KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010"

Transkript

1 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

2 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og test av utstyr og verktøy for subsea markedet, offshore installasjoner og den maritime sektoren. Det andre er spesialiserte ingeniørtjenester og leveranser av utstyr til produsenter av fornybar energi. Presisjonsmaskinering består av flere disipliner og utføres av de to Strata selskapene Amek i Risør og Eiken Mekaniske Verksted i Hægebostad. Enerquip, datterselskapet til Eiken Mekaniske Verksted, har spesialisert seg på utvikling av egne produkter til vannkraftstasjoner. Strata Marine & Offshores kunder driver i hovedsak innen olje og gass, den maritime sektoren og fornybar energi (vind og vannkraft). Våre virksomheter har en god posisjon i sine respektive markeder, med langsiktige kunderelasjoner og gode relasjoner til de ansatte. Stratakonsernet tilsikter å være en partner kundene våre foretrekker gjennom høy kvalitet, høy effektivitet og evne til å levere som avtalt. Våre operasjonelle virksomheter er lokalisert to ulike steder i Norge, i nær tilknytning til våre kunder. Konsernledelsen er lokalisert i Oslo. Eiere Strata Marine & Offshore AS er eid av Allum Holding AS (48.2 %), av tidligere og eksisterende ledende ansatte i Strata selskapene (30.1 %) og av norske og internasjonale investorer (18.2 %). Strata Marine & Offshore eier resterende 3.4 % (egne aksjer). Egne aksjer ble slettet i første kvartal 2011 (for mer informasjon se avsnitt viktige hendelser etter balansedagen). Selskapsstruktur Stratakonsernet har siden etablering i 2007 gjennomført flere oppkjøp og salg av virksomheter. I tillegg ble en rekke strukturelle endringer implementert i I 2009 solgte konsernet sine spesialiserte ingeniørvirksomheter, Standard Engineering (nåværende Noble Denton Sandefjord) og Brevik Engineering (nåværende Noble Denton Brevik), med virkning fra 28. januar I første halvår 2009 ble investeringsselskapet Strata Key Invest, eiendomsselskapene Akland Property og Akland Eiendom kjøpt. Sommeren 2010 ble ingeniør og produksjonsselskapet Strata Møre (nå Bandak Engineering AS) solgt, og i første halvår 2010 kjøpte Eiken Mekaniske Verksted de resterende 40% av aksjene i datterselskapet Enerquip. Alle selskapene var direkte eller indirekte heleid av Strata Marine & Offshore. Ved utgangen av 2010 eide Strata Marine & Offshore 100 %, direkte eller indirekte, datterselskapene Amek, Eiken Mekaniske Verksted, inkludert datterselskapet Enerquip, og Akland Property med datterselskapet Akland Eiendom. 2

3 Strata Marine & Offshore Amek (100 %) Eiken Mekaniske Verksted (100 %) Akland Property (100 %) Risør Etablert ansatte Eiken Etablert ansatte Akland Eiendom (100 %) Enerquip (100 %) Produksjonslokaler Amek Eiken Etablert ansatte Konsernledelsen konsentrerer seg om strategi, overordnet finansiell styring, oppfølgning av virksomhetene og overordnede konserninitiativer. Holdingselskapet er en liten organisasjon som består av arbeidende styreformann (50 %) og daglig leder. Alle tjenester som regnskap og andre tjenester er innleid fra eksterne partnere. Datterselskapene er ansvarlig for sin egen forretningsvirksomhet og administrasjon. Forutsetning for videre drift Styret bekrefter at betingelsene for videre drift er til stede, og at konsernregnskapet for 2010 er avgitt på basis av dette. Konsernets resultat Den videreførte virksomheten for Strata Marine & Offshore inkluderer alle selskaper for hele året 2010, bortsett fra Strata Møre som ble solgt 9. juli og Strata Key som ble avviklet i desember Sammenlignbare tall for 2009 inneholder alle selskapene bortsett fra Akland Property og Strata Key Invest som er inkludert fra oppkjøpstidspunktene 30. juni og 5. mai. Resultater fra Strata Møre er presentert i en separat linje som avviklet virksomhet i resultatregnskapet. Notene reflekterer også dette. Tilsvarende er Strata Møre, Standard og Brevik Engineering presentert i en separat linje som avviklet virksomhet i resultatregnskapet for Totale inntekter fra videreført virksomhet var MNOK, sammenlignet med MNOK i Nedgangen i totale inntekter skyldes et svakere marked. Driftsresultatet (EBIT) var 4.8 MNOK, tilsvarende for 2009 var 8.0 MNOK. Driftsresultatet er negativt påvirket med 2.0 MNOK relatert til engangskostnader i forbindelse med et forlik med Aker Contracting FP. Resultat etter skatt for konsernet (inkludert avviklet virksomhet) på 2.0 MNOK er negativt påvirket av engangskostnader på 9.3 MNOK 3

4 relatert til tap på fordring og forlik med Aker Contracting FP (gevinst fra salg av avviklet virksomhet). For mer informasjon se note 24 Betingede eiendeler og forpliktelser. Etter betydelige investeringer de siste to årene fremstår Amek som et moderne industrianlegg med strømlinjeformet logistikk, moderne maskinpark og klargjort for et tilbakevendende og sterkere marked i de kommende år. Ledelsen i selskapet har i 2010 gjennomført en rekke gode forbedringstiltak for å øke lønnsomheten gjennom å redusere faste kostnader og øke kvalitet og effektivitet i produksjonen. Imidlertid har det svake markedet påvirket resultatene i Amek i Aktiviteten i markedet har vært vesentlig bedre for Amek det siste halve året. Selskapet fikk en kraftig tilgang av ordre i siste halvdel av 2010 til en god margin, samt økt tilbudsforespørsel fra et bredere spekter av kunder. Dette kan være første tegn på at markedet er på vei tilbake har vært det svakeste foretningsmessige året på mange år for Eiken Mekaniske Verksted (EMV) og for deres kunder. Det har vært tørke i sektoren, spesielt innenfor bygging av borerigger, som er et område hvor EMV har hatt sitt hovedvirke. Selskapets ledelse har gjennomført tiltak som redusering av intern kapasitet og beveget seg inn i nye markedssegmenter som vedlikehold og oppgradering, noe som har tilført nye forretningsvolumer og minimert tapet i Vannkraftmarkedet, som er nøkkelmarkedet for Enerquip, har styrket seg i 2010 og Enerquip har fått aksept for sitt produkt blant aktørene i industrien. Utsiktene for investeringsbeslutninger blant vannkraftaktørene indikerer ytterligere økning i leverenser i Enerquip leverte 2 leveranser til aktører i vannkraftindustrien i 2010, og hadde ved innganen til 2011 en ordrebok på 2 leveranser. Enerquips leveranser er i sin helhet egne produkter med fulle rettigheter hva gjelder tegninger og ingeniørarbeid. Akland selskapenes eiendom leies i sin helhet ut til Amek og inntekter til selskapene genereres gjennom denne leieinntekten. Selskapene hadde i 2010 et resultat på 0.6 MNOK, mot 1.6 MNOK i Nedgangen fra 2009 er i all hovedsak relatert til høyere avskrivninger og rentekostnader. Bokført verdi av konsernets eiendeler var MNOK 31. desember Dette omfatter en reduksjon på MNOK fra 31. desember 2009 inkludert avviklet virksomhet. Reduksjonen er i hovedsak relatert til salg av Strata Møre, utbetaling av utbytte og avskrivning driftsmidler. Egenkapitalen ved utgangen av 2010 var MNOK. Forholdet egenkapital til totale eiendeler er 58%, ned fra 60% i Styret vurderer egenkapitalnivået som meget tilfredsstillende. Kontantstrøm fra konsernets operasjonelle aktivitet (eksklusive avviklet virksomhet) var 18.3 MNOK i Avviket mellom driftsresultatet på 4.8 MNOK og kontantstrøm fra operasjonelle aktivitet skyldes i hovedsak reduksjon av varelager, kundefordringer og leverandørgjeld. Kontanttilgang fra investeringsaktiviteter var 64.6 MNOK. Vi refererer til avsnittet nedenfor angående Oppkjøp og salg. Tilgangen fra salg av virksomhet har blitt brukt til å utbetale utbytte til aksjonærene. I tillegg til innbetalinger og utbetalinger fra salg og kjøp av virksomhet, har Amek, Enerquip og Eiken Mekaniske Verksted investert 3.3 MNOK i oppgraderinger på produksjonsutstyr og eiendom. Disse investeringene er gjennomført uten opptak av gjeld. Netto kontantavgang i 2010 var 31.3 MNOK fra videreført virksomhet og 1.8 MNOK fra avviklet virksomhet. Kontanter og kontantekvivalenter, eksklusive bundne kontanter (escrow beløp fra salg av Noble Denton aksjene), ved årets slutt var 28.9 MNOK. Aksjonærene fikk utbetalt totalt 1,75 kr/aksjen i utbytte i 2010, tilsvarende 97.3 MNOK, hvorav 0,75 kr/aksjen var ekstraordinært. 4

5 Gearing Styret vurderer kapitalstrukturen i konsernet løpende. I denne sammenheng vurderes kapitalkostnad og risiko forbundet med hver gruppe kapital. Siden 2009 har balansen blitt redusert med MNOK som følge primært av virksomhetssalg i perioden. Pr utgjorde gearing ratio 11% sammenlignet med 3% i Selskapet brukte likvider fra transaksjonen med Bandak Group til å betale utbetale utbytte i andre halvår Selskapets styre anser dette som tilfredsstillende ettersom selskapet har likvide midler, bankinnskudd som ikke er bundne og kundefordringer, til å betale sin kortsiktige gjeld. Allokering av årets resultat Årets resultat for holdingselskapet viser et underskudd på 5.3 MNOK for Styret foreslår til den ordinære generalforsamlingen at underskuddet dekkes med overførsel fra annen egenkapital. Den frie egenkapitalen i holdingselskapet ved utgangen av 2010 var MNOK, sammenlignet med MNOK i International Financial Reporting Standards (IFRS) Konsernregnskapet for 2010 er avlagt i samsvar med Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) og som er godkjent av EU. Viktige områder relatert til regnskapsbehandlingen under IFRS er beskrevet i regnskapsprinsippene. Holdingselskapets årsregnskap er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og god norsk regnskapsskikk. Oppkjøp og salg Salg av Strata Møre Strata Marine & Offshore AS inngikk i juni 2010 en avtale med Bandak Group AS vedrørende salg av 100 prosent av aksjene i Strata Møre AS. Strata Møre (tidligere Liaaen Teknologi) er lokalisert i Ålesund og bygger på industrielle tradisjoner tilbake til I dag representerer Strata Møre en høy kompetanse innen subsea engineering og presisjonsmaskinering, kombinert med omfattende montasje og testfasiliteter. I resultatregnskapet er disse selskapene presentert separat som avviklet virksomhet. Notene gjenspeiler dette. Selskapet viste gode resultater og skapte god verdi for Stratakonsernet frem til salget. Transaksjonen nevnt ovenfor ble gjennomført på basis av en samlet verdsettelse av aksjene i selskapet på 65 MNOK. Vederlaget mottok Stratakonsernet i sin helhet i kontanter. 55,6 MNOK av kontantvederlaget ble brukt til å utbetale utbytte til aksjonærene. Den samlede regnskapsmessige gevinsten fra salget av Strata Møre var 10.7 MNOK for Strata konsernet. Avkastningen på salg av Strata Møre var på 28.3 MNOK siden oppkjøpet av selskapet i Dette inkluderer utbytter og konsernbidrag i perioden. 5

6 Oppkjøp Eiken Mekaniske Verksted inngikk 18. februar en aksjekjøpsavtale med de andre aksjonærene i Enerquip. Avtalen innebar at Eiken Mekaniske Verksted kjøpte 200 aksjer, tilsvarende 40%, til et vederlag på 400 TNOK. Enerquip ble med dette et 100% eid datterselskap av Eiken Mekaniske Verksted. Viktige hendelser etter balansedagen I forbindelse med oppløsningen av datterselskapet Strata Key Invest AS ervervet Strata Marine & Offshore AS egne aksjer. Dette utgjør 3,39 % av det samlede antallet aksjer som er utstedt. Det er lite hensiktsmessig at selskapet skal sitte med en beholdning av egne aksjer og generalforsamlingen fattet på denne bakgrunn vedtak i desember 2010 om nedsettelse av aksjekapitalen ved å innløse disse egne aksjene. Kapitalnedsettelsen ble gjennomført i begynnelsen av mars 2011 og innebar ingen utdeling fra selskapet. Styrene i Akland Property AS og Akland Eiendom AS vedtok 15. februar 2011 en fusjonsplan for fusjon av selskapene. Forslaget innebar at Akland Eiendom AS innfusjoneres i Akland Property AS, inkludert samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Fusjonen er en del av en større restrukturering hvor hovedformålet er å forenkle selskapsstrukturen. Fusjonen ble registrert i Foretaksregisteret med to måneders kreditorfrist 22. februar I mars 2011 ble det vedtatt i Strata Marine & Offshores generalforsamling å fisjonere ut aksjene i Akland Property, inkludert datterselskapet Akland Eiendom, til et nystiftet aksjeselskap. Ettersom Akland eiendommen ikke inngår i Strata konsernets kjernevirksomhet er det av forretningsmessige grunner hensiktsmessig at eiendommen legges over i en selvstendig selskapsstruktur. Fisjonen ble registrert i Foretaksregisteret 29. mars og vil bli gjennomført etter utløpet av kreditorfristen. Risikoområder Selskapet er eksponert for markedsrisiko, kredittrisiko, renterisiko, i tillegg til noe valutarisiko gjennom sin ordinære drift og tilstreber å ha moderat risikoeksponering på disse områdene. Konsernet har netto kontanter på 28.9 MNOK ved utgangen av året Kontantvederlaget fra salget av Brevik Engineering og Standard Engineering i 2009 ble brukt til å nedbetale lån fra Nordea på 95.3 MNOK, noe som reduserte renterisikoen vesentlig. I tillegg har konsernet redusert sin langsiktige, eksterne gjeld i 2010 med 12.0 MNOK. Konsernet er i mindre grad eksponert mot valutarisiko, for det meste relatert til Euro. For mer informasjon om finansiell risiko i gruppen, se note 22. Styret vurderer den finansielle situasjonen og risikoen til å være tilfredsstillende. Marked og generelle vilkår Markedsutviklingen for Strata Marine & Offshore har vært utfordrende i 2009 og 2010 med mindre oppdrag fra kundene på grunn av den negative utviklingen i verdensøkonomien etter finanskrisen. Likevel har de operative enhetene i konsernet levert positive driftsresultater i 2010 gjennom en generell kostnadsreduksjon og permittering av ansatte. Mot slutten av 2010 har en høy oljepris bidratt til økte investeringer innen oljesektoren. Leteboringsaktiviteten har tatt seg opp og investeringstakten til oljeselskapene er på vei tilbake. I tillegg har flere nye fartøyer og rigger blitt bestilt. 6

7 Det maritime markedet har vært mer eller mindre tørt og offshore markedet har hatt en negativ utvikling i 2009 og Imidlertid har etterspørselen fra kunder innen subsea sektoren vært mer stabil og i fjerde kvartal 2010 mottok Amek positive signaler fra et bredere spekter av maritime og subseakunder. Signalene materialiserte seg i en betydelig ordreinngang for Amek i desember og vi tror dette kan være starten på en langvarig opptur i markedet. Aktivitetsnivået i 2010 var på et minimumsnivå, men markedet forventes å styrke seg betraktelig i Ansatte og organisasjon Strata Marine & Offshore hadde 175 ansatte ved utgangen av året og 3 innleide. Ved årsskifte var 20 medarbeidere permittert. Strata Marine & Offshore legger vekt på dyktige og høyt kvalifiserte ansatte. Organiseringen av gruppen bygger på en filosofi om en liten konsernledelse, legge vekt på lederskap, strategisk rettledning, oppfølging av virksomhetene og finansiell kontroll, samt på konsernsynergier. Den operasjonelle kontrollen er beholdt i datterselskapene som drives med et fullstendig ledelsesansvar innen de respektive selskapene. Stratakonsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Ved utgangen av 2010 var andelen kvinner av de ansatte i konsernet 7% og i ledende stillinger 3%. Styrene i konsernet hadde en kvinneandel på 19%. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme til likestilling i virksomhetens styre. Følgelig vil styret vurdere nødvendige tiltak på sikt for å innfri samfunnets forventninger til likestilling. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Alle selskapene i Stratakonsernet jobber godt med HMS temaer og legger vekt på et godt arbeidsmiljø. Fravær på grunn av sykdom var lav sammenlignet med gjennomsnittet for den norske industrien. Total gjennomsnittlig fravær på grunn av sykdom i konsernet var 8.8 % i 2010, hvor kortidssykefraværet står for 2.0 %. Det sikkerhetsmessige er adressert på en systematisk basis for alle ansatte. Ingen alvorlige skader eller ulykker har skjedd i 2010, mens 5 mindre hendelser har resultert i fravær. Strataselskapene jobber systematisk med nøkkelinformasjon relater til arbeidsmiljø og Helse, Miljø og Sikkerhet. Eiken Mekaniske Verksted påbegynte i 2010 installering av ventilasjonsanlegg i produksjonslokalene. Når installasjonen er gjennomført i andre kvartal av 2011 vil arbeidsmiljøet forbedres betraktelig. Amek AS avsluttet utvidelsen og oppgraderingen av sine produksjonslokaler i 2009 for å bedre posisjonere seg til å møte kundenes behov, samt utvikle et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Dette representerer en betydelig forbedring av arbeidsmiljøet og velferden for de ansatte og lokalene gir gode betingelser for videre vekst. 7

8 Miljødeklarasjon Alle selskapene i Strata Marine & Offshore arbeider systematisk med å adressere spørsmål og betingelser som er rettet mot ambisjonen om ikke å forårsake skade på det eksterne miljøet. Våre selskaper er ansett ikke å skape forurensing av det eksterne miljøet utover standardene satt av myndighetene. Fremtidsutsikter En positiv utviklingen i verdensøkonomien i andre halvår 2010 sammen med en vedvarende økning i oljeprisen gjennom 2009 og 2010 har påvirket investeringene blant oljeselskapene i positiv retning og flere av riggoperatørene har kontrahert nye rigger. For den videreførte virksomheten i Stratakonsernet er styrets bedømmelse følgende: Subsea og offshoresektorene viser sterke signaler på bedring. Den maritime sektoren forventes først å styrke seg i andre halvår 2011 da de mange nybyggene som er kontrahert foreløpig er i engineeringfasen. De mest signifikante faktorene som vil påvirke olje og offshoremarkedet vil være oljeprisen. Stratakonsernet er forbredt på en økt etterspørsel for våre produkter og tjenester fremover. Dette vil medføre en videre justering av våre resurser og kapasitet for å sikre at vi leverer produkter til den tid og kvalitet som kundene forventer. Stratakonsernet vil også bestrebe å opprettholde den høye effektivitet i produksjonen og lave kostnadsbase i administrasjonen som vi har bygget over de siste årene. Oslo, 27. april 2011 Gunnar Reitan Øystein Stray Spetalen Glen Ole Rødland Arbeidende styreleder Styremedlem Styremedlem Bjørn Bakken Roald Støle Heidi Johannessen Styremedlem Styremedlem Daglig leder 8

9 Konsolidert oppstilling av totalresultat (Alle tall i hele tusen NOK) Videreført virksomhet Note Driftsinntekter 6, Andre inntekter Sum inntekter 6, Materialer, varer og tjenester (61 106) (84 800) Lønn og andre sosiale kostnader 7,19 (65 774) (78 021) Avskrivning 8,9 (14 191) (14 707) Andre driftskostnader 10,11,29 (27 217) (36 824) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat (4 793) (7 958) Finansinntekter Finanskostnader 12 (4 794) (8 192) Netto finansposter (3 654) (6 513) Resultat før skatt (8 447) (14 472) Skattekostnad/(inntekt) 18 (4 606) (7 611) Årsresultat videreført virksomhet (3 841) (6 861) Avviklet virksomhet Gevinst fra salg av avviklet virksomhet Skattekostnad på gevinst fra salg av virksomhet Resultat før skatt fra avviklet virksomhet Skattekostnad avviklet virksomhet Årsresultat totalt

10 Årsresultat fordeler seg som følger: Note Aksjonærene i morselskapet Ikke kontrollerende eierinteresser 0 (280) Totalresultat for året fordeler seg som følger: Aksjonærene i morselskapet Ikke kontrollerende eierinteresser 0 (280) Resultat pr aksje Gjennomsnittlig antall utestående aksjer Resultat pr aksje (NOK) basis og utvannet 26 0,04 2,60 Resultat pr aksje (NOK) for videreført virksomhet basis og utvannet 26 (0,07) (0,12) 10

11 Konsolidert balanse per 31. desember (Alle tall i hele tusen NOK) Note Anleggsmidler Goodwill 5, Immaterielle eiendeler 5, Maskiner og inventar 9, Andre eiendeler Andre fordringer 15, 22, Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning 13,14, Kundefordringer, andre fordringer og forskuddsbetalinger 15, 22, 24, Kontanter og kontantekvivalenter 16,22, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

12 Konsolidert balanse per 31. desember (Alle tall i hele tusen NOK) Note Egenkapital Aksjekapital Egne aksjer 17 (195) (195) Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Pensjon Øvrig langsiktig rentebærende gjeld 20,22,23, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld 20,22,23, Betalbar skatt Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 27. april 2011 Gunnar Reitan Øystein Stray Spetalen Glen Ole Rødland Arbeidende styreleder Styremedlem Styremedlem Bjørn Bakken Roald Støle Heidi Johannessen Styremedlem Styremedlem Daglig leder 12

13 Konsolidert kontantstrømoppstilling Alle tall i hele 1000 (NOK) Note Kontantstrøm fra drift Periodens resultat før skatt (8 447) (14 472) Skatt betalt i perioden 18 (1 202) Avskrivning og nedskrivning 8, Netto renter Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og pensjonspremie 19 (4 269) 387 Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre netto operasjonelle eiendeler/gjeld (130) Netto kontantstrøm fra drift Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av avviklet virksomhet Endring tilbakeholdt oppgjør ved salg av avviklet virksomhet 15, (33 923) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 9 (3 265) (12 132) Utbetaling ved kjøp av datterselskap (400) (20 255) Netto kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra opptak av ny gjeld 20, Nedbetaling av gjeld 20,22 (14 306) ( ) Mottatte renter Betalte renter 12 (3 723) (4 707) Utbetalinger ved kjøp av egne aksjer (kjøp av Strata Key Invest AS) 0 (5 109) Utbytte (97 282) (55 590) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) ( ) Netto endring i kontanter og bankinnskudd (31 367) Netto kontantstrøm fra avviklet virksomhet 31 (1 780) Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvivalenter i slutten av perioden Herav bundne kontanter og kontantekvivalenter

14 Endring i konsernets egenkapital Aksjekapital Egneaksjer Overkursfond Opptjent egenkapital Total egenkapital før ikkekontrollerende eierinteresse Ikkekontrollerende eierintereresser Total egenkapital Egenkapital Totalresultat for året (280) Utbytte (28 771) (28 771) (28 771) Ekstraordinær utbytte (28 771) (28 771) (28 771) Tilbakekjøp egne aksjer (195) (16 846) (17 041) (17 041) Egenkapital (195) Totalresultat for året Utbytte (27 795) (27 795) (27 795) Ekstraordinær utbytte (69 487) (69 487) (69 487) Kjøp ikke kontrollerende eierinteresser (400) (400) (400) Egenkapital (195)

15 REGNSKAPSPRINSIPPER Note 1 Generell informasjon Strata Marine & Offshore AS ( Strata, foretaket eller selskapet ) er registrert og hjemmehørende i Norge. Forretningsadressen er Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo. Konsernregnskapet for regnskapsåret 2010 omfatter foretaket og dets datterforetak (sammen referert til som konsernet ), med sammenligningstall for regnskapsåret Selskapene innen konsernet tilbyr tjenester og produkter til kunder innen olje og gass, marine og energi/industri gjennom en kombinasjon av ingeniørressurser og produksjonsanlegg. Konsernregnskapet ble vedtatt av foretakets styre 27. april Note 2 Nye standarder og tolkninger Følgende nye og endrede standarder og tolkninger som trer i kraft for inneværende regnskapsperiode er tatt i bruk. Anvendelsen av disse har ikke hatt vesentlig effekt på beløpene som rapporteres i dette regnskapet, men kan få effekt på fremtidige transaksjoner og hendelser. Standard/tolkning Tittel Trer i kraft for regnskapsperioder som begynner på eller etter IFRS 3 revidert Virksomhetssammenslutinger 1. januar 2010 IAS 27 revidert Konsolidert regnskap og selskapsregnskap 1. januar 2010 Nedenfor er en oversikt over de standarder og tolkninger som er nye eller endret av IASB på tidspunktet for avleggelsen av regnskapet, men som ennå ikke har trådt i kraft, og som ledelsen mener vil være relevante for Strata. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse for noen av disse standarder. Standard/tolkning Tittel Trer i kraft for regnskapsperioder som begynner på eller etter IFRS 7 revidert Finansielle instrumenter 1. januar 2011 IAS 1 revidert Presentasjon av finansregnskapet 1. januar 2011 IAS 24 revidert Opplysninger om nærstående parter 1. januar 2011 IAS 38 revidert Immatrielle eiendeler 31. mars 2004 IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet 1. januar 2010 virksomhet IFRS 9 Financial Instruments 1. januar 2013 Dato for ikrafttredelse gjelder EU og vil i enkelte tilfeller avvike fra ikrafttredelsesdato per IASB. Konsernet har ikke ferdigstilt sin analyse av virkningen av innføringen av de andre relevante regnskapsstandardene og tolkningene, men disse er ikke antatt å ha vesentlig effekt på Stratas rapporterte netto resultat eller egenkapital. Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse. IFRIC 17 Distribution of Non cash Assets to owners, IFRIC 18 15

16 Transfers of assets from customers, IFRIC7 19 Extinguishing financial liabilities with equity instruments, IFRIC 14 Prepayments of a Minimum Funding Requirement (endret), IFRIC 9 Reassessment of embedded derivates (endret), IFRIC 16 Hedges of a net investment in a foreign operation (endret), IAS 36 Impairment henvisning til IFRS 8 og driftssegment, IFRS 2 Aksjebasert betaling Group Cash settled Share based Payment Transactions (endret), IAS 12 Deferred tax (endret) og IAS 32 Classification of right issues (endret). Note 3 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene for Strata M&O De viktigste prinsippene i utarbeidelsen av konsernregnskapet for Strata Marine & Offshore AS er beskrevet nedenfor. Prinsippene er konsistent anvendt i alle perioder som er presentert. Erklæring om at finansregnskapet er i overensstemmelse med IFRS Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) og som er godkjent av EU. Grunnlag for regnskapsutarbeidelsen Regnskapet er utarbeidet i henhold til historisk kost prinsippet. Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper. Regnskapsførte beløp på eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader blir påvirket av disse vurderingene. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses relevante og representative. Disse beregningene danner grunnlag for vurdering av balanseførte verdier for eiendeler og forpliktelser som ikke kan fastsettes ut fra andre kilder. I note 4 drøftes de regnskapsmessige vurderinger som gjøres, og som har betydelig effekt på finansregnskapet, og estimater og forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige justeringer i det neste regnskapsåret. Konsolideringsprinsipper Datterforetak Datterforetak er foretak som kontrolleres av foretaket. Kontroll foreligger når foretaket har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av foretakene og derigjennom oppnår fordeler fra deres virksomhet. Ved vurdering av kontroll tas det hensyn til eventuelle potensielle stemmeretter som umiddelbart kan utøves eller konverteres. Datterforetakenes resultater inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ikke kontrollerende eierinteresser inngår i konsernets egenkapital. Enhver transaksjon med en ikke kontrollerende eierinteresse som ikke resulterer i endring i kontroll føres direkte mot egenkapitalen. Alle vesentlige transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværender mellom foretak i konsernet er eliminert. Foretaket benytter oppkjøpsmetoden for innregning ved kjøp av datterforetak. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. 16

17 Eiendeler holdt for salg og avviklet virksomhet Eiendeler og avhendingsgrupper klassifiseres som holdt for salg dersom balanseført beløp vil realiseres hovedsakelig gjennom en salgstransaksjon i stedet for gjennom fortsatt bruk. Denne forutsetningen anses som oppfylt kun når salget er høyt sannsynlig og eiendelen (eller avhendingsgruppen) er tilgjengelig for øyeblikkelig salg i sin nåværende tilstand. Ledelsen må være forpliktet til salget, som skal forventes å finne sted innen ett år fra balansedagen. Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg måles til det laveste av tidligere balanseført beløp og virkelig verdi fratrukket salgskostnader. Eiendom, anlegg og utstyr Egne eiendeler Tomt og bygg består hovedsakelig av produksjonslokaler med tilhørende tomt. Maskiner og inventar består hovedsakelig av produksjonsutstyr. Bygg, maskiner og inventar innregnes i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og eventuelt tap ved verdifall (se verdifall under). Når deler av anlegg og utstyr har forskjellig utnyttbar levetid, regnskapsføres de som separate komponenter. Tomter avskrives ikke. Utgifter etter anskaffelsen Pådratte utgifter til utskifting av deler av driftsmiddel innregnes i balansen med kostnaden ved å skifte ut delen når slike utgifter antas å gi foretaket fremtidige økonomiske fordeler, og utgiftene for de utskiftede deler kan måles pålitelig. Reparasjons og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Avskrivninger av anlegg og utstyr Avskrivninger beregnes normalt lineært over estimert utnyttbar levetid og belastes resultatregnskapet. Den utnyttbare levetiden, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres dersom nødvendig på prospektiv basis. Gevinst og tap ved avhendelse resultatføres og utgjør forskjellen mellom balanseført verdi og vederlag. Leieavtaler finansiell leasing Leieavtaler hvor konsernet overtar all vesentlig del av risiko og fordel, er klassifisert som finansiell leasing. Eiendeler benyttet av eier og som er anskaffet ved finansiell leieavtale, innregnes ved leieperiodens begynnelse til en verdi tilsvarende det laveste av virkelig verdi av eiendelen og nåverdien av minsteleie. Hver leiebetaling blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Den korresponderende leieforpliktelsen (med fradrag for finanskostnader) blir inkludert i annen langsiktig gjeld. Renteelementet i finanskostnaden kostnadsføres over leieperioden for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenværende saldo for hver periode. Varige driftsmidler under finansielle leieavtaler avskrives over den korteste av perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid. Leieavtaler operasjonell leasing Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler innregnes i resultatregnskapet lineært over leieperioden. Insitamenter som mottas i forbindelse med leien innregnes som en integrert del av totale leiekostnader. Selskapene i konsernet leier eiendommer og lokaler fra eksterne og nærstående parter gjennom operasjonelle leieavtaler (se note 11 leieavtaler og note 28 nærstående parter). 17

18 Immaterielle eiendeler Goodwill Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill har oppstått ved overtakelse av datterforetak og utgjør differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av netto av identifiserbare eiendeler og gjeld i de oppkjøpte foretakene. Goodwill er inkludert i immaterielle eiendeler og innregnes i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill allokeres til de kontantstrømsgenererende enheter eller grupperinger av slike enheter som er forventet å ville ha en fordel av oppkjøpet og testes årlig for verdifall, og oftere dersom konsernet identifiserer indikasjoner på at goodwill kan ha falt i verdi. Andre immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler som anskaffes føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og tap ved verdifall (se verdifall). Etterfølgende utgifter Senere kostnader vedrørende balanseførte immaterielle eiendeler balanseføres bare når de øker de fremtidige økonomiske fordeler relatert til denne eiendelen. Alle andre utgifter kostnadsføres i den perioden de påløper. Avskrivninger Avskrivninger beregnes og resultatføres lineært over estimert utnyttbar levetid for de immaterielle eiendelene som har bestemt utnyttbar levetid fra det tidspunktet de er tilgjengelige for bruk. Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid avskrives ikke, men testes årlig for verdifall, se nedenfor. Verdifall Vurdering av tap ved verdifall Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid, som goodwill, avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall, eller oftere dersom konsernet identifiserer indikasjoner på at eiendelene har hatt et verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives testes for verdifall når det foreligger indikatorer på at eiendelen har hatt et verdifall. En nedskrivning resultatføres dersom balanseført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall testes eiendelene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Reversering av verdifall Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivinger på ikkefinansielle eiendeler (unntatt goodwill). Tap ved verdifall reverseres dersom det er en endring i estimatene som er benyttet for å beregne gjenvinnbart beløp. 18

19 Et tap ved verdifall reverseres bare i den grad eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den balanseførte verdien som ville vært fastsatt, netto etter avskrivninger, dersom ingen tap ved verdifall hadde vært innregnet. Tap ved verdifall på goodwill reverseres ikke. Finansielle eiendeler Klassifisering Fordringer Fordringer er ikke derivate finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Fordringer vises som kundefordringer og andre fordringer, samt kontanter og kontantekvivalenter i balansen. Regnskapsføring og måling Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer måles ved første gangs innregning til virkelig verdi. Ved etterfølgende måling vurderes kundefordringer og andre fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for tap ved verdifall. Avsetning for tap innregnes når det foreligger objektive indikatorer på at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med de opprinnelige betingelsene. Opptjente, ikke fakturerte kontraktsinntekter Opptjente, ikke fakturerte kontraktsinntekter representerer verdien av utført kontraktsarbeid fratrukket betaling fra kunder. Verdien av utført kontraktsarbeid måles til kost pluss andelen av fortjenesten som hittil er opptjent. Betaling fra kunder motregnes i balansen mot kontrakter under utførelse i den utstrekning forskuddet er medgått til å finansiere beholdninger knyttet til det oppdraget forskuddet gjelder. Mottatte kundeforskudd ut over det som er avregnet mot beholdninger, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av bank og kontantbeholdninger, innskudd i bank, samt andre kortsiktige og svært likvide investeringer med original utløpsperiode på mindre enn tre måneder. Finansiell gjeld Lån fra kredittinstitusjoner Lån måles til virkelig verdi, med fratrekk for transaksjonskostnader, ved første gangs innregning. I etterfølgende perioder, innregnes lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom utbetalt beløp (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Leverandørgjeld Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs innregning. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost. 19

20 Derivater Derivater kvalifiserer ikke for sikringsbokføring. Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunktet derivatkontrakten inngåes, og deretter løpende til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi på derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring resultatføres som endring i virkelig verdi finansielle eiendeler eller forpliktelser under finans. Ytelser til ansatte Kortsiktige ytelser til ansatte Kortsiktige ytelser til ansatte, slik som lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og bonuser er innregnet i den perioden som de relaterte tjenestene fra de ansatte ytes. Det foreligger ingen ordninger med sluttpakker i konsernet. Innskuddsbaserte pensjonsordninger Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser utover betaling av innskuddene. Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto forpliktelse eller eiendel knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sitt arbeid i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten utgjør balansedagens rente på statsobligasjoner/obligasjoner med høy kredittverdighet og med løpetid tilnærmet lik konsernets forpliktelser. Beregningene er basert på en lineær opptjeningsmodell. Endringer i pensjonsplanens ytelser kostnadsføres eller inntektsføres løpende i resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen er betinget av at arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en spesifisert tidsperiode (opptjeningsperioden). I slike tilfeller amortiseres kostnaden/inntekten lineært over opptjeningsperioden. Når beregningene resulterer i en netto eiendel for foretaket, begrenses innregningen av denne eiendelen til nettoen av totale urealiserte aktuarmessige tap og kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og nåverdien av fremtidige tilbakebetalinger fra ordningen eller reduksjoner i innbetalinger til ordningen. Inntektsføring Anleggskontrakter under utførelse For langsiktige tilvirkningskontrakter brukes løpende avregning, og inntektsføring skjer i takt med fremdriften av prosjektet, primært basert på en sammenligning av påløpte og estimerte totale kontraktskostnader. Når det endelige utfall av en kontrakt ikke kan estimeres pålitelig skjer inntektsføring bare i den grad påløpte kostnader forventes inndekket. Forventet tap på kontrakten innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Inntekt fra kontrakter inkluderer endringsordre i den grad de er avtalt med kunden, og pålitelige estimater kan gjøres. Prosjektkostnader inkluderer kostnader som er direkte knyttet til det enkelte prosjekt samt indirekte kostnader som kan henføres til prosjekter. Indirekte kostnader som gjelder 20

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo. Selskapet er notert på Oslo Børs. NOTE 2 SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer