Forsikringsvilkår av for. Bolig/fritidsbolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for. Bolig/fritidsbolig"

Transkript

1 Forsikringsvilkår av for Bolig/fritidsbolig Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for Hvor forsikringen gjelder Hva som er forsikret Hvilke skader som erstattes Andre personers handlinger og unnlatelser (identifikasjon), endring av risiko og sikkerhetsforskrifter Forsikringssummer Skadeoppgjør Egenandeler og aldersfradrag Ansvar Rettshjelp Naturskade Påbud fra offentlig myndighet Særvilkår Bistand ved klage Servicetelefoner... 25

2 Forsikringsavtalen består av: - Forsikringsbeviset, - Forsikringsvilkårene, - Generelle vilkår, - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL), - Lov om naturskadeforsikring av 16.juni 1989, - Det øvrige lovverk. Forsikringsbeviset og avtalte særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsvilkårene gjelder foran generelle vilkår. Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene, herunder avtalte særvilkår, og generelle vilkår gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for 1.1 den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). 1.2 ektefelle, registrert partner, samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med forsikringstaker i Folkeregisteret. Bokollektiv og lignende regnes ikke som en husstand. 1.3 innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i fast eiendom. 1.4 ny eier, inntil denne har tegnet ny forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet. Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede endre avtalen eller la den opphøre. Ved skadeoppgjør kan selskapet forhandle med forsikringstakeren og utbetale erstatning til denne med bindende virkning for medforsikrede, med mindre selskapet har fått skriftlig meddelelse om den medforsikredes interesse etter at skaden inntraff, men før oppgjør finner sted. Telefon: Telefax: Nettside: Side 2 av 25

3 2 Hvor forsikringen gjelder 2.1 På forsikringsstedet Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet). 2.2 Begrensninger av geografisk virkeområde Naturskadeforsikringen gjelder i Norge. Ansvarsforsikringen gjelder i Norden. Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden. 3 Hva som er forsikret 3.1 Bygning som er nevnt i forsikringsbeviset. Avtalte tilleggsdekninger vil også framgå av forsikringsbeviset. Til bygning medregnes: Grunnmur, bygningsfundamenter, pipe, innvendige rørføringer, ledninger og fastmontert utstyr som er nødvendig for bygningens formål og som ikke er montert for eller som ledd i produksjons- eller næringsvirksomhet. Bygningsforsikringen omfatter også bygningens utvendige ledninger med tilknyttet utstyr som er lagt etter gjeldende forskrifter og som fører væske, gass eller elektrisitet til eller fra bygning fram til tilknytningspunkt til offentlig ledning, brønn eller tank. antenneanlegg, samt fastmonterte kabler for data, lyd og bildeoverføring til bruk i bygning/bygningsdel som benyttes til bolig. oljetank, septiktank og drenskum varmekabler i adkomstveien til bygningen, begrenset til kr pumpe i brønn. utvendig vannpumpe, begrenset til kr solcellepanel, vindmølle eller annen innretning for bygningens strømforsyning, begrenset til kr Til bygning medregnes ikke: maskiner, løsøre og installasjoner som er montert for eller er et ledd i produksjons- eller næringsvirksomhet, eller i drift av offentlige eller private virksomheter, med faste eller løse installasjoner, så som maskinfundamenter av ethvert slag, alle tilknyttede rør og ledninger, maskiners ventilasjonsanlegg m.v. kunstnerisk utsmykning antikvarisk merverdi drensledning med avløp, infiltrasjonsledning og spredningsledning/-grøft utvendig svømmebasseng. Utover forsikringssummen omfattes også: Ryddingsutgifter Utgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester etter erstatningsmessig skade på forsikrede ting. Ved førsterisikoforsikret bygning er erstatningen begrenset til 20 % av bygningens forsikringssum. Telefon: Telefax: Nettside: Side 3 av 25

4 3.1.2 Tapt husleie og tap ved at egen bolig ikke kan benyttes. Tapt husleieinntekt og tap ved at egen bebodd bolig ikke kan brukes etter erstatningsmessig skade. Erstatningsberegning, se punkt Prisstigning etter skade Påløpne ekstrautgifter på grunn av prisstigning etter skadedag i den tid det normalt tar å reparere eller gjenoppføre bygningen. Erstatningsberegning, se punkt Bygningsmessige forandringer For fullverdiforsikret bygning dekkes bygningsmessige forandringer/påkostninger innenfor opprinnelig byggevolum foretatt i avtaleperioden og som medfører verdiøkning med inntil 10 % av bygningens premieberegningsgrunnlag. Verdiøkningen skal meldes til selskapet senest ved utløpet av avtaleperioden Hageanlegg m.m. Hageanlegg, utvendig svømmebasseng og annen badekilde (boblebad og badestamp m.v.) med tilhørende ledninger, gjerde, flaggstang, markiser, antenner samt brannskade på fast trebrygge, veksthus og frittliggende terrasse av tre. Samlet erstatning er begrenset til kr for bolig og kr for fritidsbolig Påbud fra offentlig myndighet Nødvendige bygningsmessige merutgifter etter erstatningsmessig skade på grunn av påbud gitt med hjemmel i lov eller offentlige forskrifter. Samlet erstatning er begrenset til kr Erstatningsberegning, se punkt Ansvar Rettslig erstatningsansvar som personlig eier av den forsikrede faste eiendom, se punkt Rettshjelp Rettshjelpforsikring for personlig eier av den forsikrede faste eiendom, se punkt Hvilke skader som erstattes 4.1 Fellesregler Med skade forstås også tap av ting, avbruddstap og utgifter nevnt i punkt 3. Skade må inntreffe plutselig og uforutsett. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer erstattes ikke. Om aldersfradrag og egenandeler, se punkt 8. Telefon: Telefax: Nettside: Side 4 av 25

5 4.1.2 Terror Det er gjort følgende unntak fra bestemmelsen i Generelle vilkår pkt. 1.2 vedrørende terror: Selskapet svarer for skade som skyldes tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med terror. Selskapet svarer likevel ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller som står i sammenheng med terrorhandling som innebærer biologisk, kjemisk, nukleær, radioaktiv eller annen form for forurensning. Selskapets samlede erstatningsansvar for alle skadehendelser i løpet av ett kalenderår for alle sikrede, er oppad begrenset til 100 millioner kroner. Dersom de samlede krav overstiger denne sumbegrensningen, vil erstatningene bli redusert forholdsmessig. Beregningen finner sted ved kalenderårets slutt. 4.2 Brann Sikkerhetsforskrift, se punkt 5.3.1, og Skade som erstattes: 1. Brann, dvs ild som er kommet løs. 2. Lynnedslag og annet elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes for eksempel kortslutning, lysbue, overslag og overspenning også som følge av lyn og tordenvær. 3. Eksplosjon og implosjon. Spesiell egenandel ved skade som skyldes sprengningsarbeid, se punkt Plutselig nedsoting. 5. Skade ved at luftfartøy eller deler av/fra luftfartøy rammer forsikrede ting Skade som ikke erstattes: 1. Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann. 2. Sprekker og setninger som skyldes en serie sprengninger. 3. Skade som skyldes heksesot. 4.3 Gass, vann og annen væske Sikkerhetsforskrift, se punkt 5.3.2, og Skade som erstattes: 1. Skade ved utilsiktet utstrømning av gass, vann eller annen væske fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr, akvarium og vannseng - ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Spesiell egenandel, se punkt og Skade ved vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng, gjennom grunnen eller gjennom avløpssystemet når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv. Vann i oppforet gulvkonstruksjon regnes ikke som frittstående over laveste gulv. Spesiell egenandel, se punkt og Skade ved utstrømming av slokkemiddel fra brannslokningsapparat/-anlegg. Telefon: Telefax: Nettside: Side 5 av 25

6 4. Tap av gass, vann eller annen væske. Samlet erstatning er begrenset til kr Skade som ikke erstattes: 1. Skade som skyldes mangelfull/sviktende drenering eller at vann eller annen væske trenger inn i bygning på annen måte enn angitt i punkt Skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp samt utett forbindelse mellom tak og taksluk/innvendig nedløp. 3. Skade som skyldes vanninntrenging gjennom utette tak, vegger, grunnmur eller bunnsåle. 4. Skade som skyldes snø eller sand som trenger inn utenfra med mindre det er oppstått som følge av erstatningsmessig bygningsskade. 5. Skade ved vanlig bruk, søl eller kondens, eller skade ved sopp, råte og bakterier. 6. Skade på gulv og vegger i våtrom (dusj-, bade- og vaskerom o. l.) som skyldes at dette ikke er vanntett. 7. Skade ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utette gulv eller oppforinger rundt sluk. 4.4 Brudd på bygnings rørledning for gass, vann eller annen væske Sikkerhetsforskrift, se punkt 5.3.2, og Skade som erstattes: 1. Brudd på innvendig rørledning og tilknyttet utstyr, herunder radiator, varmtvannsbeholder/-bereder, fyringskjel, gasstank og oljetank, se punkt Brudd på utvendig rørledning med tilknyttet utstyr, se punkt Skade som ikke erstattes: 1. Skade på takrenne, utvendig nedløp, taksluk for innvendig nedløp eller drensrør. 2. Utbedring av hageanlegg og svømmebasseng og annen badekilde etter graving utover det som er nevnt i punkt Skader v/rust, korrosjon etc + utgifter til tining av utvendig nedløp. 4.5 Tyveri og skadeverk Sikkerhetsforskrift, se punkt Skade som erstattes: Skade ved tyveri av bygningsdeler, gjerde og flaggstang samt skadeverk i eller på bygning, gjerde og flaggstang Skade som ikke erstattes: 1. Skadeverk i fellesrom og fellesgarasje. 2. Utgifter til utskifting eller forandring av låser som ikke er skadet. 3. Skade påført av husstandsmedlemmer, leieboer eller dennes husstand. Telefon: Telefax: Nettside: Side 6 av 25

7 4. Skade på veksthus og hageanlegg. 4.6 Snøtyngde og takras Sikkerhetsforskrift, se punkt og Skade som erstattes: Skade som skyldes snøtyngde eller snøpress på bygning, og ras på eller fra tak. Spesiell egenandel, se punkt Skade som ikke erstattes: 1. Skade på antenner, markiser, skilt, veksthus og hageanlegg. 2. Skade ved mangelfull eller sviktende fundamentering, materialfeil, feil eller svakheter ved konstruksjon, setninger samt uriktig montasje. 4.7 Bruddskade på glass og sanitærporselen Skade som erstattes: 1. Bruddskade på glass i vinduer og dører, og annet bygningsglass montert på sin faste plass i sikredes bolig/fritidsbolig. 2. Sanitærporselen montert på sin faste plass i sikredes bolig/fritidsbolig. Spesiell egenandel ved naturskade og skade ved vind svakere enn storm, se punkt og Skade som ikke erstattes: 1. Skade som alene består i riper og avskallinger, uansett årsak. 2. Skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett, uansett årsak. 4.8 Naturskade Skade som erstattes: 1. Naturskade som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. Lov om naturskadeforsikring. Se vilkårets punkt Naturskade som rammer antenner og markiser alene når: antennen er ferdig montert og fastskrudd/boltet fast til bygning eller fundament på bakken. markisen er ferdig montert og fastskrudd/boltet fast til bygning. Spesiell egenandel, se punkt Vind svakere enn storm Sikkerhetsforskrift, se punkt og Skade som erstattes: Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm. Spesiell egenandel, se punkt Telefon: Telefax: Nettside: Side 7 av 25

8 4.9.2 Skade som ikke erstattes: 1. Skade som består av svinn, svinnsprekker, flekker, riper, avskallinger og lignende. 2. Skade ved vann, snø, sand o.l. som trenger inn utenfra med mindre dette skyldes en erstatningsmessig bygningsskade. 3. Skade på hageanlegg, veksthus, antenner, skilt, markiser og lignende. 4. Skade ved mangelfull eller sviktende fundamentering, materialfeil, feil eller svakheter ved konstruksjon samt uriktig montering. 5. Skade som rammer bygningsdel som ikke er montert på sin faste plass Svikt i bygningens konstruksjon Sikkerhetsforskrift, se punkt og Skade som erstattes: Skade som skyldes ekstraordinær svikt i de bærende bygningskonstruksjoner i de første 20 år etter at bygget var nytt. Spesiell egenandel, se punkt Skade som ikke erstattes: 1. Skade som oppstår så lenge leverandørgarantien løper eller som oppstår tidligere enn 12 måneder etter overtakelsen av bygget som nytt. 2. Utbedring av de svakheter som forårsaket skaden. 3. Skade alene på bærende konstruksjon under laveste gulv. 4. Skade som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter, sopp, råte og bakterier Annen plutselig skade på bygning Skade som erstattes: Annen direkte skade på bygning og som ikke er nevnt i punktene Skade som ikke erstattes: 1. Skade som skyldes mangelfull eller sviktende fundamentering, setninger i grunnen eller bygget, jordtrykk, frost, tele, materialfeil, rust, korrosjon eller annen tæring, svak eller feilaktig konstruksjon eller uriktig montering. 2. Skade som skyldes mangelfull eller sviktende drenering. 3. Skade som består i svinn og svinnsprekker, flekker, riper og avskallinger. 4. Skade ved kondens. 5. Skade som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter, bakterier, sopp, råte eller heksesot. 6. Skade som alene rammer elektrisk eller mekanisk innretning, maskin eller apparat. 7. Skade på innretning og utstyr som er spesielt montert for, eller som har tilknytning til, næringsvirksomhet. Telefon: Telefax: Nettside: Side 8 av 25

9 8. Skade ved vann, snø eller sand som trenger inn utenfra, med mindre dette er en følge av erstatningsmessig bygningsskade. 9. Skade på veksthus. 5 Andre personers handlinger og unnlatelser (identifikasjon), endring av risiko og sikkerhetsforskrifter 5.1 Andre personers handlinger og unnlatelser med virkning for sikrede Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, gjelder dette også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede, eller fra personer som sikrede lever med i et fast etablert forhold (jf FAL 4-11). 5.2 Ansvarsbegrensning ved endring av risiko Sikrede plikter straks å underrette selskapet ved flytting eller hvis det skjer andre endringer i den risikoen som er angitt i forsikringsbeviset. Å ikke gjennomføre avtalte sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset, er å anse som en endring av risiko. Dersom endringen betinger høyere premie, kan selskapets ansvar bli satt forholdsmessig ned (jf FAL 4-7) Fraflyttet bygning Er bygningen fraflyttet, erstattes bare brann og naturskade, se punktene 4.2 og 4.8. Bygningen regnes som fraflyttet når den ikke lenger brukes som fast bolig eller fritidsbolig og en vesentlig del av innbo og løsøre er fjernet (jf FAL 4-6). Uansett så regnes boligen som fraflyttet når den ikke har vært i bruk som fast bolig de 12 siste månedene før skaden inntraff. 5.3 Sikkerhetsforskrifter I forsikringsbeviset er det inntatt sikkerhetsforskrifter. Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller å påse at en sikkerhetsforskrift overholdes, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jf FAL Sikring mot brann Bolig/fritidsbolig skal ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når dører er lukket. I tillegg skal det finnes 6 kg s pulverapparat, 9 liter skumapparat eller husbrannslange som rekker til alle rom. Tilsvarende gjelder for separat utleieenhet. Varslings- og slokkingsutstyr som er påbudt, skal vedlikeholdes. Pålegg og forskrifter gitt av offentlig myndighet vedrørende piper, ildsteder, brannfarlig vare og elektrisk anlegg skal overholdes. Eier/bruker skal benytte autorisert installatør for å utbedre feil eller mangler som avdekkes etter gjennomført el-kontroll. Sprengning på forsikringsstedet må utføres av person med gyldig sprengningssertifikat Sikring mot vann- og rørskader Sikrede skal sørge for at bygningen holdes tilstrekkelig oppvarmet eller sørge for nedtapping av røranlegg, for å unngå skade ved frost. Ved nedtapping må sikrede først kontrollere at hovedstoppekran er tett. Når fritidsbolig forlates i mer enn tre døgn, skal hoved stoppekran stenges og rørledninger avlastes ved at tappekraner åpnes. Telefon: Telefax: Nettside: Side 9 av 25

10 Sluk og vannlåser skal rengjøres regelmessig og det skal kontrolleres at sluk ikke er tildekket. Vaskemaskin/oppvaskmaskin skal stå i rom med sluk eller ha innebygget stoppeventil. Svømmebasseng eller annen badekilde, samt rørledninger, skal tømmes for vann eller holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå skade ved frost, såfremt ikke annet er foreskrevet fra leverandør Sikring mot tyveri og skadeverk Dører skal være låst, og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger i bygning/ rom i bygning skal være lukket og forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen/rommet. Vindu i luftestilling anses ikke som forsvarlig sikret Snørydding Sikrede skal sørge for nødvendig snømåking av tak, balkong og terrasse på forsikret bygning for å unngå skade Vedlikehold og tilsyn Sikrede skal sørge for vedlikehold av og tilsyn med forsikret bygning, slik at bygningen kan tåle de påkjenninger den er beregnet for. Vedlikehold skal også omfatte bygningens rørledninger, elektriske anlegg og andre faste installasjoner. Vedlikehold, ettersyn, kontroll og bruk skal utføres i henhold til instruks eller veiledning Reparasjoner og bygningsarbeid Reparasjoner, nyinstallasjoner og bygningsarbeider skal utføres etter gjeldende forskrifter. I tillegg skal reparasjoner/nyinstallasjoner av elektrisk anlegg og VVS (vann, varme og sanitær), samt bygningsarbeider som berører bærende konstruksjoner, utføres av godkjent/autorisert håndverker. 6 Forsikringssummer 6.1 Fullverdi Fullverdiforsikret bygning er forsikret for inntil hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, bygning på skadestedet gjenoppføringsprisen. Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med. Tilbygg eller annen forandring utover det som er nevnt i punkt og som innvirker på bygningens verdi, omfattes av forsikringen og skal meldes til selskapet. Er melding ikke gitt, erstattes så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom gjenoppføringsprisen slik den ville vært uten, og slik den er med forandringen (underforsikring). Omfatter forsikringen bygninger uten spesifikasjon i forsikringsbeviset, gjelder tilsvarende bestemmelse for ikke anmeldt bygning. 6.2 Førsterisiko Førsterisikoforsikret bygning er forsikret for inntil den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset. For dekninger oppgitt i forsikringsbeviset betegnet som førsterisiko og for punkter med oppgitt sum i vilkårene, erstattes skaden, etter fradrag av egenandel, inntil de oppgitte summer. Telefon: Telefax: Nettside: Side 10 av 25

11 7 Skadeoppgjør FAL 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler: 7.1 Fellesregler Skademelding m.v. Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold. Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen. Dersom skadens omfang eller reparasjonskostnad øker som følge av at skaden ikke meldes til selskapet omgående, erstatter selskapet ikke merkostnadene. Vedrørende bestemmelser om foreldelse, se Generelle vilkår. Skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller foretaksnummer. Brann, tyveri og skadeverk skal meldes til politiet. Selskapet kan kreve at også andre skader meldes til politiet. Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før de nødvendige undersøkelser er avsluttet Alternative oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør reparasjon gjenoppføring/ gjenanskaffelse eller at selskapet framskaffer tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, ting. Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse. Kontantoppgjør for arbeidspenger erstattes med inntil 75 % i forhold til normalpriser. Merverdiavgift beregnes ikke av arbeidspenger ved kontantoppgjør. Ved reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes Skjønn Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår legges til grunn Selskapets overtakelse av panterett Er selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, inntrer selskapet i panthavers rett i den utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver Selskapets ansvar overfor panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere (unntatt eiers ektefelle/samboer eller livsarving) etter at skaden inntraff Overfor panthavere og konkursbo er selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende to beløp: forskjellen i tingens omsetningsverdi før og etter skaden, og deres økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet. For panthavere betyr tingen, i denne sammenheng pantobjektet i sin helhet. Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff. Telefon: Telefax: Nettside: Side 11 av 25

12 Overfor dødsbo og andre nye eiere (unntatt forrige eiers ektefelle/samboer eller livsarving) etter at skaden inntraff, begrenses selskapets ansvar som om gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner sted, se punkt For dødsbo gjelder bestemmelsene uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden inntraff. 7.2 Erstatningsberegning Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av egenandel. Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden. Det gjelder særskilte regler for panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere etter at skaden inntraff enn eiers ektefelle/ samboer og livsarving, se punkt Erstatningsgrunnlaget Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenoppføring til samme, eller vesentlig samme, stand som umiddelbart før skaden inntraff. Kostnadene beregnes etter prisene på skadedagen. Erstatningen kan ikke settes høyere enn gjenoppføringsprisen før skaden, se punkt 6.1, fratrukket verdien av bygningen etter skaden, regnet etter samme regler Fradrag Ved erstatningsberegningen skal det gjøres fradrag for økning i omsetningsverdien, som angitt i punktene Økning i omsetningsverdien er differansen mellom bygningens omsetningsverdi umiddelbart før skaden inntraff, idet det tas hensyn til avkastning, beliggenhet og andre forhold, og en beregnet omsetningsverdi på skadedagen for en ny eller reparert, tilsvarende bygning. En bygnings omsetningsverdi settes til forskjellen i eiendommens omsetningsverdi med og uten bygning. For bygninger som ikke kan omsettes separat, legges i stedet bygningens bruksverdi til grunn Fullverdiforsikret bygning som repareres/gjenoppføres innen 5 år av eier, eiers ektefelle/samboer eller livsarving Fullverdiforsikret bygning til samme formål på forsikringsstedet (samme gnr. og bnr). For bolighus fastsettes erstatningsgrunnlaget etter reglene i punkt Bygningsdel/-komponent som står foran utskifting eller riving, erstattes etter sin omsetningsverdi med fradrag for kostnadene ved riving/demontering. Er skaden for bolighus etter dette punkt beregnet større enn 75 % av bygningens gjenoppføringspris, kan sikrede kreve erstatning som om bygningen var totalskadet uten fradrag for gjenverdier. Det er en betingelse av gjenverdiene er revet. Dersom reparasjon/gjenoppføring på forsikringsstedet av forsikredes fast, bebodde bolig ikke tillates av offentlig myndighet, kan gjenoppføring foretas på annet sted innenfor samme kommune når vilkårene i dette punktet ellers er oppfylt. For andre bygninger enn bolighus, f.eks hytte, uthus, garasje o.l., skal det gjøres fradrag for verdiøkning som skyldes at omsetningsverdien av den reparerte/gjenoppførte bygning blir større enn bygningens omsetningsverdi umiddelbart før skaden inntraff. Fradrag gjøres for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av bygningens omsetningsverdi før skaden. Telefon: Telefax: Nettside: Side 12 av 25

13 Fullverdiforsikret bygning til samme formål utenfor forsikringsstedet, men innen landets grenser Det skal gjøres fradrag for verdiøkning som skyldes at omsetningsverdien av den reparerte/gjenoppførte bygning blir større enn bygningens omsetningsverdi umiddelbart før skaden inntraff. Fradrag gjøres for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av bygningens omsetningsverdi før skaden Fullverdiforsikret bygning oppført til annet formål innen landets grenser Det gjøres fradrag for enhver økning av omsetningsverdien Fullverdiforsikret bygning som ikke repareres/gjenoppføres i samsvar med reglene i punkt Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter reglene i punkt , men ikke høyere enn til forskjellen i den skadde bygningens omsetningsverdi før og etter skaden Bygning som står foran riving, og midlertidig bygning som ikke repareres/gjenoppføres Erstatningsgrunnlaget settes til verdien av bygningens brukbare materialer, tatt ned og lagt ferdig for salg/transport. Det gjøres fradrag for utgiftene ved riving Førsterisikoforsikret bygning Det gjøres fradrag etter reglene i punkt Dersom bygningen gjenoppføres til annet formål innen landets grenser, gjøres det fradrag for enhver økning i omsetningsverdien. 7.3 Husleietap, tap av bebodd bolig og prisstigning Husleietap, tap ved at egen bebodd bolig ikke kan brukes og prisstigning, regnes fra skadedato til reparasjon/gjenoppføring har skjedd, eller normalt kunne ha skjedd. Husleietapet beregnes på grunnlag av leieinntekten for umøblerte rom. For egne rom beregnes tapet på grunnlag av gjeldende markedspris for umøblerte rom. Økning av tapet ved forlenget byggetid som følge av forbedring, utvidelse eller annen endring, tas ikke med. Prisstigningen på bygning beregnes i forhold til prisnivået på skadedagen og den gjennomsnittlige endring i Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks i gjenoppføringsperioden. I den samlede erstatning for prisstigning og tap av leieinntekt blir det gjort fradrag for opptjente renter av bygningserstatningen. 8 Egenandeler og aldersfradrag Egenandelen skal trekkes etter eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkår eller lov. Det trekkes kun én egenandel pr skadetilfelle, den høyeste. Aldersfradrag som angitt i punkt 8.3, gjøres gjeldende i stedet for egenandel i punkt 8.1 og 8.2 eller forhøyet egenandel som angitt i forsikringsbeviset, når aldersfradraget overstiger denne. Aldersfradraget gjøres i samlede utgifter. Utgjør fradraget mindre enn den avtalte egenandelen, trekkes kun egenandel. Dersom skaden erstattes ved at selskapet skaffer tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting, plikter sikrede å innbetale egenandelen til selskapet. I erstatningsoppgjøret trekkes følgende egenandeler, hvis ikke andre egenandeler framgår av forsikringsbeviset eller av særvilkår: Telefon: Telefax: Nettside: Side 13 av 25

14 8.1 Egenandeler Generell egenandel Kr Spesielle egenandeler Sprengningsskade Se punkt Ved sprengningsarbeid på forsikringsstedet økes avtalt egenandel med kr Vannskader som skyldes frost Kr i tillegg til avtalt egenandel. Dersom skaden skyldes tilfeldig svikt i bygningens varmeforsyning, trekkes avtalt egenandel. Avtalt egenandel i dette punkt inkluderer eventuelt tillegg etter punkt Ved gjentatte skader som skyldes gass, vann eller annen væske Hvis det inntreffer flere skader nevnt under punkt nr 1 på samme bygning innen et tidsrom på 36 måneder, øker avtalt egenandel med kr Tilsvarende gjelder hvis det inntreffer flere skader nevnt under punkt nr Snøtyngde og takras Se punkt 4.6. Kr i tillegg til avtalt egenandel Naturskade Se punkt 4.8. Den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til Lov om naturskadeforsikring. Pr er egenandelen kr Vind svakere enn storm Se punkt 4.9. Kr i tillegg til avtalt egenandel Svikt i bygningens konstruksjon Se punkt Kr i tillegg til avtalt egenandel Reduksjon i egenandel ved installert alarm Avtalt egenandel reduseres med kr 4 000: ved brannskade, hvis brannalarm tilknyttet brannvesen eller vaktselskap, var i drift på skadetidspunktet ved innbruddskade, hvis innbruddsalarm tilknyttet vaktselskap, var i drift på skadetidspunktet Telefon: Telefax: Nettside: Side 14 av 25

15 8.3 Aldersfradrag Ved skade på del av ting, legges den skadde dels alder til grunn. Ved ulik alder på de skadde deler, legges den eldste delens alder til grunn for erstatningsberegningen Utvendige ledninger, bunnledninger, tanker og kummer Ved bruddskade, se punkt 4.4, på alle utvendige ledninger, bunnledninger, tanker og kummer beregnes erstatningen på grunnlag av de totale reparasjonskostnader med følgende fradrag: Alder: Fradrag: 0 20 år 0 f.o.m. 21. år 5 % pr år, høyst 90 % Varmtvannsbeholder/ - bereder Ved elektrisk fenomenskade/direkte lynnedslag eller bruddskade på varmtvannsbeholder/-bereder og pumper, beregnes erstatningen på grunnlag av de totale reparasjonskostnader med følgende fradrag: Alder: Fradrag: 0-5 år 0 f.o.m. 6. år 5 % pr år, høyst 80 % Elektrisk innretning for oppvarming/kjøling av bygning, herunder fyringskjel Ved elektrisk fenomenskade/direkte lynnedslag eller bruddskade som rammer innretning for oppvarming/kjøling av bygninger (herunder fyringskjel), beregnes erstatningen på grunnlag av de totale reparasjonskostnader med følgende fradrag: Alder: Fradrag: 0-10 år 0 f.o.m. 11. år 5 % pr år, høyst 90 % Integrerte hvitevarer og integrerte husholdningsapparater/- maskiner Erstatningsgrunnlaget er gjenanskaffelsespris med følgende fradrag: Alder: Fradrag: 0-5 år 0 f.o.m. 6. år 10 % pr år, høyst 80 % 9 Ansvar 9.1 Ansvarsforsikringen dekker Forsikringen dekker sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som konstateres i forsikringstiden, og som sikrede har voldt i egenskap av personlig eier av den forsikrede eiendommen. Med skade forstås; Personskade - anses inntruffet hvis død, skade eller sykdom er påført en person. Tingskade - anses inntruffet hvis løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom er tapt eller påført fysisk skade eller når elektronisk lagret informasjon forvanskes eller går tapt på annen måte. Økonomisk tap som følge av en dekningsmessig skade regnes som en del av denne, også når den dekningsmessige skaden ikke overstiger egenandelen. Alle skader som skyldes samme begivenhet, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert. Telefon: Telefax: Nettside: Side 15 av 25

16 9.2 Hvilke begrensninger som gjelder Forsikringen dekker ikke ansvar som sikrede pådrar seg 1. og som går utover det som følger av alminnelige rettsregler, det vil si ethvert ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller etter skaden er konstatert. 2. etter lov om skadeserstatning av 13. juni 1969, 3-5, 3-6 (oppreisning/ ærekrenkelser), eller for bøter, forelegg og andre reaksjoner av straffelignende karakter, herunder Punitive Damages og Exemplary Damages. 3. overfor medlemmer av sikredes egen familie. Som familie regnes foreldre, fosterforeldre, barn, fosterbarn og søsken samt ektefelle/registrert partner og samboer til de som er nevnt, og sikredes ektefelle/registrerte partner/samboer med felles adresse i Folkeregisteret. 4. overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap. 5. overfor virksomhet som drives eller disponeres av sikrede, eller hvor sikrede eller sikredes familie har vesentlige eierinteresser. 6. som eier, fører eller bruker av: motorvogn og arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. Likevel omfattes rettslig ansvar som eier, fører eller bruker av arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t med totalvekt inntil 750 kg og som kun brukes på/i tilknytning til egen eiendom. seilbåt eller motordrevet fartøy (seilbrett regnes ikke som seilbåt i denne sammenheng). luftfartøy (hangglider og paraglider uten motor regnes ikke som luftfartøy i denne sammenheng). registrert trav- eller galopphest under trening til og deltakelse i løp. 7. for skade på ting, herunder fast eiendom, som tilhører en annen, men som sikrede eller noen annen på dennes vegne tar hånd om for bruk, leie, lån eller oppbevaring. 8. for skade på ting oppstått ved maskingravings-, spuntings-, sprengnings-, pelings-, piggings- og rivningsarbeid, ras, jordforskyvning og dambrudd. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse. 9. under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet. 10. i egenskap av styremedlem. 11. som eier av annen fast eiendom enn den som er nevnt i forsikringsbeviset. 12. for skade sikrede har voldt ved forsettlig handling eller unnlatelse, og følger av slik skade. 13. ved overføring av smittsom sykdom mellom mennesker, uansett på hvilken måte smitten finner sted. 14. for forurensning av luft, vann eller grunn, eller skade som følger herav. Som forurensning regnes også støv, støy, larm, lukt, lys og bestråling. Dette unntaket gjelder ikke hvor årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett. 15. for skade på ting ved sopp og råte, eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. 16. for det objektive ansvar sikrede har for sine barns skadeforvoldelse, jf. Lov av 13.juni 1969 nr.26 om skadeserstatning Sikkerhetsforskrifter Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforkrifter til enhver tid overholdes. Om følger av overtredelse av sikkerhetsforskrifter og andre personers handlinger eller unnlatelser med virkning for sikrede, se punkt 5.1 og 5.3. Telefon: Telefax: Nettside: Side 16 av 25

17 9.3.1 Tanker for oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikaler Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker, herunder beholdere med brannfarlig væske, olje og andre kjemikaler, følges. Nedgravde tanker skal kontrolleres jevnlig. Korrosjonsangrep kontrolleres i rengjort tank og veggtykkelse måles. Tank inkl. rørledninger tetthetprøves med trykkluft eller vakuum. Første kontroll utføres senest femten år etter at tanken var ny og deretter minst hvert femte år. Rekondisjonerte tanker kontrolleres første gang senest ti år etter rekondisjoneringen og deretter minst hvert femte år. Tanker der veggtykkelsen er redusert med 50 % eller mer, kan ikke rekondisjoneres 9.4 Forsikringssum og egenandel Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr for hvert skadetilfelle. Egenandelen er kr Sikredes plikter ved skadetilfelle Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold. Skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller foretaksnummer. Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller selskapet, plikter sikrede: omgående å gi selskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig på egen bekostning å møte ved forhandlinger eller rettergang Hvis sikrede uten selskapets samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for selskapet. 9.6 Behandling av erstatningskrav Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte egenandelen, påtar selskapet seg å utrede om erstatningsansvar foreligger å forhandle med kravstilleren om nødvendig å prosedere saken for domstolene. Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om forsikringssummen derved overskrides. Omkostninger til ekstern advokat- og annen sakkyndig bistand som er valgt eller godkjent av selskapet, dekkes også i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. Dersom erstatningskravet og eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, erstattes ikke omkostninger som senere påløper. Selskapet betaler den delen av erstatningen som overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Framsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet. Selskapets innrømmelse overfor skadelidte binder ikke sikrede. Telefon: Telefax: Nettside: Side 17 av 25

18 10 Rettshjelp 10.1 Utgifter selskapet dekker I hvilken egenskap sikrede er dekket Selskapet dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier av den forsikrede faste eiendom. Rettshjelputgifter for juridiske personer som selskap, dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelse ol, dekkes ikke - herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede Utgifter til rettsbehandling Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. Utgifter til rettsmegling, inkludert forberedelser til slik megling, dekkes med inntil kr Saksomkostninger ved forlik Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen Hvilke domstoler tvisten må høre inn under Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf domstolsloven l ), og ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Dersom saken føres for særdomstol (jf domstolsloven 2), men kunne ha vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter Tvist etter at eiendommen er solgt Dersom den forsikrede faste eiendom er solgt, og forsikringen opphørte i forbindelse med salget, dekkes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag, og forsto eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå Utgifter selskapet ikke dekker Selskapet dekker ikke utgifter: 1. ved tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv. 2. ved tvist som har sitt utspring i yrkesskade eller yrkessykdom. 3. ved tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom, herunder tvist om fysiske feil og mangler og avtaletvister vedrørende eiendom utenfor Norden, som timeshare-leiligheter, ferieklubber og lignende. Telefon: Telefax: Nettside: Side 18 av 25

19 4. ved tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdningsbidrag, bodeling og oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. 5. ved tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikrede faste eiendom. 6. ved tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. 7. ved tvist som gjelder motorvogn og arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. Likevel omfattes tvist hvor sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t med totalvekt inntil 750 kg og som kun brukes på/i tilknytning til egen eiendom. båt (kano, kajakk og seilbrett regnes ikke som båt i denne sammenheng). luftfartøy (hangglider og paraglider uten motor regnes ikke som luftfartøy i denne sammenheng). registrert trav- eller galopphest eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. 8. ved tvist som gjelder, eller som har sitt utspring i, straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker når sikrede er mistenkt, siktet eller saksøkt, samt sak om erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven 3-3 (visse personlige krenkelser), straffeloven 229 (legemsbeskadigelse), skadeerstatningsloven 3-5 (oppreisning) og 3-6 (ærekrenking og krenking av privatlivets fred). 9. ved tvist som gjelder ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom. 10. ved tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen, unntatt fra dekning. 11. ved tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige. 12. ved tvist i saker om personskader etter bilansvarsloven, før det fra motorvognens trafikkforsikringsselskap foreligger avslag om å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand før saksanlegg. 13. pådratt før tvist er oppstått Forsikringssum og egenandel Forsikringssum Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd Egenandel Egenandelen er kroner med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist, selv om det er flere parter på samme side Skadeoppgjør 1. Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpforsikringen, må selskapet underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat Telefon: Telefax: Nettside: Side 19 av 25

20 benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet. 2. Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. 3. Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og sikrede bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. 4. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Medgått tid skal spesifiseres. Før endelig oppgjør foretas, skal selskapet ha dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening. 11 Naturskade Naturskade dekkes i henhold til naturskadevilkåret med den egenandel som til enhver tid gjelder se eget vilkår for naturskade. 12 Påbud fra offentlig myndighet 12.1 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder ved gjenoppføring på samme byggetomt. ved gjenoppføring på annet sted dersom gjenoppføring på samme byggetomt er hindret ved lovhjemlet inngrep Utgifter selskapet dekker Selskapet dekker nødvendige merutgifter 1. til utbedring/gjenoppføring av bygning/den skadde del av bygning. 2. til grunnundersøkelser og fundamentering i forbindelse med gjenoppføring av bygning. 3. som ikke direkte vedrører byggearbeidet, men som er en betingelse for at bygningen tillates gjenoppført etter erstatningsmessig skade på bygningen, se vilkårenes punkt 4. Utgiftene må være påført som følge av påbud om bygningens utførelse gitt fra offentlig myndighet med hjemmel i lov eller offentlig forskrift. Selskapet kan kreve at påbudet påklages, eller det kan selv påklage det Utgifter selskapet ikke dekker 1. Utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel for å gi, selv om skaden ikke hadde inntruffet. 2. Utgifter til utgraving/utsprengning av kjeller. Telefon: Telefax: Nettside: Side 20 av 25

21 3. Merutgifter vedrørende bygning som er midlertidig, eller som står foran riving, ombygging eller rehabilitering. 4. Merutgifter som skyldes at bygning gjenoppføres større enn den skadde. 5. Tap av nytteareal som følge av påbud, i forhold til den skadde bygning Beregning av merutgifter 1. Merutgifter ved utbedring/gjenoppføring settes til forskjellen mellom verdien av den forsikrede bygning og verdien av en bygning med samme størrelse, men utført i samsvar med påbud. 2. Merutgifter ved grunnundersøkelser og fundamentering beregnes som for en bygning tilsvarende den forsikrede, men utført i samsvar med påbud. 3. Utgifter som ikke direkte vedrører byggearbeidet, beregnes etter forholdet mellom gulvareal i skadd og gulvareal i gjenoppført bygning dersom den bygning som gjenoppføres er større enn den skadde bygning Begrenset gjenoppføringstid Utbedring/gjenoppføring må være avsluttet innen 5 år etter skaden. Fristen kan forlenges dersom inngrep fra offentlig myndighet sinker eller hindrer byggearbeidet. Telefon: Telefax: Nettside: Side 21 av 25

22 Særvilkår Bare de tilleggsdekninger som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for forsikringen. P 01 Bygg under oppføring For bygg under oppføring gjelder forsikringsvilkårene for bolig/fritidsbolig. Ved ferdigstillelse vil bygningen blir fullverdiforsikret og innbo og løsøre førsterisikoforsikret med kr , dersom annet ikke er avtalt. I byggetiden fram til ferdigstillelse gjelder følgende endringer i forhold til forsikringsvilkårene for bolig/fritidsbolig: 1. Forsikringen omfatter bygning med tilhørende materialer og brakke/bod/lagerskur som eies av sikrede. innbo og løsøre med inntil kr Forsikringen omfatter ikke yrkesløsøre, egenproduserte varer og datautstyr. motorvogn, registrert tilhenger, campingvogn, båt, påhengsmotor og luftfartøy eller deler og tilbehør til disse. 3. Begrensning ved tyveriskade Tyveri er bare omfattet av forsikringen når tyveriet skjer fra bolig/fritidsbolig på forsikringsstedet eller rom i bolig/fritidsbolig. Erstatningen er begrenset til kr Sikkerhetsforskrift Dører, vinduer og andre åpninger som gir mulighet for inntrengen i boligen/fritidsboligen, skal være låst eller tilsvarende sikret. Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller å påse at en sikkerhetsforskrift overholdes, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jf FAL Spesiell egenandel For skade ved frost er egenandelen kr i tillegg til avtalt egenandel. 6. Byggherreansvar Vilkårenes punkt 9 gjelder ansvar i egenskap av byggherre. Byggherreansvaret omfatter også skade oppstått ved sprengnings-, gravings- og pelingsarbeid, ras og jordforskyvning med inntil kr på ting og kr på person. Telefon: Telefax: Nettside: Side 22 av 25

23 P 03 Ekstra Trygghet Bolig Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at det er tegnet Ekstra Trygghet Bolig gjelder gjelder forsikringsvilkårene for bolig/fritidsbolig med de utvidelser som fremgår av dette særvilkåret. 1. Skader som erstattes 1. Følgeskade ved vanninntrenging gjennom utett yttertak. Utbedring av selve taket og alle sjikt inntil takstol/taksperre erstattes ikke. 2. Følgesskade ved vanninntrenging gjennom utettheter i yttervegg over terreng. Utbedring av vegg som ble utsatt for vanninntrenging erstattes ikke. 3. Følgeskade av håndverker-/entreprenørfeil. Forsikringen dekker skade som følge av utilstrekkelig eller sviktene fundamentering, setninger i grunnen eller bygget, jordtrykk eller tele. materialfeil, feilaktig konstruksjon eller uriktig montering. mangelfull eller sviktende drenering. Med håndverker/entreprenør menes virksomhet med eget organisasjonsnummer. Forsikringen gjelder inntil 5 år etter at arbeidet er ferdigstilt. Erstatningen er begrenset til kr Skade på bygning ved dyr og andre insekter enn stokkmaur, husbukk og stripet borebille. I tillegg erstattes utgifter til utryddelse av skadedyr og skadegjørende insekter i forsikret bygning, selv om det ikke er forvoldt fysisk skade. Skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende erstattes ikke. 2. Forsikringen omfatter også 1. Forsikring mot treødeleggende råtesopp og insekter. Forsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring (NHF) som også foretar skadeoppgjør. NHF har rett til å besiktige bygningene som forsikres. Besiktigelse utføres som et ledd i intern risikovurdering på et utvalg av forsikrede bygninger. Ved vesentlige feil og mangler kan NHF la være å fornye forsikringen. Besiktigelsen som utføres på initiativ fra Norsk Hussopp Forsikring, er uten ekstra kostnader for forsikringstaker. Se egne vilkår fra Norsk Hussopp Forsikring. Egenandelen er kr hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. 2. Invaliditet - rullestolbruker Forsikringen dekker nødvendige bygningsmessige forandringer for å bedre bevegelsesmulighetene i egen bolig dersom sikrede: som følge av ulykkesskade blir rullestolbruker. nedkommer med barn som pga medfødt fysiske handicap blir rullestolbruker. Invaliditeten må være varig, og utgiftene må være påløpt innen 10 år fra ulykken eller fødselstidspunktet. Ulykkesskaden eller fødselen må ha inntruffet i forsikringstiden. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle). Telefon: Telefax: Nettside: Side 23 av 25

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand.

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand. INNBO- OG LØSØREFORSIKRING - NORMVILKÅR Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard innbo-/løsøreforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste

Detaljer

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1 Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1. Hva forsikringen omfatter Utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for, herunder rehabilitering, ombygging

Detaljer

Avtalevilkår Villa Best

Avtalevilkår Villa Best Avtalevilkår Villa Best Gjelder fra 01.01.2010 TVBE 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger.

Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger. Vilkår hus (hus04) Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldende forsikring. Hvilken

Detaljer

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke.

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke. Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard bygning-/husforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK11503 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.01.2016. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK32003 gjelder fra 01.01.2018. Avløser vilkår av 01.07.2017. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02)

Vilkår innbo (INNBO02) Vilkår innbo (INNBO02) Innbo- og løsøreforsikring. Innbo og løsøre i hjem eller hytte. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER BYGNING EKSTRA Vilkår PPK32002 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.07.2016. Bygning Ekstra er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Basis

Avtalevilkår Bygning Basis Avtalevilkår Bygning Basis Gjelder fra 01.01.2013 TBBA113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2016 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2016 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

VILKÅR INNBO BEST. Gjelder fra 01.01.2010

VILKÅR INNBO BEST. Gjelder fra 01.01.2010 VILKÅR INNBO BEST Gjelder fra 01.01.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring av risiko og

Detaljer

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4 HVILKE SKADER SOM ERSTATTES... 5 5 ANDRE PERSONERS HANDLINGER OG UNNLATELSER, ENDRING AV RISIKO

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

HUSEIERFORSIKRING BOLIG, H-B 110

HUSEIERFORSIKRING BOLIG, H-B 110 HUSEIERFORSIKRING BOLIG, H-B 110 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS VILKÅR AV 01.01.2013 For forsikringsavtalen gjelder også lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL), Generelle

Detaljer

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus 1 INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Hvor forsikringen gjelder... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Hva som er forsikret...3 4. Hvilke skader som erstattes...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3 Innboforsikring IBO1-3 Forsikringsvilkår Innhold A.1 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.3 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.4 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER A.5 SKADEOPPGJØRSREGLER

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle, samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Hus Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn Felles forsikringsvilkår Erstatter 01.01.2010 Felles forsikringsvilkår Forsikringsavtalen er regulert av: 1. Forsikringsavtaleloven (FAL) og Bilansvarsloven (BAL) Ovennevnte og andre lover som regulerer

Detaljer

Huseierforsikring - Bolig

Huseierforsikring - Bolig VILK IQ100 0 Eff:20061201 Ver:003 Rev:009 Huseierforsikring - Bolig VILKÅR NR. IQ100 Vilkår av 01.12.06. Avløser vilkår av 01.01.06. For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Avtalevilkår Villa Basis

Avtalevilkår Villa Basis Avtalevilkår Villa Basis Gjelder fra 01.01.2009 TVBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 Ved skade kontakt Skadeservice på telefon 815 73 440 Telefaks: 67 22 41 10 2012-1- Erstatter vilkår for Verdigjenstand

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Hus. Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01

Hus. Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01 Hus Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

Avtalevilkår Villa Basis

Avtalevilkår Villa Basis Avtalevilkår Villa Basis Gjelder fra 01.01.2010 TVBA 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Forsikringen gjelder til fordel for

Forsikringen gjelder til fordel for NATURSKADEFORSIKRING NORMVILKÅR INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Forsikringen gjelder til fordel for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Best

Avtalevilkår Bygning Best Avtalevilkår Bygning Best Gjelder fra 01.01.2013 TBBE113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Best

Avtalevilkår Bygning Best Avtalevilkår Bygning Best Gjelder fra 11.11.2011 TBBE111 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Snøscooter Ansvar Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Erstattes vilkår av 1. januar 2012 Gjelder for bygning med inntil fire leiligheter og hytter. INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen

Detaljer

Fritidshus Maks. Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01

Fritidshus Maks. Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01 Fritidshus Maks Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Avtalevilkår Villa Best

Avtalevilkår Villa Best Avtalevilkår Villa Best Gjelder fra 01.01.2009 TVBE 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Borettslagsforsikring

Borettslagsforsikring VILK IT100 0 Eff:20091201 Ver:008 Rev:011 Borettslagsforsikring VILKÅR NR. IT100 Vilkår av 01.12.2009 Avløser vilkår av 01.08.2008 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.07.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen,

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011

HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011 HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011 INNHOLD: Hytte - bygningskasko Ansvar Rettshjelp Naturskade Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen, pkt. 7, gjelder ansvar for skade som inntreffer

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.07.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.01.2016 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.01.2016 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

Innhold: Innboforsikring - oversikt. A Innboforsikring. a.1 hvilke skader forsikringen gjelder for

Innhold: Innboforsikring - oversikt. A Innboforsikring. a.1 hvilke skader forsikringen gjelder for Innhold: Innboforsikring - oversikt A Innboforsikring A.1 Hvilke skader forsikringen gjelder for A.2 Hva forsikringen omfatter A.3 Hvem forsikringen gjelder for A.4 Hvor forsikringen gjelder A.5 Skadeoppgjørsregler

Detaljer

Vilkår Boligforsikring

Vilkår Boligforsikring Side 1 av 12 Vilkår Boligforsikring Gjeldende fra 15.9.2011. I tillegg til dette vilkåret gjelder: * Forsikringsbeviset * Generelle vilkår * Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 *Øvrig lovverk Forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen. Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2001 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsvilkår av for. Bolig/fritidsbolig

Forsikringsvilkår av for. Bolig/fritidsbolig Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Bolig/fritidsbolig Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 5 5 Andre

Detaljer

Forsikringsvilkår for Politiets Fellesforbunds Innboforsikring

Forsikringsvilkår for Politiets Fellesforbunds Innboforsikring for Politiets Fellesforbunds Innboforsikring Gjelder fra 01.01.2016 Erstatter vilkår av 01.01.2015 PF Forsikring Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo Telefon: 23 16 31 00 E-post: forsikring@pf.no Kontakt ved

Detaljer

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår Side 2 av 5 Avtalevilkår 1 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder 1.1 Selskapet svarer for 1.1.1 Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte

Detaljer

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 5 5 Andre personers handlinger og unnlatelser, og endring av

Detaljer

Fritidshus. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01

Fritidshus. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01 Fritidshus Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01 Innhold 1. Hvem bygningsforsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Snøscooter og weasel/beltemaskin

Snøscooter og weasel/beltemaskin Forsikringsvilkår av 1.6.2013 for Snøscooter og weasel/beltemaskin 1 Hvem forsikringen gjelder til fordel for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke begrensninger

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Vilkår for Bygningsforsikring

Vilkår for Bygningsforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som kan være forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Gjelder fra 01.01.2009 TFBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for bygning

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for bygning Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for bygning Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Hva som er forsikret...3 Hoveddekninger Som gjelder for alle

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2016 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2016 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009

INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009 INNHOLD: Innbo og løsøre Sykkel Uflaks Ansvar Rettshjelp Yrkesskade Naturskade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter Forsikringen

Detaljer

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra 1.1.2016 For avregningen gjelder bestemmelsene i Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Lov om naturskadeforsikring av 16.juni 1989 Disse

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven

I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Forsikringsavtalen består av - forsikringsbeviset - forsikringsvilkårene - generelle vilkår - forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Vilkår Boligforsikring

Vilkår Boligforsikring Side 1 av 13 Vilkår Boligforsikring Gjeldende fra 01. april 2008 1 Hvem forsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker. Ektefelle / partner eller samboer med felles adresse

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade

Detaljer