ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD"

Transkript

1 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven og Gravferdsloven. Fellesrådets hovedoppgave er å tilrettelegge gode rammebetingelser for det menighetsbyggende arbeidet i de 5 soknene, både for kirkelige ansatte, menighetsrådene og det frivillige arbeidet i kirken. Oppgavene ligger bl.a. i administrasjon og personalforvaltning, ansvar for budsjett og regnskap, utbygging og vedlikehold av kirker og kirkegårder. Deler av arbeidet utføres av kommunen som tjenesteyting. Kirkekontoret for de fem menighetene holder til i gode og tjenlige lokaler i Lyngneset 26, 5302 Strusshamn, som er en del av Strusshamn kirke. Fellesrådet var sammensatt slik: Trond Thorsen, leder Nils Arne Sæbø, varamedlem Bjørg Kråvik Andreassen, nestleder Jack Birkenes, varamedlem Johan Bergersen, medlem Merete Havrøy Hansen, varamedlem Kjell Lyder Berland, medlem Jonas Bratli, varamedlem Frode Hanuren, medlem Bjørg Helga Iversen, varamedlem Vigleik Stoveland, medlem Helge Andreassen, varamedlem Harald Forland, medlem Michal Møgster, varamedlem Valgt av Strusshamn menighetsråd Valgt av Erdal menighetsråd Valgt av Ask menighetsråd Valgt av Herdla sokneråd Valgt av Tveit menighetsråd Valgt av Askøy kommune sokneprest i Erdal, oppnevnt av biskopen sokneprest i Strusshamn Dessuten møter fast uten stemmerett: Håkon Andersen, assisterende kirkeverge Geir Viksund, kirkeverge og sekretær for rådet.

2 1 Fra v. Vigleik Stoveland, Frode Hanuen, Harald Forland, Trond Thorsen, Bjørg Kråvik Andreassen, Johan Bergersen og Kjell Lyder Berland Fellesrådet har hatt 7 møter og behandlet 34 vedtakssaker og 25 meldingsaker Samarbeidet med både den politiske og administrative ledelse i kommunen har vært meget god. Det samme gjelder forholdet til de demokratisk valgte medlemmene i de 5 menighetsrådene. Også i 2014 var det fellesseminar i januar for alle medlemmene i fellesrådet, menighetsrådene og ansatte hvor målet bl.a. var å bidra til: - Samarbeid mellom menighetsråd og de ansatte i Den norske kirke på Askøy. - Samarbeid på tvers av menighetene og med fellesrådet. Det er opprettet et samarbeidsorgan som består av lederne i de 5 menighetsrådene, leder i fellesrådet, en sokneprest og kirkevergen. Dette rådet hadde tre møter i Fellesrådet Fellesrådet har hatt 5 møter og behandlet 35 vedtakssaker og 20 meldingssaker. Protokoller og årsrapport blir lagt ut på nettsiden til Kirken-askoy.no. Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget er et parts sammensatt utvalg behandler ansettelser og saker som gjelder virksomhetens personalpolitikk, for eksempel personalpolitiske retningslinjer, reglementer og rutiner, og dessuten utviklings- og omstillingsprosesser. Utvalget har hatt 3 møter og behandlet 3 vedtakssaker og 5 meldingssaker. RESSURSBRUK Personalinnsats 2014: Antall personer Antall årsverk Aktivitetsområde Heltid Deltid Sum Heltid Deltid Sum ,2 3,20 3,2 3,2 3,0 3,0 3,0 Kirkeadministrasjon Kirker og ,62 12,62 10,36 10,2 9,5 9,75 9,0 menighet Kirkegårder 3 3* 4* 3 1,1 4,10 4,1 4,1 4,1 4,1 4,9 SUM * 14 5,35 19,92 17,66 17,5 16,6 16,85 16,9 Merknad: - I tillegg til personer som er fast ansatt, blir det brukt ekstrahjelp og vikar for organister og kirketjenere. Sommervikarer blir brukt på kirkegårdsavdelingen og i resepsjonen på kirkekontoret. - Økningen på 2,26 stilling fra 2013 skyldes at vi har ansatt i 2,2 stilling som trosopplærere / menighetspedagoger. Dette er

3 2 «friske midler» fra staten i forbindelse med trosopplæringsreformen. I tillegg har vi økt den ene organiststillingen fra 80% til 86% stilling, for å spille hver annen uke på institusjon. I 2013 gjorde vi en tilsvarende økning ved at en organist fikk øke stillingsbrøken fra 25% til 31%. * - På kirkegården er det ansatt 2 personer som har sine hovedstillinger som kirketjenere. De telles kun som kirketjener i antall personer. Personalsituasjonen 2014 Kirkegårdsavdelingen: 3 heltidsansatte og 3 deltidsansatte. En deltidsansatt arbeider i 80% stilling og en arbeider 20% som kirkegårdsarbeider. Sistnevnte arbeider også i 50% stilling som kirketjener. Renhold på avdelingen er beregnet til 10% stilling, som kombineres med stilling som renholder i Strusshamn og Erdal, samt kirketjener. De to siste årene har vi ikke brukt sesonghjelp. Vi har brukt 22 uker med sommervikarer fordelt på 6 personer. Dette var 6 ukeverk mer enn i 2013, og 20 uker mindre enn i I 2014 ble Askøy kirkelige fellesråd dømt til å betale en sesongarbeider erstatning fordi vedkommende hevdet å ha rett på fast ansettelse når den midlertidige kontrakten gikk ut etter 5,5 mnd. som sesonghjelp. Når kontrakten gikk ut ønsket vedkommende fast ansettelse i 100% stilling. Fellesrådet vant saken i Tingretten, men ble dømt til å betale erstatning i Lagmannsretten. Fellesrådet ønsket ikke å anke saken. Vi opplever dette som en prinsipiell sak, hvor Askøy kirkelige fellesråd, på vegne av svært mange fellesråd og kommuner i Norge, må forsvare retten til å ansette sesongarbeidere i sommerhalvåret. Konsekvensen av lagmannsrettens dom er at vi ikke kan ansette sesongarbeidere med begrunnelse i at arbeidsmengden øker betydelig i sommerhalvåret. Sesongvariasjon er ikke tilstrekkelig grunn til midlertidig ansettelse. Kirketjenerstillingene har vært fordelt slik: 1. Herdla 50% - Erlend Bakke (i tillegg 20% kirkegårdsarbeider) 2. Ask 40% - Hanne-Grete Bergersen 3. Tveit 50% - Erita Gangdal 4. Strusshamn 80% - Kjersti Godø Johannessen 5. Erdal 70% - Erita Gangdal (30%) og Ine Solbakk (40%) 6. Strusshamn 10% - Ine Solbakk (i tillegg 10% på kirkegårdsavd.+20% kirkekont.) SUM 300% I tillegg leier vi inn renholder ved utleie av menighets salene i Erdal og Strusshamn. Kostnadene dekkes delvis av inntekter fra utleie. I tillegg bruker vi vikarer ved ferie. Kateketfunksjonen Kateket Anita Skjæveland arbeider i 100% stilling og har hovedsakelig ansvar for konfirmanttilbudet på Askøy. Foruten å administrere konfirmanttilbudet underviser hun konfirmantene i Strusshamn. Hun er også leder for undervisningsavdelingen (trosopplæring).

4 3 Ungdomsarbeider Irene Kleppe Birkeland arbeidet i 100% stilling frem til 1. oktober. Da fikk hun permisjon i 20% frem til sommeren Fra 18. august 2014 ble Liv Hanne Almasou ansatt i et vikariat som ungdomsprest i 100% stilling. Ungdomsprest Hanne Zimmermann Ølberg ansatt i 100% stilling og har p.t. fødselspermisjon. Hun fikk permisjon fra 1. august for å arbeide som vikar for Peter Johansen som sokneprest i Tveit. Ungdomssatsingen har vært finansiert gjennom et spleiselag. Kommunen har finansiert lønnsutgifter mens givertjenesten har finansiert driftsutgiftene til ungdomsarbeid. Menighetspedagog Anne Helene Gjengedal sluttet sommeren 2014 for å gå av med pensjon. Hun arbeidet i 80% stilling. 30% av denne stillingen var klokker i Strusshamn menighet. Anne Helene Gjengedal på 6 års-skolen i Ask kirke før hun sluttet. Trosopplæringsreformen. På slutten av 2013 fikk vi vite at i 2014 ville Askøy bli innrullert i Trosopplæringsreformen. Det var 11 år etter de første menighetene fikk egne midler. I 2014 har ansatt 3 nye medarbeidere som alle har fått tittel som menighetspedagoger. De er lærere/pedagoger med tilleggsutdanning. Den ene stillingen er en fortsettelse av stillingen som Anne Helene Gjengedal hadde. Leder for trosopplæringsavdelingen er kateket Anita Skjæveland. Regnskapsfunksjonen: Astrid Overå arbeider ca 20% stilling. Sammen med konsulent Anne Borghild Andersen fører de regnskap for fellesrådet og fire av menighetene. Ask menighet fører regnskapet selv. Diakoni: Jannicke Monstad Hana har arbeidet i 100% stilling gjennom hele året. Vi fikk tilført lønnsmidler på slutten av 2013 fra Bjørgvin bispedømmekontor til diakoni. Dermed hadde vi midler til å forlenge vikariatet til Ragnhild Tangen i ca 20% stilling frem til 1. mai Generelt kan vi si at ressurser til diakoni bør økes fremover. Det er store behov for denne type forbyggende arbeid. Se egen rapport under. Kirkemusikk: Gerd Inger Eide Yddal sluttet som kantor i oktober etter 23 år i stillingen. Fra 1. november 2014 ansatte vi kantor Magnar Runde som vikar for Hermund Rebnor som tiltrer stillingen påsken Organistbemanningen er økt med til sammen 12% de to siste årene. Årsaken til dette er at ansatte erstatter frivillige til å spille på sykehjemmene. Bemanningen er slik: 4 ansatte, hvorav en 100%, en 86%, en i 31% og en i 21% stilling. Begravelser og de fleste vielsene er fordelt på de to som arbeider i størst stillingsbrøk. Se egen rapport. Arbeidsmiljø og sykefravær Arbeidet med helse- miljø og sikkerhet er ivaretatt. Askøy kirkelige fellesråd har en frivillig ordning med Arbeidsmiljøutvalg. I 2014 har det vært 3 møter i utvalget. 4 medlemmer av arbeidsmiljøutvalget har vært på 40 timers kurs i arbeidsmiljø i samarbeid med Askøy kommune. I 2013 ble det inngått avtale med Stamina om bedriftshelsetjeneste. Dette har ført til et forsterket fokus på et systematisk arbeid med kartlegging og tiltaksplaner selv om det fortsatt gjenstår mye arbeid. Ansatte på kirkegårdene har vært fulgt opp av lege hos Stamina. Vi tror samarbeidet med Stamina har vært positivt for fokuset på arbeidsmiljøet i 2014.

5 4 Det legemeldte sykefraværet for var: Legemeldt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal sykefravær ,5 6,6 0,0 0, ,3 7,6 6,8 2, ,5 0,0 0,0 1, ,2 1,4 Korttidsfraværet blir registrert og er svært lite. Fraværet 2. kvartal 2014 skyldes en ansatt som ble operert for skader. Arbeidsplassene forurenser ikke det ytre miljø. Organisering av kirkekontoret Kirkekontoret har tjenlige lokaler i Strusshamn med 17 kontorarbeidsplasser. Det er et godt samarbeid mellom de to arbeidsgiverlinjene. I 2014 har fire sokneprester kontorer i Strusshamn. I 2014 bygget vi om et stort kontor til 2 mindre kontorer. Dette for å få plass til nye medarbeidere innen trosopplæring. Fra slutten av 2014 har vi også tilrettelagt et nytt konto til en ny prest som skal arbeide på Askøy i ¾ stilling og i ¼ stilling i Sund. Vedkommende er ansatt i Bispedømmet og vi skal holde kontor ihht kirkeloven. Kirkekontoret har organisert seg med et lederråd som består av: - Geir Viksund, kirkeverge - Håkon Andersen, assisterende kirkeverge - Hege Johannesen, driftsleder for kirkegårdene - Anita Skjæveland, kateket. (fra august 2014) - Gerd Inger Eide Yddal, kantor (til november 2014) - Harald Forland, sokneprest i Erdal og har et koordineringsansvar for prestetjenesten i Askøy. Det har vært ca et møte hver 14. dag. Foruten lederråd er det faste stabsmøter, avdelingsmøter og møter for fellesrådstilsatte. Disse møtene skal ivareta felles kommunikasjon og samarbeid. Det har vært 3 møter i administrasjonsutvalget i 2014, hovedsakelig for å ansette nye medarbeidere. Kirkekontoret er moderne utstyrt med 16 kontorer, spiserom, lager og resepsjon. Vi delte et stort kontor i to mindre kontorer og økte dermed antall kontorer til 16. Driftsleder ved kirkene drifter fellesrådets IT avdeling. Utstyret er moderne, oppdatert og tilpasset vårt behov. Kirkens nettside har blitt brukt aktivt til opplysning om ulike arrangementer i kirkene. Vi savner allikevel at flere sender inn opplysninger om ulike arrangementer til nettsiden. Ansatte har deltatt på ulike møter i regi av KA, dvs kirkens arbeidsgiverorganisasjon, kirkevergelaget, Bergen kirkelige fellesråd og Askøy kommune. Prostisamlinger Det er et godt samarbeid mellom kirkevergene og prosten i Vesthordland prosti. Det er etablert faste møter hvor fellessamlinger planlegges og ulike lederutfordringer tas opp. Det har vært 2 medarbeidersamlinger for alle ansatte i Vesthordland prosti.

6 5 Følgende oppgaver og resultat kan nevnes spesielt. Årsmelding diakonen i Askøy. Askøy har en 100 % diakonstilling betalt av fellesrådet. I tillegg arbeidet Ragnhild Tangen i en 20% stilling frem til 1. mai Dette var lønnsmilder fra Bispedømmerådet som vi fikk ekstraordinert på slutten av Dessverre var det ikke mulighet til å forlenge denne avtalen og dermed blir tilbudet redusert. Se under. Alle menighetene på Askøy har egne diakoniplaner laget med utgangspunkt i den sentrale Plan for diakoni i Den norske kirke. Planene ligger på hjemmesiden vår. Med unntak av Herdla sokn er det diakoniutvalg i menighetene. Diakonien har flere uttrykksmåter: Gjennom enkeltmennesker, ved den organiserte diakonien i menighetene, gjennom institusjoner og organisasjoner lokalt og globalt. Her er det mangfold og ønske er at mangfoldet skal være synlig i våre menigheter her på Askøy. Diakonens arbeid er en blanding av faste tiltak i den enkelte menighet og flere tiltak som er et felles tilbud for hele Askøy. Arbeidstiden til diakonen brukes til hjemmebesøk, samtaler, sjelesorg, institusjonsbesøk, andakter og soknebud, komiteer og utvalg og en del store og små enkeltarrangement. Det går også en god del tid til møter, forberedelse og kontorarbeid. Spesielle tiltak som kan nevnes er: Tilrettelagte gudstjenester. Gudstjenester som er spesielt tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede, men det er ønskelig at hele menigheten er med. Arrangeres 2 ganger vår og 2 ganger høst. Gudstjenestene er i det gamle kirkerommet i Erdal kirke. Diakoniutvalgene i Ask, Erdal, Strusshamn og Tveit tar hver sin gang ansvar for det praktiske på disse gudstjenestene. Noen faste frivillige fra Erdal er med på stort sett alle gudstjenestene. Invitasjon gjennom brev til hjemmeboende og besøk i kommunale boliger. Det er AU for diakoniutvalgene. Diakoniutvalgene i Askøy har alle en representant i en arbeidsgruppe, AU. Vi hadde tre møter dette året. I tillegg var gruppen med å arrangere: 1.Temasamling for diakoniutvalg og menighetsråd om kirken på Askøy og innvandrerne våre. Hva gjør vi? Hva kan vi som kirke engasjere oss i? Arve Hansen Haugland innledet til samtale. 2. Temakveld om sorg. Instituttprest Rune Stray fra Sjelesorgsenteret på Modum. Samlet en stor forsamling i menighetssalen i Erdal kirke. (Vi nådde vidt ut både til sørgende, menighetsmedlemmer, ansatte i helse og omsorgstjenesten i kommunen og ansatte i kirken.) 3. Adventsfest for psykisk utviklingshemmede i Menighetssalene i Strusshamn kirke. Stort og svært vellykket arrangement. Hvert menighetsråd støttet dette med 2000 kr. Diakoniutvalgene stilte nesten fulltallige og hjalp til med alt det praktiske. Sorggruppe fra november 2013 til mai Sammen med diakonen var Hanne Zimmermann Ølberg leder. Første gang vi hadde en gruppe bare med ledere fra kirken og i kirken sine lokaler. (Har tidligere hatt sammen med kommunens psykiatritjeneste og i deres lokaler). Prostidiakoniutvalg. Diakonen representerer Askøy i et prostidiakoniutvalg som prosten har tatt initiativ til. I 2014 samarbeidet vi om sorgkvelden i november, men arrangerte kvelden to ganger. Første kveld på Foldnes og neste i Erdal

7 6 Pusterom er et stillhetsarbeid som blir arrangert i Ask kirke en tirsdag kveld hver måned. Tilsvarende arrangement i Herdla en gang hvert semester. Der kommer en trofast gruppe og vi er mellom 8 og 12 personer hver gang. Menighetstur. En lørdag i juni arrangerte diakoniutvalgene i Ask og Tveit felles menighetstur til Fjell. Vi startet med kirkebesøk i Foldnes kirke. Reiste til Fjell festning og hadde omvisning der og avsluttet med middag på Fjell-ly leirplass. Til sammen 38 fornøyde deltakere. Institusjoner og omsorgsboliger. Diakonen har ansvar for andakter på Ask bo- og omsorgssenter i en turnus med sokneprest Haugland. Vi er der to gang i måneden. Diakonen har også vært med i samtalegrupper der både vår og høst. Vi inviterer noen av beboerne som vi tror kan ha utbytte/behov for å være med i en gruppe og har faste samlinger en gang hver måned. Tar opp temaer som går på liv, død, tro, sorg og tap, sykdom m.m. I tillegg til diakonen er kulturarbeider L Syslak eller institusjonsleder L S Lystrup med og ledere disse gruppene. Diakonen gjør også fast tjeneste på omsorgsboligene på Ravnanger. Her i et samarbeid med prostiprest Unneland. Her er det gudstjenester 2 ganger i måneden etterfulgt av sosialt samvær, kaker og kaffe. Formiddagstreff. Planlegging, organisering og medvirkning på treffene i Strusshamn, Erdal og på Herdla. Gudstjenester. Diakonen har også en liturgisk funksjon og er med på gudstjenester i menighetene. Kurs: I august deltok diakonen på Nordisk diakonikonferanse I Keflavik, Island. Inspirerende å være sammen med mange andre som jobber med det samme som en selv. Utveksle ideer og få nye impulser. I september var jeg deltaker på en konferanse i Trondhjem, Hel - en HEL kirke, et HELT, samfunn, et HELT liv og et HELT menneske. Hvordan kan vi arbeide mot en kirke for, med og av alle, ikke er et arbeid for spesielt interesserte, men hele kirkens ansvar? Inspirerende og lærerikt og mange ideer å ta med hjem til Askøy. Det å være til stede for enkeltmennesker som trenger deg oppleves som en hovedoppgave i arbeidet som diakon. I en arbeidsdag som rommer mye og som til tider kan være svært travel, er det ofte disse enkeltmøtene som blir nedprioritert - satt på vent. Dette oppleves som en frustrasjon i hverdagen. Askøy kommune er en kommune i stor vekst og diakoniens tjeneste trengs. Ønske om flere stillinger innen dette arbeidet er stort. Strusshamn 19. januar Jannicke Monstad Hana soknediakon

8 7 Trosopplæringen på Askøy 2014 Lyngneset Strusshamn Enhetstype: Fellesråd Antall sokn i enheten: 5 Fellesråd: Askøy Bispedømme: Bjørgvin Medarbeidere Anita Skjæveland Kateket Telefon: Mobil: Epost: Sigrun Landro Thomassen Menighetspedagog Mobil: Epost: Ingvild Augestad Syversen Menighetspedagog Mobil: Epost: Pia Merete Arnesen Menighetspedagog Mobil: Epost:

9 8 Lars Kristian S. Gjervik Mentor Gjennomføringsfasen (fra: 2014) Totalt antall medlemmer i enheten: Innbyggere: Antall døpte siste år: 255 Hovedmål for trosopplæringen (foreløpig) Barn og unge på Askøy skal leve og vokse i den kristne tro Kort beskrivelse av trosopplæringen i menighetene: Planarbeid akkurat startet opp. Noe av arbeidet som det er tradisjon for videreføres og videreutvikles, og noe nytt startes opp og er under utprøving. Enheten består av fem menigheter som alle har sitt særpreg, styrker og utfordringer. Antall personer helt eller delvis lønnet av trosopplæringsmidler: Kateket 100% av stillingsdel som er lønnet av trosopplæringsmidler Menighetspedagog 20% av stillingsdel som er lønnet av trosopplæringsmidler Menighetspedagog 100% av stillingsdel som er lønnet av trosopplæringsmidler Menighetspedagog 100% av stillingsdel som er lønnet av trosopplæringsmidler Hvor mange ulønnede medarbeidere er involvert i trosopplæringsarbeidet? Ca. 50 Hvor mange av disse er rekrutterte i forbindelse med trosopplæringsarbeid i 2014? Ca. 15 Samarbeider dere med andre organisasjoner? (kristne barne- og ungdomsorganisasjoner, andre organisasjoner i nærmiljøet osv.): NMS. NLM. KFUK/ KFUM. KRIK. Besøk av NMS på Lys Våkenarrangement i Ask. Arrangement der invitasjoner også er sendt til barn som er med på arbeid drevet av NLM, KFUK/KFUM. Konfirmantarbeidet på Askøy er også en del av trosopplæringen Alle i medlemsregisteret fikk en brosjyre i posten i juni om tidspunkt for innskriving og konfirmasjon. Da skolen begynte fikk de en omfattende brosjyre. Noen skoler hadde besøk av presten, men dette er ikke lenger et tilrettelagt møtepunkt for kirken. I rapporteringen av tiltak under trosopplæringen 2014 er konfirmanttiden rapportert med 60 timer for alle. Det er et anbefalt timetall. På Askøy utgjør leir halvparten av konfirmantundervisningen. De andre timene er 14 undervisningstimer og 8 gudstjenester som også inkluderer ministrant -tjenesten der konfirmantene deltar under gudstjenesten med å bære prosesjonskorset, hjelpe til under dåp, knele ved alteret under syndsbekjennelse/ lese tekster / ta med mat til kirkekaffen. Det er den lokale soknepresten som har ansvaret for konfirmantene med unntak av Strusshamn der det er kateketen. Alle konfirmantene deltok på en konsert i februar med elever fra Kongshaug musikkgymnas. Konfirmantene var med på KN- fasteaksjon og gikk med bøsser 8. april i sin lokale menighet. De fleste hadde på forhånd besøk av en gruppe konfirmanter som hadde vært med Kirkens Nødhjelp til Afrika og hadde med inntrykk derfra til inspirasjon for aksjonen. Ask menighet hadde 31 konfirmanter det utgjør 94 % av de døpte, Ungdomsarbeider har vært med konfirmantene der i Tveit med 64 konfirmanter det utgjør 98% av de døpte har hatt ungdomspresten med. Herdla med 25 konfirmanter 93% av de døpte og Martin Øystese har vært frivillig der. Erdal har hatt flere (5) frivillige med for 38 konfirmanter 86% av de døpte.

10 9 Strusshamn har hatt 4 frivillige sammen med sokneprest og kateket på 125 konfirmanter 86 % av de døpte. Deltakere på MILK (minileder) kurs har hatt 4 timer praksis på undervisningen i tillegg til praksis på en konfirmantleir. Erdal og Tveit hadde en «bli kjent i kirken» lørdag før presentasjonsgudstjenesten. Leirarbeidet for konfirmanter hadde ca. 250 deltakere og ca.40 ledere. Ca. 40 ledere og deltakere på MILK og LED (fortsettelse året etter minilederkurs) var med på PREP samling første tirsdag i mai med forberedelse til årets leirer. Kateketen administrerer leirarbeidet og ungdomsarbeider har ansvar for lederoppfølgingen. Menighetene sendte 38 konfirmanter på Konf.Camp i Etne i regi av Acta og bispedømmet fra lørdag til onsdag i påskeferien med 2 lønnede og 3 ulønnede medarbeidere og 38 til KonfAction i regi av KRIK i Bø i Telemark ved skoleslutt med 1lønnet og 6 ulønnede medarbeidere. Lokalt arrangerte menighetene konfirmantweekend på Skjærgardsheimen i Øygarden med 48 konfirmanter og 2 lønnede og 11 ulønnede medarbeidere og pinseleir samme sted med 48 konfirmanter og 3 lønnede og 19 ulønnede medarbeidere. 16 sjømannskirkekonfirmanter reiste 4 dager til London med 2 ansatte, 1 voksenleder og 2 ungdomsledere. 70 konfirmanter hadde sommerleir i 4 dager på Kongshaug musikkgymnas i Os med 3 lønnede og 17 ulønnede medarbeidere. 18 av årets kull på 284 konfirmanter hadde ekstra undervisningskvelder med siste samling knyttet til G: august ved kateketen. På egne leirer er prestene med fordi det utgjør en del av konfirmantundervisningen. Avspaseringsordningen for disse er ikke i samsvar med behovet. Fadderhilsen i posten Alle døpte fikk rundt 1-års dåps dag brev til foreldrene om at den valgte kontaktfadderen nå fikk et brev fra menigheten med en hilsen i anledning dåpsdagen. Denne anbefales det å markere når fadderen kommer på besøk. Menighetens hilsen er et trykk med kveldsbønnen: «Kjære Gud jeg har det godt» og et bønnekort til fadderen. Dåpsbarna for ett år siden blir også nevnt ved navn under forbønnen på nærmeste gudstjeneste. Ved 2 års dåpsdag fikk kontaktfadder tilsendt et spiseunderlag med bordvers: «O du som metter liten fugl «og ved 3 års dåpsdag en CD som er lokalt produsert med gamle og nye barnesanger til bruk i trosopplæringen i hjemmet. Dette er tiltak som det ikke kan rapporteres på fordi det ikke er knyttet til at barnet møter opp. Det er likevel rapportert i år fordi menighetene bruker mye tid og ressurser på tiltaket og regner det som en håndsrekning til hjemmet i arbeidet med å gi barnet mulighet til å leve og vokse i den kristne tro. Babysang i Erdal kirke, ledet av kantor Gerd Inger Eide Yddal, der Pia og Ingvild tok over på slutten. Ask: 0 barn Erdal: 36 barn, Strusshamn: 20 barn, Tveit 9 barn.herdla:1 barn. Barnekorene i menighetene er et viktig arbeid for barn og samtidig i mange tilfeller et verdifullt møtested for foreldre. Stjernegnisten i Ask, Miniglimt i Erdal, Superkids og Koret på sporet i Strusshamn er gode miljøer der barna samles hver eller annenhver uke. Alle barnekorene er med på gudstjenester. Småbarnstreff på onsdager i Tveit kirke ledes av kirketjener Erita Gangdal. Alle fireåringer fikk brev i posten med tilbud om kirkebok ved invitasjon til spesielle familiegudstjenester. Så mange fikk kirkebok: Ask: 5 barn, Erdal: 21 barn, Strusshamn 57 barn. Tveit: 33 barn, Herdla: 17 barn. I Strusshamn ble det stor suksess med 30 frammøtte 4 åringer og andre barn i tillegg til familie på «minigudstjeneste» for 4-åringer kl med kirkekaffe. Denne dagen var invitert til på forhånd slik at det var vanlig familiegudstjeneste først. Den var også godt besøkt, men neste gang bør det være etter en vanlig høymesse. 4 åringen drukner lett i en lang høymesse, og må vente så lenge på bok at vi ikke ser dem igjen før de er konfirmanter. Førsteklasses lørdag og 6-årsbok på skolestartgudstjeneste søndag Ask: lørdagsprogrammet ble sammen med Tveit p.g.a liten oppslutning; 4 barn. På søndag fikk 5 barn bok+ 4 senere. Erdal: Bare skolestartgudstjeneste med 13 barn i målgruppen. Strusshamn: 24

11 10 på lørdag og 36 på søndag. Tveit: På Førsteklasses lørdag deltok 2 barn søndag 12 barn. Opplegg på en av skolene for de samme barna på lørdagen forhindret noen fra å komme. Herdla med skolestartsgudstjeneste med 4 barn i målgruppen. Våren 2014 deltok 10 barn på Ask kirke sin seksårsskole/dåpsskole med 7 samlinger. Tårnagenthelg for 8 åringer bare i Ask: 9 barn (31 % oppslutning), 2 ansatte kvinner inkl. presten, Ulønnede: 5 kvinner og 3 menn. Etter skoletid-klubben i Erdal kirke som ble satt i gang september 2012, har stabilisert seg. Barn, foreldre og skolen er svært fornøyd med tilbudet. Deltakerantallet har ligget på Høsten 2014 deltok 12 jenter 18 gutter, ulønnede medarbeidere er 10 kvinner og 3 menn og til andakter/trosopplæring 1 mann (presten) og 2 kvinner. Det var 11 samlinger. Deltaking på en gudstjeneste i høst. Lys våken for 11 åringer har vært godt gjennomført i Ask og Herdla. Men ble i år utvidet til Tveit og Erdal der gjennomføringen i Erdal finner sted i januar Dette gir mulighet til samarbeid både med foreldre og med ungdommer fra lederkursene. Ask: 11 barn (50% av de døpte) Ansatte: 3 kvinner, ulønnede: 4 kvinner og 3 menn Erdal : i 2015, Tveit :35 barn (47% av de døpte) Ansatte: 2 kvinner og 1 mann (presten), ulønnede: 3 kvinner og 1 mann. Herdla: 10 barn (31 % av de døpte) Ansatte:2 kvinner og 1 mann, ulønnede:5 kvinner og 2 unge menn. Erfaringen tilsier at det trengs mange villige hender. Gode rutiner og nattevakter som oppfyller kravet om barneomsorgsattest. Dette må det jobbes videre med. Trosopplæringsutvalget har sitt mandat fra menighetsrådene og der sitter Otto Arne Utkilen (Ask), Bodil Birkenes (Erdal), Linda Guttormsen og Nina Follesøy (Strusshamn), Vibeche Skotnes(Tveit) og Rune Øystese (leder) (Herdla). I tillegg har de nye menighetspedagogene vært med på alle møter hittil. Kateketen er sekretær og møtene holdes hver måned. Utvalget koordinerer planarbeidet og hadde som sitt store prosjekt i 2014 å invitere foreldre på Askøy til å si hva de ønsker for barna på Askøy og hva kirken kan gjøre for barna nå når vi har fått trosopplæringsmidler. Det ble invitert fra lister over de som mottok 4- årsbok, deltok i barnearbeid og de 500 brosjyrene ble også delt ut utover dette. Tilbudet sto i Askøyværingen med distribusjon til alle husstander og innslag på distriktssendingen. Det var et gratis hotellopphold på Westland hotel i Lindås fra oktober og mange ansatte var med i tillegg til en god del fra den indre kjerne og noen andre. Hovedinntrykket er at helgen skapte energi hos de 30 som deltok og ikke tilsiktet kan det nå bli tilbud om barnekor på Tveit og Herdla, gruppe for konfirmanter med skilte foreldre og motivasjon for dem som driver med «Stjernegnisten» korarbeid på Ask. Rune Øystese ledet oss gjennom en lang prosess og filosof Henrik Syse inspirerte. Det som sitter igjen er folks ønske om en inkluderende gudstjeneste for alle med mer variasjon i musikk, der alle, men særlig barna blir sett og tatt i mot som gudstjenestedeltakere. I tillegg ønsket folk om mulig å knytte trosopplæring til det kontinuerlige arbeidet for barn og unge i menighetene. Skole-kirkesamarbeidet på Askøy Det er kateketen som har hovedansvar for skole-kirkesamarbeidet på Askøy, men i praksis er det den lokale prest og menighetspedagog som står i den gode dialogen med de enkelte skolene. Det er Sigrun Landro Thomassen som har overtatt stafettpinnen etter Anne- Helene Gjengedal og derved har koordinert møtepunkter for kirkevandringer og gudstjenester.

12 11 Vandring gjennom Bibelen for barn som en del av RLE-faget gjennomføres i alle 5.klasser på Askøy! I løpet av fire skoletimer fordelt på to dager lærer barna å plassere de viktigste fortellingene i Bibelen i kronologisk rekkefølge. Kursholder er utdannet pedagog og ansatt i Den norske kirke på Askøy. Kurset er en hjelp for faglæreren til å oppfylle kompetansemålene som følger: Kompetansemål etter 4. årstrinn i Kristendom Mål for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente. Kompetansemål etter 7. årstrinn i Kristendom forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien til profetene gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus Kirkevandring for 3. klasse - 16 klasser deltok skoleåret 2013/14 Kirken inviterer tredjeklassene på Askøy til en opplevelsesdag i den lokale kirke. Dette kaller vi Kirkevandring. Det er et ledd i samarbeidet mellom skole og kirke på Askøy. Som kompetansemål i RLE-faget nevnes bl. a.: Å kunne beskrive lokale kirker, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet, og kunne samtale om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk. Vi tenker at mye av dette best kan oppnås ved at barna får bruke litt tid i sin lokale kirke. Vi lager en opplevelsesdag som kan passe inn i planen for tredje klassetrinn, men som også kan gjennomføres på fjerde trinn. De som viser rundt og leder samlingen, er kirketjener, prest, organist og menighetspedagog/kateket. Klasselæreren er hele tiden med. Klassen bruker ca to og en halv time i kirken. Dette inkluderer spisepause. Barna har med mat, som vanlig. Dette tilbudet blir godt mottatt av elever og lærere, og elevene er godt forberedt og motivert når de kommer. På kirkevandringen får elevene lære ord og begreper knyttet til kirken lære om kirkens historie og arkitektur komme nær innpå og studere interiør og inventar i kirken, som alter, døpefont og lysglobe, og lære hva dette brukes til se prestens klær og høre om kirkeårets tider og farger se hvordan orgelet fungerer og prøve å spille på det synge en salme til orgelmusikk hvis det passer De får vite hva tingene i kirken heter, og hva de brukes til, og de får spørre og fortelle hva de selv vet. Barna får også et arbeidshefte med informasjon og oppgaver, som de finner svarene på ved å gå rundt i kirken og lete på egen hånd. Heftet kan brukes videre til etterarbeid på skolen. Barna får også vite hvordan en gravferd foregår, og vi ser på gravsteiner ute på gravplassen.

13 12 Grunnen til at ikke flere klasser kommer er de lange avstandene mange har til kirken og at skolene ikke makter å prioritere utgifter til buss i et stramt skolebudsjett. Skolegudstjenester er mest populært før jul færre skoler deltar enn før Strusshamn skole hadde skolegudstjeneste før jul i 2014, mens året før var det påskegudstjeneste. Sokneprest og kateket samarbeidet med lærere og elever om å forberede disse. Det er tradisjon for at 2. og 5. klasse deltar spesielt og øver i kirken på forhånd. Elevene hadde formulert forbønns emner og de sang så taket løftet seg på godt innøvde sanger. Erdal og Florvåg skole hadde skolegudstjeneste før jul på samme dag som vanlig. Soknepresten besøkte skolene på forhånd og har en god dialog og legger til rette for medvirkning. Dette året var også ansatte i trosopplæringen med på alle skolegudstjenestene på Askøy for å bli kjent i miljøet. Tveit og Hop skole (Ask) hadde også gudstjenester i kirken. Fauskanger barne- og ungdomsskole har tradisjon for å ha gudstjeneste på skolen annethvert år før jul og påske. Hanøy skole har tidligere hatt soknepresten i Tveit på gudstjeneste på skolen før jul, men valgte i år å ha «julekulturtime» uten medvirkning fra kirken. Ingen av ungdomsskolene har skolegudstjeneste selv om ca. 250 av elevene på hvert trinn velger å konfirmere seg i kirken. Mange elever kunne bidra i et samarbeid mellom kirken og skolen her. Flere av skolene kommer ikke lenger til skolegudstjeneste på grunn av høye skyssutgifter. Det er en utfordring at mange av elevene aldri har vært med på gudstjeneste i løpet av oppveksten i en kultur som tradisjonelt har vært preget av kristendom. Det er mulighet for skolene til å ha besøk fra kirken dersom de ønsker det. Er det noen nye områder skolene kan nyte godt av kirkens kompetanse? Flere barnehager velger å delta på barnehagegudstjeneste i kirken før jul Menighetspedagog Sigrun Landro Thomassen koordinerte også barnehage kirkesamarbeidet. Alle barnehagene er villige til å bidra på ulike måter (dramatisering, sang, etc), men graden av forberedelse er ulik. Noen plukker ikke ut barn til dramatisering før de har kommet til kirken. Kanskje forventningene (våre) kan kommuniseres enda bedre. Det er også ulikt hvor mye de er med på sangene. Vi har hatt fokus på juleevangeliet og tradisjonelle julesanger og avsluttet med å stå i ring rundt alteret til «O jul med din glede». Dette året utvidet vi etter ønske med de tre vise menn som fulgte stjernen. Menighetspedagogene var med på barnehagegudstjenester. Kateketen var liturg på gudstjenestene i Strusshamn, mens ungdomspresten hadde to i Tveit sokn og i Lillebror barnehage. De andre var ved soknepresten i sitt sokn. Barnehagene benytter både buss og bil og apostlenes hester for å komme seg til kirke og de spiser gjerne medbrakt niste i menighetssalen etterpå i Erdal og Strusshamn kirker. Barna fra Ramsøy kom med rutebuss og ventet i kirkekjelleren på Tveit før gudstjenesten. Ask: Ask barnehage kom til julegudstjeneste på kort varsel. Erdal: Bakarvågen, Fridahuset, Florvåg og Erdal barnehage kom til kirken som vanlig i desember, fordelt på to gudstjenester. I tillegg fikk de minste i Fridahuset besøk av menighetspedagogen. Herdla: Træet barnehage har de siste årene vært med på skolens juleavslutning, utan medvirkning fra kirken. Furehaugen barnehage ønsket at gudstjenesten før jul skulle være i barnehagen, og prest og menighetspedagog var der i år som ifjor. Tveit: Det ble holdt tre barnehagegudstjenester i kirken før jul, for Tveit, Ramsøy, Lykketrollet og Ravnanger barnehager. Haugland gårdsbarnehage hadde eget opplegg med gudstjeneste i stallen, for tredje år på rad. Ungdomsprest Liv Hanne Langmoen Almasou hadde med seg pianist dette året. Slike tiltak er godt stoff i lokalavisen Askøyværingen.

14 13 Strusshamn: 8 barnehager i Strusshamn menighet kom til kirken før jul, fordelt på tre barnehagegudstjenester. I tillegg var det gudstjenester for tre avdelinger i Lillebror barnehage på Juvik. Det er bare to barnehager i menigheten som vi vet om som ikke tilbyr barnehagegudstjeneste før jul. Påsken er en utfordring: Det var påskevandringer i Tveit kirke ved kirketjener og ved prest, i Strusshamn kirke ved kateket og menighetspedagog, i Strusshamn barnehage ved egen prest og i Fridahuset barnehage ved menighetspedagog. Dersom flere skal være med på dette må tilbudet systematiseres. Kirkemusikk: I 2013/14 ble en felles «plan for kirkemusikk» klar for å bearbeides og vedtas i de 5 menighetsrådene. Dette arbeidet er «lagt på is». Årsaken er at kantor Gerd Inger Eide Yddal sluttet i oktober. Kantorstillingen har en ledende funksjon for det kirkemusikalske arbeidet på Askøy. Derfor avventer vi til ny kantor er begynt før planarbeidet videreføres. Menighets rådene i Ask og Herdla har vedtatt planen slik den foreligger i dag. Kantor ledet og dirigerte kirkekoret i 23 år. Organist Anne- Gurine Gjøsæter har midlertidig overtatt som dirigent. Ny Kantor er ansatt og begynner til påske I vikariatet som kantor er ansatt Magnar Runde. Vi har klippet fra 25. oktober kl var det konsert i Erdal kirke med 130 korister fra Bjørgvin kirkesangerforbund som fremførte Mozart Requiem. Markus Malmgren trakterte orgelet, mens Gro Anthun dirigerte koret. Det var fire solister fra Griegakademiet. Askøy kirkekor utgjorde en del av koret sammen med korister fra flere ulike kor tilknyttet Bjørgvin kirkesangerforbund. Gerd Inger Eide Yddal medvirket med ett orgelstykke. J. Alain: Litaniès. Dette var hennes siste opptreden som kantor på Askøy. FOKUS PÅ DEN NYE SALMEBOKEN: Salmeboken: «minutt for minutt» I sammenheng med Kirkeringens julemesse vil sendingen vises på storskjerm. Sted; Menighetsstuen i Strusshamn kirke. Tid; Lørdag 29/11 kl

15 14 «Bli med Syng med» sammen med andre i menighetsstuen! Nrk viser direktesending «minutt for minutt» på totalt 60 timer når alle de 899 salmene skal synges vers for vers. Søndag 16. nov. kl er du hjertelig velkommen til sangkveld i Ask kirke. Her skal vi bli kjent med den nye salmeboken gjennom sang, musikk og tekstlesing. Den nye salmeboka har en langt større sjangerbredde enn tidligere salmebøker. Her står de tradisjonelle salmene side om side med gospel, spirituals, såkalt moderne lovsang, viser, afrikanske, latin-amerikanske og asiatiske salmer. Også salmer på engelsk og andre fremmedspråk er tatt med. Sangkvelden i Ask kirke vil bli akkompagnert av Lars Erik Birkeland m.fl. I tillegg vil det bli opptreden av det nystartede koret «Askøy Gospelkor». Kvelden ledes av Jostein Davanger, og arrangør er Ask menighetsråd I tillegg har det vært arrangert mange konserter i kirkene hvor menighetsrådene har vært arrangører. Kirkeuken i Erdal må nevnes. Det samme gjelder sangkveld i Herdla og Ask. Det er også tradisjon for julekonserter i kirkene. I 2014 ble det arrangert ca 15 julekonserter i kirkene. Ungdomsarbeid: Det nystartende Askøy Gospelkor - dirigent Irene Kleppe Birkeland. De er flere enn på dette bilde Ungdomsarbeid generelt: Frem til sommeren 2014 bestod ungdomsteamet av en ungdomsarbeider, to ungdomsprester som delte en stilling, og kateket. Fra høsten 2014 endret teamet seg til å bestå av en ungdomsarbeider i 80% stilling, og en ungdomsprest i 100% stilling. Ungdomsutvalget består av en representant fra hver menighet. Mye av kontakten med ungdommene foregår via facebook, og vi har ulike infosider og grupper for de ulike aktivitetene vi driver. «Waschera» er en felles facebook-side der alle ungdomsledere i kristent arbeid på Askøy kan legge ut informasjon. Ungdomsutvalg I arbeidet med å få opp ungdomsarbeid i hver enkelt menighet på Askøy, har vi opprettet et ungdomsutvalg med en representant fra hver menighet som ungdomsteamet møter hver måned. Sammen har vi utrettet en strategiplan for ungdomsarbeidet på Askøy, som vi sammen med menighetsrådene og frivillige vil jobbe sammen med for å oppnå. Representantene i 2014 var: Strusshamn: Marte Kyte Herdla: Jonas Bratli Ask: Therese W. Breivik (trakk seg fra vervet oktober 2014) Tveit: Sandra Sandes Erdal: Torbjørn Ek MILK 31. august fikk 20 deltakere fra MILK 13/14 utlevert kursbeviset sitt på G:19. I september 2014 startet et nytt lederkurs for dem som ble konfirmert høsten 2014 i kirkene på Askøy. Det meldte seg 19 deltakere fra starten, og i dag er det 17 deltakere. 3 fra Erdal, 1 fra Tveit, 11 fra Strusshamn, 2 fra Ask, og 0 fra Herdla. MILK kurset består av 8 undervisningssamlinger, 1 MILK-helg, 1 felleshelg med MILK og LED og praksis. Praksisen for MILKerne består av å være med som leder på en av Askøys egne konfirmantleirer og å hjelpe til med 2 konfirmantsamlinger i egen menighet. MILKerne hjelper også til på G:19 som «velkomstpersonell» og som «kafèpersonell». Irene Kleppe Birkeland er hovedansvarlig for MILK. Liv Hanne L. Almasou er med på alle samlingene og har undervisning. De frivillige lederne er: Torbjørn Ek, Ingvild Heggholmen, og Hanna Haugland. I tillegg har vi med LED-ledere: Fredrik O. Eide og Håvard Bekken.

16 15 LED LED er et lederkurs for de som har fullført MILK-kurset. Nytt kurs startet opp høsten 2014, med åtte deltakere. Disse er fra Erdal (1) og Strusshamn (7). Vi bruker undervisningsmaterialet Acta Normisjon har laget; Loved. Kurset består av 7 undervisningssamlinger, 1 LED-helg og en felleshelg med LED og MILK. I tillegg har deltakerne praksis i ulike deler av barne - og ungdomsarbeidet på Askøy og har ansvaret for bønnevandringen på G:19. Liv Hanne Langmoen Almasou er hovedansvarlig for LED, Irene Kleppe Birkeland deltar på noen samlinger. I tillegg er Ingvild Heggholmen, Torbjørn Ek og Håkon Vinnem med som frivillige. Ledersamlinger/storsamlinger I 2014 arrangerte vi 2 ledersamlinger. En forberedende ledersamling for alle som skulle være med som ledere på konfirmantleir 2014, og en fest i etterkant hvor vi evaluerte leirene og takket for innstasen. I år hadde kirken v/ungdomsteamet et samarbeid med Tenkafè om å lage adventsfest for alle ungdommer på Askøy i Strusshamn kirke. Hit kom det ca. 50 ungdommer. Alle ungdommer på Askøy var også invitert på nyttårsfest i Bergheimvegen 11. Her kom det ca. 20 stk. Mediagruppen Høsten 2012 startet Håkon Andersen og Nils Arne Sæbø opp en mediagruppe som holder til i Strusshamn kirke. I 2014 har de hatt samlinger på tirsdager fra kl På grunn av sykdom er mediagruppen er nede for øyeblikket, men de satser på å starte opp igjen så fort som mulig. Det har møtt mellom 5-10 ungdommer hver gang. Askøy Ten-Sing:Teasing Sommeren 2014 besluttet styret i tensing, sammen med ungdomsprest Peter Johansen, å legge ned. Februar 2015 starter tensing opp på nytt med ny voksenleder, nytt styre og lønnet dirigent. Speideren I løpet av 2014 har speidergruppen i Erdal økt fra medlemmer. De møtes torsdager i Erdal kirke fra kl Siv Hansen er gruppeleder og troppsleder. Ungdomsteamet ønsker å ha kontakt, og har tilbudt seg å komme for å ha andakter, og har ellers gitt penger i støtte til innkjøp av div. utstyr. Hjertefred Høsten 2014 har det vært tre samlinger i Tveit kirke, kalt Hjertefred. Målet med Hjertefred er et møtepunkt hvor det er rom for lek og latter og samtale om livets vanskelige spørsmål. Samlingene har startet med taco, fortsatt med lek og avsluttet med samtale. Det har vært mellom 1 og 5 fem deltakere innom. I skrivende stund er det ikke bestemt hvorvidt Hjertefred fortsetter utover våren. Ungdomsprest Liv Hanne Langmoen Almasou har hatt ansvaret for samlingene, i tillegg har Håkon Vinnem, Morten Lystrup og Pia Merete Arnesen vært innom. KRIK Askøy-nord Våren 2014 hadde KRIK samlinger på Fauskanger annenhver torsdag. Det var vanskelig å få ungdommene til å møte opp, derfor ble det høsten 2014 bestemt at KRIK Askøy-Nord skulle legges ned. Happeninger Lørdag 27. september stod Erdal menighet som arrangør bak KRIK-cup 2014 i Askøy Forum. Hit kom det over 100 ungdommer, og selve dagen blir sett på som en suksess. Det var god underholdning, god mat og velspilte kamper. Neste år ønskes bedre struktur i planleggingen og evalueringen. Det var uklart hvem som satt med styringen, og det ønskes mer involvering fra KRIKlagene oktober stod Ask menighet som arrangør bak «Kino og overnatting i Ask kirke». Filmen Narnia ble vist, og det ble solgt pizza og andre kioskvarer under arrangementet. Hit kom det ca. 30 ungdommer. Planleggingsgruppen bestod av ungdomsrepresentant Therese W. Breivik, Victoria W.

17 16 Breivik, June Mikkelsen, Otto Arne Utkilen og Irene Kleppe Birkeland. Frivillige ledere under arrangementet var Arnulf Sæter og Johan Bergersen. Nattevakter dukket ikke opp. 20. mai var det apologetikkseminar på Folkehjelpshuset på Tveit. Det var et godt seminar, men fremmøte var ikke så stort. Mellom 20 og 30 personer deltok. G:19 Ungdomsgudstjenesten G:19 er felles for alle ungdommer på Askøy og arrangeres en gang i måneden. I 2014 har det i gjennomsnitt vært 66,9 frammøtte til G:19 i Erdal. De første månedene forsøkte vi med hyppigere gudstjeneste; annenhver uke, men besluttet etter en prøveperiode at det ikke var tjenelig i lengden. To ganger i løpet av året har vi arrangert G:19 kl , en gang i Strusshamn (158) og en gang i Ask (156!). Dette for å knytte tettere bånd mellom menighetene og ungdommene. I begge tilfeller var menighetsrådene svært positive til samarbeidet. Siste G:19 i 2014 var i Tveit kirke, kl Her var det 27 frammøtte. I mai og desember ble det arrangert semesterplanlegging for G:19. Oppmøte var på henholdsvis 12 og 8 personer. Både samarbeidet i forkant av gudstjenesten, med pizza og sosialt kl og kirkekaféen i etterkant er viktig for fellesskapet. I høst var temaet for G:19 «Vår Far» og vi tok for oss noen linjer på hver gudstjeneste. Samler vi tallene fra G:19 i Erdal og de G:19 som har vært i Tveit, Strusshamn og Ask i 2014, viser det at 1010 mennesker har deltatt, 77,7 i gjennomsnitt. Av disse har 507 gått til nattverd, 55,7 i gjennomsnitt. Under G:19 i Ask kirke var det også tre dåp. Askøy Gospelkor 3. september 2014 startet Askøy Gospelkor opp i Strusshamn kirke. De møtes annenhver onsdag i partallsuker mellom kl under ledelse av Irene Kleppe Birkeland. Øvelsene består av oppvarming, sang, og pause med andakt. I løpet av høsten har de opptrådt på sangkveld i Ask, og på julekonsert sammen med Felleskorpset i Tveit kirke. I høst har oppmøte på øvelsene vært i gj.snitt. 10 stk. hver gang. Smågrupper I 2014 ble det startet en smågruppe for ungdommer som var i tilknytning til Strusshamn menighet. Denne holdt til i Bergen fordi ungdommene gikk på skole der. Lederne for denne smågruppen var Ane Selina V. Andersen og Andreas V. Andersen. I desember ble denne lagt ned, men ungdommene fikk tilbud om å bli med videre i andre smågrupper. Høsten 2014 ble det startet en smågruppe i Ask menighetshus under ledelse av Otto Arne Utkilen. Ungdommene kom fra Ask, Tveit, Erdal og Strusshamn og møttes ca. tredje hver uke. Konfirmanter Konfirmantarbeid er en viktig del av ungdomsarbeidet på Askøy. Gjennom konfirmantarbeidet kommer vi i kontakt med nye ungdommer som vi ønsker å få med på videre tilbud i menighetene. Ungdomsarbeider Irene Kleppe Birkeland er med i konfirmantarbeidet i Erdal kirke, og ungdomsprest Liv Hanne Langmoen Almasou er med i konfirmantarbeidet på Tveit. I tillegg til konfirmantsamlinger innebærer dette også leirer, og andre arrangement knyttet til konfirmasjonstiden. Samarbeid med ulike ungdomslag Ungdomsteamet fra kirken ønsker et godt samarbeid med de ulike ungdomslagene på Askøy. G:19 er et felles møtested, og teamet fra kirken har bidratt med andakter etter forespørsel fra KRIK- Kleppestø, KRIK-Follese, Tenkafè og Alpha Ungdomsklubb. Penger som er gitt i støtte fra givertjenesten I løpet av 2014 ble det gitt kr ,- til ulike ungdomslag på Askøy, samt støtte til ungdommer som skulle på leiropphold på Arena (KRIK). Penger ble gitt til Speideren i Erdal kirke, Tenkafè på Haugland bedehus, og Solution i Misjonskirken i Holmedalen. Irene Kleppe Birkeland v/ungdomsteamet

18 17 Generelt om kirker, gravplasser og bygninger: Utvidelse av nytt gravfelt på Ask kirkegård har pågått i 2013 og ble ferdigstilt og vigslet i Se under: Utbygging av Tveit kirke har vært et prioritert prosjekt i Byggekomiteen, oppnevnt av Askøy kirkelige fellesråd, består av: leder i fellesrådet Trond Thorsen, Thor Arne Borlaug, leder i Tveit menighetsråd, Karen Margrete Hugås Myrdal, Frode Hanuren, begge medlemmer i Tveit menighetsråd, Håkon Andersen og Geir Viksund fra Askøy kirkelige fellesråd. Leder i byggekomiteen er Frode Hanuren. Det har vært arbeidet med ulike forslag til hvordan den nye kirken kan se ut og en ny skisse er laget av ass. kirkeverge Håkon Andersen. Det er laget brosjyre (se bildet) og utarbeidet forslag til finansieringsplan. Søknad er sendt til Askøy kommune og det er avholdt møter med bl.a. politikere og et samlet formannskap. Den 18. desember i kommunestyret ble finansieringsplanen godkjent. Dermed kunne byggekomiteen arbeide videre med plan for utbygging. Det innebærer følgende omtrentlige tidsplan for prosjekteringsfasen: Beslutning om gjennomføringsmodell, utlysing og kontrahering av arkitekt / rådgivere, forprosjekt / beslutningsgrunnlag for videreføring av prosjektet, detaljprosjekt og kontrahering av entreprenør kan skje i løpet av Målsetting er at det er klart for oppstart byggearbeider i begynnelsen av Ferdigstilling av parkeringsplass og miljøstasjon på Skiftesvik er et prosjekt som egne ansatte har arbeidet med når det har vært anledning til det. Parkeringsplassen var ferdigstilt i 2013, med unntak av asfaltering. I 2014 har vært fokus på miljøstasjonen. I desember 2014 gjenstår det omtrent kun asfalt før ferdigstillelse. Vi regner med å kunne ta miljøstasjonen i bruk tidlig på våren 2015 etter asfaltering. Erdal gravplass: Det er laget forslag til reguleringsplan for ny gravplass. Det gjenstår å få en avtale med grunneierne før arbeidet med ny gravplass kan starte. Ny gravplass bør stå ferdig i 2017/18.

19 18 Vedlikehold og oppgradering har pågått ved alle de 11 kirkegårdene med tilhørende bygninger, og i og rundt de 5 kirkene på Askøy. Se under. Oppvarmingen til alle kirkene, minus Herdla, kan fjernstyres fra kirkekontoret. Dette medfører besparelser i strøm og personalressurser. Kirkene: Ask kirke: Kjøp av tomteareal ved Ask menighetshus til parkeringsplass. Det er skrevet avtale mellom styret i menighetshuset og Askøy kirkelige fellesråd vedrørende parkeringsplassen. Utvidet vedlikehold kirkeklokkesystem. «Kirketrappen» er opprustet med ny rist og hellene er limt fast. Erdal kirke: Reparasjon av UPS for nødlyssystemer. Utvidet vedlikehold kirkeklokkesystem. Herdla kirke: Bygget garderobe for oppbevaring av konfirmantkapper. Flyttet salmenummertavle. Diverse malingsarbeider i kirkerommet. Reparasjon av gamle stoler og annet inventar. Utskifting av varmtvannsbereder og blandebatteri dåpssakristi. Utvidet vedlikehold kirkeklokkesystem. Ask menighetshus er bygget ut i Huset har fått en moderne kjøkken er rustet opp generelt. Det er en stiftelsse som eier huset, og det brukes bl.a. til menighetsarbeid. Herdla menighetshus: Menigheten leier fortsatt menighetshuset av Askøy kommune som en midlertidig ordning. Skiftet vindu over inngang og malt deler av huset utvendig. Strusshamn kirke: Herdla menighetshus Ombygging av kontorer ved kirkekontoret for å gi kontorplass til trosopplærere. Utskifting av kloakkpumper og utbedring av avløpssystem. Installasjon av lyskastere i kirkerom. Utvidet vedlikehold kirkeklokkesystem. Utskifting av likeretter for orgel. Utskifting av gulv grovkjøkken. Tveit kirke: Rullestolrampe og inngangsparti på kirkens vestside er rehabilitert. Utvidet vedlikehold kirkeklokkesystem.

20 19 Kirkegårdene/gravplassene: Den store begivenheten i 2014 var ferdigstillingen og vigslingen av nytt gravfelt på Ask kirkegård. Søndag den 26. oktober var den store dagen. Det var prost Erling Kopperud og sokneprest Astrid Marie Haugland som stod for vigslingen, som foregikk etter gudstjenesten kl Etter vigslingsseremonien på gravplassen var det en markering av at det nye gravfeltet var ferdig utbygget. Det foregikk i Ask menighetshus. Det var menighetsrådet som var verter og ordfører Siv Høgtun deltok med hilsen og takk til byggherren. På vegne av byggherren, som er Ask sokn ved Askøy kirkelige fellesråd, er Ingeniør Asbjørn Skudal engasjert som byggeleder. Forum arkitekter v/ landskapsarkitekt William Bull har stått for prosjektering og vært prosjektansvarlig landskapsarkitekt. Entreprenørarbeidet er utføt av Sartor Maskin v/ Are Mjøs. Det nye gravplassområdet er bygget ut for 392 kistegraver og 27 urnegraver. Det er videre ført opp 2 stk. vannposter m/benker. 3 Ordfører Siv Høgtun takket for gravplassen og gratulerte stk. benkeplasser samt 4 stk. tinestasjoner. Det er også plantet ut Askbygden med ny vakker 379 stk. busker og trær. På «kirkegårdsmuren» er det lagt ut gravplass. sedumsteppe. Prisen på hele prosjektet ble ca kr. 8,5 mill. uten moms. Dette inkluderer også sikring av en fjellskrent mot vest. Det blir en kostnad på ca kr per kistegrav. Festeavgift: Festeavgift var kr. 260,- per år for kistegraver og kr. 100,- for urnegraver. Se vedlegg. Kommunestyret vedtok i desember 2014 å øke festeavgiften fra 2015 til kr. 500,- for kistegraver og kr. 250,- for urnegraver. Dette var i samsvar med vedtak i Askøy kirkelige fellesråd. Fra 2015 vil prisnivået være omtrent det samme som i Bergen, Fjell, Os og Sund kommune. Aktivitet: Verneplan. Årstall Begravelser Urnenedsettelser Kirkelige seremonier: Stellegraver* *Graver som stelles mot betaling. Dette arbeidet har ikke blitt prioritert i 2014, men i 2015 er det planlagt å vedta en verneplan for de gravplassene som har eldre gravminner. På Eikeland gravplass i Meland er det bestemt å sette opp en minnestein med informasjon om gravplassen. Den ble benyttet av Herdla sokn under krigen i

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

Årsmelding Rindal sokneråd 2012

Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Da er det tid for ny årsmelding for Rindal sokneråd. Det er mye å forholde seg til for soknerådet for tida, med usikkerhet rundt forholdet mellom stat og kirke, ny lokal

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Nr. 3-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 3-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 3-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Kirkelig strutsepolitikk Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen Vi kan glede oss over mye av det som skjer i det kirkelige landskapet i sær her i Tromsø, hvor vi

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 4.6.2015 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer