Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015."

Transkript

1 LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort på nettsider og i elektronisk nyhetsbrev i november 2014, samt i tidsskriftet Naturviteren i desember Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar Kravene som stilles i vedtektenes 3-2 er således oppfylt. Hovedstyret innkaller til landsmøte 12. mars 2015 kl på Thon Hotel Opera, med følgende forslag til dagsorden: 1. Åpning, opprop og konstituering 2. Leders tale 3. Hovedstyrets beretning for 2013 og Regnskap for 2013 og Rammebudsjett for 2016 og Medlemskontingent 7. Naturviternes samfunnspolitiske plattform 8. Naturviternes tariffpolitiske plattform 9. Vedtektsendringer 10. Innkomne saker - Vedtekter for Naturviternes fond 11. Retningslinjer for valgkomiteene 12. Valg 13. Avslutning

2 Forslag til forretningsorden: Registrering Det foretas navneopprop ved møtestart. Endringer i representasjon må meddeles slik ordstyrer bestemmer. Fullmakter Det er ikke tillatt å stemme med fullmakt. Tale-, forslags- og stemmerett Landsmøtets representanter har tale-, forslags- og stemmerett. Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt årsberetning, regnskap og annet som angår tidligere års disposisjoner gjort av hovedstyret. Generalsekretæren har talerett. Landsmøtet kan også gi andre talerett til oppklaring/orientering. Åpent møte Møtet er åpent for inviterte, medlemmer og presse, dog uten tale, forslags- og stemmerett. Taletid Ordstyrer kan innføre begrensning i taletid. Representantene kan få ordet bare en gang til samme spørsmål angående forretningsorden. Replikk Det er kun tillatt med korte replikker direkte til ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskifte. Dog kan svar tillates fra innleggsholder. Forslag Forslag må foreligge skriftlig og undertegnet av forslagsstiller, umiddelbart etter det innlegg hvor forslaget er fremsatt. Det er ikke adgang til å fremme eller trekke forslag etter at strek er satt. Forslag som ikke har sammenheng med de på dagsorden oppførte saker, kan ikke behandles. Forslag til uttalelser må fremmes i forbindelse med generaldebatten etter lederens tale. Merknader til årsberetning som vedlegges protokollen, står som forslagsstillers synspunkt. Utsettelsesforslag tas opp til votering umiddelbart. Strek Ordstyrer kan foreslå at det settes strek for debatt. Strek settes når en sak anses tilstrekkelig belyst. Når strek er satt, refereres talelisten. Votering

3 Ordstyrer skal klart tilkjenne når en sak er tatt opp til votering. Fra det øyeblikk er det ikke anledning til å gi noen representant ordet til saken. Ordstyrer skal referere alle de innleverte forslag etter at saken er tatt opp til votering. Det anvendes normalt åpen votering. Ved valg og når landsmøtet bestemmer det brukes skriftlig avstemming. Kun avgitte stemmer teller med. Blanke stemmer anses for ikke avgitt. Sekretariatet er tellekorps. Ikrafttredelse Endringer av lover / vedtekter trer i kraft når de er vedtatt. Godkjenning Landsmøtet velger to representanter til å underskrive protokollen sammen med ordfører. Hovedstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet 2015 erklæres lovlig satt. Forslag til dagsorden godkjennes. Forslag til forretningsorden godkjennes.. og. undertegner protokollen sammen med ordstyrer.

4 LM-sak 03/15 Hovedstyrets beretning for 2013 Se vedlegg. Hovedstyrets forslag til vedtak: Hovedstyrets beretning for 2013 tas til etterretning.

5 LM-sak 03/15 Hovedstyrets beretning for 2014 Årsberetning for 2014 Naturviterkompetansen som grunnlag for demokrati Grunnloven feiret 200-års jubileum i Det som skjedde i Norge på slutten av napoleonskrigene fikk avgjørende betydning for demokrati og kunnskapsdannelse i vårt land. Mange prosesser som da startet la grunnlaget for at vi kunne bli selvstendige som nasjon i Eget universitet i Oslo var særdeles viktig for å kunne utdanne våre egne embetsmenn og akademikere. Dette la grunnlaget for forskning på viktige fagområder og naturressurser. Vi fikk fire viktige faglige retninger på Universitetet i Oslo: jus, medisin, teologi og naturvitenskap. Alle viktige fagområder for bygging av landet, men naturvitenskap står i særstilling fordi kunnskapen om Norges naturressurser ga mulighet til økonomisk utnyttelse, og dermed grunnlag for økt velferd. Kunnskap om dette var en viktig strategisk ressurs for Norge. Helt siden vi fikk universitet og grunnlov har kartlegging av naturressurser vært viktig. Det har vært en basis for en tradisjon med kompetansebasert forvaltning som vi kan være stolte av. Naturviterkompetansen har vært med fra starten. I dag er våre medlemmers kompetanse en garanti for bærekraftige løsninger i hele samfunnet har vært et fantastisk år for Naturviterne med rekordhøy medlemsvekst både blant yrkesaktive og studenter. Studentarbeidet går godt og vi har nå lokallag ved alle universiteter med tunge naturfaglige miljøer. Dette er viktig for Naturviterne fordi det legger grunnlaget for en fortsatt vekst blant yrkesaktive når studentene får jobb. Vi får også smitteeffekten ved at de nyutdannede får jobb i nye bedrifter og bransjer. Gode tillitsvalgte er en magnet for medlemsverving. Jeg er optimistisk med hensyn til Naturviternes medlemsgrunnlag i årene som kommer. Vi vil vokse i alle sektorer, men særlig innen forskning, UH-sektoren og private virksomheter. Naturviterne har et høyt aktivitetsnivå med mange medlemsarrangementer og kurs over hele landet. Våre forhandlere og rådgivere gir hver dag god hjelp til medlemmer som trenger råd og støtte. Et fagforeningsmedlemskap gir stor sikkerhet og er en ressurs. Vi ønsker at medlemmene skal få et godt medlemstilbud og trygghet med sitt medlemskap i Naturviterne. Lojalitet til og stolthet for Naturviterne er vår viktigste ressurs. sign Finn Roar Bruun Forbundsleder Naturviterne

6 Samfunnspolitikk 2014 har vært et interessant år sett med samfunnspolitiske øyne. Det første hele året med ny regjering og ikke minst Høyre og FrPs første egne budsjett. Dette har gitt Naturviterne mye å ta tak i. Vi deltok blant annet på muntlig høring i Energi- og miljøkomiteen. Våre hovedpunkter her var at bevilgningene til Miljødirektoratet og skogvern måtte økes. Vi formidlet at en reduksjon i bevilgningene til Miljødirektoratet på sikt vil føre til reduksjon, og i verste fall bortfall av et svært viktig kompetansemiljø i norsk naturforvaltning. I tillegg poengterte vi betydningen av at regjeringen må ta grep som bidrar til det grønne skiftet. Vi leverte også innspill til Akademikerne som fremførte disse for Finanskomiteen. Hovedbudskapet var betydningen av å få et skatte- og avgiftssystem som oppmuntrer til miljøvennlige valg. Vi har også svart på flere skriftlige høringer. Forslag til endringer i naturmangfoldloven, innspill til folkehelsemelding og perspektiver på innføring av klimalov har vært tre av de mest omfattende. Vi har også avholdt debattmøter om biologisk mangfold, fornybar energi og arealplanlegging. De to førstnevnte med politikere som innledere eller debattanter, mens sistnevnte hadde en akademisk innfallsvinkel. Vi hadde også et fullsatt møte under Arendalsuka, med tema jordvern. Seks profilerte politikere stilte til debatt etter at Arne Bardalen fra Norsk institutt for skog og landskap hadde gitt en faglig innledning. Vi hadde også stand under Arendalsuka hvor vi fikk markedsført Naturviterne på en god måte. De to siste Naturviternotatene ble utgitt i 2014: Arealforvaltning Forskning Notatserien er nå ferdigstilt og er blitt utarbeidet på bakgrunn av innspill fra ekspertgrupper utvalgt blant medlemmene.

7 Kort tilbakeblikk 2014 Naturviterne fortsetter sitt engasjement for et styrket jordvern etter oppropet #styrkjordvernet høsten 2013 som vi satte i gang. Flere kronikker og leserinnlegg publiseres i januar og februar, bl.a. i Dagens Næringsliv og Aftenposten. I mars deltok vi på en høring i næringskomitén på Stortinget og etter høringen vedtok de enstemmig at de vil be regjeringen om å utarbeide en strategi for jordvern. Naturviternes leder Finn Roar Bruun roser politikernes innstilling i denne saken i et intervju med NRK Østlandet. Et forslag om fusjon mellom Norske Arkitekter og Norske landskapsarkitekters forening fikk ikke flertall på NLA sitt årsmøte. Dette er vi svært godt fornøyd med, uttrykte Alf Støle, landskapsarkitekt og tillitsvalgt i Naturviterne. Saken skapte diskusjon og stor uenighet da en fusjon ville ha betydd automatisk innmelding i AFAG. I april deltar Finn Roar Bruun på en konferanse om rekruttering til landbruket. Samtidig kommer en kronikk om tema på trykk i Nationen. Heidi Knutsen, Naturviterne og NILF, velges inn i interimstyret i forbindelse med sammenslåing av de tre forskningsinstituttene Bioforsk, Norsk Institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Arbeidsmarkedet for nyutdannede geologer endrer seg som en følge av nye tider i oljebransjen. Finn Roar Bruun oppfordrer studenter og nyutdannede om å justere seg inn mot jobber utenom oljesektoren, som f.eks. rassikring, forskning og klimatilpasning. Naturviterne deltar som støttespiller i årets TV-aksjon Vann forandrer alt, i regi av Kirkens Nødhjelp. En felles kronikk med Anne-Marie Helland, generalsekretær i KN og Finn Roar Bruun, kommer på trykk i Dagsavisen i oktober. Vedtak om sammenslåing av fylkesmannsembetene i Agderfylkene bidrar til usikkerhet om arbeidsplasser, spesielt i Aust-Agder. Naturviternes tillitsvalgte vil få bistand fra sekretariatet i oppfølging av dette i møter utover Kronikker: Matjorden må vernes Dagens næringsliv - januar Jordtrøbbel gir mattrøbbel Aftenposten januar Kompetansebehovet øker Nationen april Tørster etter mer kunnskap Dagsavisen - oktober Spalte i Avisa Nordland: Hel ved Bjørk ikke bare ved La humla suse Trær i byen mytologisk bindeledd mellom menneske og natur Trevirke Avkom spredd for alle vinder Kan vi legge mennesker i dvale gjennom vinteren?

8 Kommune LØNNSUTVIKLING FOR KOMMUNALT ANSATTE MEDLEMMER: ØKNING 4,3 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN: kr ,- Ved tariffoppgjøret i 2014 kom ikke partene til enighet og saken ble oversendt Riksmekleren til behandling. Meklingen tok lang tid, spesielt på grunn av diskusjonene rundt en ny arbeidstidsavtale og endringer i strukturen for minstelønninger. Det var fire lærerorganisasjoner som sa nei til Riksmeklerens skisse, og deres streik varte til 1. september. Informasjonsskriv ble sendt alle medlemmer i Naturviterne - Kommune før de lokale forhandlingene. Dokumentet tar for seg de fleste sider ved forhandlinger etter kapittel 3 og 5 i KS-området. Forhandlingene mellom Naturviterne og Norges Fjellstyresamband ble gjennomført i juni, med en ramme som i KS-området. Lønnsforhandlingene etter kapittel 3 og 5 har stort sett forløpt på en god måte, og det er meldt om svært få brudd i Fylkeskontakter Det er fylkeskontakter i 15 av 19 fylker. Aktiviteten i fylkene er forskjellig, og noen steder er det ønskelig med mer aktivitet. Styret har derfor utarbeidet nye retningslinjer for fylkeskontaktene. Ved lokale forhandlinger er det mange som kontakter fylkeskontakten for råd og bistand. Det ble arrangert en fylkeskontaktsamling i Roma i september. Temaene var fylkeskontaktenes rolle, tariffoppgjøret 2014, utfordringer for undervisningssektoren og generelle orienteringer. Styret i Naturviterne Kommune har bestått av: Ragnhild Saakvitne (leder) Jarl Devik (nestleder) Rune Hedegart Jan Robert Brandsdal Jon Stamnes Erik Lunde (vara) Det har blitt avholdt jevnlige møter i styret hvor krav til sentrale forhandlinger, høringer, rekruttering, retningslinjer, kurs og opplæringsaktivitet har blitt behandlet.

9 Stat LØNNSUTVIKLING FOR STATLIG ANSATTE MEDLEMMER: ØKNING 3,9 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN: kr ,- Naturviterne og Akademikerne gikk inn i hovedoppgjøret 2014 med krav og forventninger om en omlegging av statens lønns- og forhandlingssystem. På dette området lyktes man ikke å få til store endringer, noe som var skuffende. Mer positivt var det at man oppnådde en historisk god fordeling til lokale forhandlinger. Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret var på 3,34 %, hvor overheng og glidning utgjorde henholdsvis 0,8 % og 0,5 %. Det ble avtalt et generelt tillegg på 1,9 % per 1. mai, sentrale tiltak på 0,08 % per 1. juli, og lokal avsetning på 1,75 % pr 1. august. Styret i Naturviterne - Stat har bestått av: Anne Camilla Bergkvist (leder) Dagfinn Hatløy (nestleder) Alf E. Støle Morten Ingebrigtsen Wedege Jan Terje Strømsæther (erstattet Ing-Lill Pavall) Larus Thor Kristjansson (vara) Det ble avholdt fire styremøter og en styresamling i Høstkonferansen for tillitsvalgte i statssektoren ble avholdt i Paris i september.

10 Privat LØNNSUTVIKLING FOR PRIVAT ANSATTE MEDLEMMER: ØKNING 4,1 %, GJENNOMSNITTLIG ÅRSLØNN: ,- Perioden har vært preget av omstillinger i form av omstrukturering og nedbemanning. Sekretariatet har, sammen med våre tillitsvalgte, søkt å bidra til godt samarbeid med arbeidsgiversiden og fremforhandle gode løsninger for våre medlemmer. Etter at ny lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft fra 1. januar 2014, har mange virksomheter endret eller foreslått endringer i de ansattes pensjonsordninger. Naturviterne har bistått i disse prosessene, og jobbet for at våre medlemmer skal få beholde akseptable og gode pensjonsordninger. I tillegg til forhandlinger om lønn og særavtaler i den enkelte virksomhet,har hovedavtalene med NHO, Spekter og Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon blitt reforhandlet. Medlemspleie, synliggjøring og rekruttering av nye medlemmer har vært sentrale temaer for styret i privat sektor. Det ble arrangert felles konferanse for tillitsvalgte i privat sektor i London. Styret har i tillegg til ordinære møter hatt styremøter og synlighetstiltak blant annet hos Nofima i Ås og på Statoils forskningssenter på Rotvoll i Trondheim. Det ble holdt medlemsmøte om omorganisering hos AT Skog i Skien, og temakveld om omstilling i Trondheim. Styret har også sendt ut egen sommer- og julehilsen til medlemmene i privat sektor. Styret i Naturviterne - Privat har bestått av: Ragnhild Borchsenius (leder) Rune Aas (nestleder) Kim Viggo Weiby Paulsen Atle Veddegjerde Anja Johansen Haugerud Sigrid Stokke (vara) Siv Heia Uldal byttet jobb fra privat til statlig sektor og gikk derfor ut av styret. Kim Viggo Weiby Paulsen, som var 1. varamedlem, ble fast styremedlem.

11 Naturviterstudentene 2014 har vært et aktivt og innholdsrikt år for Naturviterstudentene. I høst gjennomførte vi tidenes beste høstkampanje, hvor vi fikk nesten 500 nye medlemmer! Det ble gjort en strålende innsats av alle lokallag for å få det til. Studentmøtet 2014 ble holdt mars i Oslo. Delegater fra alle aktive studiesteder var representert. Første dagen ble brukt til omvisning på Vulkanområdet og Energisentralen, mens andre dag var viet til ordinære landsmøtesaker. Ved starten av høstsemesteret var vi tidlig ute på stands rundt om på universitetene. I Oslo arrangerte lokallaget Naturviterløpet, et rebusløp for nye studenter ved molekylærbiologi-studiet. Arrangementet var svært vellykket og vil bli videreført til neste kampanjeperiode. På NMBU hadde lokallaget et interessant foredrag om hvordan man skal skaffe nok mat til alle i en verden med befolkningsvekst og klimaendringer. Over 130 personer deltok på arrangementet, hvor man også fikk servert framtidsmat. Mat og drikke har vært aktuelt denne høsten. Vinkurs er fortsatt populært og har blitt arrangert på alle studiesteder. I tillegg har lokallagene arrangert turer til sjokoladefabrikker, bryggerier, kaffebrennerier og en økologisk gård. Naturviterstudentenes lokallag: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) UiT Norges arktiske universitet (UiT) Studentkontakter: Maria Wold (UiB) t.o.m. mai 2014, Marte Kolloen (NMBU) t.o.m. mai 2014, Anna Lundstein (NMBU) fra august 2014, Gunn-Helen Moen (UiO) t.o.m. mai 2014 og Victoria Ariel Bjørnestad (UiO) fra august Styret i Naturviterstudentene: Ida V. Vartdal (NMBU) - leder Marte Kolloen (NMBU) - nestleder Kristine Gonsolt (UiT) Jan Sigurd Blackstad (UiO) Stian Ve Lundberg (UiB) Mare Olsen (NMBU) 1. vara Aina Alice Olsen (NTNU) - 2. vara

12 Sammendrag lønnsutvikling 2014 Lønnstallene for 2014 ble innhentet på en ny måte. Vi har nå valgt å benytte Min side på nettsidene for å samle inn lønnsdata. Innhentingen av data er ved årsskiftet ikke avsluttet, men det kan allerede nå fastslås at det var en bedre lønnsutvikling i 2014 enn foregående år. Økningen er på 4 % mot 2,3 % i At det var hovedoppgjør i 2014 er nok noe av forklaringen på dette. Gjennomsnittlig lønnsvekst Naturviterne 2014 Sektor Økning prosent Gjennomsnittlig årslønn Alle medlemmer 4,0 % kr ,- Kommune 4,3 % kr ,- Stat 3,9 % kr ,- Privat 4,1 % kr ,- Ved å se på medianverdiene får man et bredere bilde av lønnsforholdene. Vi ser at, uavhengig av sektor, ligger medianverdien lavere enn gjennomsnittet. Avstanden mellom median- og gjennomsnittslønn er ikke overraskende størst i privat sektor. Det forteller at det er her det er størst spredning på lønnsnivået.

13 Medlemsutvikling i årene Naturviterne hadde 6479 medlemmer pr Medlemsveksten var i 2014 på 463 medlemmer. Det ga en prosentvis vekst på 7,7 % jobber i statlig sektor jobber i kommunal sektor jobber i privat sektor er studenter 107 er selvstendig næringsdrivende 482 er pensjonister 546 medlemmer i kategorien annet

14 Resultat medlemstilbud Naturviternes kjernevirksomhet er å jobbe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det tilbys omfattende service til medlemmer som står i en kritisk fase i arbeidsforholdet. Oppsigelser, omstillinger og nedbemanninger eller arbeidsmiljøproblemer har store konsekvenser for den enkelte, og dette arbeidet har derfor høy prioritet. Naturviterne skal også fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser bl.a. gjennom å tilby medlemsfordeler. Medlemstilbudene i 2014 Bistand i lønns- og tariffspørsmål Juridisk rådgivning og bistand i arbeidslivsspørsmål Advokathjelp i privatsaker Lån og forsikring gjennom DNB Kurs og konferanser Karrieretesten (HPI: Hogans personlighetsinventorium) Tidsskriftet Naturviteren Medlemssider på internett (Min side) Elektronisk nyhetsbrev Faglige nettverkssamlinger Egne tilbud for studenter Ny bank- og forsikringsavtale med Danske Bank og Storebrand Etter en omfattende anbudsrunde, ledet av Akademikernes bank- og forsikringsutvalg, inngikk Naturviterne, sammen med 10 andre foreninger i Akademikerne, i 2014 avtale med Danske Bank og Storebrand. Begrunnelsen for valget er at Danske Bank og Storebrand kom opp med det beste tilbudet både til medlemmene og oss som organisasjon. Dette medlemstilbudet ble gjort klart for lansering f.o.m. 1. januar Vakttelefon og rådgivning på e-post Naturviternes vakttelefon og e-posttjenesten er flittig brukt av medlemmene. Henvendelsene dreier seg om alle arbeidslivets sider, men det er en klar overvekt av spørsmål om lønn. Kurs og konferanser gjennomført i 2014 Grunnkurs for tillitsvalgte Videregående kurs for tillitsvalgte Kurs i lønnsforhandlinger Videregående kurs i forhandlinger Jus i arbeidslivet Kurs i konflikthåndtering Kurs i presentasjonsteknikk Kurs i medietrening Kurs i retorikk Karrieredager Arbeidslivsdag Tariffkonferanse Naturviterforum Nettverkssamling for nyutdannede Nettverkssamling for ledere

15 Miniseminarer for stipendiater Medlemsmøte i Hamar Medlemsmøte i Vadsø Medlemsmøte i Ski Medlemsmøte i Bergen Samling for tillitsvalgte i Fiskeridirektoratet Samling for tillitsvalgte ved NMBU Samling for tillitsvalgte i Mattilsynet Kurs for undervisningspersonalet Frokostmøte: Biologisk mangfold Frokostmøte: Naturvitenskap Frokostmøte: Arealplanlegging Debatt: Fornybar energi Studentmøte Studentstyrekurs Jobbsøkerkurs Nye nettsider og medlemsbladet Naturviteren Nettsider: Etter nesten ett år med planlegging og forberedelser ble nye nettsider lansert 1. juni Den nye nettportalen er nå forbedret med lønnskalkulator for lønnsstatistikken og Min side-funksjon. Medlemmene legger selv inn sine personlige opplysninger som stillingsendringer og kontaktinformasjon. Sidene er også tilpasset mobil og lesebrett. Naturviteren: Foreningen står som utgiver av medlemsbladet Naturviteren. Medlemsbladet kom i 2014 ut i fire utgaver. Redaktør for nr. 1/2014 og nr. 2/2014 var Christine Kristoffersen. Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef, overtok ansvaret som redaktør f.o.m. nr. 3/2014. Fra er Naturviteren utmeldt som medlem av Fagpressen. Redaksjonsråd i 2014: Fra sekretariatet: Merete Skaug, Torbjørn Hundere, Edith Akerø/Ane Fossum Fra medlemmene: Per Rønneberg Hauge, Sunniva Schjetne, Borghild Hillestad, Finn Erlend Ødegård Bladet kom ut med fire utgaver i 2014: Jordvern Slik påvirker klimaendringene jobbene våre! Pensjon Arbeidsglede

16 Økonomi og drift I samsvar med regnskapslovens 3 og 4 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Resultatet for 2014 var kr før tilleggsbevilgninger. Naturviterne hadde i 2014 samlede inntekter på kr De største utgiftspostene i 2014 var: Arbeidskraft kr Medlemsservice/drift kr Politisk virksomhet og driften av det politiske apparatet kr Informasjon og verving kr Bidrag til Akademikerne og andre organisasjoner kr Drift av studentorganisasjonen kr Naturviternes viktigste eiendel er eierandelen i Keysers gate 5. Den økonomiske situasjonen i Naturviterne er dermed stabil og trygg. Som dominerende inntektskilde er kontingenten fra medlemmene avgjørende for forbundets virksomhet. Sekretariatets arbeidsmiljø fungerer bra med daglig åpen kommunikasjon og internsamlinger, statussamtaler og ukentlige sekretariatsmøter. Det ble avholdt utviklingssamtaler på høsten og lønnssamtaler på våren. Sykefraværet i 2014 lå på 3,6 %. Hovedstyrets forslag til vedtak: Hovedstyrets beretning for 2014 tas til etterretning.

17 LM-sak 04/15 Regnskap for 2013 Resultatregnskap pr Vedlagt følger resultatregnskap og balanse med noter, regnskap for Aksjonsfondet og regnskap for Kapitalfondet. Resultat Budsjett Resultat Avvik Noter i kr INNTEKTER Kontingent (brutto) tap på krav Kontingent (netto) Annonser Andre inntekter SUM INNTEKTER SENTRALE STYRER & KOMITEER 5 Forbundsledelse Hovedstyret Tariffkonferanse/Landsmøte Kontroll- og valgkomité NLR-konferanse SUM POLITISK AKTIVITET 6 Tariffutvalg Nettverk/Samf.pol.arbeid Naturviterforum Karriererådgivning Nye karrieredager Regionale medlemsmøter Faglige arrangementer SUM ANDRE ORGANISASJONER 7 Kontingent Akademikerne Andre kontingenter SUM ARBEIDSKRAFT 8 Lønn ansatte Refusjon sykepenger/fødselspenger Frikjøp OJK Kjøp av tjenester Pensjonsforsikr.& sos. utg Rekruttering Opplæring ansatte SUM

18 Resultat Budsjett Resultat Avvik Noter i kr DRIFT 9 Drift/vedlikehold IT-kostnader IT-kostnader - nyinnkjøp Maskiner, inventar, utstyr Porto/telefon Kontorrekvisita/Faglitteratur Diverse honorarer SUM MEDLEMSSERVICE 10 Reise ifm medlemskontakt SUM KURS/OPPLÆRING 11 Kurs / opplæring SUM VERVING 12 Verveaktivitet/vervepremier SUM INFORMASJON 13 Informasjon/markedsføring Profilering Naturviteren SUM STUDENTER 14 Premiering lokallag og ambassadører Studentkontakt Naturviterstudentene Studentstyret Studentlandsmøtet Eksterne kurs/arrangementer Ulykkesforsikring studenter Studentkampanje SUM SUM KOSTNADER FØR FINANS RESULTAT FØR FINANS

19 Resultat Budsjett Resultat Avvik i Noter kr FINANS Finans- og rentekostnader Finans- og renteinntekter SUM DRIFTSRESULTAT TILLEGGSBEVILGNINGER/ANDRE ENDRINGER Merkevareprosjektet Nye nettsider Forskningsprosjekt SUM RESULTAT FØR AVSETNINGER: AVSETNINGER Fra annen egenkapital Fra hovedstyrets disposisjon RESULTAT

20 Balanse pr Tall i kroner Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER OG LANGSIKTIG FORDR. Kontorlokaler Inventar og utstyr 212 Andel eiendeler K Lån til Sameiet K SUM ANLEGGSMIDLER OG LANGSIKTIGE FORDRINGER OMLØPSMIDLER Markedsbaserte omløpsmidler Kundefordringer Mellomregning Aksjonsfondet Mellomregning Kapitalfondet Andre fordringer Forskuddsbet. kostnader / påløpte inntekter Bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 22 Annen fri egenkapital Kapitalfond Hovedstyrets disposisjonsfond Andel egenkapital K SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Pantelån i DnB NOR SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Skyldig moms, skattetrekk, arb.g.avg, f.penger Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld K SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

21 Noter pr Regnskapsprinsipper Foreningen er omfattet av regnskapsloven og visse tilpasninger er foretatt i oppstillingsplanen og i notene. Endringer i prinsipp er korrigert mot egenkapital. Se egen noteoppstilling for dette. Videre er det også besluttet i 2013 å innarbeide kapitalfondet i egenkapitalen til Naturviterne. Dette fremkommer også som en egenkapital justering. Årsregnskapet er dermed utarbeidet i henhold til norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Aksjer og andre verdipapirer Aksjer og andre verdipapirer vurderes til anskaffelseskost med mindre de har en virkelig verdi som er lavere. Faller grunnlaget for nedskrivning bort blir nedskrivningen reversert. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra investeringer inntektsføres som annen finansinntekt. Inntektsføringsprinsipper Medlemskontingenter inntektsføres i den periode kontingenten gjelder. Annonseinntekter tas til inntekt ved innrykk av annonsen, mens abonnementsinntekter registreres ved levering av tidsskrift. Andre inntekter registreres i den periode tjenesten eller varen blir levert. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Pensjonsforpliktelser Foreningen har en ytelsesbasert pensjonsforpliktelser for sine ansatte. Utgifter blir kostnadsført fortløpende. Sameiet/Skatt DNV og Naturviterne eier bygget i felleskap. De to foreningene har dannet et sameie som står for driften av bygget. Halvparten av bygget disponeres av DNV og Naturviterne mens den andre halvparten leies ut til eksterne næringsdrivende. Som en følge av at halvparten av bygget er utleid til eksterne kommer foreningene i skatteposisjon for det skattemessige resultat i sameiet. Verdien av Sameiet K5 er bokført etter bruttometoden. 2 Kontingenter Netto kontingentinngang utgjør kr for Dette er kr under budsjett. Årets konstaterte tap er på kr

Med hjerte for bærekraft. Hovedstyrets årsberetning 2014 1

Med hjerte for bærekraft. Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Med hjerte for bærekraft Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Naturviterkompetansen som grunnlag for demokrati Grunnloven feiret 200-års jubileum i 2014. Det som skjedde i Norge på slutten av napoleonskrigene

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 70 /12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 JP/ 02.11.12 Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Resultatregnskapet for 3 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 4 788 813. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 56-12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 JP/16.08.12 Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 3 153 600. Påløpte OU-inntekter

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 Resultatregnskapet for 3. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 211 056. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Naturviterne skal vise veg i det grønne skiftet

Naturviterne skal vise veg i det grønne skiftet Hovedstyrets årsberetning 2015 Naturviterne skal vise veg i det grønne skiftet Året 2015 vil markere seg om ett grønt år. Uttrykket det grønne skiftet ble årets ord mest brukte nyord, ifølge Språkrådet.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer