Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s Kundene s Medarbeidere Illustrasjoner: De fleste illustrasjonene i denne årsberetningen viser ulike glimt fra vårt 25-årsjubileum. Forsidebildet viser Bergen sentrum og ut mot Nordnes, sett fra Fløyen (399 m.o.h.). Bildet på side 3 viser åpningen av Festspillene 2013.

3 MÅL OG MIDDEL Kemax skal være foretrukket økonomisk tjenesteleverandør for små og mellomstore bedrifter samt formuende personer. Vi ønsker å være kjent for vår gode kompetanse og vår service. Mål Resultater Vårt viktigste mål er å oppnå lønnsom drift gjennom kompetente medarbeidere som betjener fornøyde kunder. I 2013 er både kunde- og medarbeidertilfredshet god og klart bedre enn målsatte forventninger. Vi skal arbeide i mindre selvstendige grupper der hver enkelt bidrag er synlig og gode resultater blir fremhevet. De minste gruppene er på 2 personer og de største på 5 personer. Det ideelle er grupper med 4 til 6 personer. Kundene skal være kjent på sitt lokale kontor og ha god kontakt med flere av kontorets medarbeidere. Kunden føler man kommer hjem til sin økonomiavdeling ved besøk på kontoret. Kundetilfredsheten er bedre enn fjoråret. Dette er blant de beste målingene Kemax har opppnådd noensinne. Foruten de få som er utpekt til å utgjøre selskapets stab skal alle medarbeidere arbeide med kunderettet arbeid. Dette medfører lavere administrasjon som igjen medfører at Kemax kan opprettholde sin lønnsomhet med fornuftige priser på sine tjenester. I dag er det kun èn person som ikke har kundeansvar i større eller mindre grad i selskapet. Ut fra den informasjon vi mottar når nye kunder begynner hos oss, er vi prismessig plassert midt på treet og rimeligere enn våre største konkurrenter. Middel For å skape en organisasjon med liten administrasjon og god lønnsomhet, må hver enkelt medarbeider ta ansvar for sitt arbeid. Den enkelte medarbeider har det hele og fulle ansvar for de kunder som skal betjenes. De har fullt ansvar for at alle tjenester blir produsert, levert rettidig og i henhold til kundens ønsker. Medarbeider blir også målt på kundetilfredshet, lønnsomhet og faglig nivå på sitt arbeide. Gjennom denne arbeidsmåte frigjøres tid til kontorets leder til selv å utføre kunderettet arbeide. Derfor har lederne i Kemax selv kunder som skal betjenes. De vedlikeholder på denne måte sin faglige kompetanse, samt får et godt innblikk i de utfordringer deres medarbeidere har. Den som har skoen på, vet best hvor den trykker. Derfor bør flest mulig arbeide med kunderettet arbeid. Da opplever man best sine medarbeideres daglige utfordringer. Man får et godt innblikk i kundenes krav til våre tjenester og behov for nye produkter. Vår arbeidsmodell er spesiell i vår bransje. Derfor ønsker vi primært å rekruttere ledere internt. Personer som har arbeidet i selskapet noen år, er godt kjent med arbeidsmetode, holdninger og mål. Dermed er vi mer sikre på at våre kontorer ledes i henhold til vårt verdigrunnlag. 3

4 DAGLIG LEDER HAR ORDET I 2013 var det 25 år siden Kemax ble etablert. Gjennom året har vi markert denne epoken ved et par anledninger. Både med arrangementer for kunder, ansatte og forretningsforbindelser. Tanken om langsiktighet har slått meg noen ganger; gjennom alle disse årene må vi har gjort noen riktige vurderinger og veivalg. Kundene stiller nye krav til vår virksomhet Går vi tilbake omtrent 10 års tid var det ikke uvanlig å se tykke bøker som ved hver regnskapsperiode ble overlevert kundene. Boken inneholdt et samlet regnskap med alle tilhørende transaksjoner. Deretter kom det kanskje rapporter som var noe mer forståelige, ofte utarbeidet i Excel. Da var vi kommet så langt at man kunne få regnskapet presentert i farger, og gjerne med litt grafikk som ekstra krydder. Regnskapet kunne også sendes kundene på e-post. oss fysisk i sitt nærmiljø. Men det ene utelukker på ingen måte det andre. Så dere kan være trygge på at vi fortsatt vil satse på nærhet til kundene gjerne på flere kanaler og på mer enn èn måte. Nå kan kundene ha regnskapet i sin egen lomme, tilgjengelig til enhver tid. Har man tilgang til et lesebrett eller en smarttelefon kan man med egen kode logge seg på, hente siste ferdigstilte regnskap eller se på de sist oppdaterte transaksjonene De mange leverandørene av regnskapsprogrammer medfører at slike tilbud nå er tilgjengelig både for små og store regnskapskontor. Som en konsekvens er oppdatert informasjon både raskere og lettere tilgjengelig for våre kunder enn tidligere. Det faktum vil jeg gjerne likevel dvele litt rundt. Denne tilgjengeligheten er vel og bra når man har fått nye medium å hente frem den informasjon man har behov for. Fremskrittet dette representert stiller vi oss gjerne bak, og de kunder som ønsker å benytte seg av dette er hjertelige velkommen til å ta kontakt med oss. Det poenget jeg gjerne vil ha frem, er at tilgjengelighet både har vært, og fortsatt er, svært viktig for enhver kunde. Det er dette som er en drivende kraft, og som gjør at vi har etablert oss og er fysisk til stede med lokale kontorer der våre kunder driver sine virksomheter. Enkelte setter pris på tilgjengelighet via nettbrett og pc, mens andre igjen ønsker å treffe 25 år I 2013 var det 25 år siden Kemax ble etablert. Siden den tid har vi etablert fem nye kontorer hvorav etablering av kontor nummer to ble gjort for så lenge som for 17 år siden. Gjennom året 2013 har vi markert denne epoken ved et par anledninger, både med arrangementer for kunder, ansatte og forretningsforbindelser. Tanken om langsiktighet har slått meg noen ganger; det er både oppmuntrende og interessant når mine kolleger, som kanskje har vært i selskapet i år, står og prater med kunder som har vært kunder hos oss minst like lenge som mine kolleger har jobbet hos oss. Måten de omgås på, og snakker med hverandre på, er ikke som formelle forretningsforbindelser, men kanskje mer som gode venner med gjensidig respekt for hverandre. 4

5 DAGLIG LEDER HAR ORDET Det observeres i måten de hilser på hverandre og den trygghet de har gjennom samtalen med en god blanding av alvor og spøk. Da slår det meg at vi gjennom alle disse år må ha gjort noen riktige vurderinger og veivalg. Det er jo tryggheten og den gode kvaliteten i disse samtalene som viser og gjenspeiler hva et godt samarbeid egentlig er. Det er også et faktum at mange av våre ansatte blir lenge i vår tjeneste, og mange kunder velger å bli værende hos oss i skiftende tider. Disse to variablene er viktige ja kanskje de viktigste for Kemax som et serviceforetak. Om vi fortsatt klarer å levere på disse to sentrale faktorer i vår virksomhet blir jobben med å lede dette foretak like lett fremover som det har vært historisk! Takk Det er mine kolleger som skal takkes for et vel gjennomført år med god lønnsomhet for Kemax. Gjennom lojalitet til vår driftsmodell og våre mål og ved god innsats i det daglige arbeidet leverte hver og en av mine kolleger og ansatte en stor innsats gjennom Jeg ønsker å takke hver i sær for deres bidrag! Ove Strand Daglig leder 5

6 STYRETS ORIENTERING Kemax-gruppen videreførte også i 2013 den langsiktige trenden med positive resultater og oppnådde et resultat før skatt på kr 4,5 mill. Året 2013 føyer seg inn i rekken av 21 år som viser bedre resultat enn foregående år. Årets resultat er selskapets beste, korrigert for engangseffekter. RESULTATREGNSKAP og BALANSEREGNSKAP (konsern urevidert) Kemax Økonomi Regnskap, det vil si leveranser av regnskapstjenester, oppnådde et tilfredsstillende økonomisk resultat for Resultat før skatt ble kr 4,0 mill (kr 3,3 mill i 2012). Pegasos Forsikring, som driver med forsikringsformidling innen liv og skade, oppnådde et resultat på kr 0,1 mill (kr 0,2 mill). Gruppens samlede resultat før skatt, inkl. morselskapets resultat på kr 0,4 mill, ble kr 4,5 mill (kr 3,8 mill i 2012). Omsetningen viste en rimelig stabil utvikling. Også lønnskostnader og andre driftskostnader var på et stabilt nivå. Gledelig var det at samtlige avdelinger og kontorer leverte overskudd i Samlet driftsmargin utgjorde 24,1% (21,2%), noe som etter styrets vurdering representerer et godt inntjeningsnivå i bransjen. Inntjeningen i 2013 var selskapets beste resultat historisk sett, korrigert for engangseffekter. Kemax-konsernet hadde pr en totalbalanse på kr 16,9 mill. Egenkapitalen utgjorde på samme tidspunkt kr 12,7 mill, tilsvarende en egenkapitalandel på 75%. Gruppen er uten rentebærende gjeld og likviditeten er tilfredsstillende. ORGANISASJON OG ANSATTE Pr var 22 personer (24) ansatt i gruppen, noe som tilsvarte 18 årsverk. I gruppens ledelse, som består av daglig leder og kontorledere, var det på samme tidspunkt 3 menn og 3 kvinner, som gav en kjønnsandel på 50% kvinner og 50% menn. Rekruttering av dyktige regnskapsførere samt å beholde gode medarbeidere er en prioritert oppgave for selskapets ledelse. Med lav arbeidsledighet blant denne yrkesgruppen har det de siste årene vært krevende å rekruttere medarbeidere med de rette faglige og personlige egenskapene og samtidig evne å beholde dyktige ansatte. Gjennom 2013 har selskapet evnet å balansere denne utfordringen på en god måte. Nye medarbeidere har forholdsvis raskt tilegnet seg vår arbeidsmetodikk og derigjennom hurtig kommet i inntektsgivende arbeid. Selskapets driftsmodell delegerer ansvar ut til den enkelte og fordrer gode faglige og mellommenneskelige egenskaper fra våre ansatte. Samtidig vektlegges stor grad av resultat og løsningsorientering. Ikke alle besitter disse egenskapene, og vi har en todelt erfaring med dette. Noen nyansatte avvikler sitt arbeidsforhold typisk innen to år etter ansettelse, men det viser seg også et de fleste, de som blir værende hos oss utover denne toårsperioden, velger en relativt lang ansettelsesperiode hos oss. Basert på konkrete tilbakemeldinger er det en bekreftelse på at flertallet av våre ansatte trives med vår uformelle tone, vår jobbkultur, verdier, arbeidsmetodikk og våre mål. Gjennom året blir det gjennomført målsamtale mellom hver enkelt ansatt og nærmeste leder. Målsamtalen eller medarbeidersamtalen konsentrerer seg om fire målområder, områder som er sammenfallende med selskapenes overordnede strategiske og operasjonelle mål for finansiell utvikling, kunder, interne prosesser samt læring og utvikling. Årlig medarbeiderundersøkelse, som analyserer tilfredshet blant våre ansatte, viste også i 2013 en høy og god score. Også den årlige kundetilfredshetsanalysen viste gode tilbakemeldinger til oss. Vi tror disse undersøkelsene til en viss grad henger sammen. Fornøyde ansatte gir større sannsynlighet for fornøyde kunder, og vise versa. Løpende oppfølging av våre ansatte og kunder har derfor høy prioritet. I tråd med gruppens langsiktige strategi og uavhengig av konjunkturene har selskapet også gjennom 2013 gjennomført faglige og sosiale arrangementer både for våre ansatte og for våre kunder. 6

7 STYRETS ORIENTERING FREMTIDSUTSIKTER Norsk økonomi kjølnet i løpet av fjoråret, og ved inngangen til 2014 er vi inne i en lavkonjunktur. Vi venter at de kommende år byr på lav vekst, idet ringvirkningene fra oljesektoren snur fra å være kraftig positiv til å bli svakt negativ. Høyere eksportvekst og ekspansiv finanspolitikk venter å begrense lavkonjunkturen. Arbeidsledigheten ventes å stige frem mot slutten av 2015, og kostnadsveksten blir ikke høy nok til å få inflasjonen opp til målet de neste årene heller. Temperaturomslaget omfatter de fleste næringer, og ble stadig tydeligere i løpet av fjoråret. Forbrukerne har vist seg fra en svært forsiktig side, og boligprisene begynte å falle etter sommeren. Vi så også en markant oppbremsing i bygg og anlegg og i varehandelen mot slutten av fjoråret. Oljeleverandørindustrien ligger fortsatt i tet, men med en klart lavere aktivitetsvekst enn for ett år siden. Lavere aktivitet fra våre kunder venter også å påvirke regnskapsbransjen og det vil kreve ytterligere innsats fra vår side for å fortsatt få en lønnsom vekst. Etter styrets vurdering er Kemax godt posisjonert i bransjen. Gruppen har god økonomi, et innarbeidet og kjent merkenavn i Bergensregionen samt en forretningsmodell som gjennom årenes løp har vist seg å være levedyktig og robust. Styret og ledelsens ambisjon er å videreføre selskapenes vekst med vekt på lønnsomhet. Dette vil skje gjennom organisk vekst men også ved oppkjøp av bedrifter og/eller porteføljer der det måtte passe i forhold til vår vedtatte strategi. Gruppens robuste balanse preget av høy soliditet og god likviditet gir et godt verktøy og grunnlag for en offensiv satsning til beste for selskapet, våre ansatte og våre kunder. TAKK TIL KUNDER OG ANSATTE For våre selskaper er personlig service og god dialog med kundene en helt vesentlig del av våre leveranser. Disse egenskapene vektlegges i betydelig grad i vår løpende drift. Basert på våre kunders tilbakemeldinger oppleves den personlige service og nærhet som positive egenskaper. Våre lojale og dyktige medarbeidere har også gjennom 2013 arbeidet godt og tett med våre kunder, og vi har derfor gjennom 2013 videreført en langsiktig utvikling med stor grad av stabilitet blant våre kunder. Styret vil benytte anledningen til å takke hver og en av våre ansatte for god innsats gjennom Vi vil også takke tidl. styreleder Helge Søbstad for hans gode innsats for selskapet de siste fire år. Sist - men absolutt ikke minst - vil vi takke våre kunder for den tillit som er vist oss gjennom fjoråret. Bergen, 3. februar 2014 Svein Milford Styreleder Ove Strand Styremedlem/ Daglig leder Gunnar Gullaksen Ivar Hanestad Jan-Olav Strand Styremedlem Styremedlem Styremedlem 7

8 KONSERNOPPSTILLING 2013 Konsern Morselskap Regnskap Forsikring Resultatregnskap Driftsinntekter % % % % % Lønnskostnader % % 0 % % % Andre driftskostnader % % % % % Driftsresultat % % % % % Netto finansposter % % % % % Ordin. result. før skatt % % % % % Skattekostn. på ord. res % % % % % Årsresultat % % % % % Konsern Morselskap Regnskap Forsikring Balanse per Anleggsmidler % % % % % Omløpsmidler % % % % % Sum eiendeler % % % % % Egenkapital % % % % % Langsiktig gjeld % % % % % Kortsiktig gjeld % % % % % Sum gjeld % Sum egenkap. og gjeld % % % % % 8

9 RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP KONSERN Resultatregnskap Note Driftsinntekter Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Innt. på invest. i datterselsk./tilkn. selskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat

10 DAGLIG BALANSE LEDER HAR ORDET fgdg Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger/annen fast eiendom Driftsløsøre/inventar/verktøy/kontorm. ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

11 DAGLIG LEDER HAR BALANSE ORDET fgdg Balanse pr. 31. desember Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 8, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld desember 2013 Bergen, 3. februar 2014 Styreleder Svein Milford Ove Strand Ivar Hanestad Jan-Olav Strand Gunnar Gullaksen Daglig leder/styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 11 5

12 DAGLIG NOTER LEDER TIL REGNSKAPET HAR ORDET FOR 2013 fgdg Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Leieinntekter Inntektsføring av husleie skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder/styremedlem Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansattek tillitsvalgte og aksjeeiere mv. Lønn Pensj.utgifter Andre godtgjørelser Selskapet har to lån til daglig leder/styremedlem på hhv kr og kr pr Renter er beregnet iht normrenten. Det langsiktige lånet er sikret med pant i fast eiendom og er avdragsfritt i 5 år. Det kortsiktige lånet skal gjøres opp innen utgangen av februar Note 3 Pensjoner Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 12 5

13 NOTER TIL DAGLIG REGNSKAPET LEDER HAR FOR ORDET 2013 fgdg Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap Foretak i samme konsern Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum Foretak i samme konsern Gjeld Annen kortsiktig gjeld Note 5 Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Årets skatteeffekt av uendret skattesats Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt (28%) av årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler inkl. goodwill Utestående fordringer Gevinst- og tapskonto Sum Aksjer og andre verdipapirer mv Netto midlertidige forskjeller pr Utsatt skattefordel/utsatt skatt (27% for i år, 28% for i fjor) Note 6 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Eier- Stemme- Resultat Egenkapital Bokfort verdi Selskap Kontor andel andel 2013 pr pr Kemax Økonomi Bergen 100% 100% Regnskap AS Pegasos Forsikring AS Bergen 100% 100% Kompetansebygg AS Bergen 40% 40% Sum Resultat og egenkapital for Kompetansebygg AS er fra 2012 da regnskap fra 2013 ikke er ferdig Selskapet eier 10% av Norwegian Underwriting Agency AS med kostpris kr ,- Transaksjoner med datterselskap; (beløp for hele året) Pegasos Forsikring AS; utleie lokaler kr Kemax Økonomi Regnskap AS; utleie lokaler kr

14 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2013 Note 7 Varige driftsmidler Bygg Tomt Transportmidler Sum. Anskaffelsekost Anskaffelsekost Akk. avskrivning Balanseført pr, Årets avskrivninger Økonomisk levetid 1% 5 år Avskrivningsplan Saldo Lineær Note 8 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer Oversikt over aksjonærene i selskapet pr : Ordinære aksjer Eierandel Stemmeandel Ove Strand, Daglig leder/styremedlem % 100 % 14 5

15 REVISJONSBERETNING STYRETS DAGLIG ÅRSBERETNING LEDER HAR ORDET 2013 fgdg Kemax Økonomi AS Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets hovedvirksomhet omfatter utleievirksomhet av fast eiendom i Bergen. Selskapets to heleide datterselskap driver henholdsvis regnskapsførervirksomhet og finans- og forsikringsrådgivning. Selskapets utvikling, resultat og fortsatte drift Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har ikke hatt kostnader til forsknings- og utviklingsaktiviteter i Likestilling Styret består av fem menn. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Bergen, / Svein Milford Styreleder Arbeidsmiljø Selskapet har pt ingen ansatte. Ove Strand Styremedlem/ Daglig leder Ivar Hanestad Styremedlem Gunnar Gullaksen Styremedlem Jan-Olav Strand Styremedlem 15

16 KUNDENE Gjennom motiverte medarbeidere og fornuftige priser skal vi skape fornøyde kunder. Fornøyde kunder er en av våre viktigste faktorer for lønnsomhet og vekst. Kundetilfredshet De siste 15 år har vi foretatt årlige undersøkelser for å ta temperaturen hos våre kunder. Vi har de siste år fått gode tilbakemeldinger, og alle år utenom ett, hatt en score over vårt krav (se rød linje). Likevel har vi enkelte forbedringspunkt. Historiske data fra undersøkelsene viser at noen områder er viktigere enn andre. Det er spesielt hyppig bytte av kundekonsulent som slår negativt ut i samarbeidet. Dette har vi tatt til oss, og det har ikke vært byttet konsulent i tilsvarende grad som foregående år. Undersøkelsen fokuserer på tre hovedområder : - produkt- og tjenestespekter - relasjon kunde og konsulent - generelt forhold til Kemax. Som nedenstående graf viser har vi de senere år fått en tilfredsstillende score på 5,4-5,8 poeng av 7 mulige. Dette er svært motiverende for oss. I 2013 fikk vi en score på 5,8 - som er høyeste score oppnådd.. 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 Kundenes tilfredshet Score Mål for tilfredstillende score Funnene fra kundeundersøkelsen gir oss viktige innspill til vår organisering av alt kunderettet arbeid. For å sikre vår gode posisjon i markedet er de tilbakemeldinger undersøkelsen gir, og de tiltak vi iverksetter, den beste garanti vi har for å være foretrukket leverandør i fremtiden. Årets undersøkelse gav en tilfredshet samlet sett på 83%. Dette er et resultat vi er meget tilfreds med.. Resultatet i undersøkelsen var oppmuntrende for oss. Nedenfor vises de to svakeste og de to beste områdene av totalt 30 spørsmål: Min konsulent kommer med forslag til nye produkter/tjenester 65,7% Kemax tar initiativ til å utvikle kundeforholdet 70,0% Ivaretar mine interesser 91,4% Kemax har serviceinnstilte medarbeidere 92,0% Medarbeider og kunde Det er gjennom den fortløpende kontakt med kunden at våre medarbeidere leverer sine tjenester. Det er gjennom utførelse av sitt arbeid at kunden måler vår kvalitet. Summen av det ferdige produkt, tilgjengelighet og responstid er viktige faktorer for å gjøre kunden tilfreds. I tillegg bør vi legge forholdene til rette for at kundene kan nå oss både via telefon, pålogging til våre systemer og via e-post få tilsendt sine produkter. Vår rolle som tilrettelegger for faglig og relasjonsmessig utvikling Gjennom året gjennomfører vi forskjellige arrangement av både faglig og sosial karakter. Det faglige innhold hjelper oss med å skape en felles forståelse for de utfordringer vi står overfor. De sosiale arrangement bidrar til at kunder og ansatte bedrer sine relasjoner. 16

17 KUNDENE Mange aktører gjennomfører faglige kurs. Dette er selvsagt viktig. Men vi mener at man gjennom sosiale rammer har en unik mulighet til å forsterke relasjonen mellom oss som tjenesteleverandør og kunden. I tillegg møter kundene våre samarbeidspartnere og kan trekke veksler på disse i en mer avslappet atmosfære. Vi har alltid ønsket å være differensiert på kundesiden. Det vil si at vi ønsker flest mulig kunder fra alle typer bransjer. Det viktigste er ikke hvilken bransje kunden opererer i, men hvor dyktig den enkelte kunde er innenfor sitt fagfelt. Dyktige kunder er mer krevende. Dette fordrer at vi bedrer oss samtidig som det er stimulerende for dyktige medarbeidere. Gode kunder har også en god overlevelsesevne. Derved har vi en langsiktig relasjon, såfremt vi gjør en god jobb. Aksjeselskap: ca. 210 Enkeltmannsforetak: ca. 130 Ansvarlige selskap: ca. 8 Årskunder: ca. 168 Privatkunder: ca. 900 (investering og forsikring) Risiko ved tap av enkeltkunder: (størrelse målt mot omsetning): Gjennomsnittskunde: 0,23% Største kunde: 5,9% 17

18 MEDARBEIDERE Mange selskap hevder at medarbeiderne er selskapets viktigste ressurs. Dette er spesielt viktig for et desentralisert selskap som Kemax. Medarbeiders ansvar Samtlige medarbeidere har det hele og fulle ansvar for sine kunder. De utfører hele jobben for den enkelte kunde, og måles både på lønnsomhet og kundens tilfredshet. Dette er en krevende arbeidsmåte samtidig som den er inspirerende for dyktige medarbeidere. Man får en faglig spennende jobb med behov for både dybde- og breddekompetanse kombinert med stor grad av frihet. Leder på hvert enkelt kontor har således det hele og fulle ansvar for at den enkelte medarbeider er fornøyd, og at man oppnår forventet kundetilfredshet. Leders ansvar går ut på å observere den enkeltes utvikling og påse at medarbeideren har tilstrekkelig kompetanse til å utføre de forskjellige arbeidsoppgaver. Leder er også ansvarlig for at kundens relasjoner er ivaretatt, og at medarbeider og kunde fungerer godt sammen. Målsamtalen Årlig gjennomføres en medarbeidersamtale mellom den enkelte medarbeider og nærmeste leder, hos oss kalt målsamtale. Samtalen tar utgangspunkt i vår strategiplan, og det enkelte kontors bidrag til målene. I samtalen diskuteres den enkeltes bidrag til våre mål. Man gjennomgår også resultater for denne periode, samt setter mål for kommende periode. Samtalen inneholder finansielle mål, interne arbeidsprosesser samt utviklingsmål for den enkelte. Både medarbeider og leder får tilbakemelding på sine viktigste arbeidsområder fra hverandre. 18

19 MEDARBEIDERE Rekruttering Vår selvstendige arbeidsmåte krever spesielle egenskaper. Man må både være faglig sterk, ha gode evner til å planlegge og strukturere egen arbeidsdag, samt ha evne til å skape gode relasjoner til sine kunder. Dette medfører at vi ikke bare ser etter faglig kompetente kandidater, men kandidater med resultatorientering og relasjonskompetanse. Andel ansatte med høyskoleutdannelse eller autorisasjon 65% Gjennomsnittlig utdannelse på høyskolenivå 2 år Andel personer i etterutdannelse 8% Lederne skal lede arbeidsteam med stor grad av frihet og egenmotivasjon. Leder benytter i stor grad arbeidsdagene til eget kundearbeid, og en mindre del av dagen til ledelse av kontoret. Ettersom vår arbeidsmetode er forholdsvis ulik mange av våre konkurrenter, rekrutteres ledere i stor grad internt. Antall autoriserte regnskapsførere 8 Tilfredshet God medarbeidertilfredshet gir som resultat at gode kolleger blir lengre i selskapet. En god tilfredshet gir signaler om at den enkelte behandles rettferdig og at arbeidsmiljøet på den enkelte avdeling er godt. Årets tilfredshet var tilfredsstillende. Vår årlige måling om gjennomsnittlig ansettelsestid støtter opp om dette bildet. Vår humankapital Kemax har de siste 18 år tilbudt ansatte årlige oppdateringskurs og formell utdannelse via Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI. Vi ønsker å motivere medarbeidere til å være faglig nysgjerring og vi mener at den faglige interessen er stor både hos yngre og eldre medarbeidere. 19

20 BERGEN - SENTRUM: Seiersbjerget 17, 5018 Bergen Tlf.: Fax: Epost: BERGEN - VEST: Leirvikåsen 43 B, 5179 Godvik Tlf.: Fax: Epost: BERGEN - NORD: Åsamyrane 90, 5116 Ulset Tlf.: Fax: Epost: BERGEN - SØR: Fanavegen 13, 5222 Nesttun Tlf.: Fax: Epost: NORDHORDLAND: Kvassnesvegen 11, 5914 Isdalstø Tlf.: Fax: Epost: OSLO: Rådhusgata 28, 0151 Oslo Tlf.: Fax: Epost:

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2015 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2011 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel

Innhold: s 3 Mål og middel ÅRSBERETNING 2007 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer