1 Fellesbestemmelser Hvem forsikringen gjelder for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter..."

Transkript

1 Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser Hvem forsikringen gjelder for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder Endring av risiko og sikkerhetsforskrifter Skadeoppgjør Egenandeler Ansvarsforsikring Rettshjelp SÆRVILKÅR M1 - SUPERFORSIKRING I TILLEGG GJELDER: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. Generelle forsikringsvilkår Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 i den utstrekning den ikke er fraveket i forsikrings-vilkårene. Lov om naturskadeforsikring av 16. juni Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Komplett Forsikring leveres av Troll Forsikring AS. Med selskapet nevnt i disse vilkår menes Troll Forsikring AS, H. Heyerdahls gate 1, PB 1442 Vika, 0115 Oslo Foretaksregisteret Org. nr.: Bygningsforsikring Side 1 av 16

2 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 OPPLYSNINGSPLIKT I forbindelse med inngåelsen eller fornyelse av en forsikringsavtale kan selskapet be om opplysninger om forhold som kan ha betydning for vurderingen av risikoen. Forsikringstakeren og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. Forsikringstaker og den forsikrede skal også på eget initiativ gi opplysninger om forhold som han/hun må forstå er av vesentlig betydning for vurderingen av risikoen, se FAL 4-1, 4-3, 13-1 og Har forsikringstakeren eller den forsikrede svikaktig forsømt opplysningsplikten og det er inntruffet et forsikringstilfelle er selskapet uten ansvar. Har forsikringstakeren eller den forsikrede ellers forsømt sin opplysningsplikt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort, se FAL 4-2, 13-2 og Er det oppstått tap eller skade har forsikrede / forsikringstaker bevisbyrden for at et forsikringstilfelle har inntruffet, og har også bevisbyrden for at forsikringstilfellet har medført utgifter/merutgifter i henhold til gjeldende forsikringsvilkår. 1.2 SIKKERHETSFORSKRIFTER / AKTSOMHET Forsikringen har sikkerhetsforskrifter, ref. pkt. 6.2 og 9.3.6, som skal forebygge eller begrense tap/skade, og disse skal overholdes. Er en sikkerhetsforskrift brutt kan selskapets erstatningsansvar settes ned eller falle bort. Et slikt forbehold kan ikke gjøres gjeldende dersom sikrede bare er lite å legge til last, eller dersom forsikringstilfellet ikke skyldes overtredelsen. Selv om selskapet kan gjøre gjeldende at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, kan selskapet likevel pålegges delvis ansvar. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på arten av sikkerhetsforskriften som er overtrådt, skyldgraden, skadeforløpet om forsikrede var i selvforskyldt rus og forholdene ellers, se FAL 4-8 og Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av ansvar vil få for den/de som har krav på forsikringen, eller for andre personer som er økonomisk avhengig av sikrede og forholdene ellers. Selskapet kan ikke påberope reglene dersom sikrede eller en person som etter FAL 4-11 skal likestilles med sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, ref. FAL 4-9, 13-8 og Er et forsikringstilfelle inntruffet skal sikrede snarest melde dette til selskapet. Er det oppstått skade/tap/utgifter, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes for å avverge eller begrense dette, se FAL 4-10, 13-11, Oppstår det skade, tap og / eller utgifter som følge av at sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har forsømt sine plikter etter nevnte bestemmelser i FAL, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort, se FAL Dersom retten til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av slike handlinger eller unnlatelser, får dette samme virkning også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av medforsikret ektefelle/samboer/partner, ref. FAL DEFINISJONER Nærmeste familie: Ektefelle/samboer/registrert partner, barn, barnebarn, oldebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svogere, svigerinner, svigerforeldre og svigerdatter/-sønn. Samboer: Den som lever sammen med forsikringstaker i et ekteskapslignende forhold og har samme bostedsadresse i Norge, registrert i folkeregisteret Merutgifter: Utgifter som bare påløper pga. at et skadetilfelle er inntruffet Bygningsforsikring Side 2 av 16

3 2 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen gjelder for: 2.1 innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i eiendommen. 2.2 Annen panthaver. Ved skadeoppgjør kan selskapet forhandle med hjemmelsinnehaver og utbetale erstatning til ham med bindende virkning for medforsikrede, med mindre selskapet har fått skriftlig meddelelse om den medforsikredes interesse etter at skaden inntraff, men før oppgjøret finner sted. 2.3 Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede endre avtalen eller la den opphøre. 2.4 Forsikringen opphører ved eierskifte. 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3.1 Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet). 3.2 Naturskadeforsikringen gjelder i Norge. 3.3 Ansvarsforsikringen gjelder i Norden. 3.4 Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden. 4 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 4.1 BYGNING SOM ER NEVNT I FORSIKRINGSBEVISET. Til bygning regnes også dens grunnmur og fundamenter, innvendige rørføringer, ledninger og fast montert utstyr som er nødvendig for bygningens formål, og som ikke er spesielt montert for eller er et ledd i produksjon- og/eller næringsvirksomhet. Forsikringen omfatter ikke kunstnerisk utsmykning Når bygning er forsikret omfattes også utvendige ledninger med tilknyttet utstyr fram til brønn, spredeledning eller offentlig ledning, som fører væske eller elektrisitet til eller fra bygning. Forsikringen omfatter også oljetank, septiktank og drenskum. Forsikringen omfatter ikke drensrør, jordvarmerør, infiltrasjonsledning og spredeledning-/ grøft Hageanlegg, utvendig vannbasseng med tilknyttede ledninger, gjerde og flaggstang. Erstatningen er begrenset med tilsammen kr ,- dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. Ved erstatning for beplantning i hageanlegg. Beregnes erstatningen lik gjenanskaffelsesprisen av tilsvarende ung vekst. Forsikringen omfatter ikke brygge, kaianlegg ol. eller veksthus, dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset Merutgifter på grunn av offentlig påbud gitt med hjemmel i lov eller forskrift. Kravet må gjelde den skadde del av bygningen og være en direkte følge av skaden. Se pkt Unntatt er utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv som skaden ikke hadde inntruffet. Erstatningen er begrenset med tilsammen kr , Har vedkommende myndighet - med hjemmel i lov eller offentlige forskrifter - gitt påbud i henhold til pkt ovenfor, kan selskapet kreve at påbudet påklages eller det kan selv påklage det Er gjenoppbyggingen på samme byggetomt hindret ved lovhjemlet inngrep, gjelder forsikringen også med samme betingelser ved gjenoppføring på annet sted - i den utstrekning nødvendige merutgifter påløper på det nye sted på grunn av påbud fra offentlig myndighet om bygningens utførelse Grunnundersøkelser og fundamentering i forbindelse med gjenoppføring av bygning. Bygningsforsikring Side 3 av 16

4 4.1.7 Utgifter som ikke direkte vedrører byggearbeidet, men som er en betingelse for at bygningen tillates gjenoppført på samme forsikringssted Utgifter til rivning, rydding og bortkjøring av verdiløse rester etter skade Tapt husleieinntekt og tap ved at egen bolig ikke kan brukes etter skade. For erstatningsberegning, se pkt Påløpende ekstrautgifter på grunn av prisstigning i den tid det normalt tar å reparere / gjenoppføre bygningen. For erstatningsberegning, se pkt Erstatningsansvar i egenskap av personlig eier av den forsikrede eiendom. Se pkt Rettshjelpforsikring i egenskap av personlig eier av den forsikrede eiendom. Se pkt HVILKE SKADER SOM ERSTATTES OG HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER. 5.1 FELLESREGLER Skade må inntreffe plutselig og uforutsett i forsikringstiden. Selskapet svarer ikke for skader som skyldes svak konstruksjon, mangelfullt vedlikehold/tilsyn, gradvis forringelse ved rust, korrosjon, annen tæring, eller slitasje, elde, bruk o.l. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer dekkes ikke. 5.2 BEREGNING AV MERUTGIFTER Merutgifter ved utbedring/gjenoppføring settes til forskjellen mellom verdien av en bygning tilsvarende den forsikrede med samme størrelse, men utført i samsvar med påbudene, og verdien av den forsikrede bygning. Merutgifter ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med ved fastsettelse av verdien Merutgifter ved grunnundersøkelser og fundamentering beregnes som for en bygning tilsvarende den forsikrede, utført i samsvar med påbudene. Som merutgifter anses ikke utgifter til utgraving/utsprengning av kjeller Er den bygning som gjenoppføres større enn den skadede bygning, beregnes utgifter som ikke direkte vedrører byggearbeidet etter forholdet mellom gulvarealet i den skadede bygning og gulvarealet i den bygning som gjenoppføres Utbedring/gjenoppføring må være avsluttet innen 5 år etter skadedagen. Fristen kan søkes forlenget dersom inngripen fra offentlig myndighet sinker eller hindrer byggearbeidet. 5.3 BRANN, LYNNEDSLAG OG ELEKTRISK FENOM EN Sikkerhetsforskrift, se pkt og 6.2.5, jf. pkt Selskapet erstatter skade ved 1. brann, dvs. ild som er kommet løs. 2. lynnedslag og/eller elektriske fenomen, samt skade ved brudd på elektrisk ledning. Aldersfradrag for bygning, se pkt plutselig nedsoting Skade som ikke erstattes: 1. Svi og gnistskader som ikke skyldes brann. 2. Skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme. 3. Skade som skyldes sprengningsarbeid på forsikringsstedet. Bygningsforsikring Side 4 av 16

5 5.4 VANN OG ANNEN VÆSKE Sikkerhetsforskrifter, se pkt og 6.2.5, jf. pkt Selskapet erstatter skade ved 1. utilsiktet utstrømming av vann eller annen væske ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse fra ledning med tilknyttet utstyr. brannslukningsapparat. akvarium og vannseng. 2. vann eller annen væske som trenger inn i bygning utenfra når væsken kommer fra kloakk-, avløps- eller overvannsledning i grunnen, eller tilførselsledning for vann eller fyringsolje. 3. vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng, gjennom grunnen eller gjennom avløpssystemet, når det fører til synlig, frittstående vann over laveste gulv. Vann i oppforet gulvkonstruksjon regnes ikke som frittstående. Unntatt er skade ved sopp, råte eller bakterier Skade som ikke erstattes: 1. Skade som skyldes sviktende drenering eller vanninntrengning gjennom utett grunnmur eller bunnsåle. 2. Skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp, samt utett forbindelse mellom tak og taksluk / innvendig nedløp, samt utettheter i bygning eller tak. 3. Skade på våtrom/sanitærrom, (vaske-, bade-, dusjrom el) når skaden skyldes at våtrommet/sanitærrommet ikke er vanntett, uansett årsak til utettheten. 4. Skade som følge av kondens, søl og vanlig bruk. 5. Skade ved sopp, råte og bakterier. 6. At vann gjentatte ganger trenger inn gjennom avløpsledning, på grunn av at avløpssystemet ikke har tilstrekkelig kapasitet Brudd på ledning for vann eller annen væske. Brudd på tank, kum, bereder/beholder eller fyrkjele. Sikkerhetsforskrifter, se pkt og 6.2.5, jf. pkt Selskapet erstatter skade ved 1. brudd på innvendig ledning med tilknyttet utstyr. Bunnledninger, det vil si de ledninger som ligger i grunnen under huset, regnes som utvendig ledning. Egenandel og aldersfradrag på varmvannsbeholder /bereder og fyringskjel, se pkt brudd på utvendig ledning med tilknyttet utstyr Egenandel og aldersfradrag på utvendig rørledning - av annet materiale enn plast og kobber, se pkt Skade som ikke erstattes: 1. Utgifter til tining av utvendig ledning. 2. Skade på drensledning. 3. Skade på takrenne, utvendig nedløp, taksluk for innvendig nedløp. 5.5 TYVERI OG SKADEVERK Hvilke skader selskapet erstatter og hvilke begrensninger som gjelder Sikkerhetsforskrift, pkt og 6.2.5, jf. pkt 1.2. Forsikringen gjelder for skade ved tyveri fra forsikret bygning og plutselig skadeverk i eller på bygning. Skade forårsaket av husstandsmedlem, leieboer eller dennes husstand erstattes ikke. Bygningsforsikring Side 5 av 16

6 5.6 SNØTYNGDE Sikkerhetsforskrift se pkt og 6.2.5, jf. pkt Selskapet erstatter skade ved snøtyngde og snøpress. ras på eller fra tak. Egenandel er kr ,-, dersom ikke høyere egenandel er avtalt Skade som ikke erstattes: Skade på beplantning 5.7 NATURSKADE Selskapet erstatter 1. Skade ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf Lov om naturskadeforsikring. a) Unntaket i naturskadelovens 1 for skade på antenner alene, gjelder ikke når antennen er fastskrudd/boltet i bygning eller fundament på bakken. b) Unntaket i naturskadelovens 1 for skade på markiser alene, gjelder ikke når markisen er fastskrudd/boltet i bygning. Egenandelen, som departementet fastsetter, er for tiden kr Skade ved vind, som er svakere enn storm. Skade som ikke erstattes: Skade på hageanlegg, antenner, skilt, markiser ol. Egenandel er kr SVIKT I BYGNINGSKONSTRUKSJON Selskapet erstatter skade ved ekstraordinær svikt i de bærende bygningskonstruksjoner de første 25 år etter at huset var nytt. Egenandel er kr ,-. Ved forskjellig alder på bygningsdeler (f.eks.ved tilbygg), legges eldste bygningsdels alder til grunn. Skade som ikke erstattes: Skader som oppstår så lenge leverandørgarantien løper eller som oppstår tidligere enn 12 måneder etter at overtakelsen har funnet sted. Kostnader til utbedring av de svakheter som forårsaket skaden. Skade alene på bærende konstruksjon under laveste gulv. Som skyldes insekter, dyr, sopp og råte. Den del av skaden som har utviklet seg etter at forsikringen er opphørt, selv om skaden inntraff i forsikringstiden. 5.9 ANNEN SKADE PÅ BYGNING Sikkerhetsforskrift se pkt jf. pkt Selskapet erstatter annen plutselig og utilsiktet skade på bygning og som ikke er nevnt i pkt Samtlige unntak og begrensninger som er nevnt i pkt gjelder også her Skade som ikke erstattes: 1. Skade ved sviktende fundamentering, setninger i grunnen, jordtrykk, frost, tele, materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje. 2. Skade som alene består i riper, svinnsprekker, flekker, avskallinger ol. Bygningsforsikring Side 6 av 16

7 3. Skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett. 4. Skade som skyldes dyr, insekter, sopp og råte. 5. Skade på innretning, utstyr, glass og sanitærporselen som er spesielt montert for, eller har tilknytning til ervervsvirksomhet. 6. Skade ved kondens. 7. Skade ved mangelfull eller sviktende drenering. 8. Skade som bare rammer elektrisk eller mekanisk innretning, maskin eller apparat. 9. Skade ved ras på eller fra tak. 6 ENDRING AV RISIKO OG SIKKERHETSFORSKRIFTER 6.1 ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING AV RISIKO Sikringstiltak Sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset skal være gjennomført og vedlikeholdt. Dersom det har skjedd en endring som betinger høyere premie, kan selskapets ansvar bli forholdsmessig satt ned (jf FAL 4-7) Fraflyttet / ubebodd bygning Når en bygning er fraflyttet, erstattes bare brann- og naturskade, jf. pkt. 5.3 og 5.7. Bygningen regnes uansett som fraflyttet når den ikke lenger kan brukes som fast bolig, og en vesentlig del av innbo og løsøre er fjernet (jf. FAL 4-6) Utleiet bygning Forsikringen er overtatt basert på at eier / forsikringstaker bebor minimum 50 % av villaens (hovedbygningens) areal, dersom ikke særskilt avtale om annet er inngått. Endres selskapets risiko for skader i forhold til den risiko som fremgår av forsikringsbeviset, begrenses selskapets ansvar seg til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt, og den premie som skulle ha vært betalt (jf. FAL 4-7). 6.2 SIKKERHETSFORSKRIFTER Fastsatte sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler for å forebygge / begrense skade / tap. Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Ved overtredelse kan erstatningen reduseres eller falle bort. Ref. pkt Varsling og slokkingsutstyr Boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler i hver etasje plassert slik at den høres tydelig på soverom når dører er lukket, og husbrannslange eller 6 kg s ABE-pulverapparat som kan benyttes i alle rom Oppvarming av bygning og stenging av hovedstoppekran. Bygningen skal alltid være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskade, eller sørge for nedtapping av røranlegg. Ved nedtapping må sikrede før stenging av stoppekran, kontrollere at denne er tett Innbruddssikring Dører skal være låst, og vinduer og andre åpninger i bygning/rom i bygning skal være lukket og forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen. I bygning og tilhørende uthus / garasje, skal alle ytterdører eller dører inn til rom hvor ting oppbevares, være låst eller tilsvarende sikret. Nøkkel oppbevares i låst bygning eller tilsvarende utilgjengelig for uvedkommende. Alle vinduer og øvrige åpninger skal være lukket og sikret. Vindu i luftestilling regnes ikke som lukket Snømåking av tak. Sikrede skal sørge for snømåking av tak på forsikret bygning, slik at bygningen ikke blir utsatt for større snøtyngde enn det den er beregnet for Vedlikehold og tilsyn Sikrede skal sørge for vedlikehold og jevnlig tilsyn med forsikret bygning med tilknyttet utstyr, slik at bygningen kan tåle de påkjenninger den er beregnet for. Bygningsforsikring Side 7 av 16

8 6.3 ANDRE PERSONERS HANDLING OG UNNLATELSER Handlinger og unnlatelser fra sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold, får samme virkning for sikredes rettigheter som om handlingene og unnlatelsene var foretatt av sikrede selv (jf FAL 4-11). 7 SKADEOPPGJØR FAL 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler: 7.1 FELLESREGLER Skademelding Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold. Selskapet kan kreve at skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller foretaksnummer. Følgende skader skal meldes til politiet: - Brann, tyveri og hærverk. Selskapet kan kreve at også andre skader meldes til politiet Alternative oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør. reparasjon. gjenoppføring / gjenanskaffelse, eller at selskapet fremskaffer tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting. Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenanskaffelse / gjenoppføring. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, kan selskapet erstatte arbeidspenger med 50 % av normale håndverkspriser og eksklusive mva. Ved reparasjon eller gjenoppføring/ gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes Forsikringssummer, underforsikring 1. Fullverdi - bygning Fullverdiforsikret bygning er forsikret for inntil hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, bygning på skadestedet - gjenoppføringsprisen. Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med. Tilbygg eller annen forandring som innvirker på bygningens gjenoppføringspris, omfattes av forsikringen og skal meldes til selskapet. Er melding ikke gitt, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom gjenoppføringsprisen slik den ville vært uten og slik den er med forandringen (underforsikring). Omfatter forsikringen bygninger uten spesifikasjon i forsikringsbeviset, gjelder tilsvarende bestemmelse for ikke anmeldt ny bygning. 2. Fast forsikringssum -bygning Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker. Er forsikringssummen lik gjenoppføringsprisen eller høyere, erstattes hele skaden. Er forsikringssummen lavere enn gjenoppføringsprisen, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og gjenoppføringsprisen (underforsikring). 3. Førsterisiko For poster med oppgitt sum i forsikringsvilkårene og for poster i forsikringsbeviset betegnet som "førsterisiko", erstattes skaden inntil de oppgitte summer. Underforsikringsreglene ovenfor gjelder ikke Renteplikt Sikrede har krav på rente av erstatningen, jfr. FAL 8-4 og Bygningsforsikring Side 8 av 16

9 7.1.5 Eiendomsretten til skadde ting eller ting som kommer til rette. Sikrede er pliktig til å beholde en skadd ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen. Selskapet har rett til å overta skadde ting. Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede det, tilfaller tingen selskapet. eieren, inntrer selskapet i panthavers rett i den utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver Skjønn Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. reglene om skjønn i Generelle forsikringsvilkår pkt 2 legges til grunn Selskapets overtakelse av panterett Er selskapet ansvarlig overfor panthaver men ikke overfor 7.2 ERSTATNINGSBEREGNING Fradrag i erstatningen Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i forsikringsvilkår eller lov før fradrag av egenandel Merverdiavgift Merverdiavgift som er påløpt innen 5 år fra skadedagen, refunderes etter fremlagt dokumentasjon på at den er tilkommet ved utbedring av skaden Hovedregler Hovedreglene gjelder enten bygningen repareres / gjenoppføres eller ikke. 1. Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenoppføring til samme eller vesentlig samme - stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisen på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn gjenoppføringsprisen før skaden fratrukket verdien etter skaden regnet etter samme regel. jf pkt Del/komponent som står foran utskifting eller riving erstattes etter sin omsetningsverdi, etter fradrag for kostnadene ved riving/demontering. 3. Dersom omsetningsverdien av den nye/reparerte bygning, til samme formål innen landets grenser, blir større enn bygningens omsetningsverdi før skaden, gjøres det fradrag for den verdiøkning som overstiger 40 % av omsetningsverdien før skaden inntraff. Fradraget skal gjøres i bygningens gjenoppføringspris med korrigering for forhold i pkt Ved fastsettelse av bygningens omsetningsverdi skal det tas hensyn til mulige endringer i avkastning, beliggenhet og andre forhold. Nødvendige beregninger baseres på en byggepris tilsvarende gjenoppføringsprisen, jf pkt Tilleggsregler 1. Blir bygningen reparert/gjenoppført innen 5 år, av forsikringstaker, eier, ektefelle/samboer eller livsarving, innen landets grenser, til samme formål, anvendes hovedregelen i pkt ovenfor. 2. Blir bygningen reparert/gjenoppført innen 5 år, av forsikringstaker, eier, ektefelle/samboer eller livsarving, innen landets grenser, til annet formål gjøres det fradrag for enhver økning av omsetningsverdien som gjenoppføringen vil medføre, jf pkt For bygning som ikke repareres/gjenoppføres i samsvar med kriteriene i pkt , fastsettes erstatningsgrunnlaget etter hovedregelen, jf pkt , men ikke høyere enn til bygningens omsetningsverdi før skaden. Dersom bygningen ikke kan omsettes separat, er det forskjellen i eiendommens omsetningsverdi før og etter skaden som legges til grunn. Hvis bygningen repareres / gjenoppføres et annet sted enn på Bygningsforsikring Side 9 av 16

10 forsikringsstedet, er det summen av endringene i omsetningsverdi før og etter skade på begge eiendommene som legges til grunn Bygning som står foran riving. Midlertidig bygning som ikke repareres/gjenoppføres. Erstatningsgrunnlaget, jf , er begrenset til verdien av bygningens brukbare materialer, tatt ned og lagt ferdig for salg/transport. Det gjøres fradrag for utgiftene ved riving Særskilte erstatningsregler for bruddskade på rørledninger m.m. Ved ulik alder på de skadde deler av rørledningen, legges eldste del til grunn for erstatningen. 1. Ved bruddskade på utvendige rør og ledninger, tanker og kummer, gjøres fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnader, herunder oppgraving og istandsettelsesutgifter, med 5 % for hvert påbegynt år fra utstyret er 20 år. 2. Ved bruddskade på bunnledninger, det vil si de ledninger som ligger i grunnen under huset, beregnes fradrag som for utvendige ledninger i punkt 1 foran. Alder beregnes fra og med første kalenderår etter at utstyret ble tatt i bruk. Minimum avtalt egenandel Varmtvannsbeholder, bereder, fyrkjele m.m. Ved skade på varmtvannsbeholder / bereder, fyringskjele, pumper gjøres fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnader med 5% for hvert påbegynt år fra utstyret / innretningen er 6 år. Minimum avtalt egenandel Særskilte erstatningsregler for elektrisk innretning. Ved skade på innretning for oppvarming eller kjøling av bygning eller området rundt huset, gjøres fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnader med 10% for hvert påbegynt år fra utstyret er 6 år. Minimum avtalt egenandel Særskilte erstatningsregler for innebygget elektrisk komfyr, kjøle- og fryseskap/-aggregat. Ved skade på hvitevarer / husholdningsapparater integrert i bygningen, gjøres fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnader med 10 % for hvert påbegynt år fra utstyret er 6 år, høyst 80 %. Minimum avtalt egenandel. 7.3 BEREGNING AV HUSLEIETAP OG PRISSTIGNING Avbruddstap ved nedgang i husleieinntekt fra skadedato frem til tidspunktet da reparasjon/ gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd. For utleide rom beregnes tapet på grunnlag av leie for umøblerte rom. For rom til eget bruk beregnes tapet etter markedspris for umøblerte rom ved utleie i minst 12 måneder. Fradrag blir gjort for innsparte utgifter. Økning av tapet ved forlenget byggetid som følge av forbedring, utvidelse eller annen endring blir ikke tatt med. I den samlede erstatning for avbruddstap og prisstigning blir det gjort fradrag for opptjente renter av bygningserstatningen. 7.4 UTBETALING AV ERSTATNING Forhold til panthaver, konkursbo, nye eiere ol. Overfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma ol. er selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp: Forskjellen i tingens omsetningsverdi før og etter skaden, og vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet. For panthaver betyr "tingen" i denne sammenheng pantobjektet i sin helhet. Disse regler gjelder dog ikke leaset fast eiendom. Ved konkurs gjelder reglene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff. Overfor andre nye eiere etter at skaden inntraff enn eierens ektefelle, samboer eller livsarving, begrenses selskapets Bygningsforsikring Side 10 av 16

11 ansvar som om gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner sted. Er selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eier, inntrer selskapet i panthavers rett i den utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver. 8 EGENANDELER I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 4.000,-, med mindre annen egenandel er avtalt eller særskilt fastsatt i forsikringsvilkårene. Særskilt egenandel ved naturskade er for tiden kr 8.000,-, se pkt Ved skader som skyldes vind svakere enn storm, overflatevann, snøtyngde, snøpress eller takras er egenandelen kr ,-, med mindre høyere egenandel fremkommer av forsikringsbeviset. Ved ekstraordinær svikt i bygningskonstruksjonen er egenandelen kr ,-. Ved brudd på innvendig vannledning økes avtalt egenandel med kr ,- fra og med skade nummer to, men bare dersom bygningen tidligere har vært rammet av tilsvarende skade. Dette gjelder både for rør- og følgeskaden. Ved skade som følge av frost økes avtalt egenandel med kr ,- såfremt skaden ikke skyldes tilfeldig svikt i bygningens varmeforsyning. Egenandel reduseres med inntil kr 4.000,- ved tyveri hvis innbruddsalarm som direkte varsler alarmsentral eller vaktselskap, ble utløst. 9 ANSVARSFORSIKRING 9.1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) Ansvarsforsikringen gjelder for privatperson som er nevnt i forsikringsbeviset. dennes ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. andre medlemmer av den sikredes faste husstand for innehaver av tinglyst eiendomsrett. 9.2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER Ansvarsforsikringen gjelder for skade som inntreffer i Norden, og som sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i de nordiske land. 9.3 HVILKET ANSVAR SELSKAPET ERSTATTER OG HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER 9.3.1Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som sikrede har voldt i egenskap av personlig eier av den forsikrede eiendom. Skaden må være konstatert av sikrede eller av skadelidte i løpet av forsikringstiden. Alle skader som skyldes den samme begivenhet regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da den første skade ble konstatert Med skade forstås skade på person eller ting. 1 1Personskade anses inntruffet hvis død, skade eller sykdom er påført en person. 2 Tingskade anses inntruffet hvis løsøre, herunder dyr, eller fast eiendom er tapt eller påført fysisk skade. Bygningsforsikring Side 11 av 16

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Basis

Avtalevilkår Bygning Basis Avtalevilkår Bygning Basis Gjelder fra 01.01.2013 TBBA113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Hus- og hjemforsikring

Hus- og hjemforsikring Hus- og hjemforsikring Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 ENDRING AV RISIKO, SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ANDRE PERSONERS HANDLINGER MED VIRKNING FOR DEKNINGEN... 1 1.1 ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING

Detaljer

Forsikringsvilkår Innbo

Forsikringsvilkår Innbo Forsikringsvilkår Innbo 01.01.2015 Forsikringsvilkår Innbo Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som kan være forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Vilkår for Bygningsforsikring

Vilkår for Bygningsforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som kan være forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012 611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012 Gjelder fra 1.1.2012 Erstatter vilkår 612 av 1.8.2011 og vilkår 611 av apr 2008 Innhold 1. GENERELT 4 1.1 Generelt 4 2. EIENDOM 4 2.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. u Innboforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Åij. 6uuN!sio;sAilsbuuæN. JOJ fl!a

Åij. 6uuN!sio;sAilsbuuæN. JOJ fl!a c 4 ) Åij 6uuN!sio;sAilsbuuæN JOJ fl!a 0 Del 3 Side 2 av 24 Borettslagsforsi kring ViLKÅR NR. IT100 av 01.12.2011 Avløser vilkår av 01.08.2011 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011 LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2015 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2013 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013 2013-01 Erstatter vilkår for Hus og Fritidshus fra 01.01.2012 Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper

Proforsikring for boligselskaper Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av juni 2010 (erstatter vilkår av oktober 2009) fra Nemi Forsikring AS 612 PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER VILKÅR AV JUNI 2010 1. EIENDOM... 6 1.1 Hvem

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring kollektiv innbo- og løsøreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01. 01. 2 013 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Østli Boligsameie v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2009

Detaljer