Vilkår Innbo og Løsøre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår Innbo og Løsøre"

Transkript

1 Side 1 av 9 Vilkår Innbo og Løsøre Gjeldende fra Unison Forsikring ASA benevnes i det etterfølgende som Selskapet. 1 Hvem innboforsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker. Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Barn som bor hjemme eller som pga. utdanning eller første-gangstjeneste bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret. Andre medlemmer av den faste husstand. Bokollektiv. Leietakere regnes ikke som medlemmer av den faste husstand. Innboforsikringen gjelder ikke for innehaver av tinglyste, registrerte rettigheter i det forsikrede innbo og løsøre. Forsikringsavtalelovens 7-1,3. ledd er fraveket. 2 Hvor innboforsikringen gjelder Forsikringen gjelder: På det sted som er nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringen gjelder i tillegg innenfor Norden. For ting, kontanter og verdipapirer som er midlertidig borte fra forsikringsstedet. For ting som skal selges På nytt bosted etter flytting. 3 Hva som er forsikret 3.1 Inngo og løsøre i hjemmet med sum angitt i forsikringsbeviset, herunder: 1) Yrkesløsøre inntil kr ) Løsøre som eies av andre og som sikrede ved lov eller skriftlig avtale har overtatt risikoen for. 3) Kontanter og verdipapirer med inntil kr ) Deler og tilbehør til privat motorvogn eller fritidsbåt inntil kr ) Båt- og varetilhenger inntil kr ) Motorkjøretøy som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km (for eksempel rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser) med inntil kr ) Hobbyveksthus med inntil kr ) Følgende gjenstander dekkes hver med inntil kr : - Hang glider, paraglider, fallskjerm, kano, kajakk og seilbrett. - Fritidsbåt med lengde under 15 fot og med motor mindre enn 10 hk. - Påhengsmotor. 4 Hvilke skader, tap og utgifter som dekkes Skader nevnt i punkt 4.1, som inntreffer plutselig og uforutsett, med unntak av skader nevnt i punkt 4.2 dekkes såfremt sikrede: Har overholdt de sikkerhetsforskrifter som gjelder for innboforsikringen. Har gitt riktige opplysninger om risikoen eller endring av risikoen. Ikke har opptrådt grovt uaktsomt eller voldt skaden ved forsett. 4.1 Innboforsikringen dekker skader, tap og utgifter ved 1) Brann og nedsoting, lynnedslag og annet elektrisk fenomen. 2) Eksplosjon/sprengning. 3) Utilsiktet utstrømning av væske fra bygningens rørledning samt fra vannseng og akvarium. 4) Væske som trenger inn i bygning fra spillvanns-, overvanns- eller tilførselsledning for vann eller fyringsolje. 5) Overflatevann som trenger inn i bygning direkte fra terreng ved ekstraordinær nedbør/snø smelting. 6) Inntrengning av vann gjennom åpning eller utetthet oppstått ved plutselig og uforutsett erstatningsmessig bygningsskade. 7) Tyveri: - Fra bygning på forsikringsstedet - Fra privat uteareal på forsikringsstedet med inntil kr

2 Side 2 av 9 - Fra boder i felles kjeller / loftetasje - med inntil kr Begrensningen gjelder ikke ved midlertidig lagring etter erstatningsmessig skade. - Fra bebodd bolig utenfor forsikringsstedet. - Fra annen bygning enn bebodd bolig utenfor forsikringsstedet med inntil kr Av barnevogn. - Av sykkel og sykkeltilhenger. 8) Hærverk i forbindelse med tyveri i bygningen: - På innbo og løsøre. 9) Ran og overfall. 10) Napping av veske som sikrede bærer med inntil kr ) Utilsiktet temperaturstigning i fryser som forårsaker skade på matvarer, samt luktskade på fryser. 12) Sammenbrudd i bygning eller bygningsdel som følge av en erstatningsmessig bygningsskade. 13) Utstrømming fra brannslokkingsapparat. Etter en erstatningsmessig skade dekkes også: Oppfylling av brannslokkingsapparat. Utgifter til utrykning etter utløst innbruddsalarm. Utgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester. Dokumenterte utgifter til rekonstruksjon av notater tegninger og datalagre - inntil kr Påløpt prisstigning i normal gjenanskaffelsesperiode. Nødvendige flyttings- og lagringsutgifter. Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av skade. Gjelder kun etter avtale med Unison Forsikring. Se punkt Sikredes tap som leietaker når bygningsmessig innredning bekostet av sikrede, ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade eller innredningen ikke utbedres som ledd i bygningsskadens utbedring. 4.3 Invaliditet, rullestolbruker Forsikringen dekker utgifter inntil kr til nødvendige bygningsmessige forandringer for å bedre bevegelsesmulighetene i leiligheten dersom sikede: Blir rullestolbruker som følge av en ulykkesskade. Nedkommer med barn som pga. fysisk handikap har behov for rullestol. Invaliditeten må være varig, og utgiftene må være påløpt innen 10 år regnet fra ulykken eller fødselstidspunktet. 4.4 Yrkesskadeforsikring Dersom sikrede i egenskap av privatperson er å anse som arbeidsgiver iht. Lov om Yrkesskadeforsikring 2a, hefter selskapet for yrkesskade i overensstemmelse med loven ovenfor skadelidte som er å anse som arbeidstaker. 4.5 Glass og sanitærporselen 1) Hvilke skader som dekkes: - Bruddskade på glass i vinduer og dører - og annet bygningsglass montert på sin faste plass i sikedes bolig. - Bruddskade på sanitærporselen ferdig innsatt på sin faste plass i sikredes bolig. 2) Hva som ikke dekkes: - Skade som alene består i riper og avskallinger, uansett årsak. - Skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett, uansett årsak. 4.6 Parabolantenne 1) Hvilke skader som dekkes: - Plutselig og uforutsett skade på fastmontert parabolantenne. 2) Hva som ikke dekkes: - Skade som skyldes slitasje, reparasjon, rensing, restaurering, feil eller mangler ved antennen. 4.2 Innboforsikringen dekker ikke 5 Erstatningsoppgjør Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann. Skade som skyldes søl eller kondens. Tyveri fra fellesgarasje, fellesrom eller rom på bygge- /anleggsplass som ikke er beboelsesrom. Skade som skyldes sopp, råte, bakterier eller insekter. Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: 5.1 Skademelding Ved skade skal sikrede snarest melde fra til Selskapet. Brann, tyveri, innbrudd, hærverk, ran, overfall og veskenapping skal i tillegg meldes politiet. Rett til

3 Side 3 av 9 erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til Selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. 5.2 Hvordan erstatningen blir beregnet Erstatningen settes til hva det vil koste Selskapet å reparere/utbedre skade, eller gjenanskaffe tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende ting etter pris på skadedagen. Der det foreligger avtale med leverandør/reparatør, bestemmer Selskapet hvilket av alternativene som skal benyttes og hvilken leverandør/reparatør som velges. Erstatningen kan ikke settes høyere enn erstatningsberegning etter punkt Erstatningsberegning Antikviteter, kunstverk, våpen, samt ting med samlerinteresse, som mynt-, seddel-, frimerkesamlinger ol: Erstatningen settes til markedspris. Perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting. Datautstyr: Erstatningen settes til markedspris for tilsvarende brukt utstyr. Elektriske husholdningsmaskiner, TV, radio og liknende, som er i bruk: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året utstyret er 7 år, maksimum 80 %. Klær og sko som er i bruk (unntatt smoking, bunad, pels og tilsvarende): Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året klærne/ skoene er 3 år, maksimum 80 %. Sykkel: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året sykkelen er 5 år, maksimum 80 %. Annet innbo og løsøre: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med fradrag for verdiforringelse som vurderes på grunnlag av sannsynlig brukstid og slitasje. Dersom tingens verdi utgjør mer enn 75 % av nypris, gjøres det ikke fradrag. Innbo og løsøre som er defekt eller ikke lenger i bruk, erstattes etter sin markedsverdi. Selskapet vil i et hvert skadetilfelle vurdere om det kan gis kontanterstatning. Kontanterstatningen vil være lik det beløp som selskapet skulle ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 75 % i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør. Det som er beskrevet i dette punktet, gjelder også dersom en av partene krever skjønn. Se forøvrig bestemmelser om skjønn i generelle vilkår Merutgifter til opphold utenfor hjemmet Beregning foretas på bakgrunn av de omkostninger sikede har etter skaden og de utgifter han hadde før skaden oppsto. I beregningen gjøres det fradrag for kompensasjon for: Tapt husleieinntekt. Tap ved at egen bolig ikke kan benyttes dersom det er gitt erstatning for dette under bygningsforsikringen. 5.3 Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandelen som er angitt i forsikringsbeviset. Det trekkes ikke egenandel ved: Tyveri når innbruddsalarm som varsler alarmsentral/ vaktselskap eller nabo via telefon etter fast avtale, var i bruk på skadetidspunktet. Brudd på innvendig vannledning dersom det er installert vannstoppventil (med ferdigattest) som sikrer rørsystem i hele boligen, og var i bruk på skadetidspunktet. Brannskade som skyldes feil ved det elektriske anlegget når det er foretatt kontroll av anlegget siste 5 år. Kontrollen skal være utført av kontrollør godkjent av Selskapet forsikring og ferdigattest/kontrollskjema skal foreligge. Skade som alene rammer overspenningsvern/ brannalarm/innbruddsalarm. Dersom sykkel er registrert i Falck sykkelregister reduseres egenandelen med kr Utbetaling av erstatningen Erstatning utbetales i takt med reparasjonen eller når det

4 Side 4 av 9 foreligger oversikt over skaden/utgiftene. Sikrede har krav på renter av erstatningen, jfr. Forsikringsavtalelovens Ting som kommer til rette Kommer en gjenstand til rette etter at Selskapet har betalt erstatning, kan sikrede beholde gjenstanden mot å betale erstatningen tilbake. Ellers tilfaller gjenstanden Selskapet. 5.6 Identifikasjon mellom sikrede og ektefelle/samboer Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikrede eller sikredes ektefelle/samboers - side, jfr. Forsikringsavtalelovens kap.4. Utvidet innboforsikring Når det tegnes utvidet innboforsikring gjelder følgende i tillegg til innbovilkårene: 1 Innbokasko 1.1 Forsikringen dekker Skade som skyldes at ting i boligen faller ned eller velter med inntil kr Andre skader på ting i boligen på forsikringsstedet, som skyldes en plutselig og uforutsett ytre hendelse, fremkalt av andre/annet enn sikrede selv. Tyveri av penger og verdipapirer oppbevart i verdiskap godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG) eller bankboks, ved tyveri fra bygning eller rom i bygning - med inntil kr Forsikringen dekker ikke Ting som er mistet eller tapt, når skadeårsaken er ukjent. Skade som skyldes bakterier, insekter eller kjæledyr. Skade som følge av virusangrep på PC. 2 Flytteforsikring 2.1 Hvor flytteforsikringen gjelder Under privat transport i egen, lånt eller leid bil/tilhenger innenfor Norge i forbindelse med flytting til ny bolig, ut- og innbæring mellom bolig og bil. 2.2 Forsikringen dekker Skade ved at bilen/tilhengeren blir utsatt for sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. Skade ved tyveri fra låst bil/tilhenger - herunder låst fastmontert skiboks/takboks. Plutselig og uforutsett skade på flyttegods under ut og innbæring mellom bolig og bil. Erstatningen er begrenset til kr Forsikringen dekker ikke Skade på flyttegods ved transport med transportbyrå (firma). Skade i forbindelse med flytting utført av idrettslag, forening o.l. Skade på lystbåter, motorkjøretøyer, kontanter, verdipapirer, piano eller flygel, planter eller dyr. Skade som følge av væske som renner ut. 3 Løsøre i bil/campingvogn 3.1 Forsikringen omfatter Sikredes personlige eiendeler når disse befinner seg i bil eller campingvogn - med inntil kr Forsikringen dekker Skade ved at bilen/campingvognen blir utsatt for sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. Skade ved tyveri fra låst bilcampingvogn, herunder låst fastmontert skiboks/takboks. 3.3 Forsikringen dekker ikke Kontanter og verdipapirer. Skade som følge av væske som renner ut.

5 Side 5 av 9 Vilkår Ansvar / Rettshjelp Gjeldende fra Hvem forsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstaker ektefelle / samboer med felles adresse i Folkeregisteret. 2 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Europa dersom annet ikke er angitt i forsikringsbeviset. 3 Hva som er forsikret Forsikringen omfatter: Rettslig erstatningsansvar som eier / bruker av den forsikrede eiendom. Rettslig erstatningsansvar som privatperson. Rettshjelp. Erversmessig virksomhet er i denne forbindelsen begrenset til kr Ansvar som eier 4.1 Ansvar som dekkes Selskapet dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede pådrar seg for skade på annens person eller ting. Se definisjon av skade pkt Følgende forutsetninger må være oppfylt: Skaden er erstatningspliktig etter gjeldende rett. Skaden er skjedd i forbindelse med den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset. Skaden må være konstatert i forsikringstiden av sikrede eller skadelidte. Sikkerhetsforskriftene er overholdt. Forsikringstaker har gitt riktige opplysninger om risikoen eller endring av risikoen. 4.2 Ansvar som ikke dekkes 4) Som sikrede pådrar seg ihht. Lov om skadeserstatning av 13 juni og 3-6 (tort og svie) eller bøter og lignende (herunder Punitive Damages og Exemplary Damages). 5) Som sikrede pådrar seg ved forurensning (se definisjon punkt 7.3), med mindre årsak til forurensningen er plutselig og uforutsett. Er årsaken til forurensningen rust, korrosjon eller andre langsomt virkende prosesser som gradvis har forringet sikredes anlegg eller utstyr, regnes ikke dette som plutselig og uforutsett. 6) Som sikrede pådrar seg i egenskap av eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri (herunder Brøyt X; gravemaskiner og lignende), luftfartøy, seilbåt, motorbåt, fartøy og vannjet, registrert trav-/galopphest, eller for innleid bruk / tjeneste av nevnte innretninger. - Forsikringen dekker likevel motorvogn / arbeidsmaskin som ikke kan oppnå større fart enn 10 km/t og som ikke har mer enn 10 hestekrefter. 7) For skade som direkte eller indirekte står i sammenheng med atomkjernereaksjoner. 8) Som sikrede pådrar seg for skade på ting (herunder dyr) som tilhører en annen, men som sikrede selv - eller noen annen på sikredes vegne. bruker, leier eller låner. 9) Som sikrede pådrar seg for skade på ting oppstått ved gravings-, sprengings-, spuntings-, pelings- og rivingsarbeider, ras, jordforskyvning og setninger i grunnen. 10) For skade, og økning av skade, som direkte eller indirekte står i sammenheng med krig og krigslignende handlinger, enten krig er eller ikke, bandekrig, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 11) Som sikrede pådrar seg som følge av bruk av sprøytemalings- / sandblåsingsutstyr utenfor forsikringsstedet. 12) Som følge av sikredes, eller en person som sikrede identifiseres med;jf. Forsikringsavtalelovens 4-11, forsettlige handlinger eller unnlatelser. Selskapet dekker ikke erstatningsansvar: 3) Som sikrede pådrar seg i hht. kontrakt (Se definisjonspunkt 7.4).

6 Side 6 av Forsikringssum og egenandel Forsikringssum Forsikringssum pr. forsikringstilfelle er begrenset til den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset. Ved skade på ting, fast eiendom eller dyr som sikrede har fått i oppdrag å reparere, montere, installere, forarbeide eller behandle (varetekt) er selskapets samlede erstatningsplikt kr: 3 milloner pr. skadetilfelle. Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende forhold, handling eller unnlatelse, eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett skadetilfelle. Selskapets ansvar for serieskade er begrenset til den forsikringssum som gjaldt da første skade ble konstatert i forsikringstiden Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset pr. forsikringstilfelle. 5 Fellesregler, erstatningskrav 5.1 Melding om forsikringstilfellet Reises erstatningskrav mot sikrede eller kan det ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold, jf. forsikringsavtalelovens 4-10, 2. og 3. ledd. 5.2 Erstatningskrav mot sikrede Uten selskapets samtykke må sikrede ikke Innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. Unnlate å påanke en fellende dom. 5.3 Erstatningskrav og saksomkostninger Blir krav som overstiger egenandelen reist mot sikrede og ansvaret omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og betaler de nødvendige kostnadene for avgjørelse av erstatningsspørsmålet med følgende begrensninger: 1) Dersom det fremmes erstatningskrav mot sikrede som er høyere enn forsikringssummen, erstatter selskapet saksomkostninger som er forholdsmessig i forhold til forsikringssummen og det fremsatte krav. 2) Er selskapet villig til å ordne en sak i minnelighet, eller å betale kravet innenfor forsikringssummen, dekker selskapet ikke videre utgifter ved tvisten. 3) Selv om forsikringssummen overskrides, betales både de omkostninger som på forhånd er godkjent av selskapet, og renter av idømt erstatningsbeløp som hører inn under forsikringen. Se likevel vilkårets pkt og Sikredes plikter Sikrede er forpliktet til - vederlagsfritt - å foreta de utredninger, analyser og undersøkelser som er av betydning for vurderingen av skadetilfellet (evt. av skaden og sikredes ansvar). Sikrede plikter - vederlagsfritt - å stile til disposisjon vitner og sakkyndige blant de ansatte ved eventuell rettssak der den sikrede er saksøkt, og ellers når selskapet har bruk for dette, jf. forsikringsavtalelovens Regress Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, inntrer selskapet ved utbetaling av erstatning i sikredes rett mot tredjemann. 6 Definisjoner 6.1 Skade Med "skade" forstås den fysiske skade på person eller ting. Personskade anses inntruffet hvis død, skade eller sykdom er påført en person. Med tingskade forstås tap av eller fysisk skade påført ting (herunder dyr og fast eiendom). Økonomisk tap påført tredjemann som følge av den fysiske skaden, regnes som en del av denne. 6.2 Formuesskade Med "formuesskade" menes økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting. 6.3 Forurensning Med forurensning forstås: Tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller til grunnen. Støy og rystelser.

7 Side 7 av 9 Lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndighetene bestemmer. Påvirkning av temperaturen. 7 Rettshjelp 7.1 Forsikringen dekker Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt skade eller ulempe, eller som sammen med miljøpåvirkning som angitt foran, er eller kan bli til skade eller ulempe for miljøet. 6.4 Kontraktsansvar Med "kontraktsansvar" menes erstatningsansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti, herunder, men ikke begrenset til: Ansvar som går utover hva som følger av alminnelig erstatningsrett, men som sikrede ved kontrakt, avtale eller garanti likevel har påtatt seg å bære. Ansvar som sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress. Ansvar sikrede etter inntruffet skade har gitt tilsagn om å dekke til tross for at dette går utover hva sikrede kunne pålegges etter alminnelig erstatningsrett. Ansvar for skade som skyldes at sikredes ytelse i henhold til kontrakt eller avtale er mangelfull, forsinket eller har uteblitt. Ansvar for skade som i kontraktsforhold voldes på sikredes eget arbeid, ytelse eller entreprise eller på ting sikrede har solgt og ikke endelig levert. Kostnader ved tilkomstarbeider for å reparere eller skifte ut leverte produkter, eller utføre arbeidsoppdraget. Kostnader ved omlevering, etterlevering eller reparasjon. 6.5 Familie Til "familie" regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, samt sikredes ektefelle eller samboer. Med samboer menes person som sikrede lever sammen med i et ekteskapelig forhold hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt felles bopel med sikrede de siste 2 år eller det på annen måte fremgår at det ekteskapslignende forhold har vedvart de siste 2 år. Registrert partner likestilles med samboer. Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap som: Eier av forsikret eiendom. Privatperson. Utøver av næringsvirksomhet med brutto omsetning inntil kr Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft Utgifter til rettsbehandling Selskapet dekker utgifter til: Sakkyndige som er oppnevnt av retten. Andre sakkyndige såfremt utgiftene er godkjent av selskapet. Vitner ved hovedforhandling og bevisopptak. Selskapet dekker ikke Idømte saksomkostninger. Rettsgebyr i ankeinstans. Dette gjelder også ved bruk av andre rettsmidier. Saksomkostninger: Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. Saksomkostninger ved forlik: Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen Hvilke domstoler tvisten må høre inn under Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler eller husleieretten, jf. domstolsloven l. Dersom saken føres for særdomstol, jf. domstolsloven 2, men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter.

8 Side 8 av Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. 7.2 Forsikringssum og egenandel Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de forsikrede har rettshjelpsdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Egenandelen er kr med tilegg av 20 % av det overskytende beløp. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. 7.3 Forsikringen dekker ikke Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv utenom driften av den forsikrede eiendom utover brutto omsetning over kr eller som privatperson. Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, arv, krav om omstøtelse av gave, bodeling, oppløsing av det økonomiske felleskap etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. som gjelder konkurs eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurseller akkordskyldner. Ttvist som gjelder motorvogn, arbeidsmaskin, båt, luftfartøy, registrert trav- eller galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. Likevel dekkes tvist som gjelder: - Kano, kajakk og seilbrett. - Hang glider og para glider. - Båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk. - Rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser 0.1 som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t og som ikke har mer enn 10 hestekrefter. Straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om Erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven 3-3 (visse personlige krenkinger), 3-5 (oppreisning) og 3-6 (krenking av privatlivets fred). Ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom. Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling, unntatt fra dekning. Rettshjelputgifter for juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelse og lignende, herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede. Tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige. Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikrede faste eiendom eller leilighet. Tvist i saker om personskade, før det fra motpart eller motparts forsikringsselskap, foreligger skriftlig avslag om å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel dekkes utgifter i saken etter Tvist i saker hvor sikrede er part i egenskap av å være selger av bolig / eiendom og sikrede har tegnet eierskifteforsikring på denne. saksanlegg, hvor saksomkostningsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til Tvistemålslovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift. Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak Utgifter pådratt før tvist er oppstått.

9 Side 9 av Behandling av rettshjelpssaker Skademelding Vil sikrede søke om å få dekket utgifter til juridisk bistand under rettshjelpforsikringen, skal forespørsel/krav snarest meldes til Selskapet og senest et år etter at advokat ble kontaktet. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet. henhold til Tvistemålslovens 52. Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor advokaten. 7.5 Definisjoner Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis - muntlig eller skriftig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne ansees som tvist. En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg. Med saksanlegg forstås utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning Valg av advokat Selskapet har rett til å velge advokat som etter sakens art og sikredes bosted - eller forhold ellers - passer for oppdraget Sikredes plikter Vilkår Naturskade Naturskadeforsikring iht naturskadeforsikringsloven av 16. juni Vilkåret er det til enhver tid gjeldene avregningsvilkår fastsatt av Norsk Naturskadepool. Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Før saksanlegg dekker forsikringen rimelige og nødvendige utgifter (i henhold til alminnelige erstatningsrettslige prinsipper) til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg dekkes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til Tvistemålslovens 176. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand Informasjon, dokumentasjon og salær Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, skal selskapet ha dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. Selskapet kan kreve at sikrede forelegger spørsmål om salær til egen advokat for retten i

Vilkår Boligforsikring

Vilkår Boligforsikring Side 1 av 12 Vilkår Boligforsikring Gjeldende fra 15.9.2011. I tillegg til dette vilkåret gjelder: * Forsikringsbeviset * Generelle vilkår * Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 *Øvrig lovverk Forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring kollektiv innbo- og løsøreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

Vilkår for Innboforsikring

Vilkår for Innboforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og annen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR 2010/2011

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR 2010/2011 FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring Innboforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo 2013/2014 Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3 Innboforsikring IBO1-3 Forsikringsvilkår Innhold A.1 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.3 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.4 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER A.5 SKADEOPPGJØRSREGLER

Detaljer

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011 LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget

Detaljer

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle, samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med

Detaljer

Forsikringsvilkår Innbo

Forsikringsvilkår Innbo Forsikringsvilkår Innbo 01.01.2015 Forsikringsvilkår Innbo Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2013 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 VILKÅR FOR LOfavør KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011. Avløser vilkår av 01.01.2009. Med selskapet nevnt i disse vilkår forstås

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING Gjeldende fra 01.01.2011 Skademelding: PF Skadeservice. Telefon: 815 58 950 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: pf@wli.no Innhold: Side 1. Hvem forsikringen

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Basis

Avtalevilkår Bygning Basis Avtalevilkår Bygning Basis Gjelder fra 01.01.2013 TBBA113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2015 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Hytteforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. u Innboforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

Hus- og hjemforsikring

Hus- og hjemforsikring Hus- og hjemforsikring Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 ENDRING AV RISIKO, SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ANDRE PERSONERS HANDLINGER MED VIRKNING FOR DEKNINGEN... 1 1.1 ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2 Hvor forsikringen

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01. 01. 2 013 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232

Detaljer