ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

2 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte. Konsernsjefen har ordet Det har vært gjennomført betydelige systemendringer som igjen har medført en stor arbeidsmengde for den enkelte ansatte. Jobben er likevel blitt utført på best mulig måte. Konsernet er nå koblet sammen til èn kommunikasjonslinje. Dette året har vi også støtt på og løst store utfordringer med Volvo-produktene. Konsernet er delvis omorganisert, idet Volvo-virksomheten er samlet i et eget underkonsern. Alle selskapene har utarbeidet 3-årsplaner med klare nøkkeltall som selskapene har satt seg som mål å nå. Med den kompetanse, motivasjon og innsatsvilje som er i virksomheten, kommer vi til å nå vedtatte mål. Gjennom oppkjøp og stifting av Sogn og Fjordane Auto AS er vår region blitt Norges største. Dette medfører store utfordringer for medarbeiderne i de respektive selskapene. Vårt mål er å bli den ledende last og bussforhandleren i Norge. Vi har også åpnet et nytt Volvo-anlegg i Haugesund. Dette ble overlevert 1. januar Innflyttingen i det nye anlegget gikk etter all forventning, ikke minst takket være stor innsats fra de ansatte. For at selskapene fortsatt skal vokse, må de ansatte i alle ledd ta sin del av ansvaret. Hver enkelt medarbeider og leder må bidra enda litt mer, slik at nødvendig informasjon og kunnskap kommer ut i virksomheten, i rett format og til rett tid. Dette blir nøkkelen til suksess i de neste årene. Vi må sørge for at vi samarbeider i team for å øke mulighetene til å nå «beste praksis». Det jobbes stadig vekk med nye områder og det forventes en ytterligere vekst i 2006 innen våre forretningsområder. Introduksjon Vår første samlede årsrapport ble utgitt for Respons og tilbakemeldinger fra kunder og forbindelser har kun vært positive og har styrket oss i troen på at dette er en god måte å formidle informasjon om konsernet på. Derfor følger vi opp med årsrapport for Som vi fortalte i fjor har konsernet endret seg totalt de siste 5 årene og utviklingen bare fortsetter. Vi er inne i en prosess som er både arbeidskrevende og utviklende for den enkelte og virksomheten. Dette skjer med bruk av både egne og eksterne ressurser. Vi har satt i gang og gjennomført flere byggprosjekt, kjøpt opp, modernisert og stiftet flere selskaper og har notert en rask og positiv utvikling på mange felt. Vår konsernsjef Per Gunnar Strømberg Rasmussen, som representerer 3. generasjon Rasmussen i ledelsen, har allerede gitt leserne sine betraktninger og fremtidsvisjoner, og på de neste sidene vil alle våre forretningsområder bli godt belyst med bilder, historikk og fakta om dagens virkelighet. Vi håper at årsrapporten også denne gangen blir både se- og leseverdig og at den plotter oss inn på kartet over bergenske bedrifter med evne og vilje til utvikling også utover det tradisjonelle. Per Gunnar Strømberg Rasmussen Konsernsjef 2 3

3 Forretningsidè: Strømberg Gruppen skal være en profesjonell investor og aktiv pådriver. Rasmussen Eiendom AS Rasmussen Ejendomme Danmark AS Truckcenter AS Advanced Asset Management AS ARKA AS Truckcpartner AS Fjøsangerveien 68 AS Rieber Thorsen Buss og Last AS Moderne Transport AS Agder Motor Last og Buss AS Laastad Last og Buss AS Sogn og Fj. Auto AS Transrep AS Agder Last AS Mandal Last og Buss AS Sogn Bilservice AS Dette er Strømberg Gruppen Konsernet Strømberg Gruppen er en av Bergens 50 største virksomheter målt etter omsetning. Konsernets kjernevirksomhet består i eiendomsutvikling, produksjon og salg av lastebilpåbygg og transportrelatert utstyr og et mål om å bli en ledende forhandler av lastebiler og busser ( Volvo og Renault ). Strømberg Gruppen AS ble stiftet i 1998 som ledd i en reorganisering av selskapsstrukturen og en forberedelse av generasjonsskiftet i det familieeide Rasmussenkonsernet. Før denne reorganiseringen besto virksomheten av 3 selskaper; Andr. Rasmussen Eiendomsselskap AS, ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS og Moderne Transport AS. Fra reorganiseringen og frem til i dag er konsernet blitt betydelig utvidet gjennom oppkjøp av Volvo-forhandlere og nyinvesteringer i eiendom. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 757,4 682,5 Driftsresultat 42,1 35,7 Ordinært resultat før skatt 28,7 22,6 Årsresultat 20,4 16,0 Totalkapital 625,5 420,0 Sum egenkapital 1 60,7 40,0 Egenkapitalandel 1 9,7 % 9,5 % Driftsmargin 2 5,6 % 5,2 % 1 Inkluderer ikke urealiserte verdier knyttet til eiendomsmasse. 2 Driftsresultat / driftsinntekter I 2005 hadde konsernet en omsetning på 757,4 millioner kroner og et resultat før skatt på 28,7 millioner kroner. Nøkkelverdier Forretningsintegritet, ærlighet og pålitelighet står sentralt i Strømberg Gruppens verdier. Vi ønsker å opptre med åpenhet og tillit både internt og eksternt. Vår firmapolitikk omfatter medarbeidere, kvalitet og miljø. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs og vi jobber for en stadig kompetanse- og motivasjonsheving av den enkelte. Kvalitetspolitikken skal oppnås ved kundeorientering, lederskap, medarbeidernes engasjement og prosessorientering. Helse, miljø og sikkerhet er blant våre grunnverdier og miljøarbeidet skal være gjenstand for en kontinuerlig forbedringsprosess. Virksomhetsområdene Strømberg Gruppen har i hovedsak 4 virksomhetsområder; karosserivirksomhet, Volvo forhandlervirksomhet, Renault forhandlervirksomhet og næringseiendom. Karosserivirksomhet Arka AS har sitt hovedkontor i Os kommune sør for Bergen. Virksomheten består i produksjon av påbygg til lastebiler og distribusjonskjøretøy. Selskapet har en egen hydraulikkavdeling og importerer og forhandler kraner og utstyr til nyttekjøretøyer. Selskapet har også en salgsavdeling sentralt i Oslo og en eierandel i Transrep AS som driver reparasjon, service og bygging av mindre påbygg på samme adresse. Karosserivirksomheten hadde en omsetning på 93,1 millioner i Volvo forhandlervirksomhet Forhandlervirksomheten besto i utgangspunktet av selskapet Moderne Transport AS. I de senere årene er virksomhetsområdet blitt utvidet til også å omfatte Laastad Last og Buss AS, Rieber Thorsen Buss og Last AS, Agder Motor Last og Buss AS og Sogn og Fjordane Auto AS. Denne virksomheten er en del av forhandlersystemet innen Volvo med forhandlere som er lokalisert fra Sandane i nord til Kristiansand i sør. I tillegg eies en andel på 62% i Agder Last AS som driver vedlikehold og reparasjoner av motorvogner i Arendalsområdet og 33,33% av Mandal Last og Buss AS. Forhandlervirksomheten for Volvo hadde en samlet omsetning på 654,7 millioner i Renault forhandlervirksomhet Strømberg Gruppen AS ved datterselskapet Truckpartner AS inngikk i 2005 en forhandleravtale med Renault Trucks Norge AS om salg av Renault lastebiler etc. i EØSområdet, men spesielt i Bergen, Haugesund og Stavanger. Forhandlervirksomheten for Renault hadde en omsetning på 5,8 millioner i Næringseiendom Eiendomsvirksomheten eier, driver og forvalter konsernets faste eiendommer. Samlet eiendomsmasse utgjorde i 2005 ca m² og har tilnærmet full beskjeftigelse. De senere år er det nedlagt betydelige ressurser i oppgradering og nyinvesteringer. Eiendomsvirksomheten består av selskapene Rasmussen Eiendom AS, Fjøsangerveien 68 AS og Rasmussen Ejendomme Danmark AS. Konsernet har i 2005 ferdigstilt et nybygg på m2 i Raglamyrveien 32, Haugesund. Dette er et av landets mest brukervennlige og moderne verkstedsbygg. I 2005 er det også ervervet et areal på ca. 5 da i Åsamyrane 4, og her er det planlagt et nytt utleiebygg. I 2005 hadde eiendomsvirksomheten en omsetning på 23,9 millioner kroner. 4 5

4 STRØMBERG GRUPPEN AS Styrets beretning 2005 forhandlerkontrakt med Renault om salg av Renault lastebiler, samt service og reparasjoner av disse produktene. Konsernets eiendomsselskap, Rasmussen Eiendom AS, ferdigstilte ved fjorårets slutt et helt nytt anlegg for Laastad Last og Buss AS i Haugesund. Videre er det ervervet en tilleggsparsell på ca 5 da til eiendommen på Heiane i Åsane. Fra venstre: Rolf Arne Strømberg Rasmussen, Svein Strømberg Rasmussen, Per Gunnar Strømberg Rasmussen, Dagfinn Heradstveit og Rolf Andreas Rasmussen 1 Selskapet og dets virksomhet Strømberg Gruppen AS er morselskap i et konsern bestående av i alt 12 norske og 1 dansk datterselskap. Selskapene driver virksomhet innen påbygg og leveranser av utstyr til nyttekjøretøyer, forhandlervirksomhet for Volvo lastebiler og busser, samt investeringer i og drift av næringseiendommer. Strømberg Gruppen AS har sitt forretningskontor i Fjøsangerveien 70 a i Bergen. Virksomheten i morselskapet består i oppfølging og utvikling av datterselskapene og overordnet administrasjon av disse. Konsernet arbeider etter vedtatte strategiplaner og mål og disse følges tett opp så vel innen morselskapet som av styrene i de enkelte datterselskaper. 2 Konsernet De enkelte selskaper i konsernet og deres virksomheter er nærmere beskrevet i de respektive selskapers årsberetninger for Hvert av selskapene har selvstendig fungerende styrer som rapporterer til konsernstyret. Beslutninger av særlig viktighet, så som større investeringer, avgjøres med endelig virkning av morselskapets styre etter innstilling fra styret i det respektive datterselskap. I løpet av 2005 er konsernet utvidet med en ny Volvo last- og bussforhandler i Sogn og Fjordane. Videre er de respektive datterselskaper som forhandler Volvo busser og lastebiler organisert i et eget underkonsern ( Truckcenter AS ). Det er også i 2005 stiftet et nytt selskap; Truckpartner AS. Selskapet har fått 3 Fortsatt drift Morselskapets og konsernets regnskaper er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Konsernet har innen alle virksomhetsområder hatt en jevn vekst de siste årene. Til tross for økt konkurranse og lavere marginer særlig innenfor karosseri og påbygg, har det også i denne del av virksomheten lykkes å oppnå et positivt driftsresultat. Bl.a. er de betydelige investeringer som i 2004 ble gjort i karosserivirksomheten for å effektivisere produksjonen, begynt å vise resultater. For 2006 er det for konsernet under ett budsjettert med resultater på linje med eller noe over fjorårets. Nye prosjekter/oppkjøp vurderes dessuten fortløpende. Styret mener således at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 4 Arbeidsmiljøet HMS Arbeidsmiljøet innen konsernet anses som godt. Konsernet sysselsatte pr til sammen 272 ansatte, hvorav 3 i morselskapet. Det føres oversikt over sykefravær/ulykker og det er etablert internkontroll for HMS i tråd med gjeldende regelverk. Skader og sykefravær har i alle selskapene gjennom driftsåret vært tilsvarende eller i underkant av gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter. 6 7

5 5 Likestilling mellom kjønnene Av konsernets i alt 272 ansatte er 17 kvinner. Disse arbeider i det alt vesentlige innen administrasjon, regnskap og sekretærfunksjoner. Konsernet har et bevisst forhold til å unngå forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Virksomheten i de arbeidsintensive selskapene innen konsernet har imidlertid tradisjonelt sett vært mannsdominert, og det samme gjelder rekruttering til yrkene. Selv om man ved utlysning av stillinger har oppfordret til søknader fra begge kjønn, er andelen kvinnelige søkere tilnærmet lik null. Det er ut fra virksomhetenes art heller ikke stor grad av spillerom med hensyn til å tilrettelegge arbeidsmetoder spesielt for kvinner. Konsernet vil imidlertid se positivt på og bidra til å tilrettelegge for en større kvinneandel, dersom utviklingen skulle gå i retning av at flere kvinner søker yrkesutdanning innen bilmekaniker- og karosserifagene. Alle selskaper i konsernet søker å følge prinsippet om lik lønn for likt arbeid. 6 Miljø Konsernet driver i samsvar med gjeldende regelverk for håndtering av kjemikalier, oljeprodukter og andre forurensende stoffer. Det legges stor vekt på å forebygge og unngå forurensning så vel av det indre som av det ytre miljø. 7 Redegjørelse for årsregnskap og konsernregnskap Strømberg Gruppen AS har et negativt driftsresultat i 2005 på kr mot minus kr året før. Det er mottatt konsernbidrag fra datterselskaper med til sammen kr 5,69 mill. før skatt, som gir et resultat etter skatt på kr 3,58 mill. I konsernets årsregnskap er konsolidering gjennomført i henhold til oppkjøpsmetoden. Interne transaksjoner, internt aksjeeie og mellomregninger er eliminert. Konsernregnskapet er oppgjort med et resultat etter skatt på kr mot kr i Investeringer i fast eiendom er økt med ca kr 24 mill. I samme periode er den langsiktige gjelden økt med ca 22,1 mill og avsetning til forpliktelser er økt med ca 3,5 mill, mens kortsiktig gjeld er økt med ca kr 159,3 mill. Samlet gjeldsøkning er således ca kr 181,4. mill, mens den bokførte egenkapitalen i samme periode er økt med ca kr 20,7 mill til kr 60,7 mill som tilsvarer ca 9,7 % av totalkapitalen i konsernet. Etter styrets oppfatning ligger det betydelige merverdier både i konsernets eiendommer og i de enkelte virksomheter. Styret mener at regnskapet, konsernregnskapet og denne beretning samlet gir et rettvisende bilde av konsernets utvikling, resultat og stilling. 8 Fremtidig utvikling mv. Selskapet har en moderne og godt vedlikeholdt bygningsmasse. Selv om deler av denne i dag er knyttet opp mot driften i egne selskaper, anser styret utsiktene til ekstern utleie for gode, dersom det skulle bli aktuelt. Samtlige eiendommer har en sentral beliggenhet i etablerte næringsområder, og kan innredes fleksibelt. Det er tilhørende gode utearealer, adkomst og parkering på alle eiendommene. Ledigheten på utleiearealer ligger på et akseptabelt nivå, med gode utsikter til ytterligere reduksjon i løpet av Virksomheten som Volvo-forhandler har vist en jevn vekst siden starten i Styret anser virksomheten godt rustet til å møte de nye utfordringer og den økte konkurranse bilbransjen står overfor og konsernet har som del av sin strategi å satse videre innen last- og bussvirksomhet. Karosserivirksomheten (Arka) er sterkt konkurranseutsatt. Selskapet har likevel i likhet med 2004 også i 2005 oppnådd et positivt resultat, selv om 2005-resultatet er noe svakere enn året før. Nedgangen står i en viss grad i sammenheng med at en av selskapets større leverandører av kraner fikk økonomiske vansker og måtte innstille sine leveranser sommeren Arbeidet med tiltak for å bedre effektiviteten og lønnsomheten, bl.a. gjennom økt standardisering, produktutvikling og rasjonalisering av produksjonen er videreført. I tillegg har selskapet som en del av sin strategi fortsatt satsingen på salg av handelsvarer, rekvisita og tilbehør. Selskapets posisjon i markedet er meget god, og selv med økt konkurranse har det vist seg at virksomheten har en solid og lojal kundemasse. Det legges stor vekt på å kunne tilfredsstille kundenes behov for transportløsninger også i årene fremover. Samlet anser styret etter dette utsiktene for konsernet som gode. 9 Opplysninger om finansiell risiko Investeringer i bygg og anlegg er finansiert gjennom egenkapital og langsiktige lån, til dels med fast rente, som gjør denne del av virksomheten mindre eksponert for rentesvingninger. De eksterne leietakere oppfattes som solide og langsiktige. Bygningsmassen er godt og løpende vedlikeholdt. Etter styrets oppfatning er derfor den finansielle risiko i eiendomsvirksomheten ikke større enn hva som må ansees normalt for eiendomsselskaper. De øvrige virksomhetsområdene innebærer etter styrets oppfatning heller ingen uvanlig eller vesentlig finansiell risiko. Likviditeten i konsernet er tilfredsstillende, og dersom aktivitetsnivået lar seg opprettholde slik styret forventer at det gjør, vil inntjening og evne til å betjene gjeld fortsatt være god. Det tilstrebes en relativt rask nedbetaling av den langsiktige gjelden. Konsernet har en konsernkontoordning, som bidrar til å sikre effektiv kapitalutnyttelse og tilførsel av kapital innen de respektive virksomhetsområder i takt med varierende behov og krav til en god likviditetsstyring. Som følge av import er deler av virksomheten i en viss grad eksponert for valutasvingninger. De aktuelle selskaper har etablert gode prosedyrer for valutasikring for å kunne avhjelpe denne eksponeringen. 10 Anvendelse av årets overskudd Selskapets overskudd er foreslått disponert slik: Avsatt til konsernbidrag: kr Avsatt til annen egenkapital: kr Aksjonærer og ledelse Selskapets aksjonærer overførte i 2005 sine aksjeposter i selskapet til et eget holdingselskap; Anne Sofie Invest AS som nå er selskapets eneste aksjeeier. Holdingselskapet eies av Per Gunnar Strømberg Rasmussen Dagfinn Heradstveit (konsernsjef/styremedlem), Rolf Arne Strømberg Rasmussen (daglig leder ARKA AS/styremedlem), Svein Andreas Strømberg Rasmussen (avdelingsleder/styremedlem) og Anne Sofie Strømberg Durkis, med 25% hver. Styret har i 2005 bestått av følgende: Dagfinn Heradstveit, styreleder Per Gunnar Strømberg Rasmussen, styremedlem Rolf Andreas Rasmussen, styremedlem Svein Andreas Strømberg Rasmussen, styremedlem Rolf Arne Strømberg Rasmussen, styremedlem Styreleder har i tillegg til vervet levert juridiske tjenester til konsernet. Disse er fakturert etter alminnelige prinsipper for advokaters salærberegning Svein Strømberg Rasmussen Bergen, 23. mars Per Gunnar Strømberg Rasmussen Rolf Arne Rasmussen 12 Forhold inntrådt etter regnskapsårets slutt Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsårets slutt er inntrådt forhold av negativ betydning for bedømmelsen av selskapet eller konsernet Rolf Andreas Rasmussen 8 9

6 STRØMBERG GRUPPEN AS Resultatregnskap Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader m.m 2, Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årets konsernresultat Minoritetens andel Majoritetens andel

7 STRØMBERG GRUPPEN AS Balanse Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill Varige driftsmidler Tomter,bygninger o.a. fast eiendom 4, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4, Finansielle driftsmidler Beregnet pensjonsmidler Investeringer i aksjer og andeler 5, Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetens andel av annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Varer Varelager 6, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter o.1 Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Annen langsiktiggjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 7, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 7, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGEN KAPITAL OG GJELD Bergen, 23. mars Dagfinn Heradstveit Per Gunnar Strømberg Rasmussen Rolf Andreas Rasmussen Svein Strømberg Rasmussen Rolf Arne Rasmussen 12 13

8 Noter til konsernregnskapet 2005 STRØMBERG GRUPPEN AS Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter +/- Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger /- Verdijustering aksjer /- Endring varelager /- Endring kundefordringer /- Endring leverandørgjeld /- Forskjell kostnadsført pensjon - betalte premier o.l /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld +/- Netto endring i kassekreditt - Utbetalinger av utbytte = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter og kontantevk = Beholdning av kontanter og kontantekv Note 1 Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Konsolideringen er gjennomført i henhold til oppkjøpsmetoden, med eliminering av interne transaksjoner, internt aksjeeie og mellomregning. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Ikke avskrivbare anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Avskrivbare driftsmidler er i balansen oppført til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringene og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Ikke opptjent inntekt som er knyttet til garanti- og servicearbeid for solgte biler, er vurdert til antatt kostpris for denne typen arbeid. Estimatet er beregnet på grunnlag av historiske tall for garanti- og servicearbeid. Beløpet blir balanseført som utsatt inntekt, og inntektsføres over garantiperioden. Estimert forpliktelse knyttet til løpende reparasjonsavtaler er oppført under andre forpliktelser. Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi. Anleggsaksjer er bokført til kostpris. Kundefordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet med balansedagens kurs. Langsiktig gjeld i utenlandsk valuta er ført opp med den høyeste kursen på balansedagen og kursen ved låneopptak. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. Konsernregnskapet består av følgende selskaper: Konsernets eierandel: Strømberg Gruppen AS...100% Moderne Transport AS...100% ARKA-Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS...100% Rasmussen Eiendom AS...100% Rasmussen Ejendomme Danmark AS...100% Laastad Last og Buss AS...100% Rieber Thorsen Buss og Last AS...100% Agder Motor Last og Buss AS...100% Agder Last AS...62% Fjøsangerveien 68 AS...100% Advanced Asset Management AS...100% Truckcenter AS...100% Sogn og Fjordane Auto AS...100% Truckpartner AS...100% Note 2 Pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler kostnader 3 selskaper endret i 2002 hovedpensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert. Noen ansatte er imidlertid igjen i den gamle ordningen. Forpliktelser for den ytelsesbaserte ordningen er aktuarberegnet pr i samsvar med NRS om pensjoner. Det knytter seg ingen forpliktelse til den innskuddsbaserte ordningen. Selskapets forpliktelser angående AFP er aktuarberegnet pr Årets endring i AFP forpliktelser er resultatført i regnskapet. 204 personer er tilknyttet AFP ordningen. Det er benyttet en uttakstilbøyelighet på 12 %. Nivået på ytelsen er avtalens miniumsnivå fra år. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente...6% Årlig lønnsvekst... 3% 3,3% Årlig regulering av pensjon... 2% 3,3% Årets pensjonskostnad Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Note 3 Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Styre Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: Daglig leder lønn Annen godtgjørelse Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar utgjør I tillegg kommer andre tjenester Note 4 Varige driftsmidler Bygninger Tomter etc. Transportmidler Driftsløsøre etc. Goodwill Akk.anskaffelseskost Tilgang Avgang til ansk. kost Akk. ansk.kost Samlede avskriv Bokført verdi Årets ordinære avskrivn Avskrivningssats 1-3% 0 % 12-20% 7 20% 10-20% Note 5 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. Anleggsaksjer er vurdert til kostpris. Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi Selskap Antall Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Gaia Fjord Line AS Impact Europa Gr HSD Sunnfjord Hotel Sum Andeler i verdipapirfond: Aksjer i tilknyttet selskap: Andre aksjer:

9 Note 6 Varer Varer for videresalg er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Råvarer er verdsatt til anskaffelseskost, med fradrag for ukurans. Varer i arbeid og ferdigvarer er verdsatt til full tilvirkningskost Varer for videresalg Råvarer Varer under tilvirkning Ferdigvarer Sum varelager Note 7 Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Til gode skatt fra 2004 ( ) Sum betalbar skatt i balansen Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler ( ) ( ) Pensjonsforpliktelser ( ) Garantiavsetninger ( ) ( ) Andre avsetninger ( ) Underskudd til fremføring ( ) Sum Utsatt skatt 28% Note 8 Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret med pant: Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld kredittinstitusjoner Sum Garantier Beregnet garantiforpliktelse inngår i annen kortsiktig gjeld. Rep.avtaler Forpliktelser knyttet til reparasjonsavtaler inngår i avsetning for andre forpliktelser. Eiendeler stillet som sikkerhet for pantesikret gjeld Varer Debitorer Driftsmidler Fast eiendom Aksjer i datterselskap Totallimit for konsernkonto er kr. 210 mill. Selskapene som omfattes av avtalen om konsernkonto, har kausjonert for forpliktelsen. Langsiktig gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt Note 9 - Skatt Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnader er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar selskapsskatt Brutto endring utsatt skatt i balansen ( ) Korrigering skatt tidligere år Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte Sum betalbar skatt Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Note 10 Egenkapital Kapital 1/ Årets resultat Kursdifferanse Utbytte ( ) Kapital 31/ Note 11 - Investering i tilknyttet selskap Anleggsaksjer i tilknyttede selskaper er balanseført til gjennomsnittlig anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Agder Motor Last og Buss AS eier 33,33% av aksjene i Mandal Last og Buss AS. Selskapet er ikke med i konsernregnskapet. Balanseført verdi Selskapets resultat i Selskapets EK ARKA-Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS eier 33,33% av aksjene i Transrep AS. Selskapet er ikke med i konsernregnskapet. Balanseført verdi Selskapets resultat i Selskapets EK Sogn og Fjordane Auto AS eier 50,0% av aksjene i Sogn Bilservice AS. Selskapet er ikke med i konsernregnskapet. Balanseført verdi Selskapets resultat i Selskapets EK Note 12 - Salgsinntekter Selskapene driver virksomhet innen påbygg og leveranser av utstyr til nyttekjøretøyer, forhandlervirksomhet for Volvo lastebiler og busser, samt investeringer i og drift av næringseiendommer. Geografisk område Forhandlervirksomhet Norge Påbygg og leveranser av utstyr til nyttekjøretøy Norge Sum salgsinntekter Eiendom Norge Danmark Sum eiendom Note 13 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr

10 FORRETNINGSOMRÅDE Påbygg Avdeling Os Avdeling Oslo ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS representerer konsernets fortid. Firmaet ble etablert i 1912 som hjulmakerbedrift i Bergen, og er i dag det eldste selskapet i Strømberg Gruppen AS. Andreas Rasmussen kom i sin tid fra Osterøy med oppbrettede armer og tok tak i datiden. Han sønn Rolf Andreas Rasmussen fikk sin læretid på fabrikkgulvet i Fjøsangerveien 70 A i Bergen. Han overtok som disponent i 1967, samme år som faren døde, og utviklet bedriften sakte men sikkert videre til å bli en moderne karosserifabrikk for lastebilpåbygg. Han startet også utleievirksomheten i Bergen. Rolf Andreas Rasmussen overlot roret til sin sønn Per Gunnar Strømberg Rasmussen i 2000 og som sine forfedre har dagens konsernsjef også tatt et solid grep i nåtiden! Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 93,1 96,5 Driftsresultat 1,0 1,4 Egenkapitalandel 25,7 % 27,5 % Driftsmargin 1,1 % 1,4 % Daglig leder: Rolf Arne Rasmussen ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS Industriveien 11 N-5200 Os tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: ARKA har alltid vært i front av utviklingen med tidsriktige produkter. I tillegg har bedriften importert transportrelaterte produkter fra Europa. I de senere år har ARKA vært et foregangsfirma når det gjelder å fremme standardisering av distribusjonsbiler, slik at en kunde kan gå direkte til forhandleren og kjøpe en komplett lastebil med påbygg nesten på dagen. Fra overtok ARKA import og salg av de italienske EFFER kranene. Denne representasjonen er et av dagens satsingsområder

11 ARKAs historie er en del av bilens historie. Henry Ford startet med masseproduksjon av sin berømte T-modell i ARKA vokste raskt samtidig med utviklingen i transportbransjen og forlenget i sin tid personbiler for å kunne kjøre flere passasjerer. Selskapet fortsatte med produksjon av busser frem til 60-årene. I 80-årene og fremover importerte ARKA ferdigbygde busser fra Van Hool i Belgia for å møte den økende interessen for ekspressbusser, bybusser og langdistansebusser. ARKA har også de siste årene konkurrert om andre typer busser. Som en kuriositet kan nevnes at ARKA sørget for at en Van Hool 2-leddet buss kom til Bergen for prøvekjøring noen dager i september Slike busser er en komplementering til bybane. Men det er egenproduksjonen selskapet alltid har satset mest på. ARKA er derfor i dag en av Norges største påbyggere for lastebiler. Helt grunnleggende for denne satsingen var en toll bestemmelse som i sin tid sa at chassis kun kunne importes uten påbygg. Opp gjennom årene har mange tidsriktige påbygg blitt til på tegnebrettene og i Auto Cad systemet hos ARKA. I tillegg til salg av dagens egenkonstruerte påbygg importerer ARKA samtidig isolerte påbygg, hengere, kraner og annet relevant transportutstyr. ARKA har gjennom alle år utviklet godt håndverk i såkalt «skreddersøm», men i 1978 gikk bedriften over fra håndverksbedrift til industribedrift. Samtidig flyttet Arka fra Bergen til Os til en nybygd fabrikk i Os kommune. Nå hadde man muligheter til effektivisering av produksjonen og tilrettelegging for større produksjonsserier. I 1985 ble det registrerte varemerket ARKA tatt med i det opprinnelige navnet Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS som nå offisielt er forkortet til ARKA AS. Dagens ARKA møter en hard konkurranse innen transportnæringen. Denne konkurransen krever stadige kostnadsreduksjoner. I 2004 ble det derfor nedlagt et stort arbeid for å effektivisere driften ytterligere for å få lavere driftskostnader og enda bedre kvalitet. De nye produksjonslinjene som ble tatt i bruk i 2005, krevde at produksjonsarealet måtte utvides med 1000 m². Foto: Kåre Enæs/Gaia Buss AS Som landsdekkende påbygger har ARKA ikke bare kunder fra Vestlandet, men også fra sør, øst og nord. Vi kan nevne kunder som Ringnes, Tine Meierier, Posten, Coca Cola m.fl

12 SOGN OG FJORDANE FORRETNINGSOMRÅDE Last og Buss Volvo Det er et selskap med lange tradisjoner fra bilbransjen i Sogn og Fjordane som offisielt gikk over på Strømberg Gruppen AS sine hender den 1. september 2005 og fikk navnet Sogn og Fjordane Auto AS. Den aller første delen av historien startet i mellomkrigsårene. Allerede i 1926 startet OK Henden som Fordforhandler i Sandane. I 1946 ble bedriften Volvoforhandler og virksomheten kan derfor feire 60-års jubileum i Hendens Bilforretning gikk imidlertid konkurs i november 1984 og fra 1985 til 1988 var det Firda Motor som solgte Volvo, før også dette firmaet gikk konkurs i mai Deretter drev Vinco AS virksom heten frem til mai 1990, og Sandane var i denne perioden på mange måter en filial av Ålesund. Den siste delen av historien starter i mai Da overtok Sogn & Fjordane Auto AS driften etter at Volvo sentralt besluttet å ha mindre, lokale forhandlere og Svein T. Rylandsholm fikk tilbud om å overta Volvo-agenturet i Sogn og Fjordane. Sammen med Erling Solheim, Kristen Grov og Reidar Rauset ble Sogn & Fjordane Auto AS stiftet i mai 1990 med hovedbase på Sandane og delelager i Sogndal. Det foregikk en sterk utvikling opp gjennom 90-årene etter at lastebil/buss og personbiler ble splittet. Det nye Sogn og Fjordane Auto AS ble stiftet og har avdelinger i Førde, Sandane og Stryn. Alle avdelingene driver i leide lokaler. Administrasjonen ligger i Sandane. I 2005 har bedriftens markedsandeler innen salg av lastebiler over 10 tonn ligget på 46,1%. Bedriften registrerte 53 lastebiler i Dette er en økning på 26 lastebiler i forhold til Bedriften leverte 11 busser i 2005, noe som utgjør en markedsandel på 39,3% på busser med mer enn 26 sitteplasser. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 25,5 Driftsresultat 0,4 Egenkapitalandel 10,5 % Driftsmargin 1 1,5 % Markedsandel lastebiler > 10 tonn 46,1 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Selskapet ble stiftet i Nøkkeltall viser perioden sept-des. Daglig leder: Sven T. Rylandsholm Sogn og Fjordane Auto AS Postboks 283 N-6821 Sandane tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: Virksomheten er definert som et av våre kjerneområder og består av 5 forhandlere av Volvo lastebiler og busser. I tillegg utgjør reparasjon, service og vedlikehold en betydelig del av virksomhetsområdets omsetning. Virksomheten omfatter i tillegg til forhandlerne to service- og reparasjonsavdelinger. Før selskapet Strømberg Gruppen AS var en realitet, ble dette virksomhetsområdet styrt av det nåværende datterselskapet Moderne Transport AS. En intensjonsavtale av mellom Volvo Norge AS og ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS sa bl.a. at det skulle inngås en forhandleravtale mellom Volvo og et eget forhandlerselskap. 7. september samme år var en forhandleravtale mellom Volvo Lastebiler og Busser Norge AS og Moderne Transport AS en realitet. Sistnevnte selskap ble stiftet allerede i 1982 av Rolf A. Rasmussen sammen med to fagpersoner fra tidligere Volvo-forhandler Knutsen & Træen AS. Selskapets formål var handel, import og agentur etc. Frem til 1999 var virksomheten konsentrert til Bergen. Generasjonsskiftet i Rasmussenfamilien og en omfattende omorganisering i Volvo førte til nye forretningsideer, og i løpet av 1999 overtok Moderne Transport AS Volvo-forhandleren i Haugesund, Laastad Last og Buss AS. I perioden 2000 til 2002 kom ytterligere to virksomheter inn under Moderne Transport AS. Først ute var Rieber Thorsen Buss og Last AS, etterfulgt av Agder Motor Last og Buss AS to år senere. I 2005 ble Sogn og Fjordane Auto AS stiftet. I 2005 ble Truckcenter AS morselskap for alle Volvo-forhandlerne. Selskapet ble stiftet med dette som formål, og overtok morfunksjonene i løpet av høsten 2005 etter en fisjon av Moderne Transport AS med overføring til Truckcenter AS. Det har vært betydelig aktivitet i 2005 innenfor de markedsområdene våre selskaper opererer i. Forhandlerne våre har registrert 312 nye lastebiler over 10 tonn i 2005, noe som er en reduksjon på 39 registreringer i forhold til Det fortsatt gode salget har medført en markeds andel i områder hvor våre forhandlere er representert på 31,5 % for lastebiler større enn 10 tonn. Buss-salget har også vært bra i 2005 med et salg på 114 nye busser. Totalt utgjør dette salget en markedsandel for 2005 på 65,9 % samlet for regionen for busser med flere enn 26 sitteplasser. Våre forhandlere ble i 2004 sertifisert i henhold til Volvo Standard, ISO 9001 og ISO som stiller krav til kvalitet og miljøbevissthet. Fornyelse av sertifikatet ble gjennomført i 2005 via revisjon av våre anlegg. Arbeidet med forbedringer innen disse områdene står sentralt i virksomhetens firmapolitikk. Kvalitetsforbedringer er en kontinuerlig prosess hvor målet er stadig bedre kvalitet i alt vi foretar oss. ISO sertifiseringen forplikter oss også i fremtiden til å ha fokus på kvalitet. Samlet omsetning for forhandlervirksomheten utgjorde 654,7 millioner i 2005, en økning på 73,5 millioner i forhold til

13 BERGEN Daglig leder: Ragnar Ingebrigtsen Moderne Transport AS Heiane 4 Postboks 38, Nyborg N-5871 Bergen tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: modernetransport.no Moderne Transport AS ble stiftet i 1982 og overtok som Volvo-forhandler i Bergen i 1989 etter en lang periode med Knutsen & Træen AS og deretter ( ) Rieber Thorsen AS som lokale forhandlere. Selskapet har i en tøff konkurransesituasjon befestet sin posisjon som en ledende leverandør av lastebiler, busser og ettermarkedstjenester. Selskapet har historisk hatt enkelte verksteder i distriktet som samarbeidspartnere. For tiden har selskapet ingen slike, men har ulike samarbeidsavtaler i områder hvor virksomheten selv ikke er representert. I 2005 har bedriftens markedsandeler innen salg av lastebiler over 10 tonn ligget på 24,7 %. Bedriften registrerte 75 lastebiler i Bedriften leverte 23 busser i 2005, noe som utgjør en markedsandel på 31,1 % på busser med mer enn 26 sitteplasser. Virksomheten disponerer et 5000 m² stort bygg på Nyborg like utenfor sentrum av Bergen. Bygget startet en moderniseringsprosess i 2000 med avslutning i Verksted- og servicedelen utgjør den største delen av bygget. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 229,1 188,6 Driftsresultat 11,7 8,9 Egenkapitalandel 9,9 % 13,8 % Driftsmargin 1 5,1 % 4,7 % Markedsandel lastebiler > 10 tonn 24,7 % 39,3 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Bedriften sine røtter går tilbake til 1945 da Bjarne Laastad fikk ansvaret for Volvo personbiler, varebiler, lastebiler og busser i Haugesund og omkringliggende distrikter. Selskapet ble i 1999 kjøpt av Strømberg Gruppen AS ved Moderne Transport AS. Forut for oppkjøpet gjennomgikk Laastad & Co den samme restruktureringen som de andre forhandlerne, hvor personbil ble atskilt fra lastebil samt buss. Laastad Last og Buss AS ble opprettet som en følge av dette. Laastad & Co AS fortsatte som personbilforhandler. Selskapet fortsatte i de samme lokalene i anlegget i Spannavegen også etter oppkjøpet. Ved årsskiftet 2005/2006 flyttet virksomheten i Haugesund inn i nye lokaler i Raglamyrvegen. Bygget er spesialtilpasset virksomheten selskapet driver og lokalene fremstår som de mest moderne og driftsvennlige i området. Bygget eies av Rasmussen Eiendom AS. Laastad Last og Buss AS sysselsetter ca. 21 ansatte og har hatt en meget fin utvikling de siste årene. I 2005 har bedriftens markedsandeler innen salg av lastebiler over 10 tonn ligget på 28,7 %. Tilsvaren de andel i 2004 var 45,5 %. Bedriften registrerte 39 nye lastebiler i Bedriften leverte 48 busser i 2005, noe som utgjør en markedsandel på 100 % for busser med mer enn 26 sitteplasser. Selskapet har inngått kontrakt om overtagelse av all service og reparasjoner av busser i Haugesund, og har leid passende lokaler for dette formålet hos Nettbuss. Dette sammen med innflyttingen i nybygget gjør at det forventes en økning i aktivitetsnivåret i Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 103,7 83,1 Driftsresultat 3,0 3,4 Egenkapitalandel 11,2 % 25,4 % Driftsmargin 1 2,9 % 4,1 % Markedsandel lastebiler > 10 tonn 28,7 % 45,5 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Daglig leder: Christen Oftedal Laastad Last og Buss AS Raglamyrveien 32 Postboks 2224 N-5506 Haugesund tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: HAUGESUND

14 KRISTIANSAND Forhandlervirksomheten på Sørlandet har røtter tilbake i tid, men dagens forhandlerselskap ble stiftet i Endringer i strategien fra Volvo sin side førte til en oppdeling i to atskilte forhandlere, en for personbiler og en for lastebiler og busser. Bedriften har etter en forsiktig start utviklet seg positivt frem til i dag, hvor bedriften er en ledende aktør i lastebil- og bussmarkedet på Sørlandet. Bedriftens forhandlerdistrikt dekker begge Agder-fylkene med unntak av kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Sirdal. Bedriften er lokalisert på Mjåvann Industriområde like vest for Kristiansand. Strømberg Gruppen AS ved Moderne Transport AS kjøpte 100 % av aksjene ifølge avtale datert Forut for dette var bedriften eid av lokale aksjonærer. En av de tidligere eierne er fortsatt ansatt i bedriften. For å dekke opp behovet for ettermarkedstjenester ( verksted og reservedeler ), ikke minst når det gjelder busser, har selskapet inngått samarbeid og partnerskap med Nettbuss Sør AS om Agder Last AS i Arendal ( eiet med 62% ) og med Sørlandsruta AS om Mandal Last og Buss AS ( eiet med 33,3 % ). I 2005 har bedriftens markedsandeler innen salg av lastebiler over 10 tonn ligget på 33,8 %. Bedriften leverte 97 lastebiler i Bedriften leverte 34 busser i Dette er en økning på 13 busser i forhold til Markedsandelen for busser større enn 26 sitteplasser var i 2005 på 87,2 %. Bedriften disponerer et verksted med 8 reparasjonsplasser og 2 serviceplasser. Verkstedet drives på skift med åpningstid fra til mandag til torsdag. Til sammen disponerer bedriften ca m² til verksted, delelager, kontorer og andre nødvendige lokaler. Bedriften sysselsetter ca. 32 ansatte, hvorav ca. 80 % er sysselsatt med verksted og reservedeler. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 156,4 160,4 Driftsresultat 6,5 6,1 Egenkapitalandel 17,0 % 12,8 % Driftsmargin 1 4,2 % 3,8 % Markedsandel lastebiler > 10 tonn 33,8 % 42,0 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Daglig leder: Jarle Robertsen Agder Motor Last og Buss AS Mjåvannsv. 3 Serviceboks 635 N-4606 Kristiansand tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: Daglig leder: Knut Sand Rieber Thorsen Buss og Last AS Somaveien 10 Postboks 74 N-4301 Sandnes tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: Rieber Thorsen Buss og Last AS sine røtter går tilbake til 1934, da Olav Rieber Thorsen startet opp sin bensinstasjon i Sandnes sentrum med Mil bensin. ( Senere BP-Norol-Statoil). Etterhvert overtok bedriften områdets Renault og Plymouth agentur. Etter krigen, i 1946, fikk Olav Rieber Thorsen agenturet i Sør-Rogaland for Volvo personbiler, lastebiler og busser. I 1989 ble personbilvirksomheten solgt og selskapet konsentrerte sin virksomhet om lastebiler og busser. Som følge av Volvos omstrukturering av forhandlernettet i Europa, ble virksomheten i selskapet Rieber Thorsen Last og Buss AS i 2000 kjøpt opp av Moderne Transport AS gjennom et nystiftet datterselskap; Rieber Thorsen Buss og Last AS. Selskapet har hatt en positiv utvikling og har befestet sin posisjon som markedsleder for tunge nyttekjøretøy i Sør-Rogaland. En tidligere eier er fortsatt daglig leder i virksomheten. Selskapet sysselsetter ca 41 ansatte og drives ut fra et anlegg som er skreddersydd for betjening av tunge kjøretøy. Anlegget som ble bygget i 1987, er modernisert og fremstår i dag fortsatt som et av de mest effektive anleggene for tunge biler på Sør-Vestlandet. Selskapet har en langsiktig leieavtale på anlegget, som ligger sentralt til i nærhet av Forus industriområde mellom Stavanger og Sandnes. 90 % av de potensielle kundene kan nås fra anlegget innen 30 min. I 2005 har bedriftens markedsandeler innen salg av lastebiler over 10 tonn ligget på 38,1 %. Bedriften registrerte 101 nye lastebiler i Bussvirksomheten har levert 9 busser i Markedsandelen har i 2005 vært 75 %. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 132,6 149,2 Driftsresultat 6,0 3,8 Egenkapitalandel 16,8 % 12,7 % Driftsmargin 1 4,5 % 2,5 % Markedsandel lastebiler > 10 tonn 38,1 % 45,3 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter SANDNES

15 ARENDAL FORRETNINGSOMRÅDE Last og Buss Renault Daglig leder: Tor Asdal Agder Last AS Moland Park N-4846 Arendal tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: Agder Last AS er et Volvo kontraktsverksted som ble etablert i Selskapet driver sin virksomhet i leide lokaler i Moland Park industriområde i Arendal. I starten av 1998 kjøpte Agder Motor Last og Buss AS aksjemajoriteten i Agder Last AS ( 50,8 % ), men ervervet i 2005 ytterligere 11,2%, slik at man nå totalt eier 62%. Agder Motor Last og Buss AS er et heleid datterselskap av Truckcenter AS. Nettbuss Sør AS eier resterende aksjer i Agder Last AS. Bedriften sysselsetter for tiden ca 32 ansatte og hadde i 2005 en omsetning på 28,4 millioner. Dette er en økning på 5,1 millioner siden Resultatet i 2005 var noe svakere enn i 2004, med et resultat før skatt på 0,2 millioner. Virksomheten disponerer i dag ca m², fordelt på verksted, delelager og kontorer. I tillegg disponeres ca m² uteareal. I tillegg til å være et service og reparasjonsverksted for lastebiler, har bedriften inngått en service og reparasjons-avtale for hele bussparken til Nettbuss Sør AS. Agder Last AS har også en avdeling for service og reparasjon i Skien. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 28,4 28,4 Driftsresultat 0,2 1,7 Egenkapitalandel 48,6 % 43,5 % Driftsmargin 1 0,8 % 6,0 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Renault Truck Norge AS ( RTN ) er ansvarlig for import, markedsføring, distribusjon og service av bl.a. lastebiler i Norge, og skal distribuere produktene i henhold til Europatraktatens konkurranseregulerende bestemmelser. RTN har valgt å etablere et kvalitativt selektivt distribusjonssystem for distribusjon av produktene og har inngått en forhandleravtale med Strømberg Gruppen AS gjennom datterselskapet Truckpartner AS. Inkludert i avtalen er også en ettermarkedsavtale. Dette innebærer at selskapet fritt kan selge lastebiler i hele Norge og andre EØS-land. Selskapet skal også etter hvert sørge for service- og reparasjonsmuligheter

16 FORRETNINGSOMRÅDE Eiendom RASMUSSEN EJENDOMME DANMARK Salgssjef/daglig leder: Jarle Johansen Truckpartner AS Fjøsangerveien 70 A 5068 Bergen tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: Truckpartner AS ble stiftet med «Handel med og leveranser av ettermarkedstjenester for nyttekjøretøy samt virksomhet i naturlig sammenheng med dette» som vedtektsfestet formål. Selskapet inngikk den en forhandleravtale med Renault Trucks Norge AS. Selskapet har i 2005 vært inne i en oppstartsfase. Det ble i august 2005 ansatt salgsleder / daglig leder og selskapet fikk midlertidige forretningslokaler i Fjøsangerveien 70 A, 5068 Bergen. Selskapets hovedsatsingsområde strekker seg fra Bergen i nord til Stavanger/Sandnes i sør. I 2006 vil hovedfokuset være å få en større andel av markedet gjennom å gjøre Renault sine kvalitetsprodukter mer tilgjengelige for kundene. Parallelt med dette vil selskapet arbeide med å etablere egne verksteder i Bergen og i Stavanger/Sandnes. Renault Trucks vil innen utgangen av 2006 ha gjennomført en fornying av sitt produktspekter. Dette innebærer at samtlige modeller Renault Trucks kan tilby, er enten helt nye eller har fått en «ansiktsløftning» i løpet av siste 2 år. Til tross for at 2005 var Truckpartners første driftsår og der aktiviteten i realiteten først kom fra 2. halvår, oppnådde selskapet en omsetning på kr. 5,9 mill. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 5,9 Driftsresultat 0,1 Egenkapitalandel 16,8 % Driftsmargin 1 1,7 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Selskapet ble stiftet i Nøkkeltall viser perioden sept-des. Bygget på m 2 i Fjøsangerveien 68 ble offisielt åpnet i januar 2004 Rasmussen Eiendom AS ble stiftet i februar 1998 for å eie, drive og forvalte konsernets faste eiendommer. I 1999 fusjonerte selskapet med det første eiendomsselskapet Andr. Rasmussen Eiendomsselskap som ble stiftet i Rasmussen Eiendom AS omfattet pr : 6 næringsbygg i Bergen, Os, Haugesund og Oslo. Samlet utleieareal utgjør ca m² Antall leietagere er p.t. ca. 26 selskap På de neste sidene finner du hvert av byggene under logoen til det respektive eiendomsselskapet. 30 BERGEN 31

17 Bygget i Haraldrudveien 22, 0581 Oslo, ble påbegynt i 1996 med innflytting våren 1997 av ARKAs daværende Oslo-avdeling for salg og verkstedsdrift. Dette skjedde etter oppfordring fra flere kunder på Østlandet. Bygget er senere utvidet med et kundemottak, og dagens utleieareal er ca m². For å kunne utnytte verkstedslokalene optimalt i forhold til det store lokale markedet, tok ARKA i 2002 initiativ til et felles selskap med to andre påbyggere. Det nye selskapet heter Transrep AS og hver av partene eier ¹ ³. Transrep AS leier idag størstedelen av bygget og driver med service og reparasjoner på lastebilpåbygg. Det aller første karakteristiske bygget i Fjøsangerveien 70 A ble oppført i Bygget har i ettertid vært gjennom flere ombygninger og moderniseringer frem til i dag, siste gangen i Litt av den opprinnelige stilen er imidlertid blitt tatt vare på og byggene i 70 A og 68 fremstår i dag som en helhet i fasaderekken mot Fjøsangerveien. En bygning på 4000 m² ble oppført i 1978 i Kolskogen industriområde i Os kommune. ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS flyttet dermed inn i større og mer moderne administrasjons- og produksjonslokaler og avsluttet en epoke på 66 år i Bergen. Bygget ble utvidet til 5500 m² i 1987 og til 6500 m² i Dette året ble både tomten og omgivelsene vesentlig endret som følge av bygging av tilkomstvei til ny trasè for RV 39 like nordøst for eiendommen. Bygget i Heiane 4, Nyborg i Åsane i Bergen kommune, ble opprinnelig oppført i Det ble kjøpt fra Volvo i 1996 etter at den stedlige Volvoforhandleren, Moderne Transport AS, hadde leid lokalene fra Bygget har like siden oppføringen i 1969 vært et velkjent senter for Volvo lastebiler og busser, og er senere både utvidet og modernisert for dette formålet. Utleieareal utgjør idag ca m²

18 FJØSANGERVEIEN 68 Nybygget i Raglamyrveien 32 i Haugesund, på ca m² utleieareal, ble ferdigstilt og innflyttet i romjulen, mens den offisielle åpningen fant sted 13. januar Volvo-forhandleren Laastad Last og Buss As har med dette fått et tidsriktig og bruksvennlig anlegg, med et bilverksted med 7 verkstedsløp med 30 m lengde, et automatisert delelager og lyse, vennlige salgs- og administrasjonskontorer. Bygget på m² i Fjøsangerveien 68 i Bergen stod ferdig i 2004 og drives av Fjøsangerveien 68 AS, et datterselskap av Rasmussen Eiendom AS. Bygget ble muliggjort av at reperbanen på østsiden av veien brant ned og frigjorde nødvendig areal som ble kjøpt i tillegg til eget tomteareal. Bygget styres etter de nyeste prinsipper fra en sentral dataenhet for varme, ventilasjon etc. RASMUSSEN EJENDOMME DANMARK Bygget i Vennershåbvej 4, 8800 Viborg, Danmark, ble reist i 1998 av Strømberg Gruppens danske eiendomsselskap, Rasmussen Ejendomme Danmark AS. Bygget er på 5000 m². Grunnen til byggingen var konsernets ønske om selv å kunne tilby danskproduserte kjøl- og frysekarosserier. Skapprodusenten Norfrig AS leide bygget til selskapet ble overtatt av Bernard Krone AS. Bygget er nå fullt utleid til Nørhaven Paperback AS som er blant Nordens største aktører innen trykkeribransjen. Ett nytt Bergensprosjekt er under planlegging på Åsamyrane 4, like i nærheten av Heiane 4. Her skal det bygges et moderne næringsbygg med ca m² for utleie. Det tas sikte på at bygget står ferdig til årsskiftet 2007/

19 FORRETNINGSOMRÅDE Investeringer Visjon, mål og strategi Selskapet Advanced Asset Management AS har som hovedoppgave å gjennomføre konsernets likvide investeringer. Mandatet selskapet arbeider under er å investere i verdipapirer som er konservative, likvide og med begrenset risiko. Målsettingen er å oppnå høyere positiv avkastning enn relevante sammenlignbare porteføljer / benchmarks. Selskapet skal investere «overskuddskapital» og kan investere i enkeltaksjer, pengemarkedsfond og aksjemarkedsfond med god likviditet og relativt lav risiko. Man skal søke å oppnå en jevnt god positiv avkastning uten store svingninger fra år til år. Konsernets likvide investeringer har historisk vært en del av morselskapets virksomhetsområde. Strømberg Gruppen AS har de siste årene arbeidet med å bygge opp en portefølje av likvide investeringer. Som en videreføring av strategien ble investeringene i starten av 2005 fisjonert over i Advanced Asset Management AS. Bakgrunnen for at denne typen investeringer legges inn i et eget selskap, er ønsket om fokus på og rendyrking av forretningsområdet. I årene fremover vil selskapet få tilført nye midler årlig for plassering i likvide investeringer. Porteføljen Pr. i dag består porteføljen i hovedsak av ulike aksje- og pengemarkedsfond. I tillegg kommer ulike investeringer av strategisk art. Fakta Tall i mill Total porteføljeverdi 11,1 Avkastning 14 % Egenkapitalandel 15 % Selskapet ble stiftet i desember Mill kr År Porteføljeverdi 36 37

20 Summary in English Let us introduce Strømberg Gruppen; a group of companies operating within industrial production, car dealerships, real estate and asset management. Controlling company Strømberg Gruppen AS is the operating parent company of the group and is wholly owned by the Rasmussen family in Bergen. In 2005, like a large number of other family owned businesses, the direct ownership was transferred to and gathered in a private limited company owned by the former direct shareholders, partly due to new tax regulations. In 1912, Mr. Andreas Rasmussen, the grandfather of today s CEO, Mr. Per Gunnar Strømberg Rasmussen, left Osterøy and established a small enterprise making wheels in the city of Bergen. The business gradually expanded under his leadership and experienced further expansion under his son Rolf A. Rasmussen who was CEO between 1967 and 2000 before passing the business on to the third generation. The company Strømberg Gruppen AS was incorporated in December 1998 as a result of a reorganization of the company structure as well as an alternation of generations in the Rasmussen family. Before this reorganization there were only three companies, ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS (from 1912), Andr. Rasmussen Eiendomsselskap AS and Moderne Transport AS. Since 1998 Strømberg Gruppen has grown considerably, partly by acquisition of Volvo truck and bus dealers in Haugesund, Sandnes, Kristiansand and Sogn og Fjordane and partly by investments in real properties. Besides, Truckpartner AS was established in 2005 as yet another subsidiary and became Renault truck dealer. The group s head office is located in Fjøsangerveien 70 A, 5068 Bergen. Vision Strømberg Gruppen AS s scope is to be a professional investor and leading force in the development of the group. The CEO is speaking! The year 2005 was another exciting year with new acquisitions and positive results. As turn over grows and the number of employees increases, we are constantly faced with new challenges. Considerable system changes have brought along and increased work load on our personnel at all levels. Still, the job has been performed in the best possible manner. The group has now been gathered under one joint line of communication. Challenges were also encountered and solved with regard to the Volvo-products during The group has partly been reorganized, as the various Volvo dealerships have been placed under a new «holding» company. All companies within the group have prepared 3 years plans with clear target figures. The competence, motivation and spirit prevailing within the group give confidence that we will reach the targets. By acquisition of the Volvo dealership in Sogn og Fjordane through a new subsidiary; Sogn og Fjordane Auto AS, we have become the largest Volvo dealership region in Norway. This position means further challenges for the employees within the various Volvo dealer units. Our goal is to become the leading Volvo truck and bus dealer in the country. We have opened a new Volvo dealership facility in Haugesund. The new building was taken over on 1 January The relocation from the old premises fulfilled every expectation, thanks first and foremost to the contribution from the employees. In order for the companies to continue their growth, personnel at all levels must share the responsibility. Workers, staff and management will be requested to contribute even further, so that necessary information and knowledge is passed on to the respective businesses, in the right format and on time. This will be the key to success in the years to come. We must ensure that we cooperate as a team, within the respective lines as well as across the entire organization, to increase the prospect obtaining «best practice». We are constantly looking into new areas of business and at the same time we expect to grow further within our established areas during The subsidiaries: Industry: ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS moved from Bergen to Os in 1978, as the first establisher in a new industrial area known as the Kolskogen Industrial park, located 25 kilometres (16 miles) south of the center of Bergen. The company is manufacturing truck bodies for the transport market besides importing related products. Main products in 2005 were insulated Krone bodies and HFR trailers from Denmark as well as Effer cranes from Italy. The hydraulic division of ARKA takes care of the crane business. In Oslo ARKA has a sales division in Haraldrudveien and owns 33,3 % of Transrep AS, a company engaged in service and repair of commercial vehicles at the same address. Volvo Dealers: Since 1989 Moderne Transport AS has been the authorized Volvo truck and bus dealer in Bergen and Hordaland. The head office and workshop is located at Nyborg in Åsane. During the first years Moderne Transport AS had a tenancy agreement with Volvo Norge AS, but in 1996 Andr. Rasmussen Eiendomsselskap AS ( later merged with Rasmussen Eiendom AS ) bought the property including the building from This building has later been extended and modernized at a cost of 20 mill. NOK. From the very beginning this location has been well known as the local Volvo truck and bus centre in Bergen. In 1997 Volvo made a decision to change the dealership structure in Norway by dividing it into 6 regions. Following this division, Volvo asked Moderne Transport AS to unite the existing companies into one dealer. As a result, Laastad Last og Buss AS, Haugesund, was acquired in 1999, Rieber Thorsen Buss og Last AS, Sandnes, in 2000, Agder Motor Last og Buss AS, Kristiansand, in 2002 and finally Sogn og Fjordane Auto AS in Sandane, Førde and Stryn in Agder Motor Last og Buss AS also owns 62% of Agder Last AS, Arendal and 33,3% of Mandal Buss og Last AS, Mandal, which companies only perform service and repair of trucks and buses. Properties: Rasmussen Eiendom AS owns and manages real properties. They currently are: Fjøsangerveien 70 A Fjøsangerveien 68 ( through the subsidiary Fjøsangerveien 68 AS ) Heiane 4, Nyborg ( having Moderne Transport AS as main tenant ) Haraldrudveien 22, Oslo ( having ARKA and Transrep as main tenants ) Industriveien 11, Os ( having ARKA and Gaia Trafikk AS as tenants ) Raglamyrveien 32, Haugesund (having Laastad Last og Buss AS as tenants) These 6 buildings represent approx m² of rental space which have been upgraded during the last years, and are now almost fully occupied. In Haugesund the new Volvo plant opened 1st January It appears as a modern and highly efficient building for the workshop, stock and administration of Laastad Last og Buss AS and has been well received by the customers. Fjøsangerveien 68 AS, owned 100 % by Rasmussen Eiendom AS, was established in 2002 to be the owner of the newest business premises in Fjøsangerveien 68. This highly modern building of m² was officially opened in January Rasmussen Ejendomme Danmark AS is another subsidiary of Strømberg Gruppen AS owning a modern industrial building of ca m² in Viborg, Denmark. A tenancy agreement is made with Nørhaven Paperback AS for the area. Asset management Following a resolution to define investments in liquid funds and financial instruments as a separate business area within the group, Advanced Asset Management AS ( AAM ) was incorporated in December 2004 to handle future investments by Strømberg Gruppen. Historically this has been an activity included in Strømberg Gruppen AS. Figures of the year 2005 The main activities are still within sales and service of trucks and buses, coach body building and real estates. Since 1999 the operating income has increased from 240 MNOK to about 757 MNOK in The consolidated profit has now reached 42,1 MNOK. Strømberg Gruppen AS is one of the 50 largest companies in Bergen and one of the 500 largest companies in Norway measured by total turnover. Facts to be mentioned: Industry ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS has been working together with external experts in order to increase the efficiency of the production. The production area is extended by 1000 m² to obtain a more efficient production line. A A reduction in costs is expected as a result. Properties Rasmussen Eiendom AS has bought an area of 5 decares in Åsanemyrane 4, near Moderne Transport AS. Plans are made to develop a new commercial building with approximately 6900 sqm as rental space. Volvo Dealers All the Volvo dealer agreements are in conformity with the new EU regulations for vehicles valid from 1st October The group s organization of its Volvo dealers somewhat changed in As a part of this plan, Truckcenter AS now has been the leading and controlling company of the five Volvo dealers in the group, a position formerly held by Moderne Transport AS. All five Volvo dealers are certified according to Volvo Standard, ISO 9001 and ISO with regard to quality and environment. The remaining companies in the group will be certified during the next years. Renault Dealers Truckpartner AS was established in February 2005 and achieved a turnover of 5,8 MNOK in A daily manager was appointed from August Hence, 2006 will be the first full year of activity and the prospects are positive, especially as Renault is renewing their product range in This is a new dealership to the group. In February 2005, Truckpartner AS made a dealer agreement with Renault Trucks Norge AS. The new company handles sales and service of Renault trucks in Bergen and Sandnes/Stavanger. Expectations for the future The group s real properties are modern and well maintained. Even though parts of the buildings are currently used by group companies, the Board of directors considers the prospects of renting out externally as being good. All the properties are located in well established areas with good parking facilities. The Volvo dealer business has grown steadily ever since the start in The Board of directors is of the opinion that the dealer business is well prepared to meet the new challenges and competition from the market. The coach builder business is faced with severe competition. The company has for some years been working very hard to establish a profit in accordance with the targets set by the board and the management of the company. Significant investments have also been made to increase efficiency and reduce costs. The Board of directors in 2005 Dagfinn Heradstveit chairman of the board Per Gunnar Strømberg Rasmussen member of the board Svein Andreas Strømberg Rasmussen member of the board Rolf Arne Strømberg Rasmussen member of the board Rolf Andreas Rasmussen member of the board 38 39

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 1, 2015 TEMA: EIENDOM EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE Et økende antall utenlandske investorer i det norske eiendomsmarkedet har presset frem

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014 Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Noen

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer