Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern ,5 10, ,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre aksjonærene en konkurransedyktig avkastning over tid på den investerte kapitalen. Aksjens kursutvikling og utbetalt utbytte utgjør den samlete avkastning EBIT (MNOK), linjen angir EBIT-margin (%) 0 Noter konsern Regnskap Rieber & Søn ASA Revisors beretning Nøkkeltall konsern

3 ,4 10,5 13,2 3,32 15,4 3,91 8, ,18 2,46 2, Definisjoner

4 Årsrapport 2011 Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Aksjer og aksjonærer Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre aksjonærene en konkurransedyktig avkastning over tid på den investerte kapitalen. Aksjens kursutvikling og utbetalt utbytte utgjør den samlete avkastning. Kursutvikling i 2011 Aksjen ga en samlet avkastning inklusiv utbytte til aksjonærene på 0,3 prosent i Utviklingen på Oslo Børs har vært -9,7 prosent i samme periode. Siden den strategiske beslutningen om å fokusere utelukkende på næringsmidler ble tatt i august 2000, har Rieber & Søn-aksjen gitt en samlet avkastning på +41 prosent. I samme tidsrom har Oslo Børs gitt +90 prosent, samt at FTSE Europe Food Producers Index har gitt +69 prosent. Kursen på aksjen nådde årets høyeste notering med 51,50 NOK i april, og laveste i september med 37,00 NOK. Utbytte på 7,00 NOK pr. aksje ble utbetalt 27. mai Ved utgangen av 2011 sto Rieber & Søn-aksjen i kurs 39,00 NOK (46,80 NOK). Dette tilsvarer en kursnedgang på -16,7 prosent i løpet av året. Børsverdi og omsetning i aksjen Ved utgangen av 2011 var Rieber & Søns børsverdi MNOK, basert på totalt antall aksjer (2 986 MNOK fratrukket egne aksjer). I 2011 ble det omsatt 0,63 millioner aksjer til en samlet markedsverdi på 29,5 MNOK, tilsvarende en omsetningshastighet på 0,8 prosent (2,6 prosent). Aksjene ble handlet på 69 prosent (68 prosent) av mulige handledager, og gjennomsnittlig antall handler pr. dag var 3,4 (3,8). Én børspost representerer 200 aksjer. Utbyttepolitikk Rieber & Søn justerte utbyttepolitikken i 2009, på samme tidspunkt som nye finansielle mål og oppdatert strategi for konsernet ble utarbeidet. Det er lagt rammer for en betydelig økning i lønnsomheten, samtidig som kapitalbehovet vil stabiliseres eller reduseres som følge av kapitaleffektivisering og nedprioritert satsing på større oppkjøp. Målet om å holde en egenkapitalandel i nivå 40 prosent, står fast. Konsernets ambisjon er å utbetale et stabilt økende utbytte. Årlig utbyttebetaling skal representere en utdelingsandel på mellom 40 og 60 prosent av et normalisert resultat pr. aksje. Ekstraordinære utbytteutdelinger kan bli foreslått, dersom kapitalsituasjonen tilsier det.

5 Rieber & Søn betaler generalforsamlingens vedtatte utbytte så snart det er praktisk mulig, gjennom VPS. Dette vil i 2012 skje ti virkedager etter avholdt generalforsamling. Utbytte for 2011 og utbetalinger til aksjonærene I tråd med selskapets utbyttepolitikk vil styret foreslå overfor Generalforsamlingen et ordinært utbytte på 1,50 NOK pr. aksje. Dette utgjør et utbytteforhold på 72 prosent. Vedtatt utbytte vil bli utbetalt 4. mai Rieber & Søns egenkapitalandel ved utgangen av 2011 var på 45 prosent. Justert for ordinært utbytte på 115 MNOK, vil egenkapitalandelen være på 42 prosent. Egne aksjer Konsernet eide egne aksjer pr. 1. januar Gjennom året har Rieber & Søn ASA ikke solgt aksjer, og har således samme beholdning ved utgangen av Gjennomsnittlig kjøpskurs for beholdningen er 50,50 NOK. For utviklingen i selskapets egenkapital vises det til balanseoppstillingen i regnskapet. Utbytte- og gevinstbeskatning Av utbytte til utenlandske aksjonærer for årene ble det trukket kildeskatt, mens norske skatteytere har fått dette utbetalt skattefritt. Rieber & Søn mener denne praksisen har vært diskriminerende for utenlandske aksjonærer og har derfor tatt ut stevning. I påvente av endelig prinsippavgjørelser i parallelle saker, er saken foreløpig ikke berammet i Bergen Tingrett. Myndighetene har signalisert at det er den enkelte aksjonær som selv må reise søksmål. Marketmaker-avtale Rieber & Søn-aksjen har inngått en marketmaker-avtale med meglerhuset ABG Sundal Collier, for å stimulere til økt omsetning og til et likvid marked for aksjen. Gjennom kontinuerlige og forpliktende kjøps- og salgskurser, er det alltid både kjøper og selger i markedet. Dette vil gjøre det enklere både for kjøpere og selgere av aksjen å møte hverandre i markedet, og investorene skal være trygge på at man kan komme inn og ut som aksjonær i Rieber & Søn til enhver tid. Avtalen gir også en sikkerhet for at det ikke skal være stor forskjell mellom kjøps- og salgskurs (spread). De noterte selskapene på Oslo Børs er delt inn i ulike grupper, basert på likviditet i aksjen. RIE-aksjen er på likviditetsinndelingen notert som OB Match (aksjer som har minst ti handler pr. dag og/eller marketmakeravtale). Elektronisk kvartalspublisering Rieber & Søns kvartalsrapporter blir primært publisert elektronisk. Slik vil vi informere våre investorer på en raskere og mer effektiv måte. Års- og kvartalsrapporter, pressemeldinger, presentasjoner og annen informasjon om konsernet, offentliggjøres fortløpende på Rieber & Søns hjemmeside Kvartalsrapportene vil i tillegg bli tilsendt aksjonærer og andre interesserte på forespørsel. Investor Relations Vår IR-aktivitet har som mål å gi aksjemarkedet de beste forutsetninger for en riktig prising av Rieber & Søn-aksjen. Vi legger vekt på at informasjon som kan være vesentlig for aksjonærene, umiddelbart formidles til finansmarkedet i inn- og utland. Rieber & Søn holder presentasjoner jevnlig i forbindelse med offentliggjøring av års- og kvartalsregnskap. I tillegg er vi tilgjengelige for og tar initiativ til møter med eiere, analytikere og investorer. Kontaktpersoner Rieber & Søn ASA: Finansdirektør Fredrik Witte tlf Kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen tlf For å komme på mailingliste for rapporter/børsmeldinger, skriv mail til: Marketmaker for Rieber & Søn aksjen: ABG Sundal Collier Munkedamsveien 45D 0250 Oslo tlf Kontofører for Rieber & Søn ASA: DnB Verdipapirservice Stranden OSLO

6 tlf Finansiell kalender: 2. februar 2012: Resultat 4. kvartal april 2012: Generalforsamling Bergen 26. april 2012: Resulatat 1.kvartal juli 2012: Resultat 2. kvartal oktober 2012: Resultat 3. kvartal 2012 Investorpresentasjoner vil bli gitt i Bergen på angitte datoer.

7 Årsrapport 2011 Finansiell rapport Regnskap konsern Regnskap konsern Resultatregnskap Tall i NOK Note Brutto salgsinntekter Inntektsreduksjoner Netto salgsinntekter Vareforbruk Varebidrag Andre driftsinntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger (inkluderer avhendelse av virksomhet) Driftsresultat (EBIT) Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skatter Skattekostnad Konsernets årsresultat Resultat/Utvannet resultat pr. aksje (EPS) (tall i NOK) 20 2,08 3,91 3,32 Foreslått utbytte pr. aksje (tall i NOK) 1,50 7,00 2,00 Foreslått utbytte Totalresultatoppstilling Konsernets årsresultat Aktuarielle gevinster og tap pensjoner Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg Markedsverdijustering finansielle instrumenter Markedsverdijustering finansielle instrumenter vedrørende frasolgt virksomhet Realisert gevinst/tap finansielle instrumenter Omregningsdifferanser Omregningsdifferanser vedrørende frasolgt virksomhet Skatt av andre inntekter og kostnader Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat

8 Eiendeler pr Tall i NOK Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Lisenser, konsesjoner og varemerker Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Finansielle investeringer Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Finansielle derivater Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 Egenkapital og gjeld pr Tall i NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikatlån Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsetninger Finansielle derivater Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 Endringer i egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Tall i NOK Note Aksjekapital Egne aksjer Innskutt annen egenkapital Omregningsdifferanse Fond for urealisert gevinst/ tap Annen EK Sum Egenkapital Aktuarielle gevinster og tap pensjoner Markedsverdijustering finansielle instrumenter Realisert gevinst/tap finansielle instrumenter Omregningsdifferanser Skatt av andre inntekter og kostnader Sum andre inntekter og kostnader Konsernets årsresultat Totalresultat Kjøp/salg egne aksjer Sletting egne aksjer Reklassifisering egenkapital ved fisjon av King Oscar AS Utbetalt utbytte Egenkapital Aktuarielle gevinster og tap pensjoner Markedsverdijustering finansielle instrumenter * Realisert gevinst/tap finansielle instrumenter Omregningsdifferanser * Skatt av andre inntekter og kostnader Sum andre inntekter og kostnader Konsernets årsresultat Totalresultat Utbetalt utbytte Egenkapital Aktuarielle gevinster og tap pensjoner Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg Markedsverdijustering finansielle instrumenter Realisert gevinst/tap finansielle instrumenter Omregningsdifferanser Skatt av andre inntekter og kostnader Sum andre inntekter og kostnader Konsernets årsresultat Totalresultat Utbetalt utbytte Egenkapital Styret foreslår for år 2011 et ordinært utbytte på totalt 1.50 NOK per aksje, noe som vil medføre en reduksjon i konsernets egenkapital i 2. kvartal 2012 på MNOK. * Inkluderer effekter vedrørende frasolgt virksomhet.

11 Kontantstrømoppstilling Tall i NOK Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Resultatandel og nedskrivning tilknyttet selskap Periodens betalte skatter Avskrivninger inkl. gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Resultatelement fra andre ikke-operasjonelle aktiviteter Differanse mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved frasalg av virksomheter Utbetalinger ved oppkjøp av virksomheter Inn- og utbetalinger ved salg og kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Inn- og utbetalinger ved salg og kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring av langsiktig rentefri gjeld Opptak av ny rentebærende gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av rentebærende gjeld (kortsiktig og langsiktig) Innbetaling av egenkapital (salg av egne aksjer) Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring betalingsmidler Betalingsmidler Netto endring betalingsmidler Omregningsdifferanser Betalingsmidler Samlet frasalg/oppkjøp av virksomheter er klassifisert som investeringsaktivitet og presenteres netto.

12

13 Årsrapport 2011 Finansiell rapport Noter konsern Noter konsern Note 1 Regnskapsprinsipper Generell informasjon Rieber & Søn ASA med tilhørende datterselskaper produserer og selger næringsmidler i Vest-Europa og Sentral- og Øst-Europa. Rieber & Søn ASA er lokalisert i Norge og har hovedkontor i Bergen. Selskapet er notert på Oslo Børs. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Nøstegaten 58, 5011 Bergen, Norge. Konsernregnskapet er tilgjengelig på følgende nettadresse: en kan også få det tilsendt ved å kontakte hovedkontoret. Hovedprinsipper Årsregnskapet for Rieber & Søn konsernet med sammenligningstall er satt opp i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) vedtatt av EU og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Årsregnskapet er i utgangspunktet basert på historisk kostprinsipp med unntak av finansielle eiendeler som i hovedsak er klassifisert som tilgjengelig for salg, og derivater, hvor det er benyttet virkelig verdi. Eiendeler som forventes å bli realisert innen tolv måneder etter balansedagen, eller som holdes for salg eller forbruk i foretakets ordinære driftssyklus, klassifiseres som omløpsmidler. Alle andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld som forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter balansedagen eller forventes å bli oppgjort i foretakets ordinære drift, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Øvrige gjeldsposter er klassifisert som langsiktig gjeld. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet måles i de enkelte virksomheters funksjonelle valuta, samtlige datterselskaper rapporterer i lokal valuta. For de fleste av konsernets virksomheter vil dette være den lokale valuta i det landet virksomheten har sin hovedproduksjon, siden det vesentlige av salget skjer innenlands og mesteparten av driftskostnadene er i lokal valuta. Konsernregnskapet er presentert i NOK, som også er morselskapets funksjonelle valuta. Datterselskaper med annen funksjonell valuta enn NOK omregnes til transaksjonskurs for resultatposter, og balansedagens kurs for balanseposter. Dette gjelder også for merverdier og goodwill. Som en tilnærming til transaksjonskurs er månedlige gjennomsnittskurser benyttet, kursene blir vektet basert på omsetning pr måned. Konsernets regnskapsår følger kalenderåret. Omregningsdifferanser føres mot totalresultatet. Ved avhendelse av et utenlandsk datterselskap blir akkumulert omregningsdifferanse knyttet til det aktuelle selskap reversert og resultatført. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Rieber & Søn ASA og datterselskaper angitt i note 3. Konsernregnskapet viser den samlede økonomiske stilling når morselskapet Rieber & Søn ASA og dets kontrollerende eierandeler i andre selskaper presenteres som en økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 prosent av aksjene i selskapet og har faktisk kontroll over selskapet. Kontrolltidspunktet er normalt det tidspunkt når avtalen trer i kraft og godkjenning fra offentlige myndigheter foreligger. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av regnskapsåret konsolideres fra det tidspunkt kontroll oppnås eller inntil kontroll opphører. Ved endring i eierandel som medfører tap av kontroll måles vederlaget inklusive eventuell earn-out til virkelig verdi. Balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i datterselskapet og minoritetsinteressene fraregnes på tidspunkt for tap av kontroll. Differansen mellom vederlaget og balanseført verdi av eierandelen innregnes i resultatet som gevinst eller tap. En eventuell gjenværende eierandel måles til virkelig verdi, og eventuell gevinst eller tap innregnes i resultatet. Beløp tidligere innregnet i totalresultatet resultatføres. Tilknyttede selskaper er selskaper der Rieber & Søn ASA har betydelig innflytelse over den finansielle og operasjonelle styringen. Som presumsjon legges til grunn at en eierandel på prosent gir betydelig innflytelse gitt at ikke noe annet er bestemt i vedtektene eller ved avtale. Resultatandelen til det tilknyttede selskapet blir innregnet etter egenkapitalmetoden fra det tidspunkt betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Konsernets akkumulerte tapsandel kan ikke redusere balanseført verdi til under null med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, der datterselskapene er innarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende, inkludert internfortjeneste og tap, mellom selskaper i konsernet er eliminert. Merverdier og goodwill tilhørende utenlandske datterselskaper er omregnet til den aktuelle valuta etter valutakurs på oppkjøpstidspunktet. Internhandel i konsernet er gjort i henhold til prinsippet om armlengdes avstand. For alle interne transaksjoner blir det avtalt pris, og transaksjonene blir nedfelt i avtaler. Felleskostnader avregnes mot aktuelle døtre i henhold til avtalte fordelingsnøkler. Utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til dagskurs på transaksjonstidspunktet. Pengeposter, fordring og gjeld i fremmed valuta er omregnet etter valutakurser på balansedagen. Konsernets valutapolitikk er å utligne forskjeller mellom fordringer og gjeld i fremmed valuta ved hjelp av finansielle instrumenter som bankkonti i valuta og terminer. Agio på valutatransaksjoner som gjelder varestrømmen inngår i varebidraget. Agio på valutatransaksjoner som går utover varestrømmen, er klassifisert tilsvarende den underliggende transaksjon. Inntektsføringsprinsipper

14 Salg av varer Inntekt ved salg av varer vurderes til virkelig verdi, netto etter fradrag for rabatter, bonuser, frakt og returer. Som hovedregel skjer inntektsføring på grunnlag av opptjening på transaksjonstidspunktet. Vederlag inntektsføres når både kontroll og risiko i hovedsak er overført. Andre driftsinntekter Royalties og provisjonsinntekter resultatføres i takt med opptjeningen av inntekten i tråd med betingelsene i avtalen. Finansinntekter Utbytte inntektsføres når rett til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen. Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Finansielle instrumenter Finansielle eiendeler er klassifisert i følgende kategorier ut ifra hensikten med eiendelen. Finansielle eiendeler til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet (holdt for handelsformål) Dette omfatter finansielle instrumenter som holdes for handelsformål, det vil si med det formål å selge eller kjøpe tilbake på kort sikt. Finansielle instrumenter innregnes til virkelig verdi over resultatet dersom styring, samt kjøps- og salgsbeslutninger baseres på instrumentets virkelige verdi i samsvar med risikostyrings- og investeringsstrategi. Instrumentet balanseføres til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet som finanspost. Eiendeler og gjeld balanseført til amortisert kost (ved bruk av effektiv rentes metode) Lån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med faste innbetalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Denne type finansielle eiendeler regnskapsføres til amortisert kost, ved bruk av effektiv rentes metode. Ved indikasjoner på varig (lenger enn 6 måneder) og vesentlig (verdifall større enn 15 prosent sammenlignet med bokført verdi) verdifall på eiendeler og gjeld balanseført til amortisert kost, blir tap beregnet som forskjellen mellom bokført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer. Beløpet regnskapsføres som finanskostnad. Dersom årsak til nedskrivning bortfaller og dette objektivt kan knyttes til en hendelse etter at verdifall er innregnet, reverseres tidligere nedskrivning, dog ikke til et beløp høyere enn det amortisert kost ville ha vært, dersom nedskrivning ikke var gjennomført. Reversering av tidligere nedskrivning presenteres som finansinntekt. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler i denne kategorien er eiendeler (ikke derivater) som ikke inngår i de to øvrige kategoriene. Eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg, balanseføres til virkelig verdi. Endring i virkelig verdi føres mot totalresultatet frem til eiendelen avhendes eller nedskrives. Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Ved nedskrivning overføres differansen mellom anskaffelseskost og løpende virkelig verdi, med fradrag for eventuelle resultatførte nedskrivninger, fra totalresultatet og innregnes over resultatet som finanspost. Ved avhendelse blir akkumulert gevinst eller tap tidligere ført mot totalresultatet, reversert og resultatført. Sikring Konsernet benytter ulike finansielle derivater i forbindelse med styring av finansiell risiko. Konsernet anvender derivater kun for sikringsformål. Slike derivater måles til virkelig verdi på balansedagen. Gevinst og tap på sikringsforretninger som ikke tilfredsstiller kravene til sikringsbokføring resultatføres. Sikringsforretninger dokumenteres både hva gjelder beskrivelse av type instrument som benyttes, hva som skal sikres og beregning av sikringseffektivitet. Konsernets kriterier for å klassifisere et derivat eller annet finansielt instrument som et sikringsinstrument er som følger: Sikringsforretninger i konsernet klassifiseres i to ulike grupper: Sikringen er forventet å være effektiv ved at den motvirker endringer i virkelig verdi eller kontantstrømmer til et identifisert objekt. Effektiviteten til sikringen kan måles pålitelig. Dollar-offset metode er en kvantitativ metode som blir brukt til å måle sikringseffektiviteten. Det er etablert tilfredsstillende dokumentasjon ved inngåelse av sikringen. For kontantstrømssikring, at den forestående transaksjonen må være sannsynlig. Sikringen evalueres løpende. Kontantstrømsikringer Kontantstrømsikring sikrer fremtidige forventede transaksjoner/kontantstrømmer. Sikringen anvendes i hovedsak til å redusere risiko knyttet til valuta, renter og råvarepriser. Ved kontantstrømsikringer anvendes sikringsbokføring. Den effektive del av urealisert gevinst eller tap på sikringsinstrumentet føres mot totalresultatet. Den ineffektive delen av urealiserte gevinster eller tap innregnes løpende i resultatregnskapet. Beløp ført mot totalresultatet reverseres og overføres til resultatet når transaksjonen forretningen relaterer seg til blir realisert og resultatført, for eksempel når et sikret salg eller kjøp faktisk skjer. Sikringsinstrumentet følger ved resultatføringen samme klassifisering som sikringsobjektet. Dersom den forventede (sikrede) transaksjonen ikke lenger antas å finne sted, blir beløper tidligere ført mot totalresultatet reversert og resultatført. Virkelig verdi sikring Virkelig verdi sikringer anvendes for å redusere risikoeksponeringen knyttet til verdiendringer på pengeposter som følge av valutakurssvingninger. Når et finansielt derivat blir benyttet som økonomisk sikring av balanseførte eiendeler og gjeld, blir urealiserte og realiserte gevinster og tap på sikringsinstrumentet innregnet løpende i resultatregnskapet og utlignes helt eller delvis av verdiendringer på sikringsobjektet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet fremkommer som endring i netto utsatt skatt og årets betalbare skatt, med unntak av utsatt skatt på poster som er innregnet mot totalresultatet. Utsatt skatt i balansen er en nominell størrelse, beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelig skattemessig overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen.

15 Midlertidige skattereduserende og skatteøkende forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode, er utlignet. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i fremtidig (vedtatt) skattesats til de selskaper i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller. Skatteeffekter av føringer mot totalresultatet er ført på egen linje i totalresultatoppstillingen. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler balanseføres kun dersom det er sannsynlig at de forventede fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen vil tilflyte foretaket, og eiendelens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte. Se også avsnitt om forskning og utvikling nedenfor. Immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen. Immaterielle eiendeler ervervet utenom oppkjøp balanseføres til kost. Immaterielle eiendeler med begrenset levetid måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivningene er lineære over estimert brukstid. Avskrivningsmetode -og periode vurderes årlig. Beløp betalt for lisenser, konsesjoner og andre rettigheter er balanseført, og avskrives lineært over forventet brukstid. Levetid vurderes individuelt for hver enkelt eiendel, og varierer fra 10 til 20 år. Immaterielle eiendeler som har ubestemt levetid, er eiendeler hvor det på balansedagen ikke er mulig å forutse når eiendelene vil falle i verdi. Disse testes årlig for verdifall på balansedagen, samt ved indikasjon på verdifall. Virksomhetssammenslutning og goodwill Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostpris på aksjer i morselskapet mot egenkapital i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Merverdi utover regnskapsført egenkapital i datterselskapet henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, slik at disse oppføres til virkelig verdi. Eventuell merverdi utover det som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Ved henføring av merverdi til eiendeler og gjeld blir utsatt skatt hensyntatt og balanseført, mens goodwill balanseføres netto. Ved eventuell negativ goodwill foretas en ny gjennomgang av merverdianalysen. Dersom dette fortsatt resulterer i negativ goodwill, innregnes denne direkte i resultatregnskapet. Kontantstrømgenererende enheter (CGU) Goodwill ved virksomhetskjøp og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid blir allokert til kontantstrømgenererende enheter (CGU) i konsernet. Dette nivået er det laveste nivå hvor det er identifisert en uavhengig gruppe av funksjoner relatert til salg, produksjon, innkjøp og/eller administrasjon som generer en selvstendig kontantstrøm. Det vurderes at eiendeler eller grupper av eiendeler på dette nivå i det vesentligste vil være uavhengig av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler. Dette nivået tilsvarer også den operasjonelle strukturen i konsernet og ansees som det laveste og mest hensiktsmessige nivå å måle uavhengige kontantstrømmer på. Goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig for verdifall på balansedagen. Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall i løpet av året blir det gjennomført verdifalltest hyppigere. Ved testing sammenlignes total bokført verdi på de immaterielle eiendelene. arbeidskapital og varige driftsmidler mot beregnet gjenvinnbart beløp for den aktuelle CGU. Gjenvinnbart beløp utgjør det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er beregnet ved å neddiskontere fremtidig forventet uendelig kontantstrøm før skatt. WACC modellen benyttes for å estimere risiko riktig diskonteringsrente. Kontantstrømmene tar utgangspunkt i langtidsbudsjetter godkjent av ledelsen. Det foretas nedskrivning dersom beregnet gjenvinnbart beløp (bruksverdi) for den aktuelle kontantstrømgenererende enhet er lavere enn dens balanseførte verdi. Forskning og utvikling Utgifter til forskning vil alltid kostnadsføres løpende. Utgifter til utvikling vil bare bli balanseført dersom de underliggende framtidige økonomiske fordelene kan identifiseres og sannsynliggjøres. Balanseføring vil også være aktuelt i de tilfeller hvor konsernet viser teknisk evne og vilje til å fullføre den immaterielle eiendelen slik at den blir tilgjengelig for bruk eller salg. I slike tilfeller må der påvises hvordan eiendelen vil generere fremtidige kontantstrømmer, samtidig som ressursbruk må kunne måles pålitelig i utviklingsfasen. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over forventet levetid på de relaterte eiendeler. Varige driftsmidler Varige driftsmidler med forventet levetid over ett år er oppført i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet, og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost er kjøpsprisen inkludert skatter, avgifter og andre kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmidlet i stand for bruk. Vedlikehold kostnadsføres løpende som driftskostnad, mens påkostninger eller forbedringer som forventes å gi varige økonomiske fordeler tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets forventede utnyttbare levetid. Driftsmidlene avskrives lineært, slik at driftsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid. Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi, blir driftsmidlet nedskrevet til gjenvinnbart beløp dersom denne er lavere enn balanseført verdi. Gjenvinnbart beløp utgjør det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Gevinst og tap knyttet til avhendelse eller utrangering av varige driftsmidler er inkludert i avskrivningsbeløpet i resultatregnskapet, som en korreksjon til tidligere års for mye eller for lite avskrivninger. Merverdier ved erverv av nye selskaper er i konsernregnskapet henført direkte til de aktuelle driftsmidlene og avskrives i takt med disse. Det henvises til note 12 for oversikt over avskrivningstid. Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er oppført til kost inntil de er ferdigstilt. Anlegg under utførelse avskrives fra det tidspunkt de blir tatt i bruk. Leasing Konsernet er kun leietaker i forbindelse med leasing. Klassifisering av leieavtaler er basert på i hvilken utstrekning risiko og avkastning forbundet med eierskap av en leid eiendel ligger hos utleier eller leietaker. Finansielle leieavtaler

16 Leieavtaler hvor konsernet har det vesentlige av risiko og kontroll knyttet til driftsmidlet, er i balansen oppført som varig driftsmiddel med tilhørende gjeld. Leiebeløpet er fordelt mellom avdragsdel og rentedel. Rentedelen føres over resultatet som finanspost. Leasede driftsmidler (finansiell leasing) avskrives over driftsmidlets forventede utnyttbare levetid eller avtalens løpetid dersom denne er kortere, og det ikke er sannsynlig at konsernet vil overta driftsmidlet ved leieperiodens utløp. Operasjonelle leieavtaler Leieavtaler hvor den vesentlige del av risiko og avkastning forbundet med eierskap av eiendelen ligger hos utleier, er klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. Varebeholdning Beholdning av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgsverdi ved ordinær drift, etter fradrag for estimerte salgskostnader og eventuelle estimerte kostnader for å ferdigstille varen. Anskaffelseskost er utgifter påløpt ved anskaffelse av varen og kostnader for å bringe varen til nåværende tilstand og plassering. Egenproduserte varer er verdsatt til full tilvirkningskost, hvor en andel av indirekte kostnader er allokert basert på normal kapasitetsutnyttelse. Det gjøres fradrag for ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til amortisert kost på balansedagen. Dette er etter fradrag for avsetning for sannsynlig tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive bevis for at det ikke vil bli mottatt oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynlighet for at kunden vil gå konkurs og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Kontanter og bankinnskudd/betalingsmidler Betalingsmidler i balansen består av kontanter og bankinnskudd. Konsernkontosystemet er nettet, innestående og trekk blir motregnet på tvers av landegrenser og valuta. I kontantstrømanalysen består betalingsmidler av kontanter og bankinnskudd. Egenkapital Egne aksjer Ved kjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon i egenkapital. Gevinst og/eller tap ved egne aksjer blir ikke resultatført. Fond for urealisert gevinst/tap Fond for urealisert gevinst/tap inkluderer sikringsreserven samt samlede netto endringer i virkelig verdi for finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, inntil investeringen er avhendet eller det er slått fast at investeringen ikke har verdi. Omregningsdifferanser Omregningsdifferanser består av regnskapsmessig verdiendring på utenlandske enheters netto eiendeler og gjeld som følge av endring i valutakurs fra rapporteringsperiodens begynnelse til slutt. Ved avhendelse av et utenlandsk datterselskap blir akkumulert omregningsdifferanse knyttet til det aktuelle selskap reversert og resultatført. Pensjonskostnader og forpliktelser IAS 19 er lagt til grunn ved beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser på ytelsesbaserte ordninger. Ved regnskapsføring av ytelsesbaserte pensjoner er det forutsatt lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag. Beregningene er utført av kvalifisert aktuar. Estimatavvik føres mot totalresultatet. Planendringer resultatføres i sin helhet på endringstidspunktet. Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert ordning innregnes i resultatet på det tidspunktet avkortningen eller oppgjøret inntreffer. Periodens netto pensjonskostnader er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på de beregnede pensjonsforpliktelser, forventet avkastning på pensjonsmidlene og arbeidsgiveravgift. Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av forventninger om fremtidig diskonteringsrente, avkastning, lønnsvekst, inflasjon og pensjonsregulering. Det avsettes for arbeidsgiveravgift på pensjonsforpliktelsen. Innskudsbasert ordninger kostnadsføres løpende. Konsernets ulike pensjonsordninger er vurdert hver for seg, og klassifisert som netto pensjonsmidler i den utstrekning dette representerer en overfinansiering som i fremtiden kan benyttes til dekning av premier, eller tilbakeføres til foretaket. Ordninger med underfinansiering er klassifisert som netto pensjonsforpliktelse. Lånekostnader Lån regnskapsføres til amortisert kost. Vesentlige lånekostnader periodiseres over lånets løpetid. Renteswapper inngått for å sikre fremtidige rentekostnader bokføres som kontantstrømsikring. I den grad Rieber & Søn erverver vesentlige lånekostnader relatert til kjøpstilvirkning av en eiendel som krever en lang byggeperiode balanseføres disse. Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld når det foreligger en betingelse om å nedbetale lånet innen 12 måneder. Avsetninger Avsetninger regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse knyttet til tidligere hendelser, og det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen kommer til oppgjør og verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig. Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har godkjent en detaljert restruktureringsplan, og restruktureringen er påbegynt eller offentliggjort overfor ansatte. Offentlige tilskudd

17 Offentlige tilskudd innregnes når det er sannsynlighetsovervekt for at tilskuddet vil bli mottatt og at vilkår for tilskuddet vil bli oppfylt. Tilskudd relatert til kostnader periodiseres i takt med kostnadene tilskuddet skal kompensere for. Tilskudd til investering i varige driftsmidler balanseføres som utsatt inntekt, og inntektsføres over driftsmidlets levetid. I tilfeller hvor investering i varige driftsmidler kun blir gjennomført dersom offentlig tilskudd mottas, blir tilskuddet ført som reduksjon av kostpris på driftsmidlet. Segmenter Rieber & Søn samler sine forretningsområder i relevante segmenter for å gi brukerne av konsernets finansielle informasjon bedre innsikt i verdidrivere og underliggende driftsutvikling. Finansiell informasjon om konsernets segmenter er gitt i note 7. I samme note gis informasjon om geografiske områder. I den grad konsernet blir endret kan inndelingen av segment også bli endret, dette for at den finansielle informasjon som presenteres til enhver tid skal være relevant for brukeren. All historisk informasjon vil da bli omarbeidet og gjort sammenlignbar. Driftssegmentene er i hovedsak inndelt etter den geografiske plasseringen av virksomhetene som i det vesentlige er sammenfallende med kundenes plassering. Driftssegmentene slås sammen i rapporteringssegmenter dersom de har like økonomiske kjennetegn. Måling av segmentenes resultat og balanse følger samme regnskapsprinsipper som i konsernregnskapet. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon om selskapets finansielle stilling på balansedagen blir hensyntatt i årsregnskapet. Det opplyses også om hendelser som påvirker selskapets finansielle stilling i fremtiden, dersom dette er vesentlig. Kontantstrømoppstillingen Konsernets kontantstrømoppstilling viser konsernets samlede kontantstrøm, fordelt på operasjonelle aktiviteter, investerings- og finansieringsaktiviteter. Oppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode, og viser de enkelte aktiviteters virkning på beholdning av betalingsmidler. For frasolgte virksomheter er innbetaling ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler klassifisert som Innbetaling ved salg av varige driftsmidler. Netto innbetaling av øvrige eiendeler og gjeld er klassifisert som Inn- og utbetalinger ved salg og kjøp av andre investeringer. Samlet oppkjøp er klassifisert som investeringsaktivitet under utbetalinger ved oppkjøp. Endring i regnskapsprinsipper/praksis I løpet av 2011 er der gjort endringer og implementert nye standarder som vil kunne påvirke regnskapsavleggelsen i større eller mindre grad. For Rieber & Søn er det kun endringer i IAS 34 Delårsrapportering som har medført endringer i Standarden påvirker opplysningskravet og rapporteringsstrukturen, Rieber & Søn har utvidet og tilpasset sin rapportering i henhold til de nye kravene. Pr. 31 desember 2011 er følgende endringer vedtatt av IASB, men ikke trådt i kraft: Standard Navn Forventet implementering IFRS 1 (Endring) Førstegangsanvendelse av IFRS Fra og med Q IFRS 7 (Endring) Finansielle instrumenter - opplysninger Fra og med Q IFRS 9 (Ny) Finansielle instrumenter Utsatt IFRS 10 (Ny) Konsolidering Fra og med Q IFRS 11 (Ny) Felles virksomhet Fra og med Q IFRS 12 (Ny) Eierandeler i andre selskaper - opplysninger Fra og med Q IFRS 13 (Ny) Virkelig verdivurdering Fra og med Q IFRIC 20 (Ny) Utrangeringskostnader i produksjonsfasen i overflate gruver Fra og med Q IAS 1 (Forbedring) Presentasjon av finansregnskap Fra og med Q IAS 12 (Forbedring) Inntektsskatt Fra og med Q IAS 19 (Forbedring) Ytelser til ansatte Fra og med Q IAS 27 (Revidert) Konsernregnskap og separat finansregnskap Fra og med Q IAS 28 (Revidert) Investeringer i tilknyttede foretak Fra og med Q IAS 32 (Endring) Finansielle instrumenter - presentasjon Fra og med Q De nye standarder og fortolkninger er vurdert, og de som antas å være aktuelle for Rieber & Søn konsernet er omtalt nedenfor. IFRS 9 Financial instruments IFRS 9 erstatter klassifikasjons- og målereglene i IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling for finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler som inneholder vanlige lånevilkår regnskapsføres til amortisert kost, med mindre en velger å føre dem til virkelig verdi, mens andre finansielle eiendeler skal regnskapsføres til virkelig verdi. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 9 er satt til 1. januar 2015, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet forventer å anvende standarden først når den er godkjent av EU. IFRS 13 Virkelig verdivurdering Innføringen av IFRS 13 påvirker ikke når virkelig verdimåling skal brukes, men har som formål å bedre beskrive hvordan en skal måle virkelig verdi. Det er utarbeidet en klar definisjon av begrepet virkelig verdi i IFRS 13. Virkelig verdi brukt i IFRS 2 og IAS 17 blir ikke påvirket av IFRS 13. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 13 er satt til 1. januar 2013, og forventes godkjent av EU Q Konsernet forventer å anvende standarden fra Q IAS 1 Presentasjon av finansregnskapet Endringen i IAS 1 påvirker grupperingen i totalresultatoppstillingen. Poster som i fremtiden vil bli reklassifisert til resultat skal vises på egen linje separat fra poster som aldri skal overføres til resultatet. Endringen i IAS 1 er satt til 1. juli 2012, og forventes godkjent av EU i Q Konsernet forventer å anvende standarden fra Q IAS 19 Ytelser til ansatte Endringen i IAS 19 innebærer at korridorløsningen ikke lenger er et tillatt alternativ. Denne endringen er allerede implementert hos Rieber & Søn.

18

19 Note 2 Estimater I henhold til kravene i IFRS har ledelsen foretatt vurderinger som påvirker verdien av eiendeler, gjeld, inntekt og kostnader. Dette gjelder særlig beregning av pensjonsforpliktelse (note 10), goodwill (note 12 og note 13), varemerker (note 12), tapsavsetninger (note 16), avskrivninger og nedskrivninger (note 12) og varebeholdning (note 15). Estimater og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringen oppstår. Hvis endringene også har effekt på fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Virksomhetssammenslutning Ved virksomhetssammenslutning foretas det en fordeling av kostpris på ervervede eiendeler og overtatte forpliktelser basert på virkelig verdi. For vesentlige oppkjøp benyttes det tredjeparts verdivurderingseksperter for å bistå i forbindelse med fastsettelse av virkelige verdier. Forutsetninger og informasjon som legges til grunn ved verdsettelse av eiendelene omfatter blant annet estimerte kontantstrømmer, vesentlige avtaler og gjenanskaffelseskost for ervervede eiendeler. Ved verdsettelse er det lagt til grunn beste estimat, men det foreligger imidlertid en iboende usikkerhet som kan medføre at faktiske verdier avviker fra estimatene. Goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid Områdene med størst risiko for vesentlige endringer er balanseført goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid. Disse blir ikke amortisert løpende, men testet årlig for verdiendring. Ved indikasjoner på verdifall i løpet av året gjennomføres testen hyppigere. Verdifallstesten bygger på neddiskonterte estimerte framtidige kontantstrømmer fra CGU'ene (CGU = kontantstrømgenererende enhet) som goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid er henført til. Kontantstrømmene består av budsjett for det førstkommende året og prognoser for de neste fire år, terminalverdien er satt lik det femte prognose året. Verdien av goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid er i stor grad bygget på skjønn, estimater og fremtidsinformasjon som vil være forbundet med usikkerhet. Det vil være knyttet usikkerhet til budsjett og prognosene da disse er basert på antagelser om fremtiden. For å sikre at estimatene blir mest mulig realistisk baseres de på eksisterende langtidsplaner godkjent av ledelsen. Flere av de faktorer som danner grunnlag for budsjettallene og prognosene kan endre seg. Dette gjelder markeds- og konkurransesituasjon samt generelle økonomiske rammebetingelser. Dagligvare markedet som Rieber & Søn opererer i er forholdsvis stabilt, og erfaringsmessig har konjukturendringer påvirket selskapet i liten grad. Råvareprisene har økt de siste årene, dette påvirker estimerte bruttomarginer negativt dersom Rieber & Søn ikke får allokert denne prisøkningen videre til sine kunder. Prisbildet er utfordrende å forutse, noe som øker risikoen for avvik i estimerte budsjetter og prognoser. WACC modellen er anvendt for estimering av diskonteringsrenten. Variablene i modellen oppdateres i forbindelse med de årlige testene. For å sikre minst mulig usikkerhet er de variablene som kan hentes fra anerkjente leverandører hentet derfra. Dette gjelder renter, inflasjon med mer. Rieber & Søn har også valgt å skille beregningen pr. geografi, slik at inputen blir mest mulig nøyaktig. Dette resulterer i at vi får ulik diskonteringsrente for de ulike CGUène. Viser til note 13 for nærmere omtale av parametre i WACC modellen. Faktorer som indikerer verdifall og utløser krav om testing er vesentlige endringer som reduksjon av resultatet i en CGU sammenlignet med tidligere perioder, negative avvik fra budsjetter, endret bruk av eiendelen, reduksjon i totalmarkedet, samt endringer i markedsandeler. Varige driftsmidler Forventet brukstid på selskapets varige driftsmidler er basert på estimater, her kan antatt levetid og reell levetid avvike. Dette gjelder også i de tilfeller varemerker avskrives. Vurderinger kan endres med bakgrunn i teknologisk utvikling, konkurranse og bruksnytte. Disse faktorene kan være vanskelig å forutse, antatt levetid settes ved anskaffelse og ny viten kan endre avskrivningshorisont i etterkant. For å sikre at avskrivningene er mest mulig riktig foretar Rieber & Søn minimum en årlig revisjon av forventet utnyttbar levetid for varige driftsmidler. Pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse er fastsatt på grunnlag av aktuarberegninger som bygger på gitte forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig lønnsvekst, pensjonsreguleringer, forventet avkastning på pensjonsmidler, samt demografiske forhold om uførhet og dødelighet. Endringer i forutsetningene vil kunne få effekt på beregnet pensjonsforpliktelse og pensjonskostnad. Endring i diskonteringsrenten er den individuelle endringen som har størst betydning. Det er gitt en beskrivelse av hvordan forutsetningene for pensjonsforpliktelsen er fastsatt i note 10. På grunn av kompleksiteten knyttet til estimeringen av pensjonskostnaden og de underliggende antagelsene, sammen med de langsiktige forutsetningene, er estimatet av pensjonskostnadene svært sensitiv for endringer i underliggende parametre. For å sikre ett best mulig estimat blir samtlige antagelser revidert årlig, eller oftere ved behov. Kundefordringer Vurdering knyttet til avsetning for verdifall på kundefordringer er basert på en rekke antakelser. Faktorer som vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynlighet for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering, samt utsettelser eller mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundeforinger må vurderes. Ufullstendig eller uriktig informasjon kan føre til vesentlige feil eller mangler knyttet til avsetningen for tap på krav. Løpende oppfølging og dialog med kundene sikrer god informasjon og et bedre grunnlag for riktig avsetning for tap på krav. Varebeholdning Varebeholdning av ferdigvarer og varer i arbeid verdsettes på grunnlag av fullkost kalkyler, i dette ligger skjønnsmessig allokering av ressursforbruk. Det totale lageret blir

20 skjønnsmessig vurdert for ukurans. For å sikre kontroll på varelageret gjennomføres det jevnlige varetellinger og oppdatering av kalkyler. Bruk av uriktige råvarepriser vil kunne påvirke verdien av varebeholdningen. Konsernet har innarbeidet gode rutiner som skal sikre at råvareprisene er oppdatert til enhver tid. Varetellingene skal sikre at vi har kontroll på volum og ukurante varer. Analyser av bruttomarginen månedlig vil kunne være med å avdekke feil eller mangler i varekostnaden og dermed varebeholdningen. Fremtidige hendelser, ny informasjon og endringer i rammebetingelser Fremtidige hendelser, ny informasjon og endringer i rammebetingelser kan medføre at estimater og forutsetninger endres. Nye uttalelser og fortolkninger av standarder kan medføre at valg av prinsipper og presentasjon vil bli endret. For å redusere risikoen for overraskelser prioriterer Rieber & Søn og holde seg oppdatert på endringer i lover og regler til enhver tid, samtidig som endringer i markedet følges opp. Utsatt skatt Utsatt skattefordel innregnes med det beløp som sannsynligvis kan gjenvinnes. Ved fastsettelse av beløpet foretas det vurdering som baserer seg på forventet tidspunkt for utnyttelse av midlertidige forskjeller knyttet til utsatt skatt, fremtidige skattemessige overskudd, kunngjorte endringer i skattereglene og konsernet strategiske skatteplanlegging. Dersom ett av selskapene i konsernet har hatt underskudd de siste periodene blir den utsatte skattefordelen som følge av fremførbart underskudd kun innregnet gitt at det foreligger en sannsynlighetsovervekt for tilstrekkelig fremtidig skattbar inntekt. I tillegg kan kommende, ikke offentliggjorte, endringer i skattereglene påvirke vurderingene så snart de blir kjent.

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer