Vilkår Boligforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår Boligforsikring"

Transkript

1 Side 1 av 12 Vilkår Boligforsikring Gjeldende fra I tillegg til dette vilkåret gjelder: * Forsikringsbeviset * Generelle vilkår * Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 *Øvrig lovverk Forsikringsbeviset gjelder foran vilkår. Sikkerhetsforskrifter: Sikkerhetsforskriftene gjelder for personer som er omfattet av forsikringen. Ved brudd på sikkerhetsforskrift kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert, jf forsikringsavtaleloven 14-8 og Hvem forsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker. Ektefelle / partner eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Barn som bor hjemme, eller barn som pga. utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet såfremt de ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret: Faste medlemmer av forsikringstakers husstand. Andre som har tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhet i eiendommen. når dette er meldt til selskapet. 3.2 I tillegg omfattes: Utvendige ledninger og rør med tilknyttet utstyr, herunder tank- som fører elektrisitet, gass eller væsker til eller fra bygningen, frem til tilknytningspunkt til offentlig ledning, spredeledning, egen brønn eller reservoar. Ved ulik alder på skadde deler, legges den eldste delens alder til grunn ved aldersfradrag. Hageanlegg, herunder gjerde, flaggstang, parabolantenne, solcellepanel, vindgenerator, utvendig svømmebasseng og annen badekilde(boblebad, badestamp m.m.), utvendige varmekabler/ -rør, hobbyveksthus under 10 kvm. Fastmontert trebrygge på forsikringsstedet. 4 Hvilke skader, tap og utgifter som dekkes 4.1 Bygningsforsikringen dekker Alle skader på bygning som inntreffer plutselig og uforutsett, med unntak av skader nevnt i pkt. 5 såfremt sikrede: 1) Har overholdt sikkerhetsforskrifter som gjelder for bygningsforsikringen. 2) Har gitt riktige opplysninger om risikoen eller endring. 3) Ikke har opptrådt grovt uaktsomt eller voldt skaden ved forsett. 2 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder: På det sted som er nevnt i forsikringsbeviset. I Norden for bygningsdeler som er midlertidig nedmontert for reparasjon. 3 Hva som er forsikret 3.1 Bygning Bygninger angitt i forsikringsbeviset, inkludert: Det fastmonterte utstyret som normalt følger boligen. Forsikringen omfatter også: - utleid bygning - fraflyttet bygning Etter erstatningsmessig skade dekkes også utover forsikringssummen: 1) Oppfylling av pulverapparat. 2) Utgifter til utrykning etter utløst FG-godkjent innbruddsalarm eller brannalarm. 3) Utgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse bygningsrester - herunder ekstrautgifter til lagring og destruksjon av giftige og miljøfiendtlige bygningsrester etter påbud gitt med hjemmel i norsk lov eller offentlig forskrift. Utgiftene må være påløpt innen 12 mnd fra skadedagen. Er bygningen fraflyttet, dekker forsikringen kun brannog naturskader. Bygningen regnes som fraflyttet når den ikke lenger brukes som fast bolig og en vesentlig

2 Side 2 av 12 del av innbo og løsøre som brukes til boligens formål er fjernet (jfr. FAL 4-6). Uansett anses boligen som fraflyttet når den ikke har vært i bruk som fast bolig de siste 12 måneder før skaden. Påløpne ekstrautgifter pga. prisstigning i normal reparasjons-/gjenoppføringsperiode. Tapte leieinntekter ved at bygningen ikke kan leies ut og tap ved at egen bolig / fritidsbolig ikke kan brukes i normal reparasjons-/gjenoppføringsperiode. Se pkt Brannskade på fastmontert trebrygge. 4.2 Invaliditet rullestolbruker Forsikringen dekker utgifter inntil kr til nødvendige bygningsmessige endringer i boligen / fritidsboligen dersom sikrede: Blir rullestolbruker som følge av en ulykkesskade. Nedkommer med barn som blir avhengig av rullestol. Invaliditeten må være varig, og utgiftene må være påløpt innen 10 år, regnet fra ulykkes- eller fødselstidspunktet. Ulykkesskaden eller fødselen må ha inntruffet i forsikringstiden. 4.3 Tining av utvendige rør Tining av utvendige frosne rør når vanntilførselen ikke har vært blokkert tidligere som følge av frost med kr Naturskade Naturskadeforsikring iht. Naturskadeforsikringsloven av 16. juni Vilkåret er det til enhver tid gjeldende avregningsvilkår fastsatt av Norsk Naturskadepool. 4.5 Yrkesskadeforsikring Dersom sikrede i egenskap av privatperson er å anse som arbeidsgiver iht. Lov om Yrkesskadeforsikring, hefter selskapet for yrkesskade i overensstemmelse med loven ovenfor skadelidte som er å anse som arbeidstaker. 5 Skader som ikke dekkes Selskapet dekker ikke: 1) Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann. 2) Skade som alene består av flekker, svinnsprekker, riper og avskallinger. 3) Skade som skyldes søl eller kondens. 4) Punktering av isolerglass. 5) Skade på våtrom / sanitærrom og tilstøtende rom / yttervegg når skaden skyldes: - At våtrommet / sanitærrommet ikke er vanntett, uansett årsak til utettheten. - Søl, dusjing eller kondens. - Med våtrom/sanitærrom menes bygningskomponenter som befinner seg innenfor våtrommets bjelkelag og stenderverk. 6) Skade som skyldes sopp, råte, virus, bakterier og andre mikroorganismer, insekter eller kjæledyr med mindre det er tegnet egen hussoppforsikring. Egne vilkår gjelder for hussoppforsikring. 7) Skade som skyldes vann fra bygningens takrenne, utvendige nedløp eller utett forbindelse mellom tak og taksluk til innvendig nedløp. 8) Skade på drensledning. 9) Skade som skyldes utilstrekkelig eller sviktende drenering. Likevel dekkes skade ved ekstraordinær nedbør/snøsmelting når vannspeil er over gulvnivå. Stedlige meteorologiske målinger legges til grunn. 10) Skade ved vanninntrenging gjennom utette tak, vegger, grunnmur eller bunnsåle / gulv. Likevel dekkes skader som skyldes at overflatevann trenger inn i bygningen direkte fra terreng ved ekstraordinær nedbør/snøsmelting når vannspeil er over gulvnivå. Lokale meteorologiske målinger legges til grunn. 11) Skade som skyldes tele, setninger, jordtrykk og utilstrekkelig eller sviktende fundamentering, materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje. 12) Skade som andre kan gjøres ansvarlig for med mindre den ansvarlige dokumentert ikke er søkegod eller firmaet er opphørt. Gjelder i 5 år etter at arbeidet ble avsluttet. 13) Kunstnerisk utsmykning eller merkostnad for urasjonell byggemåte/- utstyr og / eller antikvarisk verdi så sant dette ikke er avtalt i forsikringsbeviset og verdien tatt med i fullverdigrunnlaget. 14) Utgifter etter pkt. 4.1 ved påbud som myndighetene hadde hjemmel for å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet.

3 Side 3 av 12 15) Utgifter etter pkt. 4.1 til bygning som er provisorisk eller midlertidig eller står foran rivning/ombygging/renovering. 16) Tapt arbeidsfortjeneste uansett årsak 17) Frostskader på hageanlegg 18) Tining av utvendige rør utover det som er angitt i pkt Indeksregulering Fullverdi: Ved fornyelse av forsikringen indeksreguleres premieberegningsgrunnlaget for bygning i forsikringsbeviset etter prisindeksen for nye boliger. Førsterisiko: Ved fornyelse av forsikringen indeksreguleres førsterisiko summen i forhold til prisindeksen for nye boliger. 7 Bestemmelser ved skade Ved skade skal sikrede snarest melde fra til selskapet. Brann, innbrudd og hærverk skal i tillegg meldes til politiet. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. Arbeid og utgifter til beregning og fremsetting samt dokumentasjon av krav er ikke en del av skaden. Skadens økonomiske størrelse fastsettes ved: Takst, eller Skjønn, dersom en av partene krever det. Skjønnets verdsettelser danner øvre økonomiske grense for selskapets erstatningsansvar. Utbetaling av erstatning foretas i samsvar med bestemmelsene i vilkårenes pkt Skaden fastsettes ikke høyere enn erstatningsverdien; jfr. Pkt 8.2. med fradrag av gjenverdi. Fastsettes skaden på en fullverdiforsikret bygning til mer enn 80 % av bygningens gjenoppføringskostnad, kan sikrede kreve erstatning som om bygningen var totalskadet - uten at det gjøres fradrag for gjenverdiene. Det er en forutsetning at gjenverdiene er revet og fjernet innen to år fra skadetidspunktet. 8.2 Erstatningsverdi Hvordan erstatningen fastsettes Generelle bestemmelser Erstatningsverdien settes til hva det ville ha kostet å bygge tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende bygning eller bygningsdel. Byggekostnadene beregnes etter prisene på skadedagen (gjenoppføringsprisen). 8 Erstatningsoppgjør Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: 8.1 Hvordan skaden fastsettes Skaden fastsettes til hva det ville koste selskapet å: Reparere / utbedre skaden til samme eller vesentlig samme stand som før skaden, eller Gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting, eller Gjenoppføre tilsvarende bygning. Selskapet bestemmer hvilket av disse alternativer som skal benyttes og hvilken reparatør / leverandør som skal velges. Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonell etter dagens byggeskikk, tas ikke med ved fastsettelse av erstatningsverdien, med mindre det er tatt hensyn til ved fastsetting av fullverdien og dette framgår av forsikringsbeviset Aldersfradrag Det trekkes aldersfradrag fra forsikringsverdien i følgende tilfeller: Bruddskader på utvendig ledning med tilknyttet utstyr: 5 % av skadens totale kostnad for hvert år gjenstanden er eldre enn 20 år. Skade på elektriske installasjoner for temperatur /

4 Side 4 av 12 ventilasjon / VVS samt integrerte hvitevarer: 5 % av skadens totale kostnad for hvert år gjenstanden er eldre enn 10 år. Skade på varmtvannsbeholder/ - bereder, fyringskjele eller utvendig oljetank. 5 % av skadens totale kostnad for hvert år gjenstanden er eldre enn 5 år. Dersom det er tegnet vedlikeholdsavtale for fyringskjele, skal det ikke gjøres aldersfradrag. Aldersfradraget beregnes på grunnlag av de totale reparasjonskostnader, herunder oppgraving og istandsettingsutgifter Bygning som ikke repareres eller gjenoppføres innen 5 år Det gjøres fradrag i erstatningen for enhver verdiøkning ved at gammel bygning / bygningsdel erstattes med ny. Erstatningen kan ikke settes høyere enn til bygningens omsetningsverdi før skadetidspunktet, på forsikringsstedet, begrenset oppad til eventuell forsikringssum i forsikringsbeviset Bygning som står for rivning Erstatningsverdien settes til verdien av bygningens brukbare materialer før skadetidspunktet. Det gjøres fradrag for rivningsutgifter som ville påløpt uavhengig av skaden Bygning som står midlertidig tom for renovering / omfattende oppussing. Erstatningen settes til verdien av bygningen / bygningskomponenten i den tilstand den var før skaden. Er det ikke avtalt, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom bygningens forsikringsverdi på skadedagen slik den ville ha vært uten og slik den er med forandringen (underforsikring). Se Forsikringsavtaleloven ) Førsterisiko Skaden erstattes inntil forsikringssummen selv om erstatningsverdien etter pkt 8.2 er større Kontanterstatning Selskapet bestemmer om erstatning kan utbetales kontant. Kontanterstatning vil være lik det beløp selskapet skulle ha utbetalt for reparasjon / gjenanskaffelse / gjenoppføring/ materialer. Arbeidspenger utbetales med kr. 250 pr. time og timeantallet er begrenset til hva som framkommer av takst for skaden, eventuelt skjønn. Se pkt Utbedring styrt av selskapet Selskapet har rett til å administrere utbedring / gjenoppføring Tapt husleieinntekt Tapet regnes fra skadetidspunkt til reparasjon / gjenoppføring er fullført eller normalt skulle vært fullført. For utleide rom beregnes tapet på grunnlag av leie for umøblert rom. For rom til eget bruk beregnes tapet etter markedspris for umøblerte rom. 8.3 Erstatningsberegning / utbetaling Erstatningsberegning 1) Fullverdi Fullverdiforsikret bygning er til en hver tid forsikret for det beløp som svarer til erstatningsverdien. Se pkt 8.2 Tilbygg eller annen forandring som innvirker på forsikringsverdien er omfattet av forsikringen, men må være avtalt med selskapet og fremgå av forsikringsbeviset. Det gjøres fradrag for sparte utgifter og for opptjente renter av bygningserstatningen Utbetaling Erstatning utbetales i takt med utbedring /reparasjon. Det justeres for prisstigning etter byggekostnadsindeksen. Utbetaling er betinget av samtykke fra innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett.

5 Side 5 av 12 Merverdiavgift betales når det kan dokumenteres at dette er påløpt. Sikrede har krav på renter av erstatningen jf. Forsikringsavtalelovens Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset, dersom ikke annet er nevnt i pkt Det trekkes ikke egenandel ved: Tyveri / tyveriforsøk når FG-godkjent innbruddsalarm som varsler alarmsentral / vaktselskap eller nabo etter fast avtale og dette var i bruk på skadetidspunktet. Brudd på innvendig vannledning dersom det er installert vannstoppventil (med ferdigattest) som sikrer rørsystemet i hele bygningen og dette var i bruk på skadetidspunktet. Brannskader som skyldes feil ved det elektriske anlegget når det er foretatt kontroll av anlegget siste 5 år. Kontrollen skal være utført av kontrollør godkjent av selskapet og kontrollskjema / ferdigattest skal foreligge. 9.1 Spesielle egenandeler 1) Ved brudd på innvendig rørledning eldre enn 35 år, økes avtalt egenandel med kr fra og med skade nummer to. Dette gjelder både for rør- og følgeskaden. 2) Ved skade som følge av frost økes avtalt egenandel med kr såfremt skaden ikke skyldes tilfeldig svikt i bygningens varmeforsyning.

6 Side 6 av 12 Vilkår Bolig Toppdekning Når det tegnes Bolighus Toppdekning gjelder følgende i tillegg til Boligforsikringsvilkårene: 1 Skader ved utett tak/vegg 1.1 Forsikringen dekker Skader som følge av vanninntrengning gjennom utett tak og/eller vegg over bakkeplan. 1.2 Forsikringen dekker ikke Utbedring av utettheten i selve taket/veggene. Med dette menes: For tak: alle sjikt inntil takstol-/sperre. For vegg: alle sjikt inntil stenderverk/bærende konstruksjon. Kondens og skade som følge av kondens, uansett årsak. 2.3 Egenandel Kr hvis ikke høyere egenandel er valgt på Boligforsikringen. 3 Påbygg, påbygg under oppføring og innredning 3.1 Forsikringen dekker Påbygg, påbygg som er under oppføring og/eller innredning som er foretatt i løpet av forsikringsåret er automatisk dekket fram til hovedforfall. Ved fornyelse av forsikringen skal det varsles om slik endring. 1.3 Egenandel Kr hvis ikke høyere egenandel er valgt på Boligforsikringen for: Tak eldre enn 30 år. Flatt tak. Terrasse og overgang terrasse/vegg. Det trekkes kun avtalt egenandel når: Sikrede kan dokumentere at taket er rehabilitert i løpet av siste 30 år, eller Fremlegge tilstandsrapport nyere enn 5 år, som sier at taket er utbedret og i god stand. 2 Skader etter håndverks-/entreprenørfeil 2.1 Forsikringen dekker Forsikringen dekker skader som følge av: Tele, setninger, jordtrykk, utilstrekkelig eller sviktende fundamentering, materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje. Sviktende drenering. I 10 år etter at angjeldende arbeid ble avsluttet. 2.2 Forsikringen dekker ikke Utbedring av selve feilen/mangelen.

7 Side 7 av 12 Vilkår Hussopp Hussopp dekkes etter de til enhver tid gjeldende vilkår fra Norsk Hussopp Forsikring.

8 Side 8 av 12 Vilkår Ansvar / Rettshjelp Gjeldende fra Hvem forsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstaker ektefelle / samboer med felles adresse i Folkeregisteret. 2 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Europa dersom annet ikke er angitt i forsikringsbeviset. 3 Hva som er forsikret Forsikringen omfatter: Rettslig erstatningsansvar som eier / bruker av den forsikrede eiendom. Rettslig erstatningsansvar som privatperson. Rettshjelp. Erversmessig virksomhet er i denne forbindelsen begrenset til kr Ansvar som eier / privatperson 4.1 Ansvar som dekkes Selskapet dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede pådrar seg for skade på annens person eller ting. Se definisjon av skade pkt Følgende forutsetninger må være oppfylt: Skaden er erstatningspliktig etter gjeldende rett. Skaden er skjedd i forbindelse med den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset. Skaden må være konstatert i forsikringstiden av sikrede eller skadelidte. Sikkerhetsforskriftene er overholdt. Forsikringstaker har gitt riktige opplysninger om risikoen eller endring av risikoen. 4.2 Ansvar som ikke dekkes 2) Som sikrede pådrar seg ihht. Lov om skadeserstatning av 13. juni og 3-6 (tort og svie) eller bøter og lignende (herunder Punitive Damages og Exemplary Damages). 3) Som sikrede pådrar seg ved forurensning (se definisjon punkt 6.3), med mindre årsak til forurensningen er plutselig og uforutsett. Er årsaken til forurensningen rust, korrosjon eller andre langsomt virkende prosesser som gradvis har forringet sikredes anlegg eller utstyr, regnes ikke dette som plutselig og uforutsett. 4) Som sikrede pådrar seg i egenskap av eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri (herunder Brøyt X; gravemaskiner og lignende), luftfartøy, seilbåt, motorbåt, fartøy og vannjet, registrert trav-/galopphest, eller for innleid bruk / tjeneste av nevnte innretninger. - Forsikringen dekker likevel motorvogn / arbeidsmaskin som ikke kan oppnå større fart enn 10 km/t og som ikke har mer enn 10 hestekrefter. 5) For skade som direkte eller indirekte står i sammenheng med atomkjernereaksjoner. 6) Som sikrede pådrar seg for skade på ting (herunder dyr) som tilhører en annen, men som sikrede selv - eller noen annen på sikredes vegne. bruker, leier eller låner. 7) Som sikrede pådrar seg for skade på ting oppstått ved gravings-, sprengings-, spuntings-, pelings- og rivingsarbeider, ras, jordforskyvning og setninger i grunnen. 8) For skade, og økning av skade, som direkte eller indirekte står i sammenheng med krig og krigslignende handlinger, enten krig er eller ikke, bandekrig, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 9) Som sikrede pådrar seg som følge av bruk av sprøytemalings- / sandblåsingsutstyr utenfor forsikringsstedet. 10) Som følge av sikredes, eller en person som sikrede identifiseres med; Jf. Forsikringsavtalelovens 4-11, forsettlige handlinger eller unnlatelser. Selskapet dekker ikke erstatningsansvar: 1) Som sikrede pådrar seg i hht. kontrakt (Se definisjonspunkt 6.4).

9 Side 9 av Forsikringssum og egenandel Forsikringssum Forsikringssum pr. forsikringstilfelle er begrenset til kr Ved skade på ting, eiendom eller dyr som sikrede har fått i oppdrag å reparere, montere, installere eller ta vare på (varetekt) er selskapets samlede erstatningsplikt kr pr. skadetilfelle. Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende forhold, handling eller unnlatelse, eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett skadetilfelle. Selskapets ansvar for serieskade er begrenset til den forsikringssum som gjaldt da første skade ble konstatert i forsikringstiden Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset pr. forsikringstilfelle. 5 Fellesregler, erstatningskrav 2) Er selskapet villig til å ordne en sak i minnelighet, eller å betale kravet innenfor forsikringssummen, dekker selskapet ikke videre utgifter ved tvisten. 3) Selv om forsikringssummen overskrides, betales både de omkostninger som på forhånd er godkjent av selskapet, og renter av idømt erstatningsbeløp som hører inn under forsikringen. Se likevel vilkårets pkt og Sikredes plikter Sikrede er forpliktet til - vederlagsfritt - å foreta de utredninger, analyser og undersøkelser som er av betydning for vurderingen av skadetilfellet (evt. av skaden og sikredes ansvar). Sikrede plikter - vederlagsfritt - å stile til disposisjon vitner og sakkyndige blant de ansatte ved eventuell rettssak der den sikrede er saksøkt, og ellers når selskapet har bruk for dette, jf. forsikringsavtalelovens Regress Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, inntrer selskapet ved utbetaling av erstatning i sikredes rett mot tredjemann. 5.1 Melding om forsikringstilfellet Reises erstatningskrav mot sikrede eller kan det ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold, jf. forsikringsavtalelovens 4-10, 2. og 3. ledd. 5.2 Erstatningskrav mot sikrede Uten selskapets samtykke må sikrede ikke Innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. Unnlate å påanke en fellende dom. 5.3 Erstatningskrav og saksomkostninger Blir krav som overstiger egenandelen reist mot sikrede og ansvaret omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og betaler de nødvendige kostnadene for avgjørelse av erstatningsspørsmålet med følgende begrensninger: 1) Dersom det fremmes erstatningskrav mot sikrede som er høyere enn forsikringssummen, erstatter selskapet saksomkostninger som er forholdsmessig i forhold til forsikringssummen og det fremsatte krav. 6 Definisjoner 6.1 Skade Med "skade" forstås den fysiske skade på person eller ting. Personskade anses inntruffet hvis død, skade eller sykdom er påført en person. Med tingskade forstås tap av eller fysisk skade påført ting (herunder dyr og fast eiendom). Økonomisk tap påført tredjemann som følge av den fysiske skaden, regnes som en del av denne. 6.2 Formuesskade Med "formuesskade" menes økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting. 6.3 Forurensning Med forurensning forstås: Tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller til grunnen. Støy og rystelser.

10 Side 10 av 12 Lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndighetene bestemmer. Påvirkning av temperaturen. 7 Rettshjelp 7.1 Forsikringen dekker Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt skade eller ulempe, eller som sammen med miljøpåvirkning som angitt foran, er eller kan bli til skade eller ulempe for miljøet. 6.4 Kontraktsansvar Med "kontraktsansvar" menes erstatningsansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti, herunder, men ikke begrenset til: Ansvar som går utover hva som følger av alminnelig erstatningsrett, men som sikrede ved kontrakt, avtale eller garanti likevel har påtatt seg å bære. Ansvar som sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress. Ansvar sikrede etter inntruffet skade har gitt tilsagn om å dekke til tross for at dette går utover hva sikrede kunne pålegges etter alminnelig erstatningsrett. Ansvar for skade som skyldes at sikredes ytelse i henhold til kontrakt eller avtale er mangelfull, forsinket eller har uteblitt. Ansvar for skade som i kontraktsforhold voldes på sikredes eget arbeid, ytelse eller entreprise eller på ting sikrede har solgt og ikke endelig levert. Kostnader ved tilkomstarbeider for å reparere eller skifte ut leverte produkter, eller utføre arbeidsoppdraget. Kostnader ved omlevering, etterlevering eller reparasjon. 6.5 Familie Til "familie" regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, samt sikredes ektefelle eller samboer. Med samboer menes person som sikrede lever sammen med i et ekteskapelig forhold hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt felles bopel med sikrede de siste 2 år eller det på annen måte fremgår at det ekteskapslignende forhold har vedvart de siste 2 år. Registrert partner likestilles med samboer. Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap som: Eier av forsikret eiendom. Privatperson. Utøver av næringsvirksomhet med brutto omsetning inntil kr Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft Utgifter til rettsbehandling Selskapet dekker utgifter til: Sakkyndige som er oppnevnt av retten. Andre sakkyndige såfremt utgiftene er godkjent av selskapet. Vitner ved hovedforhandling og bevisopptak. Selskapet dekker ikke Idømte saksomkostninger. Rettsgebyr i ankeinstans. Dette gjelder også ved bruk av andre rettsmidier. Saksomkostninger: Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. Saksomkostninger ved forlik: Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede ha godkjennelse fra selskapet på forhånd dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen Hvilke domstoler tvisten må høre inn under Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler eller husleieretten, jf. domstolsloven l. Dersom saken føres for særdomstol, jf. domstolsloven 2, men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter.

11 Side 11 av Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. 7.2 Forsikringssum og egenandel Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de forsikrede har rettshjelpsdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Egenandelen er kr med tilegg av 20 % av det overskytende beløp. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. 7.3 Forsikringen dekker ikke Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv utenom driften av den forsikrede eiendom utover brutto omsetning over kr eller som privatperson. som gjelder konkurs eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs eller akkordskyldner. Tvist som gjelder motorvogn, arbeidsmaskin, båt, luftfartøy, registrert trav- eller galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. Likevel dekkes tvist som gjelder: - Kano, kajakk og seilbrett. - Hang glider og para glider. - Båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk. - Rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t og som ikke har mer enn 10 hestekrefter. Straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om Erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven 3-3 (visse personlige krenkinger), 3-5 (oppreisning) og 3-6 (krenking av privatlivets fred). Ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom eller del av denne. Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling, unntatt fra dekning. Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, arv, krav om omstøtelse av gave, bodeling, oppløsing av det økonomiske felleskap etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. Rettshjelputgifter for juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelse og lignende, herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede. Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, Tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige. bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikrede faste eiendom eller leilighet. Tvist i saker om personskade, før det fra motpart eller motparts forsikringsselskap, foreligger skriftlig avslag om å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter Tvist i saker hvor sikrede er part i egenskap av å være selger av bolig / eiendom og sikrede har tegnet eierskifteforsikring på denne. til juridisk bistand. Likevel dekkes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor saksomkostningsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til Tvistemålslovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift. Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak Utgifter pådratt før tvist er oppstått.

12 Side 12 av Behandling av rettshjelpssaker Skademelding Vil sikrede søke om å få dekket utgifter til juridisk bistand under rettshjelpforsikringen, skal forespørsel/krav snarest meldes til Selskapet og senest et år etter at advokat ble kontaktet. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet. henhold til Tvistemålslovens 52. Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor advokaten. 7.5 Definisjoner Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis - muntlig eller skriftig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne ansees som tvist. En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg. Med saksanlegg forstås utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning Valg av advokat Selskapet har rett til å velge advokat som etter sakens art og sikredes bosted - eller forhold ellers - passer for oppdraget Sikredes plikter Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Før saksanlegg dekker forsikringen rimelige og nødvendige utgifter (i henhold til alminnelige erstatningsrettslige prinsipper) til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg dekkes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til Tvistemålslovens 176. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand Informasjon, dokumentasjon og salær Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, skal selskapet ha dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. Selskapet kan kreve at sikrede forelegger spørsmål om salær til egen advokat for retten i

Vilkår Boligforsikring

Vilkår Boligforsikring Side 1 av 13 Vilkår Boligforsikring Gjeldende fra 01. april 2008 1 Hvem forsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker. Ektefelle / partner eller samboer med felles adresse

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Hus Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

Vilkår Innbo og Løsøre

Vilkår Innbo og Løsøre Side 1 av 10 Vilkår Innbo og Løsøre Gjeldende fra 15.9.2011. I tillegg til dette vilkåret gjelder: * Forsikringsbeviset * Generelle vilkår * Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 *Øvrig lovverk Forsikringsbeviset

Detaljer

Vilkår Innbo og Løsøre

Vilkår Innbo og Løsøre Side 1 av 9 Vilkår Innbo og Løsøre Gjeldende fra 01.04.2008. Unison Forsikring ASA benevnes i det etterfølgende som Selskapet. 1 Hvem innboforsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker.

Detaljer

Hus. Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01

Hus. Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01 Hus Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

Fritidshus Maks. Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01

Fritidshus Maks. Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01 Fritidshus Maks Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Basis

Avtalevilkår Bygning Basis Avtalevilkår Bygning Basis Gjelder fra 01.01.2013 TBBA113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke.

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke. Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard bygning-/husforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets Boligforsikring

Vilkår for Forskerforbundets Boligforsikring Vilkår for Forskerforbundets Boligforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Innhold: A Vilkår Boligforsikring... 4 B Vilkår Bolig Toppdekning... 11 C Vilkår Ansvar / Rettshjelp... 13 D Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Avtalevilkår Villa Best

Avtalevilkår Villa Best Avtalevilkår Villa Best Gjelder fra 01.01.2010 TVBE 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Fritidshus Maks. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- M01

Fritidshus Maks. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- M01 Fritidshus Maks Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- M01 Innhold 1. Hvem bygningsforsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Hus Maks Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Best

Avtalevilkår Bygning Best Avtalevilkår Bygning Best Gjelder fra 01.01.2013 TBBE113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Avtalevilkår Villa Basis

Avtalevilkår Villa Basis Avtalevilkår Villa Basis Gjelder fra 01.01.2010 TVBA 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Best

Avtalevilkår Bygning Best Avtalevilkår Bygning Best Gjelder fra 11.11.2011 TBBE111 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Fritidshus. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01

Fritidshus. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01 Fritidshus Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01 Innhold 1. Hvem bygningsforsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Avtalevilkår Villa Basis

Avtalevilkår Villa Basis Avtalevilkår Villa Basis Gjelder fra 01.01.2009 TVBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Snøscooter Ansvar Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Hus Maks Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem bygningsforsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Avtalevilkår Villa Best

Avtalevilkår Villa Best Avtalevilkår Villa Best Gjelder fra 01.01.2009 TVBE 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning og innbo

Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning og innbo Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning og innbo Gjelder fra 01.01.2010 TFBE 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for bygning

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for bygning Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for bygning Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Hva som er forsikret...3 Hoveddekninger Som gjelder for alle

Detaljer

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand.

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand. INNBO- OG LØSØREFORSIKRING - NORMVILKÅR Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard innbo-/løsøreforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Gjelder fra 01.01.2009 TFBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader

Detaljer

Vilkår for Bygningsforsikring

Vilkår for Bygningsforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som kan være forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som kan være forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1 Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1. Hva forsikringen omfatter Utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for, herunder rehabilitering, ombygging

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (Som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som kan være forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som kan være forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging

Detaljer

Vilkår for Bygningsforsikring

Vilkår for Bygningsforsikring Vilkår av 1. januar 2016 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som kan være forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2009

Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR innbo BEST Gjelder fra 01.01.2009 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring av risiko og

Detaljer

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus 1 INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Hvor forsikringen gjelder... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Hva som er forsikret...3 4. Hvilke skader som erstattes...

Detaljer

VILKÅR INNBO BEST. Gjelder fra 01.01.2010

VILKÅR INNBO BEST. Gjelder fra 01.01.2010 VILKÅR INNBO BEST Gjelder fra 01.01.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring av risiko og

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring

Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Forsikringsavtalen består

Detaljer

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 TIBE 111 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for. Bolig/fritidsbolig

Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for. Bolig/fritidsbolig Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for Bolig/fritidsbolig Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 4 5 Andre

Detaljer

Forsikringen gjelder til fordel for

Forsikringen gjelder til fordel for NATURSKADEFORSIKRING NORMVILKÅR INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Forsikringen gjelder til fordel for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Detaljer

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning/innbo

Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning/innbo Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning/innbo Gjelder fra 01.01.2009 TFBE 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade

Detaljer

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert BILFORSIKRING NORMVILKÅR Normen kun sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste arbeidsgiver eller privatperson som driver næringsvirksomhet

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.07.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for innbo

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for innbo Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for innbo Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 3 2. Hvor forsikringen gjelder... 3 3. Hva som er forsikret... 3 Hoveddekninger som gjelder for alle

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Bygning standard boligbygg Vilkårs id: NBK-106.101-001 av 01.03.2014

Bygning standard boligbygg Vilkårs id: NBK-106.101-001 av 01.03.2014 Bygning standard boligbygg Vilkårs id: NBK-106.101-001 av 01.03.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Innehaver av tinglyst eiendomsrett og panterett. Innehaver av panterett i løsøre

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.07.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Hytteforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven

I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Forsikringsavtalen består av - forsikringsbeviset - forsikringsvilkårene - generelle vilkår - forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

LOFAVØR STANDARD HUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD HUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD HUSFORSIKRING Vilkår av 01.05.2011 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3 Innboforsikring IBO1-3 Forsikringsvilkår Innhold A.1 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.3 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.4 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER A.5 SKADEOPPGJØRSREGLER

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Erstattes vilkår av 1. januar 2012 Gjelder for bygning med inntil fire leiligheter og hytter. INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen

Detaljer

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Moped Kasko Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem innboforsikringen gjelder for 2. Hvor innboforsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven

I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Forsikringsavtalen består av - forsikringsbeviset - forsikringsvilkårene - generelle vilkår - forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989

Detaljer

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn Felles forsikringsvilkår Erstatter 01.01.2010 Felles forsikringsvilkår Forsikringsavtalen er regulert av: 1. Forsikringsavtaleloven (FAL) og Bilansvarsloven (BAL) Ovennevnte og andre lover som regulerer

Detaljer

LOFAVØR MOPED ANSVAR. Vilkår av 03.05.2010. Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen og sikkerhetsforskrifter.

LOFAVØR MOPED ANSVAR. Vilkår av 03.05.2010. Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen og sikkerhetsforskrifter. LOFAVØR MOPED ANSVAR Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding om skade

Detaljer

FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015

FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 1 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 1 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 1 3.1 Ansvar... 1 3.2 Båtskade (brann,

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring Innbo Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2016 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Vilkår UHFs Innboforsikring

Vilkår UHFs Innboforsikring Vilkår UHFs Innboforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår UHFs Innboforsikring 1. Hvem innboforsikringen gjelder for sikrede Forsikringen gjelder for - forsikringstaker som er gyldig medlem av UHF - ektefelle

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.01.2016 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.01.2016 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Vilkår for Innboforsikring

Vilkår for Innboforsikring Vilkår av 1. januar 2016 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og annen

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer