Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s Kundene s Medarbeidere Illustrasjoner: De fleste illustrasjonene i denne årsberetningen viser ulike glimt fra vårt 25-årsjubileum. Forsidebildet viser Bergen sentrum og ut mot Nordnes, sett fra Fløyen (399 m.o.h.). Bildet på side 3 viser åpningen av Festspillene 2013.

3 MÅL OG MIDDEL Kemax skal være foretrukket økonomisk tjenesteleverandør for små og mellomstore bedrifter samt formuende personer. Vi ønsker å være kjent for vår gode kompetanse og vår service. Mål Resultater Vårt viktigste mål er å oppnå lønnsom drift gjennom kompetente medarbeidere som betjener fornøyde kunder. I 2013 er både kunde- og medarbeidertilfredshet god og klart bedre enn målsatte forventninger. Vi skal arbeide i mindre selvstendige grupper der hver enkelt bidrag er synlig og gode resultater blir fremhevet. De minste gruppene er på 2 personer og de største på 5 personer. Det ideelle er grupper med 4 til 6 personer. Kundene skal være kjent på sitt lokale kontor og ha god kontakt med flere av kontorets medarbeidere. Kunden føler man kommer hjem til sin økonomiavdeling ved besøk på kontoret. Kundetilfredsheten er bedre enn fjoråret. Dette er blant de beste målingene Kemax har opppnådd noensinne. Foruten de få som er utpekt til å utgjøre selskapets stab skal alle medarbeidere arbeide med kunderettet arbeid. Dette medfører lavere administrasjon som igjen medfører at Kemax kan opprettholde sin lønnsomhet med fornuftige priser på sine tjenester. I dag er det kun èn person som ikke har kundeansvar i større eller mindre grad i selskapet. Ut fra den informasjon vi mottar når nye kunder begynner hos oss, er vi prismessig plassert midt på treet og rimeligere enn våre største konkurrenter. Middel For å skape en organisasjon med liten administrasjon og god lønnsomhet, må hver enkelt medarbeider ta ansvar for sitt arbeid. Den enkelte medarbeider har det hele og fulle ansvar for de kunder som skal betjenes. De har fullt ansvar for at alle tjenester blir produsert, levert rettidig og i henhold til kundens ønsker. Medarbeider blir også målt på kundetilfredshet, lønnsomhet og faglig nivå på sitt arbeide. Gjennom denne arbeidsmåte frigjøres tid til kontorets leder til selv å utføre kunderettet arbeide. Derfor har lederne i Kemax selv kunder som skal betjenes. De vedlikeholder på denne måte sin faglige kompetanse, samt får et godt innblikk i de utfordringer deres medarbeidere har. Den som har skoen på, vet best hvor den trykker. Derfor bør flest mulig arbeide med kunderettet arbeid. Da opplever man best sine medarbeideres daglige utfordringer. Man får et godt innblikk i kundenes krav til våre tjenester og behov for nye produkter. Vår arbeidsmodell er spesiell i vår bransje. Derfor ønsker vi primært å rekruttere ledere internt. Personer som har arbeidet i selskapet noen år, er godt kjent med arbeidsmetode, holdninger og mål. Dermed er vi mer sikre på at våre kontorer ledes i henhold til vårt verdigrunnlag. 3

4 DAGLIG LEDER HAR ORDET I 2013 var det 25 år siden Kemax ble etablert. Gjennom året har vi markert denne epoken ved et par anledninger. Både med arrangementer for kunder, ansatte og forretningsforbindelser. Tanken om langsiktighet har slått meg noen ganger; gjennom alle disse årene må vi har gjort noen riktige vurderinger og veivalg. Kundene stiller nye krav til vår virksomhet Går vi tilbake omtrent 10 års tid var det ikke uvanlig å se tykke bøker som ved hver regnskapsperiode ble overlevert kundene. Boken inneholdt et samlet regnskap med alle tilhørende transaksjoner. Deretter kom det kanskje rapporter som var noe mer forståelige, ofte utarbeidet i Excel. Da var vi kommet så langt at man kunne få regnskapet presentert i farger, og gjerne med litt grafikk som ekstra krydder. Regnskapet kunne også sendes kundene på e-post. oss fysisk i sitt nærmiljø. Men det ene utelukker på ingen måte det andre. Så dere kan være trygge på at vi fortsatt vil satse på nærhet til kundene gjerne på flere kanaler og på mer enn èn måte. Nå kan kundene ha regnskapet i sin egen lomme, tilgjengelig til enhver tid. Har man tilgang til et lesebrett eller en smarttelefon kan man med egen kode logge seg på, hente siste ferdigstilte regnskap eller se på de sist oppdaterte transaksjonene De mange leverandørene av regnskapsprogrammer medfører at slike tilbud nå er tilgjengelig både for små og store regnskapskontor. Som en konsekvens er oppdatert informasjon både raskere og lettere tilgjengelig for våre kunder enn tidligere. Det faktum vil jeg gjerne likevel dvele litt rundt. Denne tilgjengeligheten er vel og bra når man har fått nye medium å hente frem den informasjon man har behov for. Fremskrittet dette representert stiller vi oss gjerne bak, og de kunder som ønsker å benytte seg av dette er hjertelige velkommen til å ta kontakt med oss. Det poenget jeg gjerne vil ha frem, er at tilgjengelighet både har vært, og fortsatt er, svært viktig for enhver kunde. Det er dette som er en drivende kraft, og som gjør at vi har etablert oss og er fysisk til stede med lokale kontorer der våre kunder driver sine virksomheter. Enkelte setter pris på tilgjengelighet via nettbrett og pc, mens andre igjen ønsker å treffe 25 år I 2013 var det 25 år siden Kemax ble etablert. Siden den tid har vi etablert fem nye kontorer hvorav etablering av kontor nummer to ble gjort for så lenge som for 17 år siden. Gjennom året 2013 har vi markert denne epoken ved et par anledninger, både med arrangementer for kunder, ansatte og forretningsforbindelser. Tanken om langsiktighet har slått meg noen ganger; det er både oppmuntrende og interessant når mine kolleger, som kanskje har vært i selskapet i år, står og prater med kunder som har vært kunder hos oss minst like lenge som mine kolleger har jobbet hos oss. Måten de omgås på, og snakker med hverandre på, er ikke som formelle forretningsforbindelser, men kanskje mer som gode venner med gjensidig respekt for hverandre. 4

5 DAGLIG LEDER HAR ORDET Det observeres i måten de hilser på hverandre og den trygghet de har gjennom samtalen med en god blanding av alvor og spøk. Da slår det meg at vi gjennom alle disse år må ha gjort noen riktige vurderinger og veivalg. Det er jo tryggheten og den gode kvaliteten i disse samtalene som viser og gjenspeiler hva et godt samarbeid egentlig er. Det er også et faktum at mange av våre ansatte blir lenge i vår tjeneste, og mange kunder velger å bli værende hos oss i skiftende tider. Disse to variablene er viktige ja kanskje de viktigste for Kemax som et serviceforetak. Om vi fortsatt klarer å levere på disse to sentrale faktorer i vår virksomhet blir jobben med å lede dette foretak like lett fremover som det har vært historisk! Takk Det er mine kolleger som skal takkes for et vel gjennomført år med god lønnsomhet for Kemax. Gjennom lojalitet til vår driftsmodell og våre mål og ved god innsats i det daglige arbeidet leverte hver og en av mine kolleger og ansatte en stor innsats gjennom Jeg ønsker å takke hver i sær for deres bidrag! Ove Strand Daglig leder 5

6 STYRETS ORIENTERING Kemax-gruppen videreførte også i 2013 den langsiktige trenden med positive resultater og oppnådde et resultat før skatt på kr 4,5 mill. Året 2013 føyer seg inn i rekken av 21 år som viser bedre resultat enn foregående år. Årets resultat er selskapets beste, korrigert for engangseffekter. RESULTATREGNSKAP og BALANSEREGNSKAP (konsern urevidert) Kemax Økonomi Regnskap, det vil si leveranser av regnskapstjenester, oppnådde et tilfredsstillende økonomisk resultat for Resultat før skatt ble kr 4,0 mill (kr 3,3 mill i 2012). Pegasos Forsikring, som driver med forsikringsformidling innen liv og skade, oppnådde et resultat på kr 0,1 mill (kr 0,2 mill). Gruppens samlede resultat før skatt, inkl. morselskapets resultat på kr 0,4 mill, ble kr 4,5 mill (kr 3,8 mill i 2012). Omsetningen viste en rimelig stabil utvikling. Også lønnskostnader og andre driftskostnader var på et stabilt nivå. Gledelig var det at samtlige avdelinger og kontorer leverte overskudd i Samlet driftsmargin utgjorde 24,1% (21,2%), noe som etter styrets vurdering representerer et godt inntjeningsnivå i bransjen. Inntjeningen i 2013 var selskapets beste resultat historisk sett, korrigert for engangseffekter. Kemax-konsernet hadde pr en totalbalanse på kr 16,9 mill. Egenkapitalen utgjorde på samme tidspunkt kr 12,7 mill, tilsvarende en egenkapitalandel på 75%. Gruppen er uten rentebærende gjeld og likviditeten er tilfredsstillende. ORGANISASJON OG ANSATTE Pr var 22 personer (24) ansatt i gruppen, noe som tilsvarte 18 årsverk. I gruppens ledelse, som består av daglig leder og kontorledere, var det på samme tidspunkt 3 menn og 3 kvinner, som gav en kjønnsandel på 50% kvinner og 50% menn. Rekruttering av dyktige regnskapsførere samt å beholde gode medarbeidere er en prioritert oppgave for selskapets ledelse. Med lav arbeidsledighet blant denne yrkesgruppen har det de siste årene vært krevende å rekruttere medarbeidere med de rette faglige og personlige egenskapene og samtidig evne å beholde dyktige ansatte. Gjennom 2013 har selskapet evnet å balansere denne utfordringen på en god måte. Nye medarbeidere har forholdsvis raskt tilegnet seg vår arbeidsmetodikk og derigjennom hurtig kommet i inntektsgivende arbeid. Selskapets driftsmodell delegerer ansvar ut til den enkelte og fordrer gode faglige og mellommenneskelige egenskaper fra våre ansatte. Samtidig vektlegges stor grad av resultat og løsningsorientering. Ikke alle besitter disse egenskapene, og vi har en todelt erfaring med dette. Noen nyansatte avvikler sitt arbeidsforhold typisk innen to år etter ansettelse, men det viser seg også et de fleste, de som blir værende hos oss utover denne toårsperioden, velger en relativt lang ansettelsesperiode hos oss. Basert på konkrete tilbakemeldinger er det en bekreftelse på at flertallet av våre ansatte trives med vår uformelle tone, vår jobbkultur, verdier, arbeidsmetodikk og våre mål. Gjennom året blir det gjennomført målsamtale mellom hver enkelt ansatt og nærmeste leder. Målsamtalen eller medarbeidersamtalen konsentrerer seg om fire målområder, områder som er sammenfallende med selskapenes overordnede strategiske og operasjonelle mål for finansiell utvikling, kunder, interne prosesser samt læring og utvikling. Årlig medarbeiderundersøkelse, som analyserer tilfredshet blant våre ansatte, viste også i 2013 en høy og god score. Også den årlige kundetilfredshetsanalysen viste gode tilbakemeldinger til oss. Vi tror disse undersøkelsene til en viss grad henger sammen. Fornøyde ansatte gir større sannsynlighet for fornøyde kunder, og vise versa. Løpende oppfølging av våre ansatte og kunder har derfor høy prioritet. I tråd med gruppens langsiktige strategi og uavhengig av konjunkturene har selskapet også gjennom 2013 gjennomført faglige og sosiale arrangementer både for våre ansatte og for våre kunder. 6

7 STYRETS ORIENTERING FREMTIDSUTSIKTER Norsk økonomi kjølnet i løpet av fjoråret, og ved inngangen til 2014 er vi inne i en lavkonjunktur. Vi venter at de kommende år byr på lav vekst, idet ringvirkningene fra oljesektoren snur fra å være kraftig positiv til å bli svakt negativ. Høyere eksportvekst og ekspansiv finanspolitikk venter å begrense lavkonjunkturen. Arbeidsledigheten ventes å stige frem mot slutten av 2015, og kostnadsveksten blir ikke høy nok til å få inflasjonen opp til målet de neste årene heller. Temperaturomslaget omfatter de fleste næringer, og ble stadig tydeligere i løpet av fjoråret. Forbrukerne har vist seg fra en svært forsiktig side, og boligprisene begynte å falle etter sommeren. Vi så også en markant oppbremsing i bygg og anlegg og i varehandelen mot slutten av fjoråret. Oljeleverandørindustrien ligger fortsatt i tet, men med en klart lavere aktivitetsvekst enn for ett år siden. Lavere aktivitet fra våre kunder venter også å påvirke regnskapsbransjen og det vil kreve ytterligere innsats fra vår side for å fortsatt få en lønnsom vekst. Etter styrets vurdering er Kemax godt posisjonert i bransjen. Gruppen har god økonomi, et innarbeidet og kjent merkenavn i Bergensregionen samt en forretningsmodell som gjennom årenes løp har vist seg å være levedyktig og robust. Styret og ledelsens ambisjon er å videreføre selskapenes vekst med vekt på lønnsomhet. Dette vil skje gjennom organisk vekst men også ved oppkjøp av bedrifter og/eller porteføljer der det måtte passe i forhold til vår vedtatte strategi. Gruppens robuste balanse preget av høy soliditet og god likviditet gir et godt verktøy og grunnlag for en offensiv satsning til beste for selskapet, våre ansatte og våre kunder. TAKK TIL KUNDER OG ANSATTE For våre selskaper er personlig service og god dialog med kundene en helt vesentlig del av våre leveranser. Disse egenskapene vektlegges i betydelig grad i vår løpende drift. Basert på våre kunders tilbakemeldinger oppleves den personlige service og nærhet som positive egenskaper. Våre lojale og dyktige medarbeidere har også gjennom 2013 arbeidet godt og tett med våre kunder, og vi har derfor gjennom 2013 videreført en langsiktig utvikling med stor grad av stabilitet blant våre kunder. Styret vil benytte anledningen til å takke hver og en av våre ansatte for god innsats gjennom Vi vil også takke tidl. styreleder Helge Søbstad for hans gode innsats for selskapet de siste fire år. Sist - men absolutt ikke minst - vil vi takke våre kunder for den tillit som er vist oss gjennom fjoråret. Bergen, 3. februar 2014 Svein Milford Styreleder Ove Strand Styremedlem/ Daglig leder Gunnar Gullaksen Ivar Hanestad Jan-Olav Strand Styremedlem Styremedlem Styremedlem 7

8 KONSERNOPPSTILLING 2013 Konsern Morselskap Regnskap Forsikring Resultatregnskap Driftsinntekter % % % % % Lønnskostnader % % 0 % % % Andre driftskostnader % % % % % Driftsresultat % % % % % Netto finansposter % % % % % Ordin. result. før skatt % % % % % Skattekostn. på ord. res % % % % % Årsresultat % % % % % Konsern Morselskap Regnskap Forsikring Balanse per Anleggsmidler % % % % % Omløpsmidler % % % % % Sum eiendeler % % % % % Egenkapital % % % % % Langsiktig gjeld % % % % % Kortsiktig gjeld % % % % % Sum gjeld % Sum egenkap. og gjeld % % % % % 8

9 RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP KONSERN Resultatregnskap Note Driftsinntekter Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Innt. på invest. i datterselsk./tilkn. selskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat

10 DAGLIG BALANSE LEDER HAR ORDET fgdg Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger/annen fast eiendom Driftsløsøre/inventar/verktøy/kontorm. ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

11 DAGLIG LEDER HAR BALANSE ORDET fgdg Balanse pr. 31. desember Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 8, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld desember 2013 Bergen, 3. februar 2014 Styreleder Svein Milford Ove Strand Ivar Hanestad Jan-Olav Strand Gunnar Gullaksen Daglig leder/styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 11 5

12 DAGLIG NOTER LEDER TIL REGNSKAPET HAR ORDET FOR 2013 fgdg Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Leieinntekter Inntektsføring av husleie skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder/styremedlem Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansattek tillitsvalgte og aksjeeiere mv. Lønn Pensj.utgifter Andre godtgjørelser Selskapet har to lån til daglig leder/styremedlem på hhv kr og kr pr Renter er beregnet iht normrenten. Det langsiktige lånet er sikret med pant i fast eiendom og er avdragsfritt i 5 år. Det kortsiktige lånet skal gjøres opp innen utgangen av februar Note 3 Pensjoner Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 12 5

13 NOTER TIL DAGLIG REGNSKAPET LEDER HAR FOR ORDET 2013 fgdg Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap Foretak i samme konsern Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum Foretak i samme konsern Gjeld Annen kortsiktig gjeld Note 5 Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Årets skatteeffekt av uendret skattesats Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt (28%) av årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler inkl. goodwill Utestående fordringer Gevinst- og tapskonto Sum Aksjer og andre verdipapirer mv Netto midlertidige forskjeller pr Utsatt skattefordel/utsatt skatt (27% for i år, 28% for i fjor) Note 6 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Eier- Stemme- Resultat Egenkapital Bokfort verdi Selskap Kontor andel andel 2013 pr pr Kemax Økonomi Bergen 100% 100% Regnskap AS Pegasos Forsikring AS Bergen 100% 100% Kompetansebygg AS Bergen 40% 40% Sum Resultat og egenkapital for Kompetansebygg AS er fra 2012 da regnskap fra 2013 ikke er ferdig Selskapet eier 10% av Norwegian Underwriting Agency AS med kostpris kr ,- Transaksjoner med datterselskap; (beløp for hele året) Pegasos Forsikring AS; utleie lokaler kr Kemax Økonomi Regnskap AS; utleie lokaler kr

14 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2013 Note 7 Varige driftsmidler Bygg Tomt Transportmidler Sum. Anskaffelsekost Anskaffelsekost Akk. avskrivning Balanseført pr, Årets avskrivninger Økonomisk levetid 1% 5 år Avskrivningsplan Saldo Lineær Note 8 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer Oversikt over aksjonærene i selskapet pr : Ordinære aksjer Eierandel Stemmeandel Ove Strand, Daglig leder/styremedlem % 100 % 14 5

15 REVISJONSBERETNING STYRETS DAGLIG ÅRSBERETNING LEDER HAR ORDET 2013 fgdg Kemax Økonomi AS Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets hovedvirksomhet omfatter utleievirksomhet av fast eiendom i Bergen. Selskapets to heleide datterselskap driver henholdsvis regnskapsførervirksomhet og finans- og forsikringsrådgivning. Selskapets utvikling, resultat og fortsatte drift Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har ikke hatt kostnader til forsknings- og utviklingsaktiviteter i Likestilling Styret består av fem menn. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Bergen, / Svein Milford Styreleder Arbeidsmiljø Selskapet har pt ingen ansatte. Ove Strand Styremedlem/ Daglig leder Ivar Hanestad Styremedlem Gunnar Gullaksen Styremedlem Jan-Olav Strand Styremedlem 15

16 KUNDENE Gjennom motiverte medarbeidere og fornuftige priser skal vi skape fornøyde kunder. Fornøyde kunder er en av våre viktigste faktorer for lønnsomhet og vekst. Kundetilfredshet De siste 15 år har vi foretatt årlige undersøkelser for å ta temperaturen hos våre kunder. Vi har de siste år fått gode tilbakemeldinger, og alle år utenom ett, hatt en score over vårt krav (se rød linje). Likevel har vi enkelte forbedringspunkt. Historiske data fra undersøkelsene viser at noen områder er viktigere enn andre. Det er spesielt hyppig bytte av kundekonsulent som slår negativt ut i samarbeidet. Dette har vi tatt til oss, og det har ikke vært byttet konsulent i tilsvarende grad som foregående år. Undersøkelsen fokuserer på tre hovedområder : - produkt- og tjenestespekter - relasjon kunde og konsulent - generelt forhold til Kemax. Som nedenstående graf viser har vi de senere år fått en tilfredsstillende score på 5,4-5,8 poeng av 7 mulige. Dette er svært motiverende for oss. I 2013 fikk vi en score på 5,8 - som er høyeste score oppnådd.. 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 Kundenes tilfredshet Score Mål for tilfredstillende score Funnene fra kundeundersøkelsen gir oss viktige innspill til vår organisering av alt kunderettet arbeid. For å sikre vår gode posisjon i markedet er de tilbakemeldinger undersøkelsen gir, og de tiltak vi iverksetter, den beste garanti vi har for å være foretrukket leverandør i fremtiden. Årets undersøkelse gav en tilfredshet samlet sett på 83%. Dette er et resultat vi er meget tilfreds med.. Resultatet i undersøkelsen var oppmuntrende for oss. Nedenfor vises de to svakeste og de to beste områdene av totalt 30 spørsmål: Min konsulent kommer med forslag til nye produkter/tjenester 65,7% Kemax tar initiativ til å utvikle kundeforholdet 70,0% Ivaretar mine interesser 91,4% Kemax har serviceinnstilte medarbeidere 92,0% Medarbeider og kunde Det er gjennom den fortløpende kontakt med kunden at våre medarbeidere leverer sine tjenester. Det er gjennom utførelse av sitt arbeid at kunden måler vår kvalitet. Summen av det ferdige produkt, tilgjengelighet og responstid er viktige faktorer for å gjøre kunden tilfreds. I tillegg bør vi legge forholdene til rette for at kundene kan nå oss både via telefon, pålogging til våre systemer og via e-post få tilsendt sine produkter. Vår rolle som tilrettelegger for faglig og relasjonsmessig utvikling Gjennom året gjennomfører vi forskjellige arrangement av både faglig og sosial karakter. Det faglige innhold hjelper oss med å skape en felles forståelse for de utfordringer vi står overfor. De sosiale arrangement bidrar til at kunder og ansatte bedrer sine relasjoner. 16

17 KUNDENE Mange aktører gjennomfører faglige kurs. Dette er selvsagt viktig. Men vi mener at man gjennom sosiale rammer har en unik mulighet til å forsterke relasjonen mellom oss som tjenesteleverandør og kunden. I tillegg møter kundene våre samarbeidspartnere og kan trekke veksler på disse i en mer avslappet atmosfære. Vi har alltid ønsket å være differensiert på kundesiden. Det vil si at vi ønsker flest mulig kunder fra alle typer bransjer. Det viktigste er ikke hvilken bransje kunden opererer i, men hvor dyktig den enkelte kunde er innenfor sitt fagfelt. Dyktige kunder er mer krevende. Dette fordrer at vi bedrer oss samtidig som det er stimulerende for dyktige medarbeidere. Gode kunder har også en god overlevelsesevne. Derved har vi en langsiktig relasjon, såfremt vi gjør en god jobb. Aksjeselskap: ca. 210 Enkeltmannsforetak: ca. 130 Ansvarlige selskap: ca. 8 Årskunder: ca. 168 Privatkunder: ca. 900 (investering og forsikring) Risiko ved tap av enkeltkunder: (størrelse målt mot omsetning): Gjennomsnittskunde: 0,23% Største kunde: 5,9% 17

18 MEDARBEIDERE Mange selskap hevder at medarbeiderne er selskapets viktigste ressurs. Dette er spesielt viktig for et desentralisert selskap som Kemax. Medarbeiders ansvar Samtlige medarbeidere har det hele og fulle ansvar for sine kunder. De utfører hele jobben for den enkelte kunde, og måles både på lønnsomhet og kundens tilfredshet. Dette er en krevende arbeidsmåte samtidig som den er inspirerende for dyktige medarbeidere. Man får en faglig spennende jobb med behov for både dybde- og breddekompetanse kombinert med stor grad av frihet. Leder på hvert enkelt kontor har således det hele og fulle ansvar for at den enkelte medarbeider er fornøyd, og at man oppnår forventet kundetilfredshet. Leders ansvar går ut på å observere den enkeltes utvikling og påse at medarbeideren har tilstrekkelig kompetanse til å utføre de forskjellige arbeidsoppgaver. Leder er også ansvarlig for at kundens relasjoner er ivaretatt, og at medarbeider og kunde fungerer godt sammen. Målsamtalen Årlig gjennomføres en medarbeidersamtale mellom den enkelte medarbeider og nærmeste leder, hos oss kalt målsamtale. Samtalen tar utgangspunkt i vår strategiplan, og det enkelte kontors bidrag til målene. I samtalen diskuteres den enkeltes bidrag til våre mål. Man gjennomgår også resultater for denne periode, samt setter mål for kommende periode. Samtalen inneholder finansielle mål, interne arbeidsprosesser samt utviklingsmål for den enkelte. Både medarbeider og leder får tilbakemelding på sine viktigste arbeidsområder fra hverandre. 18

19 MEDARBEIDERE Rekruttering Vår selvstendige arbeidsmåte krever spesielle egenskaper. Man må både være faglig sterk, ha gode evner til å planlegge og strukturere egen arbeidsdag, samt ha evne til å skape gode relasjoner til sine kunder. Dette medfører at vi ikke bare ser etter faglig kompetente kandidater, men kandidater med resultatorientering og relasjonskompetanse. Andel ansatte med høyskoleutdannelse eller autorisasjon 65% Gjennomsnittlig utdannelse på høyskolenivå 2 år Andel personer i etterutdannelse 8% Lederne skal lede arbeidsteam med stor grad av frihet og egenmotivasjon. Leder benytter i stor grad arbeidsdagene til eget kundearbeid, og en mindre del av dagen til ledelse av kontoret. Ettersom vår arbeidsmetode er forholdsvis ulik mange av våre konkurrenter, rekrutteres ledere i stor grad internt. Antall autoriserte regnskapsførere 8 Tilfredshet God medarbeidertilfredshet gir som resultat at gode kolleger blir lengre i selskapet. En god tilfredshet gir signaler om at den enkelte behandles rettferdig og at arbeidsmiljøet på den enkelte avdeling er godt. Årets tilfredshet var tilfredsstillende. Vår årlige måling om gjennomsnittlig ansettelsestid støtter opp om dette bildet. Vår humankapital Kemax har de siste 18 år tilbudt ansatte årlige oppdateringskurs og formell utdannelse via Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI. Vi ønsker å motivere medarbeidere til å være faglig nysgjerring og vi mener at den faglige interessen er stor både hos yngre og eldre medarbeidere. 19

20 BERGEN - SENTRUM: Seiersbjerget 17, 5018 Bergen Tlf.: Fax: Epost: BERGEN - VEST: Leirvikåsen 43 B, 5179 Godvik Tlf.: Fax: Epost: BERGEN - NORD: Åsamyrane 90, 5116 Ulset Tlf.: Fax: Epost: BERGEN - SØR: Fanavegen 13, 5222 Nesttun Tlf.: Fax: Epost: NORDHORDLAND: Kvassnesvegen 11, 5914 Isdalstø Tlf.: Fax: Epost: OSLO: Rådhusgata 28, 0151 Oslo Tlf.: Fax: Epost:

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer