Innholdsfortegnelse Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse Side"

Transkript

1 Hytteforsikring med innbo Forsikringsvilkår av

2 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører Forsikringen gjelder for Når forsikringen opphører 4 2 Hvor forsikringen gjelder På forsikringsstedet Utenfor forsikringsstedet Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter Bygning Fritidshus innbo og løsøre Ansvar Rettshjelp Superforsikring Bygning Superforsikring Innbo 6 4 Hvilke skader forsikringen gjelder for Brann Vann og annen væske Rørbrudd, vann, gass og annen væske Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen i bolig Naturulykke Vind svakere enn storm Tyveri og skadeverk Snøtyngde og takras Annen skade Skade på hageanlegg m.m Tap og utgifter som følge av skade på ting 8 5 Forebygging av skade og begrensning av tap 8 6 Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter Ansvarsbegrensninger Sikkerhetsforskrifter 9 7 Skademelding og skadeoppgjørsregler Erstatningsregler bygning Skadefastsettelse Erstatningsberegning bygning Erstatningsberegning Innbo Prisstigning og merutgifter Merverdiavgift Erstatningsberegning hageanlegg Beregning av merutgifter ved offentlig påbud Beregning av tapt husleieinntekt Nye eiere, konkursbo, dødsbo, panthaver Skjønn Overtakelse av panterett Eiendomsrett til skadde ting og til ting som kommer til rette 12 8 Egenandeler Spesielle egenandeler 13 9 Rettslig erstatningsansvar Skadedefinisjon Ansvar som ikke omfattes av forsikringen Forsikringssum Sikredes plikter ved skade Selskapets plikter ved skade 14 Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 2 av 20

3 Innholdsfortegnelse fortsettelse Side 10 Rettshjelp Utgifter som dekkes Utgifter som ikke dekkes Definisjon av tvist Forsikringssum Erstatningsregler for rettshjelp Naturskade Skader som ikke dekkes Andre bestemmelser om naturskade Ankenemnda for Statens Naturskadefond Hussopp 17 1 Hvem forsikringen gjelder for 17 2 Hvor forsikringen gjelder 17 3 Hva forsikringen omfatter 17 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder 17 5 Skadeoppgjør 17 6 Egenandel 18 7 Sikkerhetsforskrifter og endringer av risiko 18 8 Andre bestemmelser om forsikringsavtalen Generelle vilkår - Hussopp 18 1 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt 18 2 Skjønn 18 3 Følgende av svik 19 4 Foreldelse 19 5 Selskapet kan si opp forsikringen 19 6 Fornyelse av forsikringen 19 7 Eierskifte 19 8 Ulovlige interesser 19 9 Vinningsforbud Lovvalg Verneting Valuta Personopplysninger Bistand i klagesaker 20 Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 3 av 20

4 Hytteforsikring med innbo Forsikringsvilkår av Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer Forsikringene administreres av Vardia Forsikring AS, organisasjonsnummer I tillegg til disse vilkår, gjelder følgende: - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår - Generelle vilkår - Forsikringsavtaleloven (FAL) og øvrig lovverk, i den utstrekning de ikke er fraveket i vilkårene Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran vilkårene. 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 1.1 Forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle, samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med forsikringstaker i Folkeregisteret. Bokollektiv og leietakere regnes ikke som medlemmer av husstanden. Barn som bor hjemme, eller barn som på grunn av utdanning, førstegangstjeneste eller lignende bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret. Innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhet i fast eiendom. 1.2 Når forsikringen opphører Forsikringen opphører ved eierskifte. Inntil 14 dager etter eierskifte gjelder forsikringen for ny eier dersom denne ikke har avtalt egen forsikring, jf Forsikringsavtaleloven Hvor forsikringen gjelder 2.1 På forsikringsstedet Forsikringen gjelder på den adressen som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet). 2.2 Utenfor forsikringsstedet Dersom innboforsikring er omfattet av forsikringsavtalen (se forsikringsbevis), gjelder følgende tillegg: For ting, penger og verdipapirer som midlertidig, men ikke lenger enn 2 år, er utenfor forsikringsstedet. For ting som skal selges. 2.3 Spesielle gyldighetsområder Ansvarsforsikringen gjelder i Norden. Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden. Naturskader og skader ved vind svakere enn storm dekkes kun i Norge. 3. Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder bygninger som er nevnt i forsikringsbeviset. 3.1 Bygning Hva forsikringen omfatter Bygning, grunnmur og fundamenter. Tilleggsbygninger, dersom dette er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. For tilleggsbygg under oppføring, som er angitt i forsikringsbeviset, gjelder følgende tillegg fram til bygget er ferdigstilt, dersom det ikke dekkes av annen forsikring. - Innbo og løsøre som befinner seg i den forsikrede bygning er omfattet med inntil kr I byggeperioden omfattes også brakke, bod og øvrige bygninger som benyttes i forbindelse med byggingen og som befinner seg på byggeplassen. - Materialer og andre bygningsdeler som befinner seg på forsikringsstedet og skal benyttes til det ferdige bygget. Utvendige ledninger med tilknyttet utstyr, herunder oljetank, septiktank og drenskum fram til offentlig ledning eller brønn, og som fører elektrisitet eller væske til eller fra bygning. Hageanlegg, utvendig vannbasseng med tilknyttede ledninger, gjerde, brannskade på fast trebrygge og flaggstang er dekket med inntil kr Kunstnerisk utsmykning. Brygge og kaianlegg, med mindre dette er inkludert i forsikringsbeviset. Drensledning med avløp, overvannsledning, jordvarmeledning, sjøvarmeledning, infiltrasjonsledning og spredeledning/-grøft er ikke omfattet av forsikringen. Skade på utleid bygning med mindre dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 3.2 Fritidshus innbo og løsøre Hvis innboforsikring er omfattet av forsikringsavtalen (se forsikringsbevis), gjelder følgende tillegg: Innbo og løsøre i fritidshuset/hytten, dekket på førsterisikovilkår innenfor den forsikringssummen som fremkommer i forsikringsbeviset. Innenfor forsikringssummen dekkes også: Fritidsbåt og utenbordsmotor som befinner seg på eiendommen, og er forsvarlig låst når denne ikke er i bruk, med til sammen kr Gressklipper, snø- og jordfreser eller lignende som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t med inntil kr For enkeltgjenstand eller samling (kunst, frimerker, mynter, våpen og lignende), eller deler av slik samling, gjelder en øvre begrensning på kr Dersom annet er avtalt, Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 4 av 20

5 vil dette fremkomme av forsikringsbeviset. Løsøre som tilhører andre, omfattes innenfor forsikringssummen på samme måte som sikredes egne ting, dersom: Sikrede skriftlig har påtatt seg å forsikre løsøret, eller Sikrede etter lov eller skriftlig avtale bærer risikoen for det Motorkjøretøy, registrert tilhenger, campingvogn, båt over 15 fot, utenbordsmotor over 10 HK og luftfartøy, eller deler og tilbehør til disse, utover det som er nevnt ovenfor Utover forsikringssummen omfatter forsikringen Flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting etter skade. Flyttings- og lagringsutgifter skal avtales med selskapet. Erstatningen er begrenset til kr Penger, verdipapirer, smykker, vin, øl og brennevin. Ting som midlertidig befinner seg på forsikringsstedet. 3.3 Ansvar erstatningsansvar som sikrede, i egenskap av eier av den forsikrede eiendom etter gjeldende rett, kan pådra seg for skade på en annen person eller annen persons ting. Se punkt 9 for nærmere bestemmelser. 3.4 Rettshjelp Selskapet dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, når sikrede er part i tvist i egenskap av eier av den forsikrede eiendom. Se punkt 10 for nærmere bestemmelser. 3.5 Superforsikring Bygning Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at Superforsikring bygning er avtalt, gjelder i tillegg til punkt 3.1 følgende: Skade når vann over terrengnivå har trengt inn i bygning. Skjer vannskaden ved vanninntrenging gjennom eller i overgang ved pipe, luftepipe, balkong, flatt tak, terrasse, overgang terrasse/vegg er egenandelen kr Kostnader ved utbedring av utettheten i selve taket/ veggene. Med dette menes: - For tak: alle sjikt inntil takstol-/sperre - For vegg: alle sjikt inntil stenderverk/bærende konstruksjon For skade ved vann som trenger inn fra terreng eller gjennom grunnen gjelder vilkårets punkt Økte forsikringssummer Beløpsbegrensningene i vilkåret er endret. Total forsikringssum er som følger: Hageanlegg, utvendig basseng m.m. inntil kr , herunder erstatning for fast trebrygge inntil kr Påbud fra offentlig myndighet, inntil kr Bygning Super dekker i tillegg Skade over 75 % av gjenoppføringspris Er skaden, beregnet etter vilkårets punkt , større enn 75 % av bygningens gjenoppføringspris, kan sikrede kreve erstatning som om bygningen var totalskadet - uten fradrag for gjenverdier. Det er en betingelse at gjenverdiene er revet Bygningsmessig tilpasning av bolig inntil kr er dekket for å bedre bevegelsesmulighetene i egen bolig dersom noen i sikredes faste husstand i løpet av forsikringsperioden - blir rammet av en ulykkesskade som medfører varig medisinsk invaliditet på 50 % eller mer. - nedkommer med barn med medfødt skade eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet på 50 % eller mer. Med ulykkeskade forstås skade på legemet forårsaket ved en tilfeldig og plutselig ytre fysisk begivenhet - et ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden. For barn med medfødt skade eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet, må invaliditetsgraden være fastslått innen 2 år etter nedkomsten. Forsikringstilfellet anses inntrådt ved nedkomsten. Nedkomsten må ha skjedd i forsikringstiden. Utgiftene må være påløpt innen 5 år etter ulykken eller nedkomsten. Selskapet dekker dokumenterte utgifter i tillegg til tilskudd og støtte man er berettiget til fra det offentlige trygdevesen. Graden av medisinsk invaliditet blir fastsatt etter Sosialdepartementets Invaliditetstabell. Selskapet forbeholder seg retten til å søke regress mot ansvarlig skadevolder etter Skadeserstatningslovens 3-7, 3.ledd Verdiforringelse av eiendom verdiforringelse av eiendom med inntil kr , når offentlig myndighet med hjemmel i lov eller offentlig forskrift nekter gjenoppføring/ reparasjon av bygning etter skade på det sted som er beskrevet i forsikringsbeviset. Selskapet kan kreve at beslutningen, om å nekte gjenoppføring/reparasjon, ankes eller selskapet kan selv anke den. Erstatningen settes til differansen mellom den forsikrede eiendoms omsetningsverdi umiddelbart før og umiddelbart etter at skaden inntraff. Det beløp som utgjør bygningserstatningen trekkes fra.de to omsetningsverdier Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 5 av 20

6 fastsettes ved skjønn. Bygningserstatningen beregnes etter bestemmelsene i bygningsvilkåret. Får sikrede tilbud om erstatningseiendom, benyttes omsetningsverdien av denne i beregningen under punktet ovenfor istedenfor den forsikrede eiendoms omsetningsverdi etter skaden. Erstatningen kan dog ikke settes høyere enn etter punktet ovenfor. Erstatningen forfaller først til betaling når den endelige avgjørelse om nekting av gjenoppførelse/reparasjon er tatt. Selskapet har rett til å tinglyse utbetalt erstatning som heftelse på den forsikrede eiendom. Blir gjenoppføring/reparasjon senere tillatt på den forsikrede eiendom kan selskapet kreve at heftelsen innfris med det til enhver tid gjeldene restbeløp. Hvis den forsikrede eiendom blir solgt eller ekspropriert etter at erstatningen er betalt, kan selskapet kreve at heftelsen avdras med differanse mellom salgspris (ekspropriasjonserstatning) og eiendommens omsetningsverdi umiddelbart etter skaden ifølge skjønnet. 3.6 Superforsikring Innbo Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at Superforsikring innbo er avtalt gjelder i tillegg til punkt 3.2 følgende: Tyveri Tyveri av ting i Norden fra bil, båt, campingvogn, bobil, container og annen oppbevaringsboks. Erstatningen er begrenset til kr Tyveri fra sted som ikke er nevnt eller som er unntatt i vilkårets punkt Erstatningen er begrenset til kr Penger og verdipapirer er unntatt. Tyveri utenfor Norden dekkes ikke. Tyveri av, eller skade på, bagasje som er ekspedert til eller fra land utenfor Norden dekkes ikke Annen skade på innbo og løsøre enn de som er nevnt ovenfor eller i innbovilkårets punkt 4, og som skyldes en tilfeldig og plutselig ytre årsak. Samtlige ansvarsbegrensninger, sikkerhetsforskrifter og unntaksbestemmelser som er nevnt ovenfor eller som gjelder for standard innbodekning, gjelder også her. Dersom gjenstander skades ved at de mistes ned, faller ned eller velter, er erstatningen begrenset til kr ved hvert skadetilfelle. Skjer skaden utenfor bolig er erstatningen begrenset til kr Unntatt fra punkt er følgende: Tap av eller skade på gjenstander som er mistet eller gjenglemt Skade på yrkesløsøre og varer Skade på leid eller utleid løsøre Skade på ting som befinner seg i vann Skade på sykkel, båt, tilhenger, hobbyveksthus og dyr Økte forsikringssummer Beløpsbegrensningene i vilkåret over er endret. Total forsikringssum er som følger: Gressklipper, snø- og jordfreser eller lignende som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t med inntil kr Inntil kr for hver fritidsbåt og hver påhengsmotor Flytteforsikring Flytteforsikring gjelder under transport i egen, lånt eller leid bil/tilhenger innenfor Norge i forbindelse med flytting til ny bolig, ut og innbæring mellom bolig og bil. Skade ved at bilen/tilhengeren blir utsatt for sammenstøt Utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning Skade ved tyveri fra låst bil/tilhenger, herunder låst fastmontert skiboks/takboks Tilfeldig og plutselig uforutsett skade på flyttegods under ut- og innbæring mellom bolig og bil. Erstatningen er begrenset til kr Skade på flyttegods med transportbyrå/firma Skade i forbindelse med flytting utført av idrettslag, forening o.l. Skade på båter, motorkjøretøy, kontanter, verdipapirer, piano eller flygel, planter eller dyr. Skade som følge av væske som renner ut. 4. Hvilke skader forsikringen gjelder for Selskapet erstatter de tilfeldige og plutselige skader som er nevnt nedenfor, herunder avbruddstap og utgifter som følge av slike skader. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer dekkes ikke. 4.1 Brann Brann, det vil si ild som er ute av kontroll. Lynnedslag og/eller annet elektrisk fenomen og brudd på elektrisk ledning. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning også som følge av lyn og tordenvær. Eksplosjon. Nedsoting. Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann. Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 6 av 20

7 4.2 Vann og annen væske Tilfeldig og plutselig utstrømming av vann eller annen væske fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr, ved brudd eller lekkasje eller ved oversvømmelse fra slikt tilknyttet utstyr. Tilfeldig og plutselig utstrømming av vann fra akvarium eller vannseng ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Vann, som følge av ekstraordinær nedbør/snøsmelting, plutselig trenger inn i bygning fra terreng eller grunnen, når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv. Vann i oppforet gulvkonstruksjon regnes ikke som frittstående. Utstrømming av pulver eller væske fra brannslukningsapparat. Skade som skyldes at vann, nedbør eller annen væske trenger inn i bygning på annen måte enn angitt over. Skade på gulv og vegger i våtrom (vaske-, bade-, dusjrom) som skyldes at våtrommet ikke er vanntett, samt følgeskader av dette. Skade ved vanlig bruk, søl eller kondens uansett årsak. Skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp, samt utett forbindelse mellom tak og taksluk/innvendig nedløp. Skade som skyldes at vann eller annen væske trenger inn i bygning fra drensledning, overvannsledning, jordvarmeledning, sjøvarmeledning, infiltrasjonsledning eller spredeledning/-grøft. Skade ved sopp, råte eller bakterier. 4.3 Rørbrudd, vann, gass og annen væske Rørbrudd på bygningens rørledning for gass, vann og annen væske, og tilknyttet varmtvannsbeholder/-bereder, fyringskjel og oljetank. Brudd på utvendig rørledning med tilknyttet utstyr. Skade på takrenne, utvendig nedløp og taksluk for innvendig nedløp. Skade ved sviktende eller mangelfull drenering eller skade på drensledning. Utgifter til tining av utvendige rør. Skade ved sopp, råte eller bakterier. Utbedring av hageanlegg etter graving utover det som er nevnt i punkt 3.1 Bygning. 4.4 Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen i bolig Bruddskade på glass i vinduer og dører, annet bygningsglass, sanitærporselen og emaljerte servanter i bolig. Skade som alene består av riper og avskallinger, uansett årsak. Skade som består av at innfatningen for isolerglass er utett uansett årsak/punktering. 4.5 Naturulykke Naturskade i henhold til Lov om naturskadeforsikring. Se punkt 11 for nærmere bestemmelser. Naturulykke som rammer antenner og markiser alene, når - antennen er ferdig montert og fastskrudd/boltet fast til bygning eller fundament på bakken. - markisen er ferdig montert og fastskrudd/boltet fast til bygning. 4.6 Vind svakere enn storm Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm. Vindskade på båt, veksthus, hageanlegg, antenner, skilt, markiser og lignende. Skade som består av svinn, svinnsprekker, flekker, riper, avskallinger og lignende. Skade som skyldes at nedbør trenger inn i bygning, dersom det ikke også samtidig oppstår fysisk skade på bygningen som skyldes vinden. Skade ved sopp, råte eller bakterier. 4.7 Tyveri og skadeverk Skade ved tyveri av bygningsdeler, gjerde og flaggstang, samt tilfeldig og plutselig skadeverk i eller på bygning, gjerde og flaggstang. Skade forårsaket av husstandsmedlemmer, leieboer ellerdennes husstand. Hvis innboforsikring er omfattet av forsikringsavtalen (se forsikringsbevis), gjelder følgende tillegg: Tyveri av innbo og løsøre i bygning tyveri av innbo og løsøre i bygning. også tilfeldig og plutselig skadeverk i forbindelse med innbrudd. I tillegg erstattes Bygningsskade ved innbrudd, i leid eller sameiet bolig, med inntil kr Tyveri av og hærverk på ting som befinner seg på forsikringsstedets uteareal, som ikke er fellesareal, når fritidshuset er bebodd, med inntil kr Tyveri av og hærverk på ting som midlertidig er overlatt i andres varetekt, dersom tingen blir stjålet eller skadet Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 7 av 20

8 ved innbrudd i bygning eller rom i bygning, med inntil kr Skade forårsaket av husstandsmedlemmer, leieboer eller dennes husstand. heller ikke tyveri av og hærverk på ting som befinner seg: I fellesrom, felles bod og felles garasje, selv om tingen oppbevares i låst skap og lignende. I bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og fellesareal, utover kr I bygning som er åpen for alle, eller rom det ikke kreves spesiell tillatelse for å ha adgang til, for eksempel forretning, ventehall, offentlige lokaler og lignende. 4.8 Snøtyngde og takras Skade som skyldes snøtyngde, snøpress, eller ras på eller fra tak. Skade på takrenne og snøfanger. Skade på veksthus og beplantning. Skade ved sopp, råte eller bakterier. 4.9 Annen skade Annen skade på bygning Tilfeldig og plutselig annen skade enn de skader som er nevnt ovenfor. Unntakene og begrensningene som er nevnt der gjelder også for dette punkt. Skade som består i svinn, svinnsprekker, flekker, riper og avskallinger. Skade som skyldes utilstrekkelig eller sviktende fundamentering, setninger, jordtrykk, frost, tele, materialfeil, svak eller feil konstruksjon, eller uriktig montering. Skade som skyldes insekter, sopp, råte, heksesot, bakterier, kjæledyr og gnagere Annen skade på innbo/løsøre Hvis innboforsikring er omfattet av forsikringsavtalen (se forsikringsbevis), gjelder følgende tillegg: Matvarer i fryser Skade på matvarer i hjemmefryser/fryseboks, som følge av utilsiktet temperaturstigning, dekkes med inntil kr Elektriske husholdningsmaskiner/-apparater Skade på elektrisk husholdningsmaskin/-apparat Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen i bolig Bruddskade på glass i vinduer og dører, annet bygningsglass, sanitærporselen og emaljerte servanter i leid eller sameiet bolig. Skade som alene består i riper og avskallinger, uansett årsak. Skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett, uansett årsak/punktering. Skade på glass og sanitærporselen som er spesielt montert for, eller har tilknytning til, ervervsvirksomhet. Skade på veksthus Skade på hageanlegg m.m. Skade på hageanlegg, gjerde, flaggstang, gårdsplass, vei, vannbasseng og frittstående mur, dekkes ved brann, men for øvrig bare som følge av erstatningsmessig skade på bygning, ledninger, tanker og kummer. Ved naturskader, se punkt 11 for nærmere bestemmelser Tap og utgifter som følge av skade på ting Ved erstatningsmessig skade erstattes også Merutgifter ved utbedring som skyldes offentlig påbud gitt med hjemmel i lov eller forskrift med inntil kr Utgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse reste med inntil kr Påløpne ekstrautgifter på grunn av prisstigning i den tid det normalt tar å reparere/gjenskaffe tingen. Flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting etter erstatningsmessig skade med inntil kr Selskapet dekker ikke utgifter til påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skade ikke var inntruffet. 5. Forebygging av skade og begrensning av tap Er det overhengende fare for at en skade vil inntreffe, eller en skade har inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham eller henne, for å avverge eller begrense tapet. 6. Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter 6.1 Ansvarsbegrensninger Sikrede skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense skaden. Dersom risikoen endres, forsikringsgjenstanden benyttes på en annen måte enn premieberegningen forutsetter, eller det er gjort endringer som betinger høyere premie, har selskapet tatt forbehold om ansvarsbegrensning og om nedsettelse av erstatningen, jf. Forsikringsavtaleloven 4-6 og 4-7. Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 8 av 20

9 Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom: Tilbygg, eller andre bygningsmessige forandringer som innvirker på gjenoppføringsprisen, ikke er meldt til selskapet. Bygningen brukes til butikk, kontor eller lignende næringsvirksomhet med mer enn 50 % av gulvarealet, inkl. kjeller og loft. Bygningen helt eller delvis brukes til annen næringsvirksomhet enn nevnt ovenfor. Bygningen helt eller delvis leies ut slik at eieren ikke bor i den, med mindre annet er angitt i forsikringsbeviset. De sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset ikke gjennomføres eller holdes vedlike. Det ikke meldes fra om flytting til annet forsikringssted. Bygningen er ulovlig oppført eller det ikke er gitt byggetillatelse. Hvis bygningen er fraflyttet, gjelder forsikringen bare brann og naturskade. Bygningen regnes som fraflyttet når den ikke lenger brukes som fast bolig. 6.2 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud selskapet har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget ved eventuelle skader. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf. Forsikringsavtaleloven Brann Boligen skal ha Godkjente røykvarslere plassert slik at de høres tydelig på soverom når dører er lukket. Husbrannslange som kan nå alle rom eller 6 kg pulvereller skumapparat Vann Sikrede skal sørge for At alle rom i bygningen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader. Stenging og nedtapping av røranlegg. Ved nedtapping må sikrede først kontrollere at stoppekran er tett. - Gjelder for bygninger ved fravær utover 1 uke At vaskemaskin/oppvaskmaskin står i rom med sluk eller har innebygget stoppeventil. Vedlikehold av våtrom, slik at dette kan tåle vanlig bruk og de påkjenninger det er beregnet for. At utendørs svømmebasseng/badekilde er tilstrekkelig oppvarmet, eller på en annen måte er sikret mot frostskader Tyveri og hærverk Dører skal være låst og nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger skal være lukket med haspe eller lignende, og ikke befinne seg i luftestilling. Sykkel skal være låst og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Penger, smykker, kamera, pels og andre verdigjenstander skal oppbevares under lås når de befinner seg i andre bygninger. Følgende gjenstander skal, når motorvognen/båten/ campingvognen/bobilen forlates, befinne seg i separat, lukket bagasjerom uten vinduer: - Mobiltelefon, kamera,- og datautstyr, kontanter, ting av edelt metall, perler, edle stener og pels. - Alle ting, i tiden fra motorvogn/campingvogn/båt forlates for ikke å tas i bruk igjen før tidligst neste dag, og i alle tilfeller i tiden mellom kl og kl Snømåking Sikrede skal sørge for snømåking av tak, balkong og terrasse på forsikret bygning for å unngå skade Vedlikehold Sikrede skal sørge for vedlikehold av og tilsyn med forsikret bygning og løsøre, slik at disse kan tåle de påkjenninger de er beregnet for. Normalt og tilstrekkelig vedlikehold, ettersyn og tilsyn skal utføres slik at forsikrede ting tåler jevnlig bruk og påregnelig påkjenning Bygningsarbeid, reparasjoner og nye installasjoner Nybygg, ombygging og påbygg skal være meldt til og godkjent av offentlig myndighet i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Arbeidene skal utføres i henhold til godkjente tegninger/materialbeskrivelser og med ansvarshavende som tilfredsstiller de krav til kompetanse som er stilt i godkjenningen. Reparasjoner og ny installasjon av elektrisk- og VVS anlegg skal alltid utføres av godkjent/sertifisert håndverker Tilsyn, oppbevaring og kontroll av gassanlegg, tanker/beholdere med brannfarlig væske og kjemikalier Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker og beholdere med brannfarlig væske og andre kjemikalier, følges Utgifter til rettsbehandling Sikrede skal, ved eventuell dekning av utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, innhente forhåndsgodkjennelse av selskapet Saksomkostninger ved forlik Sikrede skal, ved eventuell inngåelse av avtale om saksomkostninger ved forlik, innhente forhåndsgodkjennelse av selskapet. 7. Skademelding og skadeoppgjørsregler Skademelding Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold. Skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer. Sikrede skal medvirke til at skaden kan besiktiges på selskapets anmodning. De skadde gjenstander skal holdes tilgjengelige for besiktigelse. Selskapet oppnevner takstmann. Selskapet har ikke plikt Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 9 av 20

10 til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet. Følgende skader skal umiddelbart meldes til politiet: Brann Tyveri Hærverk Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det. Se for øvrig bestemmelsen om meldefrist og foreldelse i Generelle vilkår, punkt 8 Skadeoppgjørsregler Forsikringsavtaleloven 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende bestemmelser: Alternative oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved: Kontantoppgjør. Reparasjon. Gjenoppføring/gjenanskaffelse, eller At selskapet skaffer tilsvarende, eller i det alt vesentlige tilsvarende, ting. Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 50 % i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør. Ved reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. 7.1 Erstatningsregler bygning Forsikringsverdi Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenoppføring til samme stand, eller i det alt vesentlig samme, stand som umiddelbart før skaden inntraff. Byggekostnadene beregnes etter prisene på skadedagen (gjenoppføringsprisen). En bygnings omsetningsverdi settes til forskjellen i eiendommens omsetningsverdi med og uten bygning. Omsetningsverdi etter skade fastsettes ut ifra en reparert/ gjenoppført bygning tilsvarende den skadde bygningen. For bygning som ikke kan omsettes separat, legges bygningens bruksverdi til grunn. Dersom bygningen er forsikret som førsterisiko settes erstatningsgrunnlaget, før fradrag av egenandel, til forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset Bygning som repareres/gjenoppføres innen 5 år av eier/eiers ektefelle/samboer eller livsarving Fullverdiforsikret bygning som repareres eller gjenoppføres til samme formål på skadestedet (samme gårds- og bruksnr.). Erstatning beregnes på grunnlag av gjenoppføringsprisen. Det gjøres ikke fradrag i forsikringsverdien for verdiøkning som utbedring/gjenoppføring medfører. Det er en betingelse at det etter at forsikringen ble avtalt, ikke er foretatt endringer av bygningen som innvirker på forsikringsverdien uten at selskapet er varslet om dette. Se likevel punkt 3.1 Bygning. For del/komponent som står foran planlagt eller åpenbart nødvendig utskiftning, riving eller oppussing, gjøres fradrag for kostnader disse arbeidene ville medført Fullverdiforsikret bygning som repareres eller gjenoppføres til annet formål og/eller på annet sted (annet gårds-/bruksnr.) Dersom utbedringen/gjenoppføringen medfører at bygningen får en høyere verdi enn før skaden, skal det ved fastsettelse av forsikringsverdien gjøres fradrag for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av bygningens omsetningsverdi før skaden Førsterisikoforsikret bygning. Dersom utbedringen/gjenoppføringen medfører at bygningen får en høyere verdi enn før skaden, skal det ved fastsettelse av forsikringsverdien gjøres fradrag for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av bygningens omsetningsverdi før skaden Bygning som ikke repareres/gjennoppføres Det gjøres fradrag for enhver økning av omsetningsverdien, og forsikringsverdien settes ikke høyere enn til forskjellen i den skadde bygningens omsetningsverdi før og etter skaden Bygning som skal rives Forsikringsverdien settes til verdien av bygningens brukbare materialer, tatt ned og lagt ferdig for salg/transport. Det gjøres fradrag for utgiftene ved riving. 7.2 Skadefastsettelse Reparasjon Dersom bygningen/bygningskomponenten kan repareres til samme stand, eller i det alt vesentlige samme, stand som før, settes skaden til utgiftene ved reparasjonen. Reparasjonsutgiftene beregnes etter prisene på skadedagen. Selskapet har rett til å bestemme igangsettingen av reparasjonen og hvilken reparatør som skal benyttes Totalskade Dersom bygningen/gjenstanden ikke kan repareres, settes skaden til forsikringsverdien. Det gjøres fradrag for eventuelle gjenverdier som kan benyttes. Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 10 av 20

11 7.3 Erstatningsberegning bygning Fullverdiforsikret bygning Fullverdiforsikret bygning er til enhver tid forsikret for hva det koster å bygge tilsvarende, eller i det alt vesentlige tilsvarende, bygning. Tilbygg eller annen forandring som innvirker på bygningens verdi, meldes til selskapet. Er melding ikke gitt, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom bygningens forsikringsverdi på skadedagen slik den ville vært uten og slik den er med forandringen (underforsikring), jf. Forsikringsavtaleloven Førsterisikoforsikret bygning For poster med angitt sum i vilkårene, og for poster i forsikringsbeviset forsikret på førsterisiko, erstattes skaden inntil de avtalte summer. Reglene om underforsikring gjelder ikke Utbetaling Erstatning utbetales i takt med utbedringen/gjenoppføringen Oppgjørsregel for utvendige rørledninger med tilknyttet utstyr Ved bruddskade gjøres beregningen kun av den skadede ledning og utstyr og kostnader som er nødvendige for å få utført reparasjon av disse - minimum avtalt egenandel. Type utstyr: Fradrags- Fradrag per frie år påbegynt år Rørledninger med 20 5 % tilknyttet utstyr Ved ulik alder på de skadde deler, legges den eldste delens alder til grunn. Bunnledning/stikkledning eller annen vann/væskeførende ledning, som går i eller under husets såle, gulv eller kjellergulv er å anse som utvendig ledning. Ved bruddskade på innvendige rørledninger, se punkt 8 om spesielle egenandeler Oppgjørsregel for innretning for oppvarming/ nedkjøling av bygning eller område rundt huset Ved skade gjøres beregningen kun av den skadede gjenstand og kostnader som er nødvendige for å få utført reparasjon av denne - minimum avtalt egenandel. Type utstyr: Fradrags- Fradrag per frie år påbegynt år Varmepumper 5 10 % luft-luft/luft-vann/ jord-luft Varmtvannsbeholdere/ 5 5 % -beredere Annen innretning for 5 5 % oppvarming og kjøling Oppgjørsregel for integrerte hvitevarer, kjøle- og fryserom Ved skade gjøres beregningen kun av den skadede gjenstand og kostnader som er nødvendige for å få utført reparasjon av denne - minimum avtalt egenandel. Type utstyr Fradrags- Fradrag per frie år påbegynt år Integrerte hvitevarer, 5 10 %, maks 80 % kjøle- og fryserom 7.4 Erstatningsberegning Innbo Hvis innboforsikring er omfattet av forsikringsavtalen (se forsikringsbevis), gjelder følgende tillegg: Ved gjenanskaffelse eller reparasjon: Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme stand, eller alt vesentlig samme stand, som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen. Ved gjenanskaffelse av nye ting, gjøres det fradrag for verdiøkning mellom ny og erstattet ting Oppgjørsregler for innbo Type utstyr/ Fradrags- Fradrag per eiendeler frie år påbegynt år Klær og sko 1 10 %, maks 80 % Elektriske maskiner/ 5 10 %, maks 80 % apparater Mobiltelefoner 1 20 % TV, musikkanlegg, 1 10 %, maks 80 % PC og datautstyr Øvrige gjenstander 5 5 %, maks 80 % Unntak fra avskrivningsregler For gjenstander anskaffet brukt ved arv, gave eller kjøp, erstattes med gjenanskaffelsespris for tilsvarende, eller i det alt vesentlig tilsvarende, brukt gjenstand. For gjenstander som i liten grad slites eller forringes, beregnes ikke fradrag dersom tingens verdi ved skadetidspunktet var 75 % eller mer av nyverdi. Verdien baseres på tingens: - Alder - Slitasje - Sannsynlig brukstid - Nedsatt anvendelighet 7.5 Prisstigning og merutgifter Prisstigning beregnes fra skadedagen til reparasjon, gjenanskaffelse eller gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd. Det utbetales maksimalt tilsvarende endring i Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks. Erstatningen fastsettes og forfaller til betaling når skaden er utbedret. Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 11 av 20

12 Hvis innboforsikring er omfattet av forsikringsavtalen (se forsikringsbevis), gjelder følgende tillegg: Ved beregning av merutgifter ved opphold utenfor den faste bolig, skal det tas hensyn til omkostninger som sikrede ville ha hatt uten skade, og som han har etter skade. Til fradrag kommer enhver form for erstatning for husleietap, også fra andre forsikringsselskaper, samt innsparte utgifter. 7.6 Merverdiavgift Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte utgifter som er påløpt ved utbedring av skaden, men kun merverdiavgift som er påløpt innen 5 år. 7.7 Erstatningsberegning hageanlegg Erstatningen for hage, hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/ gjenanskaffelse til samme, eller i det alt vesentlige samme, stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. For beplantning i hageanlegget beregnes erstatningen lik gjenanskaffelse av tilsvarende vekst, som alminnelig handelsvare (ung vekst) i gartneri og lignende. Dersom reparasjon/gjenanskaffelse ikke skjer innen 5 år, settes erstatningen til det laveste beløp av reparasjonskostnad/ gjenanskaffelsespris og nedgang i eiendommens omsetningsverdi. Erstatningen er uansett begrenset til eiendommens omsetningsverdi før skaden. 7.8 Beregning av merutgifter ved offentlig påbud Merutgifter ved utbedring/gjenoppføring settes til forskjellen mellom verdien av den forsikrede bygning og verdien av en bygning med samme størrelse, men utført i samsvar med påbud. Merutgifter ved grunnundersøkelser og fundamentering beregnes som for en bygning tilsvarende den forsikrede, men utført i samsvar med påbud. Utbedring/gjenoppføring må være avsluttet innen 5 år etter skaden. Fristen kan forlenges dersom inngrep fra offentlig myndighet sinker eller hindrer byggearbeidet. 7.9 Beregning av tapt husleieinntekt Tap ved nedgang i leieinntekt og tap av fritidsbolig, regnes fra skadedag til reparasjon/gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd. For utleide rom beregnes avbruddstapet på grunnlag av leieinntekten for umøblerte rom. For rom til eget bruk beregnes avbruddstapet på grunnlag av gjeldende markedspris for umøblerte rom. Det gjøres fradrag for innsparte utgifter og opptjente renter av bygningserstatningen. Økning av tapet som følge av forbedring, utvidelse eller annen endring, tas ikke med. Erstatningen utbetales etter hvert som inntekten ville ha kommet. Selskapets erstatningsansvar kan nedsettes eller falle bort, dersom hele eller deler av boligen leies ut, uten at det fremgår av forsikringsbeviset at dette er avtalt med selskapet Nye eiere, konkursbo, dødsbo, panthaver Overfor panthavere, konkursbo, dødsbo, leasingselskap, utleiefirma o.l., er selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp: Forskjellen i eiendommens omsetningsverdi før og etter skaden Vedkommendes økonomiske interesse i eiendommen på skadetidspunktet. For panthaver betyr eiendommen i denne sammenheng panteobjektet i sin helhet. Ved konkurs gjelder bestemmelsene i dette punktet uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff. Overfor dødsbo eller andre nye eiere enn eiers ektefelle, samboer eller livsarving, beregnes selskapets ansvar som om gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner sted. For dødsbo gjelder bestemmelsene i dette punktet uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden inntraff. Hvis innboforsikring er omfattet av forsikringsavtalen (se forsikringsbevis), er selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp: Nedgang i tingens omsetningsverdi som følge av skaden. Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet Skjønn Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår punkt 2 legges til grunn Overtakelse av panterett Er selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, inntrer selskapet i panthavers rett i den utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver. Selskapet kan likevel ikke gjøre sine rettigheter gjeldende til fortrengsel for tinglyste panterettigheter som hvilte på eiendommen da forsikringstilfellet inntraff, og som omfattes av forsikringen Eiendomsrett til skadde ting og til ting som kommer til rette Hvis innboforsikring er omfattet av forsikringsavtalen (se forsikringsbevis), gjelder følgende tillegg: Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen, og selskapet har rett til å overta skadde ting. Kommer ting til rette etter at erstat- Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 12 av 20

13 ning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Dersom den sikrede ikke ønsker dette, tilfaller tingen selskapet. 8. Egenandeler I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr med mindre annen egenandel er avtalt eller særskilt bestemt i vilkårene. Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen er fratrukket. Har sikrede flere forsikrede ting i selskapet som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes kun den høyeste egenandelen. Når det gjøres aldersfradrag i henhold til punkt 7, og dette fradraget overstiger den avtalte egenandel, trekkes ikke egenandel. Utgjør aldersfradraget mindre enn den avtalte egenandel, trekkes kun egenandel. Dersom egenandel for rørets alder og egenandel for gjentatte vannskader oppstår i kombinasjon, skal den høyeste egenandel av disse trekkes. Hvis en skade erstattes ved at selskapet fremskaffer tilsvarende, eller i det alt vesentlige tilsvarende, ting, plikter sikrede å innbetale egenandelen til selskapet. 8.1 Spesielle egenandeler Installert alarm Hvis FG-godkjent tyveri- og/eller vannalarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres avtalt egenandel med inntil kr ved tyveri/innvendige rørskader Naturskade Ved naturulykke etter Lov om naturskadeforsikring, gjelder den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til Lov om naturskadeforsikring Bruddskade på innvendige rør Ved skade på, og skade som skyldes brudd på, innvendige rørledninger med tilknyttet utstyr, blir egenandelen som følger: Type skade Antall skader Egenandel siste 24 måneder Bruddskade på innvendige rør: 2 2 x egenandel 3 3 x egenandel Hvis skaden skyldes frost, økes egenandelen med kr Gjentatte vannskader Ved flere vannskader av samme årsak på samme bygning innenfor et tidsrom av 24 måneder, blir egenandelen som følger: Type skade Antall skader Egenandel siste 24 måneder Vannskader: 2 Kr Kr Egenandel ved svikt i bygningskonstruksjonen Ved ekstraordinær svikt i bygningskonstruksjonen er egenandelen kr Ansvar Egenandel ved ansvarsskade er kr Rettshjelp Egenandel er kr 3 000, med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes kun én egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side Tyveri av sykkel Hvis innboforsikring er omfattet av forsikringsavtalen (se forsikringsbevis), gjelder følgende tillegg: Ved tyveri av sykkel som er registrert i godkjent sykkelregister, er egenandelen kr Abonnement skal være betalt og løpende. 9. Rettslig erstatningsansvar erstatningsansvar som sikrede, i egenskap av eier av den forsikrede eiendom etter gjeldende rett har pådratt seg for skade på en annen person eller annen persons ting. 9.1 Skadedefinisjon Med skade forstås skade på person eller ting. Personskade anses inntruffet dersom død, skade eller sykdom er påført en person. Tingskade anses inntruffet dersom løsøre, herunder dyr eller fast eiendom, er tapt eller påført fysisk skade. Økonomisk tap som er påført tredjeperson, som følge av en skade selskapet erstatter, regnes som en del av skaden. Selskapet erstatter skader konstatert av sikrede eller av skadelidte i løpet av forsikringstiden. Skaden blir å henføre til den forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet regnes som ett skadetilfelle, og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert. 9.2 Ansvar som ikke omfattes av forsikringen Ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen annen på hans vegne tar hånd om for leie, lån, bruk og oppbevaring. Ansvar som sikrede har påtatt seg å bære og som går utover alminnelige rettsregler. Med dette menes skade som bygger på tilsagn, avtale, løfte, kontrakt eller Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 13 av 20

14 garanti. Ansvar overfor medlemmer av den sikredes familie, herunder ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/fosterforeldre/svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/fosterbarn/ barnebarn/samboers barn og disse personers ektefeller/ samboere. Ansvar for ærekrenkelser eller oppreisning, herunder Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning, paragrafene 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l. Ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av sikrede, eller der sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse. Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri, båt, vannjet, vannscooter, luftfartøy (ekskl. modellfly) eller registrert trav- eller galopphest som trenes for eller deltar i løp. Likevel dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av: - Rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser og lignende som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t, med en totalvekt inntil 750kg. - Hangglider/paraglider uten motor. - Fritidsbåt med lengde til og med 14 fot, og påhengsmotor til og med 10 HK, kano, kajakk og seilbrett/surfebrett. Ansvar for skade på ting oppstått ved maskingravings-, sprengnings-, pelings- eller rivingsarbeid. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse. Foreldres objektive ansvar for barns skadeforvoldelse etter Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning, par. 1-2 nr. 2 Ansvar i yrke eller erverv. Styreansvar. Ansvar for skade voldt ved forsettlig handling eller unnlatelse, og følger av slik skade. Ansvar ved forurensning, dersom årsaken til forurensningen ikke er plutselig og uforutsett. Ansvar for skade på ting ved sopp og råte, eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. Ansvar for overføring av smittsom sykdom. 9.3 Forsikringssum Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr for hvert skadetilfelle. 9.4 Sikredes plikter ved skade Blir det reist erstatningskrav mot sikrede, eller kan det ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller direkte mot selskapet, plikter sikrede for egen regning: Å gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen. Å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig. Å møte ved forhandlinger eller rettergang. Hvis sikrede uten selskapets samtykke innrømmer erstatningsplikt, eller forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for selskapet. 9.5 Selskapets plikter ved skade Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen over-stiger egenandelen, plikter selskapet: Å utrede om det foreligger erstatningsansvar. Å forhandle med skadelidte. Om nødvendig å prosedere saken for domstolene. Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet, selv om forsikringssummen derved overskrides. Omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand som er valgt eller godkjent av selskapet, dekkes også. Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, erstattes ikke omkostninger som senere påløper utover det som er fastsatt. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Framsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet. Selskapets innrømmelse overfor skadelidte binder ikke sikrede. 10. Rettshjelp 10.1 Utgifter som dekkes Selskapet dekker nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere (jf. Domstolloven 218), retten, sakkyndige og vitner, når sikrede er part i tvist i egenskap av eier av den forsikrede eiendom eller privatperson. Rettshjelputgifter for juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelser og lignende dekkes ikke. Likevel dekkes sikredes andel av utgifter når nevnte juridiske personer representerer sikrede i den egenskap som er nevnt ovenfor Utgifter til rettsbehandling Utgifter til rettsmekling, inkludert forberedelser til slik megling, dekkes med inntil kr Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 14 av 20

15 Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Utgifter til voldgiftsdommere dekkes ikke. Idømte saksomkostninger dekkes ikke når sikrede er ankende part eller motanker. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod Saksomkostninger ved forlik Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller at sikrede ved dom er blitt tilkjent saksomkostninger, må eventuell avtale om at hver av partene skal bære egne saksomkostninger ikke inngås uten etter godkjennelse av selskapet. Uten slik godkjennelse fra selskapet, går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen Hvilke domstoler tvisten må høre inn under Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler, (jf. Domstolloven 1) eller jordskifteretten, og ha oppstått mens forsikringen var i kraft Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft Rettshjelputgifter dekkes ikke dersom sikrede, ved forsikringens ikrafttreden, var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag og forstod, eller måtte forstå, at tvisten kunne oppstå Tvist oppstått etter at eiendommen er solgt eller ved kjøp av ny bolig Selv om forsikringen på boligen ikke var i kraft da tvisten oppstod, dekkes likevel følgende tvistetilfeller: Dersom den forsikrede faste eiendom er solgt, og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, dekkes rettshjelputgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig, som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og tegnet egen forsikring på, dekkes rettshjelputgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpstidspunktet. Dette gjelder også tvist med selger ved kjøp av tomt for bygging av egen bolig Utgifter som ikke dekkes Selskapet dekker ikke rettshjelpsutgifter ved: Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv, herunder tvist som har sitt utspring i yrkessykdom eller yrkesskade. Tvist som gjelder fast eiendom utenfor Norden, herunder tvist om fysiske feil og mangler eller rene avtaletvister. Tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom. Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikrede faste eiendom eller leilighet. Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. Tvist som gjelder motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri, båt, vannjet, luftfartøy (ikke modellfly) eller registrert trav- eller galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. Likevel dekkes tvist som gjelder: - Rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser og lignende som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t, med en totalvekt inntil 750 kg. - Hangglider/paraglider uten motor. - Fritidsbåt med lengde til og med 14 fot og påhengsmotor til og med 10 HK, kano, kajakk og seilbrett/surfebrett. Straffesak og ærekrenkelsessak. Likevel dekkes sikredes utgifter når denne i slik sak krever erstatning av den som er mistenkt, siktet eller saksøkt. Ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom. Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen unntatt fra dekning. Tvist i saker om personskade, hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel dekkes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor saksomkostningsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til Tvistemålslovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift Definisjon av tvist Med tvist forstås at et krav er framsatt og bestridt, helt eller delvis, muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som tvist. Med saksanlegg menes utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning Forsikringssum Samlet erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring i flere forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Selskapets ansvar er alltid begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 15 av 20

16 ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatningsberegningen Erstatningsregler for rettshjelp Vil sikrede søke erstatning under rettshjelp i tvist som omfattes av forsikringen, må selskapet underrettes snarest mulig og senest ett år etter at tvisten er oppstått og advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet, eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler. Sikrede velger selv den advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Før saksanlegg dekker forsikringen rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg dekkes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til Tvistemålslovens 176. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats. Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandelen er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening. 11. Naturskade Selskapet dekker skade på brannforsikrede ting i Norge, som direkte skyldes naturulykke så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. 1 i Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 70. Når den forsikrede ting er et våningshus, bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg, herunder utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang, og gårdsplass i tilknytning til bygningen, oppad begrenset til 5 dekar. Tilsvarende omfattes den del av tilførselsvei som ligger innenfor avgrensning og areal som angitt ovenfor. For andre bygninger enn våningshus, bolighus og fritidshus, omfatter forsikringen i tillegg til bygning kun utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang Skader som ikke dekkes Forsikringen dekker ikke skade På skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet dekker likevel naturskade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen, når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge. Som alene rammer antenner, skilt, markiser o. l. Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre. Er forsikret ting skadet eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i Forsikringsavtaleloven 6-4, begrenset til verdien av den forsikrede tingen. Som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang. Som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte o. l. På byggverk eller ting i dette, når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud - i medhold av Naturskadelovens 22 - og skaden er av slik art som erklæringen gjelder Andre bestemmelser om naturskade Blir det etter naturskade på byggverk tinglyst erklæring etter Naturskadelovens 22, om at eiendommen er særlig utsatt for naturskade, og utgiftene til utbedringen er 60 % eller mer av forsikringsverdien for det skadde byggverk, svarer selskapet for den økning i skade som nekting av reparasjon/gjenoppføring medfører. Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når: Skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for ikke å ha forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, vedkommendes mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last. Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 16 av 20

17 Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe er begrenset til det beløp som er fastsatt av Kongen. Overskrides denne grense, må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden Ankenemnda for Statens Naturskadefond Er det tvil om: det foreligger naturskade, eller det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer, eller betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning på grunn av svak konstruksjon, dårlig vedlikehold m v (se ovenfor) er tilstede, kan sikrede eller selskapet forelegge spørsmålet for ankenemnda for Statens Naturskadefond, etter reglene i Naturskadeloven 18. Ankenemndas vedtak kan ikke påklages. 12. Hussopp Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at hussoppforsikring er omfattet dekkes også hussopp som beskrevet under: Forsikringsvilkår av juli I tillegg til disse vilkårene gjelder også Bestemmelsene i forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særbestemmelser gitt av selskapet. Generelle vilkår. Lov av 16. juni 1989, nr 69 om forsikringsavtaler (FAL). 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset, forsikringsstedet. 3. Hva forsikringen omfatter 3.1. Skade på den eller de boliger som er nevnt i forsikringsbeviset, og kun den/disse. Andre frittliggende bygninger på eiendommen er forsikret bare hvis det er inngått særskilt avtale om det med Norsk Hussopp Forsikring. 4. Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder 4.1 Selskapet svarer for Skade på bygning (nedbrytning) etter råtesopper og insekter Unntatt er råteskade på dører, vinduer og lekter på yttervegg/tak og alt annet utvendig treverk Bekjempelse av stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr og andre skadeinsekter. Bekjempelsestiltak mot skadeinsekter som nevnt i punkt skal utføres av autoriserte skadedyrbekjempere etter gjeldende forskrifter og bransjenorm og rekvireres av Norsk Hussopp Forsikring. 4.2 Generelle unntak Selskapet svarer ikke for Utvikling av blåved, svertesopp, muggsopp eller annet som er skjemmende for utseendet Bekjempelse av aktivitet som har startet eller den del av skade som startet sin utvikling før forsikringsavtalen begynte å løpe, og heller ikke for bekjempelse av aktivitet eller den del av skade som har utviklet seg etter at forsikringen er opphørt selv om aktiviteten eller skaden startet sin utvikling i forsikringstiden Kostnader til vedlikehold og forbedringer samt behandling av forebyggende karakter. 5. Skadeoppgjør Forsikringsavtaleloven 6-1 er fraveket, i stedet gjelder: 5.1 Skademelding Skade skal meldes til Norsk Hussopp Forsikring uten ugrunnet opphold. Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt Norsk Hussopp Forsikring innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. Forsikringsavtaleloven Alternative oppgjørsformer Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved Kontantoppgjør Reparasjon Gjenoppføring Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet måtte betale for reparasjon eller gjenoppføring. Se også bestemmelsen om skjønn i punkt Skade- og verdiansettelse Skaden settes til kostnadene ved reparasjon av skadet bygning til samme eller i det vesentlige samme stand som før skaden inntraff, beregnet etter kostnadene på skadedagen. Skaden kan ikke settes høyere enn gjenoppføringskostnaden på tilsvarende ny bygning, fratrukket gjenverdier etter at skaden inntraff, regnet etter samme regel Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk Kostnader sikrede pådrar seg for å undersøke om skade foreligger Behandling eller reparasjon uten på forhånd å ha innhentet samtykke fra Norsk Hussopp Forsikring. 5.4 Prisstigning Prisstigning erstattes for den tid det normalt vil ta å reparere skaden eller gjenoppføre bygningen, begrenset til 24 måneder. Prisstigningen beregnes i forhold til prisnivået på skadedagen og den gjennomsnittlige endring i Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks. Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 17 av 20

18 5.5 Erstatningsoppgjør Erstatningen beregnes etter reglene i punkt 5.3. MVA erstattes bare dersom kostnaden er pådratt og sikrede fremlegger dokumentasjon på det. 5.6 Selskapets renteplikt Sikrede har i tillegg krav på renter av erstatningen i samsvar med reglene i Forsikringsavtaleloven Skjønn Fastsettelse av skadebeløp og gjenoppføringskostnad avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår, punkt 2, får i så fall anvendelse. 6. Egenandel I erstatningsoppgjøret fratrekkes for hvert skadetilfelle en egenandel på kr hvis ikke annen egenandel fremgår av forsikringsbeviset. 7. Sikkerhetsforskrifter og endringer av risiko Følgene av ikke å overholde dem. Identifikasjon. Hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder. Sikredes plikter for øvrig. 7.1 Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler fastsatt for å forebygge eller begrense skade. Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til en hver tid er overholdt. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller unnlatt å påse at de overholdes, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. Forsikringsavtaleloven Handlinger og unnlatelser fra sikredes ektefelle som bor sammen med siktede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold, får samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingen eller unnlatelsene var foretatt av sikrede selv, jf. Forsikringsavtaleloven Sikrede har en generell plikt til å etterse og vedlikeholde forsikret eiendom. I tillegg kommer en spesiell plikt til å etterse yttertak, takbeslag, takrenner og nedløpsrør, våtrom og installasjoner for vann og avløp. Mangler skal utbedres uten ugrunnet opphold. Kryprom skal være tilgjengelig for inspeksjon. I krypkjeller skal det ikke lagres noe organisk materiale, f.eks treverk. 7.4 Sikrede plikter å følge de pålegg selskapet gir om vedlikehold og utbedring av mangler. 7.5 Sikrede plikter å utbedre mangler. Utbedring av mangler i forhold til offentlige forskrifter skal utføres ved hjelp av kvalifiserte fagfolk. 7.6 Tilbygg eller annen vesentlig forandring skal utføres etter gjeldende byggeforskrifter og norske standarder og skal meldes til Norsk Hussopp Forsikring. For tilbygg eller annen vesentlig forandring, jf. Forsikringsavtaleloven Andre bestemmelser om forsikringsavtalen Forhold i forsikringstiden 8.1 Selskapet har til enhver tid rett til å besiktige forsikret bygning. Besiktigelsen skjer uten kostnad for sikrede. Besiktigelsesrapporten er til selskapets eget bruk. Den er ikke å anse som noen garanti for at det ikke finnes mangler eller skader Selskapet kan etter utført besiktigelse la være å fornye forsikringen ved første forfall. Dette med bakgrunn i at bygningen risikomessig ikke egner seg for forsikring. 13. Generelle vilkår - Hussopp For forsikringen gjelder også Forsikringsvilkår av mars 2012 og forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL), hvis de ikke er fraveket i forsikringsvilkårene eller den enkelte forsikringsavtale. 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med jordskjelv og vulkanske utbrudd, atomkjernereaksjoner, krig eller krigslignende handlinger enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 2. Skjønn Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikrings vilkårenes punkt 5.7 gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen én uke etter at han eller hun har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han eller hun velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av by- eller herredsretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene plikter å innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sin skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 18 av 20

19 Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorarer til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter. 3. Følgende av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jf. FAL 4-2, 4-3 og Foreldelse Selskapet er fri for ansvar hvis a) Sikrede ikke har meddelt kravet til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. b) Sikrede ikke har anlagt sak eller krevd nemndbehandling innen seks måneder regnet fra den dag selskapet skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig har minnet sikrede om fristen, dens lengde og følgen av at denne oversittes, jf. FAL 8-5 og c) Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL Oppsigelse i forsikringstiden 5. Selskapet kan si opp forsikringen a) Med 14 dagers varsel, jf. FAL 4-3, hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. b) Med øyeblikkelig virkning, jf. FAL 4-2 og 4-3, hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen. c) Hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med en ukes varsel, jf. FAL 8-1. d) Etter inntruffet skade hvis sikrede gjentatt eller grovt har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, eller hvis det i løpet av de siste 12 måneder har vært minst 3 skader tilsammen under denne og andre avtaler med selskapet. Oppsigelsesfristen er 2 måneder, jf. FAL 3-3. e) Med 2 måneders frist der bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres i forsikringstiden på en måte som innebærer at Norsk Hussopp Forsikring ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse, jf. FAL 3-3. f) Sikrede kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner, jf. FAL 3-2, 2. ledd. 6. Fornyelse av forsikringen Forsikringsavtalen er bindende i avtalt forsikringstid, normalt ett år. Likevel kan forsikringstakeren si opp avtalen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner. Forsikringstakeren kan også flytte forsikringsavtalen til annet forsikringsselskap, jf. FAL 3-6. Forsikringstakeren kan si opp forsikringsavtalen fra utløp av forsikringstiden dersom selskapet varsles om dette innen forsikringstidens utløp, jf. FAL 3-4. Forsikringen fornyes for ett år av gangen dersom forsikringstakeren ikke nytter sin rett til oppsigelse, jf. FAL 3-2. Vilkår og premie kan endres ved hvert hovedforfall. 7. Eierskifte Ved eierskifte opphører forsikringen. Dersom den nye eieren ikke har tegnet forsikring, svarer selskapet likevel for forsikringstilfeller som inntrer innen fjorten dager etter eierskiftet, jf. FAL 7-2. Salg av eiendommen skal meldes til selskapet. 8. Ulovlige interesser kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger. 9. Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 10. Lovvalg Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 11. Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 12. Valuta Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. 13. Personopplysninger De personopplysninger selskapet innhenter om deg er nødvendige for at selskapet skal kunne administrere forsikringen og oppfylle selskapets avtaleforpliktelser. Dersom selskapet har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Etter personopplysningsloven har du rett til å få innsyn i de opplysninger selskapet har om deg, og rett til å kreve at selskapet retter feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Har du spørsmål om selskapets bruk av personopplysninger, kan du henvende deg til selskapet. Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 19 av 20

20 14. Bistand i klagesaker Bistand i klagesaker kan søkes i Finansklagenemnda Postboks 53 Skøyen 0212 Oslo Besøksadresse Drammensvn. 145 A Tlf : Dette kontoret er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet og Finansnæringens Hovedorganisasjon for å imøtekomme det behov for hjelp som en forsikringstager eller skadelidt kan ha i forbindelse med et skadeoppgjør. Kontorets virksomhet omfatter alle forsikringsbransjer, også forsikringer for næringslivet. Klagesaksbehandling i Finansklagenemnda er gratis. Vilkår Hytteforsikring med innbo, side 20 av 20

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK11503 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.01.2016. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER BYGNING EKSTRA Vilkår PPK32002 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.07.2016. Bygning Ekstra er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke.

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke. Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard bygning-/husforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand.

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand. INNBO- OG LØSØREFORSIKRING - NORMVILKÅR Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard innbo-/løsøreforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for side 3 2 Hvor forsikringen gjelder side 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder side 3

1 Hvem forsikringen gjelder for side 3 2 Hvor forsikringen gjelder side 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder side 3 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2014 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side 3 2 Hvor forsikringen gjelder side 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder side 3 3 Hvilke skader forsikringen

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging

Detaljer

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1 Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1. Hva forsikringen omfatter Utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for, herunder rehabilitering, ombygging

Detaljer

LOFAVØR STANDARD HUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD HUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD HUSFORSIKRING Vilkår av 01.05.2011 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forsikringen gjelder til fordel for

Forsikringen gjelder til fordel for NATURSKADEFORSIKRING NORMVILKÅR INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Forsikringen gjelder til fordel for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade

Detaljer

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle, samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med

Detaljer

Hus. Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01

Hus. Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01 Hus Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3 Innboforsikring IBO1-3 Forsikringsvilkår Innhold A.1 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.3 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.4 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER A.5 SKADEOPPGJØRSREGLER

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02)

Vilkår innbo (INNBO02) Vilkår innbo (INNBO02) Innbo- og løsøreforsikring. Innbo og løsøre i hjem eller hytte. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring

Detaljer

Fritidshus Maks. Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01

Fritidshus Maks. Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01 Fritidshus Maks Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Hus Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår Side 2 av 5 Avtalevilkår 1 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder 1.1 Selskapet svarer for 1.1.1 Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte

Detaljer

Fritidshus. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01

Fritidshus. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01 Fritidshus Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01 Innhold 1. Hvem bygningsforsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen. Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2001 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Basis

Avtalevilkår Bygning Basis Avtalevilkår Bygning Basis Gjelder fra 01.01.2013 TBBA113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle, samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med

Detaljer

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus 1 INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Hvor forsikringen gjelder... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Hva som er forsikret...3 4. Hvilke skader som erstattes...

Detaljer

Hus og Fritidshus HUS. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen

Hus og Fritidshus HUS. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen for Sjøoffiserforsikringen HUS Hus og Fritidshus Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk

Detaljer

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra 1.1.2016 For avregningen gjelder bestemmelsene i Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Lov om naturskadeforsikring av 16.juni 1989 Disse

Detaljer

Hus og Fritidshus HUS. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Hus og Fritidshus HUS. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer HUS Hus og Fritidshus Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Innehaver av panterett i løsøre eller

Detaljer

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Snøscooter Ansvar Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for. Bolig/fritidsbolig

Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for. Bolig/fritidsbolig Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for Bolig/fritidsbolig Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 4 5 Andre

Detaljer

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2008 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Erstattes vilkår av 1. januar 2012 Gjelder for bygning med inntil fire leiligheter og hytter. INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Fritidshus Maks. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- M01

Fritidshus Maks. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- M01 Fritidshus Maks Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- M01 Innhold 1. Hvem bygningsforsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem innboforsikringen gjelder for 2. Hvor innboforsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011

HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011 HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011 INNHOLD: Hytte - bygningskasko Ansvar Rettshjelp Naturskade Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Hus Maks Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Avtalevilkår Villa Basis

Avtalevilkår Villa Basis Avtalevilkår Villa Basis Gjelder fra 01.01.2010 TVBA 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Avtalevilkår Villa Basis

Avtalevilkår Villa Basis Avtalevilkår Villa Basis Gjelder fra 01.01.2009 TVBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4 HVILKE SKADER SOM ERSTATTES... 5 5 ANDRE PERSONERS HANDLINGER OG UNNLATELSER, ENDRING AV RISIKO

Detaljer

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 5 5 Andre personers handlinger og unnlatelser, og endring av

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Innboforsikring Erstatter vilkår av 1. januar 2012 INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader

Detaljer

Avtalevilkår Villa Best

Avtalevilkår Villa Best Avtalevilkår Villa Best Gjelder fra 01.01.2010 TVBE 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Vilkår Innbo og Løsøre

Vilkår Innbo og Løsøre Side 1 av 10 Vilkår Innbo og Løsøre Gjeldende fra 15.9.2011. I tillegg til dette vilkåret gjelder: * Forsikringsbeviset * Generelle vilkår * Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 *Øvrig lovverk Forsikringsbeviset

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Gjelder fra 01.01.2009 TFBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader

Detaljer

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2015 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 Ved skade kontakt Skadeservice på telefon 815 73 440 Telefaks: 67 22 41 10 2012-1- Erstatter vilkår for Verdigjenstand

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.07.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Vilkår Innbo og Løsøre

Vilkår Innbo og Løsøre Side 1 av 9 Vilkår Innbo og Løsøre Gjeldende fra 01.04.2008. Unison Forsikring ASA benevnes i det etterfølgende som Selskapet. 1 Hvem innboforsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker.

Detaljer

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 TIBE 111 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.07.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for innbo

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for innbo Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for innbo Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 3 2. Hvor forsikringen gjelder... 3 3. Hva som er forsikret... 3 Hoveddekninger som gjelder for alle

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Best

Avtalevilkår Bygning Best Avtalevilkår Bygning Best Gjelder fra 11.11.2011 TBBE111 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2013 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

-*- Demonstration Powered by HP Exstream 07/31/2015, Version 8.0.314 32-bit -*- Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-002 av 01.01.

-*- Demonstration Powered by HP Exstream 07/31/2015, Version 8.0.314 32-bit -*- Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-002 av 01.01. Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-002 av 01.01.2015 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle, samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.01.2016 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.01.2016 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILK JC101 Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILKÅR NR. JC101 Vilkår av 01.12.09. Avløser vilkår av 01.08.08 Disse vilkår gjelder i tillegg til vilkår JC100 1. Hva forsikringen omfatter 1.1. Forsikringen

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger.

Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger. Vilkår hus (hus04) Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldende forsikring. Hvilken

Detaljer

Vilkår 2016. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2016. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2016 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer