HAMMERFEST HAVN KF PRISLISTE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAMMERFEST HAVN KF PRISLISTE 2015"

Transkript

1 HAMMERFEST HAVN KF PRISLISTE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 4 2. Prispolitikk 4 3. Anløpsavgift Virkeområde Avgiftsplikt Fritak, nedsettelse og ettergivelse Beregning av anløpsavgift Regulativ Innkreving av anløpsavgift Betalingsplikt Klage Ankomstmelding/forhåndsmelding Manglende anløpsmelding 8 4. Kaivederlag Ordinære vilkår Kaivederlag Månedsvederlag Årsvederlag Salg av fisk og skalldyr fra fartøy Fritak Kaivederlag og bruk av kaiarealene i forbindelse med festivaler og spesielle arrangementer Tilgang til havneområdene for å tilby havnerelaterte tjenester Bruk av private mobile kraner på offentlig kai Priser for bruk av kaiarealene Leie av båtplass i havneforetakets flytebryggeanlegg Priser på innskudd og leie av båtplasser i havneforetaktes småbåtanlegg Priser for komersielle fartøy som tildeles plasser ved havneforetakets øvrige kaier Priser for gjesteplasser i Hammerfest sentrum Priser for varer som føres over kai, ordinære vilkår Fritak Spesielle betingelser for ekspeditører Grunnsats pr. tonn Spesielle lastebærere, lastetyper Bunkringsstasjoner på offentlig kai Vederlag for opplag av overliggende gods Vederlag for utelagringsplass Vederlag for bruk av sjøområder innen havnedistriktet Spesielle operasjoner Vederlag Passasjervederlag Leie av havnebåt Leie av fendere Renovasjonsgebyr Vederlag for landstrøm og tilkopling Vederlag for ferskvannsfylling og tilkopling Vederlag for fortøyningstjenester Leie av hjullaster og traktor Utlån av fagarbeider Leie av pullerter for Bollard-pull test Andre tjenester i verdikjeden skip-havn. 17 2

3 10 ISPS ISPS-gebyrer ISPS gebyrer cruiseskip Kjøretøy Id-kort for personell Tilknytningsavgift/support kortlesere Forskjellige bestemmelser Parkeringsbestemmelser Saksbehandlingsgebyr Fakturagebyr Merverdiavgift 18 3

4 Havneadministrasjonen tlf fax Fakturaforespørsel tlf Administrativt servicesenter tlf fax e-post. Maritimt servicesenter (havneveakt) tlf fax e-post. Maritimt servicesenter (havnevakta) er bemannet 24 timer i døgnet, hele året. 1. Bakgrunn Hammerfest Havn KF har som formål å utføre havne- og havnerelaterte tjenester på forretningsmessig basis for å oppnå nødvendige rammebetingelser for å sikre sjøverts ferdsel å legge til rette for sjørelatert næringsvirksomhet. Havneforetakets virksomhet er i denne forbindelse delvis basert på tjenesteutførelse i samspillet skip/havn og delvis basert på utleievirksomhet av havnerelaterte lager, kaier og kaiområder i kommunens sjøområde. Hammerfest Havn KF er eid 100% av Hammerfest kommune. Hammerfest Havn KF disponerer kaier, kaiarealer, arealer lagerbygg, kontorbygg og terminalbygg. Havneforetaket driver både kortvarig og langvarig utleie av disse eiendommene og kaianleggene, delvis på egen basis og delvis i privat/offentlig havnesamarbeid med flere aktører. I tillegg forestår foretaket på forretningsmessig basis den løpende ad hoc bruk av anleggene. De forskjellige kaiområdene er sikret ihht ISPS krav ( International Ship and Port Facility Security Code). 2. Prispolitikk Hammerfest Havn KF har en prispolitikk som til enhver tid søkes tilpasset det markedet foretaket opererer i. Det er et mål å utnytte kaier, arealer og annen infrastruktur og yte tjenester på en best mulig måte for å dekke kundenes behov innenfor de rammebetingelser som er satt av eieren av Hammerfest Havn KF. Hvis hensiktsmessig, eksempelvis for langvarige kundeforhold, kan det etableres priser etter spesielle avtaler med den enkelte kunde. De priser som er oppgitt er veiledende. Det er lagt vekt på å etablerer en liste over veiledende priser som er enkel og oversiktlig og gir minst mulig administrativt arbeid for både kunder og havneforetaket. 3. Anløpsavgift Fastsatt av Hammerfest havnestyre (havnestyresak 34/13) med hjemmel i FOR nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift 2, gitt av Fiskeri-og kystdepartementet i medhold av LOV nr 19: Lov om havner og farvann (havnl.) 8, 25, og 52, samt delegasjon gitt i vedtekt for Hammerfest Havn KF, 11, 2. ledd, fastsatt av Hammerfest kommunestyre den i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Virkeområde Forskriften gjelder beregning og innkreving av anløpsavgift for fartøyer som anløper havn i sjøområdet for Hammerfest kommune. Definisjon av "havn" fremgår av lov 17. april 2009 nr. 19 (havnl.) 4. For Hammerfest Havn gjelder følgende avgiftsområder: 4

5 Avgiftsområde 1: Fra N 70 42, E rett linje til N 70 39,8, E Derfra til Ersvikneset N 70 37,6, E ,5. Videre sydøst langs stranda av Seiland til kommunegrensen 70 30,3, E ,3. Derfra rett linje til N 70 34,3, E ,9 minutter. Videre til kommunegrense på land 70 34, E Derfra nord langs stranda av Kvaløya til Rossmolla N 70 40,6, E Avgiftsområde 3: Rossmolla N 70 40,6, E , nord langs stranda til N 70 42, E Derfra rett linje vest til N 70 42, E Videre syd til N 70 40,6, E Derfra øst til Rossmolla. Avgiftsområde 4: Lundhavn kai Avgiftsområde 5: Langstrand kai Avgiftsområde 6: Lotre kai Avgiftsområde 7: Slettnes kai Avgiftsområde 8: Kårhamn offentlig kai. Avgiftsområde 9: Sandøybotn offentlig kai. Avgiftsområde 10: Akkarfjord offentlige kaier. Avgiftsområde 2: Resterende del av havnedistriktet. Samtlige forskrifter finnes bl. a. utlagt i en oversikt på havnekontoret, jfr. Havne- og farvannsloven 10, siste ledd. 3.2 Avgiftsplikt Fartøy som anløper havn i sjøområdet nevnt i 1 skal betale anløpsavgift til Hammerfest Havn KF, jf. havnl. 25. Anløpsavgiften skal dekke Hammerfest Havn KF`s kostnader ved utøvelse av tilsyn og offentlig myndighet med hjemmel i havnl. med forskrifter, samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunenes sjøområde, iht. 1, jf. havnl. 25. Anløpsavgiften ilegges pr. anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til samme avgiftsområde i kommunen nevnt i 1, i løpet av samme døgn ilegges avgift kun en gang. 5

6 3.3 Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift - Fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen. - Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster, losser eller tar om bord skipsfornødenheter eller passasjerer. - Bergings- og isbryterfartøy under utførelse av berging og isbryting. - Fartøy som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jfr. 2 i Forskrift av 20. desember 2010 nr til lovens 8, 25 og Fartøyer som betaler månedsavgift. For ikke målepliktige fartøy fastsetter havnestyret minstestørrelse for oppkreving av avgiften. Hva som regnes for fartøy i rutefart avgjøres til enhver tid av Hammerfest Havn KF. 3.4 Fritak, nedsettelse og ettergivelse Ved anløp til havn innenfor kommunene, jf. 1, gjelder følgende bestemmelser: Avgifter som skal betales av fartøy som overstiger 15 meter beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje i samsvar med internasjonal konvensjon om måling av fartøy, For oljetankefartøy som er målt etter målekonvensjonen av 1969, skal volum av segregerte ballasttanker ikke inngå i tonnasjen ved beregning av fartøyets størrelse etter foregående ledd, dersom volumet av slike tanker klart går fram av målebrevet. Betingelsene etter IMO-resolusjonen A 747 (18) må også være til stede. For fartøyer som ikke er målt, fastsettes tonnasjen til enhver tid av Hammerfest Havn KF. Følgende spesielle bestemmelser gjelder: For følgende fartøyer betales avgiften med 40 % av foran nevnte satser: -Fartøy som går i regelmessig rute. Hva som regnes for fartøy i rutefart avgjøres til enhver tid av Hammerfest Havn KF. Av fartøyer som ligger utenfor havnedistriktets grense og foretar lossing eller lasting, tar om bord eller landsetter passasjerer til eller fra steder innen havnedistriktet, ved hjelp av andre farkoster, oppkreves anløpsavgift etter pkt. 1, med samme avgiftsbeløp som om fartøyet hadde lagt innenfor havnedistriktets grenser. Sjøfly som lander innen havnedistriktets grenser skal betale til havnekassen landingsavgift på kr. 465,- pr. anløp. Eventuell bistand av båt kommer i tillegg til denne avgiften. Fartøy som bruker reden skal betale vederlag til havnekassen. Vederlag for bruk av sjøareal utover 5 dager i forbindelse med lasting / lossing oppkreves etter følgende satser: < br.t. : 360,-/pr påbegynte døgn br.t. : 720,-/pr påbegynte døgn br.t. : 1.070,-/pr påbegynte døgn > br.t. : 1.430,-/pr påbegynte døgn Ankringsplass skal godkjennes av havnemyndigheten. 6

7 Borerigger, rørleggingsfartøyer, kranskip eller andre konstruksjoner skal i tillegg til anløpsavgift betale vederlag fastsatt ut fra oppdragets art og omfang. Pristilbud. 3.5 Regulativ For 2015 betales anløpsavgift slik: Tonnasjegruppering i BT. område 1 område 1 område 2 område 3 Cruiseskip og 4-10 For de første 300 1,13 1,13 1,13 1,13 For de neste 300 1,00 1,00 1,00 1,00 For de neste 600 0,85 0,85 0,85 0,85 For de neste 800 0,80 0,80 0,80 0,80 For de neste ,72 0,72 0,72 0,72 For de neste ,63 0,63 0,63 0,63 For de neste ,56 0,56 0,56 0,56 For de neste ,23 0,42 0,23 0,42 For de neste ,27 0,32 0,27 0,42 For de neste ,27 0,32 0,27 0,44 For de neste ,28 0,32 0,28 0,44 For alt over ,32 0,44 Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn. For fartøyer som anløper havnen hyppig, kan havnestyret bestemme at det bare skal betales avgift for et bestemt antall anløp i en kalender måned. Det kan dessuten fastsettes månedsavgift. Fartøyer som hovedsakelig oppholder seg i havnen uten å forlate avgiftsområdet, betaler for sin bruk av farleden og havnen. Avgiften kan regnes på måneds- eller årsbasis, og det bør skilles mellom fartøyer i stadig fart og henliggende fartøy. Fartøyer med loa under 15,00 meter Minste avgiftsbeløp er kr 255, Innkreving av anløpsavgift Hammerfest Havn KF kan pålegge eiere eller operatører av havner eller havneterminaler å levere opplysninger som grunnlag for Hammerfest Havn's innkreving av anløpsavgift. 3.7 Betalingsplikt Rederen og agenten svarer solidarisk for anløpsavgiften, jf. havne-og farvannsloven 25 fjerde ledd. 3.8 Klage Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages etter bestemmelsen i Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans. Klagen sendes Hammerfest Havn KF. 7

8 3.9 Ankomstmelding / forhåndsmelding Fører av fartøy eller en representant for fartøyet skal gi forhåndsmelding til Maritimt Servicesenter før fartøyet anløpet havnedistriktet, om mulig minst 24 timer før ankomst. Forhåndsmeldingen gis fortrinnsvis pr. e-post, telefaks eller på eget skjema som finnes på vår hjemmeside Endring eller kansellering av anløpet skal forhåndsmeldes på samme måte Manglende anløpsmelding Fartøy som unnlater å melde anløp til Maritimt Servicesenter ilegges et gebyr tilsvarende ti ganger anløpsavgiften for fartøyet. 4. Kaivederlag 4.1 Ordinære vilkår Kaivederlag er skipets betaling for bruk av kaier som disponeres av Hammerfest Havn KF eller som Hammerfest Havn KF er deleier i. Kaivederlaget består av to elementer: Det betales for hver gang skipet klapper til kai og det betales for hvor lenge skipet ligger til kai. Kaivederlaget dekker ikke eventuell bruk av kaiområdet. Prisingsprinsippet er bruttotonn som er i samsvar med etablert praksis. Følgende veiledende priser gjelder hvis ikke annet er spesielt avtalt: 4.2 Pris pr. gang fartøyet legger til kai basert på fartøy størrelse: Tonnasjegruppering i bruttotonn Avgiftsområde 1Avgiftsområde 1Avgiftsområde 2,4,5,6, i kr. / BT Cruiseskip 7,8,9 og 10 For de første 300 0,84 1,41 0,84 For de neste 300 0,60 1,31 0,60 For de neste 600 0,51 1,15 0,51 For de neste 800 0,45 0,98 0,45 For de neste ,38 0,80 0,38 For de neste ,23 0,66 0,23 For de neste ,20 0,54 0,20 For de neste ,18 0,53 0,18 For de neste ,23 0,48 0,23 For de neste ,22 0,45 0,22 For alt over ,20 0,44 0,20 Fartøy med loa under 15 meter betaler vederlag etter følgende satser: Loa < 10,0 meter: 35,- / døgn Loa 10,0 12,49 meter: 48,- / døgn Loa 12,5 14,99meter: 59,- / døgn Vederlaget svares pr. påbegynt døgn (liggetid). 8

9 For fartøy som etter ordre fra maritimt servicesenter må forhale fra kaien for å gi plass til annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet heletiden har ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetid med den tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy fra en plass ved kommunale kaier til en annen uten i mellomtiden å ha vært utenfor avgiftsområdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet har ligget ved kaien uten avbrytelse. Havnestyret kan bestemme at det betales vederlag bare for et bestemt antall anløp i løpet av en kalendermåned. Det kan også fastsettes månedsvederlag. Fritidsbåter som er hjemmehørende i havnen, kan betale vederlag fastsatt pr. år eller måned når kommunen har hatt eller har utgifter til havneanlegg eller fortøyningsinnretninger for disse fartøyene, eller bekostet nødvendig oppsyn. Vederlaget fastsettes pr. fartøy. Vederlagets størrelse fastsettes under hensyntagen til havnekassens utgifter, båtplassens beliggenhet og fartøyets størrelse. Dersom havneanlegg eller fortøyningsinnretninger utleies til, og administreres av en båtforening, fastsettes en bestemt leiesum pr. år som betales av vedkommende båtforening. Fast liggeplass i indre havn: Lokale fartøyer under 15 meter som brukes til passasjerbefordring / turistkjøring og ønsker fast plass i indre havn, betaler vederlag, kr 6,- pr lengdemetermeter /døgn. I tillegg kommer strøm som betales etter forbruk og gjeldende satser i henhold til prisregulativet. Det samme gjelder for renovasjon. For å få tilvist plass må gyldig passasjersertifikat fremlegges. Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy (eller andre fartøy) og har forbindelse med land over dette (disse) skal betale fullt vederlag etter regulativets satser. Fritatt for vederlag er: - Fartøyer som betaler måneds- / årsvederlag. Cruisefartøy som landsetter eller tar om bord passasjerer over offentlige kaianlegg som spesielt avsettes til dette formål under fartøyets opphold i havn, skal betale 90 % av regulativets vederlag som om skipet fysisk anløp kai. Fritidsbåter som benytter havneforetakets gjestehavnanlegg betaler et vederlag til havnekassen på kr. 75,- pr. døgn. Havnestyre kan, - når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at påløpte havneavgifter og vederlag i enkelte tilfeller nedsettes eller ettergis. Fartøyet kan ligge til kai inntil 24 timer for priser som angitt. For hvert påbegynt nytt døgn betales kaileie i hht priser som angitt (regnes som fartøyet på nytt legger til kai) Kaivederlag for langvarig leie av kaiplass Jfr. pkt. 5. 9

10 4.3 Månedsvederlag. Kommersielle fartøy under 80 BT / 15 meter kan betale månedsvederlag til havnekassen for bruk av farleden og havnen etter følgende satser: Fartøy < 10,0 meter kr. 390,- pr. mnd. Fartøy mellom 10,0 12,49 meter kr. 520,- pr. mnd. Fartøy mellom 12,5 14,99 meter kr. 650,- pr. mnd. 4.4 Årsvederlag. Registrerte fiskefartøy mellom 15 og 30 meter, kan valgfritt i løpet av januar måned velge mellom regulativets faste prissetting for bruk av kai, eller et fast årlig vederlag for bruk av kai. Fartøy mellom 15,0 19,99 meter kr ,- pr. år Fartøy mellom 20,0 30,00 meter kr ,- pr. år 4.5 Salg av fisk og skalldyr fra fartøy Salg av fisk og skalldyr fra fartøy skal kun foregå fra plass anvist av Maritimt Servicesenter. Fartøy som driver slikt salg skal betale leie pr.år etter følgende satser: Fartøysstørrelse: Under 10 meter kr 8 200, Mellom 10 og 15 meter kr pr. år. 4.6 Fritak Hammerfest Havn KF ved havnestyret har bestemt at følgende fartøyer kan fritas for kaivederlag, gjelder kun indre havn: -Skip av spesiell interesse for havnen og byen samt fartøy drevet av ideelle organisasjoner, stiftelser og lignende kan etter søknad fritas for kaivederlag. 4.7 Kaivederlag og bruk av kaiarealene i forbindelse med festivaler og spesielle arrangementer. I slike tilfeller kan kunder ha behov for leie av kaier og kaiarealer for å kunne disponere dette til aktiviteter som er relatert til festivalene. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med arrangementer i den delen av havnen som knytter by og havn sammen. Om ikke annet spesielt avtales, betales 150 kr/m kailinje pr døgn. Del av døgn på 6 timer eller mindre, regnes for ½ døgn. Utover 6 timer regnes som 1 døgn. Leie av kaiarealer settes til kr 5,-pr m2/døgn, dersom ikke annet er spesielt avtalt. 4.8 Tilgang til kaiområdene for å tilby havnerelaterte tjenester Firma som ønsker fast tilgang til kaiområdene som disponeres av Hammerfest Havn KF for å etablere havnerelaterte tjenester, må ha tillatelse fra Hammerfest Havn KF (gjelder f.eks fortøyningstjenester, lasting/lossing, vektertjenester, avfallstjenester, tankspyling osv.). Hammerfest Havn KF vil foreta en vurdering av om tjenestene er i samsvar med kompetansemessige og sikkerhetsmessige krav, og gi rettningslinjer for virksomheten. Det skal avtales et vederlag for å stille kaiarealene til disposisjon for slike havnerelaterte tjenester. 10

11 4.9 Bruk av mobile kraner på offentlig kai For bruk av mobilkran eller lastebil med kran på Hammerfest Havn KF sine områder betales et vederlag på kr. 200,- / time. Makspris 2.000,- / døgn. Gjelder ikke lasting / lossing av eget kjøretøy Priser for bruk av kaiarealene Busser, lastebiler og trailere som parkeres på de kaiområdene som disponeres av Hammerfest Havn KF utenom de fastlagte parkeringsplassene, betaler kr 250,-pr påbegynt døgn. Når kaiområder benyttes til lasting, lossing, omlasting uten å passere kaikanten betales for bruk av området en pris tilsvarende kr 15,-pr tonn. Dette gjelder også for tomme conatinere. 5. Leie av båtplass for fiske- og fritidsbåter 5.1 For fiske- og fritidsbåter i de dedikerte småbåtanleggene betales følgende for fast båtplass. Priser på innskudd og leie for båtplasser i Rypefjord småbåthavn er som følger: Båtens bredde: Innskudd fiskere: Innskudd andre: Leie pr. år fiskere: Leie andre: < 2,0 m 3.080, , , ,- 2,0 2,5 m 7.700, , , ,- 2,5 3,0 m 9.240, , , ,- 3,0 3,5 m , , , ,- 3,5 4,0 m , , , ,- 4,0 4,5 m , , , ,- 4,5 5,0 m , , , ,- > 5,0 m , , , ,- Retningslinjer for bruk av Rypefjord småbåthavn er ellers som vedtekter for Hammerfest Havn KF vedtatt av Hammerfest havnestyre henholdsvis og For kommersielle fartøy under 15 meter som tildeles plass ved foretakets øvrige kaier betales kr. 5,50 pr. meter pr. døgn. For å få tilvist plass må gyldig passasjersertifikat forelegges havnemyndigheten. 5.3 Fritidsbåter betaler for gjesteplasser i Hammerfest sentrum kr. 75,- pr. døgn 6. Priser for varer som føres over kai Disse prisene gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havna, og som føres over kommunale kaier og arealer. Bergningsgrunnlaget for vekt er i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet hvor 1 m3 ikke er mindre enn ½ tonn. Vederlag kan pålegges varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kaien, hvis et av fartøyene ligger ved denne. Vederlaget kan i så fall ikke oppkreves med mer enn en tredjedel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien. 11

12 Vederlaget dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretting disponert av havneforetaket inntil 48 timer etter endt lossing av skip, eller inntil 48 timer før lasting tar til. Vederlag for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler vederlaget vareavsender. Dette skal dog ikke være til hinder for at vederlag ved innenriks forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom vederlaget innberegnes i frakten. 6.1 Fritak. Fritatt for vederlag er: - passasjerers bagasje 6.2 Som betingelse for at ekspeditører får ekspedere gods over havnevesenets kaier og arealer, skal de for havnevesenets regning oppkreve det til enhver tid fastsette vederlag. Godtgjørelse for oppkreving settes til 10 % av det innkasserte beløp. Havnedirektøren eller den han bemyndiger kan når som helst foreta kontroll for å forsikre seg om at vederlaget oppkreves eller beregnes etter gjeldende bestemmelser. Jfr. Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. august 1989 nr 0819 til lovens 64 Mottaker og avsender av gods, ekspeditører, fartøysførere og andre som direkte eller indirekte formidler trafikk fra, til eller innen havnedistriktet, er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde, avsendelses- eller bestemmelsessted, passasjerantall m.v. Jfr. Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. august 1989 nr 0819 til lovens 64 Varer som transporteres med vogn, på eller avlastes på havnevesenets arealer og eller vareskur, skal erlegges terminalvederlag. Satsen for dette vederlaget skal være de samme som for innenriks vederlag bestemt, og skal oppkreves av vedkommende ekspeditør etter samme regler og samme godtgjørelse som for oppkreving av tilsvarende vederlag. Jfr. Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. august 1989 nr 0819 til lovens 64 For hver kalendermåned skal havnebrukerne som er nevnt under pkt. 3, oversende Hammerfest Havn KF, på eget skjema, oppgjør for innkrevd vederlag. Det gjøres fradrag for omforenet oppkrevingsgodtgjørelse ved innbetaling i rett tid. Oppgjøret sendes på fastsatt skjema og vedlegges erklæring fra firmaets revisor om at det oppførte beløp utgjør vederlag i h. h. t. regulativ for de varer som er losset eller lastet. Havnevesenet har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan forlange å få oversendt utgående-/inngående manifest. Jfr. Fiskeridepartementets forskrifter under punktene i tidligere avsnitt. Fartøyets ekspeditør, eventuelt skipsfører som selv ekspederer sitt fartøy, eller annen havnebruker, må ikke uten tvingende nødvendighet avskipe vederlagspliktige varer før vederlaget er betalt. I motsattfall kan han gjøres ansvarlig for vederlagsbeløpet. Jfr. Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 2. desember 1994, 19 til lovens 64. Dersom ikke annet blir spesielt avtalt settes pris for varer som lastes/losses over havneforetakets kaier som følger : 6.3 Grunnsats pr. tonn.. kr 23, - Forsendelser under 500 kg...kr 14,50-12

13 6.4 Spesielle lastebærere, lastetyper: Asfalt pr. tonn. kr. 19,50,- Sand, singel pr. tonn kr. 12,- Biler, Campingvogner, båter pr. stk.. kr. 103,50,- Arbeidsbrakker og lignende pr.stk...kr. 400,- Husseksjoner pr. stk.kr. 490,- Våpen, ammunisjon og sprengstoff, pr. tonn...kr. 260,- Container 10 fot, pr. stk...kr. 103,- Container 20 fot, pr. stk...kr. 210,- Container 23 fot, pr. stk...kr. 240,- Container 25 fot, pr. stk... kr. 261,- Container 40 fot, pr. stk... kr. 417,- Postcontainere (grindkurv) pr. stk...kr. 21,- Vederlaget beregnes alltid etter den vekt / måleenhet som gir størst vederlag. 6.5 Bunkringsstasjoner på offentlig kai Bunkringsstasjoner og bunkring på offentlig kai kan bare opprettes når havneforetaket gir tillatelse til dette. Vederlag for dette oppkreves som følger: Årlig leie pr. bunkringspost. Kr ,- Gjennomstrømningsvederlag etter følgende satser: For de første 7 mill. liter 1,2 øre pr. liter For de neste 3 mill. liter 0,82 øre pr. liter For de neste 5 mill. liter 0,51 øre pr. liter For alt over 15 mill. liter 0,26 øre pr. liter 6.6 Vederlag for opplag av overliggende gods 1: Gods som opplegges på havnevesenets landarealer og særlige havneinnrettninger utover 48 timer, søn- og helligdager unntatt, betaler til havnekassen et vederlag tilsvarende kr. 7,50,- pr. kvm. opptatt areal pr. døgn. Ekspeditøren må ikke uten tvingende nødvendighet utlevere avgiftspliktig gods før påløpne avgifter til havneforetaket er betalt. Finner utleveringen av avgiftspliktig gods sted, uten at de påløpne avgifter til havneforetaket er betalt, kan ekspeditøren bli gjort ansvarlig for beløpet. 2: For benyttelse av kai eller skur til ising, salting eller pakking av alle sorter fisk og annet gods, betales til havnekassen et vederlag på kr. 0,20 pr. kg. Rengjøring av kai eller skur etter endt pakking utføres av den som har brukt kaien eller skuret til nevnte formål. Tillatelse til slik benyttelse av kai eller skur må hver gang innhentes av havnedirektøren eller den han bemyndiger. 3: Havneforetaket er uten ansvar for gods eller annet materiell som befinner seg på havneforetakets landarealer eller spesielle havneinnretninger. 6.7 Vederlag for utelagringsplass. 1: For lagring på havneforetakets landarealer betales et vederlag på kr. 21,- pr. kvm. pr. mnd. Eks.mva. 13

14 2: Arealets størrelse forhåndsavtales mellom Hammerfest Havn KF og leietaker, og leies på månedsbasis. 3: Hammerfest Havn KF måler opp og avmerker utelagerplass i samarbeid med leietaker. 4: Arealer bestemt for utelagring tillates ikke brukt som parkeringsarealer uten at dette er forhåndsavtalt. 5: Havneforetaket er uten ansvar for gods eller annet materiell som lagres på landarealer eller spesielle havneinnretninger. 7. Bruk av sjøområder innen havnedistriktet Dette omfatter sjøområdet innen havnedistriktet som Hammerfest Havn KF disponerer (kommunens sjøareal). Det forutsettes at all bruk av ankringsplasser i sjøområdet på forhånd avtales med Maritimt serviccenter (havnevakt). Fartøy som bruker reden for å avvente ledig kapasitet på annlegg innen kommunens sjøområde skal betale vederlag til havnekassen til dekning av havneforetakets utgifter til vakthold og beredskap knyttet opp mot oppholdet på reden. Vederlag for bruk av sjøareal utover 5 dager i forbindelse med (i påvente av) lasting / lossing oppkreves etter følgende satser: < br.t. : 360,-/pr påbegynte døgn br.t. : 717,-/pr påbegynte døgn br.t. : 1.075,-/pr påbegynte døgn > br.t. : 1.434,-/pr påbegynte døgn 8. Spesielle operasjoner For operasjoner/ arbeid som legger beslag på sjøarealer innen det sjøområdet som nevnt i pkt. 7 settes prisen etter nærmere avtale. 9. Vederlag Som vederlag for havneforetakets utgifter til drift og vedlikeholdsoppgaver erlegges følgende vederlag: 9.1 Passasjervederlag For hver passajer som reiser fra Hammerfest med båt eller langbuss oppkreves et passasjervederlag på kr. 3,- 9.2 Leie av havnebåt. Båtleie inkl. fører. Kl kr ,- pr. time Kl og helg / høytid...kr ,- pr. time 14

15 Ekstra båtmann: Kl kr. 618,- pr time, min. 2 timer Kl og helg / høytid...kr. 920,- pr.time, min. 2 timer I tillegg til satsene beregnes merverdiavgift. Berging / assistanse: etter avtale. Losføring for Kystverket faktureres i henhold til gjeldende avtale. 9.3 Leie av fendere. Bruk av yokohamafender Ø 3,5 mete: Kr. 1550,- pr. fender pr. påbegynt døgn. Taubåt for flytting/bytte av fendere: jfr. prislisten for leie av havnebåttjenester. Bruk av gummifender Ø 1,0 meter: Kr 1550,- pr fender pr påbegynt døgn. Tilkjøring og bortkjøring av fendere: jfr. prislisten for leie av hjullaster. 9.4 Renovasjonsgebyrer Alle fartøy skal betale avfallsgebyr ved hvert anløp. Tabellen nedenfor angir prisen pr. døgn fra siste levering. I tillegg til satsene beregnes mva. Tonnage i BT Type skip Over Lasteskip 30,- 42,- 56,- 73,- 129,- 171,- 215,- 285,- Cruiseskip H-ruteskip Ferge 42,- 56,- 73,- 88,- 99,- Hurtigbåt 42,- 73,- 88,- 99,- 115,- Supply- 90,- 123,- 123,- 104,- Hjelpeskip Fiskefartøy 30,- 42,- 56,- 73,- 99,- 129,- Orlogsfartøy 115,- 171,- 427,- 713,- 1000,- Fritidsbåt 26,- 51,- 79,- Taubåt 42,- 79,- 93,- 129,- Tur- og charterbåt 30,- 56,- 88,- Rutegående fartøyer som dokumentert leverer avfall i andre havner er fritatt fra avfallsgebyr. Boreal s rutebåter, med base i Hammerfest, betaler månedsavgift til havneforetaket for levert fast avfall. Cruiseskip og Hurtigrute og andre skip som bestiller levering av avfall gjennom Hammerfest Havn KF betaler de faktiske utgifter havneforetaket har ved dette, i tillegg skal det betales 15 % som vederlag for administrasjon. Spillolje / Oljeholdig vann Alle fartøy som ikke dokumenterer at de leverer spillolje / oljeholdig vann til andre mottak enn havneforetakets mottak skal betale døgnpris, utfra dokumentert siste levering, slik tabellen nedenfor viser. I tillegg til satsene beregnes mva. 15

16 Type skip Laste skip 3,2 7,7 8,40 11,2,- 12,80 14 Hurtigbåt 7,4 8,70 11,77 Ferge 7,68 8,40 11,2,- 12,80 Supply- 11,30,- 15,36,- 19,456,- 22,50- Hjelpeskip Fiskefartøy 1,53 8,40 10,70 12,80 14,80 17,40,- Orlogsfartøy 4,- 9,2,- 11,80 14,30,- 17,40,- 22,50,- Fritidsbåt 1,53 7,20- Taubåt 1,53 9,2-11,30,- 14,80 Transport kr. 90,- pr. tur kommer i tillegg til gebyret. Ekstra vederlag kan innkreves for skip som ikke overholder meldeplikt i henhold til Forskrift av 15. desember 2009 nr 1545 til lovens 22. Ekstra vederlag utgjør 50 % i tillegg til ordinær pris. 9.5 Vederlag for landstrøm og tilkopling. Fartøy som ønsker levert landstrøm over havneforetakets installasjoner og målere, betaler kr. 1,70 pr. kwt. Eks. mva. Transport kr. 90,- pr. tur kommer som tillegg til forbruket. 9.6 Vederlag for ferskvannsfylling og tilkopling. Fartøy som ønsker ferskvann levert over havneforetakts innstallasjoner betaler kr. 21,- pr. kbm. Kunden kan forlange at levert vann registreres gjennom vannmåler. Transport kr. 90,- pr. tur kommer som tillegg til forbruket. 9.7 Vederlag for fortøyningstjenester. Ved behov for fortøyningspersonell utover vaktgående personell, belastes fartøyet med kr. 588,- pr. mann( fortøyning) og kr. kr. 588,- pr mann (løskasting). Ved fortøyningsassistanse ved private kaianlegg belastes fartøyet med kr. 588,- pr. gang pr.mann. For fortøyningstjenester mellom kl og 0600, samt helg og høytid økes satsene til kr. 883,- Transport kr. 90,- kommer som tillegg til gebyret. Avtaler med selskaper kan opprettes utenom regulativets satser. 9.8 Leie av hjullaster eller traktor. Leie av hjullaster og traktor skjer kun med sjåfør. Leie av hjullaster og traktor med skuffe eller pallegaffel: Leie av hjullaster med klappvinge: Satsene gjelder hverdager kl Overtidstillegg kr. 378,- / time eks. mva. kr. 867,- / time eks. mva. kr. 1016,- / time eks. mva. 9.9 Utlån av fagarbeider. Ved utlån av fagarbeider betales Ved 50% overtid betales Ved 100% overtid betales kr. 820,- pr. time ordinær arbeidstid. kr. 1223,- pr. time, minstepris 2 timer. kr. 1664,- pr. time, minstepris 2 timer Leie av pullerter Leie av pullerter for pullerttest (bollard pull test) kr ,- pr. påbegynt døgn. 16

17 9.11 Andre tjenester i verdikjeden skip-havn. Det kan være behov for flere typer tjenester i verdikjeden skip-havn. Hammerfest Havn KF kan etter avtale påta seg slike tjenester ut fra de behov kunden måtte ha. 10 ISPS 10.1 ISPS gebyr Hammerfest Havn KF har utnevnt PSO (Port Security Officer) som skal påse at alle terminaloperatører gjennomfører de sikkerhetstiltak som er påkrevd i hht lover og forskrifter. I samsvar med dette har Hammerfest Havn KF iverksatt tiltak og kostnaden for sikkerhetstiltakene belastes de enkelte brukere av terminalene. For benyttelse av de ISPS sertifiserte kaiområdene betaler fartøyene en avgift som fastsettes til 30% av det kaivederlag fartøyet betaler ISPS gebyr for cruise skip For cruise skip brukes en avgift pr " pax" Avgiften dekker vakthold / adgangskontroll Kostnad for ISPS infrastruktur. Flytting / etablering av ISPS gjerder er også inkludert. ISPS avgiften for cruise skip er for sesongen 2015 satt til kr 12,-pr pax Kjøretøy Hvert kjøretøy som benyttes på ISPS sertifiserte kaiområder skal utstyres med kjøretillatelse som koster kr 400,-pr år og gir rett til ubegrenset antall inn/ut passeringer. For transportører som ikke har inngått avtale om årlig kjøretillatelse, koster hver innpassering på ISPS området kr 150, Id kort for personell Adgangskort for personell som har behov for adgang til ISPS sertifiserte kaiområder koster kr 400,-. I tillegg kommer årsavgift på kr 250,-pr kort. Dette gjelder vanlige adgangskort Tilknytningsavgift / support kortlesere For kunder som ønsker å knytte seg til Hammerfest Havn KF`s sentral for adgangskontroll så vil kunden bli avkrevd en leie pr kortleser. For inntil 10 kortlesere betales kr 100,-pr kortleser / måned. For kunder med mer enn 10 kortlesere betales kr 80,-pr kortleser / måned. 11 Forskjellige bestemmelser Parkeringsbestemmelser. 1: Havnedirektøren eller den han bemyndiger skal til enhver tid godkjenne arealer som skal benyttes som parkeringsarealer innenfor havneforetakets landarealer eller spesielle havneinnretninger, og bestemmelser for disse. 17

18 2: Havnedirektøren avgjør vederlagets størrelse pr. enhet, og gebyrfastsettelse for overtredelse av parkeringsbestemmelser Saksbehandlingsgebyr. Søknader m.v. som behandles av havneadministrasjonen belastes med gebyr, stort kr , Fakturagebyr. Fakturagebyr kr. 48,- belastes fakturaer utstedt av Hammerfest havn KF Merverdiavgift. Alle satser i prislisten for Hammerfest Havn KF er oppgitt eks. mva. 18

19 NOTATER 19

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr. 19. 2. Forskrift av 15. desember2009fastsattav

Detaljer

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF.

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF. PRISER For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av. Gyldig fra 1. januar 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Generelt... 2 2.0 Anløpsavgift og kaivederlag... 3 Anløpsavgift:... 3 Kaivederlag:... 3 2.1

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013 ,H STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS Prisliste 2013 INFORMASJON... 3 1. Bakgrunn... 3 2. Prispolitikk... 3 3. Anløpsavgift... 4 3.1 Virkeområde... 4 3.2 Avgiftsplikt... 4 3.3 Fritak,

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS. Anløpsavgift og Veiledende Priser 2011

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS. Anløpsavgift og Veiledende Priser 2011 ,H STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Anløpsavgift og Veiledende Priser 2011 Informasjon... 3 1. Bakgrunn... 3 2. Prispolitikk... 3 3. Anløpsavgift... 4 3.1 Formål og hjemmel... 4 3.2 Straffeansvar... 4 3.3 Ankomstmelding/forhåndsmelding...

Detaljer

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no «HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord Havn v/kommunestyret den 18.12.2014 med hjemmel i FOR 2010-12-20

Detaljer

REGULATIV, AVGIFT, VEDERLAG OG GEBYR

REGULATIV, AVGIFT, VEDERLAG OG GEBYR REGULATIV, AVGIFT, VEDERLAG OG GEBYR FOR HAMMERFEST HAVN KF, FINNMARK FYLKE Gjeldende fra 1. januar t.o.m 31. desember 2011. Vedtatt av Hammerfest Havnestyre 15. november 2010 Avgiftsregulativet er vedtatt

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV 2018 Vedtatt i Kommunestyret 19.12.2017 Innhold LOVERK... 2 GENERELT... 2 ANLØPSAVGIFT... 3 KAIVEDERLAG... 5 VAREVEDERLAG... 6 VEDERLAG FOR OPPLAG AV VARER... 7 VOGNVEDERLAG...

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 1.FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 18.12.2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn Foto: Albert Henry Hansen Svalbard Museum (ca 1953-1954) Innhold 1. Generelle bestemmelser 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3. Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Forskrift og regulativ for år 2018 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 29.11.2017 og i kommunestyret den 13.12.2017. Side

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012 Loppa Havn KF 9550 Øksfjord Vedtatt i Loppa kommunestyre i sak 76/11 den 13.12.2011 Des.2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel... 3 1.3 Straffeansvar...

Detaljer

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FOR 2018

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FOR 2018 Vågan Havnevesen KF Postboks 121, 8301 Svolvær Tlf: 76067990/vaganhavn@vagan.kommune.no www.vaganhavn.no FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER

Detaljer

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ 2017 Avgiftsregulativ og vederlagssatser i Flekkefjord havnedistrikt 2017 Side 1 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I FLEKKEFJORD HAVNEDISTRIKT Avgiftsregulativet

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT Lødingen Havn KF Vedtatt av havnestyret den 8. mai 2014. Gjeldene fra 1. juni 2014 1 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETTING Målsettingen

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON... 4 Del 1... 5 1.1. Bakgrunn... 6 1.2. Generelle bestemmelser... 6 1.2.1 Formål og hjemmel... 6 1.2.2 Straffeansvar... 6 1.2.3 Merverdiavgift... 6

Detaljer

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2017 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2018 1: Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 14.12.2017 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Gjeldende fra 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Vedtatt, med hjemmel i Vedtekt for Hadsel Havn KF 16, i Hadsel havnestyre i HS 2014/15 den 19.11.2014. Dette

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

Satsene for havnebåten er foreslått økt med 10 % pr. time. Forbruket av drivstoff er høyere pr. time enn forventet og derfor må timeprisen økes.

Satsene for havnebåten er foreslått økt med 10 % pr. time. Forbruket av drivstoff er høyere pr. time enn forventet og derfor må timeprisen økes. Havnestyresak: 11/2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr. Vardø Bystyre: Saksbeh.: IEE. VARDØ HAVN KF. - HAVNEREGULATIV 2015 INNSTILLING: " Årsleie, halvår og mnd. leie for flytebryggeplasser

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2013 Narvik Havn KF Pris og vilkår Vederlag Gjelder fra: 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 LOVREGULERT AVGIFT... 2 1.1 ANLØPSAVGIFT... 2 1.1.1 Hjemmel... 2 1.1.2 Formål... 2 1.1.3

Detaljer

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE Jf. Havne- og farvannsloven av 19. april 2009 25 og 42 FLAKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Flakstad

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015.

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF 2015 Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. Avgifts- gebyr- og vederlagsregulativet for Arendal Havn og kommunens sjøområde er

Detaljer

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste ,H STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS Prisliste 2017 INFORMASJON... 4 1. Bakgrunn... 4 2. Prispolitikk... 4 3. Anløpsavgift... 5 3.1 Virkeområde... 5 3.2 Avgiftsplikt... 5 3.3 Fritak,

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde LOPPA KOMMUNE Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde Hjemmel: Fastsatt av Loppa kommune (møtedato) med hjemmel i FOR 2010-12 20 nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

PRISLISTE 2014. Side 1

PRISLISTE 2014. Side 1 PRISLISTE 2014 Side 1 Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Informasjon om betingelser i Bodø havns forretningsbetingelser 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vederlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert

Detaljer

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen Alle priser er ekskl. mva dersom

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Forsand kommune Seksjon teknisk Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Øyvind Storm 12/956-8 /K2-P10, GBNR- 15.07.2013 Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Innhald 1.0 Kai leie 1.1 Regulativ Kai

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Gjeldende fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Vedtatt, med hjemmel i Vedtekt for Hadsel Havn KF 16, i Hadsel havnestyre i HS 2015/24 den 16.11.2015. Dette

Detaljer

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN 2015 Vedtatt av representantskapet for Grenland Havn IKS 13. desember 2013 i tråd med gjeldende forskrifter hjemlet i Lov av 27. april 2009 nr. 19

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 Havneregulativ 2011 Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 INNHOLD Havneregulativ 2011 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1 HJEMMEL 5 1.2 MERVERDIAVGIFT 5 1.3 OPPLYSNINGSPLIKT 5 1.4 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer