Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner"

Transkript

1 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Administrative enheter Norges fylker og kommuner Versjon

2 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg Innledning Historikk Endringslogg 3 2 Oversikt over produktspesifikasjonen Unik identifisering av produktspesifikasjon Referansedato Ansvarlig organisasjon Språk Hovedtema Definisjoner og forklaringer Forkortelser Beskrivelse Søkeord 6 3 Delspesifikasjon Identifikasjon av delspesifikasjon Nivå Nivå navn Nivå beskrivelse 7 4 Identifikasjonsinformasjon Referanse navn Alternativt referanse navn Sammendrag Formål Temakategori Representasjonsform Datasettoppløsning Ustrekningsinformasjon 8 5 Informasjonsmodell Vektorbaserte data Detaljert beskrivelse Grafisk visning av applikasjonsskjema Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema Objekttyper Objekttyper abstrakte Datatyper og kodelister Rasterbaserte data SOSI-format realisering og ytterligere kriterier 52 6 Referansesysteminformasjon Identifikatorinformasjon SOSI EPSG Temporalt referanse-system 53 7 Kvalitet 54 8 Datainnsamling 55 9 Datavedlikehold Presentasjonsinformasjon Referanse til presentasjonskatalog Angivelse av samiske og norske navn Bruk av grunnlinje og 1 nautisk mil Leveranseinformasjon Identifikasjon av leveranseformat 58

3 SOSI Produktspesifikasjon Leveranseformat Leveransemedium Filoversikt Identifikasjon av leveranseformat Leveranseformat Leveransemedium Nedlastning av data Tilleggsinformasjon Tjenester Metadata 61 A. VEDLEGG Realisering i SOSI 1 AdmSenter 1 Fylke 1 Fylkesgrense 2 GrenseSjø 3 Grunnlinje 4 Kommune 5 Kommunegrense 6 Nasjon 7 Riksgrense 8 Territorialgrense 8 B. VEDLEGG Realisering i GML 10

4 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg 1.1 Innledning Datasettet over Norges fylker og kommuner er utarbeidet for å vise de offisielle administrative grensene i landet. 1.2 Historikk Hovedformålet med å opprette datasettet, var å sikre at grenser ble gjengitt likt i alle Kartverkets produkter. Nøkkelen for å oppnå dette, var å samle all tilgjengelig informasjon om temaet administrative grenser på ett sted. Kommunegrensene ble første gang manuelt digitalisert fra trykte M711-kart i perioden I 1996 ble det tatt kopier av kommunenes digitale eiendomskartverk (DEK), og dette ble samlet i en base. I rurale strøk ble grensene fortsatt digitalisert fra analoge kart. I årene ble det gjort et betydelig arbeid med å samordne de kommunale DEK-basene. Da alle kommunene hadde transformert DEK-basene til nytt datum (EUREF89), ble det foretatt massivinnlegging i matrikkelen. Kommunene oppdaterer i dag kontinuerlig matrikkelen med endringer i eiendomsgrensene. En eiendomsgrense mellom to eiendommer matrikkelført i ulike kommuner skal kodes kommune- eller fylkesgrense. I dag er derfor matrikkelen primærdatakilde til de administrative grensene. Ved å ta halvårige uttrekk fra matrikkelen for å generere nytt datasett, sikrer man å få med de endringer og kvalitetshevinger som kommunene har gjort. Datasettet med administrative enheter ble frigitt 27. september Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen aug 2006 Magni Busterud/ Knut Wikstrøm Grunnkretser-Norge, Kommuner-Norge og Fylker- Norge beskrevet i en samlet produktspesifikasjon. Erstatter tidligere beskrivelser av basene jan 2008 Knut Wikstrøm/Jon-Anders Bordal Oppdatert til SOSI-versjon jan 2010 Knut Wikstrøm/Jon-Anders Bordal Tilpasset ny forvaltning av originaldataene i matrikkelen jul 2011 Carina T. Jøntvedt Kun mindre tekstredigering i produktspesifikasjonen jan 2013 Carina T. Jøntvedt Nytt navn på datasett og prod.spek. Innføring av flere objekttyper, endring av egenskaper, beskrivelse av egenskaper i eget kap okt 2013 Magnus Karge, STU/Carina T. Jøntvedt 1.3 Endringslogg Status V benyttes på vedtatte grenser i stedet for Status E. Oppdatert til SOSI-versjon 4.5. Prod.spek inneholder UML-modell, og er tilpasset INSPIRE. Grunnkretser er tatt ut, og er beskrevet i egen produktspesifikasjon for Statistiske enheter - Grunnkretser. Multippelkoding av LTEMA som tidligere var praktisert er ikke lovlig ihht SOSI. Kommune-, fylkes- og riksgrenser i Grunnkretser-Norge vil fra og med 1/ være egne objekttyper i stedet for å være registrert med egenskapen..adm_grense. Temakodene utgått ved overgang til SOSI-versjon 4.0. Tilsvarende har dato-egenskapen blitt endret. Versjon 2.2 Spesifikasjonen er gjennomgått og innholdet tilpasset ny forvaltning av grenser i matrikkelen. Versjon 2.3 Nye objekttyper er innført. GrenseSjø erstatter Riksgrense i havet. Det vil si at landets avgrensning mot andre stater har objekttype Riksgrense på land og GrenseSjø (..GR_TYPE 6) i havet. Objekttype Grunnlinje gjelder kun for den landsdekkende kommunefilen (ADM_kommune). Objekttype GrenseSjø (..GR_TYPE 10) er innført for den landsdekkende kommunefilen (ADM_kommune). Dette er ytre avgrensning i hav av Matrikkellova og Plan- og bygningslovens virkeområde. Egenskapen status er fjernet. Egenskapene omtvistet, gyldigfra, grensetypesjø, lovref og link er nye i produktspesifikasjonen. Versjon Modellen og spesifikasjonen er tilpasset INSPIRE. Objekttypene Grunnkrets, Grunnkretsgrense og Delområdegrense er tatt ut av denne spesifikasjonen.

5 SOSI Produktspesifikasjon AdministrativEnhet er supertype for flatene Nasjon, Fylke og Kommune. AdmSenter som punkt kan legges på alle disse flatene. Kodelistene Kommunenummer og Fylkesnummer har blitt endret så de offisielle numrene ligger som navn, mens kommuneeller fylkesnavnet står som definisjon/forklaring. Kommune og Fylke har også fått egenskapen samiskforvaltningsområde. Nasjon har fått egenskapen landnummer, som kun skal brukes i forbindelse med INSPIRE. Den gamle egenskapen navn på objektene Fylke og Kommune er erstattet med administrativenhetnavn, hvor man kan angi flere offisielle navn med henvisning til språk. Denne egenskapen kan også brukes for å angi betegnelsen for det administrative nivået i henhold til INSPIRE. AdministrativtNivå er også en ny kodeliste som angir nivået innen det administrative hierarkiet. Det er åpnet opp for egenskapene identifikasjon, opphav og datauttaksdato, som er krav fra INSPIRE. Egenskapen gyldigtil er lagt til som en mulighet for AdministrativEnhet, samt alle kurver.

6 SOSI Produktspesifikasjon Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon Kortnavn AdmEnheterNorge Versjon Produktgruppe Administrative og statistiske inndelinger 2.2 Referansedato 1. oktober Ansvarlig organisasjon Statens kartverk landdivisjonen Kontaktperson: Carina Jøntvedt E-post: Telefon: Språk Norsk, tegnsett: ISO Hovedtema Administrative grenser 2.6 Definisjoner og forklaringer Applikasjonsskjema: Datamodell for beskrivelse av data tilhørende en applikasjon eller et fagdomene uavhengig av dataformat, oftest beskrevet i UML. På dataformatspesifikt nivå med XML, er modellen beskrevet gjennom en XSD (XMLskjema). Digitalt eiendomskart (DEK): Forløper til matrikkelen. Etableringen av DEK startet i Først og fremst eiendomsgrenser fra ØK og målebrev fra kommunene ble digitalisert. Dette ble etter hvert supplert med blant annet eiendomsgrenser fra jordskiftesaker og Veivesenets kartforretninger som de gjennomførte for egne grenser. DEK ble i perioden konvertert til matrikkelen kommune for kommune. EPSG Geodetic Parameter Set: Database over blant annet jordellipsoider, geodetiske datum, geografiske og projiserte koordinatsystemer. Basen ble etablert av European Petroleum Survey Group, som i 2005 ble en del av OGP (The international Association of Oil and Gas Producers). GeoJSON: Åpent filformat for geografisk informasjon. GML: Geographic Markup Language (GML) beskriver geografiske data ved hjelp av XML (NS-EN ISO 19136). GML-applikasjonsskjema: Et XSD skjema som er generert fra UML-modellen/applikasjonsskjemaet. Skjemaet beskriver datastrukturen slik den skal lages i GML. GML-skjema: Et GML-skjema definerer grunnleggende geografiske figurer ved hjelp av XML på en form som kalles et skjema (XSD). INSPIRE: INSPIRE direktivet trådte i kraft 15. mai 2007, og blir implementert i ulike stadier med ferdigstillelse innen Målet er å skape en felles romlig datainfrastruktur for Europa. ISO: International Standardization Organization. Matrikkelen: Fra 1. januar 2010 er matrikkelen landets offisielle eiendomsregister. Matrikkelen inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Kartverket, matrikkel- og stedsnavnavdelingen er sentral matrikkelmyndighet og er ansvarlig for forvaltning av matrikkelen og tilhørende regelverk. Kommunene er lokal matrikkelmyndighet og har med dette ansvar for oppdatering av matrikkelen. Samisk forvaltningsområde: Kommuner hvor innbyggerne har krav på å kunne bruke samisk språk i kontakt med lokalt eller regionalt offentlig organ. Som en forlengelse av forvaltningsområdet er dermed også fylket regnet som samisk forvaltningsområde. Men for fylkets vedkommende gjelder det likevel kun i kontakt med innbyggere i kommuner som er oppført i forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk. Regler for samisk forvaltningsområde er spesifisert i sameloven og tilhørende forskrifter.

7 SOSI Produktspesifikasjon SOSI: SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er en norsk standard for utveksling av digitale kartdata. SOSI-format: Norsk format for utveksling av geografisk informasjon. UML: Unified Modeling Language. UML-applikasjonsskjema: Datamodell som er beskrevet i UML. Også kalt applikasjonsskjemapakke i modelleringsarbeidet. XML: Extensible Markup Language (XML) er et språk for å kommunisere mellom maskiner. XSD: XML Schema Definition (XSD) definerer gyldige elementer og typer i et XML-dokument ved hjelp av XML. Økonomisk kartverk (ØK): Etablert i 1960-årene for å kartlegge alt produktivt areal under tregrensa. De første årene ble bare eiendommer over 5 dekar utenfor tettbygd strøk registrert. Størstedelen ble kartlagt i målestokk 1:5000. I noen områder er målestokken 1: Grunneiere var involvert i kartleggingen ved at de var ansvarlige for å legge ut hvite signalplatter på grensemerker i marka. Områdene ble deretter flyfotografert. Om lag 50 % av eiendomsgrensene i landet ble signalert. Kvaliteten på grensene avhenger av om grunneier var involvert i signalering, og hvor grundige de var. Om alle merkene ble funnet igjen på flybildene, eller om de ble feiltolket. Eiendomsgrenser i sjø og vassdrag inngår som regel ikke i ØK. 2.7 Forkortelser DEK: Digitalt EiendomsKart EPSG: European Petroleum Survey Group GML: Geographic Markup Language ISO: International Standardization Organization OGP: The international Association of Oil and Gas Producers SOSI: Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon UML: Unified Modeling Language XML: Extensible Markup Language XSD: XML Schema Definition ØK: Økonomisk kartverk 2.8 Beskrivelse Datasettet viser nasjonsinndeling, så vel som fylkes- og kommuneinndelingen i Norge med de mest nøyaktige grenser som er registrert digitalt og som er samlet i ett datasett. Datasettet bygger på en ny modell, hvor både nasjon, fylker og kommuner kan bruke de samme grensene som avgrensning. Tidligere lå kommuner og fylker i to ulike filer, men nå er all informasjon om administrative enheter samlet i en fil. I tillegg har vi valgt og fortsette å tilby egne filer for enkeltvise fylker og kommuner, samt fylkesvise kommunefiler. Geometrien i datasettet er hentet fra matrikkelen. Datasettet inneholder i tillegg de to juridiske linjene grunnlinje og 1 nautisk mil, det vil si avgrensning i sjø av flere lovers virkeområder, der i blant plan- og bygningslova og matrikkellova. I datasettet er de offisielle kommunenavnene registrert, samt hvilket språk de ulike navnene er skrevet på. Man finner også informasjon om hvilke kommuner og fylker som er samiske forvaltningsområder. For fylkene gjelder dette kun i kontakt med innbyggere i kommuner som er oppført i forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk. 2.9 Søkeord Administrativ grense, administrativ enhet, nasjon, fylke, fylkesgrense, kommune, kommunegrense, riksgrense, territorialgrense, grunnlinje, 1 nautisk mil, samisk forvaltningsområde.

8 SOSI Produktspesifikasjon Delspesifikasjon 3.1 Identifikasjon av delspesifikasjon generell delspesifikasjon Nivå datasett Nivå navn Alt innhold i produktet Nivå beskrivelse Data ikke angitt

9 SOSI Produktspesifikasjon Identifikasjonsinformasjon 4.1 Referanse navn AdmEnheterNorge 4.2 Alternativt referanse navn 4.3 Sammendrag Formålet med produktspesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til leveransedatasettet Administrative enheter slik at etablering skjer på grunnlag av samme grunnleggende krav og retningslinjer. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat. INSPIRE: Datainnholdet i spesifikasjonen er også et utgangspunkt for å levere objekttyper i henhold til temaet AdministrativeUnits. 4.4 Formål Alene eller sammen med andre data kan leveransedatasettet benyttes til: Tilgjengeliggjøring av de mest oppdaterte kommune- og fylkesgrensene. Gi oppdatert oversikt over offisielle kommunenummer og -navn, samt samiske forvaltningsområder. Forvaltningsmessig saksbehandling. Saksbehandling knyttet til blant annet plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven, eller tilhørende forskrifter. Analyse og presentasjon i et GIS-system. Produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig krav til innhold, detaljering og stedfestingsnøyaktighet. 4.5 Temakategori Administrative grenser 4.6 Representasjonsform vektor 4.7 Datasettoppløsning Målestokktall 5000 Nøyaktighet i grunnriss Varierer fra +/- 0,10 m til +/- 50 m avhengig av datafangstmetode. I fjellområder er det gjerne dårligere nøyaktighet. 4.8 Ustrekningsinformasjon Fastlands-Norge inklusivt territorialfarvann EUREF89 UTM Sone 33: Sørvest: Nordøst:

10 SOSI Produktspesifikasjon 5 Informasjonsmodell 5.1 Vektorbaserte data Detaljert beskrivelse Vektordata Grafisk visning av applikasjonsskjema class Pakkeav hengigheter «underarbeid» Generelle typer 4.5 «underarbeid» Eiendomsinformasj on-4.5 «under arbeid» Administrativ eogstatistiskeinndelinger-4.5 (from SOSI Generelle typer) (from Eiendomsinformasjon) (from AdministrativeOgStatistiskeInndelinger) «applicationschema» Administrativ eenheternorge (from Statens kartverk) Figur 1 Pakkeavhengigheter

11 SOSI Produktspesifikasjon class SOSI_Objekt Realisering +kobling 0..* 0..* SOSI_Objekt::SOSI_Objekt Supertype_grense + datafangstdato :DateTime + datauttaksdato :DateTime [0..1] + gyldigfra :DateTime [0..1] + gyldigtil :DateTime [0..1] + identifikasjon :Identifikasjon + informasjon :CharacterString [0..*] + kvalitet :Posisjonskvalitet [0..1] + oppdateringsdato :DateTime [0..1] + opphav :CharacterString [0..1] Supertype_AdmSenter + datafangstdato :DateTime [0..1] + datauttaksdato :DateTime [0..1] + identifikasjon :Identifikasjon + informasjon :CharacterString [0..*] + oppdateringsdato :DateTime [0..1] + opphav :CharacterString [0..1] Supertype_AdministrativEnhet + datauttaksdato :DateTime [0..1] + gyldigfra :DateTime [0..1] + gyldigtil :DateTime [0..1] + identifikasjon :Identifikasjon + opphav :CharacterString [0..1] AdmSenter AdministrativEnhet Kommunegrense Fylkesgrense Riksgrense Territorialgrense GrenseSjø Grunnlinje Figur 2 SOSI_Objekt Realisering

12 SOSI Produktspesifikasjon class Realisering av andre typer «datatype» Posisj onskv alitet::posisj onskv alitet + maksimaltavvik :Integer [0..1] + målemetode :Målemetode + målemetodehøyde :MålemetodeHøyde [0..1] + nøyaktighet :Integer [0..1] + nøyaktighethøyde :Integer [0..1] + synbarhet :Synbarhet [0..1] «codelist» Maritime grenser::grensetypesj ø + 1 nautisk mil = nautiske mil = 12 + Avtalt avgrensningslinje = 6 + Avtalt avgrensningslinje for kontinentalsokkel = 13 + Foreslått midtlinje mellom nasjoner = 3 + Gråsone = 5 + Sektorlinje = 14 + Yttergrense for kontinentalsokkel = 11 + Yttergrense for tilstøtende sone = 9 «datatype» Posisj onskv alitet + målemetode :Målemetode + nøyaktighet :Integer [0..1] «codelist» GrensetypeSj ø + 1 nautisk mil = 10 + Avtalt avgrensningslinje = 6 Figur 3 Realisering av andre typer

13 SOSI Produktspesifikasjon class AdministrativEnhet Supertype_AdministrativEnhet AdministrativEnhet + land :Landkode [0..1] + område :Flate «Inspire» + administrativtnivå :AdministrativtNivå [0..1] constraints {bare tillatt med landkode for Norge} Nasjon + nasjonnavn :AdministrativEnhetNavn [1..*] «Inspire» + landnummer :CharacterString [0..1] constraints {GrenseSjø som avgrensningslinje for nasjon} +nasjon fylkesinndeling 0..* Fylke + fylkesnavn :AdministrativEnhetNavn [1..*] + fylkesnummer :Fylkesnummer + samiskforvaltningsområde :Boolean +fylke kommuneinndeling 0..* Kommune + kommunenavn :AdministrativEnhetNavn [1..*] + kommunenummer :Kommunenummer + samiskforvaltningsområde :Boolean +admsenterfornasjon * +admsenterforfylke +admsenterforkommune 0..* +administrasjonssenter 0..* +fylkessenter 0..* 0..* +kommunesenter AdmSenter Supertype_AdmSenter + administrativtnivå :AdministrativtNivå [0..1] + navn :CharacterString [0..*] + posisjon :Punkt [0..1] Figur 4 AdministrativEnhet

14 SOSI Produktspesifikasjon class Grenser og juridiske linjer Supertype_grense Territorialgrense + grense :Kurve +territorialgrense avtaltavgrensningslinje 0..2 Fylkesgrense Supertype_grense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve + omtvistet :Boolean [0..1] +fylkesgrense fylkesgrense EnNautiskMil avtaltavgrensningslinje 0..1 GrenseSjø Supertype_grense + grense :Kurve + grensetypesjø :GrensetypeSjø + kommunenummer :Kommunenummer avtaltavgrensningslinje +EnNautiskMil kommunegrense Kommunegrense Supertype_grense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve + omtvistet :Boolean [0..1] +kommunegrense riksgrense 0..1 Riksgrense Supertype_grense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve +riksgrense grunnlinje grunnlinje grunnlinje 0..1 Grunnlinje Supertype_grense + grense :Kurve + kommunenummer :Kommunenummer Figur 5 Grenser og juridiske linjer +grunnlinje 0..2

15 SOSI Produktspesifikasjon class Fylke Fylkesgrense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve + omtvistet :Boolean [0..1] +fylkesgrense 1..* «Topo» Territorialgrense + grense :Kurve +territorialgrense +fylke 0..2 Fylke +grunnlinje Grunnlinje + grense :Kurve + kommunenummer :Kommunenummer Riksgrense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve 0..* 0..* «Topo» «Topo» +riksgrense +fylke fylke fylkesnavn :AdministrativEnhetNavn [1..*] + fylkesnummer :Fylkesnummer + samiskforvaltningsområde :Boolean ::AdministrativEnhet + land :Landkode [0..1] + område :Flate ::Supertype_AdministrativEnhet + datauttaksdato :DateTime [0..1] + gyldigfra :DateTime [0..1] + gyldigtil :DateTime [0..1] + identifikasjon :Identifikasjon + opphav :CharacterString [0..1] + registreringsversjon :Registreringsversjon [0..1] «Inspire» ::AdministrativEnhet + administrativtnivå :AdministrativtNivå [0..1] constraints {GrenseSjø som avgrensningslinje for fylke} +fylke fylke fylke +admsenterforfylke 0..* 0..* 0..* +fylkessenter AdmSenter + administrativtnivå :AdministrativtNivå [0..1] + navn :CharacterString [0..*] + posisjon :Punkt [0..1] Avgrensningslinje «Topo» +avtaltavgrensningslinje 0..* +EnNautiskMil 0..* GrenseSjø + grense :Kurve + grensetypesjø :GrensetypeSjø + kommunenummer :Kommunenummer Figur 6 Fylke

16 SOSI Produktspesifikasjon class Kommune Riksgrense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve +riksgrense 0..* Fylkesgrense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve + omtvistet :Boolean [0..1] 0..* +fylkesgrense Territorialgrense + grense :Kurve +territorialgrense 0..* «Topo» «Topo» kommune 0..1 Kommune +kommune 0..2 «Topo» +kommunegrense 1..* 0..2 «Topo» Kommunegrense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve + omtvistet :Boolean [0..1] +kommune + kommunenavn :AdministrativEnhetNavn [1..*] + kommunenummer :Kommunenummer + samiskforvaltningsområde :Boolean +kommune +kommune constraints {GrenseSjø som avgrensningslinje for kommune} +admsenterforkommune * Grunnlinje kommune kommune * AdmSenter + grense :Kurve + kommunenummer :Kommunenummer +grunnlinje Avgrensningslinje «Topo» +avtaltavgrensningslinje 0..* +EnNautiskMil 0..1 GrenseSjø +kommunesenter + administrativtnivå :AdministrativtNivå [0..1] + navn :CharacterString [0..*] + posisjon :Punkt [0..1] ::Supertype_AdmSenter + datafangstdato :DateTime [0..1] + datauttaksdato :DateTime [0..1] + identifikasjon :Identifikasjon + informasjon :CharacterString [0..*] + oppdateringsdato :DateTime [0..1] + opphav :CharacterString [0..1] + registreringsversjon :Registreringsversjon [0..1] + grense :Kurve + grensetypesjø :GrensetypeSjø + kommunenummer :Kommunenummer Figur 7 Kommune

17 SOSI Produktspesifikasjon class Nasjon Riksgrense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve +riksgrense 1..* Territorialgrense + grense :Kurve 1..* +territorialgrense «Topo» «Topo» Grunnlinje + grense :Kurve + kommunenummer :Kommunenummer 0..* +nasjon +grunnlinje nasjon 0..1 Nasjon +nasjon nasjonnavn :AdministrativEnhetNavn [1..*] «Inspire» + landnummer :CharacterString [0..1] constraints {GrenseSjø som avgrensningslinje for nasjon} +nasjon nasjon admsenterfornasjon 0..* administrasjonssenter AdmSenter + administrativtnivå :AdministrativtNivå [0..1] + navn :CharacterString [0..*] + posisjon :Punkt [0..1] ::Supertype_AdmSenter + datafangstdato :DateTime [0..1] + datauttaksdato :DateTime [0..1] + identifikasjon :Identifikasjon + informasjon :CharacterString [0..*] + oppdateringsdato :DateTime [0..1] + opphav :CharacterString [0..1] + registreringsversjon :Registreringsversjon [0..1] Avgrensningslinje «Topo» +avtaltavgrensningslinje 1..* +EnNautiskMil 0..* GrenseSjø + grense :Kurve + grensetypesjø :GrensetypeSjø + kommunenummer :Kommunenummer Figur 8 Nasjon

18 SOSI Produktspesifikasjon class Datatyper og kodelister «codelist» Administrativ tniv å + andre nivå + første nivå + tredje nivå «codelist» GrensetypeSjø + 1 nautisk mil = 10 + Avtalt avgrensningslinje = 6 «codelist» Kommunenummer «codelist» TerrengdetaljKode + Annet = ANN + AnnetGjerde = AGJ + Bygning = BYG + BygningsAnlegg = BYA + ElveBekkeDjupål = EBD + ElveBekkeKant = EBK + ElveBekkeMidt = EBM + GeneralisertGeometriskMidtlinje = GGM + Havkontur = HKO + IkkeTerrengdetalj = ITD + InnsjøKant = IKA + Lavbrekk = LBR + Steingjerde = SGJ + StiKjerreveg = SKJ + Vannskille = VSK + VegKant = VKA + VegMidt = VMI «codelist» Landkode «codelist» Fylkesnummer «datatype» Administrativ EnhetNav n + navn :CharacterString + språk :CharacterString [0..1] «datatype» Posisjonskv alitet + målemetode :Målemetode + nøyaktighet :Integer [0..1] «datatype» Identifikasjon + lokalid :CharacterString + navnerom :CharacterString + versjonid :CharacterString [0..1] constraints {Tillatte karakterer for lokalid og navnerom} lang kodeliste som ikke vises her «codelist» Målemetode Figur 9 Datatyper og kodelister

19 SOSI Produktspesifikasjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema Objekttyper AdmSenter det sted hvor sentraladministrasjonen er lokalisert Merknad: For eksempel der ordfører eller fylkesmann sitter. -- Definition -- indicates the name of an administrative centre Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type administrativtnivå hierarkisk nivå for administrativ inndeling [0..1] AdministrativtNivå navn stedsnavn [0..*] CharacterString posisjon sted som objektet eksisterer på [0..1] Punkt -- Definition -- location where the object exists Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..1 Nasjon. Rolle: admsenterfornasjon * AdmSenter. Rolle: administrasjonssenter... Generalization AdmSenter. Rolle:... Supertype_AdmSenter. Rolle:... Association 0..* AdmSenter. Rolle: kommunesenter * Kommune. Rolle: admsenterforkommune... Association 0..* AdmSenter. Rolle: fylkessenter * Fylke. Rolle: admsenterforfylke AdministrativEnhet område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type administrativtnivå hierarkisk nivå for administrativ inndeling [0..1] AdministrativtNivå

20 SOSI Produktspesifikasjon land alfanumerisk kode (ISO alpha-2) for land som definert i [0..1] Landkode ISO 3166 område objektets utstrekning Flate Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Nasjon. Rolle:... AdministrativEnhet. Rolle:... Generalization AdministrativEnhet. Rolle:... Supertype_AdministrativEnhet. Rolle:... Generalization Kommune. Rolle:... AdministrativEnhet. Rolle:... Generalization Fylke. Rolle:... AdministrativEnhet. Rolle: Fylke administrativ inndeling av nasjonen, avgrenset av fylkesgrenser og eventuelt riksgrense og territorialgrensen -- Definition -- administrative districting of nation, delimited by county boundaries and possibly national and territorial boundaries Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type fylkesnavn offisielle navn på fylket [1..*] AdministrativEnhetNavn fylkesnummer nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Fylkesnummer Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer samiskforvaltningsområde -- Definition - - official numbering of counties in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that county number always consists of 2 digits, i.e. sometimes with leading zero. County number is used for establishing relations to a number of other registers which also use 2 digits Boolean

21 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..* AdmSenter. Rolle: fylkessenter * Fylke. Rolle: admsenterforfylke... Association 0..* Fylke. Rolle: fylkesinndeling Nasjon. Rolle: nasjon... Association 0..1 Fylke. Rolle: fylke * Kommune. Rolle: kommuneinndeling... Generalization Fylke. Rolle:... AdministrativEnhet. Rolle:... Association 0..1 Fylke. Rolle: fylke * GrenseSjø. Rolle: EnNautiskMil... Association «Topo» 0..1 Fylke. Rolle: fylke * Riksgrense. Rolle: riksgrense... Association 0..* Grunnlinje. Rolle: grunnlinje Fylke. Rolle: fylke... Association «Topo» 0..2 Fylke. Rolle: fylke * Fylkesgrense. Rolle: fylkesgrense... Association «Topo» 0..1 Fylke. Rolle: fylke * Territorialgrense. Rolle: territorialgrense... Association «Topo» 0..1 Fylke. Rolle: fylke * GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje Fylkesgrense avgrensning av fylke -- Definition -- delimitation of county Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type følgerterrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget [0..1] TerrengdetaljKode grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena omtvistet angir om grensen er omtvistet, eller det er tvil om forløpet [0..1] Boolean

22 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..2 Fylkesgrense. Rolle: fylkesgrense GrenseSjø. Rolle: EnNautiskMil... Generalization Fylkesgrense. Rolle:... Supertype_grense. Rolle:... Association 0..2 Fylkesgrense. Rolle: fylkesgrense Grunnlinje. Rolle: grunnlinje... Association «Topo» 0..2 Kommune. Rolle: kommune * Fylkesgrense. Rolle: fylkesgrense... Association «Topo» 0..2 Fylke. Rolle: fylke * Fylkesgrense. Rolle: fylkesgrense GrenseSjø grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve -- Definition -- cource follwed by the central part of the object grensetypesjø her angis det type sjøgrense GrensetypeSjø kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin Kommunenummer offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..1 Nasjon. Rolle: nasjon * GrenseSjø. Rolle: EnNautiskMil... «Association» Association 0..1 Riksgrense. Rolle: riksgrense GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje...

23 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..2 Kommunegrense. Rolle: kommunegrense 0..2 GrenseSjø. Rolle: EnNautiskMil Association 0..2 Fylkesgrense. Rolle: fylkesgrense GrenseSjø. Rolle: EnNautiskMil... Association 0..* GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje 0..2 Nasjon. Rolle: Generalization GrenseSjø. Rolle:... Supertype_grense. Rolle:... Association 0..1 Grunnlinje. Rolle: grunnlinje GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje... Association 0..1 GrenseSjø. Rolle: EnNautiskMil Kommune. Rolle: kommune... Association 0..1 Fylke. Rolle: fylke * GrenseSjø. Rolle: EnNautiskMil... Association 0..1 Territorialgrense. Rolle: territorialgrense GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje... Association «Topo» 0..1 Nasjon. Rolle: nasjon * GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje... Association «Topo» 0..1 Kommune. Rolle: kommune * GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje... Association «Topo» 0..1 Fylke. Rolle: fylke * GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje Grunnlinje rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt (såkalt geodetisk linje). Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve kommunenummer -- Definition -- course following the transition between different real world phenomena nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Kommunenummer

24 SOSI Produktspesifikasjon Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..1 Grunnlinje. Rolle: grunnlinje Riksgrense. Rolle: riksgrense... Generalization Grunnlinje. Rolle:... Supertype_grense. Rolle:... Association 0..1 Grunnlinje. Rolle: grunnlinje GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje... Association 0..* Grunnlinje. Rolle: grunnlinje Nasjon. Rolle: nasjon... Association 0..3 Kommunegrense. Rolle: kommunegrense 0..2 Grunnlinje. Rolle: grunnlinje Association 0..2 Fylkesgrense. Rolle: fylkesgrense Grunnlinje. Rolle: grunnlinje... Association 0..1 Grunnlinje. Rolle: grunnlinje Kommune. Rolle: kommune... Association 0..* Grunnlinje. Rolle: grunnlinje Fylke. Rolle: fylke Territorialgrense avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm ( m) utenfor og parallelt med grunnlinjen Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..1 Territorialgrense. Rolle: territorialgrense GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje...

25 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjon type Navn Source Destination Association «Topo» 0..1 Kommune. Rolle: kommune * Territorialgrense. Rolle: territorialgrense... Generalization Territorialgrense. Rolle:... Supertype_grense. Rolle:... Association «Topo» 0..1 Fylke. Rolle: fylke * Territorialgrense. Rolle: territorialgrense... Association «Topo» 0..1 Nasjon. Rolle: nasjon * Territorialgrense. Rolle: territorialgrense Kommune inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket -- Definition -- administrative districting of the counties Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type kommunenavn offisielle navn på kommunen [1..*] AdministrativEnhetNavn kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Kommunenummer Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. samiskforvaltningsområde -- Definition - - numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits. kommune som er med i forvaltningsområdet for samiske språkregler Merknad: Samisk og norsk er likestilte språk innenfor samisk forvaltningsområde. Boolean

26 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..1 Grunnlinje. Rolle: grunnlinje Kommune. Rolle: kommune... Generalization Kommune. Rolle:... AdministrativEnhet. Rolle:... Association 0..1 GrenseSjø. Rolle: EnNautiskMil Kommune. Rolle: kommune... Association «Topo» 0..2 Kommune. Rolle: kommune * Fylkesgrense. Rolle: fylkesgrense... Association «Topo» 0..2 Kommune. Rolle: kommune * Kommunegrense. Rolle: kommunegrense... Association 0..* AdmSenter. Rolle: kommunesenter * Kommune. Rolle: admsenterforkommune... Association «Topo» 0..1 Kommune. Rolle: kommune * Riksgrense. Rolle: riksgrense... Association 0..1 Fylke. Rolle: fylke * Kommune. Rolle: kommuneinndeling... Association «Topo» 0..1 Kommune. Rolle: kommune * Territorialgrense. Rolle: territorialgrense... Association «Topo» 0..1 Kommune. Rolle: kommune * GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje Kommunegrense avgrensing av kommune -- Definition -- delimitation of municipality Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type følgerterrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terreng [0..1] TerrengdetaljKode grense Merknad: Brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj. Se også DEK kap. 3 overskrift: GRENSELINJE FØLGER TERRENGDETALJ forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- Kurve

27 SOSI Produktspesifikasjon course follwing the transition between different real world phenomena omtvistet angir om grensen er omtvistet, eller det er tvil om forløpet [0..1] Boolean Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..2 Kommunegrense. Rolle: kommunegrense 0..2 GrenseSjø. Rolle: EnNautiskMil Generalization Kommunegrense. Rolle:... Supertype_grense. Rolle:... Association 0..3 Kommunegrense. Rolle: kommunegrense 0..2 Grunnlinje. Rolle: grunnlinje Association «Topo» 0..2 Kommune. Rolle: kommune * Kommunegrense. Rolle: kommunegrense Nasjon selvstendig land avgrenset av riks- og evt. territorialgrense, og utgjør statens suverenitetsområde Merknad: Også kalt territorialområde -- Definition -- independent country delimited by national and possibly territorial boundaries Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type landnummer tilsvarer kommunenummer eller fylkesnummer på de respektive [0..1] CharacterString nivåene. Nummeret som skal brukes for geometrien av hele landet er 000 nasjonnavn offisielle navn på nasjonen [1..*] AdministrativEnhetNavn Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..1 Nasjon. Rolle: admsenterfornasjon * AdmSenter. Rolle: administrasjonssenter... Association «Topo» 0..1 Nasjon. Rolle: nasjon * Riksgrense. Rolle: riksgrense... Association «Association» 0..1 Nasjon. Rolle: nasjon * GrenseSjø. Rolle: EnNautiskMil...

28 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..* Grunnlinje. Rolle: grunnlinje Nasjon. Rolle: nasjon... Generalization Nasjon. Rolle:... AdministrativEnhet. Rolle:... Association 0..* Fylke. Rolle: fylkesinndeling Nasjon. Rolle: nasjon... Association «Topo» 0..1 Nasjon. Rolle: nasjon * Territorialgrense. Rolle: territorialgrense... Association «Topo» 0..1 Nasjon. Rolle: nasjon * GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje Riksgrense avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell --Definition-- delimitation of the country of Norway over against other countries Note: Partially derived from the Norwegian-Swedish national boundary model Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type følgerterrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget [0..1] TerrengdetaljKode grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association «Topo» 0..1 Nasjon. Rolle: nasjon * Riksgrense. Rolle: riksgrense... Association 0..1 Riksgrense. Rolle: riksgrense GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje... Generalization Riksgrense. Rolle:... Supertype_grense. Rolle:... Association 0..1 Grunnlinje. Rolle: grunnlinje Riksgrense. Rolle: riksgrense...

29 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjon type Navn Source Destination Association «Topo» 0..1 Kommune. Rolle: kommune * Riksgrense. Rolle: riksgrense... Association «Topo» 0..1 Fylke. Rolle: fylke * Riksgrense. Rolle: riksgrense Objekttyper abstrakte Supertype_grense realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av grenseklasser Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget DateTime Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førstedatafangstdato. datauttaksdato dato for uttak fra en database [0..1] DateTime gyldigfra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden [0..1] DateTime gyldigtil identifikasjon informasjon -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. unik identifikasjon av et objekt Merknad: Bør bruke UUID. se De som ikke benytter UUID må selv sørge for at denne er globalt unik. generell opplysning Merknad: [0..1] DateTime Identifikasjon [0..*] CharacterString

30 SOSI Produktspesifikasjon kvalitet mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen [0..1] Posisjonskvalitet oppdateringsdato opphav Merknad: Denne er identisk med..kvalitet i tidligere versjoner av SOSI. dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering [0..1] DateTime [0..1] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Supertype_grense. Rolle:... SOSI_Objekt. Rolle:... Generalization Kommunegrense. Rolle:... Supertype_grense. Rolle:... Generalization Riksgrense. Rolle:... Supertype_grense. Rolle:... Generalization GrenseSjø. Rolle:... Supertype_grense. Rolle:... Generalization Fylkesgrense. Rolle:... Supertype_grense. Rolle:... Generalization Grunnlinje. Rolle:... Supertype_grense. Rolle:... Generalization Territorialgrense. Rolle:... Supertype_grense. Rolle:...

31 SOSI Produktspesifikasjon Supertype_AdmSenter realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av klassen AdmSenter Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget [0..1] DateTime Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førstedatafangstdato. datauttaksdato dato for uttak fra en database [0..1] DateTime identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon informasjon oppdateringsdato opphav Merknad: Bør bruke UUID. se De som ikke benytter UUID må selv sørge for at denne er globalt unik. generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering [0..*] CharacterString [0..1] DateTime [0..1] CharacterString

32 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Supertype_AdmSenter. Rolle:... SOSI_Objekt. Rolle:... Generalization AdmSenter. Rolle:... Supertype_AdmSenter. Rolle: Supertype_AdministrativEnhet realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av klassene kommune og fylke Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type datauttaksdato dato for uttak fra en database [0..1] DateTime gyldigfra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden [0..1] DateTime gyldigtil identifikasjon opphav -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. unik identifikasjon av et objekt Merknad: Bør bruke UUID. se De som ikke benytter UUID må selv sørge for at denne er globalt unik. referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering [0..1] DateTime Identifikasjon [0..1] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Supertype_AdministrativEnhet. Rolle:... SOSI_Objekt. Rolle:... Generalization AdministrativEnhet. Rolle:... Supertype_AdministrativEnhet. Rolle:...

33 SOSI Produktspesifikasjon Datatyper og kodelister «datatype» AdministrativEnhetNavn offisielle navn på administrativ enhet eller administrativt nivå Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type navn offisielt navn på administrativ enhet CharacterString språk angir hvilket språk navnet hører til [0..1] CharacterString Angis som alpha-3 kode ihht. ISO og ISO «datatype» Identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NB: Denne produktspesifikasjonsmodellen prøver å følge anbefalt modelleringsmåte fra SOSI del 1 generelle konsepter. På grunn av forvaltningstekniske begrensninger har vi modifisert definisjonen. Dvs. NOTE2 fra den opprinnelige definisjonen har blitt slettet. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type lokalid lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. CharacterString navnerom NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusenten som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString

34 SOSI Produktspesifikasjon NB: Navnerommet som skal brukes for dette produktet er NO.KARTVERKET.AdmEnheterNorge versjonid Hvis nødvendig erstatt "." som skilletegn med "_". identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonid for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonid er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som " T12:12:12+05:30" som versjonid. [0..1] CharacterString «datatype» Posisjonskvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er Målemetode den samme som ved måling i grunnriss nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer [0..1] Integer Merknad: Oppgitt i cm Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Posisjonskvalitet. Rolle:... Posisjonskvalitet. Rolle:...

35 SOSI Produktspesifikasjon «codelist» AdministrativtNivå hierarkisk nivå for administrativ inndeling Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type første nivå tilsvarer nasjon andre nivå tilsvarer fylke tredje nivå tilsvarer kommune «codelist» Fylkesnummer nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer -- Definition - - official numbering of counties in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that county number always consists of 2 digits, i.e. sometimes with leading zero. County number is used for establishing relations to a number of other registers which also use 2 digits Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag

36 SOSI Produktspesifikasjon Nordland 19 Troms - Romsa 20 Finnmark - Finnmárku «codelist» GrensetypeSjø benyttes for å angi type sjøgrense -- Definition - - used to indicate type of sea boundary Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 1 nautisk mil maritim grense beregnet 1 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen 10 ved Fastlands-Norge Avtalt avgrensningslinje avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler 6 Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization GrensetypeSjø. Rolle:... GrensetypeSjø. Rolle: «codelist» Kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition - - numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.

37 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 0101 Halden 0102 Sarpsborg (utgått) 0103 Fredrikstad (utgått) 0104 Moss 0105 Sarpsborg 0106 Fredrikstad 0111 Hvaler 0113 Borge (utgått) 0114 Varteig (utgått) 0115 Skjeberg (utgått) 0118 Aremark 0119 Marker 0121 Rømskog 0122 Trøgstad 0123 Spydeberg 0124 Askim 0125 Eidsberg 0127 Skiptvet 0128 Rakkestad 0130 Tune (utgått) 0131 Rolvsøy (utgått) 0133 Kråkerøy (utgått) 0134 Onsøy (utgått) 0135 Råde 0136 Rygge 0137 Våler i Østfold 0138 Hobøl 0211 Vestby 0213 Ski 0214 Ås 0215 Frogn 0216 Nesodden 0217 Oppegård 0219 Bærum 0220 Asker 0221 Aurskog-Høland 0226 Sørum

Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser

Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statistiske enheter Norges grunnkretser Versjon 1.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -2- Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 1

Detaljer

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 2 1.1 Innledning 2 1.2 Historikk 2 1.3 Formål og omfang 2 1.4 Referanser 2 1.5 Endringslogg 2 2 Oversikt over produktspesifikasjonen

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

Administrative enheter Norges maritime grenser

Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime grenser versjon 2012-1 Side 1 av 61 Produktspesifikasjon for Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 1 av 13 Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4 2 Definisjoner

Detaljer

Administrative og statistiske inndelinger

Administrative og statistiske inndelinger e: Standarder geografisk informasjon Administrative og statistiske inndelinger Versjon 4.5 - april 2014 Statens kartverk - oktober 2012 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger versjon 4.5

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag NVE - Mai 2017 SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag,

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Veileder for harmonisering av geografiske data

Veileder for harmonisering av geografiske data Tittel: Veileder for harmonisering av geografiske data Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, harmonisering, leveranser, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon, Norge digitalt. Opplagstall:

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0 Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Produktnavn: Statlig sikra friluftslivsområder versjon 20141101 Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0 Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST>

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur SOSI-standard - versjon 1.0 01.12.2011 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Primærdata Kystkontur Side 1 av 51 Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur 1 av Statens kartverk desember 2011 SOSI-standard

Detaljer

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes.

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes. NOTAT Emne Til Eksempel på bruk av SOSI Ledning SOSI Ag7b Fra Erling Onstein Dato 3.september 2012, oppdatert 9.september 2012 Kopi til SOSI-sekretariatet/kartverket Hensikt med notatet Denne notatet er

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B)

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B) Produktspesifikasjon N20 Bygg (forkortet N20B) Statens kartverk Versjon januar 2011 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Endringslogg... 3 2 Oversikt over produktspesifikasjonen...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Fagområde Samferdsel generell (SAMF)

Fagområde Samferdsel generell (SAMF) SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog 1 Fagområde: Samferdsel generell, versjon 4.5 Fagområde Samferdsel generell (SAMF) Versjon 4.5 Versjonsdato 4.juni 2013 Statens kartverk mai 2013 SOSI standard

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Foreslåtte naturvernområder, versjon Produktspesifikasjon: Foreslåtte naturvernområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Foreslåtte naturvernområder, versjon Produktspesifikasjon: Foreslåtte naturvernområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Foreslåtte naturvernområder versjon 20141201 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for NVEs vannkraftsystem; kraftverk, dammer, vannveier, innsjøer og delfelt, utbygd og ikke utbygd. Inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål.

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og

Detaljer

Fagområde: Generelle typer

Fagområde: Generelle typer SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Generelle typer 230407: Endret multiplisitet på informasjon og prosesshistorie fra 0..1 til 0..* SOSI standard generell objektkatalog versjon

Detaljer

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Foto: Maria O. Lund versjon 2.5 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Referanser...

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Ny kartforskrift og planregister Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Viktige dokumenter Plan og bygningsloven Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (Kart-

Detaljer

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 Om SOSI og SOSI-arbeid Mål: Gi en første innføring i organiseringen av SOSI-arbeidet Erling Onstein, SOSI-sekretariatet, SK/STU 1 Introduksjon til SOSI Innhold Mål med

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral lagring av Felles kartdatabase Prosjektets mål: 80% av kommunene oppdaterer

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon 20150101 Desember 2014 SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3

Detaljer

Produktspesifikasjon: Villreinområder

Produktspesifikasjon: Villreinområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Villreinområder versjon 20141201 Villrein på Dovre. Foto: Per Jordhøy SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for det nasjonale vannkraftsystem; utbygde og planlagte kraftverk, vannveier, dammmer, regulerte innsjøer og delfelt. Inkludert dammer og magasiner regulert

Detaljer

Terminologi Norges maritime grenser. Administrative enheter

Terminologi Norges maritime grenser. Administrative enheter Terminologi Norges maritime grenser Administrative enheter Grunnlinje Norges grunnlinje grunnlinje GL Norwegian Baseline Baseline BL Rette linjestykker trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og

Detaljer

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret Offisielle adresser Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 2.1 Foto: Inger M. Kristiansen OFFISIELLE ADRESSER To typer offisielle adresser: Vegadresser Matrikkeladresser Vegadresse:

Detaljer

Produktspesifikasjon Naturvernområder

Produktspesifikasjon Naturvernområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Naturvernområder Foto: Kim Abel, naturarkivet.no Miljødirektoratet 2014 (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innhold

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Naturvernområder versjon 20141001 Produktspesifikasjon Naturvernområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Naturvernområder versjon 20141001 Produktspesifikasjon Naturvernområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Naturvernområder Foto: Kim Abel, naturarkivet.no SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innhold Innledning, historikk og endringslogg... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Endringer

Detaljer

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Betydning for Norge digitalt-samarbeidet og viktig del av det teknologiske rammeverket Kåre Kyrkjeeide, Statens kartverk Produktspesifikasjoner Trenger vi det

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N250 Kartdata - versjon 20150901. Produktspesifikasjon for N250 Kartdata

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N250 Kartdata - versjon 20150901. Produktspesifikasjon for N250 Kartdata Produktspesifikasjon for N250 Kartdata 0 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg... 8 2 Definisjoner og forkortelser...11 2.1 Definisjoner...

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status 1 Historikk og status Denne spesifikasjon av SOSI-raster startet opp i forbindelse

Detaljer

Innføring av funksjonell vegklasse i Nasjonal vegdatabank

Innføring av funksjonell vegklasse i Nasjonal vegdatabank APP?r_11r Statens vegvesen Balsfjord kommune Rådhusgata 1 9050 STORSTEINNES Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Inger Ludvigsdatter - 77617637

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 - 0 - : ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse til Det

Detaljer

Starship SOSI versjon 5?

Starship SOSI versjon 5? Teknologiworkshop 2017-11-14/15 SOSI standarden - overordnet Overgangen til SOSI standard 5.0 Morten Borrebæk, Kartverket Starship SOSI versjon 5? Outline 1. Strategi for det videre arbeidet med SOSI 2.

Detaljer

Oppsummering fra arbeidet med tekniske avklaringer for implementering av GeoSynkronisering Nils Ivar Nes

Oppsummering fra arbeidet med tekniske avklaringer for implementering av GeoSynkronisering Nils Ivar Nes Oppsummering fra arbeidet med tekniske avklaringer for implementering av GeoSynkronisering 20150828 - Nils Ivar Nes På skuldrene til Geosynkroniseringsstandarden v1.0 GML-veileder i Norge digitalt ny versjon

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20160801 Kartverket August 2016 1 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427. Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427. Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427 Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170201 Kartverket februar 2017 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA 3-95 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-96 Denne side er blank 3-96 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-97 1 Historikk og status

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for NVEs vannkraftsystem;kraftverk, dammer, vannveier, innsjøer og delfelt, utbygd og planlagt Inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål SOSI

Detaljer

Produktspesifikasjon: AR50. (Arealressurskart i målestokk 1:50.000)

Produktspesifikasjon: AR50. (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) Foto: Ragnhild Sperstad / Skog og landskap SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Harmonisering og kommunikasjon bygg/kart v/erling Onstein, Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Harmonisering og kommunikasjon bygg/kart v/erling Onstein, Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Harmonisering og kommunikasjon bygg/kart v/erling Onstein, Statens kartverk BAKGRUNN Bygg/Kart Betegnelse på to ulike fagområder Bygg arbeider først og fremst med det som er menneskeskapt Kart arbeider

Detaljer

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27 SOSI versjon 5.0 Morten Borrebæk Kartverket En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering (fra forretningsprosesser til tjenestemodeller)

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner 20160315 Produktspesifikasjon Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Synkronisering av Produktspesifikasjon Fritt Vegnett

Synkronisering av Produktspesifikasjon Fritt Vegnett Synkronisering av Produktspesifikasjon Fritt Vegnett - PostGIS med endringslogg og Deegree ferdig for tilbyder (gåes ikke igjennom) - Administrator - Nytt datasett for synkronisering legges inn på tilbyder

Detaljer

GeoSynkronisering Standard. Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS

GeoSynkronisering Standard. Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS GeoSynkronisering Standard Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS Mål Å utvikle spesifikasjoner for grensesnitt som muliggjør synkronisering av databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Landbruksregisteret har siden det ble etablert i 1990 vært et viktig register

Detaljer

19 skal være Troms Romsa 20 skal være Finnmark Finnmárku

19 skal være Troms Romsa 20 skal være Finnmark Finnmárku Kommentarer til høringsdokument Administrative og statistiske inndelinger 4.5 Dato: 19. mai 2014 Standard: Administrative og statistiske inndelinger versjon 4.5 KV,TEE = Kartverket, Trond Espelund KV,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme 1 Produktspesifikasjon Innmålingsinnstruks VA, drivstoff, gass og fjernvarme 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg...

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170703 Kartverket juli 2017 1 Endrings-logg Versjon Dato

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 1 Orientering og introduksjon......6 2 Historikk

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer