VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER"

Transkript

1 Side 1 av 5 VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 Definisjoner Avtalen betyr avtaledokument signert av Partene, disse Generelle vilkår for kjøp av tjenester, samt eventuelle vedlegg, tillegg og/eller endringer som er skriftlig avtalt mellom Partene. Generelle vilkår er dette dokumentet. Leverandøren er den leverandøren som er angitt i Avtalen. Leveranseavtale er skriftlig vedlegg til Rammeavtale hvor pris, betingelser og leveranser er definert. Leveransen er tjenester, varer, utstyr, prosesser, dokumentasjon, tegninger og/eller resultater som utarbeides, utføres og/eller leveres av Leverandøren til/for TINE i henhold til Avtalen. Part er TINE eller Leverandøren. Rammeavtale betyr avtale med Leverandøren som angir vilkårene for fremtidige innkjøp uten at for eksempel volum, mengde, beskrivelse av leveranse og pris er avtalt og uten at den forplikter TINE til konkrete kjøp. TINE er TINE Gruppa, dvs. TINE SA og alle selskaper hvor TINE SA eier eller kontrollerer mer enn 50 % av eierandelene. 1.2 Generelt Leverandøren har ved inngåelsen av Avtalen akseptert alle dens vilkår. Leverandørens egne betingelser som eventuelt vedlegges følgedokumenter, ordrebekreftelser eller fakturaer er ikke del av Avtalen, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Partene. 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER Leverandøren skal utføre Leveransen med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av anerkjente leverandører innenfor tilsvarende eller liknende bransje. Leveransen skal være i overensstemmelse med kravene i Avtalen, være av god kvalitet og egnet for det tiltenkte formål. Leveransen skal utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, bransjekrav og relevante EU-regler. Leverandøren skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med utførelsen av Leveransen, og skal på TINEs anmodning dokumentere at slike tillatelser foreligger. Leverandøren skal ikke overlate hele eller deler av Leveransen til underleverandører uten TINEs skriftlige forhåndssamtykke. Slikt samtykke fritar ikke Leverandøren for noen plikter etter Avtalen. Dersom Avtalen utpeker nøkkelpersonell hos Leverandøren, skal utskifting av slikt personell forhåndsgodkjennes av TINE. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Opplæring av nytt personell skal bekostes av Leverandøren. Leverandøren skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskifting av personell som opptrer på en klanderverdig måte eller som anses uegnet til å utføre Leveransen. 3. KJØP AV LEVERANSER UNDER EN RAMMEAVTALE Kjøp av Leveranser under en Rammeavtale gjøres ved å inngå en Leveranseavtale. 4. AVBESTILLING TINE har til enhver tid rett til helt eller delvis å avbestille enhver bestilling som gjøres i henhold til Avtalen. Alle avbestillinger skal bekreftes skriftlig av Leverandøren uten ugrunnet opphold. Ved avbestilling skal TINE betale det beløp Leverandøren har til gode for den del av Leveransen som er utført på avbestillingstidspunktet, samt dekke dokumenterte og nødvendige utgifter oppstått som en direkte konsekvens av avbestillingen.

2 Side 2 av 5 5. ENDRINGER Innenfor det Partene med rimelighet kunne forvente da Avtalen ble inngått, kan TINE til enhver tid kreve kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige endringer i Leveransen samt endringer i fremdriftsplanen. Dersom Leverandøren har forslag til endringer, skal TINE varsles skriftlig om dette så snart dette blir klart for Leverandøren. Dersom endringer medfører kostnadsøkning eller besparelser skal Partene forhandle særskilt om dette. Vederlag for endringer skal være i samsvar med Avtalens opprinnelige enhetspriser og prisnivå. Endringer skal være godkjent av TINE ved skriftlig endringsordre før de iverksettes. Ved mottagelsen av endringsordre fra TINE skal Leverandøren uten ugrunnet opphold iverksette denne, selv om endringsordrens virkning på pris, fremdriftsplan og andre betingelser i Avtalen ikke er avklart. 6. UTSETTELSE TINE kan ved skriftlig varsel til Leverandøren utsette hele eller deler av Leveransen. Etter slikt varsel skal Leverandøren uten ugrunnet opphold meddele TINE hvilke virkninger utsettelsen kan få for utførelsen av Leveransen. Leverandøren skal gjenoppta Leveransen innen rimelig tid etter at TINE varsler om dette. Dersom utsettelsen varer mer enn 60 kalenderdager utover det som er varslet, har Leverandøren rett til å si opp Avtalen ved skriftlig varsel til TINE. I utsettelsesperioden kan Leverandøren kun kreve å få dekket dokumenterte og nødvendige utgifter i forbindelse med demobilisering og mobilisering av personell. 7. KVALITETSSIKRING Leverandøren skal ha et tilfredsstillende kvalitetssystem som er tilpasset Leveransen. På forespørsel fra TINE skal Leverandøren dokumentere systemet. Leverandøren skal på anmodning fra TINE utarbeide en kvalitetsplan særskilt tilpasset utførelsen av Leveransen. TINE har rett til å gjennomføre revisjon av Leverandøren og eventuelle underleverandører innenfor normal arbeidstid og etter skriftlig forutgående varsel. Leverandøren skal bidra til gjennomføringen av slik revisjon. Dersom revisjonen avdekker avvik, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold iverksette korrigerende tiltak. TINE kan fastsette en rimelig frist for gjennomføring. Unnlatelse av å iverksette eller gjennomføre korrigerende tiltak utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. TINE skal legge til rette for at Leverandøren får tilgang til relevante kvalitetsdokumenter. 8. IMMATERIELLE RETTIGHETER TINE beholder alle rettigheter til ethvert materiale og all informasjon, uavhengig av format og medium, som oversendes til Leverandøren eller som på annen måte gjøres tilgjengelig for Leverandøren. Leverandøren kan ikke bruke slikt materiale eller informasjon til andre formål enn gjennomføring av denne Avtalen. TINE skal ha alle rettigheter til prosesser, databaser, produksjonsutstyr, verktøy, klisjeer, produkter, design, produktsammensetninger, spesifikasjoner og produksjonsanvisninger som Leverandøren utvikler, videreutvikler, tilpasser eller på andre måter frembringer eller går til innkjøp av i forbindelse med og som er spesifikke for Leveransen, når dette i det vesentlige er bekostet direkte eller indirekte av TINE. TINE er berettiget til å sikre sine immaterielle rettigheter til Leveransen på enhver måte, herunder ved å søke registrering av patent, varemerke og design. Leverandøren skal bistå TINE med dette. Leverandøren innestår for at Leverandøren har rett til å benytte innsatsfaktorene i Leveransen, og at andres rettigheter ikke vil bli krenket ved gjennomføring av Avtalen. Leverandøren skal få overført til seg nødvendige rettigheter fra egne ansatte, vikarer, konsulenter, selvstendige oppdragstakere og underleverandører som har bidratt til Leveransen. Dokumentasjon for slik overføring skal overleveres til TINE på TINEs forespørsel. Dersom det ikke er mulig å sikre TINE slike rettigheter, eller dersom slik overføring medfører en ekstraordinær kostnad for TINE, skal TINE varsles omgående.

3 Side 3 av 5 9. LEVERANDØRENS PERSONELL 9.1 Timelister Dersom Leveransen eller deler av den kompenseres etter faktisk medgått tid, skal Leverandørens personell daglig fylle ut timelister. Timelister som er mottatt eller godkjent av TINE skal ikke anses som aksept av kostnad. 9.2 Lønns- og arbeidsvilkår Leverandørens arbeidstakere skal minst ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriftene der disse får anvendelse. Leverandøren skal videre påse at det samme gjelder for eventuelle underleverandører eller andre leverandører som direkte bidrar til oppfyllelsen av Avtalen. Leverandøren skal ha systemer og rutiner for å undersøke og følge opp at allmenngjøringsforskrifter etterleves av underleverandører. Dersom TINE krever det, skal Leverandøren innen 14 kalenderdager fremlegge dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dette gjelder også for underleverandører og andre leverandører som direkte bidrar til oppfyllelsen av Avtalen. Eventuelle opplysninger som Leverandøren gir til TINE om lønns- og arbeidsvilkår skal behandles som konfidensiell informasjon, jf. punkt 18 nedenfor. Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen påløper konvensjonalbot for hver kalenderdag frem til forholdet er bekreftet brakt i orden av Leverandøren. Konvensjonalboten skal utgjøre 0,5 % av det samlede vederlag som skal betales i henhold til Avtalen. Samlet sum skal ikke overstige 20 % av den totale summen som skal betales i henhold til Avtalen. TINE kan heve Avtalen dersom maksimal konvensjonalbot er påløpt eller Leverandøren motsetter seg å bringe forholdet i orden. 10. PRISER Prisene er faste og inkluderer alle TINEs betalingsforpliktelser til Leverandøren, slik som administrasjons- og faktureringskostnader, skatter, andre avgifter m.v. Priser skal angis eks. MVA. I den grad Leveransen er priset pr. time, skal TINE ikke betale overtid eller kompensasjon for kvelds-, natteller hellidagsarbeid uten at dette er avtalt skriftlig mellom Partene. Endring i valutakurser medfører ikke rett til endring av kontraktsprisene. 11. REISEKOSTNADER Partene dekker egne kostnader i forbindelse med reiser/møter. Dersom det er skriftlig avtalt at TINE skal dekke Leverandørens reisekostnader, skal TINE kompensere Leverandøren med avtalt timepris, begrenset oppad til 7,5 time pr. dag. Kostnader refunderes av TINE i henhold til Statens reiseregulativ. 12. BETALINGSBETINGELSER Betaling skal skje innen 45 kalenderdager etter at korrekt faktura er mottatt. Alle fakturaer skal inneholde bestillers navn eller TINEs innkjøpsordrenummer, en beskrivelse og kvantumsangivelse av hva som er levert, samt tid og sted for levering. TINE har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Fakturaer til TINE skal fortrinnsvis sendes som elektronisk faktura i EHF-format. Adresse for elektronisk faktura: Format EHF Adresse 9908: Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt. TINE kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger, påløpt konvensjonalbot og omtvistede eller utilstrekkelig dokumenterte poster i fakturabeløp. Ved mislighold kan TINE holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det misligholdet synes å utgjøre av det samlede vederlaget. Leverandøren skal innen 60 kalenderdager etter at kontraktsperioden er utløpt sende sluttfaktura. Sluttfakturaen skal dekke alle Leverandørens krav i henhold til Avtalen. Krav som ikke er tatt med i sluttfakturaen kan ikke senere gjøres gjeldende. Faktura skal merkes med "Sluttfaktura".

4 Side 4 av FORSINKET BETALING Ved forsinket betaling skal Partene svare forsinkelsesrente av det forfalte beløp i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr KONTRAKTSBRUDD 14.1 Forsinkelse Det foreligger forsinkelse dersom Leverandøren ikke utfører Leveransen til avtalt tid, eller Leveransen kvalitativt eller kvantitativt ikke er i henhold til Avtalen, med mindre forsinkelsen skyldes forhold hos TINE eller forhold TINE svarer for Virkninger av forsinkelse Dersom ikke annet er avtalt påløper konvensjonalbot med 0,5 % av det totale vederlag som skal betales i henhold til Avtalen for hver kalenderdag Leveransen er forsinket. Konvensjonalbot skal utgjøre minimum NOK per kalenderdag fra avtalt leveringstidspunkt til faktisk levering finner sted. Samlet sum skal ikke overstige 20 % av den totale summen som skal betales i henhold til Avtalen. TINE kan, i tillegg til å kreve konvensjonalbot, kreve erstattet det tap TINE lider som følge av forsinkelsen, jf. punkt 14.5 nedenfor. TINE kan heve Avtalen dersom maksimal konvensjonalbot er påløpt eller forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd. Ved forsinkelse eller antatt forsinkelse skal Leverandøren uten ugrunnet opphold gi TINE skriftlig melding om dette. Meldingen skal oppgi årsaken til forsinkelsen, samt når Leveransen vil bli utført. Får TINE ikke slik melding innen rimelig tid etter at Leverandøren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan TINE kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om meldingen hadde kommet frem i tide Mangler Leverandøren er ansvarlig for enhver mangel ved Leveransen. TINE skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Siste frist for reklamasjon er 24 måneder etter at Leveransen er utført. For utbedringsarbeider løper en tilsvarende reklamasjonsfrist fra det tidspunktet utbedringsarbeidet ble fullført. Reklamasjonsfristene løper ikke så lenge det foretas utbedringer eller annen aktivitet som er nødvendig for korrekt kontraktsoppfyllelse Virkninger av mangler Dersom TINE reklamerer skal Leverandøren starte utbedring av mangelen uten ugrunnet opphold. Utbedring skal gjennomføres uten kostnader for TINE. Dersom Leverandøren ikke innen rimelig tid har utbedret mangelen, er TINE berettiget til selv, eller ved andre, å foreta utbedring for Leverandørens regning og risiko, eller kreve prisavslag. Det samme gjelder dersom det vil medføre vesentlig ulempe for TINE å avvente Leverandørens utbedring. I slike tilfeller skal TINE skriftlig underrette Leverandøren før utbedring iverksettes. TINE kan heve Avtalen dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd. I slike tilfeller kan TINE motsette seg Leverandørens tilbud om utbedring Erstatning TINE har rett til erstatning for tap TINE lider som følge av kontraktsbrudd hos Leverandøren eller noen Leverandøren svarer for. Slik erstatning er begrenset til direkte tap, med mindre Leverandøren eller noen Leverandøren svarer for har utvist grov uaktsomhet eller forsett. TINEs rett til erstatning er uavhengig av øvrige krav TINE måtte gjøre gjeldende som følge av kontraktsbruddet, eller om slike krav kan gjøres gjeldende Vesentlig kontraktsbrudd Leverandørens konkurs, insolvens, brudd på andre vesentlige økonomiske forutsetninger, gjentatte brudd på instrukser eller brudd på offentlige lover og regler, svik, forsømmelse, brudd på TINEs etiske retningslinjer eller andre forhold som vesentlig bryter med tillitsforholdet til TINE utgjør alltid et vesentlig kontraktsbrudd. TINE har rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig kontraktsbrudd.

5 Side 5 av FORCE MAJEURE Ingen av Partene er forpliktet til å oppfylle Avtalen eller plikt pådratt i henhold til denne når oppfyllelsen hindres av force majeure. Begge Parter skal uten ugrunnet opphold varsle den annen Part om force majeure-situasjonen, årsak, antatt varighet og mulige tiltak. Dersom dette ikke overholdes, skal Parten dekke den annen Parts kostnader som følge av manglende eller for sen varsling. Dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 30 kalenderdager har Partene rett til å heve Avtalen ved skriftlig melding til den annen Part. 16. FORSIKRING Leverandøren skal for egen regning tegne og opprettholde forsikringer tilpasset Leverandørens virksomhet og Leveransens art. På TINEs forespørsel skal Leverandøren dokumentere forsikringsdekningen og omfanget av den. 17. SKADESLØSHOLDELSE Leverandøren skal holde TINE skadesløs for ethvert krav som skyldes skadevoldende egenskaper ved Leveransen, samt ethvert krav som blir reist mot TINE som følge av at Leveransen gjør inngrep i tredjeparts rettigheter. Partene skal informere hverandre når krav som vedrører den annen Part er fremmet av tredjemann. 18. KONFIDENSIALITET Ingen av Partene skal formidle eller på annen måte gjøre konfidensiell informasjon mottatt fra den annen Part tilgjengelig for noen tredjepart, og skal heller ikke benytte slik informasjon til andre formål enn til gjennomføring av Avtalen. Med konfidensiell informasjon menes all informasjon mottatt fra den annen Part, herunder knowhow, informasjon om produktutvikling, spesifikasjoner, fremgangsmåter, anvendelser, analyser, kvalitetssikring, markedsføring, salg og andre forretningsmetoder og forretningsinformasjon. Følgende skal likevel ikke anses som konfidensiell informasjon: - Informasjon som er offentlig kjent såfremt offentliggjørelsen ikke skyldes rettsstridige forhold. - Informasjon som er blitt kjent for en Part fra en uavhengig tredjepart som hadde en uomtvistelig rett til å formidle slik informasjon. - Informasjon som den mottakende Part kan dokumentere er utviklet uavhengig av informasjonen mottatt fra den annen Part. - Informasjon som den ene Part har fått skriftlig forhåndssamtykke fra den annen Part til å kunne frigi. - Informasjon som en Part er forpliktet til å gi i henhold til lov, forskrift, eller rettskraftig avgjørelse fra en kompetent domstol. Hver av Partene skal påse at alle ansatte, innleide konsulenter og andre personer som får informasjon, enten direkte eller indirekte om den andre Parten, skal underlegges taushetsplikt som angitt i denne bestemmelsen. Denne bestemmelsen skal gjelde også for informasjon som ble utvekslet mellom Partene før Avtalen trådte i kraft, så fremt informasjonen ble utvekslet i den hensikt å inngå Avtalen, slik som ved innlevering av tilbud, tilbudsforespørsel og avtaleforhandlinger. Forpliktelsene i denne bestemmelsen skal gjelde også etter Avtalens opphør. Overtredelse av denne bestemmelsen skal anses som vesentlig kontraktsbrudd. 19. OVERDRAGELSE AV AVTALEN Ingen av Partene kan overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen uten den annen Parts skriftlige forhåndssamtykke. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. TINE kan likevel fritt overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen til selskaper innen TINE Gruppa. 20. LOVVALG OG VERNETING Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister mellom Partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom Partene ikke kommer til enighet, skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling, med Oslo som verneting.

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV IKT-TJENESTER ALMINNELIGE BESTEMMELSER LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER OG ANSVAR

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV IKT-TJENESTER ALMINNELIGE BESTEMMELSER LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER OG ANSVAR Side 1 av 7 VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV IKT-TJENESTER ALMINNELIGE BESTEMMELSER Definisjoner Avtalen betyr avtaledokument signert av Partene, disse Generelle vilkår for kjøp av tjenester,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Avtaledokument. Stølsheimen verneområdestyre Olav Turvoll

Avtaledokument. Stølsheimen verneområdestyre Olav Turvoll Avtaledokument. Det er inngått avtale om kjøp av tenester for skjøtsel i Stølsheimen landskapsvernområde for perioden 2017 2019 mellom Stølsheimen landskapsvernområde og Leverandør. Innhald i avtale om

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 8 INNHOLD GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

VBalsfjord kommune. -forframtida. Standard kontrakt: for kjøpav. StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes FOR LEVERING TIL BALSFJORD KOMMUNE

VBalsfjord kommune. -forframtida. Standard kontrakt: for kjøpav. StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes FOR LEVERING TIL BALSFJORD KOMMUNE Balsfjord kommune KONTRAKT: Stedsutvikling Nordkjosbotn og Storsteinnes for frawfda Side 1 av 10 -forframtida VBalsfjord kommune Standard kontrakt: for kjøpav StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes

Detaljer

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV VARER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER. Side 1 av 7

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV VARER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV VARER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 Definisjoner Avrop betyr bestilling basert på en Rammeavtale. Avtalen betyr avtaledokument signert av Partene,

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd

Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd Sak 13/00623 er inngått mellom: (heretter kalt Kunde) og (heretter kalt Leverandør) Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd GENERELLE

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER Avtalen er inngått mellom: Leverandøren (heretter kalt Leverandøren) adresse Org.nr: Og Nasjonalbiblioteket (heretter kalt Kjøper) Henrik Ibsens

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 7 INNHOLD GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 8 INNHOLD GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...2 1.1 Definisjoner...2 1.2 Motstrid...2 1.3 Generelt...2 1.4 Partenes kontaktpersoner...2

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Kontrakt kjøp av tjenester

Kontrakt kjøp av tjenester Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 10 Kontrakt kjøp av tjenester mellom Post- og teletilsynet og xxxxx om kjøp av tjenester Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 2 av 10 Kontrakt om

Detaljer

Tilbud skogtakst Pasvik KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTBESTEMMELSER

Tilbud skogtakst Pasvik KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTBESTEMMELSER Tilbud skogtakst Pasvik KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTBESTEMMELSER 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Utarbeidet av: Tittel: 0 Konkurransegrunnlag, Del II Finnmarkseiendommen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

RAMMEAVTALE GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

RAMMEAVTALE GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg c) Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 RAMMEAVTALE GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt...

Detaljer

Avtaledokumentet Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk

Avtaledokumentet Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk Avtaledokumentet Avtaledokumentet Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk mellom NIFES Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (heretter kalt Kunde) og Firma AS (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 Definisjoner... 2 Generelt... 2 Spesielle vilkår... 2 Partenes

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KONTRAKT OM KJØP AV TJENESTER. Arkivsak:

BÆRUM KOMMUNE KONTRAKT OM KJØP AV TJENESTER. Arkivsak: BÆRUM KOMMUNE KONTRAKT OM KJØP AV TJENESTER Arkivsak: 2012015804 Kontrakt om brukerrelatert drift av Hundsund bad er inngått mellom: Bærum kommune (heretter kalt Leverandøren) (organisasjonsnummer/personnummer)

Detaljer

Kontrakt. for. Massasjetilbud for medarbeiderne i Petrolemstilsynet og Oljedirektoratet. er inngått mellom. xxx xxx xxx. (heretter kalt Leverandør)

Kontrakt. for. Massasjetilbud for medarbeiderne i Petrolemstilsynet og Oljedirektoratet. er inngått mellom. xxx xxx xxx. (heretter kalt Leverandør) Kontrakt for Massasjetilbud for medarbeiderne i Petrolemstilsynet og Oljedirektoratet er inngått mellom (heretter kalt Leverandør) og Petroleumstilsynet (Ptil) (heretter kalt Kunden) Petroleumstilsynet

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 1 av 12 DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 2 av 12 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

Detaljer

Rammeavtale kjøp av konsulenttjenester

Rammeavtale kjøp av konsulenttjenester Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 13 Rammeavtale kjøp av konsulenttjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om konsulenttjenester Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 2 av 13

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR kjøp av lyskilder og småelektrisk materiell

RAMMEAVTALE FOR kjøp av lyskilder og småelektrisk materiell Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 RAMMEAVTALE FOR kjøp av lyskilder og småelektrisk materiell Tidsramme for avtalen: 01.05.2013-01.05.2015 Denne rammeavtalen er inngått mellom: xxxxxx og xxxxxx

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE Side 1 av 11 INNHOLD GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Motstrid... 3 1.3 Generelt... 3 1.4 Partenes kontaktpersoner... 3 1.5

Detaljer

KONTRAKT. Vedlegg 2. Leveranse konsulenttjenester Temaplan Indre Sentrumsring. og: Valgte leverandør

KONTRAKT. Vedlegg 2. Leveranse konsulenttjenester Temaplan Indre Sentrumsring. og: Valgte leverandør Side 1 av 11 Vedlegg 2 KONTRAKT Avtale om: Leveranse konsulenttjenester Temaplan Indre Sentrumsring er inngått mellom: Fredrikstad kommune og: Valgte leverandør Avtaleperiode: Engangsleveranse Side 2 av

Detaljer

Eventuelle andre dokumenter av betydning for kontrakten.

Eventuelle andre dokumenter av betydning for kontrakten. OFFENTLIG FELLESINNKJØP PÅ AGDER 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV VARER/MATERIELL OG TJENESTER

KONTRAKT FOR KJØP AV VARER/MATERIELL OG TJENESTER Kontrakt for kjøp av materiell og tjenester Side 1 av 10 KONTRAKT FOR KJØP AV VARER/MATERIELL OG TJENESTER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt...

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Kristiansand kommune 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Verditransport og kontanthåndtering mellom Vestre Viken HF (senere kalt Oppdragsgiver) og.. (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den.. For Leverandør. den. 1. Kontraktens

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer

Generelle vilkår for kjøp av varer Side: 1 av 14 Generelle vilkår for kjøp av varer Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Kontraktens vedlegg... 3 1.3 Prioritet ved motstrid... 4 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Side 1 av 10. (kort beskrivelse av bistanden) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Sted og dato:

Side 1 av 10. (kort beskrivelse av bistanden) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Side 1 av 10 Avtale om Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens navn) Kundens underskrift

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER/MATERIELL OG TJENESTER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER/MATERIELL OG TJENESTER Generelle vilkår for kjøp av materiell og tjenester Side 1 av 11 INNHOLD GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER/MATERIELL OG TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Motstrid...

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

Rammeavtale Kjøp av tjenester

Rammeavtale Kjøp av tjenester Rammeavtale Kjøp av tjenester Rammeavtale - Kjøp av tjenester Avtale om Konsulentbistand innenfor området organisasjonsutvikling er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Petroleumstilsynet (heretter

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER/MATERIELL OG TJENESTER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER/MATERIELL OG TJENESTER Generelle vilkår for kjøp av varer/materiell og tjenester Side 1 av 11 INNHOLD GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER/MATERIELL OG TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Motstrid...

Detaljer

Bilag 1- Standard innkjøpsvilkår for kjøp av Håndverkertjenester til Risør Kommune

Bilag 1- Standard innkjøpsvilkår for kjøp av Håndverkertjenester til Risør Kommune Bilag 1- Standard innkjøpsvilkår for kjøp av Håndverkertjenester til Risør Kommune 1. Alminnelige bestemmelser Denne standard innkjøpsvilkår for kjøp av tjenester skal gjelde for alle tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Kontrakt IINR IINR MED MEDLEMSKOMMUNENE: AURSKOG-HØLAND, ENEBAKK, NITTEDAL, RÆLINGEN OG SØRUM KOMMUNE Organisasjonsnr.

Kontrakt IINR IINR MED MEDLEMSKOMMUNENE: AURSKOG-HØLAND, ENEBAKK, NITTEDAL, RÆLINGEN OG SØRUM KOMMUNE Organisasjonsnr. Kontrakt IINR 1013 Kontrakten gjelder: Levering av kolonialvarer til syke og aldershjem Oppdragsgiver IINR MED MEDLEMSKOMMUNENE: AURSKOG-HØLAND, ENEBAKK, NITTEDAL, RÆLINGEN OG SØRUM KOMMUNE Organisasjonsnr.

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer

Vedlegg. til. Anskaffelse 15/4226. Om kjøp av: Brøyte-, strø- og feietjenester. Avtalevilkår, Kjøp av tjenester på kommunens eiendommer

Vedlegg. til. Anskaffelse 15/4226. Om kjøp av: Brøyte-, strø- og feietjenester. Avtalevilkår, Kjøp av tjenester på kommunens eiendommer Vedlegg 1 til Anskaffelse 15/4226 Om kjøp av: Brøyte-, strø- og feietjenester Avtalevilkår, Kjøp av tjenester på kommunens eiendommer Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon

Detaljer

Kontrakt IINR 1020 IINR MED MEDLEMSKOMMUNENE: AURSKOG-HØLAND, ENEBAKK, NITTEDAL, RÆLINGEN OG SØRUM KOMMUNE. Organisasjonsnr.

Kontrakt IINR 1020 IINR MED MEDLEMSKOMMUNENE: AURSKOG-HØLAND, ENEBAKK, NITTEDAL, RÆLINGEN OG SØRUM KOMMUNE. Organisasjonsnr. Kontrakt IINR 1020 Kontrakten gjelder: Levering av kolonialvarer til skoler, barnehager, SFO, bokollektiv, aktivitetssentre, kantiner, etc. Oppdragsgiver IINR MED MEDLEMSKOMMUNENE: AURSKOG-HØLAND, ENEBAKK,

Detaljer

Standardkontrakt for tjenestekjøp

Standardkontrakt for tjenestekjøp Fet kommune Standardkontrakt for tjenestekjøp Tjenester for innsamling av septikslam i Fet kommune Innhold 1. Formål... 2 2. Kontraktens dokumenter... 2 3. Partenes representanter... 2 4. Levering... 2

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV RENHOLDSTJENESTER

KONTRAKT FOR KJØP AV RENHOLDSTJENESTER KONTRAKT FOR KJØP AV RENHOLDSTJENESTER Kontraktsreferanse: [Sett inn korrekt kontraktsnr./-referanse] Parafer Oppdragsgiver Side 1 av 9 Parafer Leverandør Kontrakt for kjøp av renholdstjenester Kontrakt

Detaljer

Vedlegg 3. mellom. Lørenskog kommune (Kunde) xxxxxxxxxx. Leverandør: Om kjøp av: Renholdstjenester

Vedlegg 3. mellom. Lørenskog kommune (Kunde) xxxxxxxxxx. Leverandør: Om kjøp av: Renholdstjenester Vedlegg 3 Rammeavtale 12/1573 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Renholdstjenester

Detaljer

Standard avtalevilkår for kjøp av varer med tilhørende tjenester til Østfold fylkeskommune

Standard avtalevilkår for kjøp av varer med tilhørende tjenester til Østfold fylkeskommune Standard avtalevilkår for kjøp av varer med tilhørende tjenester til Østfold fylkeskommune 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Begreper Avtalen betyr dette dokumentet og tilhørende dokumenter nevnt i punkt 1.2

Detaljer

Standard avtalevilkår for kjøp av tjenester til Østfold fylkeskommune

Standard avtalevilkår for kjøp av tjenester til Østfold fylkeskommune Standard avtalevilkår for kjøp av tjenester til Østfold fylkeskommune 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 BEGREPER Avtalen betyr dette dokumentet og tilhørende dokumenter nevnt i punkt 1.2 nedenfor. Tjenesten

Detaljer

Rev.02, Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester

Rev.02, Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Rev.02, 14.05.2019 Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Innhold GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER 3 1. UTFØRELSE AV TJENESTEN 3 2. KVALITETSSIKRING 3 3. RETTIGHETER TIL RESULTATER 4

Detaljer

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og..

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. Vedlegg 3 Untatt i henhold til Off.lovens 23 Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. AS Org nr (senere

Detaljer

Generelle vilkår varekjøp til TINE-Gruppa gjeldende fra

Generelle vilkår varekjøp til TINE-Gruppa gjeldende fra Side 1 av 5 1. Generelt 1.1 Disse generelle innkjøpsvilkårene gjelder for alle leveranser av varer og tjenester (heretter benevnt i fellesskap Leveransen ) som selges eller på andre måter tilbys til TINE-Gruppa.

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: Knutepunkt Sørlandet innkjøp 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester

Detaljer

Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester

Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester 1 Innhold Anvendelse... 3 Definisjoner... 3 1.1 Total kontraktssum... 3 1.2 Hverdager... 3 Partenes samarbeid

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester

Generelle vilkår for kjøp av tjenester : 15/2080 Side: 1 av 14 Generelle vilkår for kjøp av tjenester Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 ens vedlegg... 3 1.3 Prioritet ved motstrid...

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår. for kjøp av tjenester

Alminnelige innkjøpsvilkår. for kjøp av tjenester Alminnelige innkjøpsvilkår for kjøp av tjenester 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 DOKUMENTRANG... 2 3 DEFINISJONER... 2 4 LEVERANDØRENS ANSVAR... 2 5 PRISENDRINGER... 2 6 BESTILLING... 3 7

Detaljer

Institutt for energiteknikk Mai 2016 ALMINNELIGE BETINGELSER FOR KJØP AV TJENESTER

Institutt for energiteknikk Mai 2016 ALMINNELIGE BETINGELSER FOR KJØP AV TJENESTER ALMINNELIGE BETINGELSER FOR KJØP AV TJENESTER 1 GENERELT 1.1 Dersom ikke annet er avtalt, gjelder disse alminnelige betingelsene ("Alminnelige betingelser") for alle kjøp av tjenester foretatt av Institutt

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. IKM-I-K-01N Standard innkjøpsbetingelser IKM Gruppen Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling, Innkjøpsavdelingen KONTRAKT. Leveranse KP225 Øraveien.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling, Innkjøpsavdelingen KONTRAKT. Leveranse KP225 Øraveien. FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling, Innkjøpsavdelingen KONTRAKT Avtale om: Leveranse KP225 Øraveien er inngått mellom: Fredrikstad kommune og: Leverandøren Avtaleperiode:

Detaljer

Kontraktbestemmelser varer Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

Kontraktbestemmelser varer Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Kontraktbestemmelser varer Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Vedlegg 2 1. INNLEDNING 1.1. Nedenstående kontraktbestemmelser gjelder for kjøp av varer til kommunene på Øvre Romerike og kommunalt eide selskap

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Avtaledokument. Kontrakt nr. 15/2061. mellom. Folkehelseinstituttet Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr (heretter kalt Kunden)

Avtaledokument. Kontrakt nr. 15/2061. mellom. Folkehelseinstituttet Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr (heretter kalt Kunden) Avtaledokument nr. 15/2061 mellom Folkehelseinstituttet Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og Org.nr. (heretter kalt Leverandør) har inngått

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Avtalevilkår, Kjøp av tjenester

Avtalevilkår, Kjøp av tjenester 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående avtalevilkår gjelder for kjøp av tjenester til Lørenskog kommune. 1.2 Vilkårene gjelder for alle foretak eid av, eller med driftsavtale med Lørenskog kommune. 1.3 Vilkårene

Detaljer

2016/ Konkurransegrunnlagets del III for kjøp av AV-utstyr

2016/ Konkurransegrunnlagets del III for kjøp av AV-utstyr 2016/10477 Konkurransegrunnlagets del III for kjøp av AV-utstyr DEL I AVTALEDOKUMENT AVTALE KJØP AV VARER Avtale om kjøp av AV-utstyr er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren)

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TEKNISK UTSTYR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER.

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TEKNISK UTSTYR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER. Side 1 av 10 VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TEKNISK UTSTYR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 Definisjoner Avrop betyr bestilling basert på en Rammeavtale. Avtalen betyr avtaledokument signert

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004)

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004) Alminnelige vilkår ved anskaffelser Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Bl 5002 (revidert des 2004) 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Helse Stavanger HFs alminnelige

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Sarpsborg kommunes alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Vedtatt av bystyret 7.9.2000, sak 00/52. Disse alminnelige betingelser gjelder for

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

RAMMEAVTALE OM KJØP AV MØBLER

RAMMEAVTALE OM KJØP AV MØBLER RAMMEAVTALE OM KJØP AV MØBLER mellom XXX (Leverandøren) og Helseøkonomiforvaltningen (Kunden) Sted og dato: Signatur Kunden: Sted og dato: Signatur Leverandøren: Denne avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer,

Detaljer

Avtale 09/ Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2. mellom. Lørenskog kommune. (Kunde) xxxxxxxxxx

Avtale 09/ Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2. mellom. Lørenskog kommune. (Kunde) xxxxxxxxxx LØRENSKOG KOMMUNE Avtale 09/705-7 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: kinostoler

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Avtale 09/ Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2. mellom. Lørenskog kommune. (Kunde) xxxxxxxxxx

Avtale 09/ Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2. mellom. Lørenskog kommune. (Kunde) xxxxxxxxxx LØRENSKOG KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Avtale 09/705-10 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør)

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dok.ID/ Doc.ID: 001818 Opprettet/Created: 2008.0.24 2013.09.0 Rev.nr/Revision: 005 Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet

Detaljer

Avtale om kjøp av vaktmestertjenester

Avtale om kjøp av vaktmestertjenester Avtale om kjøp av vaktmestertjenester mellom Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (Oppdragsgiver) Og xxxxxxxx (Leverandør) Avtaleperiode: 15.8.2012 15.8.2014 Opsjon 1 + 1 år SIDE 2 Avtale om

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Vedlegg. Anskaffelse 16/1789. Avtalevilkår, Kjøp av både varer og tjenester. til. Om kjøp av: Kjøp av gravemaskin

Vedlegg. Anskaffelse 16/1789. Avtalevilkår, Kjøp av både varer og tjenester. til. Om kjøp av: Kjøp av gravemaskin Vedlegg 1 til Anskaffelse 16/1789 Om kjøp av: Kjøp av gravemaskin Avtalevilkår, Kjøp av både varer og tjenester Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer