I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven"

Transkript

1

2 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Forsikringsavtalen består av - forsikringsbeviset - forsikringsvilkårene - generelle vilkår - forsikringsavtaleloven av 16.juni naturskadeforsikringsloven av 16.juni det øvrige lovverk. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Forsikringen gjelder for - sikrede som er gyldig medlem av Forskerforbundet - ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret - barn som bor hjemme eller som pga. utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret - andre medlemmer av den faste husstand - bokollektiv. Leietakere regnes ikke som medlemmer av den faste husstand. Innboforsikringen gjelder ikke for innehaver av tinglyste, registrerte rettigheter i det forsikrede innbo og løsøre. Forsikringsavtalelovens 7-1,3. ledd er fraveket. Forsikringen gjelder på medlemmets bosted. - forsikringen gjelder i tillegg i Norden: - for ting, kontanter og verdipapirer som er midlertidig borte fra forsikringsstedet - for ting som skal selges - på nytt bosted i forbindelse med flytting - i utleid bolig i inntil 1 år - på hybel eller leilighet som benyttes av sikrede i forbindelse med arbeid eller skolegang på annet sted - forsikringen gjelder også i sikredes egen bolig når denne leies ut, men ikke utover 1 år - under separasjon i henhold til, ekteskapsloven av 4.juli 1991 gjelder forsikringen også på ektefellens bosted inntil boet er skiftet og i maksimum 1 år etter at separasjonsbevilling ble gitt. 2

3 1) Yrkesløsøre inntil kr ) Løsøre som eies av andre og som sikrede ved lov eller skriftlig avtale har overtatt risikoen for 3) Kontanter og verdipapirer med inntil kr ) Deler og tilbehør til privat motorvogn eller fritidsbåt inntil kr ) Båt- og varetilhenger inntil kr ) Motorkjøretøy som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t (for eksempel rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser) 7) Hobbyveksthus med inntil kr ) Følgende gjenstander dekkes med inntil kr pr. objekt: hangglider, paraglider, fallskjerm, og seilbrett, fritidsbåt med lengde under 15 fot og med motor mindre enn 10 hk, påhengsmotor 9) Kano og kajakk 10) Bygningsmessig tilleggsinnredning på leid bolig med inntil kr ) Midlertidig lagret innbo med kr ) Bygningsskade på leide rom, egne rom i sameiet bolig, egen leilighet i borettslag med kr ) Sanering av veggedyr med inntil kr Dekningen omfatter utgifter til sanering av veggedyr og nødvendige utgifter til opphold utenfor hjem met. Se punkt 4.9. Skader nevnt i punkt 4.1, som inntreffer plutselig og uforutsett, med unntak av skader nevnt i punkt 4.3 dekkes såfremt sikrede - har overholdt de sikkerhetsforskrifter som gjelder for innboforsikringen - har gitt riktige opplysninger om risikoen eller endring av risikoen - ikke har opptrådt grovt uaktsomt eller voldt skaden ved forsett. 1) brann og nedsoting, lynnedslag og annet elektrisk fenomen 2) eksplosjon/sprengning 3) utilsiktet utstrømning av væske fra bygningens rørledning samt fra vannseng og akvarium 4) væske som trenger inn i bygning fra spillvanns-, overvanns- eller tilførselsledning for vann eller fyringsolje 5) inntrenging av vann i bygning direkte fra terreng eller ved nedbør, snøsmelting eller når det fører til frittstående vann over laveste gulv 6) inntrengning av vann gjennom åpning eller utettet åpning oppstått ved plutselig og uforutsett erstatningsmessig bygningsskade 7) tyveri - fra bygning på forsikringsstedet - fra privat uteareal på forsikringsstedet med inntil kr

4 - tyveri av og hærverk på ting, i egen eller leid bod utenfor leiligheten og i egen eller leid garasje(ikke felles), med kr Begrensningen gjelder ikke ved midlertidig lagring etter erstatningsmessig skade - fra bebodd bolig utenfor forsikringsstedet - fra annen bygning enn bebodd bolig utenfor forsikringsstedet med inntil kr av barnevogn - av sykler og sykkeltilhenger, samlet inntil kr pr. skade - fra arbeidsplass med kr fra fellesrom med kr tyveri av og hærverk på ting ved innbrudd i bygning når tingen er overlatt i andres varetekt, med til sammen kr ) hærverk på innbo og løsøre 9) ran og overfall 10) napping av veske som sikrede bærer med inntil kr ) utilsiktet temperaturstigning i fryser som forårsaker skade på matvarer, samt luktskade på fryser 12) sammenbrudd i bygning eller bygningsdel som følge av en erstatningsmessig bygningsskade 13) utstrømming fra brannslokkingsapparat 14) kano og kajakk er dekket for brann, ellers kun for tyveri fra forsikringsstedets bygning eller privat boligs uteareal som ikke er fellesareal. 1) skade på ting som faller ned eller velter 2) skade som skyldes andre dyr enn de som er unntatt i pkt ) sviskader 4) annen tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander enn skader som fremgår av punktene dekkes med inntil kr Dette gjelder også under reise med varighet i maksimalt 2 mnd i hele verden. Unntak: - mobiltelefon er ikke dekket under uflaksdekningen - begrensingene i 4.3 eller, - i de tilfellene forsikringssummen er satt lavere enn kr i pkt er det summen i disse vilkårspunktene som er gjeldende Etter en erstatningsmessig skade dekkes også: - oppfylling av brannslukningsapparat - utgifter til utrykning etter utløst innbruddsalarm - utgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester - dokumenterte utgifter til rekonstruksjon av notater, tegninger og datalagre med inntil kr påløpt prisstigning i normal gjenanskaffelsesperiode - nødvendige flyttings- og lagringsutgifter - nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av skade, gjelder kun etter avtale med Selskapet, se punkt sikredes tap som leietaker når bygningsmessig innredning bekostet av sikrede, ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av 4

5 skade eller innredningen ikke utbedres som ledd i bygningsskadens utbedring - skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme og skaden er en følge av varmepåvirkningen - tyveri fra rom på bygge-/anleggsplass som ikke er beboelsesrom - skade som skyldes sopp, råte, bakterier eller insekter - skade som skyldes tingens egne mangler, feil eller svakheter, også dersom dette skyldes slitasje, bruk eller alder - ting som er forsvunnet/forlatt, eller når skadeårsaken er ukjent - tyveri av gjenstander som er mistet, gjenglemt eller oppbevart i ulåst rom uten tilsyn Forsikringen dekker utgifter inntil kr til nødvendige bygningsmessige forandringer for å bedre bevegelsesmulighetene i leiligheten dersom sikrede - blir rullestolbruker som følge av en ulykkesskade - nedkommer med barn som pga. fysisk handikap har behov for rullestol. Invaliditeten må være varig, og utgiftene må være påløpt innen 10 år regnet fra ulykken eller fødselstidspunktet. Dersom sikrede i egenskap av privatperson er å anse som arbeidsgiver iht. Lov om Yrkesskadeforsikring 2a, hefter selskapet for yrkesskade i overens - stemmelse med loven overfor skadelidte som er å anse som arbeidstaker. Hvilke skader som dekkes - bruddskade på glass i vinduer og dører, og annet bygningsglass montert på sin faste plass i sikredes bolig - bruddskade på sanitærporselen ferdig innsatt på sin faste plass i sikredes bolig. Hva som ikke dekkes - skade som alene består i riper og avskallinger, uansett årsak - skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett, uansett årsak. Hvilke skader som dekkes - plutselig og uforutsett skade på fastmontert parabolantenne Hva som ikke dekkes - skade som skyldes slitasje, reparasjon, rensing, restaurering, feil eller mangler ved antennen 5

6 4.8 Flytteforsikring Forsikringen omfatter - sikredes personlige eiendeler under privat transport i egen, lånt eller leid bil/tilhenger innenfor Norge i forbindelse med flytting til ny bolig, ut- og innbæring mellom bolig og bil - erstatningen er begrenset til kr Forsikringen dekker - skade ved at bilen/tilhengeren blir utsatt for sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. - tyveri fra låst bil eller lukket og låst tilhenger - herunder låst fastmontert skiboks/takboks - plutselig og uforutsett skade på flyttegods under ut og innbæring mellom bolig og bil Forsikringen dekker ikke - skade på flyttegods ved transport med transportbyrå (firma) - skade i forbindelse med flytting utført av idrettslag, forening o.l - skade på lystbåter, motorkjøretøyer, kontanter, verdipapirer, piano eller flygel, planter eller dyr - skade som følge av væske som renner ut. 4.9 Veggedyr Forsikringen dekker utgifter til å sanere veggedyr og nødvendige utgifter til opphold utenfor hjemmet med til sammen inntil kr når dette er ubeboelig som følge av sanering av veggedyr. Alle kostnader må avtales med Landbruksforsikring på forhånd. Dekningen gjelder for medlemmets faste bosted i Norden. Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Ved skade skal sikrede snarest melde fra til Selskapet. Brann, tyveri, innbrudd, hærverk, ran, overfall og veskenapping skal i tillegg meldes politiet. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til Selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. Erstatningen settes til hva det vil koste Selskapet å reparere/utbedre skaden, eller gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting etter pris på skadedagen. Der det foreligger avtale med leverandør/reparatør, bestemmer Selskapet hvilket av alternativene som skal benyttes og hvilken leverandør/ reparatør som velges. Erstatningen kan ikke settes høyere enn erstatnings beregning etter punkt

7 - antikviteter, kunstverk, våpen, samt ting med samlerinteresse, som mynt-, seddel-, frimerkesamlinger o.l. Erstatningen settes til markedspris - perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall: Erstatningen settes til ny pris for tilsvarende ting - datautstyr: 1. år erstattes dette med nytt, deretter foretas fradrag med 40 % pr påbegynt år, inntil maksimalt 80 % fradrag - elektriske husholdningsmaskiner, TV, radio og liknende, som er i bruk. Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året utstyret er 7 år, maksimum 80 % - klær og sko som er i bruk (unntatt smoking, bunad, pels og tilsvarende). Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året klærne/skoene er 3 år, maksimum 80 % - sykkel: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året sykkelen er 5 år, maksimum 80 % - annet innbo og løsøre: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med fradrag for verdiforringelse som vurderes på grunnlag av sannsynlig brukstid og slitasje. Dersom tingens verdi utgjør mer enn 2/3 av nypris, gjøres det ikke fradrag - innbo og løsøre som er defekt eller ikke lenger i bruk, erstattes etter sin markedsverdi. Selskapet vil i et hvert skadetilfelle vurdere om det kan gis kontanterstatning. Kontanterstatningen vil være lik det beløp som selskapet skulle ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 75 % i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør. Det som er beskrevet i dette punktet, gjelder også dersom en av partene krever skjønn. Se for øvrig bestemmelser om skjønn i generelle vilkår. Beregning foretas på bakgrunn av de omkostninger sikede har etter skaden og de utgifter han hadde før skaden oppsto. I beregningen gjøres det fradrag for kompensasjon for - tapt husleieinntekt - tap ved at egen bolig ikke kan benyttes dersom det er gitt erstatning for dette under bygningsforsikringen. Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandelen som er angitt i forsikrings - beviset. Det trekkes ikke egenandel ved - tyveri når innbruddsalarm som varsler alarmsentral / vaktselskap eller nabo via telefon etter fast avtale, var i bruk på skadetidspunktet - brudd på innvendig vannledning dersom det er installert vannstoppventil (med ferdigattest) som sikrer rørsystem i hele boligen, og var i bruk på skadetidspunktet 7

8 - brannskade som skyldes feil ved det elektriske anlegget når det er foretatt kontroll av anlegget siste 5 år. Kontrollen skal være utført av kontrollør godkjent av Selskapet og ferdigattest/kontrollskjema skal foreligge - skade som alene rammer overspenningsvern / brannalarm /innbruddsalarm. Dersom sykkel er registrert i Falck sykkelregister reduseres egenandelen med kr ved tyveri. Erstatning utbetales i takt med reparasjonen eller når det foreligger oversikt over skaden/utgiftene. Sikrede har krav på renter av erstatningen, jfr. Forsikringsavtalelovens 8-4. Kommer en gjenstand til rette etter at Selskapet har betalt erstatning, kan sikrede beholde gjenstanden mot å betale erstatningen tilbake. Ellers tilfaller gjenstanden Selskapet. Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikrede eller sikredes ektefelle/samboers - side, jfr. forsikringsavtalelovens kap.4. Forsikringen gjelder for - sikrede som er gyldig medlem av Forskerforbundet - ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret - barn som bor hjemme eller som pga. utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret - andre medlemmer av den faste husstand - bokollektiv. Leietakere regnes ikke som medlemmer av den faste husstand. Innboforsikringen gjelder ikke for innehaver av tinglyste, registrerte rettigheter i det forsikrede innbo og løsøre. Forsikringsavtalelovens 7-1,3. ledd er fraveket. Forsikringen gjelder i Europa dersom ikke annet er angitt i forsikringsbeviset. 8

9 Forsikringen omfatter - rettslig erstatningsansvar som privatperson - rettshjelp. Ervervsmessig virksomhet er i denne forbindelsen begrenset til kr Selskapet dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede pådrar seg for skade på annens person eller ting. Se definisjon av skade pkt Følgende forutsetninger må være oppfylt: - skaden er erstatningspliktig etter gjeldende rett - skaden er skjedd i forbindelse med den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset - skaden må være konstatert i forsikringstiden av sikrede eller skadelidte - sikkerhetsforskriftene er overholdt - forsikringstaker har gitt riktige opplysninger om risikoen eller endring av risikoen. Selskapet dekker ikke erstatningsansvar: 1) som sikrede pådrar seg i hht. kontrakt (Se definisjonspunkt 6.4) 2) som sikrede pådrar seg ihht. Lov om skadeserstatning av 13. juni og 3-6 (tort og svie) eller bøter og lignende 3) som sikrede pådrar seg ved forurensning (se definisjon punkt 6.3), med mindre årsak til forurensningen er plutselig og uforutsett. Er årsaken til forurensningen rust, korrosjon eller andre langsomt virkende prosesser som gradvis har forringet sikredes utstyr regnes ikke dette som plutselig og utforutsett 4) som sikrede pådrar seg i egenskap av eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri (herunder Brøyt X; gravemaskiner og lignende), luftfartøy, seilbåt, motorbåt, fartøy og vannjet, registrert trav-/galopphest, eller for innleid bruk I tjeneste av nevnte innretninger. - Forsikringen dekker likevel motorvogn/arbeidsmaskin som ikke kan oppnå større fart enn 10 km/t og som ikke har mer enn 10 hestekrefter 5) for skade som direkte eller indirekte står i sammenheng med atomkjernereaksjoner 6) som sikrede pådrar seg for skade på ting (herunder dyr) som tilhører en annen, men som sikrede selv - eller noen annen på sikredes vegne, bruker, leier eller låner 7) som sikrede pådrar seg for skade på ting oppstått ved gravings-, sprengings arbeid. 9

10 Forsikringssum pr. forsikringstilfelle er begrenset til den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset. Ved skade på ting, fast eiendom eller dyr som sikrede har fått i oppdrag å reparere, montere, installere, forarbeide eller behandle (varetekt) er selskapets samlede erstatningsplikt kr 3 millioner pr. skadetilfelle. Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende forhold, handling eller unnlatelse, eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett skadetilfelle. Selskapets ansvar for serieskade er begrenset til den forsikringssum som gjaldt da første skade ble konstatert i forsikringstiden. Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset pr. forsikringstilfelle. Reises erstatningskrav mot sikrede eller kan det ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold, jf. forsikringsavtalelovens 4-10, 2. og 3. ledd. Uten selskapets samtykke må sikrede ikke - innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav - unnlate å påanke en fellende dom. Blir krav som overstiger egenandelen reist mot sikrede og ansvaret omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og betaler de nødvendige kostnadene for avgjørelse av erstatningsspørsmålet med følgende begrensninger: 1) Dersom det fremmes erstatningskrav mot sikrede som er høyere enn forsikringssummen, erstatter selskapet saksomkostninger som er forholdsmessig i forhold til forsikringssummen og det fremsatte krav 2) Er selskapet villig til å ordne en sak i minnelighet, eller å betale kravet innenfor forsikringssummen, dekker selskapet ikke videre utgifter ved tvisten 3) Selv om forsikringssummen overskrides, betales både de omkostninger som på forhånd er godkjent av selskapet, og renter av idømt erstatningsbeløp som hører inn under forsikringen. Se likevel vilkårets pkt og Sikrede er forpliktet til, vederlagsfritt, å foreta de utredninger, analyser og undersøkelser som er av betydning for vurderingen av skadetilfellet (evt. av skaden og sikredes ansvar). 10

11 Sikrede plikter, vederlagsfritt, å stille til disposisjon vitner og sakkyndige blant de ansatte ved eventuell rettssak der den sikrede er saksøkt, og ellers når selskapet har bruk for dette, jf. forsikringsavtalelovens 7-6. Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, inntrer selskapet ved utbetaling av erstatning i sikredes rett mot tredjemann. Med "skade" forstås den fysiske skade på person eller ting. Personskade anses inntruffet hvis død, skade eller sykdom er påført en person. Med ting skade forstås tap av eller fysisk skade påført ting (herunder dyr og fast eiendom). Økonomisk tap påført tredjemann som følge av den fysiske skaden, regnes som en del av denne. Med "formueskade" menes økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting. Med forurensning forstås: - tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller til grunnen - støy og rystelser - lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndighetene bestemmer påvirkning av temperaturen. Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt skade eller ulempe, eller som sammen med miljøpåvirkning som angitt foran, er eller kan bli til skade eller ulempe for miljøet. Med "kontraktsansvar" menes erstatningsansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti, herunder, men ikke begrenset til: - ansvar som går utover hva som følger av alminnelig erstatningsrett, men som sikrede ved kontrakt, avtale eller garanti likevel har påtatt seg å bære - ansvar som sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress - ansvar sikrede etter inntruffet skade har gitt tilsagn om å dekke til tross for at dette går utover hva sikrede kunne pålegges etter alminnelig erstatningsrett - ansvar for skade som skyldes at sikredes ytelse i henhold til kontrakt eller avtale er mangelfull, forsinket eller har uteblitt - ansvar for skade som i kontraktsforhold voldes på sikredes eget arbeid, ytelse eller entreprise eller på ting sikrede har solgt og ikke endelig levert - kostnader ved tilkomstarbeider for å reparere eller skifte ut leverte produkter, eller utføre arbeidsoppdraget - kostnader ved omlevering, etterlevering eller reparasjon. 11

12 Til "familie" regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, samt sikredes ektefelle eller samboer. Med samboer menes person som sikrede lever sammen med i et ekteskapelig forhold hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt felles bopel med sikrede de siste 2 år eller det på annen måte fremgår at det ekteskapslignende forhold har vedvart de siste 2 år. Registrert partner likestilles med samboer. rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap som - eier av forsikret eiendom - privatperson - utøver av næringsvirksomhet med brutto omsetning inntil kr Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Selskapet dekker utgifter til - sakkyndige som er oppnevnt av retten - andre sakkyndige såfremt utgiftene er godkjent av selskapet - vitner ved hovedforhandling og bevisopptak. Selskapet dekker ikke idømte saksomkostninger - rettsgebyr i ankeinstans. Dette gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Saksomkostninger Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. Saksomkostninger ved forlik Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler eller husleieretten, jf. domstolsloven I. Dersom saken føres for særdomstol, jf. domstolsloven 2, men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter. Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. 12

13 Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de forsikrede har rettshjelpsdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Egenandelen er kr med tilegg av 20 % av det overskytende beløp. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. - tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv utenom driften av den forsikrede eiendom utover brutto omsetning over kr eller som privatperson - tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, arv, krav om omstøtelse av gave, deling av bo, oppløsing av det økonomiske felleskap etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker - tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforholdsom knytter seg til den forsikrede faste eiendom eller leilighet - tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs eller akkordskyldner - tvist som gjelder motorvogn, arbeidsmaskin, båt, luftfartøy, registrert traveller galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. Likevel dekkes tvist som gjelder: - kano, kajakk og seilbrett - hang glider og para glider - båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk - rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser 0.1 som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t og som ikke har mer enn 10 hestekrefter - straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om Erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven 3-3 (visse personlige krenkinger). 3-5 (oppreisning) og 3-6 (krenking av privatlivets fred) - ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom - tvist som gjelder offentligforvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt. - rettshjelputgifter for juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelse og lignende, herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede - tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige 13

14 - tvist i saker om personskade, før det fra motpart eller motparts forsikringsselskap, foreligger skriftlig avslag om å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand - Likevel dekkes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor saksomkostningsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til Tvistemålslovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift - utgifter pådratt før tvist er oppstått. Vil sikrede søke om å få dekket utgifter til juridisk bistand under rettshjelpforsikringen, skal forespørsel/kavet snarest meldes til selskapet og senest et år etter at advokat ble kontaktet. Underretningen skal skje skriftig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet. Selskapet har rett til å velge advokat som etter sakens art og sikredes bosted, eller forhold ellers, passer for oppdraget. Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Før saksanlegg dekker forsikringen rimelige og nødvendige utgifter i henhold til alminnelige erstatningsrettslige prinsipper til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg dekkesutgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til Tvistemålslovens 176. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. 7 Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, skal selskapet ha dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. Selskapet kan kreve at sikrede forelegger spørsmål om salær til egen advokat for retten i henhold til Tvistemålslovens 52. Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor advokaten. 14

15 Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis, muntlig eller skriftig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne ansees som tvist. En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg. Med saksanlegg forstås utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage / stevning. - Det må være minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket og minst ett brannslukningsapparat (min. 6 kg ABE - pulver) eller husbrannslange som kan benyttes i alle rom - Elektroarbeider skal utføres av autorisert elektriker - Boligen skal være oppvarmet for å unngå frostskade på forsikret ting - Reparasjoner og nye installasjoner av VVS arbeid skal utføres av autorisert håndverker - Dører skal være låst, og vinduer og andre åpninger i bygning/rom i bygning skal være forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen/rommet. Når ingen er tilstede i bygningen/rommet skal vinduer være lukket og stengt med haspe eller lignende. Vinduer i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret mot tyveri. Nøkkelen skal oppbevares i låst bygning eller tilsvarende utilgjengelig for uvedkommende - Sertifikat for lisenser skal oppbevares i annet rom enn pc og programvare - Gjenstander som er midlertidig borte fra forsikringsstedet skal være under tilsyn eller låses inne - Utenfor forsikringsstedet skal sykkel være låst og nøkkel oppbevares separat - Sykkeltilhenger skal låses fast eller være fastmontert til sykkelen - Garderobeskap/kontorpult på sikredes arbeidsplass skal være låst og bare sikrede skal disponere nøkkel - Forsikret ting må gis alminnelig godt tilsyn og vedlikehold. Vedlikehold, ettersyn, kontroll og bruk skal utføres i henhold til instruks eller veiledning. Utgifter til vedlikehold og forbedringer erstattes ikke - Det skal ukentlig tas sikkerhetskopi av egenproduserte dataregistre og programmer. Sikkerhetskopi av programvare skal oppdateres for hver programversjon - Det skal særlig påses at ingen gjenstander blir etterlatt, gjenglemt eller forlatt - Under transport skal de forsikrede gjenstander pakkes og sikres på en forsvarlig måte. - Kunstverk og antikviteter, frimerker, smykker, ting av gull og sølv, alkoholholdige drikkevarer, brunevarer og pc-utstyr, skal oppbevares i rom for beboelse - Dører skal være låst, og vinduer og andre åpninger i bygning/rom i bygning skal være forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen/rommet. Når ingen er tilstede i bygningen/rommet skal vinduer være lukket og stengt med haspe eller lignende. Vinduer i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret mot tyveri. Nøkkelen skal oppbevares i låst bygning eller tilsvarende utilgjengelig for uvedkommende - Innbo skal ikke lagres i fellesrom/-bod hvor flere personer har rettmessig adgang med identisk nøkkel/systemnøkkel 15

16 - Bygningen som forsikret innbo oppbevares i, må ha alminnelig godt vedlikehold - Innbo som lagres utenfor hjemmet skal sikres som angitt over. Sikrede må påse at lagringsstedet med hensyn til f.eks. fuktighet og temperaturer egnet for slik lagring. Sikrede må minimum en gang pr. halvår kontrollere at lagringsforholdene er i samsvar med ovennevnte forutsetninger. 16

17 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) Generelle vilkår Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 hvis de ikke er fraveket i vilkårene. Disse vilkårene er rammen for hva selskapene kan avregne i Norsk Naturskadepool. Avregningsvilkårene skal benyttes selv om selskapet har snevrere naturskadevilkår. Ved tvil om fortolkning, se håndbok i naturskadeforsikring. Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen. Forsikringen av ting gjelder også til fordel for innehaver at tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i fast eiendom. Forsikringen gjelder ikke til fordel for innehaver av slike rettigheter i løsøre. 2.1 Forsikringen gjelder på det sted i Norge som er angitt i forsikringsavtalen. 2.2 Borteforsikring i Norge Forsikringen gjelder: for ting, penger og verdipapirer som midlertidig er utenfor forsikringsstedet for ting som skal selges under flytting og på nytt bosted. Flytting skal meldes til selskapet Borteforsikringen gjelder ikke for: varer i egne eller leide lokaler ting på bygge- og anleggsplass ting som anvendes i entreprenør-, installasjons-, monterings- eller håndverksvirksomhet. 3.1 Bygning som er nevnt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes grunnmur og fundamenter samt innvendige rørføringer, ledninger og fastmontert utstyr som er nødvendig for bygningens formål, og som ikke er spesielt montert for eller er ledd i produksjons- eller næringsvirksomhet. Forsikring omfatter ikke kunstnerisk utsmykning. 17

18 3.1.1 Når bygning er forsikret, omfattes også utvendige ledninger med tilknyttet utstyr herunder bygningens drens- og overvannsledninger, oljetank, septiktank og drenskum fram til offentlig ledning eller brønn, og som fører elektrisitet eller væske til eller fra bygning. Erstatningen er begrenset til kr Fast trebrygge som ikke er særskilt medforsikret og som ikke fremgår av forsikringsbeviset på forsikringsstedet, tilhørende våningshus, bolighus og fritidshus. Erstatningen er begrenset til kr Forsikringen omfatter ikke Jord-/sjøvarmeledning, infiltrasjons-/spredeledning eller spredegrøft, brønn eller borehull Hageanlegg i tilknytning til våningshus, bolighus og fritidshus Når den forsikrede ting er et våningshus, bolighus eller fritidshus omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg herunder utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang og gårdsplass i tilknytning til bygningen, oppad begrenset til 5 dekar. Tilsvarende omfattes den del av tilførselsvei som ligger innenfor avgrensning og areal som angitt ovenfor Hageanlegg i tilknytning til annen bygning enn våningshus, bolighus og fritidshus. For andre eiendommer enn beskrevet under pkt omfatter forsikringen skade på utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang, med til sammen inntil kr Løsøre, innbo, maskiner, inventar og varer som er nevnt i forsikringsbeviset. 3.3 I tillegg omfattes følgende for de forsikrede ting: Utgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester etter skade på forsikrede ting, med til sammen inntil kr Ekstrautgifter på grunn av prisstigning i den tid det normalt tar å reparere/ gjenanskaffe tingen, inntil 24 måneder Utgifter til flytting og midlertidig lagring av forsikrede ting med til sammen inntil kr

19 3.3.4 Dersom forsikringen omfatter løsøre, erstattes penger og verdipapirer samt utgifter til rekonstruksjon av yrkesmanuskripter, yrkestegninger, datalagre og lignende med til sammen inntil kr Skade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner på land i Norge. Jf Følgende omfattes ikke: Skade på skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen Selv om det foreligger forsikring på ting som det ikke er naturlig å brannforsikre, så som bruer, klopper, moloer, damanlegg og lignende omfattes heller ikke dette Sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkl. feste på land Skinnegående materiell, som tog, trikk og lignende Skade på hageanlegg, utover bestemmelsene over i og Avling (Avkastning av hageanlegget) Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser og lignende Skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud, i medhold av naturskadelovens 22, og skaden er av slik art som vedtaket gjelder Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre. Er forsikret ting skadet eller direkte truet ved utløst naturulykke dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtaleloven inntil gjenoppføringsprisen. For annet enn bygning, gjenanskaffelsesprisen. 4.1 Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr

20 Følgende skader erstattes ikke: Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte eller lignende. Forsikringsavtalelovens 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler: 5.1 Fellesregler Skademelding Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold. Skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer eller organisasjonsnummer Alternative oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon, gjenoppføring/gjenanskaffelse, eller at selskapet skaffer tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting Forsikringssummer underforsikring Fullverdi bygning Fullverdiforsikret bygning er forsikret for hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, bygning på skadestedet gjenoppføringsprisen. Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med. Premiegrunnlaget fastsettes av selskapet ved forhåndstakst og reguleres senere etter byggekostnadsindeks eller ved ny takst. Tilbygg eller annen forandring som innvirker på bygningens gjenoppføringspris, omfattes av forsikringen og skal meldes til selskapet. Er melding ikke gitt, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom gjenoppføringsprisen slik den ville vært uten og slik den er med forandringen (underforsikring). Omfatter forsikringen bygninger uten spesifikasjon i forsikringsbeviset, gjelder tilsvarende bestemmelse for ikke anmeldt ny bygning Fast forsikringssum - bygning Forsikringssummen fastsettes av medlemmet/sikrede. 20

21 Er forsikringssummen lik gjenoppføringsprisen med fradrag som nevnt i pkt , eller høyere, erstattes hele skaden. Er forsikringssummen lavere enn dette, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og gjenoppføringsprisen med fradrag som nevnt i punktene (underforsikring) Forsikringssum løsøre (innbo, maskiner, inventar). Forsikringssummen fastsettes av medlemmet/sikrede. Forsikringssummen skal minst tilsvare hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ny ting, gjenanskaffelsesprisen. Nyanskaffelser i avtaleperioden er forsikret dersom dette inngår i premiegrunnlaget for beregning av naturskadeforsikring. Er forsikringssummen lavere enn gjenanskaffelsesprisen, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og gjenanskaffelsesprisen (underforsikring) Forsikringssum varer Forsikringssummen fastsettes av medlemmet/sikrede og skal minst tilsvare verdien. Ved fastsettelse av verdien skal det tas hensyn til sparte kostnader og renter, kontantrabatt, ukuranse og andre omstendigheter som innvirker på verdien. For varer som har redusert verdi på grunn av ukuranse og som skal selges til redusert pris, skal verdien reduseres i samme forhold som reduksjonen i salgspris. Varer som sikrede selv ikke har produsert og varer under produksjon, verdsettes til innkjøpspris med tillegg av kostnader, begge deler etter de priser som gjaldt ved ordinær produksjon og levering umiddelbart før skaden inntraff. Ferdige varer av egen produksjon verdsettes til partiprisen, hensyn tatt til sikredes normale salgsmønster. For solgte varer benyttes kontraktsprisen. Det som berges skal først og fremst anses som solgt. Er forsikringssummen lavere enn verdien, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og verdien (underforsikring) Førsterisiko For poster med oppgitt kjøpesum i vilkåret, og for poster i forsikringsbeviset betegnet som førsterisiko, erstattes skaden, etter fradrag av egenandel, inntil de oppgitte summer. 21

22 5.1.4 Selskapets renteplikt Sikrede har krav på rente av erstatningen, jf forsikringsavtaleloven Eiendomsretten til skadde ting eller ting som kommer til rette Sikrede er pliktig til å beholde en skadd ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen. Selskapet har rett til å overta skadde ting. Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede det, tilfaller tinger selskapet Skjønn Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsen om skjønn i det enkelte selskaps vilkår legges til grunn Selskapets overtakelse av panterett Er selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, inntrer selskapet i panthavers rett i den utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver. Selskapet kan likevel ikke gjøre sine rettigheter gjeldende til fortrengsel for panterettigheter som hvilte på eiendommen på den tid forsikringstilfellet inntraff, og som omfattes av forsikringen. 5.2 Erstatningsberegning Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av egenandel. Merverdi-/investeringsavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden, i den utstrekning avgiften ikke kan avregnes i forhold til myndighetene. Det gjelder særskilte regler for panthaver/konkursbo, dødsbo og andre nye eiere etter at skaden inntraff enn eiers ektefelle/samboer og livsarving, jf pkt Erstatningsberegning Bygning 22

23 5.3.1 Erstatningsgrunnlaget Erstatningsgrunnlaget beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenoppføring til samme eller i det vesentlige samme stand som før skaden inntraff. Kostnadene beregnes etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn gjenoppføringsprisen før skaden fratrukket verdien av bygningen etter skaden. Beregningene foretas etter reglene i pkt , første avsnitt Fradrag Det skal gjøres fradrag for økning i omsetningsverdien, som nevnt i pkt Fradrag for økning i omsetningsverdi Når det skal gjøres fradrag for verdiøkning fordi omsetningsverdien av den reparerte/gjenoppførte bygning blir større enn bygningens omsetningsverdi umiddelbart før skaden inntraff, gjelder følgende regler: Ved fastsettelse av omsetningsverdi skal det tas hensyn til avkastning, beliggenhet og andre forhold. Omsetningsverdi etter skade fastsettes ut fra en reparert/ gjenoppført bygning tilsvarende den skadde bygning. En bygnings omsetningsverdi settes til forskjellen i eiendommens omsetningsverdi med og uten bygning. For bygning som ikke kan omsettes separat, legges i stedet bygningens bruksverdi til grunn Bygning som repareres/gjenoppføres til samme formål innen landets grenser innen 5 år av eier, eiers ektefelle, samboer eller livsarving Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter reglene i pkt med følgende fradrag: Fradrag gjøres for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av bygningens verdi før skaden. Bygningsdel/-komponent som står foran utskifting eller riving, erstattes etter sin omsetningsverdi med fradrag for kostnadene ved riving/demontering Til annet formål Det gjøres fradrag for enhver økning av omsetningsverdien som nevnt i pkt Bygning som står foran riving, og midlertidig bygning som ikke repareres/ gjenoppføres Erstatningsgrunnlaget, jf pkt , er begrenset til verdien av bygningens 23

24 brukbare materialer, tatt ned og lagt ferdig for salg/transport. Det gjøres fradrag utgiftene til riving Særskilte erstatningsregler for naturskade på rørledninger med tilknyttet utstyr Ved skade på del av ting, legges den skadde dels alder til grunn. Ved ulik alder på de skadde deler av rørledningen, legges eldste del til grunn for erstatningen Ved skade på utvendige ledninger med tilknyttet utstyr, begrenses erstatningen på grunnlag av de totale reparasjonskostnader, med følgende fradrag: Alder: Fradrag: 0-20 år 0 f.o.m. 21. år 5 % pr. år. 5.4 ERSTATNINGSBEREGNING INNBO OG LØSØRE I HJEMMET Erstatningen beregnes etter prisene på skadedagen på grunnlag av utgiftene til reparasjon til samme eller i det vesentlige samme stand som umiddelbart før skaden, eller gjenanskaffelse av tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting (gjenanskaffelsesprisen) og er begrenset til det laveste av de to alternativ. Erstatningen kan ikke settes høyere enn erstatningsgrunnlaget, beregnet etter reglene i pkt med fradrag av verdien etter skaden Ting med samlerinteresse, som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamlinger Erstatningsgrunnlaget er markedspris Perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall Erstatningsgrunnlaget er markedspris Annet innbo og løsøre Erstatningsgrunnlaget er gjenanskaffelsespris med fradrag som vurderes på grunnlag av tingens alder slitasje sannsynlige brukstid anvendelighet. Fradrag gjøres for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av tingens verdi før skaden. 24

25 5.5 ERSTATNINGSBEREGNING MASKINER, INVENTAR OG LØSØRE Ved gjenanskaffelse eller reparasjon Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller vesentlig samme stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke sette høyere kan enn gjenanskaffelsesprisen før skaden fratrukket verdien etter skaden, beregnet etter reglene nedenfor. Det skal gjøres fradrag for verdiøkning ved forbedring av tilstanden på den skadde ting eller del/komponent av tingen ved at brukt blir erstattet med nytt. Ved vurderingen tas hensyn til forringelse ved elde, bruk, nedsatt bruksverdi, den tid tingen har vært i bruk og gjenstående brukstid. Fradrag gjøres for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av tingens eller delens/komponentens verdi før skaden Uten gjenanskaffelse eller reparasjon For ting som uansett årsak ikke er reparert eller gjenanskaffet innen 3 år etter at skaden inntraff, beregnes erstatningsgrunnlaget som i pkt , men begrenset til omsetningsverdien før skaden ERSTATNINGSBEREGNING VARER Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon til samme eller vesentlig samme stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket verdien etter skaden, beregnet i samsvar med pkt Ved totaltap settes erstatningsgrunnlaget til verdien før skaden ERSTATNINGSBEREGNING HAGEANLEGG Erstatningen for hage, hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei inklusiv eventuell oppfylling av utrast tomt tilbake til forsvarlig stabilitet beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller i det vesentlige samme stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. For beplantning i hageanlegget beregnes erstatningen lik gjenanskaffelse av tilsvarende vekst, som alminnelig handelsvare (ung vekst) i gartneri og lignende. Dersom reparasjon/gjenanskaffelse ikke skjer innen 5 år, settes erstatningen til det laveste beløp av reparasjonskostnad/gjenanskaffelsespris og nedgang i eiendommens omsetningsverdi. Erstatningen er uansett begrenset til eiendommens omsetningsverdi før skaden. 25

26 5.8 SELSKAPETS ANSVAR OVERFOR PANTHAVER, KONKURSBO, DØDSBO, NYE EIERE OG LIGNENDE Over panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma og lignende er selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp: forskjellen i tingens omsetningsverdi før og etter skaden, og vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet. For panthavere betyr tingen i denne sammenheng pantobjektet i sin helhet. Disse bestemmelsene gjelder dog ikke leaset fast eiendom. Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff. Overfor dødsbo og andre nye eiere etter at skaden inntraff enn eiers ektefelle, samboer eller livsarving, begrenses selskapets ansvar som om gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner sted, jf pkt For dødsbo gjelder bestemmelsene uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden inntraff. 5.9 ANDRE SPESIELLE BESTEMMELSER OM NATURSKADE Blir det etter naturskade på byggverk tinglyst erklæring etter naturskade lovens 22 om at eiendommen er særlig utsatt for naturskade, og utgiftene til utbedring er 60 % eller mer av gjenoppføringsprisen, for det skadde byggverk, jf pkt , svarer selskapet for den økning i skade som nekting av reparasjon/ gjenoppføring medfører Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når: Skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, hans mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. 26

27 Avkorting skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe er begrenset til det beløp som er fastsatt av Kongen. Overtiger skaden denne grense, må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden Er det tvil om det foreligger naturskade, om det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer eller om betingelsene for nedsettelse eller nektelse på grunn av svak konstruksjon m.v. er til stede, kan sikrede eller selskapet forelegge spørsmålet for ankenemnda for Statens naturskadefond. Ankenemndas vedtak kan ikke påklages. Egenandel er den som departementet til en hver tid har bestemt i følge lov om naturskadeforsikring. Fra er egenandelen kr

28 Gjeldende fra Landbruksforsikring AS benevnes i det etterfølgende som Selskapet. Forsikringsbeviset Forsikringsvilkårene Sikkerhetsforskrifter Avtale ved kollektiv forsikring. Forsikringsavtalen reguleres av: Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr 69 (FAL) Det øvrige lovverket. Forsikringsbevisets bestemmelser gjelder foran vilkår og sikkerhetsforskrifter. Ved konflikt mellom bestemmelser i forsikringsavtalen, gjelder spesielle bestemmelser for generelle bestemmelser. Forsikringsbeviset, sikkerhetsforskriftene og avtale ved kollektive forsikringer gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Disse generelle vilkårene gjengir noen av bestemmelsene i forsikringsavtaleloven i forkortet form. Gjengivelsen endrer ikke på de plikter og rettigheter som følger av forsikringsavtaleloven. Der forsikringsavtalelovens regler er fraveket er dette angitt. I tillegg til forsikringsavtaleloven kommer punktene 6, 12, 13, 15 og 16. Forsikringsavtalen er bindende i den avtalte forsikringstiden. Dersom forsikringsbehovet opphører eller det foreligger andre særlige grunner, kan medlemmet/ sikrede likevel si opp avtalen. Likeledes kan forsikringen sies opp med en måneds varsel ved flytting av forsikringen til annet selskap. Det skal i varselet også gis melding om til hvilket selskap forsikringen flyttes. Ved kollektive avtalen kan retten til å flytte forsikringen være fjernet i avtalen. Medlemmet/sikrede kan si op avtalen fra utløpet av forsikringstiden dersom selskapet blir varslet innen forsikringstidens utløp. Forsikringen fornyes for ett år av gangen dersom medlemmet/sikrede ikke benytter retten til oppsigelse. Vilkår og premie kan endres ved hovedforfall. Forholdene reguleres av forsikringsavtalelovens kapittel 3 for skadeforsikring og kapittel 12 for personforsikring. 4.1 Oppsigelse ved manglende premiebetaling Dersom de angitte betalingsfrister ikke overholdes, vil forsikringen i sin helhet opphøre. Dette innebærer at selskapet ikke dekker skader som oppstår etter varslet opphørsdato. FAL kapittel 5 for skadeforsikring og kapittel 14 for personforsikring. 28

Forsikringen gjelder til fordel for

Forsikringen gjelder til fordel for NATURSKADEFORSIKRING NORMVILKÅR INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Forsikringen gjelder til fordel for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen. Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2001 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2008 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra 1.1.2016 For avregningen gjelder bestemmelsene i Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Lov om naturskadeforsikring av 16.juni 1989 Disse

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår Side 2 av 5 Avtalevilkår 1 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder 1.1 Selskapet svarer for 1.1.1 Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte

Detaljer

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1 Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1. Hva forsikringen omfatter Utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for, herunder rehabilitering, ombygging

Detaljer

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand.

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand. INNBO- OG LØSØREFORSIKRING - NORMVILKÅR Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard innbo-/løsøreforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

VILKÅR INNBO BEST. Gjelder fra 01.01.2010

VILKÅR INNBO BEST. Gjelder fra 01.01.2010 VILKÅR INNBO BEST Gjelder fra 01.01.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring av risiko og

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade.

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2012 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Generelle vilkår - Lov om

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02)

Vilkår innbo (INNBO02) Vilkår innbo (INNBO02) Innbo- og løsøreforsikring. Innbo og løsøre i hjem eller hytte. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring

Detaljer

Avtalevilkår Villa Best

Avtalevilkår Villa Best Avtalevilkår Villa Best Gjelder fra 01.01.2010 TVBE 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle, samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging

Detaljer

Vilkår Innbo og Løsøre

Vilkår Innbo og Løsøre Side 1 av 10 Vilkår Innbo og Løsøre Gjeldende fra 15.9.2011. I tillegg til dette vilkåret gjelder: * Forsikringsbeviset * Generelle vilkår * Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 *Øvrig lovverk Forsikringsbeviset

Detaljer

Vilkår Innbo og Løsøre

Vilkår Innbo og Løsøre Side 1 av 9 Vilkår Innbo og Løsøre Gjeldende fra 01.04.2008. Unison Forsikring ASA benevnes i det etterfølgende som Selskapet. 1 Hvem innboforsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker.

Detaljer

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4 HVILKE SKADER SOM ERSTATTES... 5 5 ANDRE PERSONERS HANDLINGER OG UNNLATELSER, ENDRING AV RISIKO

Detaljer

I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven

I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Forsikringsavtalen består av - forsikringsbeviset - forsikringsvilkårene - generelle vilkår - forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring

Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Forsikringsavtalen består

Detaljer

Gjensidige individuell innbo/ hjemforsikring (utvidet) Avhengig av forsikringssum forsikringssum

Gjensidige individuell innbo/ hjemforsikring (utvidet) Avhengig av forsikringssum forsikringssum Dekningssammenligning konkurrentenes - kollektiv - individuell hjem/innboforsikring i forhold til (april 2006). (*For Vesta har vi i parentes satt summen enkeltmedlemmet kan kjøpe seg opp til (ekstra))

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem innboforsikringen gjelder for 2. Hvor innboforsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Naturskade hvem betaler erstatning? I Norge har vi siden 1980 hatt en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER BYGNING EKSTRA Vilkår PPK32002 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.07.2016. Bygning Ekstra er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK11503 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.01.2016. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 Ved skade kontakt Skadeservice på telefon 815 73 440 Telefaks: 67 22 41 10 2012-1- Erstatter vilkår for Verdigjenstand

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2009

Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR innbo BEST Gjelder fra 01.01.2009 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring av risiko og

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK32003 gjelder fra 01.01.2018. Avløser vilkår av 01.07.2017. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for innbo

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for innbo Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for innbo Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 3 2. Hvor forsikringen gjelder... 3 3. Hva som er forsikret... 3 Hoveddekninger som gjelder for alle

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3 Innboforsikring IBO1-3 Forsikringsvilkår Innhold A.1 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.3 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.4 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER A.5 SKADEOPPGJØRSREGLER

Detaljer

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 TIBE 111 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2016 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2016 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 5 5 Andre personers handlinger og unnlatelser, og endring av

Detaljer

Sikkerhetsforskrifter, jf. forsikringsavtaleloven 4-8. H. Versjon 1.1.2013. Forsikringsbevis LOfavør Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H

Sikkerhetsforskrifter, jf. forsikringsavtaleloven 4-8. H. Versjon 1.1.2013. Forsikringsbevis LOfavør Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H H. Versjon 1.1.2013 Forsikringsbevis LOfavør Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H Du er forsikret i henhold til avtale mellom Landsorganisasjonen i Norge og SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Dette beviset

Detaljer

NSFs PREMIEBETALING. For perioden 1.1.2012 31.12.2012

NSFs PREMIEBETALING. For perioden 1.1.2012 31.12.2012 NSFs For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DnB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de studentmedlemmer

Detaljer

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Innehaver av panterett i løsøre eller

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Vilkår 2016. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2016. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2016 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2015 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Dok: 7.1.132 -Tide forsikring VK 132-Elsykkel, gjelder fra 01072016 1 0. Hvem er Tide Forsikring AS 3 1. Forsikringen gjelder for: 3 2. Hvor forsikringen gjelder:

Detaljer

Forsikringsvilkår Innbo

Forsikringsvilkår Innbo Forsikringsvilkår Innbo 01.01.2015 Forsikringsvilkår Innbo Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2016 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2016 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2016 For perioden 01.01.2016-31.12.2016 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Forsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund

Detaljer

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2013 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds innboforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds innboforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Innboforsikring VILKÅR NR. 51604 Vilkår av 01.01.2016 Forsikringsavtalen består av for sik ringsbevis

Detaljer

NSFs STUDENT/INNBOFORSIKRING

NSFs STUDENT/INNBOFORSIKRING NSFs STUDENT/INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2016 For perioden 01.01.2016-31.12.2016 Avtalenummer: 1722827 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Forsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn Felles forsikringsvilkår Erstatter 01.01.2010 Felles forsikringsvilkår Forsikringsavtalen er regulert av: 1. Forsikringsavtaleloven (FAL) og Bilansvarsloven (BAL) Ovennevnte og andre lover som regulerer

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for. Bolig/fritidsbolig

Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for. Bolig/fritidsbolig Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for Bolig/fritidsbolig Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 4 5 Andre

Detaljer

Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger.

Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger. Vilkår hus (hus04) Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldende forsikring. Hvilken

Detaljer

Vilkår for Norsk Sjøoffisersforbunds studentforsikring

Vilkår for Norsk Sjøoffisersforbunds studentforsikring Vilkår for Norsk Sjøoffisersforbunds studentforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Innboforsikring VILKÅR NR. 54301 Vilkår av 01.01.2016 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis

Detaljer

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle, samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med

Detaljer

Vilkår UHFs Innboforsikring

Vilkår UHFs Innboforsikring Vilkår UHFs Innboforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår UHFs Innboforsikring 1. Hvem innboforsikringen gjelder for sikrede Forsikringen gjelder for - forsikringstaker som er gyldig medlem av UHF - ektefelle

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for side 3 2 Hvor forsikringen gjelder side 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder side 3

1 Hvem forsikringen gjelder for side 3 2 Hvor forsikringen gjelder side 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder side 3 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2014 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side 3 2 Hvor forsikringen gjelder side 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder side 3 3 Hvilke skader forsikringen

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Gjelder fra 01.01.2009 TFBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1

Detaljer

Vilkår for Innboforsikring

Vilkår for Innboforsikring Vilkår av 1. januar 2016 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og annen

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring

Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring Gjelder fra 01.01.2008 Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring Innhold: 1. Hvem innboforsikringen gjelder for sikrede... 3 2. Hvor innboforsikringen gjelder...

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning og innbo

Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning og innbo Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning og innbo Gjelder fra 01.01.2010 TFBE 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds innboforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds innboforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for... side 4 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

Innhold: Innboforsikring - oversikt. A Innboforsikring. a.1 hvilke skader forsikringen gjelder for

Innhold: Innboforsikring - oversikt. A Innboforsikring. a.1 hvilke skader forsikringen gjelder for Innhold: Innboforsikring - oversikt A Innboforsikring A.1 Hvilke skader forsikringen gjelder for A.2 Hva forsikringen omfatter A.3 Hvem forsikringen gjelder for A.4 Hvor forsikringen gjelder A.5 Skadeoppgjørsregler

Detaljer

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke.

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke. Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard bygning-/husforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

INNBO- OG LØSØREFORSIKRING FRITIDSBOLIG INNBO FRITIDSBOLIG 905-01, gyldig fra 1.6.2009

INNBO- OG LØSØREFORSIKRING FRITIDSBOLIG INNBO FRITIDSBOLIG 905-01, gyldig fra 1.6.2009 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING FRITIDSBOLIG INNBO FRITIDSBOLIG 905-01, gyldig fra 1.6.2009 INNHOLD: Innbo og løsøre Uflaks Ansvar Rettshjelp Naturskade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009

INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009 INNHOLD: Innbo og løsøre Sykkel Uflaks Ansvar Rettshjelp Yrkesskade Naturskade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter Forsikringen

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen,

Detaljer

Vilkår for Innboforsikring

Vilkår for Innboforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og annen

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Innboforsikring Erstatter vilkår av 1. januar 2012 INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Forsikringsvilkår for Politiets Fellesforbunds Innboforsikring

Forsikringsvilkår for Politiets Fellesforbunds Innboforsikring Forsikringsvilkår for Politiets Fellesforbunds Innboforsikring Gjelder fra 01.01.2015 Erstatter vilkår 16100 av 01.01.2014 PF Forsikring Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo Telefon: 23 16 31 00 E-post: forsikring@pf.no

Detaljer

Vilkår Akademikerforbundets Innboforsikring

Vilkår Akademikerforbundets Innboforsikring Vilkår Akademikerforbundets Innboforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Vilkår Akademikerforbundets Innboforsikring I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Forsikringsavtalen

Detaljer