KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010"

Transkript

1 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

2 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og test av utstyr og verktøy for subsea markedet, offshore installasjoner og den maritime sektoren. Det andre er spesialiserte ingeniørtjenester og leveranser av utstyr til produsenter av fornybar energi. Presisjonsmaskinering består av flere disipliner og utføres av de to Strata selskapene Amek i Risør og Eiken Mekaniske Verksted i Hægebostad. Enerquip, datterselskapet til Eiken Mekaniske Verksted, har spesialisert seg på utvikling av egne produkter til vannkraftstasjoner. Strata Marine & Offshores kunder driver i hovedsak innen olje og gass, den maritime sektoren og fornybar energi (vind og vannkraft). Våre virksomheter har en god posisjon i sine respektive markeder, med langsiktige kunderelasjoner og gode relasjoner til de ansatte. Stratakonsernet tilsikter å være en partner kundene våre foretrekker gjennom høy kvalitet, høy effektivitet og evne til å levere som avtalt. Våre operasjonelle virksomheter er lokalisert to ulike steder i Norge, i nær tilknytning til våre kunder. Konsernledelsen er lokalisert i Oslo. Eiere Strata Marine & Offshore AS er eid av Allum Holding AS (48.2 %), av tidligere og eksisterende ledende ansatte i Strata selskapene (30.1 %) og av norske og internasjonale investorer (18.2 %). Strata Marine & Offshore eier resterende 3.4 % (egne aksjer). Egne aksjer ble slettet i første kvartal 2011 (for mer informasjon se avsnitt viktige hendelser etter balansedagen). Selskapsstruktur Stratakonsernet har siden etablering i 2007 gjennomført flere oppkjøp og salg av virksomheter. I tillegg ble en rekke strukturelle endringer implementert i I 2009 solgte konsernet sine spesialiserte ingeniørvirksomheter, Standard Engineering (nåværende Noble Denton Sandefjord) og Brevik Engineering (nåværende Noble Denton Brevik), med virkning fra 28. januar I første halvår 2009 ble investeringsselskapet Strata Key Invest, eiendomsselskapene Akland Property og Akland Eiendom kjøpt. Sommeren 2010 ble ingeniør og produksjonsselskapet Strata Møre (nå Bandak Engineering AS) solgt, og i første halvår 2010 kjøpte Eiken Mekaniske Verksted de resterende 40% av aksjene i datterselskapet Enerquip. Alle selskapene var direkte eller indirekte heleid av Strata Marine & Offshore. Ved utgangen av 2010 eide Strata Marine & Offshore 100 %, direkte eller indirekte, datterselskapene Amek, Eiken Mekaniske Verksted, inkludert datterselskapet Enerquip, og Akland Property med datterselskapet Akland Eiendom. 2

3 Strata Marine & Offshore Amek (100 %) Eiken Mekaniske Verksted (100 %) Akland Property (100 %) Risør Etablert ansatte Eiken Etablert ansatte Akland Eiendom (100 %) Enerquip (100 %) Produksjonslokaler Amek Eiken Etablert ansatte Konsernledelsen konsentrerer seg om strategi, overordnet finansiell styring, oppfølgning av virksomhetene og overordnede konserninitiativer. Holdingselskapet er en liten organisasjon som består av arbeidende styreformann (50 %) og daglig leder. Alle tjenester som regnskap og andre tjenester er innleid fra eksterne partnere. Datterselskapene er ansvarlig for sin egen forretningsvirksomhet og administrasjon. Forutsetning for videre drift Styret bekrefter at betingelsene for videre drift er til stede, og at konsernregnskapet for 2010 er avgitt på basis av dette. Konsernets resultat Den videreførte virksomheten for Strata Marine & Offshore inkluderer alle selskaper for hele året 2010, bortsett fra Strata Møre som ble solgt 9. juli og Strata Key som ble avviklet i desember Sammenlignbare tall for 2009 inneholder alle selskapene bortsett fra Akland Property og Strata Key Invest som er inkludert fra oppkjøpstidspunktene 30. juni og 5. mai. Resultater fra Strata Møre er presentert i en separat linje som avviklet virksomhet i resultatregnskapet. Notene reflekterer også dette. Tilsvarende er Strata Møre, Standard og Brevik Engineering presentert i en separat linje som avviklet virksomhet i resultatregnskapet for Totale inntekter fra videreført virksomhet var MNOK, sammenlignet med MNOK i Nedgangen i totale inntekter skyldes et svakere marked. Driftsresultatet (EBIT) var 4.8 MNOK, tilsvarende for 2009 var 8.0 MNOK. Driftsresultatet er negativt påvirket med 2.0 MNOK relatert til engangskostnader i forbindelse med et forlik med Aker Contracting FP. Resultat etter skatt for konsernet (inkludert avviklet virksomhet) på 2.0 MNOK er negativt påvirket av engangskostnader på 9.3 MNOK 3

4 relatert til tap på fordring og forlik med Aker Contracting FP (gevinst fra salg av avviklet virksomhet). For mer informasjon se note 24 Betingede eiendeler og forpliktelser. Etter betydelige investeringer de siste to årene fremstår Amek som et moderne industrianlegg med strømlinjeformet logistikk, moderne maskinpark og klargjort for et tilbakevendende og sterkere marked i de kommende år. Ledelsen i selskapet har i 2010 gjennomført en rekke gode forbedringstiltak for å øke lønnsomheten gjennom å redusere faste kostnader og øke kvalitet og effektivitet i produksjonen. Imidlertid har det svake markedet påvirket resultatene i Amek i Aktiviteten i markedet har vært vesentlig bedre for Amek det siste halve året. Selskapet fikk en kraftig tilgang av ordre i siste halvdel av 2010 til en god margin, samt økt tilbudsforespørsel fra et bredere spekter av kunder. Dette kan være første tegn på at markedet er på vei tilbake har vært det svakeste foretningsmessige året på mange år for Eiken Mekaniske Verksted (EMV) og for deres kunder. Det har vært tørke i sektoren, spesielt innenfor bygging av borerigger, som er et område hvor EMV har hatt sitt hovedvirke. Selskapets ledelse har gjennomført tiltak som redusering av intern kapasitet og beveget seg inn i nye markedssegmenter som vedlikehold og oppgradering, noe som har tilført nye forretningsvolumer og minimert tapet i Vannkraftmarkedet, som er nøkkelmarkedet for Enerquip, har styrket seg i 2010 og Enerquip har fått aksept for sitt produkt blant aktørene i industrien. Utsiktene for investeringsbeslutninger blant vannkraftaktørene indikerer ytterligere økning i leverenser i Enerquip leverte 2 leveranser til aktører i vannkraftindustrien i 2010, og hadde ved innganen til 2011 en ordrebok på 2 leveranser. Enerquips leveranser er i sin helhet egne produkter med fulle rettigheter hva gjelder tegninger og ingeniørarbeid. Akland selskapenes eiendom leies i sin helhet ut til Amek og inntekter til selskapene genereres gjennom denne leieinntekten. Selskapene hadde i 2010 et resultat på 0.6 MNOK, mot 1.6 MNOK i Nedgangen fra 2009 er i all hovedsak relatert til høyere avskrivninger og rentekostnader. Bokført verdi av konsernets eiendeler var MNOK 31. desember Dette omfatter en reduksjon på MNOK fra 31. desember 2009 inkludert avviklet virksomhet. Reduksjonen er i hovedsak relatert til salg av Strata Møre, utbetaling av utbytte og avskrivning driftsmidler. Egenkapitalen ved utgangen av 2010 var MNOK. Forholdet egenkapital til totale eiendeler er 58%, ned fra 60% i Styret vurderer egenkapitalnivået som meget tilfredsstillende. Kontantstrøm fra konsernets operasjonelle aktivitet (eksklusive avviklet virksomhet) var 18.3 MNOK i Avviket mellom driftsresultatet på 4.8 MNOK og kontantstrøm fra operasjonelle aktivitet skyldes i hovedsak reduksjon av varelager, kundefordringer og leverandørgjeld. Kontanttilgang fra investeringsaktiviteter var 64.6 MNOK. Vi refererer til avsnittet nedenfor angående Oppkjøp og salg. Tilgangen fra salg av virksomhet har blitt brukt til å utbetale utbytte til aksjonærene. I tillegg til innbetalinger og utbetalinger fra salg og kjøp av virksomhet, har Amek, Enerquip og Eiken Mekaniske Verksted investert 3.3 MNOK i oppgraderinger på produksjonsutstyr og eiendom. Disse investeringene er gjennomført uten opptak av gjeld. Netto kontantavgang i 2010 var 31.3 MNOK fra videreført virksomhet og 1.8 MNOK fra avviklet virksomhet. Kontanter og kontantekvivalenter, eksklusive bundne kontanter (escrow beløp fra salg av Noble Denton aksjene), ved årets slutt var 28.9 MNOK. Aksjonærene fikk utbetalt totalt 1,75 kr/aksjen i utbytte i 2010, tilsvarende 97.3 MNOK, hvorav 0,75 kr/aksjen var ekstraordinært. 4

5 Gearing Styret vurderer kapitalstrukturen i konsernet løpende. I denne sammenheng vurderes kapitalkostnad og risiko forbundet med hver gruppe kapital. Siden 2009 har balansen blitt redusert med MNOK som følge primært av virksomhetssalg i perioden. Pr utgjorde gearing ratio 11% sammenlignet med 3% i Selskapet brukte likvider fra transaksjonen med Bandak Group til å betale utbetale utbytte i andre halvår Selskapets styre anser dette som tilfredsstillende ettersom selskapet har likvide midler, bankinnskudd som ikke er bundne og kundefordringer, til å betale sin kortsiktige gjeld. Allokering av årets resultat Årets resultat for holdingselskapet viser et underskudd på 5.3 MNOK for Styret foreslår til den ordinære generalforsamlingen at underskuddet dekkes med overførsel fra annen egenkapital. Den frie egenkapitalen i holdingselskapet ved utgangen av 2010 var MNOK, sammenlignet med MNOK i International Financial Reporting Standards (IFRS) Konsernregnskapet for 2010 er avlagt i samsvar med Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) og som er godkjent av EU. Viktige områder relatert til regnskapsbehandlingen under IFRS er beskrevet i regnskapsprinsippene. Holdingselskapets årsregnskap er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og god norsk regnskapsskikk. Oppkjøp og salg Salg av Strata Møre Strata Marine & Offshore AS inngikk i juni 2010 en avtale med Bandak Group AS vedrørende salg av 100 prosent av aksjene i Strata Møre AS. Strata Møre (tidligere Liaaen Teknologi) er lokalisert i Ålesund og bygger på industrielle tradisjoner tilbake til I dag representerer Strata Møre en høy kompetanse innen subsea engineering og presisjonsmaskinering, kombinert med omfattende montasje og testfasiliteter. I resultatregnskapet er disse selskapene presentert separat som avviklet virksomhet. Notene gjenspeiler dette. Selskapet viste gode resultater og skapte god verdi for Stratakonsernet frem til salget. Transaksjonen nevnt ovenfor ble gjennomført på basis av en samlet verdsettelse av aksjene i selskapet på 65 MNOK. Vederlaget mottok Stratakonsernet i sin helhet i kontanter. 55,6 MNOK av kontantvederlaget ble brukt til å utbetale utbytte til aksjonærene. Den samlede regnskapsmessige gevinsten fra salget av Strata Møre var 10.7 MNOK for Strata konsernet. Avkastningen på salg av Strata Møre var på 28.3 MNOK siden oppkjøpet av selskapet i Dette inkluderer utbytter og konsernbidrag i perioden. 5

6 Oppkjøp Eiken Mekaniske Verksted inngikk 18. februar en aksjekjøpsavtale med de andre aksjonærene i Enerquip. Avtalen innebar at Eiken Mekaniske Verksted kjøpte 200 aksjer, tilsvarende 40%, til et vederlag på 400 TNOK. Enerquip ble med dette et 100% eid datterselskap av Eiken Mekaniske Verksted. Viktige hendelser etter balansedagen I forbindelse med oppløsningen av datterselskapet Strata Key Invest AS ervervet Strata Marine & Offshore AS egne aksjer. Dette utgjør 3,39 % av det samlede antallet aksjer som er utstedt. Det er lite hensiktsmessig at selskapet skal sitte med en beholdning av egne aksjer og generalforsamlingen fattet på denne bakgrunn vedtak i desember 2010 om nedsettelse av aksjekapitalen ved å innløse disse egne aksjene. Kapitalnedsettelsen ble gjennomført i begynnelsen av mars 2011 og innebar ingen utdeling fra selskapet. Styrene i Akland Property AS og Akland Eiendom AS vedtok 15. februar 2011 en fusjonsplan for fusjon av selskapene. Forslaget innebar at Akland Eiendom AS innfusjoneres i Akland Property AS, inkludert samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Fusjonen er en del av en større restrukturering hvor hovedformålet er å forenkle selskapsstrukturen. Fusjonen ble registrert i Foretaksregisteret med to måneders kreditorfrist 22. februar I mars 2011 ble det vedtatt i Strata Marine & Offshores generalforsamling å fisjonere ut aksjene i Akland Property, inkludert datterselskapet Akland Eiendom, til et nystiftet aksjeselskap. Ettersom Akland eiendommen ikke inngår i Strata konsernets kjernevirksomhet er det av forretningsmessige grunner hensiktsmessig at eiendommen legges over i en selvstendig selskapsstruktur. Fisjonen ble registrert i Foretaksregisteret 29. mars og vil bli gjennomført etter utløpet av kreditorfristen. Risikoområder Selskapet er eksponert for markedsrisiko, kredittrisiko, renterisiko, i tillegg til noe valutarisiko gjennom sin ordinære drift og tilstreber å ha moderat risikoeksponering på disse områdene. Konsernet har netto kontanter på 28.9 MNOK ved utgangen av året Kontantvederlaget fra salget av Brevik Engineering og Standard Engineering i 2009 ble brukt til å nedbetale lån fra Nordea på 95.3 MNOK, noe som reduserte renterisikoen vesentlig. I tillegg har konsernet redusert sin langsiktige, eksterne gjeld i 2010 med 12.0 MNOK. Konsernet er i mindre grad eksponert mot valutarisiko, for det meste relatert til Euro. For mer informasjon om finansiell risiko i gruppen, se note 22. Styret vurderer den finansielle situasjonen og risikoen til å være tilfredsstillende. Marked og generelle vilkår Markedsutviklingen for Strata Marine & Offshore har vært utfordrende i 2009 og 2010 med mindre oppdrag fra kundene på grunn av den negative utviklingen i verdensøkonomien etter finanskrisen. Likevel har de operative enhetene i konsernet levert positive driftsresultater i 2010 gjennom en generell kostnadsreduksjon og permittering av ansatte. Mot slutten av 2010 har en høy oljepris bidratt til økte investeringer innen oljesektoren. Leteboringsaktiviteten har tatt seg opp og investeringstakten til oljeselskapene er på vei tilbake. I tillegg har flere nye fartøyer og rigger blitt bestilt. 6

7 Det maritime markedet har vært mer eller mindre tørt og offshore markedet har hatt en negativ utvikling i 2009 og Imidlertid har etterspørselen fra kunder innen subsea sektoren vært mer stabil og i fjerde kvartal 2010 mottok Amek positive signaler fra et bredere spekter av maritime og subseakunder. Signalene materialiserte seg i en betydelig ordreinngang for Amek i desember og vi tror dette kan være starten på en langvarig opptur i markedet. Aktivitetsnivået i 2010 var på et minimumsnivå, men markedet forventes å styrke seg betraktelig i Ansatte og organisasjon Strata Marine & Offshore hadde 175 ansatte ved utgangen av året og 3 innleide. Ved årsskifte var 20 medarbeidere permittert. Strata Marine & Offshore legger vekt på dyktige og høyt kvalifiserte ansatte. Organiseringen av gruppen bygger på en filosofi om en liten konsernledelse, legge vekt på lederskap, strategisk rettledning, oppfølging av virksomhetene og finansiell kontroll, samt på konsernsynergier. Den operasjonelle kontrollen er beholdt i datterselskapene som drives med et fullstendig ledelsesansvar innen de respektive selskapene. Stratakonsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Ved utgangen av 2010 var andelen kvinner av de ansatte i konsernet 7% og i ledende stillinger 3%. Styrene i konsernet hadde en kvinneandel på 19%. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme til likestilling i virksomhetens styre. Følgelig vil styret vurdere nødvendige tiltak på sikt for å innfri samfunnets forventninger til likestilling. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Alle selskapene i Stratakonsernet jobber godt med HMS temaer og legger vekt på et godt arbeidsmiljø. Fravær på grunn av sykdom var lav sammenlignet med gjennomsnittet for den norske industrien. Total gjennomsnittlig fravær på grunn av sykdom i konsernet var 8.8 % i 2010, hvor kortidssykefraværet står for 2.0 %. Det sikkerhetsmessige er adressert på en systematisk basis for alle ansatte. Ingen alvorlige skader eller ulykker har skjedd i 2010, mens 5 mindre hendelser har resultert i fravær. Strataselskapene jobber systematisk med nøkkelinformasjon relater til arbeidsmiljø og Helse, Miljø og Sikkerhet. Eiken Mekaniske Verksted påbegynte i 2010 installering av ventilasjonsanlegg i produksjonslokalene. Når installasjonen er gjennomført i andre kvartal av 2011 vil arbeidsmiljøet forbedres betraktelig. Amek AS avsluttet utvidelsen og oppgraderingen av sine produksjonslokaler i 2009 for å bedre posisjonere seg til å møte kundenes behov, samt utvikle et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Dette representerer en betydelig forbedring av arbeidsmiljøet og velferden for de ansatte og lokalene gir gode betingelser for videre vekst. 7

8 Miljødeklarasjon Alle selskapene i Strata Marine & Offshore arbeider systematisk med å adressere spørsmål og betingelser som er rettet mot ambisjonen om ikke å forårsake skade på det eksterne miljøet. Våre selskaper er ansett ikke å skape forurensing av det eksterne miljøet utover standardene satt av myndighetene. Fremtidsutsikter En positiv utviklingen i verdensøkonomien i andre halvår 2010 sammen med en vedvarende økning i oljeprisen gjennom 2009 og 2010 har påvirket investeringene blant oljeselskapene i positiv retning og flere av riggoperatørene har kontrahert nye rigger. For den videreførte virksomheten i Stratakonsernet er styrets bedømmelse følgende: Subsea og offshoresektorene viser sterke signaler på bedring. Den maritime sektoren forventes først å styrke seg i andre halvår 2011 da de mange nybyggene som er kontrahert foreløpig er i engineeringfasen. De mest signifikante faktorene som vil påvirke olje og offshoremarkedet vil være oljeprisen. Stratakonsernet er forbredt på en økt etterspørsel for våre produkter og tjenester fremover. Dette vil medføre en videre justering av våre resurser og kapasitet for å sikre at vi leverer produkter til den tid og kvalitet som kundene forventer. Stratakonsernet vil også bestrebe å opprettholde den høye effektivitet i produksjonen og lave kostnadsbase i administrasjonen som vi har bygget over de siste årene. Oslo, 27. april 2011 Gunnar Reitan Øystein Stray Spetalen Glen Ole Rødland Arbeidende styreleder Styremedlem Styremedlem Bjørn Bakken Roald Støle Heidi Johannessen Styremedlem Styremedlem Daglig leder 8

9 Konsolidert oppstilling av totalresultat (Alle tall i hele tusen NOK) Videreført virksomhet Note Driftsinntekter 6, Andre inntekter Sum inntekter 6, Materialer, varer og tjenester (61 106) (84 800) Lønn og andre sosiale kostnader 7,19 (65 774) (78 021) Avskrivning 8,9 (14 191) (14 707) Andre driftskostnader 10,11,29 (27 217) (36 824) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat (4 793) (7 958) Finansinntekter Finanskostnader 12 (4 794) (8 192) Netto finansposter (3 654) (6 513) Resultat før skatt (8 447) (14 472) Skattekostnad/(inntekt) 18 (4 606) (7 611) Årsresultat videreført virksomhet (3 841) (6 861) Avviklet virksomhet Gevinst fra salg av avviklet virksomhet Skattekostnad på gevinst fra salg av virksomhet Resultat før skatt fra avviklet virksomhet Skattekostnad avviklet virksomhet Årsresultat totalt

10 Årsresultat fordeler seg som følger: Note Aksjonærene i morselskapet Ikke kontrollerende eierinteresser 0 (280) Totalresultat for året fordeler seg som følger: Aksjonærene i morselskapet Ikke kontrollerende eierinteresser 0 (280) Resultat pr aksje Gjennomsnittlig antall utestående aksjer Resultat pr aksje (NOK) basis og utvannet 26 0,04 2,60 Resultat pr aksje (NOK) for videreført virksomhet basis og utvannet 26 (0,07) (0,12) 10

11 Konsolidert balanse per 31. desember (Alle tall i hele tusen NOK) Note Anleggsmidler Goodwill 5, Immaterielle eiendeler 5, Maskiner og inventar 9, Andre eiendeler Andre fordringer 15, 22, Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning 13,14, Kundefordringer, andre fordringer og forskuddsbetalinger 15, 22, 24, Kontanter og kontantekvivalenter 16,22, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

12 Konsolidert balanse per 31. desember (Alle tall i hele tusen NOK) Note Egenkapital Aksjekapital Egne aksjer 17 (195) (195) Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Pensjon Øvrig langsiktig rentebærende gjeld 20,22,23, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld 20,22,23, Betalbar skatt Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 27. april 2011 Gunnar Reitan Øystein Stray Spetalen Glen Ole Rødland Arbeidende styreleder Styremedlem Styremedlem Bjørn Bakken Roald Støle Heidi Johannessen Styremedlem Styremedlem Daglig leder 12

13 Konsolidert kontantstrømoppstilling Alle tall i hele 1000 (NOK) Note Kontantstrøm fra drift Periodens resultat før skatt (8 447) (14 472) Skatt betalt i perioden 18 (1 202) Avskrivning og nedskrivning 8, Netto renter Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og pensjonspremie 19 (4 269) 387 Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre netto operasjonelle eiendeler/gjeld (130) Netto kontantstrøm fra drift Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av avviklet virksomhet Endring tilbakeholdt oppgjør ved salg av avviklet virksomhet 15, (33 923) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 9 (3 265) (12 132) Utbetaling ved kjøp av datterselskap (400) (20 255) Netto kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra opptak av ny gjeld 20, Nedbetaling av gjeld 20,22 (14 306) ( ) Mottatte renter Betalte renter 12 (3 723) (4 707) Utbetalinger ved kjøp av egne aksjer (kjøp av Strata Key Invest AS) 0 (5 109) Utbytte (97 282) (55 590) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) ( ) Netto endring i kontanter og bankinnskudd (31 367) Netto kontantstrøm fra avviklet virksomhet 31 (1 780) Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvivalenter i slutten av perioden Herav bundne kontanter og kontantekvivalenter

14 Endring i konsernets egenkapital Aksjekapital Egneaksjer Overkursfond Opptjent egenkapital Total egenkapital før ikkekontrollerende eierinteresse Ikkekontrollerende eierintereresser Total egenkapital Egenkapital Totalresultat for året (280) Utbytte (28 771) (28 771) (28 771) Ekstraordinær utbytte (28 771) (28 771) (28 771) Tilbakekjøp egne aksjer (195) (16 846) (17 041) (17 041) Egenkapital (195) Totalresultat for året Utbytte (27 795) (27 795) (27 795) Ekstraordinær utbytte (69 487) (69 487) (69 487) Kjøp ikke kontrollerende eierinteresser (400) (400) (400) Egenkapital (195)

15 REGNSKAPSPRINSIPPER Note 1 Generell informasjon Strata Marine & Offshore AS ( Strata, foretaket eller selskapet ) er registrert og hjemmehørende i Norge. Forretningsadressen er Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo. Konsernregnskapet for regnskapsåret 2010 omfatter foretaket og dets datterforetak (sammen referert til som konsernet ), med sammenligningstall for regnskapsåret Selskapene innen konsernet tilbyr tjenester og produkter til kunder innen olje og gass, marine og energi/industri gjennom en kombinasjon av ingeniørressurser og produksjonsanlegg. Konsernregnskapet ble vedtatt av foretakets styre 27. april Note 2 Nye standarder og tolkninger Følgende nye og endrede standarder og tolkninger som trer i kraft for inneværende regnskapsperiode er tatt i bruk. Anvendelsen av disse har ikke hatt vesentlig effekt på beløpene som rapporteres i dette regnskapet, men kan få effekt på fremtidige transaksjoner og hendelser. Standard/tolkning Tittel Trer i kraft for regnskapsperioder som begynner på eller etter IFRS 3 revidert Virksomhetssammenslutinger 1. januar 2010 IAS 27 revidert Konsolidert regnskap og selskapsregnskap 1. januar 2010 Nedenfor er en oversikt over de standarder og tolkninger som er nye eller endret av IASB på tidspunktet for avleggelsen av regnskapet, men som ennå ikke har trådt i kraft, og som ledelsen mener vil være relevante for Strata. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse for noen av disse standarder. Standard/tolkning Tittel Trer i kraft for regnskapsperioder som begynner på eller etter IFRS 7 revidert Finansielle instrumenter 1. januar 2011 IAS 1 revidert Presentasjon av finansregnskapet 1. januar 2011 IAS 24 revidert Opplysninger om nærstående parter 1. januar 2011 IAS 38 revidert Immatrielle eiendeler 31. mars 2004 IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet 1. januar 2010 virksomhet IFRS 9 Financial Instruments 1. januar 2013 Dato for ikrafttredelse gjelder EU og vil i enkelte tilfeller avvike fra ikrafttredelsesdato per IASB. Konsernet har ikke ferdigstilt sin analyse av virkningen av innføringen av de andre relevante regnskapsstandardene og tolkningene, men disse er ikke antatt å ha vesentlig effekt på Stratas rapporterte netto resultat eller egenkapital. Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse. IFRIC 17 Distribution of Non cash Assets to owners, IFRIC 18 15

16 Transfers of assets from customers, IFRIC7 19 Extinguishing financial liabilities with equity instruments, IFRIC 14 Prepayments of a Minimum Funding Requirement (endret), IFRIC 9 Reassessment of embedded derivates (endret), IFRIC 16 Hedges of a net investment in a foreign operation (endret), IAS 36 Impairment henvisning til IFRS 8 og driftssegment, IFRS 2 Aksjebasert betaling Group Cash settled Share based Payment Transactions (endret), IAS 12 Deferred tax (endret) og IAS 32 Classification of right issues (endret). Note 3 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene for Strata M&O De viktigste prinsippene i utarbeidelsen av konsernregnskapet for Strata Marine & Offshore AS er beskrevet nedenfor. Prinsippene er konsistent anvendt i alle perioder som er presentert. Erklæring om at finansregnskapet er i overensstemmelse med IFRS Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) og som er godkjent av EU. Grunnlag for regnskapsutarbeidelsen Regnskapet er utarbeidet i henhold til historisk kost prinsippet. Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper. Regnskapsførte beløp på eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader blir påvirket av disse vurderingene. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses relevante og representative. Disse beregningene danner grunnlag for vurdering av balanseførte verdier for eiendeler og forpliktelser som ikke kan fastsettes ut fra andre kilder. I note 4 drøftes de regnskapsmessige vurderinger som gjøres, og som har betydelig effekt på finansregnskapet, og estimater og forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige justeringer i det neste regnskapsåret. Konsolideringsprinsipper Datterforetak Datterforetak er foretak som kontrolleres av foretaket. Kontroll foreligger når foretaket har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av foretakene og derigjennom oppnår fordeler fra deres virksomhet. Ved vurdering av kontroll tas det hensyn til eventuelle potensielle stemmeretter som umiddelbart kan utøves eller konverteres. Datterforetakenes resultater inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ikke kontrollerende eierinteresser inngår i konsernets egenkapital. Enhver transaksjon med en ikke kontrollerende eierinteresse som ikke resulterer i endring i kontroll føres direkte mot egenkapitalen. Alle vesentlige transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværender mellom foretak i konsernet er eliminert. Foretaket benytter oppkjøpsmetoden for innregning ved kjøp av datterforetak. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. 16

17 Eiendeler holdt for salg og avviklet virksomhet Eiendeler og avhendingsgrupper klassifiseres som holdt for salg dersom balanseført beløp vil realiseres hovedsakelig gjennom en salgstransaksjon i stedet for gjennom fortsatt bruk. Denne forutsetningen anses som oppfylt kun når salget er høyt sannsynlig og eiendelen (eller avhendingsgruppen) er tilgjengelig for øyeblikkelig salg i sin nåværende tilstand. Ledelsen må være forpliktet til salget, som skal forventes å finne sted innen ett år fra balansedagen. Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg måles til det laveste av tidligere balanseført beløp og virkelig verdi fratrukket salgskostnader. Eiendom, anlegg og utstyr Egne eiendeler Tomt og bygg består hovedsakelig av produksjonslokaler med tilhørende tomt. Maskiner og inventar består hovedsakelig av produksjonsutstyr. Bygg, maskiner og inventar innregnes i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og eventuelt tap ved verdifall (se verdifall under). Når deler av anlegg og utstyr har forskjellig utnyttbar levetid, regnskapsføres de som separate komponenter. Tomter avskrives ikke. Utgifter etter anskaffelsen Pådratte utgifter til utskifting av deler av driftsmiddel innregnes i balansen med kostnaden ved å skifte ut delen når slike utgifter antas å gi foretaket fremtidige økonomiske fordeler, og utgiftene for de utskiftede deler kan måles pålitelig. Reparasjons og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Avskrivninger av anlegg og utstyr Avskrivninger beregnes normalt lineært over estimert utnyttbar levetid og belastes resultatregnskapet. Den utnyttbare levetiden, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres dersom nødvendig på prospektiv basis. Gevinst og tap ved avhendelse resultatføres og utgjør forskjellen mellom balanseført verdi og vederlag. Leieavtaler finansiell leasing Leieavtaler hvor konsernet overtar all vesentlig del av risiko og fordel, er klassifisert som finansiell leasing. Eiendeler benyttet av eier og som er anskaffet ved finansiell leieavtale, innregnes ved leieperiodens begynnelse til en verdi tilsvarende det laveste av virkelig verdi av eiendelen og nåverdien av minsteleie. Hver leiebetaling blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Den korresponderende leieforpliktelsen (med fradrag for finanskostnader) blir inkludert i annen langsiktig gjeld. Renteelementet i finanskostnaden kostnadsføres over leieperioden for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenværende saldo for hver periode. Varige driftsmidler under finansielle leieavtaler avskrives over den korteste av perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid. Leieavtaler operasjonell leasing Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler innregnes i resultatregnskapet lineært over leieperioden. Insitamenter som mottas i forbindelse med leien innregnes som en integrert del av totale leiekostnader. Selskapene i konsernet leier eiendommer og lokaler fra eksterne og nærstående parter gjennom operasjonelle leieavtaler (se note 11 leieavtaler og note 28 nærstående parter). 17

18 Immaterielle eiendeler Goodwill Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill har oppstått ved overtakelse av datterforetak og utgjør differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av netto av identifiserbare eiendeler og gjeld i de oppkjøpte foretakene. Goodwill er inkludert i immaterielle eiendeler og innregnes i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill allokeres til de kontantstrømsgenererende enheter eller grupperinger av slike enheter som er forventet å ville ha en fordel av oppkjøpet og testes årlig for verdifall, og oftere dersom konsernet identifiserer indikasjoner på at goodwill kan ha falt i verdi. Andre immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler som anskaffes føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og tap ved verdifall (se verdifall). Etterfølgende utgifter Senere kostnader vedrørende balanseførte immaterielle eiendeler balanseføres bare når de øker de fremtidige økonomiske fordeler relatert til denne eiendelen. Alle andre utgifter kostnadsføres i den perioden de påløper. Avskrivninger Avskrivninger beregnes og resultatføres lineært over estimert utnyttbar levetid for de immaterielle eiendelene som har bestemt utnyttbar levetid fra det tidspunktet de er tilgjengelige for bruk. Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid avskrives ikke, men testes årlig for verdifall, se nedenfor. Verdifall Vurdering av tap ved verdifall Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid, som goodwill, avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall, eller oftere dersom konsernet identifiserer indikasjoner på at eiendelene har hatt et verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives testes for verdifall når det foreligger indikatorer på at eiendelen har hatt et verdifall. En nedskrivning resultatføres dersom balanseført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall testes eiendelene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Reversering av verdifall Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivinger på ikkefinansielle eiendeler (unntatt goodwill). Tap ved verdifall reverseres dersom det er en endring i estimatene som er benyttet for å beregne gjenvinnbart beløp. 18

19 Et tap ved verdifall reverseres bare i den grad eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den balanseførte verdien som ville vært fastsatt, netto etter avskrivninger, dersom ingen tap ved verdifall hadde vært innregnet. Tap ved verdifall på goodwill reverseres ikke. Finansielle eiendeler Klassifisering Fordringer Fordringer er ikke derivate finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Fordringer vises som kundefordringer og andre fordringer, samt kontanter og kontantekvivalenter i balansen. Regnskapsføring og måling Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer måles ved første gangs innregning til virkelig verdi. Ved etterfølgende måling vurderes kundefordringer og andre fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for tap ved verdifall. Avsetning for tap innregnes når det foreligger objektive indikatorer på at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med de opprinnelige betingelsene. Opptjente, ikke fakturerte kontraktsinntekter Opptjente, ikke fakturerte kontraktsinntekter representerer verdien av utført kontraktsarbeid fratrukket betaling fra kunder. Verdien av utført kontraktsarbeid måles til kost pluss andelen av fortjenesten som hittil er opptjent. Betaling fra kunder motregnes i balansen mot kontrakter under utførelse i den utstrekning forskuddet er medgått til å finansiere beholdninger knyttet til det oppdraget forskuddet gjelder. Mottatte kundeforskudd ut over det som er avregnet mot beholdninger, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av bank og kontantbeholdninger, innskudd i bank, samt andre kortsiktige og svært likvide investeringer med original utløpsperiode på mindre enn tre måneder. Finansiell gjeld Lån fra kredittinstitusjoner Lån måles til virkelig verdi, med fratrekk for transaksjonskostnader, ved første gangs innregning. I etterfølgende perioder, innregnes lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom utbetalt beløp (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Leverandørgjeld Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs innregning. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost. 19

20 Derivater Derivater kvalifiserer ikke for sikringsbokføring. Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunktet derivatkontrakten inngåes, og deretter løpende til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi på derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring resultatføres som endring i virkelig verdi finansielle eiendeler eller forpliktelser under finans. Ytelser til ansatte Kortsiktige ytelser til ansatte Kortsiktige ytelser til ansatte, slik som lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og bonuser er innregnet i den perioden som de relaterte tjenestene fra de ansatte ytes. Det foreligger ingen ordninger med sluttpakker i konsernet. Innskuddsbaserte pensjonsordninger Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser utover betaling av innskuddene. Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto forpliktelse eller eiendel knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sitt arbeid i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten utgjør balansedagens rente på statsobligasjoner/obligasjoner med høy kredittverdighet og med løpetid tilnærmet lik konsernets forpliktelser. Beregningene er basert på en lineær opptjeningsmodell. Endringer i pensjonsplanens ytelser kostnadsføres eller inntektsføres løpende i resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen er betinget av at arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en spesifisert tidsperiode (opptjeningsperioden). I slike tilfeller amortiseres kostnaden/inntekten lineært over opptjeningsperioden. Når beregningene resulterer i en netto eiendel for foretaket, begrenses innregningen av denne eiendelen til nettoen av totale urealiserte aktuarmessige tap og kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og nåverdien av fremtidige tilbakebetalinger fra ordningen eller reduksjoner i innbetalinger til ordningen. Inntektsføring Anleggskontrakter under utførelse For langsiktige tilvirkningskontrakter brukes løpende avregning, og inntektsføring skjer i takt med fremdriften av prosjektet, primært basert på en sammenligning av påløpte og estimerte totale kontraktskostnader. Når det endelige utfall av en kontrakt ikke kan estimeres pålitelig skjer inntektsføring bare i den grad påløpte kostnader forventes inndekket. Forventet tap på kontrakten innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Inntekt fra kontrakter inkluderer endringsordre i den grad de er avtalt med kunden, og pålitelige estimater kan gjøres. Prosjektkostnader inkluderer kostnader som er direkte knyttet til det enkelte prosjekt samt indirekte kostnader som kan henføres til prosjekter. Indirekte kostnader som gjelder 20

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

og noter 2014 Om NSB-konsernet Samfunnsbidraget Virksomhetsområdene Årsrapport

og noter 2014 Om NSB-konsernet Samfunnsbidraget Virksomhetsområdene Årsrapport Tall og noter 2014 NSB-Konsernet Resultatoppstilling Side 76 Balanse Side 77 Kontantstrømoppstilling Side 78 Egenkapitalutviklingen Side 79 Noter Side 80 1. Prinsippnoter for virksomheten i NSB-konsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer