DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Godkjenning av Regional planstrategi for Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Godkjenning av Regional planstrategi 2012-2016 for Møre og Romsdal"

Transkript

1 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT \'614 Statsråden Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Deres ref Vårref Dato 12/3564 Godkjenning av Regional planstrategi for Møre og Romsdal Plan- og bygningsloven av 2008 forutsetter at fylkene utarbeider en regional planstrategi som vedtas av fylkestinget og godkjennes ved kongelig resolusjon. Myndigheten til å godkjenne regionale planstrategier er delegert til Miljøverndepartementet ved kongelig resolusjon 24. mai Miljøverndepartementet har i oversending av 2. mai 2012 mottatt Regional planstrategi for Møre og Romsdal til sentral godkjenning. Planstrategien er utarbeidet etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven og vedtatt i fylkestinget 17. april Ved godkjenningen har departementet vurdert planstrategien på bakgrunn av plan- og bygningsloven, de nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, samt øvrig nasjonal politikk. Godkjenningen skjer i samråd med berørte departementer. Departementetharfølgendehovedsynspunktervedgodkjenningenav den regionaleplanstrategien for Møre ogromsdal: Departementetanbefalerat det børutarbeidesregionaledelplanerfor vindkraftverkogsmå vannkraftverk.departementetforventer at detteogsåbørta oppfornybar energiog bioenergi. De nasjonaleforventningerforutsetterat detskal utarbeidesregionaleplanerfor samordnet areal-og transport.dette må innarbeidesi den overordnederegionaleplanen i satsingsområdetsamferdselogses i sammenhengmed regionaldelplanfor senterstruktur Departementetstøttersatsingenpå ABS-regioner,regionsentraogattraktive regioneri den regionaledelplanenfor senterstruktur,menforutsetterat det opprettholdesfokus på etablering av kjøpesentraogat detteses i sammenhengmed et samordnetareal-og transportmonster. De nasjonaleforventningeneforutsetteratftlkeskommuner og kommuner bidrartil å hindre nedbyggingav verdifullelandbruksarealermedfortettingog transformasjonder detteer aktuelt. Dette må ogsåvurderesoppmot utbyggingi og vedkollektivknutepunktut fra miljohensyn. Postadresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo Kontoradresse: Myntg. 2 Telefon: Telefaks: Org. nr.:

2 Departementetforutsetterat den videreplanleggingenregionaltogkommunalt bidrar til å hindre nedbyggingav verdifullelandbruksarealer,kulturmiljoerog naturmiljøer. Departementetforventer atfiskeri-oghavbruksnæringeninnarbeidesi den overordnede regionaleplanens satsingsområdefor verdiskaping. Departementetanbefalerat regionaldelplanogsåutarbeidesfor Sunnmore ogromsdal. Departementetstøtterfokusetpå folkehelsei den regionaleplanleggingen. Departementetforutsetterat samiskeperspektivervurderesi deplaner der det kan væreaktuelt Den regionale planstrategien Regional planmyndighet skal minst en gang i hver valgperiode utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med de regionale aktører som blir berørt av planarbeidet. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Planstrategien skal også avklare hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning fra regionale statsetater, kommuner og andre i påfølgende planarbeider, jf. pbl 7-1. Planstrategien sendes til høring og legges ut til offentlig ettersyn og vedtas av regional planmyndighet. Myndigheten til å godkjenne regionale planstrategier er delegert til Miljøverndepartementet ved kongelig resolusjon av 24. mai Statlige og regionale organer og kommunene skal når den er godkjent legge planstrategien til grunn for planarbeidet i regionen, jf. pbl 7-2. Grunnlaget for departementets godkjenning av planstrategien Departementetsgodkjenningav regionalplanstrategiomfatter: Departementets vurdering av de regionale utfordringene Departementets vurdering av hva som skal følges opp gjennom regionale planer Departementets vurdering av statlig medvirkning og oppfølgingsansvar Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt av Regjeringen 24. juni 2011, er utgangspunkt for departementets godkjenning av regionale planstrategier. Godkjenningen drøfter oppfølgingen i planstrategien av hovedtemaene i de nasjonale forventningene og oppfølgingen av konkrete forventninger om utarbeidelse, revisjon eller vurdering av behov for regionale planer. Medvirkning og oppfølging fra statlige etater avklares ved departementets godkjenning. Der det er nødvendig å ta opp helt nye spørsmål må det begrunnes med nasjonale interesser. Godkjenningen skal ikke legge inn krav eller forventninger til oppfølgingen. Dette skal avklares i de regionale planer som følger etter planstrategien. Side 2

3 Ved godkjenningen kan departementet vedta de endringer i planstrategien som er påkrevd ut fra hensynet til nasjonale interesser, jf. pbl 7-2. Dette skjer etter drøfting der politisk ledelse i Miljøverndepartementet og berørt departement møter fylkeskommunen for å drøfte behovet for endring. 3. Departementets merknader Departementets vurdering av de regionale utfordringene Regional planstrategi for Møre og Romsdal angir muligheterkoblet til verdiskapning, befolkningsvekst, utvikling, ung befolkning, høy sysselsetting og gode levevilkår, men også utfordringerkoblet til konjunkturutsatt næringsliv, skjev demografisk sammensetning og kjønnsdelt og for lite variert arbeidsmarked. Møre og Romsdal har store muligheter, men også klare utfordringer - der bo- og blilyst er avhengig av livskvalitet og attraktivitet. Planstrategien vektlegger tre sider ved dette. Avsnittet Folktar opp befolkningsutvikling, som innvandring og at innvandrere flytter videre, og at unge kvinner flytter ut, noe som gir færre barn. Nceringtar opp eksportveksten, konjunkturutsatt sysselsetting, innovasjon, maritime næringer, KIFT-næringer og kultur. Trivseltar opp ABS-regioner (arbeid, bolig, service), transport, attraktivitet, livskvalitet, tjenestetilbud, handel, kulturliv og urbanisering Som grunnlagsdokument for planstrategien er det utarbeidet "Regionale utviklingstrekk Møre og Romsdal" som gir en samfunnsanalyse for den regionale utviklingen i fylket. Departementetslutterseg til planstrategiensvurderingerav de regionaleutfordringene. Departementets vurdering av hva som skal følges opp gjennom regionale planer Generelt Den gjeldende fylkesplan har hatt politisk og administrativ legitimitet, og er mye benyttet av kommunene og de regionale aktørene. Planen gir klare prioriteringer og føringer for regional utvikling, med utvalgte satsingsområder, hovedmål og flaggsaker. Regional planstrategi fastsetter at det skal være en overordnet regional plan (fylkesplan) for Møre og Romsdal. Denne skal ha satsingsområdene kultur, kompetanse, verdiskaping og samferdsel. Regionale planer for det enkelte tema eller område betegnes her regionale delplaner. Det må for neste valgperiode utarbeides ny regional planstrategi for Folkehelse, universell utforming, likestilling, miljø/klima og internasjonalisering skal være sentrale, gjennomgående perspektiv i alle disse planene. Det legges opp til at sektorplaner og strategier bør forankres i regionale planer som handlingsprogram. Departementetbemerkerat innenforrammen av plan- og bygningslovenav 2008 stårftlket fritt til å velgeoverordnederegionaleplaner, avgrensederegionaleplaner ellerbeggedeler.begrepene regionalplan (medftlkesplan i parentes) og regionaldelplanbrukesikke i loven, men brukesher for å skille mellom overordnetregionalplan ogavgrensederegionaleplaner. Departementet fraråder bruk av 'ffikesplan"alene- som visertil plan- ogbygningslovav Side 3

4 Klima og energi Som det fremgår av nasjonal politikk forventer regjeringen at fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaut-fordringene, norsk energiomleggingspolitikk og klimatilpasning i planleggingen. De nasjonale forventningene forutsetter at klima- og energiplaner skal vurderes revidert minst hvert fierde år, at det skal utarbeides regionale planer for samordnet areal og transport, og at det skal vurderes regionale planer for vindkraft og små vannkraftverk i regioner med potensial for det. Den regionale planstrategi legger opp til å revidere regional delplan for klima og energi. Planstrategien vurderer at en mulig regional delplan om samordnet areal- og transport vil være vanskelig å få til i kommende planperiode, men vil delvis bli ivaretatt i regional delplan om senterstruktur og at tematikken er sentral i den samlede vegplanleggingen i fylket. Samferdsel er også et av satsingsområde i den overordnede regionale planen, samtidig vil rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging brukes i planbehandlingen. Planstrategien vurderer det som lite hensiktsmessig å utarbeide regionale planer for utbygging av vindkraft og småkraftverk, da konkrete utbygginger har kommet for langt. Gjennom"Retningslinjerfor planleggingoglokaliseringav vindkraftanlegg"og "Retningslinjerfor små vannkraftverk",beggefra 2007, oppfordresftlkene til å utarbeideregionaleplanerfor vindkraftverkogsmå vannkraftverk.behovetfor slike regionaleplaner vil imidlertid varierei ulike delerav landet.departementetkonstatererat det er mange muligeprosjekterknyttet til små vannkraftverkog vindkraftverkiffiket. På denne bakgrunnkan det etterdepartementetsvurdering værehensiktsmessigå utarbeideslikeplaner. Departementetforventer videreat planleggingentar oppøkt produksjonavfornybarenergi,herunderogsåbioenergi.departementetforventer at en tilretteleggingfor øktproduksjonav allfornybarenergiskjer uten at viktig naturmangfold, kulturmiljø ellerstorelandskapsverdiergår tapt. Departementetfastslår at de nasjonaleforventningerforutsetterat detskal utarbeidesregionale planerfor samordnetareal-og transport.detforutsettesdelforat den overordnederegionale planen innarbeidersamordnetareal-og transportplanleggingi satsingsområdetsamferdselog at detteses i sammenheng med regionaldelplanfor senterstruktur. By- og tettstedutvikling Som det fremgår av nasjonal politikk forventer regjeringen at fylkeskommuner og kommuner har en aktiv planlegging der utvikling av kollektivknutepunkter, folkehelse, miljøvennlig transport og tiltak for å begrense biltrafikk sees i sammenheng med en arealbruk som bygger opp under kollektiv-, sykkel- og gangtransport. De nasjonale forventningene forutsetter at det utarbeides regionale planer som avklarer den overordnede senterstrukturen og gir retningslinjer for etablering av handel i tråd med rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Den regionale planstrategien legger opp til å revidere regional delplan for senterstruktur. Arbeidet vil kobles til satsing på robuste ABS-regioner og kvaliteter i regionsentra for å gjøre regionene attraktive. Eksisterende delplan fokuserer på kjøpesenteretableringer. Departementetstøttersatsingenpå ABS-regioner,regionsentraogattraktive regioneri den regionaledelplanenfor senterstruktur,menforutsetterat det opprettholdesetfokus på etableringav Side 4

5 kjøpesentra ogat detteses i sammenhengmed et samordnetareal-og transportmønsterogfokus på planleggingav handel ogservicesomfremmer attraktive regionalesentra. Departementetvil bemerkeat de nasjonaleforventningeneforutsetteratftlkeskommunene og kommunene bidrartil å hindre nedbyggingav verdifullelandbruksarealerblant annet med fortetting og transformasjonder detteer aktuelt. Dette må ogsåvurderesopp mot utbyggingi og ved kollektivknutepunktut fra miljøhensyn. Samferdsel og infrastruktur Som det fremgår av nasjonal politikk forventer regjeringen at fylkeskommuner og kommuner samordner areal- og transportpolitikken slik at behovet for transport reduseres og grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer styrkes. De nasjonale forventninger forutsetter at statlig, regionale og kommunale planprosesser for samferdsel og areal- og transportplanlegging samordnes og at fylkeskommune og kommuner har en aktiv rolle i statlig transportplanlegging og utredning. Regional planstrategi fastsetter at overordnet regional plan (fylkesplanen) skal ha satsingsområdene kultur, kompetanse, verdiskaping og samferdsel. Fylkesdelplan transport avvikles, da transport i stedet integreres i fylkesplanen. Regionreformen har gjort fylkeskommunen til en stor samferdselsaktør, noe regionen er bevisst på. Departementetviserher til merknadenom samordnetareal-ogtransportplanleggingunder temaet klima ogenergi.departementetforutsetterogsåat den videreplanleggingenbidrartil å hindre nedbyggingav verdifullelandbruksarealer,kulturmiljøerog naturmiljøer.departementetmener videreat samferdselsplanerogsåskal vektleggehensynettil naturmangfoid,kulturminner og kulturmiljøersamtfriluftsliv og at tiltak med stor negativkonsekvensfor naturmangffildog kulturmiljøeri utgangspunktetikkegjennomføres. Verdiskaping og næringsutvikling Verdiskaping som ivaretar en langsiktig og bærekraftig utvikling må omfatte både økonomiske, miljømessige, kulturelle og sosiale dimensjoner. Som det fremgår av nasjonal politikk forventer regjeringen at fylkeskommuner og kommuner legger til rette for utvikling av et balansert næringsliv som består av konkurranseutsatte bransjer og bransjer med lokale og nasjonale markeder og som også gir grunnlag for sysselsetting av personer med behov for spesiell tilrettelegging. Regional planstrategi fastsetter at overordnet regional plan (fylkesplan) skal ha satsingsområdene kultur, kompetanse, verdiskaping og samferdsel. Dette betyr at området Verdiskaping og næringsutvikling integreres i fylkesplan. Møre ogromsdaler etftlke med omfattendefiskeri- oghavbruksncering.departementetforventer atfiskeri- oghavbruksnceringeninnarbeidesiftlkesplanenssatsingsområdefor verdiskaping. Natur, kultunniljø og landskap Som det fremgår av nasjonal politikk forventer regjeringen at fylkeskommuners og kommuners planlegging bygger på oppdatert og tilgjengelig kunnskap, nødvendig kartlegging og vurdering av arealbruk, naturmangfold-, kulturminne-, kulturmiljø- og landskapsverdier. De nasjonale forventninger forutsetter at det skal utarbeides regionale vannforvaltningsplaner og at det skal Side 5

6 utarbeides regionale villreinplaner der det er aktuelt, samt at det skal vurderes behov for regionale kystsoneplaner og om nødvendig utarbeides slike. Følgende regionale delplaner er alt under utarbeidelse: regional forvaltningsplan for vannregionen, regional villreinplan Ottadalen, samt regional villreinplan Dovrefiell. Planstrategien legger også opp til nye regionale delplaner for kystsonen i Nordmøre, og for kulturminner av regional og nasjonal verdi, og at kulturminnevernplanen bør revideres. I tillegg legges det opp til at fylkesdelplan for inngrepsfrie områder (INON) videreføres, med oppdaterte kartvedlegg. Fylkesdelplan for elveoslandskap skal avvikles. Departementetvil påpekeat regionalplanstrategifremhever at arealbrukeni kystsonener sammensatt, med mange ulike aktiviteterogtil delsmotstridendeinteressermed konflikffirlt arealbrukogmange hensyntil natur oglandskap.planstrategienleggerlikevelopp til bareen ny regionaldelplanfor Nordmøre,iførste omgang.møre ogromsdaler et av de storekysttlkene. Departementetanbefalerat slikeplaner ogsåutarbeidesfor kystsonenei Sunnmøre ogromsdal. Planleggingenborta siktepå å ta varepå truet, nær truet og verdifulltnaturmangfold. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Å ivareta innbyggernes helse er en viktig del av fylkeskommunenes og kommunenes ansvar. Som det fremgår av nasjonal politikk forventer regjeringen at fylkeskommuner og kommuner gjennom planleggingen styrker faktorer som bidrar til å fremme folkehelsen og svekke forhold som kan ha negative helsevirkninger på befolkningen og bidrar til universell utforming av omgivelser og bygninger. Den regionale planstrategien legger opp til nye regionale delplaner for folkehelse og tannhelse. Folkehelse er også valgt som et gjennomgående perspektiv i fylkesplanen. Likestilling og universell utforming er ikke anbefalt som egne tema for regional planlegging, men som gjennomgående perspektiv i fylkesplanen med egne resultatmål. DePartementetstøtterfokuset på folkehelsei den regionaleplanleggingen.departementethar ikke øvrigemerknadertil valgetav planerfor åfølgeopptemaet helse,livskvalitetogoppvekstmiljø. Andre temaer Regional planstrategi fastsetter at overordnet regional plan (fylkesplan) skal ha satsingsområdene kultur, kompetanse, verdiskaping og samferdsel. Dette betyr at områdene kultur og kompetanse integreres i fylkesplanen. Den egne kulturplanen avvikles. Regional planstrategi legger opp til at det utarbeides en regional delplan for bibliotek og en regional delplan for samfunnssikkerhet og beredskap. Eksisterende ROS-analyser for sjø og for fjellskred innarbeides i denne. Den regionale planstrategien tar ikke opp evt. bruk av strategidokumenter og handlingsplaner. Departementethar ikke merknadertil disseprioriteringeneav regionaleplaner. DePartementetvilpåpeke at samiskeperspektiverikke er omtalt i den regionaleplanstrategien,og forutsetterat samiskeperspektivervurderesi de ulikeplanene der det kan være aktuelt. c. Departementets vurdering av statlig medvirkning og oppfølgingsansvar Side 6

7 Planstrategien angir organisering og medvirkning for de prioriterte regionale planer. Det angis medvirkninger fra kommuner og regionale referansegrupper med regionale aktører som har interesse i arbeidet, men det angis oftest ikke konkret medvirkning fra regional stat og statlige etater. I de fleste tilfeller fastslås bare at "organisering og medvirkning vil bli avklart i samband med utarbeiding av planprogrammet". Regional delplan for samfunnsikkerhet og beredskap er tenkt organisert som et prosjekt med fylkeskommunen og fylkesmannen som prosjekteier og prosjektleder hos fylkesmannen. For regional delplan for kystsonen i Nordmøre vil kommunene, Kystverket, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet være viktige samarbeidspartnere. Departementethar ikkemerknadertil medvirkningenfra ogoppfølgingsansvaret for deregionale statsetater,men vilpåpekeat manglendeavklaringav regionalestatsetatersrollemedførerat disse ikkeerpliktigetil å medvirkei detvidereplanarbeidetut overdetsomfølgeravplan-og bygningsloven 3-2.Herblirftlkesmannenskoordinerenderolleviktigfor å sikrederegionale statsetatenesmedvirkningi planarbeidet.fylkesmannenmå inviterestidligvedoppstartav planprosesser for å vurderehvilkeøvrigestatligeetatersommå trekkesinn i detenkelte planarbeid. 4. Avslutning Godkjenningen av den regionale planstrategien har ikke tatt stilling til økonomiske prioriteringer, nye føringer eller forventninger til oppgaveløsning i fylkeskommunene utover det som alt er pålagt i lov og forskrift. Godkjenningen har heller ikke tatt stilling til konkrete planspørsmål eller målkonflikter. Dette skal tas opp i arbeidet med de regionale planene. Godkjenningen av regionale planstrategier omfatter ikke konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser blir vurdert gjennom de årlige budsjettprosessene. Departementets forventer at merknader i dette brevet legges til grunn i den videre planleggingen. Vi ber fylkeskommunen om å gjøre innholdet kjent for dem som berøres av den regionale planstrategien. Vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 7-2, ved delegert myndighet gitt i kongelig resolusjon av 24. mai 2013, godkjenner Miljøverndepartementet Regional planstrategi for Møre og Romsdal, vedtatt av fylkestinget 17. april 2012, med de merknader som er tatt inn i godkjenningsbrevet. Godkjenningen skjer i samråd med berørte depprt enter. Bård Vegar lhjell Kopi: Fylkesmannen i Møre g Romsdal Departementene Side 7

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer