SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot"

Transkript

1 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot

2 SOSI Produktspesfikasjon Innledning, historikk og endringslogg Innledning Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser 4 3 Generelt om spesifikasjonen Unik identifisering Referansedato Ansvarlig organisasjon Språk Hovedtema Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Sammendrag Formål Representasjonsform Datasettoppløsning Utstrekningsinformasjon Supplerende beskrivelse 6 4 Spesifikasjonsomfang Spesifikasjonsomfang Identifikasjon Nivå Navn Beskrivelse Utstrekningsinformasjon 7 5 Informasjonsmodell Vektorbaserte data - applikasjons-skjema Omfang Rasterbaserte data 14 6 Referansesysteminformasjon Romlig referansesystem Romlig referansesystem 1 15

3 SOSI Produktspesfikasjon Temporalt referanse-system 15 7 Kvalitet 16 8 Datafangst 17 9 Datavedlikehold Vedlikeholdsfrekvens Omfang Presentasjonsinformasjon Referanse til presentasjonskatalog 19 Ikke utarbeidet presentasjonsregler pr. d.d Leveranseinformasjon Leveransemetode Omfang Leveranseformat Leveransemedium Leveransemetode Omfang Leveranseformat Leveransemedium Tilleggsinformasjon Metadata 23 Vedlegg A: GML ApplikasjonsskjemaVedlegg B - GML-realisering 24

4 SOSI Produktspesfikasjon Innledning, historikk og endringslogg 1.1 Innledning Spesifikasjonen inneholder beskrivelse av Kystverkets statlige beredskapsdepot for akutt oljeforurensing som inngår i Kystverkets beredskapsplan. Kystverket har hoveddepoter på 16 lokasjoner fordelt over hele fastlandet, inkludert et depot på Svalbard. Depotene inneholder blant annet lenseutstyr, skimmere, personlig verneutstyr, absorberende midler, pumper, div. strandrenseutstyr, aggregat, lettbåter, kontor/adm. rekvisita m.v. I tillegg til Kystverkets Hoveddepoter, er det lagret beredskapsmateriell ved 29 IUA depoter. Dette materiellet er Kystverkets eiendom, men er forvaltet av de interkommunale utvalgene (IUA) mot akutt forurensning. På disse depotene har Kystverket lagret lette oljeopptakere, lette lenser, lettbåter og lett utstyr for lagring av olje og forurenset materiale. Merk: Foreløpig er ikke disse 29 IUA depotene del av datasettet, men vil kunne bli inkludert i en senere gjennomgang av data. Mellomdepot vil derfor i fremtiden komme til å bli erstattet. I forbindelse med aksjoner, vil etablerte depoter tas i bruk som mobilseringsdepoter. Mobilisert materiell vil overføres til disse, og overføres direkte til aksjonen derfra. Kystverket har lagret tyngre lenser og oljeopptakere på 11 Kystvaktfartøy, Sysselmannens fartøy på Svalbard og på 6 egne oljevernfartøy. Dette er mobile enheter og er følgelig ikke en del av dette datasettet. I denne sammenheng er det naturlig å henvise til Kystinfo og datasettet Fartøy med oljevernutstyr &minY= &maxX= &maxY= &layers=452&baselayer=99&visibleOLOverlays= 1.2 Endringslogg Dokument opprettet Tatt inn endringer fra fagavdeling Endringer i applikasjonsskjema

5 SOSI Produktspesfikasjon Definisjoner og forkortelser 2.1 Definisjoner Objektkatalog: formell beskrivelse av innhold og struktur som brukes i en spesifikasjon, skal være definert i et formelt modelleringsspråk som UML 2.2 Forkortelser UML: Unified Modelling Language KYV: IUA: KV: Kystverket Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Kystvakt

6 SOSI Produktspesfikasjon Generelt om spesifikasjonen 3.1 Unik identifisering Kortnavn KYV_BEREDSKAPSDEPOT Fullstendig navn Kystverkets statlige beredskapsdepot Versjon Undertype Data ikke angitt Produktgruppe Beredskap 3.2 Referansedato Ansvarlig organisasjon Kystverket v/geodatatjenesten Kontaktperson: Simen Slotta 3.4 Språk Norsk 3.5 Hovedtema Beredskapsdepot 3.6 Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Følgende temakategorier er listet: Kyst og sjø. 3.7 Sammendrag Se kap Formål Formålet med denne produktspesifikasjonen er å gi detaljert informasjon om hvordan Kystverkets beredskapsdepot skal produseres, utveksles og forvaltes digitalt. 3.9 Representasjonsform

7 SOSI Produktspesfikasjon Vektor WMS/WFS 3.10 Datasettoppløsning Målestokktall Data ikke angitt Distanse Data ikke angitt 3.11 Utstrekningsinformasjon Landbaserte depoter er geografisk fordelt i alle deler av Fastlandsnorge og på Svalbard Supplerende beskrivelse Objekter benyttet i denne spesifikasjonen er foreløpig ikke inkludert i SOSI Objektkatalog.

8 SOSI Produktspesfikasjon Spesifikasjonsomfang (Antall spesifikasjonsomfang-definisjoner: 1) 4.1 Spesifikasjonsomfang Identifikasjon Temadata - kystsone Nivå datasett Navn Temadata Kyst og sjø Beskrivelse Datas omfang begrenser seg til det kystnære området som er aktuelt for etablering av beredskapsdepoter i forbindelse med akutt oljeforurensning på sjø Utstrekningsinformasjon Utstrekning beskrivelse Data ikke angitt Geografisk område Fastlandsnorge og Svalbard. Vertikal utbredelse Sjø Innhold gyldighetsperiode Data ikke angitt

9 SOSI Produktspesfikasjon Informasjonsmodell 5.1 Vektorbaserte data - applikasjons-skjema Omfang Gjelder hele spesifikasjonen En generell beskrivelse av informasjonsmodellen: class KYV_Beredskapsdepot «featuretype» Beredskapsdepot + lokalisering :Punkt + navn :Depotkoder + uuid :UUID + type :Depottype + kyv_region :KystverksRegion [0..1] + fylke :Fylke [0..1] + kommune :Kommune [0..1] + gateadresse :CharacterString + lenke_faktaark :CharacterString + iua :Depotkoder [0..1] + datafangstdato :Date + oppdateringsdato :Date + gyldig_fra :Date [0..1] + gyldig_til :Date [0..1] + informasjon :CharacterString [0..1] + målemetode :Målemetode + nøyaktighet :Posisjonskvalitet + originaldatavert :CharacterString + opphav :CharacterString [0..1] + kopidato :Date [0..1] Figur 1 KYV_Beredskapsdepot

10 SOSI Produktspesfikasjon class Kodelister «sosikodelisteverdi» + mellomdepot + hoveddepot «codelist» Depottype «codelist» Kystv erksregion «sosikodelisteverdi» + Sørøst + Vest + Midt + Nordland + Troms og Finnmark «codelist» Depotkoder «sosikodelisteverdi» + Aust-Agder IUA depot = 306-A AGDER + Bergen IUA depot = 312-BERGEN + Buskerud, Sande og Svelvik IUA depot = 303-BSS + Haugesund Region IUA depot = 310-HAUGES + KYV Horten depot = 001-Horten + Helgeland IUA depot = 321-HELGEL + Indre Oslofjord IUA depot = 302-I OSLO + Inn-Trøndelag IUA depot = 319-INNTRØ + Lofoten og Vesterålen IUA depot = 325-LOFOTE + Midt- og Nord-Troms IUA depot = 327-MN TRO + Midt-Agder IUA depot = 307-M AGDE + Midt-Finnmark IUA depot = 329-M FINN + Namdal IUA depot = 320-NAMDAL + Nordfjord IUA depot = 314-NORDFJ + Nordmøre IUA depot = 317-NORDMØ + Ofoten IUA depot = 324-OFOTEN + KYV Kristiansand depot = 002 KR.SAN + Rana IUA depot = 322-RANA + KYV Stavanger depot = 003-STAVANG + Romsdal IUA depot = 316-ROMSDA + Salten IUA depot = 323-SALTEN + Sogn og Sunnfjord IUA depot = 313-SOGN&S + Sunnmøre IUA depot = 315-SUNNMØ + Sør-Rogaland IUA depot = 309-S ROGA + Sør-Troms IUA depot = 326-S TROM + Sør-Trøndelag IUA depot = 318-S TRØN + Telemark IUA depot = 305-TELEMA + Vest-Agder IUA depot = 308-V AGDE + Vest-Finnmark IUA depot = 328-V FINN + Vestfold IUA depot = 304-VESTFO + Øst-Finnmark IUA depot = 330-Ø FINN + Østfold IUA depot = 301-ØSTFOL + KYV Bergen depot = 004-BERGEN + KYV Ålesund depot = 005-ÅLESUN + KYV Ørland depot = 006-ØRLAND + KYV Sandnessjøen depot = 007-SANDNE + KYV Bodø depot = 008-BODØ + KYV Lødingen depot = 009-LØDING + KYV Tromsø depot = 010-TROMSØ + KYV Hammerfest depot = 011-HAMMER + KYV Vadsø depot = 012-VADSØ Figur 2 Kodelister

11 SOSI Produktspesfikasjon «featuretype» Beredskapsdepot Datasettet viser en oversikt over tilgjengelige beredskapsdepoter i forbindelse med akutt oljeforurensning. Det er kobling til faktaark for hvert depot (Foreløpig bare på hoveddepot). Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type lokalisering (Avledet:False) Depotets geografiske representasjon. Punkt navn (Avledet:False) Navn og identifikator som benyttes i Kystverkets forvaltning av Depotkoder beredskapsdepot. Eks: "001-Horten" uuid (Avledet:False) Universal Unique Identifier (UUID) - en unik identifikator for hvert UUID enkeltobjekt - 36 tegn lang. type (Avledet:False) Type depot (mellom-/hoveddepot). Depottype kyv_region (Avledet:False) Tilknyttet Kystverksregion. [0..1] KystverksRegion fylke (Avledet:False) Fylkestilknytning beredskapsdepot. [0..1] Fylke kommune (Avledet:False) Kommunetilknytning beredskapsdepot. [0..1] Kommune gateadresse (Avledet:False) Gateadresse til beredskapsdepot. CharacterString lenke_faktaark (Avledet:False) Lenke til faktaark for beredskapsdepot. CharacterString iua (Avledet:False) Ansvarlig interkommunalt utvalg for akutt forurensning. [0..1] Depotkoder datafangstdato (Avledet:False) Dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget. Date oppdateringsdato (Avledet:False) Dato for siste endring på objektetdataene. Date gyldig_fra (Avledet:False) Objektet er gyldig f.o.m denne dato. [0..1] Date gyldig_til (Avledet:False) Objektet er gyldig t.o.m denne dato. [0..1] Date informasjon (Avledet:False) Generell opplysning. [0..1] CharacterString målemetode (Avledet:False) Målemetode nøyaktighet (Avledet:False) Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Posisjonskvalitet originaldatavert (Avledet:False) CharacterString opphav (Avledet:False) Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, [0..1] CharacterString organisasjons/publiseringskilde. kopidato (Avledet:False) Angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet. [0..1] Date

12 SOSI Produktspesfikasjon «codelist» Depotkoder Attributter Navn Aust-Agder IUA depot (Avledet:False) Bergen IUA depot (Avledet:False) Buskerud, Sande og Svelvik IUA depot (Avledet:False) Haugesund Region IUA depot (Avledet:False) KYV Horten depot (Avledet:False) Helgeland IUA depot (Avledet:False) Indre Oslofjord IUA depot (Avledet:False) Inn-Trøndelag IUA depot (Avledet:False) Lofoten og Vesterålen IUA depot (Avledet:False) Midt- og Nord-Troms IUA depot (Avledet:False) Midt-Agder IUA depot (Avledet:False) Midt-Finnmark IUA depot (Avledet:False) Namdal IUA depot (Avledet:False) Nordfjord IUA depot (Avledet:False) Nordmøre IUA depot (Avledet:False) Ofoten IUA depot (Avledet:False) KYV Kristiansand depot (Avledet:False) Rana IUA depot (Avledet:False) KYV Stavanger depot (Avledet:False) Romsdal IUA depot (Avledet:False) Salten IUA depot (Avledet:False) Sogn og Sunnfjord IUA depot (Avledet:False) Sunnmøre IUA depot (Avledet:False) Sør-Rogaland IUA depot (Avledet:False) Sør-Troms IUA depot (Avledet:False) Sør-Trøndelag IUA depot (Avledet:False) Telemark IUA depot (Avledet:False) Vest-Agder IUA depot (Avledet:False) Vest-Finnmark IUA depot (Avledet:False) Vestfold IUA depot (Avledet:False) Øst-Finnmark IUA depot (Avledet:False) Definisjon/Forklar ing Multipl Kode Type 306-A AGDER 312-BERGEN 303-BSS 310-HAUGES 001-Horten 321-HELGEL 302-I OSLO 319-INNTRØ 325-LOFOTE 327-MN TRO 307-M AGDE 329-M FINN 320-NAMDAL 314-NORDFJ 317-NORDMØ 324-OFOTEN 002 KR.SAN 322-RANA 003-STAVANG 316-ROMSDA 323-SALTEN 313-SOGN&S 315-SUNNMØ 309-S ROGA 326-S TROM 318-S TRØN 305-TELEMA 308-V AGDE 328-V FINN 304-VESTFO 330-Ø FINN

13 SOSI Produktspesfikasjon Østfold IUA depot (Avledet:False) KYV Bergen depot (Avledet:False) KYV Ålesund depot (Avledet:False) KYV Ørland depot (Avledet:False) KYV Sandnessjøen depot (Avledet:False) KYV Bodø depot (Avledet:False) KYV Lødingen depot (Avledet:False) KYV Tromsø depot (Avledet:False) KYV Hammerfest depot (Avledet:False) KYV Vadsø depot (Avledet:False) KYV Svalbard depot (Avledet:False) KYV Florø depot (Avledet:False) KYV Solund depot (Avledet:False) KYV Fedje depot (Avledet:False) 301-ØSTFOL 004-BERGEN 005-ÅLESUN 006-ØRLAND 007-SANDNE 008-BODØ 009-LØDING 010-TROMSØ 011-HAMMER 012-VADSØ 013-SVALBA 014-FLORØ 015-SOLUND 016-FEDJE «codelist» Depottype Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type mellomdepot (Avledet:False) hoveddepot (Avledet:False)

14 SOSI Produktspesfikasjon «codelist» KystverksRegion Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Sørøst (Avledet:False) Vest (Avledet:False) Midt (Avledet:False) Nordland (Avledet:False) Troms og Finnmark (Avledet:False)

15 SOSI Produktspesfikasjon Rasterbaserte data Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata

16 SOSI Produktspesfikasjon Referansesysteminformasjon 6.1 Romlig referansesystem (Antall lovlige romlige koordinatsystem for dette produktet :2 ) Romlig referansesystem 1 Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Navn på kilden til referansesystemet: SOSI Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: OGP Link til mer info om referansesystemet: Koderom: EPSG Identifikasjonskode: Kodeversjon EPSG Geodetic Parameter Dataset Temporalt referanse-system Navn på temporalt referanse-system UTC Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Navn på temporalt referanse-system Gregoriansk kalender Omfang Gjelder hele spesifikasjonen

17 SOSI Produktspesfikasjon Kvalitet Hele spesifikasjonen: Kvalitetselement Kvalitetsmål Toleranse Kommentar Fullstendighet Prosentandel grove feil 0% Stedfestingsnøyaktighet Prosentandel grove feil 10% Grovt angitt Egenskapsnøyaktighet Prosentandel grove feil - Tidfestingsnøyaktighet Prosentandel grove feil - Logisk konsistens Prosentandel grove feil 10% Grovt angitt

18 SOSI Produktspesfikasjon Datafangst Data etableres ved generell høring blant berørte parter samt vedtak fattet av Kystverket. Ajourholdes så i forbindelse med rullering av Kystverkets Beredskapsplan.

19 SOSI Produktspesfikasjon Datavedlikehold 9.1 Vedlikeholdsfrekvens Ved behov Innholdet i Kystverkets lister over materiellressurser for akutt forurensning vedlikeholdes kontinuerlig. 9.2 Omfang Gjelder hele spesifikasjonen

20 SOSI Produktspesfikasjon Presentasjonsinformasjon 10.1 Referanse til presentasjonskatalog Ikke utarbeidet presentasjonsregler pr. d.d.

21 SOSI Produktspesfikasjon Leveranseinformasjon 11.1 Leveransemetode Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Leveranseformat Formatnavn WMS Formatversjon WMS Produktspesifikasjon Data ikke angitt Filstruktur Data ikke angitt Språk Norsk Tegnsett Utf Leveransemedium Leveranseenhet Det stilles ikke spesielle krav Overføringsstørrelse Data ikke angitt Navn på medium Data ikke angitt Annen leveranseinformasjon Data ikke angitt 11.2 Leveransemetode Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Leveranseformat Formatnavn Shape Formatversjon Data ikke angitt

22 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon Denne produktspesifikasjonen versjon Filstruktur Data ikke angitt Språk Norsk Tegnsett ISO Leveransemedium Leveranseenhet Det stilles ikke spesielle krav Overføringsstørrelse Data ikke angitt Navn på medium Data ikke angitt Annen leveranseinformasjon Data ikke angitt

23 SOSI Produktspesfikasjon Tilleggsinformasjon

24 SOSI Produktspesfikasjon Metadata Henviser til Kystverkets metadataløsning basert på Geonetworks <kommer snart juni 2014>

25 SOSI Produktspesfikasjon Vedlegg A: GML ApplikasjonsskjemaVedlegg B - GML-realisering <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><schema xmlns=" xmlns:app=" xmlns:gml=" elementformdefault="qualified" targetnamespace=" version="1.0"> <import namespace=" schemalocation=" <!--XML Schema document created by ShapeChange - <element name="beredskapsdepot" substitutiongroup="gml:abstractfeature" type="app:beredskapsdepottype"> <annotation> <documentation>datasettet viser en oversikt over tilgjengelige beredskapsdepoter i forbindelse med akutt oljeforurensning. Det er kobling til faktaark for hvert depot (Foreløpig bare på hoveddepot).</documentation> </annotation> </element> <complextype name="beredskapsdepottype"> <complexcontent> <extension base="gml:abstractfeaturetype"> <sequence> <element name="lokalisering" type="gml:pointpropertytype"> <annotation> <documentation>depotets geografiske representasjon.</documentation> </annotation> </element> <element name="navn" type="gml:codetype"> <annotation> <documentation>navn og identifikator som benyttes i Kystverkets forvaltning av beredskapsdepot. Eks: "001- Horten"</documentation> </annotation> </element> <element name="uuid"> <annotation> <documentation>universal Unique Identifier (UUID) - en unik identifikator for hvert enkeltobjekt - 36 tegn lang.</documentation> </annotation> </element> <element name="type" type="gml:codetype"> <annotation> <documentation>type depot (mellom-/hoveddepot).</documentation> </annotation> </element> <element minoccurs="0" name="kyv_region" type="gml:codetype"> <annotation>

26 SOSI Produktspesfikasjon <documentation>tilknyttet Kystverksregion.</documentation> </annotation> </element> <element minoccurs="0" name="fylke"> <annotation> <documentation>fylkestilknytning beredskapsdepot.</documentation> </annotation> </element> <element minoccurs="0" name="kommune"> <annotation> <documentation>kommunetilknytning beredskapsdepot.</documentation> </annotation> </element> <element name="gateadresse" type="string"> <annotation> <documentation>gateadresse til beredskapsdepot.</documentation> </annotation> </element> <element name="lenke_faktaark" type="string"> <annotation> <documentation>lenke til faktaark for beredskapsdepot.</documentation> </annotation> </element> <element minoccurs="0" name="iua" type="gml:codetype"> <annotation> <documentation>ansvarlig interkommunalt utvalg for akutt forurensning.</documentation> </annotation> </element> <element name="datafangstdato" type="date"> <annotation> <documentation>dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget.</documentation> </annotation> </element> <element name="oppdateringsdato" type="date"> <annotation> <documentation>dato for siste endring på objektetdataene.</documentation> </annotation> </element> <element minoccurs="0" name="gyldig_fra" type="date"> <annotation> <documentation>objektet er gyldig f.o.m denne dato.</documentation>

27 SOSI Produktspesfikasjon </annotation> </element> <element minoccurs="0" name="gyldig_til" type="date"> <annotation> <documentation>objektet er gyldig t.o.m denne dato.</documentation> </annotation> </element> <element minoccurs="0" name="informasjon" type="string"> <annotation> <documentation>generell opplysning.</documentation> </annotation> </element> <element name="målemetode"/> <element name="nøyaktighet"> <annotation> <documentation>beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.</documentation> </annotation> </element> <element name="originaldatavert" type="string"/> <element minoccurs="0" name="opphav" type="string"> <annotation> <documentation>referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde.</documentation> </annotation> </element> <element minoccurs="0" name="kopidato" type="date"> <annotation> <documentation>angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet.</documentation> </annotation> </element> </sequence> </extension> </complexcontent> </complextype> <complextype name="beredskapsdepotpropertytype"> <sequence minoccurs="0"> <element ref="app:beredskapsdepot"/> </sequence> <attributegroup ref="gml:associationattributegroup"/> <attributegroup ref="gml:ownershipattributegroup"/> </complextype> </schema>

28 SOSI Produktspesfikasjon <?xml-stylesheet type='text/xsl' href='./codelistdictionary-v32.xsl'?><dictionary xmlns=" xmlns:gml=" xmlns:xsi=" gml:id="depotkoder" xsi:schemalocation=" <identifier codespace=" <Definition gml:id="_104_769"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>306-a AGDER</name> <Definition gml:id="_104_770"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>312-bergen</name> <Definition gml:id="_104_771"> <identifier codespace=" Sande og Svelvik IUA depot</identifier> <name>303-bss</name> <Definition gml:id="_104_772"> <identifier codespace=" Region IUA depot</identifier> <name>310-hauges</name> <Definition gml:id="_104_773">

29 SOSI Produktspesfikasjon <identifier codespace=" Horten depot</identifier> <name>001-horten</name> <Definition gml:id="_104_774"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>321-helgel</name> <Definition gml:id="_104_775"> <identifier codespace=" Oslofjord IUA depot</identifier> <name>302-i OSLO</name> <Definition gml:id="_104_776"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>319-inntrø</name> <Definition gml:id="_104_777"> <identifier codespace=" og Vesterålen IUA depot</identifier> <name>325-lofote</name> <Definition gml:id="_104_778">

30 SOSI Produktspesfikasjon <identifier codespace=" og Nord-Troms IUA depot</identifier> <name>327-mn TRO</name> <Definition gml:id="_104_779"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>307-m AGDE</name> <Definition gml:id="_104_780"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>329-m FINN</name> <Definition gml:id="_104_781"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>320-namdal</name> <Definition gml:id="_104_782"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>314-nordfj</name> <Definition gml:id="_104_783">

31 SOSI Produktspesfikasjon <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>317-nordmø</name> <Definition gml:id="_104_784"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>324-ofoten</name> <Definition gml:id="_104_785"> <identifier codespace=" Kristiansand depot</identifier> <name>002 KR.SAN</name> <Definition gml:id="_104_786"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>322-rana</name> <Definition gml:id="_104_787"> <identifier codespace=" Stavanger depot</identifier> <name>003-stavang</name> <Definition gml:id="_104_788"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier>

32 SOSI Produktspesfikasjon <name>316-romsda</name> <Definition gml:id="_104_789"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>323-salten</name> <Definition gml:id="_104_790"> <identifier codespace=" og Sunnfjord IUA depot</identifier> <name>313-sogn&s</name> <Definition gml:id="_104_791"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>315-sunnmø</name> <Definition gml:id="_104_792"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>309-s ROGA</name> <Definition gml:id="_104_793"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>326-s TROM</name>

33 SOSI Produktspesfikasjon <Definition gml:id="_104_794"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>318-s TRØN</name> <Definition gml:id="_104_795"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>305-telema</name> <Definition gml:id="_104_796"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>308-v AGDE</name> <Definition gml:id="_104_797"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>328-v FINN</name> <Definition gml:id="_104_798"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>304-vestfo</name>

34 SOSI Produktspesfikasjon <Definition gml:id="_104_799"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>330-ø FINN</name> <Definition gml:id="_104_800"> <identifier codespace=" IUA depot</identifier> <name>301-østfol</name> <Definition gml:id="_104_801"> <identifier codespace=" Bergen depot</identifier> <name>004-bergen</name> <Definition gml:id="_104_802"> <identifier codespace=" Ålesund depot</identifier> <name>005-ålesun</name> <Definition gml:id="_104_803"> <identifier codespace=" Ørland depot</identifier> <name>006-ørland</name>

35 SOSI Produktspesfikasjon <Definition gml:id="_104_804"> <identifier codespace=" Sandnessjøen depot</identifier> <name>007-sandne</name> <Definition gml:id="_104_805"> <identifier codespace=" Bodø depot</identifier> <name>008-bodø</name> <Definition gml:id="_104_806"> <identifier codespace=" Lødingen depot</identifier> <name>009-løding</name> <Definition gml:id="_104_807"> <identifier codespace=" Tromsø depot</identifier> <name>010-tromsø</name> <Definition gml:id="_104_808"> <identifier codespace=" Hammerfest depot</identifier> <name>011-hammer</name>

36 SOSI Produktspesfikasjon <Definition gml:id="_104_809"> <identifier codespace=" Vadsø depot</identifier> <name>012-vadsø</name> <Definition gml:id="_104_810"> <identifier codespace=" Svalbard depot</identifier> <name>013-svalba</name> <Definition gml:id="_104_811"> <identifier codespace=" Florø depot</identifier> <name>014-florø</name> <Definition gml:id="_104_812"> <identifier codespace=" Solund depot</identifier> <name>015-solund</name> <Definition gml:id="_104_813"> <identifier codespace=" Fedje depot</identifier> <name>016-fedje</name> </Dictionary>

37 SOSI Produktspesfikasjon <?xml-stylesheet type='text/xsl' href='./codelistdictionary-v32.xsl'?><dictionary xmlns=" xmlns:gml=" xmlns:xsi=" gml:id="depottype" xsi:schemalocation=" <identifier codespace=" <Definition gml:id="_101_742"> <identifier codespace="">mellomdepot</identifier> <Definition gml:id="_101_743"> <identifier codespace="">hoveddepot</identifier> </Dictionary>

38 SOSI Produktspesfikasjon <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet type='text/xsl' href='./codelistdictionary-v32.xsl'?><dictionary xmlns=" xmlns:gml=" xmlns:xsi=" gml:id="iua" xsi:schemalocation=" <identifier codespace=" </identifier> <Definition gml:id="_14255_91994"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_91995"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_91996"> <identifier codespace=" Sande og Svelvik</identifier> <Definition gml:id="_14255_91997"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_91998"> <identifier codespace="

39 SOSI Produktspesfikasjon <Definition gml:id="_14255_91999"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92000"> <identifier codespace=" Oslofjord</identifier> <Definition gml:id="_14255_92001"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92002"> <identifier codespace=" og Vesterålen</identifier> <Definition gml:id="_14255_92003"> <identifier codespace=" og Nord-Troms</identifier> <Definition gml:id="_14255_92004"> <identifier codespace="

40 SOSI Produktspesfikasjon <Definition gml:id="_14255_92005"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92006"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92007"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92008"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92009"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92010"> <identifier codespace="

41 SOSI Produktspesfikasjon <Definition gml:id="_14255_92011"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92012"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92013"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92014"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92015"> <identifier codespace=" og Sunnfjord</identifier> <Definition gml:id="_14255_92016">

42 SOSI Produktspesfikasjon <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92017"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92018"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92019"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92020"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92021"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92022">

43 SOSI Produktspesfikasjon <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92023"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92024"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_14255_92025"> <identifier codespace=" </Dictionary>

44 SOSI Produktspesfikasjon <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet type='text/xsl' href='./codelistdictionary-v32.xsl'?><dictionary xmlns=" xmlns:gml=" xmlns:xsi=" gml:id="kystverksregion" xsi:schemalocation=" <identifier codespace=" fier> <Definition gml:id="_103_764"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_103_765"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_103_766"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_103_767"> <identifier codespace=" <Definition gml:id="_103_768"> <identifier codespace=" og Finnmark</identifier>

45 SOSI Produktspesfikasjon </Dictionary>

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0 Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg

Detaljer

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -2- Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 1

Detaljer

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.2013 Steinar Lodve Gyltnes Seksjonssjef Logistikk og teknologi Bakgrunn Agenda Styrking beredskap kommuner-/ IUA Samarbeidsavtale

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag NVE - Mai 2017 SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag,

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0 Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 1 av 13 Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon 20150101 Desember 2014 SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3

Detaljer

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 2 1.1 Innledning 2 1.2 Historikk 2 1.3 Formål og omfang 2 1.4 Referanser 2 1.5 Endringslogg 2 2 Oversikt over produktspesifikasjonen

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner

Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner Side 1 av 16 Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner Versjon 2013-11-01 1 Innledning 3 1.1 Hva er en produktspesifikasjon 3 1.2 Hva produktspesifikasjoner skal brukes til 3 1.3 SOSI produktspesifikasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Kurs og øvelseskalender 2014

Kurs og øvelseskalender 2014 Kurs og øvelseskalender 2014 Beredskapssenteret v/bjørn H. Utne 2014 Beredskapssenteret har fått tilsatt 15 nye medarbiedere. De fleste blir involvert i kurs og øvelsesaktiviteten På selve kurskalenderen

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer -

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Nasjonalt seminar om beredskap mot akutt forurensning 28. 29. oktober 2016 Hva skal jeg si noe om? Nytt fra

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20160801 Kartverket August 2016 1 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 - 0 - : ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse til Det

Detaljer

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP - IUA NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand Agenda Privat NOFO Avtale Avtalens omfang - forpliktelser Forslag til rutiner for

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner 20160315 Produktspesifikasjon Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Produktnavn: Statlig sikra friluftslivsområder versjon 20141101 Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

Detaljer

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Fagdirektør Johán H. Williams, Havressurs- og kystavdelingen Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen, 24. og 25. mars 2011 Verdier

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av Produktspesifikasjoner i Norge digitalt

Veileder for utarbeidelse av Produktspesifikasjoner i Norge digitalt Veileder for utarbeidelse av Produktspesifikasjoner i Norge digitalt Versjon 0.5 (2012-10-19) 1 Hva er en produktspesifikasjon En produktspesifikasjon er en detaljert beskrivelse av et datasett eller datasettserier

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170201 Kartverket februar 2017 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B)

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B) Produktspesifikasjon N20 Bygg (forkortet N20B) Statens kartverk Versjon januar 2011 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Endringslogg... 3 2 Oversikt over produktspesifikasjonen...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Villreinområder

Produktspesifikasjon: Villreinområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Villreinområder versjon 20141201 Villrein på Dovre. Foto: Per Jordhøy SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner

Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner Side 1 av 21 Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner Versjon oktober 2014 Endrings-logg 2013-10-28 Dokument laget for sesjon på Norge digitalt Teknologiforum nov 2013 2014-02-14 Erling

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Administrative enheter Norges fylker og kommuner Versjon 3.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170703 Kartverket juli 2017 1 Endrings-logg Versjon Dato

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 0 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes.

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes. NOTAT Emne Til Eksempel på bruk av SOSI Ledning SOSI Ag7b Fra Erling Onstein Dato 3.september 2012, oppdatert 9.september 2012 Kopi til SOSI-sekretariatet/kartverket Hensikt med notatet Denne notatet er

Detaljer

Beredskapsavdelingen. Kvalitetssystemet. Instruks for tilsynsmann. Instruks for tilsynsmann. Innhold

Beredskapsavdelingen. Kvalitetssystemet. Instruks for tilsynsmann. Instruks for tilsynsmann. Innhold Side 1 av 5 Innhold 1. Hensikt og omfang 2 2. Referanser 2 3. Ansvar og myndighet 2 4. Beskrivelse 2 4.1 Ansvarsforhold 2 4.2 Tilsyn med depotet 2 4.2.1 Rengjøring 3 4.2.2 Inspeksjon av utstyret 3 4.2.3

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av 1 Innledning, historikk og endringslogg - 1 - 2 Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 1 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Siidaområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427. Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427. Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427 Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Raster - versjon 20151201. Produktspesifikasjon for N50 Raster

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Raster - versjon 20151201. Produktspesifikasjon for N50 Raster Produktspesifikasjon for N50 Raster 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 4 2.1 Definisjoner... 4 2.2

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20161201 Kartverket Desember 2016 1 Endrings-logg Versjon

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur SOSI-standard - versjon 1.0 01.12.2011 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Primærdata Kystkontur Side 1 av 51 Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur 1 av Statens kartverk desember 2011 SOSI-standard

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Snø- og steinskred - aktsomhetsområder

Produktspesifikasjon: ND_Snø- og steinskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Snø- og steinskred aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snø- og steinskred - aktsomhetsområder 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ISPSHavneanlegg v Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ISPSHavneanlegg v Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg - 3-1.1 Innledning - 3-1.2 Historikk - 3-1.3 Endringslogg

Detaljer

17 FKB Bane. SOSI-standard - versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Bane Side 1 av 12. Innhold

17 FKB Bane. SOSI-standard - versjon SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Bane Side 1 av 12. Innhold SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Bane Side 1 av 12 17 FKB Bane Innhold 17.1 Innledning... 2 17.1.1 Historikk... 2 17.1.2 Formål og omfang... 3 17.1.3 Referanser... 3 17.1.4 Ansvarlig for produktspesifikasjonen...

Detaljer

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80710:2007 Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Publikasjonens tittel: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner

Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner Side 1 av 22 Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner Versjon februar 2015 Endrings-logg 2013-10-28 Dokument laget for sesjon på Norge digitalt Teknologiforum nov 2013 2014-02-14 Erling

Detaljer

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Innhold Kystverket og oppgaver Full City aksjonen Oljes egenskaper og skjebne Olje og marine organismer Miljøundersøkelser Kystverkets hovedkontor Kystdirektør

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: AR50. (Arealressurskart i målestokk 1:50.000)

Produktspesifikasjon: AR50. (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) Foto: Ragnhild Sperstad / Skog og landskap SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Anne Guro Nøkleby GEODATAPLANEN Geodataplanen har en gyldighet på 4 år Hvert fylke har sin Geodataplan som blir revidert en gang i året. Gjennomføring

Detaljer

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme 1 Produktspesifikasjon Innmålingsinnstruks VA, drivstoff, gass og fjernvarme 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg...

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser

Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statistiske enheter Norges grunnkretser Versjon 1.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1

Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1 Kvalifikasjonsgrunnlag vedlegg 1 1 Sjøtrafikkavdelinger (områder) Landet skal deles inn i syv områder, likt dagens sjøtrafikkavdelinger. Se kartene nedenfor. Områdene er: - Troms og Finnmark - Nordland

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Restriksjonsområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

FKB LedningVA (Vann og avløp)

FKB LedningVA (Vann og avløp) Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-LedningVA Side 1 av 10 FKB LedningVA (Vann og avløp) INNHOLDSFORTEGNELSE FKB LEDNINGVA (VANN OG AVLØP)... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg

Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg Side 1 av 39 Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk... 5 1.3 Endringslogg... 5 2 Definisjoner

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 FKB Lufthavn INNHOLDSFORTEGNELSE FKB LUFTHAVN... 1 1 INNLEDNING... 2 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 LufthavnLys... 3 2.1.1 Lufthavnlys... 3

Detaljer

Introduksjon til ny standard

Introduksjon til ny standard Introduksjon til ny standard Erling Onstein Basert på : 2013-11-25 / Erling Onstein 2014-10-15 / Morten Borrebæk Innhold i presentasjonen Hvorfor produktspesifikasjoner? Hva er en SOSI produktspesifikasjon?

Detaljer

Beredskap i nordområdene

Beredskap i nordområdene Beredskap i nordområdene Erfaringer fra beredskapsøvelse på Svalbard Hans Petter Mortensholm Storøvelse i Grenland, uke 39, 2017 Fakta, fokus på kjemikalihendelse, evakuering av befolkning, oljevernøvelse,

Detaljer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Verneverdig tette trehusmilljøer, versjon 20160503 Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 1-1

Detaljer