Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015."

Transkript

1 LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort på nettsider og i elektronisk nyhetsbrev i november 2014, samt i tidsskriftet Naturviteren i desember Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar Kravene som stilles i vedtektenes 3-2 er således oppfylt. Hovedstyret innkaller til landsmøte 12. mars 2015 kl på Thon Hotel Opera, med følgende forslag til dagsorden: 1. Åpning, opprop og konstituering 2. Leders tale 3. Hovedstyrets beretning for 2013 og Regnskap for 2013 og Rammebudsjett for 2016 og Medlemskontingent 7. Naturviternes samfunnspolitiske plattform 8. Naturviternes tariffpolitiske plattform 9. Vedtektsendringer 10. Innkomne saker - Vedtekter for Naturviternes fond 11. Retningslinjer for valgkomiteene 12. Valg 13. Avslutning

2 Forslag til forretningsorden: Registrering Det foretas navneopprop ved møtestart. Endringer i representasjon må meddeles slik ordstyrer bestemmer. Fullmakter Det er ikke tillatt å stemme med fullmakt. Tale-, forslags- og stemmerett Landsmøtets representanter har tale-, forslags- og stemmerett. Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt årsberetning, regnskap og annet som angår tidligere års disposisjoner gjort av hovedstyret. Generalsekretæren har talerett. Landsmøtet kan også gi andre talerett til oppklaring/orientering. Åpent møte Møtet er åpent for inviterte, medlemmer og presse, dog uten tale, forslags- og stemmerett. Taletid Ordstyrer kan innføre begrensning i taletid. Representantene kan få ordet bare en gang til samme spørsmål angående forretningsorden. Replikk Det er kun tillatt med korte replikker direkte til ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskifte. Dog kan svar tillates fra innleggsholder. Forslag Forslag må foreligge skriftlig og undertegnet av forslagsstiller, umiddelbart etter det innlegg hvor forslaget er fremsatt. Det er ikke adgang til å fremme eller trekke forslag etter at strek er satt. Forslag som ikke har sammenheng med de på dagsorden oppførte saker, kan ikke behandles. Forslag til uttalelser må fremmes i forbindelse med generaldebatten etter lederens tale. Merknader til årsberetning som vedlegges protokollen, står som forslagsstillers synspunkt. Utsettelsesforslag tas opp til votering umiddelbart. Strek Ordstyrer kan foreslå at det settes strek for debatt. Strek settes når en sak anses tilstrekkelig belyst. Når strek er satt, refereres talelisten. Votering

3 Ordstyrer skal klart tilkjenne når en sak er tatt opp til votering. Fra det øyeblikk er det ikke anledning til å gi noen representant ordet til saken. Ordstyrer skal referere alle de innleverte forslag etter at saken er tatt opp til votering. Det anvendes normalt åpen votering. Ved valg og når landsmøtet bestemmer det brukes skriftlig avstemming. Kun avgitte stemmer teller med. Blanke stemmer anses for ikke avgitt. Sekretariatet er tellekorps. Ikrafttredelse Endringer av lover / vedtekter trer i kraft når de er vedtatt. Godkjenning Landsmøtet velger to representanter til å underskrive protokollen sammen med ordfører. Hovedstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet 2015 erklæres lovlig satt. Forslag til dagsorden godkjennes. Forslag til forretningsorden godkjennes.. og. undertegner protokollen sammen med ordstyrer.

4 LM-sak 03/15 Hovedstyrets beretning for 2013 Se vedlegg. Hovedstyrets forslag til vedtak: Hovedstyrets beretning for 2013 tas til etterretning.

5 LM-sak 03/15 Hovedstyrets beretning for 2014 Årsberetning for 2014 Naturviterkompetansen som grunnlag for demokrati Grunnloven feiret 200-års jubileum i Det som skjedde i Norge på slutten av napoleonskrigene fikk avgjørende betydning for demokrati og kunnskapsdannelse i vårt land. Mange prosesser som da startet la grunnlaget for at vi kunne bli selvstendige som nasjon i Eget universitet i Oslo var særdeles viktig for å kunne utdanne våre egne embetsmenn og akademikere. Dette la grunnlaget for forskning på viktige fagområder og naturressurser. Vi fikk fire viktige faglige retninger på Universitetet i Oslo: jus, medisin, teologi og naturvitenskap. Alle viktige fagområder for bygging av landet, men naturvitenskap står i særstilling fordi kunnskapen om Norges naturressurser ga mulighet til økonomisk utnyttelse, og dermed grunnlag for økt velferd. Kunnskap om dette var en viktig strategisk ressurs for Norge. Helt siden vi fikk universitet og grunnlov har kartlegging av naturressurser vært viktig. Det har vært en basis for en tradisjon med kompetansebasert forvaltning som vi kan være stolte av. Naturviterkompetansen har vært med fra starten. I dag er våre medlemmers kompetanse en garanti for bærekraftige løsninger i hele samfunnet har vært et fantastisk år for Naturviterne med rekordhøy medlemsvekst både blant yrkesaktive og studenter. Studentarbeidet går godt og vi har nå lokallag ved alle universiteter med tunge naturfaglige miljøer. Dette er viktig for Naturviterne fordi det legger grunnlaget for en fortsatt vekst blant yrkesaktive når studentene får jobb. Vi får også smitteeffekten ved at de nyutdannede får jobb i nye bedrifter og bransjer. Gode tillitsvalgte er en magnet for medlemsverving. Jeg er optimistisk med hensyn til Naturviternes medlemsgrunnlag i årene som kommer. Vi vil vokse i alle sektorer, men særlig innen forskning, UH-sektoren og private virksomheter. Naturviterne har et høyt aktivitetsnivå med mange medlemsarrangementer og kurs over hele landet. Våre forhandlere og rådgivere gir hver dag god hjelp til medlemmer som trenger råd og støtte. Et fagforeningsmedlemskap gir stor sikkerhet og er en ressurs. Vi ønsker at medlemmene skal få et godt medlemstilbud og trygghet med sitt medlemskap i Naturviterne. Lojalitet til og stolthet for Naturviterne er vår viktigste ressurs. sign Finn Roar Bruun Forbundsleder Naturviterne

6 Samfunnspolitikk 2014 har vært et interessant år sett med samfunnspolitiske øyne. Det første hele året med ny regjering og ikke minst Høyre og FrPs første egne budsjett. Dette har gitt Naturviterne mye å ta tak i. Vi deltok blant annet på muntlig høring i Energi- og miljøkomiteen. Våre hovedpunkter her var at bevilgningene til Miljødirektoratet og skogvern måtte økes. Vi formidlet at en reduksjon i bevilgningene til Miljødirektoratet på sikt vil føre til reduksjon, og i verste fall bortfall av et svært viktig kompetansemiljø i norsk naturforvaltning. I tillegg poengterte vi betydningen av at regjeringen må ta grep som bidrar til det grønne skiftet. Vi leverte også innspill til Akademikerne som fremførte disse for Finanskomiteen. Hovedbudskapet var betydningen av å få et skatte- og avgiftssystem som oppmuntrer til miljøvennlige valg. Vi har også svart på flere skriftlige høringer. Forslag til endringer i naturmangfoldloven, innspill til folkehelsemelding og perspektiver på innføring av klimalov har vært tre av de mest omfattende. Vi har også avholdt debattmøter om biologisk mangfold, fornybar energi og arealplanlegging. De to førstnevnte med politikere som innledere eller debattanter, mens sistnevnte hadde en akademisk innfallsvinkel. Vi hadde også et fullsatt møte under Arendalsuka, med tema jordvern. Seks profilerte politikere stilte til debatt etter at Arne Bardalen fra Norsk institutt for skog og landskap hadde gitt en faglig innledning. Vi hadde også stand under Arendalsuka hvor vi fikk markedsført Naturviterne på en god måte. De to siste Naturviternotatene ble utgitt i 2014: Arealforvaltning Forskning Notatserien er nå ferdigstilt og er blitt utarbeidet på bakgrunn av innspill fra ekspertgrupper utvalgt blant medlemmene.

7 Kort tilbakeblikk 2014 Naturviterne fortsetter sitt engasjement for et styrket jordvern etter oppropet #styrkjordvernet høsten 2013 som vi satte i gang. Flere kronikker og leserinnlegg publiseres i januar og februar, bl.a. i Dagens Næringsliv og Aftenposten. I mars deltok vi på en høring i næringskomitén på Stortinget og etter høringen vedtok de enstemmig at de vil be regjeringen om å utarbeide en strategi for jordvern. Naturviternes leder Finn Roar Bruun roser politikernes innstilling i denne saken i et intervju med NRK Østlandet. Et forslag om fusjon mellom Norske Arkitekter og Norske landskapsarkitekters forening fikk ikke flertall på NLA sitt årsmøte. Dette er vi svært godt fornøyd med, uttrykte Alf Støle, landskapsarkitekt og tillitsvalgt i Naturviterne. Saken skapte diskusjon og stor uenighet da en fusjon ville ha betydd automatisk innmelding i AFAG. I april deltar Finn Roar Bruun på en konferanse om rekruttering til landbruket. Samtidig kommer en kronikk om tema på trykk i Nationen. Heidi Knutsen, Naturviterne og NILF, velges inn i interimstyret i forbindelse med sammenslåing av de tre forskningsinstituttene Bioforsk, Norsk Institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Arbeidsmarkedet for nyutdannede geologer endrer seg som en følge av nye tider i oljebransjen. Finn Roar Bruun oppfordrer studenter og nyutdannede om å justere seg inn mot jobber utenom oljesektoren, som f.eks. rassikring, forskning og klimatilpasning. Naturviterne deltar som støttespiller i årets TV-aksjon Vann forandrer alt, i regi av Kirkens Nødhjelp. En felles kronikk med Anne-Marie Helland, generalsekretær i KN og Finn Roar Bruun, kommer på trykk i Dagsavisen i oktober. Vedtak om sammenslåing av fylkesmannsembetene i Agderfylkene bidrar til usikkerhet om arbeidsplasser, spesielt i Aust-Agder. Naturviternes tillitsvalgte vil få bistand fra sekretariatet i oppfølging av dette i møter utover Kronikker: Matjorden må vernes Dagens næringsliv - januar Jordtrøbbel gir mattrøbbel Aftenposten januar Kompetansebehovet øker Nationen april Tørster etter mer kunnskap Dagsavisen - oktober Spalte i Avisa Nordland: Hel ved Bjørk ikke bare ved La humla suse Trær i byen mytologisk bindeledd mellom menneske og natur Trevirke Avkom spredd for alle vinder Kan vi legge mennesker i dvale gjennom vinteren?

8 Kommune LØNNSUTVIKLING FOR KOMMUNALT ANSATTE MEDLEMMER: ØKNING 4,3 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN: kr ,- Ved tariffoppgjøret i 2014 kom ikke partene til enighet og saken ble oversendt Riksmekleren til behandling. Meklingen tok lang tid, spesielt på grunn av diskusjonene rundt en ny arbeidstidsavtale og endringer i strukturen for minstelønninger. Det var fire lærerorganisasjoner som sa nei til Riksmeklerens skisse, og deres streik varte til 1. september. Informasjonsskriv ble sendt alle medlemmer i Naturviterne - Kommune før de lokale forhandlingene. Dokumentet tar for seg de fleste sider ved forhandlinger etter kapittel 3 og 5 i KS-området. Forhandlingene mellom Naturviterne og Norges Fjellstyresamband ble gjennomført i juni, med en ramme som i KS-området. Lønnsforhandlingene etter kapittel 3 og 5 har stort sett forløpt på en god måte, og det er meldt om svært få brudd i Fylkeskontakter Det er fylkeskontakter i 15 av 19 fylker. Aktiviteten i fylkene er forskjellig, og noen steder er det ønskelig med mer aktivitet. Styret har derfor utarbeidet nye retningslinjer for fylkeskontaktene. Ved lokale forhandlinger er det mange som kontakter fylkeskontakten for råd og bistand. Det ble arrangert en fylkeskontaktsamling i Roma i september. Temaene var fylkeskontaktenes rolle, tariffoppgjøret 2014, utfordringer for undervisningssektoren og generelle orienteringer. Styret i Naturviterne Kommune har bestått av: Ragnhild Saakvitne (leder) Jarl Devik (nestleder) Rune Hedegart Jan Robert Brandsdal Jon Stamnes Erik Lunde (vara) Det har blitt avholdt jevnlige møter i styret hvor krav til sentrale forhandlinger, høringer, rekruttering, retningslinjer, kurs og opplæringsaktivitet har blitt behandlet.

9 Stat LØNNSUTVIKLING FOR STATLIG ANSATTE MEDLEMMER: ØKNING 3,9 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN: kr ,- Naturviterne og Akademikerne gikk inn i hovedoppgjøret 2014 med krav og forventninger om en omlegging av statens lønns- og forhandlingssystem. På dette området lyktes man ikke å få til store endringer, noe som var skuffende. Mer positivt var det at man oppnådde en historisk god fordeling til lokale forhandlinger. Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret var på 3,34 %, hvor overheng og glidning utgjorde henholdsvis 0,8 % og 0,5 %. Det ble avtalt et generelt tillegg på 1,9 % per 1. mai, sentrale tiltak på 0,08 % per 1. juli, og lokal avsetning på 1,75 % pr 1. august. Styret i Naturviterne - Stat har bestått av: Anne Camilla Bergkvist (leder) Dagfinn Hatløy (nestleder) Alf E. Støle Morten Ingebrigtsen Wedege Jan Terje Strømsæther (erstattet Ing-Lill Pavall) Larus Thor Kristjansson (vara) Det ble avholdt fire styremøter og en styresamling i Høstkonferansen for tillitsvalgte i statssektoren ble avholdt i Paris i september.

10 Privat LØNNSUTVIKLING FOR PRIVAT ANSATTE MEDLEMMER: ØKNING 4,1 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN: ,- Perioden har vært preget av omstillinger i form av omstrukturering og nedbemanning. Sekretariatet har, sammen med våre tillitsvalgte, søkt å bidra til godt samarbeid med arbeidsgiversiden og fremforhandle gode løsninger for våre medlemmer. Etter at ny lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft fra 1. januar 2014, har mange virksomheter endret eller foreslått endringer i de ansattes pensjonsordninger. Naturviterne har bistått i disse prosessene, og jobbet for at våre medlemmer skal få beholde akseptable og gode pensjonsordninger. I tillegg til forhandlinger om lønn og særavtaler i den enkelte virksomhet,har hovedavtalene med NHO, Spekter og Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon blitt reforhandlet. Medlemspleie, synliggjøring og rekruttering av nye medlemmer har vært sentrale temaer for styret i privat sektor. Det ble arrangert felles konferanse for tillitsvalgte i privat sektor i London. Styret har i tillegg til ordinære møter hatt styremøter og synlighetstiltak blant annet hos Nofima i Ås og på Statoils forskningssenter på Rotvoll i Trondheim. Det ble holdt medlemsmøte om omorganisering hos AT Skog i Skien, og temakveld om omstilling i Trondheim. Styret har også sendt ut egen sommer- og julehilsen til medlemmene i privat sektor. Styret i Naturviterne - Privat har bestått av: Ragnhild Borchsenius (leder) Rune Aas (nestleder) Kim Viggo Weiby Paulsen Atle Veddegjerde Anja Johansen Haugerud Sigrid Stokke (vara) Siv Heia Uldal byttet jobb fra privat til statlig sektor og gikk derfor ut av styret. Kim Viggo Weiby Paulsen, som var 1. varamedlem, ble fast styremedlem.

11 Naturviterstudentene 2014 har vært et aktivt og innholdsrikt år for Naturviterstudentene. I høst gjennomførte vi tidenes beste høstkampanje, hvor vi fikk nesten 500 nye medlemmer! Det ble gjort en strålende innsats av alle lokallag for å få det til. Studentmøtet 2014 ble holdt mars i Oslo. Delegater fra alle aktive studiesteder var representert. Første dagen ble brukt til omvisning på Vulkanområdet og Energisentralen, mens andre dag var viet til ordinære landsmøtesaker. Ved starten av høstsemesteret var vi tidlig ute på stands rundt om på universitetene. I Oslo arrangerte lokallaget Naturviterløpet, et rebusløp for nye studenter ved molekylærbiologi-studiet. Arrangementet var svært vellykket og vil bli videreført til neste kampanjeperiode. På NMBU hadde lokallaget et interessant foredrag om hvordan man skal skaffe nok mat til alle i en verden med befolkningsvekst og klimaendringer. Over 130 personer deltok på arrangementet, hvor man også fikk servert framtidsmat. Mat og drikke har vært aktuelt denne høsten. Vinkurs er fortsatt populært og har blitt arrangert på alle studiesteder. I tillegg har lokallagene arrangert turer til sjokoladefabrikker, bryggerier, kaffebrennerier og en økologisk gård. Naturviterstudentenes lokallag: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) UiT Norges arktiske universitet (UiT) Studentkontakter: Maria Wold (UiB) t.o.m. mai 2014, Marte Kolloen (NMBU) t.o.m. mai 2014, Anna Lundstein (NMBU) fra august 2014, Gunn-Helen Moen (UiO) t.o.m. mai 2014 og Victoria Ariel Bjørnestad (UiO) fra august Styret i Naturviterstudentene: Ida V. Vartdal (NMBU) - leder Marte Kolloen (NMBU) - nestleder Kristine Gonsolt (UiT) Jan Sigurd Blackstad (UiO) Stian Ve Lundberg (UiB) Mare Olsen (NMBU) 1. vara Aina Alice Olsen (NTNU) - 2. vara

12 Sammendrag lønnsutvikling 2014 Lønnstallene for 2014 ble innhentet på en ny måte. Vi har nå valgt å benytte Min side på nettsidene for å samle inn lønnsdata. Innhentingen av data er ved årsskiftet ikke avsluttet, men det kan allerede nå fastslås at det var en bedre lønnsutvikling i 2014 enn foregående år. Økningen er på 4 % mot 2,3 % i At det var hovedoppgjør i 2014 er nok noe av forklaringen på dette. Gjennomsnittlig lønnsvekst Naturviterne 2014 Sektor Økning prosent Gjennomsnittlig årslønn Alle medlemmer 4,0 % kr ,- Kommune 4,3 % kr ,- Stat 3,9 % kr ,- Privat 4,1 % kr ,- Ved å se på medianverdiene får man et bredere bilde av lønnsforholdene. Vi ser at, uavhengig av sektor, ligger medianverdien lavere enn gjennomsnittet. Avstanden mellom median- og gjennomsnittslønn er ikke overraskende størst i privat sektor. Det forteller at det er her det er størst spredning på lønnsnivået.

13 Medlemsutvikling i årene Naturviterne hadde 6479 medlemmer pr Medlemsveksten var i 2014 på 463 medlemmer. Det ga en prosentvis vekst på 7,7 % jobber i statlig sektor jobber i kommunal sektor jobber i privat sektor er studenter 107 er selvstendig næringsdrivende 482 er pensjonister 546 medlemmer i kategorien annet

14 Resultat medlemstilbud Naturviternes kjernevirksomhet er å jobbe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det tilbys omfattende service til medlemmer som står i en kritisk fase i arbeidsforholdet. Oppsigelser, omstillinger og nedbemanninger eller arbeidsmiljøproblemer har store konsekvenser for den enkelte, og dette arbeidet har derfor høy prioritet. Naturviterne skal også fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser bl.a. gjennom å tilby medlemsfordeler. Medlemstilbudene i 2014 Bistand i lønns- og tariffspørsmål Juridisk rådgivning og bistand i arbeidslivsspørsmål Advokathjelp i privatsaker Lån og forsikring gjennom DNB Kurs og konferanser Karrieretesten (HPI: Hogans personlighetsinventorium) Tidsskriftet Naturviteren Medlemssider på internett (Min side) Elektronisk nyhetsbrev Faglige nettverkssamlinger Egne tilbud for studenter Ny bank- og forsikringsavtale med Danske Bank og Storebrand Etter en omfattende anbudsrunde, ledet av Akademikernes bank- og forsikringsutvalg, inngikk Naturviterne, sammen med 10 andre foreninger i Akademikerne, i 2014 avtale med Danske Bank og Storebrand. Begrunnelsen for valget er at Danske Bank og Storebrand kom opp med det beste tilbudet både til medlemmene og oss som organisasjon. Dette medlemstilbudet ble gjort klart for lansering f.o.m. 1. januar Vakttelefon og rådgivning på e-post Naturviternes vakttelefon og e-posttjenesten er flittig brukt av medlemmene. Henvendelsene dreier seg om alle arbeidslivets sider, men det er en klar overvekt av spørsmål om lønn. Kurs og konferanser gjennomført i 2014 Grunnkurs for tillitsvalgte Videregående kurs for tillitsvalgte Kurs i lønnsforhandlinger Videregående kurs i forhandlinger Jus i arbeidslivet Kurs i konflikthåndtering Kurs i presentasjonsteknikk Kurs i medietrening Kurs i retorikk Karrieredager Arbeidslivsdag Tariffkonferanse Naturviterforum Nettverkssamling for nyutdannede Nettverkssamling for ledere

15 Miniseminarer for stipendiater Medlemsmøte i Hamar Medlemsmøte i Vadsø Medlemsmøte i Ski Medlemsmøte i Bergen Samling for tillitsvalgte i Fiskeridirektoratet Samling for tillitsvalgte ved NMBU Samling for tillitsvalgte i Mattilsynet Kurs for undervisningspersonalet Frokostmøte: Biologisk mangfold Frokostmøte: Naturvitenskap Frokostmøte: Arealplanlegging Debatt: Fornybar energi Studentmøte Studentstyrekurs Jobbsøkerkurs Nye nettsider og medlemsbladet Naturviteren Nettsider: Etter nesten ett år med planlegging og forberedelser ble nye nettsider lansert 1. juni Den nye nettportalen er nå forbedret med lønnskalkulator for lønnsstatistikken og Min side-funksjon. Medlemmene legger selv inn sine personlige opplysninger som stillingsendringer og kontaktinformasjon. Sidene er også tilpasset mobil og lesebrett. Naturviteren: Foreningen står som utgiver av medlemsbladet Naturviteren. Medlemsbladet kom i 2014 ut i fire utgaver. Redaktør for nr. 1/2014 og nr. 2/2014 var Christine Kristoffersen. Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef, overtok ansvaret som redaktør f.o.m. nr. 3/2014. Fra er Naturviteren utmeldt som medlem av Fagpressen. Redaksjonsråd i 2014: Fra sekretariatet: Merete Skaug, Torbjørn Hundere, Edith Akerø/Ane Fossum Fra medlemmene: Per Rønneberg Hauge, Sunniva Schjetne, Borghild Hillestad, Finn Erlend Ødegård Bladet kom ut med fire utgaver i 2014: Jordvern Slik påvirker klimaendringene jobbene våre! Pensjon Arbeidsglede

16 Økonomi og drift I samsvar med regnskapslovens 3 og 4 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Resultatet for 2014 var kr før tilleggsbevilgninger. Naturviterne hadde i 2014 samlede inntekter på kr De største utgiftspostene i 2014 var: Arbeidskraft kr Medlemsservice/drift kr Politisk virksomhet og driften av det politiske apparatet kr Informasjon og verving kr Bidrag til Akademikerne og andre organisasjoner kr Drift av studentorganisasjonen kr Naturviternes viktigste eiendel er eierandelen i Keysers gate 5. Den økonomiske situasjonen i Naturviterne er dermed stabil og trygg. Som dominerende inntektskilde er kontingenten fra medlemmene avgjørende for forbundets virksomhet. Sekretariatets arbeidsmiljø fungerer bra med daglig åpen kommunikasjon og internsamlinger, statussamtaler og ukentlige sekretariatsmøter. Det ble avholdt utviklingssamtaler på høsten og lønnssamtaler på våren. Sykefraværet i 2014 lå på 3,6 %. Hovedstyrets forslag til vedtak: Hovedstyrets beretning for 2014 tas til etterretning.

17 LM-sak 04/15 Regnskap for 2013 Resultatregnskap pr Vedlagt følger resultatregnskap og balanse med noter, regnskap for Aksjonsfondet og regnskap for Kapitalfondet. Resultat Budsjett Resultat Avvik Noter i kr INNTEKTER Kontingent (brutto) tap på krav Kontingent (netto) Annonser Andre inntekter SUM INNTEKTER SENTRALE STYRER & KOMITEER 5 Forbundsledelse Hovedstyret Tariffkonferanse/Landsmøte Kontroll- og valgkomité NLR-konferanse SUM POLITISK AKTIVITET 6 Tariffutvalg Nettverk/Samf.pol.arbeid Naturviterforum Karriererådgivning Nye karrieredager Regionale medlemsmøter Faglige arrangementer SUM ANDRE ORGANISASJONER 7 Kontingent Akademikerne Andre kontingenter SUM ARBEIDSKRAFT 8 Lønn ansatte Refusjon sykepenger/fødselspenger Frikjøp OJK Kjøp av tjenester Pensjonsforsikr.& sos. utg Rekruttering Opplæring ansatte SUM

18 Resultat Budsjett Resultat Avvik Noter i kr DRIFT 9 Drift/vedlikehold IT-kostnader IT-kostnader - nyinnkjøp Maskiner, inventar, utstyr Porto/telefon Kontorrekvisita/Faglitteratur Diverse honorarer SUM MEDLEMSSERVICE 10 Reise ifm medlemskontakt SUM KURS/OPPLÆRING 11 Kurs / opplæring SUM VERVING 12 Verveaktivitet/vervepremier SUM INFORMASJON 13 Informasjon/markedsføring Profilering Naturviteren SUM STUDENTER 14 Premiering lokallag og ambassadører Studentkontakt Naturviterstudentene Studentstyret Studentlandsmøtet Eksterne kurs/arrangementer Ulykkesforsikring studenter Studentkampanje SUM SUM KOSTNADER FØR FINANS RESULTAT FØR FINANS

19 Resultat Budsjett Resultat Avvik i Noter kr FINANS Finans- og rentekostnader Finans- og renteinntekter SUM DRIFTSRESULTAT TILLEGGSBEVILGNINGER/ANDRE ENDRINGER Merkevareprosjektet Nye nettsider Forskningsprosjekt SUM RESULTAT FØR AVSETNINGER: AVSETNINGER Fra annen egenkapital Fra hovedstyrets disposisjon RESULTAT

20 Balanse pr Tall i kroner Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER OG LANGSIKTIG FORDR. Kontorlokaler Inventar og utstyr 212 Andel eiendeler K Lån til Sameiet K SUM ANLEGGSMIDLER OG LANGSIKTIGE FORDRINGER OMLØPSMIDLER Markedsbaserte omløpsmidler Kundefordringer Mellomregning Aksjonsfondet Mellomregning Kapitalfondet Andre fordringer Forskuddsbet. kostnader / påløpte inntekter Bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 22 Annen fri egenkapital Kapitalfond Hovedstyrets disposisjonsfond Andel egenkapital K SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Pantelån i DnB NOR SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Skyldig moms, skattetrekk, arb.g.avg, f.penger Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld K SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

21 Noter pr Regnskapsprinsipper Foreningen er omfattet av regnskapsloven og visse tilpasninger er foretatt i oppstillingsplanen og i notene. Endringer i prinsipp er korrigert mot egenkapital. Se egen noteoppstilling for dette. Videre er det også besluttet i 2013 å innarbeide kapitalfondet i egenkapitalen til Naturviterne. Dette fremkommer også som en egenkapital justering. Årsregnskapet er dermed utarbeidet i henhold til norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Aksjer og andre verdipapirer Aksjer og andre verdipapirer vurderes til anskaffelseskost med mindre de har en virkelig verdi som er lavere. Faller grunnlaget for nedskrivning bort blir nedskrivningen reversert. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra investeringer inntektsføres som annen finansinntekt. Inntektsføringsprinsipper Medlemskontingenter inntektsføres i den periode kontingenten gjelder. Annonseinntekter tas til inntekt ved innrykk av annonsen, mens abonnementsinntekter registreres ved levering av tidsskrift. Andre inntekter registreres i den periode tjenesten eller varen blir levert. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Pensjonsforpliktelser Foreningen har en ytelsesbasert pensjonsforpliktelser for sine ansatte. Utgifter blir kostnadsført fortløpende. Sameiet/Skatt DNV og Naturviterne eier bygget i felleskap. De to foreningene har dannet et sameie som står for driften av bygget. Halvparten av bygget disponeres av DNV og Naturviterne mens den andre halvparten leies ut til eksterne næringsdrivende. Som en følge av at halvparten av bygget er utleid til eksterne kommer foreningene i skatteposisjon for det skattemessige resultat i sameiet. Verdien av Sameiet K5 er bokført etter bruttometoden. 2 Kontingenter Netto kontingentinngang utgjør kr for Dette er kr under budsjett. Årets konstaterte tap er på kr

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I MEDLEMME Naturviternes årsmelding 2009 Krise og endringer mulighetenes marked? Finn Roar BrUun Leder «Vi er med og gir trygghet for at arbeidslivets rettigheter

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer