MOTTATT 2 MAR 2009 A vokat Fey-C. Blaas Wallann (LLM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTTATT 2 MAR 2009 A vokat Fey-C. Blaas Wallann (LLM"

Transkript

1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/statssekretær Jan Erik Støvstad Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ADVOKATFIRMAET RIISA Co ARBEIDS- OG OSLO: Advokat Jan M. Haugen (H) Advokat Ole Andresen (H) Advokat Svein Jøsang (H) Advokat Knut Riisa (H) Advokat Ivar Holst (H) vokat Halldis Winje (H) vokat Jarl R. Heastein A vokat Ståle Haugsvær A vokat Harald Holm Glad INKLUDERINGSDEPARTEMENTEÅ MOTTATT 2 MAR 2009 A vokat Fey-C. Blaas Wallann (LLM A vokat Kristin Solevåg A vokat Jørgen Svartebekk (H) A vokat Jørgen Brendryen A vokat Aleidis Løken (Cand.odont) TRONDHEIM: Advokat Jan Terje Bårseth Advokat Ronald Eriksen Brevik Vår ref.: Deres ref.: Oslo, OLA/kih FORSLAG TIL NY FREMTIDIG ARBEIDSSKADEFORSIKRING I. Innledning Jeg viser til tidligere kontakt og oversender mine kommentarer til forslag til fremtidig arbeidsskadeforsikring, jf. høringsbrev av Jeg har gjennomgått departementets forslag og vil gi noen kommentarer til del 1 om organisering (side 7-38). Min bakgrunn for å mene noe om dette er at jeg siden 1986 har arbeidet som advokat med erstatningsrettslig problemstillinger, først innen forsikringsbransjen og senere siden 1988 egen advokatvirksomhet (Advokatfirmaet Riisa & Co). Vi jobber i det vesentlige med forsikringsselskapene som klienter, men har siden ca 1990 hatt Norsk Pasientskadeerstatning som klient og ført en rekke av deres saker for domstolene. Vi arbeider også med trygderett for Regjeringsadvokaten og prosederer saker hvor trygderettens avgjørelse blir brakt inn for domstolen. Jeg er helt enig at det er på tide at reglene om yrkesskader i yrkesskadeforsikringsloven og yrkesskaderettigheter B- A1D v Støstad Adv.flm. Kyrre Osmundsen Adv.flm. Bjørn Egil Ramse Berg BERGEN: Advokat Svein Å. Bergset (H) Advokat David Hilton Advokat Chriss Bjorøy Advokat Børth-Eivind Lid Advokat Marie Sølverud Advokat Bjørge Skjeldestad Advokat Endre Nåmdal (Ph.D) Adv.flm. Line Nilsen (H): Møterett for Høyesterett OSLO: Postboks 3119 Elisenberg 0207 Oslo Besøksadresse: Bygdøy allé 23 Inng. Lambrechtsgt. Telefon: Telefax: TRONDHEIM: Fjordgata Trondheim Telefon: Telefax: BERGEN: Postboks 663, Sentrum 5807 Bergen Besøksadresse: C. Sundts gate 15 Telefon: Telefax: Bankkonti: Driftskonto: Klientkonto: Foretaksnr: NO MVA

2 RIISA A1)VOKATF1RMAET Co folketrygdloven blir samordnet slik at den skadelidte for fremtiden for ett regelsett å forholde seg til. Jeg har imidlertid en del bemerkninger til departementets forslag om hvorledes fremtidig yrkesskadeerstatning kan organiseres. Under punkt 2 nedenfor vil jeg kommentere forslaget til at man tar sikte på å opprette en arbeidsskadeenhet og i punkt 3 nedenfor kommenterer jeg de foreslåtte saksbehandlingsreglene for enheten. Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at mine kommentarer står for egen regning og således ikke har vært diskutert/gjennomgått med noen av mine klienter eller advokatfirmaet som sådan Forslaget til å opprette en arbeidsskadeenhet 2.1 Innledning Jeg oppfatter forslaget dit hen at selv om man nå tar sikte på å koble sammen en forsikringsordning (ysfl) med regler om yrkesskade i trygden (fltrl) etableres det nå en "erstatningsordning" i en ny lov om "arbeidsskadeforsikring". Dette betyr således at de ulovfestede grunnvilkår for å kunne få erstatning (ansvarsgrunnlag, adekvat årsakssammenheng og økonomisk tap) må være oppfylt og at innholdet i de tre grunnvilkårene følger de alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Målet med erstatningsordningen er å gi skadelidte en "engangserstatning" som skal dekke, "full erstatning" for mén, påførte og fremtidige utgifter samt påført og fremtidig inntektstap. Slik erstatningsretten fungerer må man på utmålingstidspunktet fastsette en samlet erstatning for alle erstatningsposter (påførte og fremtidige) som er bindende for begge parter og hovedregelen er at denne ikke kan reforhandles eller gjenopptas. I yrkesskadeforsikringen har skadelidte imidlertid fått en begrenset adgang til gjenopptak etter standardforskriften 5-1, men utgangspunktet er altså at erstatningen fastsettes endelig. Dette i motsetning til f. eks. trygderett hvor avgjørelsen har mer preg av å være "øyeblikksvedtak" som kan omgjøres når faktum/jus endrer seg. Den prinsipielle forskjellen mellom erstatningsrett og trygderett kommer jeg nærmere tilbake til nedenfor under punkt 3. Det kan sies mye om det er hensiktsmessig å opprette en ny oppgjørsenhet, men jeg skal i det følgende begrense meg til noe mer prinsipielle/overordnede konsekvenser/problemstillinger. For det første vil arbeidsskadeenheten være uten økonomisk ansvar for erstatningsordningen noe som fratar partene nødvendig kontroll over yrkesskadeordningen. For det andre medfører arbeidsskadeordningen et "trepartssystem" som vil gjøre saksbehandlingen og klageadgangen (herunder domsstolsbehandlingen) uoversiktlig og tidkrevende.

3 - RIISA Co ADVOKATF1RMALT Jeg skal i det følgende kommentere dette nærmere Økonomisk ansvar på saksbehandlingen Grovt sett kan man si at det er på personskadenes område er 4 store erstatningsordninger: Erstatning under bilansvaret som fullt ut administreres av forsikringsselskapene hvor det ikke oppnås enighet kan saken bringes inn for Forsikringsklagekontoret (noe begrenset kompetanse) og til domsstolene. Pasientskadeordningen som er hjemlet i pasientskadeloven som i utgangspunktet var en erstatningsordning for offentlige eide sykehus/helseinstitusjoner hvor staten har organisert saksbehandlingen gjennom Norsk Pasientskadeerstatning som første instans og Pasientskadenemnda som klageinstans. Pasientskadenenmdas vedtak kan overprøves av domstolene. Pr. årsskiftet 2008/2009 er også private helseforetak/ helsetjenester, herunder tannleger inntatt i ordningen. - Yrkesskadeforsikring som til nå har vært administrert av forsikringsselskapene etter samme system som under bilansvaret, jf. ovenfor. Voldsoffererstatningsordningen som er en statlig ordning med saksbehandling etter samme grunntanke som for pasientskader med et sekretariat og et klageorgan. Det er imidlertid viktig å merke seg at denne ordningen i utgangspunktet ikke er en "erstatningsordning" fordi staten ikke er skadevolder og at man likevel har valgt en kompensasjonsordning for voldsofrene med likhetstrekk til den vanlige erstatningsordning. Disse ordningene har saksbehandlingsregler basert på at den med det økonomiske ansvaret også administrerer saksbehandlingen. Unntaket er pasientskadeordningen som også behandler det private helsevesen, men de private institusjonene betaler inn en avgift (premie) til staten slik at også den del av ordningen i prinsippet ikke er i noen særstilling. Når man nå i yrkesskadeerstatningen vil innføre en ordning hvor arbeidsskadeenheten skal bestemme prosedyre og erstatningsutmåling uten selv å ha noe økonomisk ansvar er det en prinsipiell nyordning som etter mitt syn er betenkelig. 2.3 Trepartssystemet Etter mitt syn skaper det problemer for gjennomføringen av saksbehandlingen både i en ny arbeidsskadeenhet og i forbindelse med klageadgangen at ordningen har tre parter. Den ene

4 RIISA Co ADVOKATFIRMAET parten, forsikringsselskapet, skal ha det økonomiske ansvaret, skadelidte det økonomiske kravet, mens arbeidsskadeenheten skal organisere saksbehandlingen og fastsette erstatningen. For den skadelidte vil det åpenbart fremstå som overraskende dersom arbeidsskadeenheten treffer vedtak om en erstatning han eller hun er fornøyd med for deretter å oppleve at ansvarlig forsikringsselskap dukker opp og påklager avgjørelsen. Det fremstår også som uklart hvilken posisjon arbeidsskadeenheten skal ha i forbindelse med eventuell klage over klageorganet (trygderetten) avgjørelser. Jeg kommer nærmere tilbake til disse problemstillinger nedenfor under punkt Oppsummering Det er min oppfatning at etableringen av et sentralt oppgjørskontor ikke er en hensiktsmessig. Fortsatt behandling i forsikringsselskapene kombinert med en utvidet innsynsrett for partene i arbeidslivet vil skape fornøden tillit til ordningen. Kvaliteten på saksbehandlingen i forhold til både tempo og utmålingen i enkeltsaker vil neppe bli bedre ved en sentralisert ordning. 3. Saksbehandlingen i arbeidsskadeenheten 3.1 Innledning Når et erstatningskrav fra en skadelidt skal behandles, kan det tenkes to hovedprinsipper for saksbehandlingen prosessen frem mot avgjørelse/vedtak om erstatning. For det første kan dette gjennomføres i et "avtalebasert" system eller for det andre som en "vedtaksmodell". Når en erstatningssak behandles i et forsikringsselskap baseres prosessen på et "avtalebasert" system. Dette betyr at det forhandles om ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap. Skadelidte (og hans advokat) vil i en slik situasjon ha en sentral plass i prosessen både i forhold til å være med på å innhente opplysninger og fremstille sin sak og forhandle om erstatningsoppgjøret. Enhver erstatningsutbetaling vil således være et resultat av et samarbeid mellom skadelidte (eventuelt skadelidtes advokat) og forsikringsselskapet. Dette er den modellen som benyttes i alminnelig erstatningsrett, under bilansvaret og for yrkesskader i dag. Det er også denne modellen som anvendes av Norsk Pasientskadeerstatning under pasientskadeloven hvor det forhandles om en løsning før det eventuelt treffes et vedtak når minnelig ordning ikke oppnås. For det andre kan saksbehandlingen legges opp ut fra en "vedtaksmodell" og jeg oppfatter det slik det er den modell man tar sikte på å benytte dersom det opprettes en arbeidsskadeenhet.

5 RIISA & Co ADMOKATFIRMAET Dette er en modell for saksbehandling som man bl.a. ser i trygden og som til en viss grad også benyttes av voldsoffererstatningsordningen. 5 Denne type vedtaksbasert saksbehandling har ingen forankring i erstatningsretten og etter mitt syn uegnet som basis for saksbehandlingen i en eventuelt ny arbeidsskadeenhet. Hvis staten nå velger å etablere en ny ordning for yrkesskadeerstatning med et sentralt oppgjørskontor krever det etter min oppfatning en klar begrunnelse dersom man velger en annen modell for saksbehandlingen enn det staten allerede har valgt for pasientskadeordningen. Pasientskadeordningen bygger som nevnt på en avtalebasert modell hvor domstolene har full adgang til å prøve hele "saken" uten de begrensninger som ligger i forslaget om yrkesskadeerstatning, jf. nedenfor under punkt 4. Pasientskadeordningen ble etablert i 1989 og har hele tiden fungert ut fra et avtalebasert system hvor man har gitt domstolene full prøvelsesadgang helt siden de første prosessene på begynnelsen av tallet. Undertegnede har prosedert ca 75 saker for pasientskadeordningen uten at avtalebasert erstatningsutmåling koblet til full prøvelsesadgang for domstolene har skapt noe problem. Så vidt jeg vet har man svært gode erfaringer med denne ordningen som også skadelidtesiden er fornøyd med. Hvorfor man nå i en erstatningsordning for yrkesskade velger en annen modell, som så vidt jeg kan se ikke nærmere begrunnet en reell argumentasjon, men knyttet opp til en forvaltningsmessig tankegang om prosessene. Jeg har notert meg at LO er kritisk til den foreslåtte modellen og jeg har full forståelse for at man er redd for at dette begrenser skadelidtes rettigheter. Når det gjelder vedtaksmodellen kan den passe i et system som f. eks. trygden hvor skadelidtes rettigheter er lovbundne slik at problemet med selve utmålingen av trygden nesten aldri oppstår. I erstatningsretten er derimot utmålingen basert på skjønn koblet til at man skal ha en engangserstatning som i utgangspunktet er bindende og endelig fastsatt. Min oppsummering er således at en vedtaksbasert modell for behandling av tradisjonelle erstatningskrav ikke har vært benyttet av staten, som tvert imot nokså konsekvent har gjennomført avtalebaserte modeller, og da krever det etter mitt syn en helt prinsipiell diskusjon hvorfor dette skal innføres for yrkesskadeforsikring og ikke for andre erstatningsordninger som staten har ansvaret for. Etter mitt syn er ikke voldsofferordningen tradisjonell erstatningsrett og det er således mer forståelig at man der har valgt en vedtaksmodell. Etter mitt syn bør den modell/organisering som staten allerede har valgt for pasientskadeordningen også danne mal for de saksbehandlingsprosesser som skal iverksettes innenfor yrkesskadeerstatning.

6 ADVOKATFIRMAET RIISA Co 6 4. Klagebehandlingen Så vidt jeg forstår er det alminnelig enighet om at erstatningsutmålingenlvedtakene, enten de fattes i forsikringsselskapene eller i sentralt oppgjørskontor, skal kunne påklages til en dertil egnet nemnd eventuelt trygderetten. Jeg vil få bemerke at trygderetten nok ikke har spesiell kompetanse til å behandle denne type erstatningssaker. Dette gjelder særlig i forhold til krav om årsakssammenheng hvor det rettslige fundament er annerledes i erstatningsretten enn i trygderetten. Erstatningsretten er basert på betingelseslæren, mens trygderetten som utgangspunkt benytter hovedårsakslæren. Videre vil jeg særlig peke på at trygderetten ikke har kompetanse til å foreta den konkrete erstatningsutmålingen, noe som kanskje er det vanskeligste delen i hvert fall rent teknisk sett, for å kunne vurdere vedtakene. Jeg er imidlertid enig i at trygderetten har kompetanse til å vurdere om det foreligger en yrkesskade i og med at reglene i folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven i store trekk er basert på samme grunnlag. Jeg viser i denne forbindelse også til at man i pasientskadeerstatningen har etablert en egen nemnd som behandler disse sakene, en ordning som ser ut til å fungerer tilfredsstillende. Jeg skal imidlertid få bemerke at saksbehandlingstiden der er uakseptabelt lang. I forslaget er det lagt opp til at nemnda/ankeinstansens avgjørelse skal kunne bringes inn for domstolene til avgjørelse. I høringsbrevet på side 22 følgende, er det lagt opp til at domstolsprøvingen skal følge de forvaltningsrettslige regler, og at domstolen har en begrenset kompetanse. Etter mitt syn kan dette neppe være en hensiktsmessig modell. Det kan reises spørsmål om det er korrekt at domstolene ut fra alminnelige forvaltningsrettslige regler har en begrenset prøvelsesadgang i erstatningssaker av yrkesskadekarakter. Jeg viser i den forbindelse til ny Høyesterettsdom fra som gjaldt domstolsprøving av et vedtak fra Voldsoffernemnda. Her kom Høyesterett til at domstolens kompetanse var begrenset, men det poengteres i dommen at dette ikke dreier seg om en erstatningsordning, jf. avsnitt 58 hvor det heter. Jeg bemerker videre at dersom domstolene skal avsi realitetsdom i saker om voldsoffererstatning, vil de ofte måtte ta stilling til vilkår som ikke har vært behandlet av nemnda. Dette er forsåvidt ikke ulikt det som skjer når vanlige erstatningssaker påankes eller hvor vedtak av Pasientskadenemnda bringes inn for domstolene. Men i motsetning til saker etter voldsoffererstatningsloven gjelder slike saker som nevnt krav mellom skadelidte og skadevolder. Ved forvaltningsvirksomhet som innebærer tildeling av goder - slik som etter voldsoffererstatningsloven - gjør andre hensyn seg gjeldende

7 Zennl. hilsen RIISA ADVOKATF1RMAET Co 7 Skadelidte argumenterte med at det i pasientskadeloven 18, er inntatt en bestemmelse som gir domstolen full prøvelsesadgang ikke bare i forhold til vedtaket, men i forhold til saken. Ut fra Høyesteretts drøftelse kan det etter mitt syn reises spørsmål om domstolenes prøvelsesadgang er så begrenset i erstatningssaker som høringsbrevet gir uttrykk for. Under enhver omstendighet fremstår det som klart uhensiktsmessig at man i forhold til yrkesskadeerstatningsordningen velger et annet system for domstolskontroll enn det man har valgt i pasientskadeerstatningen. Jeg viser til hva jeg har uttalt ovenfor under punkt 3 tilknyttet selve saksbehandlingen. Jeg har som nevnt behandlet en rekke saker for domstolen tilknyttet pasientskadeordningen hvor full domstolsprøving ikke har skapt problemer. Tvert imot har dette gitt skadelidte en trygghet for at alle sider av saken kan bli belyst, og at man blir ferdig med saken en gang for alle. Det er ikke min erfaring at dette har virket prosessdrivende. Jeg viser også til at valget av klageregler/klagesystem synliggjør de problemer man har ved et sentralt oppgjørskontor i forbindelse med den trepartskonstellasjonen som jeg har beskrevet overfor under punkt 2. Problemet er at det for skadelidte vil fremstå som nokså uforståelig at man den ene dagen kan bli tilkjent en erstatning i form av et vedtak for så å oppdage at forsikringsselskapet har en selvstendig (og nødvendig) klagerett. 5. Oppsummering Dette er noen tanker jeg har gjort meg om en del hovedpunkter i forslaget og ligger utenfor denne uttalelsen å komme med en detaljert beskrivelse av problemstillingene. Om ønskelig kan jeg gjerne utdype synspunktene nærmere, enten skriftlig eller muntlig. Ole n resen (Dir.tlf.: E-post:

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1994:20 Personskadeerstatning Utredning fra et utvalg til å vurdere reformer i regelverket om utmåling av erstatning for personskader Avgitt til Justisdepartementet i

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

av skjulte handlingsklausuler

av skjulte handlingsklausuler NFT 3/1999 Det 6. nordiske AIDA-kollokviet Det 6. nordiske AIDA-kollokviet ble holdt på Soria Moria konferansesenter i Oslo den 14. og 15. september 1998. Arrangør var Norsk Forsikringsjuridisk Forening.

Detaljer

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Lucy Smith Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Av professor dr. juris

Detaljer

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler?

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler? 1 VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETER Av professor emeritus Hennig Jakhelln. 1.1 Varslere whistleblowers 1.1.1 De nye lovbestemmelser om varsling oversikt I aml (2005) 2-4, 2-5 og 3-6 er

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? av Advokat Tor Erik Hjertøy 1. Du har søkt bistand fra advokat Som trafikkskadet har du sikkert mange spørsmål om hvilke

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 I. Læringskrav og litteratur Oppgaven gjelder erstatningsrett, herunder medvirkning ved bilansvar, adekvans og utmåling av erstatning for merutgifter.

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Oppreisning ved bilulykker

Oppreisning ved bilulykker Oppreisning ved bilulykker Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 551 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen 15 490 ord 25.04.2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Generelt om

Detaljer

Om lov om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar)

Om lov om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar) Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 28 (2008 2009) Om lov om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar) Tilråding fra Justis- og politidepartementet

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer