 1. januar 2013 IFRS 10 Konsernregnskap 1. januar 2013 Dato for ikrafttredelse gjelder EU og vil i enkelte tilfeller avvike fra ikrafttredelsesdato per IASB. Konsernet har ikke ferdigstilt sin analyse av virkningen av innføringen av de andre relevante regnskapsstandardene og tolkningene, men disse er ikke antatt å ha vesentlig effekt på Stratas rapporterte netto resultat eller egenkapital. Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse; IAS 17 (revidert) Leasing og IAS 18 (revidert) Inntektsføring. 15

16 Note 3 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene for Strata M&O De viktigste prinsippene i utarbeidelsen av konsernregnskapet for Strata Marine & Offshore AS er beskrevet nedenfor. Prinsippene er konsistent anvendt i alle perioder som er presentert. Erklæring om at finansregnskapet er i overensstemmelse med IFRS Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) og som er godkjent av EU. Grunnlag for regnskapsutarbeidelsen Regnskapet er utarbeidet i henhold til historisk kost prinsippet. Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper. Regnskapsførte beløp på eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader blir påvirket av disse vurderingene. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses relevante og representative. Disse beregningene danner grunnlag for vurdering av balanseførte verdier for eiendeler og forpliktelser som ikke kan fastsettes ut fra andre kilder. I note 4 drøftes de regnskapsmessige vurderinger som gjøres, og som har betydelig effekt på finansregnskapet, og estimater og forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige justeringer i det neste regnskapsåret. Konsolideringsprinsipper Datterforetak Datterselskaper er selskaper der konsernet har makt til å utforme enhetens finansielle og operasjonelle retningslinjer (kontroll), normalt gjennom aksjeeie med mer enn halvparten av stemmerettene. I kontrollvurderingen inkluderes også virkningen av potensielle stemmeretter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterforetakenes resultater inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ikke kontrollerende eierinteresser inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner med ikke kontrollerende eiere i datterselskaper som ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapitaltransaksjoner. Alle vesentlige transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværender mellom foretak i konsernet er eliminert. Foretaket benytter oppkjøpsmetoden for innregning ved kjøp av datterforetak. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Utgifter som det overtakende foretaket direkte pådrar seg for å gjennomføre en virksomhetssammenslutning kostnadsføres i de periodene som utgiftene påløper og tjenestene mottas. Ved virksomhetssammenslutning til gunstig vilkår så innregnes den tilknyttede gevinsten i resultatet på overtakelsestidspunktet. Eiendeler holdt for salg og avviklet virksomhet Eiendeler og avhendingsgrupper klassifiseres som holdt for salg dersom balanseført beløp vil realiseres hovedsakelig gjennom en salgstransaksjon i stedet for gjennom fortsatt bruk. Denne forutsetningen anses som oppfylt kun når salget er høyt sannsynlig og eiendelen (eller avhendingsgruppen) er 16

17 tilgjengelig for øyeblikkelig salg i sin nåværende tilstand. Ledelsen må være forpliktet til salget, som skal forventes å finne sted innen ett år fra balansedagen. Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg måles til det laveste av tidligere balanseført beløp og virkelig verdi fratrukket salgskostnader. Eiendom, anlegg og utstyr Egne eiendeler Tomt og bygg består hovedsakelig av produksjonslokaler med tilhørende tomt. Maskiner og inventar består hovedsakelig av produksjonsutstyr. Bygg, maskiner og inventar innregnes i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og eventuelt tap ved verdifall (se verdifall under). Når deler av anlegg og utstyr har forskjellig utnyttbar levetid, regnskapsføres de som separate komponenter. Tomter avskrives ikke. Utgifter etter anskaffelsen Pådratte utgifter til utskifting av deler av driftsmiddel innregnes i balansen med kostnaden ved å skifte ut delen når slike utgifter antas å gi foretaket fremtidige økonomiske fordeler, og utgiftene for de utskiftede deler kan måles pålitelig. Reparasjons og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Avskrivninger av anlegg og utstyr Avskrivninger beregnes normalt lineært over estimert utnyttbar levetid og belastes resultatregnskapet. Den utnyttbare levetiden, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres dersom nødvendig på prospektiv basis. Gevinst og tap ved avhendelse resultatføres og utgjør forskjellen mellom balanseført verdi og vederlag. Leieavtaler finansiell leasing Leieavtaler hvor konsernet overtar all vesentlig del av risiko og fordel, er klassifisert som finansiell leasing. Eiendeler benyttet av eier og som er anskaffet ved finansiell leieavtale, innregnes ved leieperiodens begynnelse til en verdi tilsvarende det laveste av virkelig verdi av eiendelen og nåverdien av minsteleie. Hver leiebetaling blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Den korresponderende leieforpliktelsen (med fradrag for finanskostnader) blir inkludert i annen langsiktig gjeld. Renteelementet i finanskostnaden kostnadsføres over leieperioden for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenværende saldo for hver periode. Varige driftsmidler under finansielle leieavtaler avskrives over den korteste av perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid. Leieavtaler operasjonell leasing Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler innregnes i resultatregnskapet lineært over leieperioden. Insitamenter som mottas i forbindelse med leien innregnes som en integrert del av totale leiekostnader. Selskapene i konsernet leier eiendommer og lokaler fra eksterne og nærstående parter gjennom operasjonelle leieavtaler (se note 11 leieavtaler og note 28 nærstående parter). 17

18 Immaterielle eiendeler Goodwill Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill har oppstått ved overtakelse av datterforetak og utgjør differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av netto av identifiserbare eiendeler og gjeld i de oppkjøpte foretakene. Goodwill er inkludert i immaterielle eiendeler og innregnes i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill allokeres til de kontantstrømsgenererende enheter eller grupperinger av slike enheter som er forventet å ville ha en fordel av oppkjøpet og testes årlig for verdifall, og oftere dersom konsernet identifiserer indikasjoner på at goodwill kan ha falt i verdi. Andre immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler som anskaffes føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og tap ved verdifall (se verdifall). Etterfølgende utgifter Senere kostnader vedrørende balanseførte immaterielle eiendeler balanseføres bare når de øker de fremtidige økonomiske fordeler relatert til denne eiendelen. Alle andre utgifter kostnadsføres i den perioden de påløper. Avskrivninger Avskrivninger beregnes og resultatføres lineært over estimert utnyttbar levetid for de immaterielle eiendelene som har bestemt utnyttbar levetid fra det tidspunktet de er tilgjengelige for bruk. Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid avskrives ikke, men testes årlig for verdifall, se nedenfor. Verdifall Vurdering av tap ved verdifall Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid, som goodwill, avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall, eller oftere dersom konsernet identifiserer indikasjoner på at eiendelene har hatt et verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives testes for verdifall når det foreligger indikatorer på at eiendelen har hatt et verdifall. En nedskrivning resultatføres dersom balanseført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall testes eiendelene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Reversering av verdifall Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivinger på ikkefinansielle eiendeler (unntatt goodwill). Tap ved verdifall reverseres dersom det er en endring i estimatene som er benyttet for å beregne gjenvinnbart beløp. 18

19 Et tap ved verdifall reverseres bare i den grad eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den balanseførte verdien som ville vært fastsatt, netto etter avskrivninger, dersom ingen tap ved verdifall hadde vært innregnet. Tap ved verdifall på goodwill reverseres ikke. Finansielle eiendeler Klassifisering Fordringer Fordringer er ikke derivate finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Fordringer vises som kundefordringer og andre fordringer, samt kontanter og kontantekvivalenter i balansen. Regnskapsføring og måling Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer måles ved første gangs innregning til virkelig verdi. Ved etterfølgende måling vurderes kundefordringer og andre fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for tap ved verdifall. Avsetning for tap innregnes når det foreligger objektive indikatorer på at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med de opprinnelige betingelsene. Opptjente, ikke fakturerte kontraktsinntekter Opptjente, ikke fakturerte kontraktsinntekter representerer verdien av utført kontraktsarbeid fratrukket betaling fra kunder. Verdien av utført kontraktsarbeid måles til kost pluss andelen av fortjenesten som hittil er opptjent. Betaling fra kunder motregnes i balansen mot kontrakter under utførelse i den utstrekning forskuddet er medgått til å finansiere beholdninger knyttet til det oppdraget forskuddet gjelder. Mottatte kundeforskudd ut over det som er avregnet mot beholdninger, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av bank og kontantbeholdninger, innskudd i bank, samt andre kortsiktige og svært likvide investeringer med original utløpsperiode på mindre enn tre måneder. Finansiell gjeld Lån fra kredittinstitusjoner Lån måles til virkelig verdi, med fratrekk for transaksjonskostnader, ved første gangs innregning. I etterfølgende perioder, innregnes lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom utbetalt beløp (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Leverandørgjeld Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs innregning. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost. 19

20 Derivater Derivater kvalifiserer ikke for sikringsbokføring. Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunktet derivatkontrakten inngåes, og deretter løpende til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi på derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring resultatføres som endring i virkelig verdi finansielle eiendeler eller forpliktelser under finans. Ytelser til ansatte Kortsiktige ytelser til ansatte Kortsiktige ytelser til ansatte, slik som lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og bonuser er innregnet i den perioden som de relaterte tjenestene fra de ansatte ytes. Det foreligger ingen ordninger med sluttpakker i konsernet. Innskuddsbaserte pensjonsordninger Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser utover betaling av innskuddene. Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto forpliktelse eller eiendel knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sitt arbeid i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten utgjør balansedagens rente på statsobligasjoner/obligasjoner med høy kredittverdighet og med løpetid tilnærmet lik konsernets forpliktelser. Beregningene er basert på en lineær opptjeningsmodell. Estimatendringer resultatføres over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av den høyeste verdien av brutto pensjonsforpliktelser eller av brutto pensjonsmidler. Innregning av gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsplan foretas på tidspunktet for avkortningen eller oppgjøret. Endringer i pensjonsplanens ytelser kostnadsføres eller inntektsføres løpende i resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen er betinget av at arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en spesifisert tidsperiode (opptjeningsperioden). I slike tilfeller amortiseres kostnaden/inntekten lineært over opptjeningsperioden. Når beregningene resulterer i en netto eiendel for foretaket, begrenses innregningen av denne eiendelen til nettoen av totale urealiserte aktuarmessige tap og kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og nåverdien av fremtidige tilbakebetalinger fra ordningen eller reduksjoner i innbetalinger til ordningen. Inntektsføring Anleggskontrakter under utførelse For langsiktige tilvirkningskontrakter brukes løpende avregning, og inntektsføring skjer i takt med fremdriften av prosjektet, primært basert på en sammenligning av påløpte og estimerte totale kontraktskostnader. Når det endelige utfall av en kontrakt ikke kan estimeres pålitelig skjer 20

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009 Konsernberetning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler:

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Årsrapport 2008 Opera Software ASA 1 operaårsrapport 2008 Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Brev fra administrerende direktør 5 Styrets beretning 8 Erklæring fra selskapets

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer