RDA Bedriftsprogrammet. Seniorrådgiver Terje Berntsen 18.Mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RDA Bedriftsprogrammet. Seniorrådgiver Terje Berntsen 18.Mars 2011"

Transkript

1 RDA Bedriftsprogrammet Seniorrådgiver Terje Berntsen 18.Mars 2011

2 Innovasjon Norge støtter de bedriftene som skaper morgendagens næringsliv. Gunn Ovesen, adm.dir i Innovasjon Norge Foto: Johnny Syversen / Innovasjon Norge

3 Dagens tema: Næringsretta RDA Har du et prosjekt du brenner for å få gjennomført, men som koster for mye og har for høy risiko? Næringsforeningen, i samarbeid med Innovasjon Norge Troms, inviterer til et lunsjseminar om hvilke muligheter de næringsrettede RDA-midlene gir deg. Seniorrådgiver Terje Berntsen ved Innovasjon Norge Troms vil orientere, og svare på spørsmål, som kan bidra til at disse prosjektene kanskje kan realiseres. Terje er koordinator for RDA Bedriftsprogrammet i IN og en del av RDAsekretariatet i Troms fylke. 3

4 Kilde: IN Disposisjon 1. Hva er Innovasjon Norge 2. Strukturen i Troms 3. INs rolle som finansiør i Troms 4. RDA (og RUP) 5. Støttemuligheter/begrensninger (EØS-reglene) 6. Avslutning

5 Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt Fremmer norske bedrifters omdømme 5 Foto: Siv Nærø/ Innovasjon Norge

6 Formålsparagraf Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. 6

7 En internasjonal organisasjon

8 Fra lokale ideer til globale muligheter Kontor i utlandet Ditt distriktskontor Kontor i utlandet Kontor i utlandet 8

9 Våre tjenester Profilering Finansiering Kompetanse Nettverk Rådgivning 9

10 Vi utfordrer deg Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale ambisjoner? Vil du skape en sterk merkevare? 10

11 Vi prioriterer seks sektorer i 2011 Energi og miljø Helse Landbruk Marin Olje og gass / Maritim Reiseliv IKT Kultur og opplevelse 11

12 Troms 2010 Satsing Antall Total Energi og miljø Helse IKT Kultur og opplevelse Landbruk Marin Maritim Olje og gass Reiseliv Ikke satsingsområde Total

13 INs Prioriterte arbeidsområder Entreprenørskap Innovasjonsmiljø Vekstforetak

14 Vi kan mer enn finansiering Vi stiller krav til deg Vi hjelper deg ut i verden

15 Næringsvise sysselsettingsandeler 2009 Troms Norge Primæringer 4 % 3 % Industri og bergverk 5 % 10 % Energi og petroleum 1 % 2 % Bygg og anlegg 7 % 7 % Reiseliv 6 % 5 % Private tjenester 34 % 42 % Offentlig sektor 42 % 30 % Foto: Hege Widerøe Kilde: Konjunkturbarometeret for Nord-Norge

16 Kilde: IN Innvilget Troms fylke Virkemiddel: Tilskudd bedriftsutvikl. 183,1 126,0 125,1 Andre tilskudd/program 84,9 121,4 70,7 Risikolån 35,3 161,2 65,6 Lavrisikolån 256,0 341,5 215,4 Sum 559,0 750,1 476,8

17 Kilde: IN Utlånsportefølje og garantier Troms Saldo pr : Risikolån Lavrisikolån Garantier Sum lån og garantier 247,2 mill kr 1 297,6 mill kr 236,0 mill kr 1 780,8 mill kr Innvilget årlige tilskudd Sum aktive tilskudd 200 mill kr 800 mill kr Foto: Siv Nærø

18 Nordlys, 7. januar 2011

19

20 Resultat NYSKAPING VEKST OMSTILLING Idé Utvikling Kommersialisering Konsolidering Omstilling Tid Tilskudd Risikolån/ansv.lån Såkornkapital Grunnfinansieringslån Egenkapital Tilskudd

21 Tilbud til nyetablerere i Troms Avklaringskurs Skal skal ikke Etablererskolen i Troms Styrekompetansekurs (BI) Temakurs Nettverksgrupper Mentortjeneste for unge BLÅST Glasshytta i Tromsø AS Foto: Tove Forså/Innovasjon Norge Ung gründer (prosjekter på høgskoler/universitet) Stipend (Etablerer-/Inkubator-/BU-stipend)

22 Aktuelle ordninger - bedriftsindividuelle Finansiering Lån -> nærmere detaljer følger Tilskudd -> nærmere detaljer følger Etablerertilskudd-> personer/etablerere/spin-off Egenkapital -> Investeringsfond Garantier -> lite brukt ordning

23 Aktuelle ordninger - bedriftsindividuelle Lån Lavrisikolån = markedslån Priset ut fra risiko og sikkerhet 2011-ramme: 2,5 mrd kr Risikolån til investeringer i risikofylte prosjekter. Avsetning til tapsfond av kap 551- midlene. Større krav til sikkerhet enn tidligere ramme: 1,0 mrd kr

24 Markedslån Legger avgjørende vekt på gjeldsbetjeningsevne og kontantstrøm Normalt krav om forsvarlig sikkerhet Lang løpetid avhengig av panteobjektet Bruker ikke eksterne takster som eneste vurderingsgrunnlag Lån kan bli knyttet opp mot finansielle covenants Gjennomsnittslånet kr 4,5 mill maks kr 100 mill til en kunde

25 Betingelser for markedslån Konkurransedyktig avdragstid og fleksibilitet tatt i betraktning Mest konkurransedyktig på lengre rentebindingsperioder Grunnlag for prisingen er statsobligasjoner Fast eller flytende rente (laveste flytende er uke 11/11 3,5%) Kunden kan velge mellom forskjellige rentebindingsperioder

26 Betingelser for risiko-/innovasjonslån Toppfinansiering til fysiske investeringer i SMB inntil 50 % (ses i sammenheng med tilskudd) Landsdekkende og distriktsrettet risikolån (5,75 % + 1 % for lån med betinget ettergivelsesadgang) Toppfinansiering til utviklings- og investeringsprosjekter (6,75 %)

27 Aktuelle ordninger - bedriftsindividuelle Tilskudd Distriktsutviklingstilskudd (D-BU/D-IVT, RDA-BU/RDA-IVT) OFU/IFU -> leverandør/krevende kunde SkatteFUNN ->

28 Tilskudd Regionalstøtte (kun SMB) Investeringstilskudd Nyvekst (tilskudd til drift Bedriftsutvikling SMB Opplæring FoUoI Andre Bagatellstøtte (de minimis)

29 EØS-avtalens artikkel 61 (1) «Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EUs medlemsstater eller EFTA-statene eller gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte vare, være uforenlig med denne avtalens funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.» Oppsummert: Offentlig støtte er i utgangspunktet forbudt. 30

30 Vilkår for at støtten er offentlig 1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren 2. Støtten må være gitt av staten eller statsmidler i enhver form 3. Mottaker av støtt må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet) 4. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer eller tjenester (selektivitet) 5. Støtten må vri eller true med å vri konkurransen 6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene 31

31

32 Budsjettområder RDA Troms 2010, samlet bevilgning kr Bedriftsprogrammet; ; 23 % Administrasjon; ; 5 % Bredbåndsprosjekter; ; 17 % Store kompetanse- og FoU prosjekter; ; 16 % Store regionale prosjekter; ; 39 %

33 RDA - rammer og forbruk Kilde: IN

34 Kr Bevilget RUP og RDA i Troms RDA RUP År Kilde: IN

35 Statsstøtteproblematikk Offentlig støtte er i utgangspunktet forbudt. Kan kategoriseres i to typer: Generell støtte støtte som ikke vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak. Selektiv støtte støtte rettet mot bestemte foretak som driver økonomisk virksomhet. RDA-styrets forvaltning av Store regionale prosjekter og Kompetanse- og forskningsprosjekter INs forvaltning av Bedriftsprogrammet

36 Hva kan IN ikke støtte Offentlig virksomhet Transportsektoren Driftsstøtte (salg og markedsføring spesielt) Unngå uheldig konkurransevridning Tiltak hvor tilskudd ikke er utløsende Støtteandel: bedriftsstørrelse, geografi og formål

37 RDA2 i Innovasjon Norge Troms RDA2 Bedriftsprogrammet er et virkemiddel for bedrifter i Tromsø som skal bidra til aktivitet og ekstraordinær innsats utover det våre ordinære virkemidler. Våre rådgivere vurderer RDA2 Bedriftsprogrammet som et mulig virkemiddel i all kundekontakt. En åpen dialog mellom IN og bedriftene skal gi god informasjon om programmet og gi mulighet for å evaluere og utvikle programmet.

38 Prioriteringer RDA 2 Bedrifter innen næringer der finanskrisen har gitt særlige utfordringer Unge etablerere med særlig vekt på kvinner Etableringer med særlig fokus på lokale fortrinn og vekstpotensial Bedrifter som kan tilby kompetansebaserte arbeidsplasser til unge voksne Kilde: Nærings og utviklingsprogram Tromsø

39 Virkemiddelsoner

40 Regionalstøtte Investeringstilskudd til fysiske og immaterielle aktiva (maksgrenser) Små Mellom Store SONE III: 30% 20% 10% SONE IV: 35% 25% 15% Nyvekst (støtte til små nyetablerte bedrifter < 5 år) (30% - 30% - 30% - 20% - 20%) (trekkes fra 12,4 % på lønnskostnader)

41 SMB (små og mellomstore bedrifter) Definisjon fra 2005: 1. Under 250 ansatte (årsverk) 2. Enten balanse eller omsetning på under hhv. Euro 43 mill/euro 50 mill (kan velge å se på enten balansen eller omsetningen) 3. Uavhengig 1., 2. og 3. må være oppfylt Liten bedrift - under 50 ansatte og under Euro 10 mill

42 SMB-støtte Støtte til eksterne konsulenter ( myk støtte ) inntil 50 % OBS! Ikke til etablering og drift av distribusjonsnett eller til drift! Ikke eksportstøtte! Deltakelse på messe/utstilling i nytt marked: 50% støtte (utg. til leie, sette opp og drifte stand) Investeringsstøtte

43 Opplæringsstøtte Må være opplæring utover det som anses som del av driften. Kan støtte to typer opplæring: Spesiell opplæringsstøtte: Anvendelig i ansattes nåværende stilling Generell opplæringsstøtte: Anvendelig utover nåværende stilling, bedre mulighet på arbeidsmarkedet Høyest støtte-% for generell opplæring Vurdering: Hvem har mest nytte av opplæringen?

44 Støtte til bransjeprogram Antall program 29 Antall foreninger 10 Bevilget (mill kr) 58 Disponibel ramme 7 * Vi benytter foreløpig annullerte RDA 1-midler til alle nye bransjeprogram

45 FoUoI (forskning/utvikling og innovasjon) FoU Grunnforskning Industriell forskning Eksperimentell utvikling (prototyp) Samarbeidsbonus (SMB eller fra annen EØSstat)

46 BAGATELLSTØTTE (DE MINIMIS) Inntil euro over tre regnskapsår ( euro i veitransportsektoren, men ikke til veitransportkjøretøy) Ikke til eksportstøtte, jf. SMB-støtte Ikke til bedrift i krise Ikke toppe Informere støttemottaker om bagatellstøtte og vise til gruppeunntaket. Skal innhente skriftlig info fra søker om tidligere mottatt bagatellstøtte.

47 Maks støttesatser for SMB: Opplæringsstøtte Spesiell opplæring 45/35% Generell opplæring 80/70% FoU Produktutvikling - 45/35% Teknisk forstudie - 50% Industriell forskning - 70/60% SMB-støtte Eksterne tjenester 50% 1. messedeltakelse 50% Bagatellstøtte (maks euro over 3 år pr bedrift)

48 Kilde: IN RDA Bedriftsprogrammet 2010 Søknader Sum Innvilget* Returnert 0 0 Trukket Avslått Ikke besluttet Sum 60 * Kun bevilget til myke investeringer * Gjennomsnittlig støtteandel 29 %

49 Tilsagn RDA 2010 Fordeling Virkemiddel Myk støtte 100 % Investeringsstøtte 0 % - Sum 100 % Fordeling Innsatsområde Internasjonalisering 8 % Kompetanse 46 % Nyskaping 37 % Samarbeid 8 % Sum 100 % Fordeling Programområder FoU-basert næringsutvikling 39 % Infrastruktur 2 % Regionen som et attraktivt bo- og etableringssted 5 % Tromsø som kompetansesenter for nordområdene 55 % Sum 100 %

50 Tilsagn RDA 2010 Mottaker Bevilgning Avikom AS Finale Systemer AS Arena Norge AS Umoe Itet AS Akvaplan Niva AS Nord Inspeksjon AS Unilab Analyse AS Norsk-Russisk Handelskammer BA Visit Tromsø Regionen AS ESS Konsulentselskap Vakumkjempen Nord Norge AS Bukta Open Air Festival Norinnova AS J M Hansen AS Sweet Films Northern Research Institute Tromsø Nofima Marin AS Finale Systemer AS Northern Research Institute Tromsø Northern Research Institute Tromsø Norinnova AS Capia AS Bakeriet Steike Godt AS Ludvig Mack AS Sommarøy Arctic Hotel AS Nofi Tromsø AS Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival Norinnova AS Medvind Media AS ESS Konsulentselskap Drecker Optikk AS Prophylix Pharma AS Proaware AS Norinnova AS Kystens Hus AS Globestar As Orginalfilm AS Dualog Fisknett AS Media Center Entertainment AS Næringsforeningen i Tromsø-regionen Avikom AS Sum tilskudd

51 Søknadsprosess For å kunne gjennomføre en mest mulig effektiv søknadsprosess ønsker vi dialog så tidlig som mulig om aktuelle prosjektsøknader. Avklaring av prosjektrammer: Hvem? Hvorfor? Hva? Hvordan? Presentasjon av søknadsskisse basert på veiledning fra IN Lastes ned fra Viktig i forhold til å få med nødvendig informasjon Tilbakemelding på søknadsskisse Justering i forhold til rammer, aktiviteter, satser, etc Innsending av endelig søknad Behandlingstid ca 4 uker

52 53

53

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426, 2428 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5613,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE Regelverket er utarbeidet i medhold av 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Gründere og internasjonale muligheter i fokus Verden har store behov og det gir store muligheter. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter til å forstå markedet

Detaljer

R-04. SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter

R-04. SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter R-04 2000 SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter Redaktører for seriene: Editors for the series: Finn Ørstavik (1998-2000) Per M. Koch (2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010 2010 Detaljrapporter Vedlegg til Årsrapport 2010 Omslagsfoto: Yngve Ask/Innovasjon Norge. Innholdsfortegnelse 1. SATSINGER, PROGRAMMER OG TJENESTER I 2010... 4 2. INNOVASJON NORGES SATSINGER I 2010...

Detaljer

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 E-bok 037 STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold STØTTE FOR SMÅBEDRIFTEN R!SANGERS E-BOK 037 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer