Motorsåg 16" bensin. Motorsag 16" bensin. Moottorisaha 16" bensiini. Motorsav 16" benzin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motorsåg 16" bensin. Motorsag 16" bensin. Moottorisaha 16" bensiini. Motorsav 16" benzin"

Transkript

1 Motorsåg 16" bensin Motorsag 16" bensin Moottorisaha 16" bensiini Motorsav 16" benzin

2 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2

3 SE Motorsåg 16" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen och de ska alltid förvaras tillsammans. Om motorsågen säljs, så skall manualen överlämnas till den nye ägaren. Förvara manualen på en för operatören lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Läs noga igenom hela manualen innan start och användning av motorsågen och anlita den alltid om tvivel uppstår beträffande driften av den. Säkerhetssymboler i bruksanvisningen. Dessa säkerhetssymboler uppmärksammar endast specifika faror. Oförsiktig eller felaktig användning av maskinen medför även andra risker som inte tas upp i manualen. Allmänna olycksförebyggande åtgärder ska därför alltid vidtas och respekteras. Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka, eventuellt med dödlig utgång. Denna symbol betyder att det som visas är ett felaktigt beteende och således är förbjudet. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. 3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Modell: Motorsåg 16" bensin Motor: Luftkyld 2-takt Motoreffekt: ,0 kw Cylindervolym: cm³ Varvtal (max.): rpm Startmetod: Snörstart Bränsleblandning: :1 (2 %); 2-taktsolja Bränsletankens volym:. 520 ml Tändstift: NHSP LDL8RTF Champion RCJ7Y Oljetankens volym: ml Kedjesmörjning: Justerbar automatisk oljepump Svärdslängd: " (40 cm) Kedjedelning: /8" Bredd: ,6 mm Max. kedjehastighet:... 20,8 m/s Kedjebromstid: ,1 s Ljudtryck 10 m LPA: db(a) Ljudvolym LWA: db(a) Vibrationer: ,0 m/s² Mått: x 250 x 220 mm (lxbxh) Vikt: ,5 kg (inkl. kedja och svärd) 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Motorsåg är enbart konstruerad för sågning i trä, ex. trädfällning, kvistning och kapning av ved m.m. enligt instruktionerna i denna manual. All annan användning är förbjuden. 5. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING! Läs denna manual i sin helhet. Underlåtenhet att följa föreskrifterna i manualen kan leda till elstöt, brand och/ eller allvarlig personskada. VARNING! Avsikten med säkerhetssymbolerna är att göra användaren uppmärksam på möjliga faror. Säkerhetssymbolerna och dess förklaringar skall göra dig uppmärksam och förstående. Själva säkerhetsvarningen eliminerar EJ eventuell fara. Instruktionerna eller varningarna som ges är EJ någon ersättning för normala olycksförebyggande åtgärder. 5.1 Säkerhetssymboler OBS! Indikerar på en eventuell farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i mindre eller måttlig skada. Symbolen kan även användas för att göra användaren uppmärksam på farlig användning som kan orsaka maskinskada. VARNING: Indikerar på en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i allvarlig olycka eller i värsta fall död. OBS! Var alltid riskmedveten. Låt inte din vana vid maskinen leda till att du nonchalerar dess risker. Spara manualen för framtida behov. 3

4 SE 5.2 Innan motorsågen används kontrollera: Arbetsområde Arbeta inte i skymning eller då arbetsområdet är dåligt upplyst. Arbeta inte i hård blåst eller stark kyla. Dåligt väder medför att arbetet blir tröttsamt och kan även medföra halt underlag. Använd inte maskiner i brandfarliga eller explosiva miljöer, t.ex. vid förekomst av brandfarlig vätska, gas eller damm. Maskiner kan avge gnistor som kan antända dammet eller ångorna. Se till att barn och andra intresserade hålls borta från arbetsområdet. När maskinen inte används ska den förvaras på en torr plats, oåtkomligt för barn. Personlig säkerhet Var uppmärksam, se på det du arbetar med och använd sunt förnuft vid användning av maskiner. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet vid användning av maskiner kan räcka för att du skall skadas allvarligt. Tillåt ej någon annan person använda motorsågen, om personen ej läst denna manual och förstått dess instruktioner. Tillåt aldrig barn att använda motorsågen. Använd skyddsutrustning. Använd alltid skyddshjälm med hörselskydd och visir. Använd godkända sågskyddskläder. Använd skyddsbyxor med sågskydd, stövlar med sågskydd, stålhätta och halkfri sula samt handskar med sågskydd. Klädseln i övrigt bör vara åtsittande utan att begränsa dina rörelsemöjligheter. Alla personer som använder motorsågen för sitt uppehälle skall regelbundet kontrollera sin hörsel. Första förband ska alltid finnas till hands. Använd aldrig motorsågen om du är ensam. Tag bort inställningsnycklar och justerverktyg. Gör det till en vana att alltid kontrollera att inställningsnycklar och justerverktyg är borttagna från maskinen före start. En nyckel som sitter kvar på en rörlig del av maskinen kan orsaka personskador. Sträck dig inte. Se till att alltid stå stadigt och ha balans. Bra fotfäste och balans ger bättre kontroll över maskinen i oväntade situationer. 6. ÖVERSIKTSBILD 1. Svärdsskydd 2. Kastskydd med kedjebroms 3. Bakre handtag 4. Säkerhetsspärr för gasreglage 5. Bakre handskydd 6. Gasreglage 9. Kedjespännarskruv 10. Kedjefångare 11. Barkstöd 12. Svärd 13. Sågkedja 14. Cylinderkåpa 15. Främre handtag 16. Lock för kedjeoljetank 17. Starthandtag 18. Tanklock för bränsle 19. Strömbrytare för tändning 20. Luftfilterkåpa 21. Låsknapp för luftfilterkåpa 7. MONTERINGSANVISNING Montering av svärd och kedja Motorn får ej vara igång då montering sker. Använd handskar! a. Kontrollera att kedjebromsen/kastskyddet (2) ej är i utlöst läge. b. Skruva bort de båda svärdsmuttrarna och plocka bort kopplingskåpan. c. Montera svärdet (12) över bultarna, i sitt bakersta läge, för att underlätta monteringen av kedjan. d. Montera sågkedjan (13) i rätt riktning. Se till att skären på sågkedjans skärlänkar är riktade framåt på svärdets ovansida. Placera sedan sågkedjan på kedjedrivhjulet (bakom kopplingstrumman) och i svärdsspåret. Börja på svärdets ovansida. 4

5 SE 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SÄKERHETSANORDNINGAR e. Montera tillbaka kastskyddet/kedjebromsen och var noga med att kedjespännartappen hamnar i urtaget på svärdet, samt montera barkstödet (11). Dra åt de båda svärdsmuttrarna för hand. Muttrarna får ej dras åt för hårt eftersom svärdet måste kunna glida fritt. f. Spänn kedjan genom att skruva kedjespännarskruven (9) medurs, lagom hårt. För att erhålla lagom kedjespänning, lyft upp kedjan på mitten av svärdets ovansida med en kraft av ca. 1 kg. Avståndet mellan svärdet och kedjans styrtänder skall då vara 4-5 mm. g. Lyft upp svärdsspetsen och dra fast de båda svärdsmuttrarna till ett moment av Nm. h. Sågkedjan är korrekt spänd när den inte hänger slak på undersidan av svärdet. Den skall fortfarande lätt kunna dras runt för hand. Om kedjespänningen ej blivit den önskade, lossa de båda svärdsmuttrarna och upprepa förfarandet med att spänna sågkedjan (se ovan). 7.1 Varningssymboler på maskinen På motorsågen sitter olika etiketter med symboler som är till för att varna för eventuella risker för fara, samt informera om korrekt uppträdande vid användning av motorsågen eller speciella situationer. Dessa etiketter är mycket viktiga och måste respekteras.. Varning! Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder motorsågen. VARNING FARA! Motorsågar kan vara mycket farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. FARA! Använd skyddsutrustning. Använd alltid godkänd skyddshjälm med visir och godkända hörselskydd. FARA! Använd aldrig motorsågen med en hand. R = Korrekt spänd sågkedja W = För slak sågkedja i. Starta motorn och kör den på lågt varvtal. Stanna motorn och justera kedjespänningen igen om så krävs. Alla justeringar skall utföras när motorsågen är kall. Använd ej motorsågen med en dåligt spänd (glapp) sågkedja. VARNING! Var beredd på kast. FARA! Brandfara, innehåller bensin, elda ej i närheten av häcksaxen. Förbjudet att tända eld inom arbetsområdet. Utsätt inte motorsågen för regn eller använd den ej under blöta förhållanden. Kedjebromsens funktion. OBS! Bulleremissionen är 114 db. Använd hörselskydd! 5

6 SE 7.2 Särskilda risker vid arbete med bensindriven motorsåg Risk för förgiftning Motorsågens avgaser är giftiga! Ha ej motorn igång i slutna utrymmen med dålig ventilation. Risk för brand och/eller explosion Hantera bränsle varsamt med hänsyn till brand och explosion. Använd en påfyllningstratt när du fyller på bränsle och fyll aldrig på tanken medan motorn går. Låt istället motorn svalna innan påfyllning sker. Säkerställ att bränslet inte kan läcka ut i marken. Använd inte motorsågen i den omedelbara närheten av brandfarliga eller explosiva ämnen. Ljuddämparen blir väldigt varm och kan starta en brand om den kommer i kontakt med brännbart material. Förvara släckningsutrustning vid tankstället. Risk för brännskada Vid drift blir avgasrör och vissa komponenter på motorn mycket varma. Rör dem ej och avvakta med service och underhåll tills de svalnat. Risk för skärskada Håll alltid motorsågen med båda händerna. Sågkedjans tänder är vassa, använd handskar vid service och underhåll. Använd alltid svärdsskyddet vid förvaring och transport. Risk för skärskada på grund av kast Kast är namnet på en mycket plötslig reaktion där motorsåg och svärd kastas iväg från ett föremål som kommit i kontakt med den övre delen på svärdsspetsen. Kastet sker alltid i svärdsplanets riktning. Vanligast är att motorsåg och svärd kastas bakåt/uppåt mot användaren. Undvik att svärdsspetsen vidrör något föremål för att på detta vis försöka reducera risken för livsfarliga kast. Kast kan vara blixtsnabba, plötsliga och våldsamma och kan kasta motorsåg, svärd och sågkedja mot användaren. Kontrollera alltid arbetsstycket innan sågning, så att det ej innehåller främmande föremål. Om sågkedjan är i rörelse när och om den träffar användaren, så kan en mycket allvarlig eller livsfarlig skada inträffa. Använd enbart korrekt slipade sågkedjor. Kontrollera regelbundet sågkedjans spänning. Risk för vibrations- och köldskador Fingrarna på vissa personer kan påverkas av Raynaud s Fenomen om de påverkas av kyla och vibrationer. Därför är motorsågen försedd med ett avvibreringssystem som skall minska intensiteten på de vibrationer du utsätts för via motorsågens båda handtag. När man utsätts för en kombination av kyla och vibrationer kan detta framkalla stickningar och bränningar som följs av att huden vitnar och domnar. Vi rekommenderar därför på det bestämdaste att följa nedanstående varningar för att reducera riskerna. Hur mycket eller lite man kan utsättas för kombinationen av kyla och vibration innan ovanstående problem erhålls är dock okänt. Håll kroppen varm, speciellt huvud och hals, fötter och fotleder, händer och handleder. Försök upprätthålla en god blodcirkulation genom att regelbundet ta paus och utföra kraftfulla armrörelser under arbetets gång, samt genom att ej röka. Begränsa antalet timmar du använder motorsågen. Försök fylla en del av arbetsdagen med annan typ av arbete. Om du känner av besvär såsom rodnader och svullningar i fingrarna, följt av att huden vitnar och domnar, kontakta en läkare innan du fortsättningsvis utsätter dig för kyla och vibrationer. Upprepade belastningsskador Överbelastning av muskler och senor i fingrar, händer, armar och skuldror kan orsaka ömhet, svullnader, domningar, svaghet och extrem smärta på ovan nämnda områden. För att minska riskerna för upprepade belastningsskador, följ följande anvisningar: Undvik att använda handlederna i en böjd, utsträckt eller vriden position. Försök istället att upprätthålla en rak handled. Dessutom, när du greppar handtaget på motorsågen, använd hela handen, inte bara pekfingret och tummen. Ta regelbundet paus för att minimera upprepningar och låt handen vila. Minska hastigheten och kraften med vilken du utför de upprepade rörelserna. Utför träningsrörelser för att stärka musklerna i handen och armen. Uppsök en läkare om du känner av stickningar, domningar eller smärtor i fingrar, händer, handleder eller armar. 7.3 Skyddsanordningar Kontrollera alltid innan användning att alla skyddsanordningar fungerar som de skall och att de ej är bortmonterade. Strömbrytare (19) O = Stopp I = Driftsläge Nödstopp av motorn: Vid behov att omgående stanna motorn i en nödfallssituation, tryck strömbrytaren (19) till läge O/STOP tills motorn stannar helt. 6

7 SE Normalt stopp av motorn: Vid normalt stopp av motorn, släpp gasreglaget och låt motorvarvet sjunka till normalt tomgångsvarv. Tryck sedan strömbrytaren (19) till läge O/STOP tills motorn stannar helt. Främre kastskydd (2) Skyddet förhindrar att handen kan komma i kontakt med sågkedjan. När skyddet förs framåt aktiveras dessutom kedjebromsen. 8. ANVÄNDNING OCH HANDHAVANDE 8.1 Blandningsinstruktioner för 2-taktsolja och bränsle Motorn skall köras på en bränsleblandning av blyfri bensin och 2-taktsolja. Kvaliteten på denna bränsleblandning har stor betydelse för motorns funktion och livslängd. Olämpliga bränsleblandningar eller blandningsförhållanden som avviker från föreskrifterna kan orsaka allvarliga skador på motorn. Se därför till att alltid använda färsk (mindre än 30 dagar gammal) och ren blyfri bensin och att följa instruktionerna noga beträffande korrekt bränsle/ oljeblandning. Blandningsförhållande: 50:1 (2 %). OBS! 1 liter blyfri bensin blandas med 20 ml 2-taktsolja. Frisläppt - Låst Kedjefångaren (10) och bakre handskyddet (5) Minskar risken att sågkedjan träffar operatörens hand om sågkedjan lossnar eller går sönder. Kedjebromsen Motorsågens kedjebroms är konstruerad för att omedelbart stoppa sågkedjan vid kast (backslag). Kedjebromsen reducerar visserligen risken för olyckor, men det är ändå till sist du som användare som kan förhindra olyckor orsakade av kast, genom sunt förnuft och säker användning. Var därför alltid mycket försiktig när motorsågen används och se till att undvika att såga med spetsen och översidan av svärdet där risken för kast är som störst. Även vid normal användning och korrekt underhåll, kan tidsfördröjningen för kedjebromsen förlängas. Följande kan påverka kedjebromsens förmåga att skydda användaren: Om motorsågen hålls för nära kroppen på användaren. Kastet kan komma så fort att även en perfekt servad kedjebroms ej hinner stoppa sågkedjan i tid. Operatörens hand kanske inte är i position för att komma i kontakt med det kastskyddet och därmed aktivera kedjebromsen. Kedjebromsen utlöses därför ej. Brist på underhåll och service kan förlänga kedjebromsens stopptid och därmed göra den mindre effektiv. Smuts, fett, olja, kåda etc. som hamnar på motorsågens rörliga delar kan också förlänga kedjebromsens stopptid. Slitage och utmattning på den aktiverande bromsfjädern, slitage på broms/kopplingstrumman och lagringspunkter kan förlänga kedjebromsens stopptid. Ett skadat främre kastskydd kan medföra att kedjebromsen ej aktiveras. Fyll först i 2-taktsoljan och sedan bensinen i en godkänd bränsledunk och blanda väl. Fyll sedan på bränsleblandningen i tanken märkt: OBS! Bränsleblandningar åldras. Blanda därför endast bränsle för några veckor åt gången och förvara bränsleblandningen i godkänd dunk på en torr, mörk och sval plats. Gör det till en vana att kontrollera sågkedjans sträckning och kondition vid varje tankningsställe. Bensin är extremt brandfarligt. Ångor som antänds kan explodera. Stanna alltid motorn och låt den svalna innan tankning sker. Öppna tanklocket försiktigt för att undvika skada p.g.a. bränslesprut. Använd aldrig maskinen om inte tanklocket är helt och ordentligt fastskruvat. Tanka bränslet utomhus. Torka omgående upp eventuellt bränslespill, både på marken och på maskinen. Var noga med att gnistor och öppen eld ej finns där bränsle fylls på och där maskinen används. Flytta maskinen minst 3 m från platsen där bränslet fylldes på innan maskinens motor startas. 7

8 SE 8.2 Sågkedjeolja Kedjesmörjningen sker automatiskt. En god kedjesmörjning minskar friktionen mellan sågkedja och svärd till ett minimum och ger kedjan en lång livslängd. Använd endast Biltemas sågkedjeolja eller likvärdig sågkedjeolja av god kvalitet och med god vidhäftningsförmåga för detta ändamål. Fyll på sågkedjeoljan i tanken märkt: Sågkedjesmörjningen bör kontrolleras vid varje tankningstillfälle. Håll motorsågen och rikta på ca. 20 cm avstånd svärdsspetsen mot ett fast och ljust föremål, ex. en stubbe. Efter ca. 30 sekunders körning på halv gas ska man tydligt kunna se en rand av olja på stubben. Oljeflödet är fabriksinställt till 7 ml/min vid 7000 rpm. Max flöde är 13 ml/min. Vid behov lägg sågen på sidan med startsnöret nedåt. Justera oljedoseringen med justerskruven; medurs vridning för att minska doseringen och moturs vridning för att öka doseringen. kedjan ej kan komma i kontakt med något föremål, samt se till att stå stadigt. i. Försäkra dig om att inga obehöriga finns inom arbetsområdet när motorsågen startas eller vid sågning. Låt ingen annan person hålla i virke som skall sågas. Motorsågen får ej startas utan att svärd, sågkedja och kopplingskåpa (kedjebroms) är monterade. I annat fall kan kopplingen lossna och orsaka personskador. Flytta alltid motorsågen minst 3 meter från tankningsplatsen innan den startas. Använd endast motorsågen på välventilerade platser. Avgaser, oljedimma (från sågkedjans smörjning) och sågspånor är hälsofarliga. 8.4 Start av kall motor a. Aktivera kastskyddet genom att föra det framåt. b. Flöda förgasaren genom att trycka på primerblåsan (63) 4-5 gånger. Du skall kunna se bränsle inuti primerblåsan. För sedan chokereglaget till full choke. c. Fatta om det främre handtaget med vänster hand. Placera höger fot på underdelen av det bakre handtaget och tryck motorsågen mot marken. OBS! Använd aldrig felaktig typ av olja. Detta medför skador på oljepumpen, svärdet och kedjan. 8.3 Förberedelser inför start a. Inspektera arbetstycket och planera arbetet. Om något skulle gå fel vid träfällning skall eventuell reträttväg 45 utses och röjas från föremål och växter som kan orsaka att du ramlar. b. Inspektera motorsågen och kontrollera att den är hel, att svärdet är rakt och att alla säkerhetsanordningar är monterade och fungerar. c. Sågkedjan skall vara så sträckt som möjligt, men ändå inte hårdare än att man lätt kan dra den runt för hand. d. Se till att hålla motorsågens handtag torra, rena och fria från olja eller bränslespill. e. Kontrollera att du använder godkänd skyddsutrustning, skyddshjälm med visir och hörselskydd, skyddsbyxor med sågskydd, handskar med sågskydd samt skyddsstövlar med sågskydd, stålhätta och halkfri sula samt. Klädseln i övrigt bör vara åtsittande utan att begränsa dina rörelsemöjligheter. f. Fyll på kedjeolja g. Fyll på bränsle. h. Placera motorsågen på ett fast underlag minst 3 meter från bränslepåfyllningsplatsen. Se till att svärdet/ d. Dra långsamt ut starthandtaget till första kännbara stopp sedan snabbt och med kraft för att starta motorn. e. Fortsätt att hålla i starthandtaget och släpp försiktigt in startsnöret i magnapullen. Magnapullen eller motorhöljet kan skadas om starthandtaget släpps okontrollerat. Dra inte ut starthandtaget/linan helt till stopp, risk finns då att linan går av. f. Om motorn inte startar så upprepa startförsöket några gånger. Om den trots det inte startar efter några försök - se avsnitt 10 Reparation och underhåll. 8.5 Start av varm motor a. Aktivera kastskyddet genom att föra det framåt. b. För ned chokereglaget i läge RUN. c. Dra långsamt ut starthandtaget till första kännbara stopp sedan snabbt och med kraft för att starta motorn. d. Fortsätt att hålla i starthandtaget och släpp försiktigt in startsnöret i magnapullen. e. Om motorn inte startar så upprepa startförsöket några gånger. Om den trots det inte startar efter några försök - se avsnitt 10 Reparation och underhåll. 8

9 SE Magnapullen eller motorhöljet kan skadas om starthandtaget släpps okontrollerat. Dra inte ut starthandtaget/linan helt till stopp, risk finns då att linan går av. Stå aldrig på den stock du sågar på. Stå stadigt vid sidan om. En slö sågkedja är farlig och medför överdrivet slitage. Ett bra tecken på att sågkedjan börjar bli slö är när det bara bildas träpuder i stället för träspånor vid sågningen. 8.6 När motorn startat g. Efter att motorn startat, låt den gå på tomgång och för försiktigt tillbaka chokereglaget. h. För kastskyddet bakåt mot det främre handtaget. OBS! Gasa inte! Motorns varvtal får ej öka, då kedjebromsen är aktiverad. i. Sågkedjan börjar röra sig när motorns varvtal når ca rpm. Förvissa dig om att sågkedjan stannar så snart gasreglaget släpps. j. Säkerställ en korrekt acceleration och smörjning hos sågkedjan och svärdet. OBS! Kör aldrig motorn på högt varvtal i onödan! 8.7 Sågning Tänk på följande: Arbeta aldrig ensam, ifall olyckan är framme, låt alltid en person observera dig. Ha alltid första hjälpen utrustning med dig. Ha alltid fullgas vid all sågning! Släpp gasreglaget efter varje sågsnitt så att motorn återgår till tomgångsvarvtal. Håll alla kroppsdelar borta från sågkedjan när motorn är igång. Var extremt försiktig vid avsågning av smågrenar och undvik att såga i buskar. Smågrenar kan efter att de sågats av fastna i sågkedjan, kastas mot dig och få dig att tappa balansen och därmed orsaka allvarlig personskada. Kontrollera och analysera alltid kastrisken innan arbetet påbörjas. Förvissa dig om att arbetsområdet är fritt så att inte svärdet kan komma i kontakt med något träd eller främmande föremål. Var extremt försiktig vid sågning av grenar eller trädstockar som är spända. De kan både före och efter genomsågning sprätta tillbaka till sitt normala läge och träffa dig eller motorsågen och därmed orsaka allvarlig personskada. Sågning när du står på en stege är extremt farligt. Stegen kan glida iväg och du kan tappa balansen och därmed kontrollen av motorsågen. Sågning stående högt upp måste överlåtas till proffs. Luta dig aldrig framåt över arbetsstycket. Ställ aldrig ner motorsågen på marken under kortare tid med motorn igång utan att du har noggrann uppsikt över den och att kedjebromsen är aktiverad. Vid längre tids vila skall motorn vara avstängd. Stå stadigt med båda fötterna på marken. Arbeta ej från positioner ovan mark, på stege eller i trädet. Låt aldrig någon annan person eller något husdjur befinna sig inom riskområdet vid sågning. 8.8 Provsågning För att säkert kunna använda en motorsåg krävs att motorsågen är i gott skick och att du själv har kunskap och praktisk erfarenhet av motorsågen. Gör dig bekant med motorsågen innan du börjar arbeta på riktigt. För detta ändamål kan det vara lämpligt att träna genom att kapa några mindre trädstammar ett flertal gånger. Tillåt aldrig att husdjur, barn eller andra obehöriga personer befinner sig inom arbetsområdet. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 15 m. 8.9 Fällning av träd Fällningen sker genom 3 olika sågsnitt. Först gör man ett riktskär, bestående av ett överskär och ett underskär. Fällningen avslutas sedan med fällskäret. Trädets fallriktning kan styras ganska exakt med hjälp av dessa sågskär. Målsättningen är att placera trädet i ett öppet område så att kvistning och stockning kan utföras på ett säkert sätt. Undvik alltid att det fallande trädet fastnar i ett annat träd. Det är en stor olycksrisk att rätta till en misslyckad fällning, så planera arbetet noga innan det utförs. Det är alltid lättast att fälla trädet i dess naturliga fallriktning. De saker som påverkar fallriktningen är lutningen, vindriktningen, snötyngd, trädets krokighet, grenkoncentration, skador samt hinder såsom andra träd, luftledningar och byggnader. Försök inte att fälla träd om du ej har tillräcklig kunskap. Säkerhetsavståndet vid trädfällning är 2,5 gånger trädets höjd. Ingen får befinna sig inom denna zon under arbetet. Ett fallande träd kan allvarligt skada allt det träffar. Försök ej att fälla träd om du ej är speciellt utbildad för det. Att såga i stormfällda träd är direkt livsfarligt för icke utbildade operatörer. Fäll aldrig träd i hård blåst. Vinden kan påverka fallriktningen. 9

10 SE a. Studera trädet som skall fällas och bestäm fällriktningen. b. Kontrollera att trädet ej har döda grenar som kan brytas av och skada dig under arbetet. c. Välj ut en reträttväg 135 bakom trädets fallriktning. Bilden illustrerar att Fall är trädets fallriktning och Retreat är godkända reträttvägar. g. Ställ dig på vänster sida om trädet, ta hjälp av barkstödet och såga därefter fällskäret (3) med full gas. Det skall vara 2,5-5,0 cm ovanför det nedre riktskäret (2). Fällskäret skall lämna 1/10 av trädets diameter i ett snitt som är parallellt med riktskäret. Biten däremellan kallas brytmån (5) och fungerar som ett gångjärn. Var observant på om trädet rör sig i fel riktning! Ligg aldrig på knä och såga. Det är absolut förbjudet att retirera 180 från fallriktningen (Not this way). d. Kvista av stammen upp till axelhöjd. h. Sätt i en kil (4) eller brytjärn så snart skärdjupet tillåter det. i. Då trädet börjar falla så stäng av sågen, ställ sågen på marken och retirera snabbt längs reträttvägen Nedtagning av misslyckad fällning Att försöka ta ned ett träd som ej fällts korrekt, utan fastnat på ett annat träd på vägen ned, är mycket farligt. Försök aldrig såga i stödträdet. Gå eller arbeta aldrig under det lutande trädet. OBS! Såga aldrig av några grenar över axelhöjd. e. Rensa arbetsytan från undervegetation och kvistar. Du behöver stå stadigt och ha fritt arbetsutrymme så att du inte stöter emot något under arbetet. f. Såga ut ett riktskär i fällriktningen. Börja med det övre snittet (1) som skall ha en vinkel på 45 gentemot det nedre snittet (2). Såga därefter det nedre skäret, det skall avslutas exakt på samma ställe som det övre skäret. Riktskäret skall vara minst 1/4 av stamdiametern. Använd en vinsch och fäst den ena vajeränden i nederkanten av stammen på det lutande trädet och den andra vajeränden i en traktor eller i ett träd bakom det lutande trädet. Vinscha sedan in stammen så att trädet glider av stödträdet Kvistning a. Försök att få in ett stöd a under trädet. b. Håll motorsågen stadigt med båda händerna och lämna de grenar b som trädet vilar på till sist. c. Såga upp stora och besvärliga grenar i flera delar. d. Stå aldrig på det träd du kvistar. e. För att undvika kast (backslag), var försiktig så att svärdsspetsen inte kommer emot någon gren eller kvist. f. Om marken lutar, så stå alltid på ovansidan av trädet vid sågning. 10

11 SE Sågning av träd och grenar i spänn a. Om grenen/trädet är i spänn, placera dig på en plats där du inte riskerar att träffas när grenen/trädet frigörs. b. Gör ett eller flera spänningsbefriande sågsnitt i närheten av brytpunkten, med 4 cm mellanrum, på böjens yttersida. Såga inte igenom grenen, utan bara så mycket att spänningen frigörs. c. Då spänningen frigjorts, såga av grenen från den motsatta sidan Kapning Kapning kallas det då trädstammen kapas upp till stockar i lämpliga längder. Vid kapning finns det några mycket viktiga faktorer att ta hänsyn till: Stötta upp trädstammen om så är möjligt. Vid kapning på lutande underlag, stå alltid på ovansidan av stammens rullriktning. OBS! Kontrollera innan att du kan stå stadigt och att du står i sluttningen ovanför stocken. Motorsågens svärd och sågkedja får ej klämmas fast i sågsnittet. Trädstammen får ej brytas av innan sågningen är slutförd. Sågkedjan får ej träffa marken eller annat föremål under eller efter genomsågningen. Två faktorer avgör om sågkedjan kläms fast eller om stocken bryts av. Dels beror det på vilket stöd stocken har före och efter kapningen, dels beror det på om stocken befinner sig i spänning. I de flesta fall kan ovanstående problem undvikas om kapningen sker i två steg, både från över- och undersidan. Sågning av stock som ligger på marken Ingen risk för fastklämning av sågkedjan eller spjälkning av stocken föreligger. Om det finns möjlighet, såga ovanifrån ca. 2/3 in i stocken. Rotera sedan stocken och såga den resterande 1/3 ovanifrån. Var försiktig vid genomsågningen så att inte sågkedjan träffar marken. Sågning av stock som har stöd i båda ändarna Det föreligger risk att svärdet och sågkedjan kläms fast. a. Såga först 1/3 av stockens diameter ovanifrån. b. Avsluta sågningen underifrån så att de båda sågsnitten möts. Om, trots alla försiktighetsåtgärder, sågkedjan ändå kläms fast i sågsnittet, STÄNG AV MOTORN. Försök ej rycka loss motorsågen då sågkedjan är fastklämd. Du kan skadas av sågkedjan om motorsågen plötsligt lossnar. Använd istället en kil (wedge) eller ett brytjärn för att få loss motorsågen Stopp av motor Stanna motorn genom att släppa gasreglaget och låt motorvarvet sjunka till normalt tomgångsvarv. Tryck sedan ned strömbrytaren (19) till läge O/STOP tills motorn stannat helt Transport Vid all transport av motorsågen skall svärdsskyddet (1) vara monterat. Bär alltid motorsågen med avstängd motor, med svärdet och sågkedjan riktade bakåt och med ljuddämparen bort från kroppen. Sågning av stock som har stöd i ena änden Det föreligger stor risk för att stocken bryts av innan sågningen är slutförd. Såga först 1/3 av stockens diameter underifrån. Avsluta sågningen ovanifrån så att de båda sågsnitten möts. 11

12 SE 9. FÖRVARING Då motorsågen skall förvaras längre tid än 2 månader, så skall följande åtgärder utföras: 1. Kontrollera att motorsågen är hel och ren. 2. Ställ strömbrytaren i STOP-läge. 3. Tvätta luftfiltret. 4. Töm ut bränslet från tanken. 5. Starta motorn och kör den på tomgång tills den stannar. Då är förgasaren helt tömd på bränsle. 6. Kontrollera så att svärdet och sågkedjan är ordentligt smorda. 7. Låt motorn svalna i ca. 5 minuter. 8. Demontera tändstiftet med en tändstiftsnyckel. 9. Häll i en tesked med ren 2-taktsolja i cylindern. Drag sakta i starthandtaget flera gånger för att oljan skall ge ett tunt oljeskikt på invändiga delar. Skruva tillbaka tändstiftet. 10. Montera svärdsskyddet på sågsvärdet. 11. Förvara motorsågen på en sval och torr plats, oåtkomlig för barn och andra obehöriga. OBS! Underlåtenhet att följa ovanstående åtgärder kan orsaka att det bildas ett skikt inuti förgasaren som orsakar startsvårigheter eller i värsta fall permanent skada. Efter avslutad förvaring 1. Demontera tändstiftet. 2. Drag kraftigt i starthandtaget några gånger för att rensa bort oljerester från cylindern. 3. Rengör tändstiftet och justera elektrodavståndet eller montera ett nytt tändstift med korrekt elektrodavstånd. 10. REPARATION OCH UNDERHÅLL 10.1 Underhålls- och serviceschema Utför nödvändiga underhållsåtgärder enligt nedanstående tabell. OBS: Underhåll, byte av komponenter eller reparation av emissionskontrollanordningar och system får endast utföras av kvalificerad servicepersonal. För att förhindra allvarlig skada, utför aldrig något underhåll eller reparation med motorn igång. Utför alltid service och reparation då motorn är kall. Lossa tändstiftskabeln för att undvika oavsiktlig start. Ett bra förebyggande underhållsprogram för regelbunden kontroll och underhåll kommer att förlänga livslängden och förbättra prestandan på motorsågen. Denna checklista för underhåll är en vägvisare för sådana program vid normal användning. Detalj Åtgärd Före användning Oljefilter Kylsystem Svärd Efter användning Kedjebroms Bränslefilter Ljuddämpare Inspektera/ byt ut Inspektera/ rengör/byt ut Inspektera/ rengör/byt ut Inspektera/dra åt/ rengör Inspektera/ reparera Inspektera/ dra åt/byt ut Rengör/ byt ut Inspektera/ rengör Inspektera/ rengör Bränslesystem Skruvar, bultar och muttrar Luftfilter Ytterhölje av plast Rengör Tändstift Inspektera/rengör/ justera elektrodgapet/ byt ut Förgasare Justera/ byt ut och justera Kedjekuggdrev Startsnöre Inspektera/ byt ut Inspektera/ byt ut Varje månad VIKTIGT! Tidsintervallerna som anges i tabellen ovan är maximum. Den faktiska användningen och din egen erfarenhet bestämmer med vilka tidsintervaller de olika delarna på motorsågen behöver underhållas. KEDJEBROMS SOM AKTIVERATS AV KASTSKYDDET Den farligaste kaströrelsen hos svärdet är när svärdsspetsen kommer i kontakt med ett hårt föremål, ex. ett träd. Kedjebromsen reducerar då risken för personskada. Kontrollera alltid före varje användning att kedjebromsens funktion är korrekt. Kedjebromsen kan aktiveras manuellt genom kastskyddet och automatiskt från hävstångseffekten mellan svärdet och det bakre handtaget. a. Placera motorsågen stadigt på marken. b. Håll motorsågen med båda händerna och varva upp motorn på högvarv. c. Aktivera kedjebromsen genom att vinkla vänsterarmen framåt så att handleden trycks mot det främre handskyddet/kastskyddet i den svarta pilens riktning. d. Sågkedjans rörelse skall omedelbart stoppas. e. Släpp gasreglaget. 12

13 SE Frikoppling av kedjebromsen f. När det främre handskyddet/kastskyddet dras tillbaka helt mot användaren enligt den vita pilen så frikopplas kedjebromsen. OBS! Om sågkedjan inte stoppas omedelbart med hjälp av kedjebromsen, lämna in motorsågen till auktoriserad serviceverkstad för reparation. KEDJEBROMS SOM AKTIVERATS AV HÄVSTÅNGSEFFEKTEN Denna icke-manuella kedjebroms stoppar rörelsen hos sågkedjan på så vis att ett kast framkallas vid svärdsspetsen och därmed aktiverar kedjebromsen. OBS! Var försiktig då detta test utförs! För att kontrollera att denna icke-manuella kedjebroms fungerar korrekt, gör enligt följande: a. Stanna motorn på motorsågen. b. Håll motorsågen i det bakre respektive främre handtaget. Håll svärdet 35 cm ovanför en träplanka eller stubbe. c. Håll ett lätt grepp på bakre handtaget med högerhanden och släpp försiktigt taget med vänsterhanden om det främre handtaget. Låt sedan svärdsspetsen sjunka emot ytan på träplankan/stubben så att motorsågen får ett kast. d. Stöten i kastet fortplantar sig till bromsspaken, som aktiverar kedjebromsen. BRÄNSLEFILTER OLJEFILTER Ett tilltäppt oljefilter kommer att inverka negativt på smörjsystemet. Kontrollera därför regelbundet följande: a. Öppna locket och se till att det inte kommer in någon smuts i oljetanken. b. Plocka upp oljefiltret genom oljetankens påfyllningshål med hjälp av en bit ståltråd med en krok i ena änden. c. Om oljefiltret är smutsigt, tvätta det i bensin eller byt ut det. d. Om oljetankens insida är smutsig, så kan den rengöras genom att skölja ur den med bensin. LUFTFILTER Kontrollera och rengör luftfiltret efter varje användning. a. Lossa luftfilterkåpans låsratt och plocka bort luftfilterkåpan. b. Lyft upp locket och plocka ut luftfilterelementet. Borsta försiktigt bort damm och smuts med en mjuk borste eller blås rent det med hjälp av renblåsningspistol alternativt byt ut filtret. c. Montera tillbaka luftfiltret och luftfilterkåpan och lås fast med luftfilterkåpan med låsratten. KYLSYSTEM Rengör motorns kylflänsar och ventilationsöppningar från damm och smuts. SVÄRD Rengör svärdet efter användning. - Rengör svärdsspåret med hjälp av en liten skruvmejsel. - Rengör svärdets oljehål med hjälp av en ståltråd. För maximal livslängd bör svärdet vändas regelbundet (dagligen vid kontinuerlig användning). Rengör kedjedrivhjulet, kopplingen och svärdets monteringsyta innan svärdet monteras. Ett tilltäppt bränslefilter medför svårigheter då motorn skall startas eller minskning av motorns prestanda. Kontrollera regelbundet följande: a. Öppna tanklocket och se till att det inte kommer in något smuts i bränsletanken. b. Plocka upp bränslefiltret (95) genom bränsletankens påfyllningshål med hjälp av en bit ståltråd (96). c. Om bränslefiltret är smutsigt, byt ut det. d. Om bränsletankens insida är smutsig, så kan den rengöras genom att skölja det i bensin. Bensin och bränsle är extremt brandfarligt. Extrem försiktighet måste därför iakttagas vid handhavande av bensin och bränsle. OBS! Vid byte av svärd eller sågkedja, kontakta din närmaste Biltema-återförsäljare. YTTERHÖLJET AV PLAST Vissa material kan negativt påverka motorsågens ytterhölje av plast, exempelvis palmträsyra, konstgödning och vissa kemikalier. För att undvika att ytterhöljet skadas så avlägsna noga alla sågrester. Rengör med en trasa som fuktats med tvålvatten och torka därefter av. TÄNDSTIFT Kontrollera och rengör regelbundet tändstiftet. Elektrodgapet skall vara 0,6-0,7 mm. Åtdragningsmomentet är Nm. 13

14 SE FÖRGASARE Utför inte några justeringar på förgasaren om det ej är nödvändigt. För att justera förgasaren, gör enligt följande grundinställning: a. Skruva in lågvarvsmunstycke (L) lätt tills det bottnar och skruva sedan ut det 1 1 ¼ varv. b. Skruva in högvarvsmunstycke (H) lätt tills det bottnar och skruva sedan ut det 1 1 ¼ varv. c. Vrid justerskruven för tomgångsvarvtal (T) medurs tills sågkedjan börjar röra sig. Skruva sedan tillbaka ½ varv. Sågkedjan skall vara fastspänd i kedjeslipmaskinen eller om arbetet utförs för hand skall jigg och bladmått användas. För att undvika obalans och backslag så skall alla skär slipas lika mycket. Skärvinkeln skall vara 30. Skärdjupet skall vara 0,5 mm. Det är viktigt att skäret slipas korrekt. Vid start så skall justerskruven för tomgångsvarv (T) vara justerad så att sågkedjan inte rör sig. KEDJEDRIVHJUL Ett skadat kedjedrivhjul medför att sågkedjan skadas eller slits onormalt snabbt. Kontrollera regelbundet slitagenivån hos kedjedrivhjulet. Byt ut kedjedrivhjulet om det är slitet mer än 0,5 mm. Rengör alltid kedjedrivhjulet i samband med montering av ny sågkedja. a. För liten skärvinkel medför att det tar längre tid att såga. För stor skärvinkel medför att skäret snabbt blir slött igen. Snittet blir grovt och det är svårt att kontrollera motorsågen på ett säkert sätt. b. Då skäret ej är rakt, utan bågformat, så blir snittet grovt med ökad risk för backslag och sågkedjan vill då fastna. Skäret blir snabbt slött igen. Då skäret är rundat så avverkar det inte så mycket som det skall, trycket måste vara högt och det tar lång tid att såga. SÅGKEDJA Att slipa sågkedjan Då sågkedjan slipas så är målet att bibehålla samma vinklar och profiler på sågkedjan som när den var ny. Inspektera regelbundet sågkedjan beträffande skador eller slitage. När längden på sågkedjans skär har nötts ner till 4 mm så skall sågkedjan bytas ut. Efter slipningen skall sågkedjan rengöras från slipspån och smörjas in med sågkedjeolja innan den monteras på maskinen. Använd aldrig motorsågen med en slö eller skadad sågkedja. Tecknen på att en sågkedja är slö, är att avverkningstakten minskar att det endast bildas mycket små träflis eller damm. c. För litet skärdjup medför att sågkedjan avverkar för lite material och det tar lång tid att såga. För stort skärdjup innebär ökad risk för backslag och att motorn får arbeta för hårt. Snittet blir grovt. d. Framsidan av skärdjupsguiden skall vara rundad. OBS! Sågkedjans drivlänkar har till uppgift att rensa svärdsspåret från sågspån. Se därför till att drivlänkens nedre kant alltid hålls välslipad och vass. Vid slipning så skall följande beaktas: Inspektera sågkedjan så att den är hel och ej utsliten. Det får ej glappa för mycket mellan länkarna. 14

15 SE 10.2 Felsökning MOTORN STARTAR EJ ELLER STARTAR, MEN VILL INTE GÅ Orsak Åtgärd 1. Felaktig startprocedur. 1. Följ instruktionerna i kap Felaktig förgasarinställnin. 2. Justera förgasaren hos en auktoriserad serviceverkstad. 3. Smutsigt tändstift. 3. Rengör, justera elektrodavståndet eller byt ut tändstiftet. 4. Tom bränsletank. 4. Fyll bränsletanken med bränsle. 5. Flödarblåsan trycktes ej in tillräckligt. 5. Tryck sakta in flödarblåsan helt och hållet 5 ggr. MOTORN STARTAR, MEN HAR INGEN KRAFT Orsak Åtgärd 1. Bränslefiltret är igensatt. 1. Byt ut bränslefiltret. 2. Felaktig chokereglageposition. 2. Flytta chokereglaget till RUN. 3. Smutsigt luftfilter. 3. Demontera, rengör och montera tillbaka luftfiltret. 4. Felaktig förgasarinställning. 4. Justera förgasaren hos en auktoriserad serviceverkstad. 5. Felaktig bränsleblandning. 5. Töm tanken och fyll på med nytt bränsle med olje/bränsleblandning 2% (50:1) 6. Smutsigt/slitet tändstift 6. Kontrollera och åtgärda tändstiftet. 7. Kedjan är för hårt spänd. 7. Kontrollera kedjespänningen MOTORN HACKAR Orsak Åtgärd 1. Felaktig förgasarinställning. 1. Justera förgasaren hos en auktoriserad serviceverkstad. 2. Luftfiltret är smutsigt. 2. Byt ut eller rengör luftfiltret. 3. Gammal eller felaktig bränsleblandning. 3. Töm bränsletanken och fyll på med korrekt bränsleblandning. 4. Smutsigt/slitet tändstift. 4. Kontrollera och eventuellt byt ut tändstiftet. ÖVERDRIVEN RÖKUTVECKLING Orsak Åtgärd 1. Felaktig förgasarinställning. 1. Justera förgasaren hos en auktoriserad serviceverkstad. 2. Felaktig bränsleblandning. 2. Använd korrekt olje/bränsleblandning 2% (50:1). LJUDDÄMPAREN ÄR VÅT AV BRÄNSLE Orsak Åtgärd 1. För fet bränsleblandning. 1. Öppna choken 2. Rengör luftfiltret 3. Justera förgasaren 11. MILJÖSKYDD Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Sortera alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial och lämna dem till en återvinningscentral så att de där kan kasseras på ett miljövänligt sätt. 15

16 NO Motorsag 16" bensin 2. INNLEDNING Denne bruksanvisningen skal anses som en del av motorsagen, og de skal alltid oppbevares sammen. Dersom motorsagen selges, skal bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Oppbevar bruksanvisningen på et sted som er lett tilgjengelig for operatøren, og sørg for at den tas godt vare på. Les nøye gjennom hele bruksanvisningen før start og bruk av motorsagen, og slå alltid opp i den i tilfelle det skulle oppstå tvil om drift av sagen. Sikkerhetssymboler i bruksanvisningen. Disse sikkerhetssymbolene gjør brukeren oppmerksom kun på spesifikke farer. Uforsiktig eller feil bruk av motorsagen medfører også andre risikoer som ikke omhåndles i bruksanvisningen. Generelle ulykkesforebyggende tiltak skal derfor alltid treffes og respekteres. Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke, eventuelt med dødelig utgang. 4. BRUKSOMRÅDE Motorsag er konstruert kun for saging i tre, f.eks. trefelling, kvisting og kapping av ved m.m. i samsvar med anvisningene i denne bruksanvisningen. Annen bruk skal ikke forekomme. 5. GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL! Les denne bruksanvisningen i sin helhet. Dersom du ikke følger forskriftene i denne, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. ADVARSEL! Hensikten med sikkerhetssymbolene er å gjøre brukeren oppmerksom på mulige farer. Sikkerhetssymbolene og forklaringene til disse skal gjøre deg oppmerksom og gi deg nødvendig informasjon. Selve sikkerhetsadvarselen eliminerer IKKE eventuell fare. Instruksjonene eller advarslene som gis, er INGEN erstatning for vanlige ulykkesforebyggende tiltak. 5.1 Sikkerhetssymboler Dette symbolet betyr at det som vises, er feil atferd og må derfor ikke forekomme. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Modell: Motorsag 16" bensin Motor: Luftkjølt 2-takt Motoreffekt: ,0 kw Sylindervolum: cm³ Turtall (maks.): rpm Startmetode: Snorstart Bensinblanding: :1 (2 %); 2-taktsolje Bensintankens volum:. 520 ml Tennplugg: NHSP LDL8RTF Champion RCJ7Y Oljetankens volum: ml Kjedesmøring: Justerbar automatisk oljepumpe Sverdlengde: " (40 cm) Kjededeling: /8" Bredde: ,6 mm Maks. kjedehastighet:.. 20,8 m/s Kjedebremsetid: ,1 s Lydtrykk 10 m LPA: db(a) Lydvolum LWA: db(a) Vibrasjoner: ,0 m/s² Mål: x 250 x 220 mm (lxbxh) Vekt: ,5 kg (inkl. kjede og sverd) 16 OBS! Indikerer en eventuell farlig situasjon som, om den ikke unngås, vil resultere i mindre eller moderat skade. Symbolet kan også brukes for å gjøre brukeren oppmerksom på farlig bruk som kan forårsake maskinskade. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, vil resultere i en alvorlig ulykke som i verste fall kan ha dødelig utgang. OBS! Vær alltid risikobevisst. Selv om du er vant med maskinen, må du ikke overse risikoen forbundet med den. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere.

17 NO 5.2 Før motorsagen brukes, kontroller følgende: Arbeidsområde Arbeid ikke i skumringen eller når arbeidsområdet er dårlig opplyst. Arbeid ikke i sterk vind eller kulde. Dårlig vær gjør at arbeidet blir anstrengende og kan også medføre glatt underlag. Bruk ikke maskiner i brannfarlige eller eksplosive miljøer, f.eks. ved forekomst av brannfarlig væske, gass eller støv. Maskiner kan avgi gnister som kan antenne støvet eller dampene. Se til at barn og andre tilskuere holdes borte fra arbeidsområdet. Når maskinen ikke brukes, skal den oppbevares på et tørt sted, utilgjengelig for barn. Personlig sikkerhet Vær oppmerksom, se etter på det du arbeider med, og bruk sunn fornuft når du arbeider med maskiner. Bruk ikke maskinen om du er trett eller påvirket av narkotiske stoffer, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks manglende oppmerksomhet ved bruk av maskiner er alt som skal til for at du kan bli alvorlig skadet. La ingen andre bruke motorsagen, med mindre vedkommende har lest denne bruksanvisningen og forstått dens instruksjoner. La aldri barn bruke motorsagen. Bruk verneutstyr. Bruk alltid hjelm med hørselsvern og visir. Bruk godkjente verneklær for motorsagbruk. Bruk vernebukser med sagvern, støvler med sagvern, stålhette og sklisikker såle og hansker med sagvern. Klærne for øvrig bør være ettersittende uten å begrense dine bevegelsesmuligheter. Alle personer som bruker motorsagen for sitt levebrød, skal jevnlig kontrollere hørselen. Førstehjelpsutstyr skal alltid være tilgjengelig. Bruk aldri motorsagen om du er alene. Fjern innstillingsnøkler og justeringsverktøy. Gjør det til en vane å alltid kontrollere at innstillingsnøkler og justeringsverktøy er fjernet fra maskinen før start. En nøkkel som sitter igjen på en bevegelig del av maskinen, kan forårsake personskade. Strekk deg ikke. Pass på å alltid stå stødig og holde balansen. Godt fotfeste og balanse gir bedre kontroll over maskinen i uventede situasjoner. 6. OVERSIKTSBILDE 1. Sverdbeskytter 2. Kastbeskyttelse med kjedebrems 3. Bakre håndtak 4. Sikkerhetssperre for gassregulator 5. Bakre håndbeskyttelse 6. Gassregulator 9. Strammeskrue for kjede 10. Kjedefanger 11. Barkstøtte 12. Sverd 13. Sagkjede 14. Sylinderdeksel 15. Fremre håndtak 16. Lokk for kjedeoljetank 17. Starthåndtak 18. Tanklokk for drivstoff 19. Strømbryter for tenning 20. Luftfilterdeksel 21. Låseknapp for luftfilterdeksel 7. MONTERINGSANVISNING Montering av sverd og kjede Motoren må ikke være i gang når montering finner sted. Bruk hansker! a. Kontroller at kjedebremsen/kastbeskyttelsen (2) ikke er i utløst posisjon. b. Skru ut de to sverdmutrene og fjern clutchdekselet. c. Monter sverdet (12) over boltene, i sin bakerste posisjon, for å gjøre det lettere å montere kjedet. d. Monter sagkjedet (13) i riktig retning. Se til at sagkjedets tenner er rettet framover på sverdets overside. Plasser så sagkjedet på kjededrivhjulet (bak clutchtrommen) og i sverdsporet. Begynn på sverdets overside. 17

18 NO 7. SPESIELLE SIKKERHETSREGLER OG SIKKERHETSANORDNINGER e. Monter kastbeskyttelse/kjedebrems på plass igjen, og vær nøye med at kjedestrammertappen havner i uttaket på sverdet, samt monter barkstøtten (11). Stram de to sverdmutrene for hånd. Mutrene skal ikke strammes for hardt fordi sverdet må kunne gli fritt. f. Stram kjedet ved å skru strammeskruen (9) med klokka, passe hardt. For å oppnå passe kjedestramming, løft opp kjedet på midten av sverdets overside med en kraft på ca. 1 kg. Avstanden mellom sverdet og kjedets styretenner skal da være 4-5 mm. g. Løft opp sverdspissen og straml de to sverdmutrene til et moment på Nm. h. Sagkjedet er korrekt strammet når det ikke henger slakk på undersiden av sverdet. Det skal fortsatt lett kunna dras rundt for hånd. Om kjedestrammingen ikke er blitt som ønsket, løsne de to sverdmutrene, og gjenta prosedyren med å stramme sagkjedet (se ovenfor). 7.1 Advarselssymboler på maskinen På motorsagen sitter det forskjellige etiketter med symboler som skal advare om eventuelle risikoer og informere om korrekt opptreden ved bruk av motorsagen eller i spesielle situasjoner. Disse etikettene er svært viktige og må respekteres. Advarsel! Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar motorsagen i bruk. ADVARSEL FARE! Motorsager kan være svært farlige! Skjødesløs eller feil bruk kan resultere i alvorlige skader eller dødelig utgang for bruker eller andre. FARE! Bruk verneutstyr. Bruk alltid godkjent hjelm med visir og godkjent hørselsvern. FARE! Bruk aldri motorsagen med én hånd. R = Korrekt strammet sagkjede W = For slakt sagkjede i. Start motoren, og kjør den på lavt turtall. Stans motoren, og juster om nødvendig kjedestrammingen igjen. Alle justeringer skal utføres når motorsagen er kald. Bruk ikke motorsagen med et dårlig strammet sagkjede. ADVARSEL! Vær forberedt på kast. FARE! Brannfare, inneholder bensin, gjør ikke opp ild i nærheten av motorsagen. Der må ikke gjøres opp ild innenfor arbeidsområdet Utsett ikke motorsagen for regn, og bruk den ikke i våte forhold. Kjedebremsens funksjon. OBS! Støynivået er 114 db. Bruk hørselsvern! 18

19 NO 7.2 Spesielle risikoer ved arbeid med bensindrevet motorsag Risiko for forgiftning Motorsagens avgasser er giftige! Ha ikke motoren i gang i lukkede rom med dårlig ventilasjon. Risiko for brann og/eller eksplosjon Håndter drivstoff varsomt med hensyn til brann og eksplosjon. Bruk en påfyllingstrakt når du fyller på bensin, og fyll aldri på tanken mens motoren går. La i stedet motoren avkjøles før påfylling. Forsikre deg om at bensin ikke kan lekke ut på bakken. Bruk ikke motorsagen i umiddelbar nærhet av brannfarlige eller eksplosive stoffer. Lyddemperen blir svært varm og kan starte en brann om den kommer i kontakt med brennbart materiale. Oppbevar slukkeutstyr ved påfyllingsstedet. Risiko for brannskade Ved drift blir eksosrør og noen komponenter på motoren svært varme. Berør dem ikke, og vent med service og vedlikehold til de er avkjølt. Risiko for kuttskade Hold alltid motorsagen med begge hendene. Sagkjedets tenner er skarpe, bruk hansker ved service og vedlikehold. Bruk alltid sverdbeskytteren ved oppbevaring og transport. Risiko for kuttskade på grunn av kast Kast er navnet på en svært plutselig reaksjon der motorsag og sverd kastes i vei fra en gjenstand som har kommet i kontakt med den øvre delen på sverdspissen. Kastet skjer alltid i sverdplanets retning. Vanligst er det at motorsag og sverd kastes bakover/oppover mot brukeren. Unngå at sverdspissen berører noen gjenstand for slik å prøve å redusere risikoen for livsfarlige kast. Kast kan være lynraske, plutselige og voldsomme, og kan kaste motorsag, sverd og sagkjede mot brukeren. Kontroller alltid før saging at arbeidsstykket ikke inneholder fremmedlegemer. Om sagkjedet er i bevegelse og da treffer brukeren, kan det inntreffe en svært alvorlig eller livsfarlig skade. Bruk kun korrekt slipte sagkjeder. Kontroller jevnlig sagkjedets stramming. Risiko for vibrasjons- og kuldeskader Fingrene på noen personer kan påvirkes av Raynauds fenomen om de påvirkes av kulde og vibrasjoner. Derfor er motorsagen utstyrt med et avvibreringssystem som skal minske intensiteten på de vibrasjonene du utsetts for via motorsagens to håndtak. Når man utsettes for en kombinasjon av kulde og vibrasjoner, kan dette framkalle prikking og brenning som etterfølges av at huden blir hvit og nummen. Det er derfor svært viktig at du følger advarslene nedenfor slik at risikoen reduseres. Hvor mye eller lite man kan utsettes for av kombinasjonen av kulde og vibrasjon før dette problemet oppstår, er imidlertid ikke kjent. Hold kroppen varm, spesielt hode og hals, føtter og ankler, hender og håndledd. Prøv å opprettholde god blodsirkulasjon ved å jevnlig ta pauser og utføre kraftfulle armbevegelser under arbeidets gang, og ved å ikke røyke. Begrens antallet timer du bruker motorsagen. Forsøk å fylle en del av arbeidsdagen med annen type arbeid. Om du merker problemer så som rødhet og hevelse i fingrene, etterfulgt av at huden blir hvit og nummen, kontakt lege før du fortsetter å utsette deg for kulde og vibrasjoner. Gjentatte belastningsskader Overbelastning av muskler og sener i fingre, hender, armer og skuldre kan forårsake ømhet, hevelse, nummenhet, svakhet og ekstrem smerte i nevnte områder. For å minske risikoen for gjentatte belastningsskader, følg anvisningene nedenfor: Unngå å bruke håndleddene i en bøyd, utstrukket eller vridd posisjon. Forsøk i stedet å holde håndleddet rett. I tillegg skal du når du griper tak i håndtaket på motorsagen, bruke hele hånden, ikke bare pekefinger og tommel. Ta jevnlig pauser for å minimere gjentakelser, og la hånden hvile. Reduser hastigheten og kraften når du utfører gjentatte bevegelser. Utfør treningsbevegelser for å styrke musklene i hånden og armen. Oppsøk lege om du kjenner prikking, nummenhet eller smerter i fingre, hender, håndledd eller armer. 7.3 Beskyttelsesanordninger Kontroller alltid før bruk at alle beskyttelsesanordninger virker som de skal, og at de ikke er demontert. Strømbryter (19) O = Stopp I = Driftsinnstilling Nødstopp av motoren: Ved behov for øyeblikkelig stans av motoren i en nødsituasjon, trykk strømbryteren (19) til posisjon O/STOP til motoren stanser helt. Normal stopp av motoren: Ved normal stopp av motoren, slipp gassregulatoren og la motorturtallet synke til normalt tomgangsturtall. Trykk deretter strømbryteren (19) til posisjon O/STOP til motoren stanser helt. 19

20 NO Fremre kastbeskyttelse (2) Beskyttelsen hindrer hånden fra å komme i kontakt med sagkjedet. Når den føres framover, aktiveres dessuten kjedebremsen. Frigjort - Låst Kjedefanger (10) og bakre håndbeskyttelse (5) Minsker risikoen for at sagkjedet treffer operatørens hånd om sagkjedet løsner eller går i stykker. Kjedebremsen Motorsagens kjedebrems er konstruert for å umiddelbart stoppe sagkjedet ved kast (tilbakeslag). Kjedebremsen reduserer risikoen for ulykker, men det er likevel du som bruker som kan hindre ulykker forårsaket av kast, ved sunn fornuft og sikker bruk. Vær derfor alltid svært forsiktig når du bruker motorsagen, og sørg for å unngå å sage med spissen og oversiden av sverdet der risikoen for kast er størst. Selv ved normal bruk og korrekt vedlikehold kan tidsforsinkelsen for kjedebremsen forlenges. Følgende kan påvirke kjedebremsens evne til å beskytte brukeren: Om motorsagen holdes for nær kroppen. Kastet kan komme så fort at også en perfekt vedlikeholdt kjedebrems ikke rekker å stoppe sagkjedet i tide. Operatørens hånd er kanskje ikke i posisjon for å komme i kontakt med kastbeskyttelsen og dermed aktivere kjedebremsen. Kjedebremsen utløses derfor ikke. Manglende vedlikehold og service kan forlenge kjedebremsens stopptid og dermed gjøre den mindre effektiv. Smuss, fett, olje, kvae etc. som havner på motorsagens bevegelige deler, kan også forlenge kjedebremsens stopptid. Slitasje og utmatting på den aktiverende bremsefjæren, slitasje på brems/clutchtromme og lagringspunkter kan forlenge kjedebremsens stopptid. En skadet fremre kastbeskyttelse kan medføre at kjedebremsen ikke aktiveres. 8. BRUK OG HÅNDTERING 8.1 Blandingsinstruksjoner for 2-taktsolje og drivstoff Motoren skal kjøres på en drivstoffblanding av blyfri bensin og 2-taktsolje. Kvaliteten på denne drivstoffblandingen har stor betydning for motorens funksjon og levetid. Uegnet drivstoffblanding eller blandingsforhold som avviker fra forskriftene, kan forårsake alvorlig skade på motoren. Sørg derfor for å alltid bruke fersk (mindre enn 30 dager gammel) og ren blyfri bensin og å nøye følge instruksjonene for korrekt bensin-/oljeblanding. Blandingsforhold: 50:1 (2 %). OBS! 1 liter blyfri bensin blandes med 20 ml 2-taktsolje. Fyll først i 2-taktsoljen og deretter bensinen i en godkjent drivstoffkanne, og bland godt. Fyll deretter drivstoffblandingen i tanken merket: OBS! Drivstoffblandinger aldres. Bland derfor kun drivstoff for noen uker om gangen, og oppbevar drivstoffblandingen i godkjent kanne på et tørt, mørkt og kjølig sted. Gjør det til en vane å kontrollere sagkjedets stramming og tilstand når du fyller på drivstoff. Bensin er ekstremt brannfarlig. Damper som antennes, kan eksplodere. Stans alltid motoren, og la den avkjøles før påfylling av drivstoff. Åpne tanklokket forsiktig for å unngå skade pga. drivstoffsprut. Bruk aldri maskinen dersom ikke tanklokket er ordentlig skrudd fast. Fyll på drivstoff utendørs. Tørk omgående opp eventuelt søl, både på bakken og på maskinen. Vær nøye med at det ikke finnes gnister og åpen ild der det fylles drivstoff, og der maskinen brukes. Flytt maskinen minst 3 m fra stedet der drivstoff ble påfylt før maskinens motor startes. 20

435 435e 440e. 115 13 80-10 Rev.3 2008-12-03

435 435e 440e. 115 13 80-10 Rev.3 2008-12-03 Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 435 435e 440e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

CS 2188. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-39) DK (40-78) NO (79-116) FI (117-154)

CS 2188. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-39) DK (40-78) NO (79-116) FI (117-154) CS 2188 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-39) DK (40-78) NO (79-116) FI (117-154) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Detaljer

ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG

ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG Hekksaks HT450B/HT550B Norsk ELECTRIC CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KJEDESAG Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CS1635A 1 Vnr. 530280 Kjedesag CS16335A ELEKTRISK TILKOBLING Før du

Detaljer

346XP 346XPG 346XP E-tech 346XPG E-tech 353 353G 353 E-tech 353G E-tech

346XP 346XPG 346XP E-tech 346XPG E-tech 353 353G 353 E-tech 353G E-tech Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 346XP 346XPG 346XP E-tech 346XPG E-tech 353 353G 353 E-tech 353G E-tech Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Detaljer

CS 2152 CS 2153 SE (2-39) DK (40-78) FI (79-117) NO (118-155) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

CS 2152 CS 2153 SE (2-39) DK (40-78) FI (79-117) NO (118-155) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning CS 2152 CS 2153 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning SE (2-39) DK (40-78) FI (79-117) NO (118-155) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 357XP 359

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 357XP 359 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 357XP 359 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Detaljer

Bruksanvisning Brukerhåndbok Käyttöohje Brugermanual 115 44 51-10

Bruksanvisning Brukerhåndbok Käyttöohje Brugermanual 115 44 51-10 SE NO FI DK Bruksanvisning Brukerhåndbok Käyttöohje Brugermanual 115 44 51-10 SE NO FI DK Bruksanvisning i original Originale instruksjoner, Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner INNEHÅLL Innehåll

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Manual. Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S

Manual. Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S Manual Kjedesag DB6021S Kedjesåg DB6021S 530290 1 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 327LD -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Detaljer

GR2036 CC2036 SE (2-31) DK (32-61) NO (62-91) FI (92-121) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

GR2036 CC2036 SE (2-31) DK (32-61) NO (62-91) FI (92-121) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje GR2036 CC2036 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-31) DK (32-61) NO (62-91) FI (92-121) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-37) DK (38-73) NO (74-110) FI (111-156) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-37) DK (38-73) NO (74-110) FI (111-156) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-37) DK (38-73) NO (74-110) FI (111-156) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Detaljer

355FX 355FXT 355RX 355FRM

355FX 355FXT 355RX 355FRM Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 355F 355FT 355R 355FRM Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 327PT5S Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Detaljer

CS 2171WH CS 2171 CS Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-41) DK (42-81) NO (82-121) FI ( )

CS 2171WH CS 2171 CS Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-41) DK (42-81) NO (82-121) FI ( ) CS 2171WH CS 2171 CS 2165 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-41) DK (42-81) NO (82-121) FI (122-161) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

CS 2188 SE (2-39) DK (40-77) NO (78-115) FI ( ) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS 2188 SE (2-39) DK (40-77) NO (78-115) FI ( ) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje CS 2188 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-39) DK (40-77) NO (78-115) FI (116-153) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

CS 2172 WH CS 2172 CS 2166 SE (2-39) DK (40-76) NO (77-112) FI ( ) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS 2172 WH CS 2172 CS 2166 SE (2-39) DK (40-76) NO (77-112) FI ( ) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje CS 2172 WH CS 2172 CS 2166 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-39) DK (40-76) NO (77-112) FI (113-151) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Detaljer

Cylinderklippare Sylinderklipper

Cylinderklippare Sylinderklipper Bruksanvisning / Bruksanvisning Cylinderklippare Sylinderklipper SE NO Item. No. 3190-1050 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Detaljer

325HS75 X-series 325HS99 X-series

325HS75 X-series 325HS99 X-series Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 325HS75 -series 325HS99 -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt

Detaljer

CS 2139T. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-36) DK (37-72) NO (73-107) FI ( )

CS 2139T. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-36) DK (37-72) NO (73-107) FI ( ) CS 2139T Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-36) DK (37-72) NO (73-107) FI (108-147) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Detaljer

SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 317 EL 321 EL SE NO FI DK

SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 317 EL 321 EL SE NO FI DK SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 317 EL 321 EL SE NO FI DK SYMBOLER SOM ANVÄNDS I BRUKSANVISNINGEN: Dra alltid ur stickproppen ur uttaget före rengöring Visuell kontroll.

Detaljer

CS2141 CS2141S CS2145S CS2150 SE (2-40) DK (41-79) FI (80-117) NO ( ) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

CS2141 CS2141S CS2145S CS2150 SE (2-40) DK (41-79) FI (80-117) NO ( ) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning CS2141 CS2141S CS2145S CS2150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning SE (2-40) DK (41-79) FI (80-117) NO (118-155) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Detaljer

CS 2152, CC 2152C CS 2152W CS 2152WH CS 2153, CS 2153C CS 2153WH CS 2153CWH SE (2-39) DK (40-77) NO (78-115) FI ( )

CS 2152, CC 2152C CS 2152W CS 2152WH CS 2153, CS 2153C CS 2153WH CS 2153CWH SE (2-39) DK (40-77) NO (78-115) FI ( ) CS 2152, CC 2152C CS 2152W CS 2152WH CS 2153, CS 2153C CS 2153WH CS 2153CWH Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-39) DK (40-77) NO (78-115) FI (116-153) Läs igenom bruksanvisningen

Detaljer

RÖJSÅG RYDDESAG RUOHORAIVURIN BUSKRYDDER

RÖJSÅG RYDDESAG RUOHORAIVURIN BUSKRYDDER RÖJSÅG RYDDESAG RUOHORAIVURIN BUSKRYDDER BC 43 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

El planer El hyvel El høvel

El planer El hyvel El høvel El planer El hyvel El høvel Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning P822AW Varenr. 420630 El høvel P822AW ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

357XP/XPG 357XP E-tech/XPG E-tech 359/G 359 E-tech/G E-tech

357XP/XPG 357XP E-tech/XPG E-tech 359/G 359 E-tech/G E-tech Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 357XP/XPG 357XP E-tech/XPG E-tech 359/G 359 E-tech/G E-tech Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Detaljer

CS 2245 CS 2245S CS 2250S. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (7-31) DK (32-56) NO (57-81) FI (82-107)

CS 2245 CS 2245S CS 2250S. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (7-31) DK (32-56) NO (57-81) FI (82-107) CS 2245 CS 2245S CS 2250S Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (7-31) DK (32-56) NO (57-81) FI (82-107) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Detaljer

CS 2245 CS 2245S CS 2250S. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-40) DK (41-78) NO (79-116) FI ( )

CS 2245 CS 2245S CS 2250S. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-40) DK (41-78) NO (79-116) FI ( ) CS 2245 CS 2245S CS 2250S Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-40) DK (41-78) NO (79-116) FI (117-155) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Detaljer

CS 2252 CS 2253 CS 2253WH. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-39) DK (40-77) NO (78-115) FI ( )

CS 2252 CS 2253 CS 2253WH. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-39) DK (40-77) NO (78-115) FI ( ) CS 2252 CS 2253 CS 2253WH Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-39) DK (40-77) NO (78-115) FI (116-154) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Detaljer

55 Rancher. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

55 Rancher. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 55 Rancher Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Detaljer

CS 2240 CS 2240S SE (7-32) DK (33-58) NO (59-83) FI (84-111) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS 2240 CS 2240S SE (7-32) DK (33-58) NO (59-83) FI (84-111) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje CS 2240 CS 2240S Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (7-32) DK (33-58) NO (59-83) FI (84-111) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

CS 2255 SE (2-41) DK (42-81) NO (82-121) FI ( ) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS 2255 SE (2-41) DK (42-81) NO (82-121) FI ( ) Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje CS 2255 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SE (2-41) DK (42-81) NO (82-121) FI (122-161) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Detaljer

365 X-Torq 372XP X-Torq 372XPG X-Torq

365 X-Torq 372XP X-Torq 372XPG X-Torq Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 365 X-Torq 372XP X-Torq 372XPG X-Torq Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje e 345e 350

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje e 345e 350 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 340 340e 345e 350 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Detaljer

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 346XP, 346XPG, 346XP E-tech 346XPG E-tech, 353, 353G, 353 E-tech, 353G E-tech Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du

Detaljer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje T425 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 525RJ Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 2000I Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

323RII 327R X-series 327RD X-series

323RII 327R X-series 327RD X-series Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 323RII 327R -series 327RD -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PowerBox TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PowerBox TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : Abilica PowerBox TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com 1 NO Øvelse: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Antall repetisjoner: 12-24 x 3 Stå med føttene i hoftebreddes

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

345FR 545FX 545FXT 545RX 545RXT

345FR 545FX 545FXT 545RX 545RXT Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning Bruksanvisning 345FR 545F 545FT 545R 545RT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Monteringsanvisning Universal Sikkerhetsnett/Säkerhetsnett. Art. 623 006

Monteringsanvisning Universal Sikkerhetsnett/Säkerhetsnett. Art. 623 006 Monteringsanvisning Universal Sikkerhetsnett/Säkerhetsnett Art. 623 006 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6 8 B Stolpe, nedre del

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series

323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 323HD60 325HD60 -series 325HD75 -series Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen

Detaljer

K970 II Chain K970 III Chain

K970 II Chain K970 III Chain Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje K970 II Chain K970 III Chain Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Manual. Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A

Manual. Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A Manual Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A 540286 1 TEKNISK DATA Modellnummer Bensinmotor Motorhastighet DY194SMB-A 4,5 hk/135cc 2750 r/m Tennplugg Motorolje 60 ml SAE30 Klippebredde 48 cm Justerbare

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Manual LP-36A. Art no

Manual LP-36A. Art no SPIKER -/stiftepistol SPIK -/klammerpistol Manual SF5040 LP-36A Art no 120430 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. Spiker -/stiftepistol NB! FØLG ALLE

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Manual. Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401

Manual. Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401 Manual Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401 540310 1 Forklaring til etiketter på maskinen 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før bruk 2. Slå alltid av maskinen og trekk ut kontakten før noen som

Detaljer

GN 2100-TC. Bruksanvisning

GN 2100-TC. Bruksanvisning GN 2100-TC NORSK:... side 2 Hodesett med telespole 1. Hovedbøyle Duo 2. Hodesett med telespole 3. Hodesett med høyttaler 4. Øreplate med pute 5. Mikrofonarm 6. Mikrofon 1 SVENSKA:... sid 5 Headset med

Detaljer

Compound Mitre Saw. Art.no. Model 18-3027 J1x-JF2-210/20-UK 30-9012 J1x-JF2-210/20. Kap & Geringssåg Kapp- & Gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha SVENSKA

Compound Mitre Saw. Art.no. Model 18-3027 J1x-JF2-210/20-UK 30-9012 J1x-JF2-210/20. Kap & Geringssåg Kapp- & Gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha SVENSKA Compound Mitre Saw Kap & Geringssåg Kapp- & Gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment.

Detaljer

Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Sliding Mitre Saw Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SMS255DWL Varenr.590327 Kapp- og Gjæringssag SMS255DWL Norsk Øvre blad deksel Bryter Støvpose

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Fall Sensor. Bruksanvisning

Fall Sensor. Bruksanvisning Fall Sensor Bruksanvisning 2011 Copyright CareTech AB, Rev C 2 Innhold Les først: sikkerhetsinformasjon... 4 Viktig informasjon... 4 pakningens innhold... 5 Beskrivning av Fallsensoren... 5 Funksjonsbeskrivelse...

Detaljer

Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Sliding Mitre Saw Kap- och Geringssåg Kapp- og gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning SMS255AW Varenr.590314 Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt

Detaljer

Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag

Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag 590377 Manual 28-02-07 10:15 Side 1 Table stand for mitre saw Stativ till kap-/geringssåg Stativ til kappe-/gjæringssag Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning TS03 1 Varenr. 590377 590377 Manual

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Manual. Gresstrimmer LR-25 Grästrimmer LR-25

Manual. Gresstrimmer LR-25 Grästrimmer LR-25 Manual Gresstrimmer LR-25 Grästrimmer LR-25 540236 1 2 Tekniske data Modell Spenning Hastighet Lydtrykksnivå Lydeffektnivå Vibrasjon Batteritype Batteridata Vekt Ladetid Lading Lading fullført Sikkerhet

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Strømaggregat 2501 VA PRO & 2501 VA PRO DK. Sähkögeneraattori 2501 VA PRO & 2501 VA PRO DK

Strømaggregat 2501 VA PRO & 2501 VA PRO DK. Sähkögeneraattori 2501 VA PRO & 2501 VA PRO DK Elverk 2501 VA PRO & 2501 VA PRO DK Strømaggregat 2501 VA PRO & 2501 VA PRO DK Sähkögeneraattori 2501 VA PRO & 2501 VA PRO DK Generator 2501 VA PRO & 2501 VA PRO DK SE 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE

Detaljer