SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427. Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter"

Transkript

1 SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter

2 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg Innledning Historikk Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser 4 3 Generelt om spesifikasjonen Unik identifisering Referansedato Ansvarlig organisasjon Språk Hovedtema Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Sammendrag Formål Representasjonsform Datasettoppløsning Utstrekningsinformasjon Supplerende beskrivelse 6 4 Spesifikasjonsomfang Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen Identifikasjon Nivå Navn Beskrivelse Utstrekningsinformasjon 7 5 Informasjonsmodell Vektorbaserte data - applikasjons-skjema Rasterbaserte data 25 6 Referansesysteminformasjon Romlig referansesystem Omfang Navn på kilden til referansesystemet: Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Link til mer info om referansesystemet: Koderom: Identifikasjonskode: Kodeversjon Temporalt referanse-system Navn på temporalt referanse-system Omfang 26 7 Kvalitet Omfang 27 8 Datafangst 28 9 Datavedlikehold Vedlikeholdsinformasjon Omfang Vedlikeholdsfrekvens Presentasjonsinformasjon Referanse til presentasjonskatalog Omfang Leveranse 32

3 SOSI Produktspesifikasjon Leveransemetode Omfang Leveranseformat Leveransemedium Leveransemetode Omfang Leveranseformat Leveransemedium Leveransemetode Omfang Tilleggsinformasjon Metadata Metadataspesifikasjon 35 Vedlegg A - SOSI-format-realisering 36 Vedlegg B - GML-realisering 39 Vedlegg C JSON-realisering 40

4 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg 1.1 Innledning Spesifikasjonen inneholder SOSI-elementer hentet fra fagstandardene Svalbardplan 4.5 og Plan 4.5. Egenskaper fra Plan 4.5 er referert til under kapittelet Plan felles. Det inngår dessuten egenskaper fra Generelle typer, her kalt fellesegenskaper og omfatter SOSI_objekt-egenskaper. UML-modellen for svalbardplaner og innholdet ellers har mange likhetstrekk med arealplaner etter Plan 4.5 og til hørende spesifikasjoner, men har noen spesialtilpasninger relatert til forvaltning av arealer for kulturminner og friluftsliv, og til forskning. 1.2 Historikk Dette er første versjon av denne produktspesifikasjonen. 1.3 Endringslogg 2015 Christer Vinje Gimse Første versjon til det offentlige kartgrunnlaget

5 SOSI Produktspesifikasjon Definisjoner og forkortelser 2.1 Definisjoner Lokalitet Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner. 2.2 Forkortelser UML: Unified Modelling Language KML: Kulturmiljøloven av 1978 FML: Fornminneloven av 1951 BFL: Bygningsfredningsloven av 1920 KIR: Kirkerundskrivet T3/2000 PBL: Plan- og bygningsloven

6 SOSI Produktspesifikasjon Generelt om spesifikasjonen 3.1 Unik identifisering Kortnavn Lokaliteter Fullstendig navn Kulturminner - Lokaliteter Versjon Referansedato Ansvarlig organisasjon Riksantikvaren, Direktoratet for kulturminneforvaltning. Kontaktadresse: Dronningensgate 13, Pb Dep., 0034 Oslo, tlf: , faks: , e-post: ved Christer Vinje Gimse 3.4 Språk Norsk 3.5 Hovedtema Kulturminner, miljø 3.6 Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Følgende temakategorier er listet: miljødata samfunnkultur konstruksjoner 3.7 Sammendrag Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for lokaliteter skal beskrives. Reglene er laget i henhold til SOSI-standarden. 3.8 Formål Dataene skal brukes i forbindelse med kommuneplaner, reguleringsplaner og byggesaksbehandling. Lokaliteter eldre enn 1537 er automatisk fredet etter kulturminneloven, og inngrep i disse, og deres sikringssoner, er å anse som brudd på loven. I forbindelse med utarbeiding av kommuneplaner, kommunedelplaner, kulturminneplaner og andre planer, er dataene også viktige. Kommuner må ta hensyn til påviste arkeologiske kulturminner, samt nyere tids kulturminner som er vedtaks- eller forskriftsfredet etter kulturminneloven. Automatisk fredete kulturminner som skal sikres gjennom plan skal avmerkes i plankart som hensynssone d). Til dette skal lokalitetens utstrekning og avgrensing med sikringssone brukes. I byggesaksbehandling er det viktig at kommunene er klar over bygninger, og eventuelt tilhørende objekter/arealer, som er fredet etter kulturminneloven, da disse skal behandles av kulturminneforvaltningen. 3.9 Representasjonsform vektor 3.10 Datasettoppløsning Målestokktall Distanse Data ikke angitt 3.11 Utstrekningsinformasjon Utstrekningsbeskrivelse Fastlandsnorge Geografisk område Sørlig bredde: 58 6' "

7 SOSI Produktspesifikasjon Østlig lengde: 31 45' " Nordlig bredde: 70 47' " Vestlig lengde: 04 52' " Vertikal utbredelse Landområde Innhold gyldighetsperiode Data ikke angitt 3.12 Supplerende beskrivelse En lokalitet er et avgrenset område med ett eller flere enkeltminner. Vanligvis avgrenses en lokalitet av fysiske barrierer eller ved den totale utstrekningen av enkeltminnene. Eksempelvis vil et gravfelt utgjøre en lokalitet, mens alle gravhauger/gravrøyser i gravfeltet utgjør enkeltminner. For nyere tids kulturminner, som eksempelvis vedtaksfredete bygninger, kan lokaliteten være ett enkelt bygg, et gårdstun bestående av flere bygninger, eller én eller flere bygninger med et vedtaksfredet område rundt (park, hage, o.l.). En lokalitet med automatisk fredete arkeologiske enkeltminner vil også være automatisk fredet. Enhver lokalitet må ha minst ett enkeltminne innenfor sin avgrensing, men kan potensielt ha et ubegrenset antall tilknyttede enkeltminner.

8 SOSI Produktspesifikasjon Spesifikasjonsomfang 4.1 Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen Identifikasjon Hele datasettet Nivå datasett Navn Alt innhold i produktet Beskrivelse Data ikke angitt Utstrekningsinformasjon Data ikke angitt

9 SOSI Produktspesifikasjon Informasjonsmodell 5.1 Vektorbaserte data - applikasjons-skjema Kulturminner - Lokaliteter_ Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Lokaliteter og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Lokaliteter egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat. «applicationschema» Kulturminner Kulturmiljø + KulturmiljøGrense + Kulturminne + KulturminneDatering + KulturminneDateringGruppe + KulturminneDateringKvalitet + KulturminneGrense + KulturminneHovedgruppe + KulturminneHovedMateriale + KulturminneKategori + KulturminneNåværendeFunksjon + KulturminneOpprinneligFunksjon + KulturminneSikringssone + KulturminneSikringssoneGr + KulturminneVerneverdi + Vern + Vernelov + Vernetype (from Kulturminner) «applicationschema» Kulturminner - Lokaliteter_ Fellesegenskaper + KulturminneLokalitet + KulturminneLokalitetGr + Posisjonskvalitet + Matrikkelnummer + Link + Vern + Målemetode + Kommunenummer + KulturminneKategori + KulturminneFunksjon + Vernelov + Vernetype (from Riksantikvaren) Figur 1 Pakkerealisering Posisjonskvalitet + Målemetode + MålemetodeHøyde + Posisjonskvalitet + Synbarhet (from Generelle typer 4.5) SOSI_Objekt + Endringsflagg + Identifikasjon + Kopidata + Medium + Nøyaktighetsklasse + Registreringsversjon + SOSI_Objekt + Status + TypeEndring (from Generelle typer 4.5)

10 SOSI Produktspesifikasjon «featuretype» Fellesegenskaper + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + datafangstdato: Date Time [0..1] + oppdateringsdato: Date Time + datauttaksdato: DateTime [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + link: Link [0..*] «featuretype» KulturminneLokalitet + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] + kulturminnedateringgruppe: KulturminneDateringGruppe [0..3] + navn: CharacterString [0..1] + matrikkelnummer: Matrikkelnummer [0..*] + kulturminneantall: Integer [0..1] + vern: Vern [0..3] + kulturminnesynlig: Boolean [0..1] + kulturminnekategori: KulturminneKategori [0..1] + kulturminnebetegnelse: CharacterString [0..3] + kulturminnehovedgruppe: KulturminneHovedgruppe [0..1] + kulturminneopprinneligfunksjon: KulturminneOpprinneligFunksjon [0..3] + kulturminnenåværendefunksjon: KulturminneNåværendeFunksjon [0..3] + områdefredning: boolean 1..2 Figur 2 Hovedskjema «topo» +avgrensning 0..* «featuretype» KulturminneLokalitetGr + grense: Kurve

11 SOSI Produktspesifikasjon «codelist» Kommunenummer «datatype» Posisjonskvalitet + målemetode: Målemetode + nøyaktighet: Integer [0..1] «DataType» Matrikkelnummer + kommunenummer: Kommunenummer + gårdsnummer: Integer + bruksnummer: Integer + festenummer: Integer [0..1] + seksjonsnummer: Integer [0..1] «codelist» Målemetode + Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument = 10 + Terrengmålt: Totalstasjon = 11 + Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler = 12 + Terrengmålt: Teodolitt og målebånd = 13 + Terrengmålt: Ortogonalmetoden = 14 + Utmål = 15 + Tatt fra plan = 18 + Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) = 19 + Stereoinstrument = 20 + Aerotriangulert = 21 + Stereoinstrument: Analytisk plotter = 22 + Stereoinstrument: Autograf = 23 + Stereoinstrument: Digitalt = 24 + Scannet fra kart = 30 + Skannet fra kart: Blyantoriginal = 31 Viser ikke fullstendig liste her - henviser til objektkatalogregisteret: norge.no/objekttype/in dex/eaid_3e8d7584_ 2C18_452e_AE89 _B754EA58EA1F «datatype» Link «datatype» Vern + vernelov: Vernelov [0..1] + verneparagraf: CharacterString [0..1] + vernetype: Vernetype + vernedato: Date [0..1] «codelist» KulturminneKategori + Arkeologisk lokalitet = L-ARK + Bygningslokalitet = L-BVF + Kirkested = L-KRK «codelist» Vernelov + Bygningsfredingslova av 1920 = BFL + Fornminnelova av 1951 = FML + Kulturminnelova av 1978 = KML + Plan- og bygningslova = PBL Viser ikke fullstendig liste her - henviser til objektkatalogregisteret: norge.no/objekttype/in dex/eaid_d8bc96cf_ 551F_4dcc_81FF_ 0BBD1C75A0E0 «codelist» KulturminneFunksj on + Bergkunst = Bolig/bosetning = Energiforsyning = Fiske = Forsvar = Krigshistorisk = Okkupasjon = Rekreasjon/fritid = Kultur = Gravminne = Overnatting/servering = Handel = Ferdsel/samferdsel = Helse/pleie = Hendelse/tro/tradisjon = Industri/ fremstilling/produksjon = Tømmerfløtting = Jakt/fangst = Landbruk = Reindrift = Offentlig forvaltning = Religion = Undervisning/forskning = Vannforsyning/renovasjon = Funksjon uspesifisert = Gjenreisning = Ute av bruk = 9999 «codelist» Vernetype + Forskriftsfredet = FOR + Automatisk fredet = AUT + Vedtaksfredet = VED + Fredningssak pågår = FPG + Listeført kirke = LIST + Vernet etter Plan- og bygningsloven = PBL + Statlig listeført = STAT + Kommunalt listeført = KOM + Midlertidig fredet = MID + Uavklart vernestatus = UAV + Fredning opphevet = OPP + Fjernet (automatisk fredet) = FJE + Ikke fredet = IKKE Figur 3 Kodelister og datatyper

12 SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon «featuretype» Fellesegenskaper + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + datafangstdato: Date Time [0..1] + oppdateringsdato: Date Time + datauttaksdato: DateTime [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + link: Link [0..*] «featuretype» KulturminneLokalitetGr + grense: Kurve «featuretype» KulturminneGrense + grense: Kurve (from SOSI Model:: SOSI Generell objektkatalog:: Kulturminner:: Kulturminner-4.0) «codelist» KulturminneKategori + Arkeologisk lokalitet = L-ARK + Bygningslokalitet = L-BVF + Kirkested = L-KRK «codelist» Vernelov + Bygningsfredingslova av 1920 = BFL + Fornminnelova av 1951 = FML + Kulturminnelova av 1978 = KML + Plan- og bygningslova = PBL «datatype» Posisjonskvalitet + målemetode: Målemetode + nøyaktighet: Integer [0..1] +kobling 0..* 0..* «featuretype» SOSI_Objekt + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + datafangstdato: DateTime [0..1] + førstedatafangstdato: DateTime [0..1] + førstedigitaliseringsdato: DateTime [0..1] + verifiseringsdato: DateTime [0..1] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + sluttdato: DateTime [0..1] + gyldigfra: DateTime [0..1] + gyldigtil: DateTime [0..1] + datauttaksdato: DateTime [0..1] + endringsflagg: Endringsflagg [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + status: Status [0..1] + medium: Medium [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1] + stedfestingverifisert: Boolean [0..1] + digitaliseringsmålestokk: Integer [0..1] + prosesshistorie: CharacterString [0..*] + kopidata: Kopidata [0..1] + kommune: Kommunenummer [0..*] + informasjon: CharacterString [0..*] + registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1] + link: Link [0..*] (from SOSI Model::SOSI Generelle konsepter::sosi Generelle typer::generelle typer 4.5::SOSI_Objekt) «codelist» KulturminneKategori + Arkeologisk enkeltminne = E-ARK + Arkeologisk lokalitet = L-ARK + Bygning = E-BYG + Bygningslokalitet = L-BVF + Historisk hage = E-HIH + Kirke = E-KRK + Kirkested = L-KRK + Kulturminne under vann - lokalitet = L-MAR + Kulturminne under vann - enkeltminne = E-MAR + Teknisk/Industrelt enkeltminne = E-TEK + Teknisk/Industriell lokalitet = L-TEK + Annet kulturminne = E-AKM + Annen kulturminnelokalitet = L-AKM (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog:: Kulturminner::Kulturminner-4.0) «codelist» Vernelov + Bygningsfredingslova av 1920 = BFL + Fornminnelova av 1951 = FML + Kulturminnelova av 1978 = KML + Laks- og innlandsfiskelov = LIL + Naturvernlova av 1970 = NVL + Plan- og bygningslova = PBL + Svalbardmiljølova av 2002 = SVL + Viltlova av 1981 = VIL (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::kulturminner::kulturminner- 4.0) «datatype» Posisjonskvalitet + målemetode: Målemetode + nøyaktighet: Integer [0..1] + synbarhet: Synbarhet [0..1] + målemetodehøyde: MålemetodeHøyde [0..1] + nøyaktighethøyde: Integer [0..1] + maksimaltavvik: Integer [0..1] (from SOSI Model::SOSI Generelle konsepter::sosi Generelle typer::generelle typer 4.5:: Posisjonskvalitet) «featuretype» «featuretype» KulturminneLokalitet Kulturminne + område: Flate [0..1] + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] + kulturminnedateringgruppe: KulturminneDateringGruppe [0..3] + kulturminnedateringgruppe: KulturminneDateringGruppe [0..3] + navn: CharacterString [0..1] + navn: CharacterString [0..1] + matrikkelnummer: Matrikkelnummer [0..*] + matrikkelnummer: Matrikkelnummer [0..*] + kulturminneantall: Integer [0..1] + kulturminneantall: Integer [0..1] + vern: Vern [0..3] + vern: Vern [0..3] + kulturminnesynlig: Boolean [0..1] + kulturminneverneverdi: KulturminneVerneverdi [0..1] + kulturminnekategori: KulturminneKategori [0..1] + feltregistrert: Feltregistrert [0..1] + kulturminnebetegnelse: CharacterString [0..3] + kulturminnesynlig: Boolean [0..1] + kulturminnehovedgruppe: KulturminneHovedgruppe [0..1] + kulturminnekategori: KulturminneKategori [0..1] + kulturminneopprinneligfunksjon: KulturminneOpprinneligFunksjon [0..3] + kulturminnebetegnelse: CharacterString [0..3] + kulturminnenåværendefunksjon: KulturminneNåværendeFunksjon [0..3] + kulturminnehovedgruppe: KulturminneHovedgruppe [0..1] + områdefredning: boolean + kulturminneopprinneligfunksjon: KulturminneOpprinneligFunksjon [0..3] + kulturminnenåværendefunksjon: KulturminneNåværendeFunksjon [0..3] + kulturminnehovedmateriale: KulturminneHovedMateriale [0..1] + planidentifikasjon: CharacterString [0..1] «codelist» + planstatus: Planstatus [0..1] Vernetype + arealbruksstatus: Arealbruksstatus [0..1] + Forskriftsfredet = FOR (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::kulturminner::kulturminner-4.0) + Automatisk fredet = AUT + Vedtaksfredet = VED + Fredningssak pågår = FPG «codelist» + Listeført kirke = LIST Vernetype + Vernet etter Plan- og bygningsloven = PBL + Administrativt verna = ADM + Statlig listeført = STAT + Båndlagt etter Plan- og bygningsloven = PBBL + Kommunalt listeført = KOM + Regulert til spesialområde etter 25.6, PBL = PBSB + Midlertidig fredet = MID + Tinglyst vern- og vedlikeholdsavtale = AVT + Uavklart vernestatus = UAV + Forskriftsfredet = FOR + Fredning opphevet = OPP + Automatisk fredet = AUT + Fjernet (automatisk fredet) = FJE + Vedtaksfredet = VED + Ikke fredet = IKKE + Verdensarvstatus = WHS + Fredningssak pågår = FPG + Listeført objekt = LIST + Midlertidig fredet = MID «codelist» + Uavklart vernestatus = UAV KulturminneFunksj on + Fredning opphevet = OPP + Bergkunst = Fjernet (automatisk fredet) = FJE + Bolig/bosetning = Automatisk vernet = AUV + Energiforsyning = Ikke fredet = IKKE + Fiske = 1400 (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog:: + Forsvar = 1500 Kulturminner::Kulturminner-4.0) + Krigshistorisk = Okkupasjon = Rekreasjon/fritid = 1600 «codelist» + Kultur = 1650 KulturminneNåv ærendefunksj on + Gravminne = Overnatting/servering = Bergkunst = Handel = Bolig/bosetning = Ferdsel/samferdsel = Energiforsyning = Helse/pleie = Fiske = Hendelse/tro/tradisjon = Forsvar = Industri/ fremstilling/produksjon = Rekreasjon/fritid = Tømmerfløtting = Kultur = Jakt/fangst = Gravminne = Landbruk = 2500 «codelist» + Hotell/restaurant = Reindrift = 2510 KulturminneOpprinneligFunksj on + Handel = Offentlig forvaltning = Ferdsel/samferdsel = Religion = Bergkunst = Helse/pleie = Undervisning/forskning = Bolig/bosetning = Hendelse/tro/tradisjon = Vannforsyning/renovasjon = Energiforsyning = Industri/ fremstilling/produksjon = Funksjon uspesifisert = Fiske = Jakt/fangst = Gjenreisning = Forsvar = Landbruk = Ute av bruk = Rekreasjon/fritid = Offentlig forvaltning = Kultur = Religion = Gravminne = Undervisning/forskning = Hotell/restaurant = Vannforsyning/renovasjon = Handel = Funksjon uspesifisert = Ferdsel/samferdsel = Helse/pleie = 2100 (from SOSI Model::SOSI Generell + Hendelse/tro/tradisjon = 2200 objektkatalog::kulturminner::kulturminner-4.0) + Industri/ fremstilling/produksjon = Jakt/fangst = Landbruk = Offentlig forvaltning = Religion = Undervisning/forskning = Vannforsyning/renovasjon = Funksjon uspesifisert = 9900 (from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::kulturminner::kulturminner-4.0) Figur 4 Realiseringer «featuretype» Fellesegenskaper

13 SOSI Produktspesifikasjon abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type identifikasjon unik identifikasjon av et objekt [0..1] Identifikasjon datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget [0..1] Date Time oppdateringsdato dato for siste endring på objektdataene Date Time datauttaksdato dato for uttak fra en database [0..1] DateTime Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. kvalitet opphav beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med..kvalitet i tidligere versjoner av SOSI. referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering [0..1] Posisjonskvalitet [0..1] CharacterString link referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt [0..*] Link Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization Fellesegenskaper. SOSI_Objekt. Generalization KulturminneLokalitet. Fellesegenskaper «featuretype» KulturminneLokalitet

14 SOSI Produktspesifikasjon lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale Merknad: En lokalitet kan inneholde et eller flere enkeltminner. Objekttypen omfatter ikke stående bygninger (dvs. bygninger med tak), disse hører inn under objekttypen "bygningenhet". I tilfeller hvor kulturminnet har en viss utstrekning som f.eks. en kirkegård eller et gravfelt, bør det angis som en flate. Eksempel: Boplasser, gravminner, forsvarsverk, fangstanlegg, vegfar, bruer, kanaler, tekniske installasjoner, ruiner m.m. site with physical traces of human activity, or sites to which historical incidents, beliefs or traditions are associated, or locations at which discoveries of antiquities or Sami material have been made Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type område objektets utstrekning [0..1] Flate area over which an object extends posisjon senterlinje kulturminnedateringgruppe navn sted som objektet eksisterer på location where the object exists forløp som følger objektets sentrale del cource follwed by the central part of the object kulturminnets alder the age of the cultural heritage site/artefact ord som noen eller noe kalles ved [0..1] Punkt [0..1] Kurve [0..3] KulturminneDateringGruppe [0..1] CharacterString

15 SOSI Produktspesifikasjon a word or words by which someone or something is designated matrikkelnummer [0..*] Matrikkelnummer kulturminneantall totale antall enkeltminner innenfor en sammensatt kulturminnelokalitet [0..1] Integer the total number of individual sites/artefacts within a compound cultural heritage locality vern kulturminnesynlig kulturminnekategori kulturminnebetegnelse kulturminnehovedgruppe lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt legal basis for restrictions related to an object opplysning om hvorvidt objektet er synlig på eller over bakkenivå Merknad: Dersom minst ett av enkeltminene på en kulturminnelokalitet er synlig, skal lokaliteten regnes som synlig information as to whether the object is visible on or above ground level Note: If at least one of the individual sites/artefacts at cultural heritage location is visible, then the site must be regarded as visible hvilken hovedkategori et kulturminne tilhører main category to which a cultural heritage site/artefact belongs kortfattet artsbetegnelse for kulturminnet eller kulturmiljøet brief type designation for the cultural heritage site/artefact or the cultural environment hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon [0..3] Vern [0..1] Boolean [0..1] KulturminneKategori [0..3] CharacterString [0..1] KulturminneHovedgruppe

16 SOSI Produktspesifikasjon which business group/sector of society to which the cultural heritage site/artefact belongs Note: General grouping of cultural artefacts based on function kulturminneopprinneligfunksjon kulturminnenåværendefunksjon områdefredning kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon the original main function of the cultural artefact nåværende eller sist registrerte funksjon current or most recently registered function angir hvorvidt en lokalitet inneholder en vedtaksfredet sikringssone etter KML 19 [0..3] KulturminneOpprinneligFunk sjon [0..3] KulturminneNåværendeFunks jon boolean Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization KulturminneLokalitet. Kulturminne. Generalization KulturminneLokalitet. Fellesegenskaper. Aggregation «topo» 0..* KulturminneLokalitetGr. Rolle: avgrensning 1..2 KulturminneLokalitet «featuretype» KulturminneLokalitetGr avgrensing av et kulturminne delimitation of a cultural heritage site Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type

17 SOSI Produktspesifikasjon grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener course follwing the transition between different real world phenomena Kurve Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Aggregation «topo» 0..* KulturminneLokalitetGr. Rolle: avgrensning 1..2 KulturminneLokalitet. Realization KulturminneLokalitetGr. KulturminneGrense «datatype» Posisjonskvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den Målemetode samme som ved måling i grunnriss nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer [0..1] Integer Merknad: Oppgitt i cm Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization Posisjonskvalitet. Posisjonskvalitet «DataType» Matrikkelnummer Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift 7.

18 SOSI Produktspesifikasjon Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Kommunenummer Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. gårdsnummer bruksnummer festenummer seksjonsnummer En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnummer/bruksnummer og eventuelt festenummer. Integer Integer [0..1] Integer [0..1] Integer «datatype» Link referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: «datatype» Vern

19 SOSI Produktspesifikasjon lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type vernelov hvilken lov vern av objektet er hjemlet i [0..1] Vernelov which statute the preservation of the object is founded on verneparagraf verneparagraf i lov Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov [0..1] CharacterString preservation section in statutes section in statutes Note: Number of the relevant vernetype vernedato hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har which administrative preservation status an object has dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig date when the indicated preservation type came into force [0..1] Date Vernetype «codelist» Målemetode metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based

20 SOSI Produktspesifikasjon Viser ikke fullstendig liste her henviser til objektkatalogregisteret: «codelist» Kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument. Viser ikke fullstendig liste her henviser til objektkatalogregisteret: «codelist» KulturminneKategori hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Arkeologisk lokalitet L-ARK Bygningslokalitet L-BVF Kirkested L-KRK Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til

21 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjon type Navn Fra Til Realization KulturminneKategori. KulturminneKategori «codelist» KulturminneFunksjon nåværende eller sist registrerte funksjon -- Definition - - current or most recently registered function Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Bergkunst 1100 Bolig/bosetning 1200 Energiforsyning 1300 Fiske 1400 Forsvar 1500 Krigshistorisk 1550 Okkupasjon 1555 Rekreasjon/fritid 1600 Kultur 1650 Gravminne 1700 Overnatting/servering 1800 Handel 1900 Ferdsel/samferdsel 2000 Helse/pleie 2100 Hendelse/tro/tradisjon 2200 Industri/ fremstilling/produksjon All produksjon uansett alder 2300 All production regardless of age Tømmerfløtting 2310 Jakt/fangst 2400 Landbruk 2500 Reindrift 2510

22 SOSI Produktspesifikasjon Offentlig forvaltning 2600 Religion 2700 Undervisning/forskning 2800 Vannforsyning/renovasjon 2900 Funksjon uspesifisert 9900 Gjenreisning 9950 Ute av bruk 9999 Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization KulturminneFunksjon. KulturminneOpprinneligFunksjon. Realization KulturminneFunksjon. KulturminneNåværendeFunksjon «codelist» Vernelov hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Bygningsfredingslova av 1920 BFL Fornminnelova av 1951 FML Kulturminnelova av 1978 KML Plan- og bygningslova PBL Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization Vernelov. Vernelov.

23 SOSI Produktspesifikasjon «codelist» Vernetype hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Forskriftsfredet Fredet etter forskrift (Kulturminneloven 22a): Bygninger i Statens eie FOR kan være fredet ved forskrift. Rettsvirkning og konsekvensene av fredningen er den samme som ved vedtaksfredning. Automatisk fredet Automatisk fredet (Kulturminneloven 4) er alle kulturminner eldre enn år 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år. Fredningen omfatter også en sikringssone på fem meter rundt kulturminnet. Stående byggverk oppført i perioden 1537 til og med 1649 er etter erklæring fra Riksantikvaren også automatisk fredet. AUT All cultural artefacts/heritage sites dating back to before 1537 and Sami cultural artefacts/heritage sites more than 100 years old are automatically preserved (Section 4 of the Cultural Heritage Act). This preservation also includes a protection zone of five metres around the cultural artefact/heritage sites. Existing buildings erected during the period 1537 to 1649 are <??truncated> Vedtaksfredet Vedtaksfredet (Kulturminneloven 15, 20) er bygninger og anlegg fredet etter eget vedtak. Fredningen omfatter eksteriør, interiør og veggfast inventar, dersom ikke annet er nevnt i fredningsvedtaket. Vedtak om bygninger i fredete kulturmiljøer etter 20 er fattet av Kongen i statsråd. Buildings and installations preserved by special/individual decisions (pursuant to Sections 15 and 20 of the Cultural Heritage Act) are said to be specifically preserved. This preservation includes exteriors, interiors and fittings affixed to walls, unless otherwise mentioned in the preservation decision. Decision regarding buildings in preserved cultural environments in accordance with Section 2 <??truncated> VED

24 SOSI Produktspesifikasjon Fredningssak pågår Listeført kirke Rundskriv T-3/2000 fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet gir en rekke kirker et spesielt vern, ved at de ikke kan rives, ombygges eller gjennomgå større forandringer uten tillatelse fra biskopen. Bygninger på byantikvarens gule liste i Oslo gir ikke bygningene formelt juridisk vern, og skal derfor ikke oppføres i denne kategori. Circular letter T-3/2000 from the Ministry of Education, Research and Church Affairs and the Ministry of the Environment grants a series of churches particular protection, in the form of prohibition against demolition, remodelling or major changes without permission from the bishop. Listed buildings (Cultural Heritage Management Office) FPG LIST Vernet etter Plan- og bygningsloven Kulturminner som er vernet av kommunen etter Plan- og bygningsloven. PBL Statlig listeført Objekt som inngår i en statlig verneplan el.l., men som ikke er formelt STAT fredet. Erstatter vernetypen ADM (administrativt vernet). Kommunalt listeført Kulturminner som ikke har et formelt vern etter lov, men som kommunen KOM anser som verneverdige. Midlertidig fredet Kulturminne eller kulturmiljø som er midlertidig freda etter Kulturminnelova 22.4 MID Cultural heritage site or cultural environment which has been temporarily preserved in accordance with Section 22.4 of the Cultural Heritage Act Uavklart vernestatus Fredning opphevet Fjernet (automatisk fredet) Ikke fredet Brukes om objekter som kan komme inn under bestemmelsene for automatisk fredning, men der status ennå ikke er formelt avklart. Used about objects which fall in under the provisions for automatic preservation (listing) but whose status has not been formally clarified. UAV OPP FJE IKKE

25 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization Vernetype. Vernetype.

26 SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon Rasterbaserte data Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata

27 SOSI Produktspesifikasjon Referansesysteminformasjon 6.1 Romlig referansesystem Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Navn på kilden til referansesystemet: SOSI Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Statens kartverk Link til mer info om referansesystemet: Koderom: SYSKODE Identifikasjonskode: Kodeversjon SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon Temporalt referanse-system Navn på temporalt referanse-system UTC Omfang Gjelder hele spesifikasjonen

28 SOSI Produktspesifikasjon Kvalitet 7.1 Omfang Gjelder hele spesifikasjonen. Fullstendighet Datasettet skal være dekkende for alle lokaliteter som omfatter stående bygninger og nyere tids anlegg, men avvik kan forekomme. For arkeologiske lokaliteter vil datasettet aldri være komplett, da det ikke er mulig å registrere alle arkeologiske kulturminner i landet. Stedfestingsnøyaktighet For stående bygninger hentes data hovedsakelig fra kommunale geovekstdata, mens grøntanlegg og tekniske installasjoner stedfestes gjennom oppmåling med GPS eller digitalisering på bakgrunn av FKB-data. Nyere tids kulturminner forvaltes av Riksantikvaren, og registreringen av disse er Riksantikvaren og fylkeskommunenes ansvar. I tilfeller hvor kulturminner er vernet etter Plan- og bygningsloven, eller ansett som verneverdig av kommunene, er det kommunene som har registrerings- og forvaltningsansvar. Eldre registrerte arkeologiske lokaliteter er i stor grad digitalisert fra papirkart i forbindelse med ØKregistreringer, og stedfestingen kan dermed avvike en god del fra virkeligheten. I flere tilfeller er lokalitetene i utgangspunktet kun punktfestet, og så har flater blitt autogenerert ut fra punktene. Kvaliteten på disse registreringene forbedres i den grad det er mulig, men en god del av dem vil det ikke være mulig å forbedre. For nyere registreringer av arkeologiske lokaliteter benyttes som regel GPS, og LIDAR brukes i enkelte tilfeller for å bedre stedfestingskvaliteten.

29 SOSI Produktspesifikasjon Datafangst Data registreres av Riksantikvaren, fylkeskommunene og kommunene i Riksantikvarens system Askeladden ( Systemet er et delvis lukket forvaltningssystem for Riksantikvaren, fylkeskommuner og kommuner, men dataene er tilgjengelige gjennom publikumsportalen Kulturminnesøk ( Noe kommunalt verneverdig data registreres også i Kulturminnesøk.

30 SOSI Produktspesifikasjon Datavedlikehold 9.1 Vedlikeholdsinformasjon Omfang Hele datasettet Vedlikeholdsfrekvens Kontinuerlig for webtjenester og nedlastingstjenester. To ganger i året for SOSI datasett (januar og juli).

31 SOSI Produktspesifikasjon Presentasjonsinformasjon 10.1 Referanse til presentasjonskatalog Presentasjon med standard tegnsett: Navn Tegnforklaring Geometri Egenskap symbolisering Farge (RGB) Lokaliteter Fredet lokalitet Flate Vernetype Lokaliteter Vernet el. Uavklart lokalitet Lokaliteter Tidligere fredet lokalitet Lokaliteter Ikke fredet lokalitet Flate Vernetype Farge omriss (RGB) Fylltype/symbol Linje/omriss tykkelse Simple Fill Symbol (ESRI) Simple Fill Symbol (ESRI) Simple Fill Symbol (ESRI) Flate Vernetype Simple Fill Symbol (ESRI) esrislsdash 0 esrislsdash 0 esrislsdash 0 esrislsdash 0 Figur 5 Eksempel på presentasjon av lokaliteter med Topografisk norgeskart 2 gråtone Presentasjon med Askeladden-tegnsett: Navn Tegnforklaring Geometri Egenskap symbolisering Farge (RGB) Lokaliteter Lokalitet Flate Objekttype Flate Vernetype Farge omriss (RGB) Fylltype/symbol Linje/omriss tykkelse Simple Fill Symbol (ESRI) esrislssolid 1

32 SOSI Produktspesifikasjon Figur 6 Eksempel på presentasjon av lokaliteter med Topografisk norgeskart 2 gråtone 10.2 Omfang Gjelder hele spesifikasjonen

33 SOSI Produktspesifikasjon Leveranse 11.1 Leveransemetode Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Leveranseformat Formatnavn SOSI Formatversjon 4.5 Formatpesifikasjon SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 Filstruktur Data ikke angitt Språk Norsk - NO Tegnsett UTF Leveransemedium Leveranseenhet Det stilles ikke spesielle krav Overføringsstørrelse Data ikke angitt Navn på medium Data ikke angitt Annen leveranseinformasjon Data ikke angitt 11.2 Leveransemetode Omfang Hele datasettet Leveranseformat Formatnavn Geography Markup Language (GML) Formatversjon Formatpesifikasjon OpenGIS Geography Markup Language (GML) encoding standard. Filstruktur XML/GML via WFS-tjeneste Språk Norsk - NO Tegnsett UTF Leveransemedium Leveranseenhet Det stilles ikke spesielle krav Overføringsstørrelse Data ikke angitt Navn på medium Data ikke angitt Annen leveranseinformasjon Data ikke angitt 11.3 Leveransemetode Omfang Hele datasettet

34 SOSI Produktspesifikasjon Leveranseformat Formatnavn JSON Formatversjon Formatpesifikasjon ECMA-404: The JSON Data Interchange Format Filstruktur JSON via REST-API Språk Norsk - NO Tegnsett UTF Leveransemedium Leveranseenhet Det stilles ikke spesielle krav Overføringsstørrelse Data ikke angitt Navn på medium Data ikke angitt Annen leveranseinformasjon Data ikke angitt 11.4 Annen leveranseinformasjon Lenke til WMS =GetCapabilities&service=WMS Lenke til WFS quest=getcapabilities&service=wfs

35 SOSI Produktspesifikasjon Tilleggsinformasjon Data ikke angitt.

36 SOSI Produktspesifikasjon Metadata Se metadatakatalogen i Norge Digitalt Metadataspesifikasjon Ingen spesielle krav utover det som er angitt i nasjonal metadatakatalog (se link ovenfor).

37 SOSI Produktspesifikasjon Vedlegg A - SOSI-format-realisering Objekttyper KulturminneLokalitet UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri FLATE,PUNKT,KURVE,BU EP,SIRKELP,BEZIER,KLO TOIDE..OBJTYPE =KulturminneLokalitet [1..1] T32 kulturminnedateringgruppe..km_datering * [0..3] * kulturminnedatering...km_dat Kodeliste [1..1] T3 kulturminnedateringkvalitet...km_datkval =1,2,3 [0..1] T1 navn..navn [0..1] T60 matrikkelnummer..matrikkelnummer * [0..*] * matrikkelkommune...matrikkelkommune Kodeliste [1..1] H4 gårdsnummer...gnr [1..1] H5 bruksnummer...bnr [1..1] H4 festenummer...fnr [0..1] H4 seksjonsnummer...snr [0..1] H3 kulturminneantall..km_antall [0..1] H3 vern..vern * [0..3] * vernelov...vern_lov =BFL,FML,KML,LIL,NV L,PBL,SVL,VIL [0..1] T3 verneparagraf...vern_para [0..1] T10 vernetype...verntype Kodeliste [1..1] T5 vernedato...vernedato [0..1] DATO kulturminnesynlig..km_synlig =JA,NEI [0..1] BOOLS K kulturminnekategori..km_kategori Kodeliste [0..1] T5 kulturminnebetegnelse..km_betegn [0..3] T100 kulturminnehovedgruppe..km_hovedgruppe =01,02,03,04,05,06,09 [0..1] T2 kulturminneopprinneligfunk..km_funk_op Kodeliste [0..3] T4

38 SOSI Produktspesifikasjon sjon kulturminnenåværendefunks jon..km_funk_nå Kodeliste [0..3] T4 områdefredning..km_omrade =JA,NEI [1..1] BOOLS K identifikasjon..ident * [0..1] * lokalid...lokalid [1..1] T100 navnerom...navnerom [1..1] T100 versjonid...versjonid [0..1] T100 datafangstdato..datafangstdato [0..1] FIX oppdateringsdato..oppdateringsdato [1..1] FIX datauttaksdato..datauttaksdato [0..1] DATOTI D kvalitet..kvalitet * [0..1] * målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] H2 nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H6 opphav..opphav [0..1] T255 link..link [0..*] T255 Restriksjoner Avgrenses av: KulturminneLokalitetGr KulturminneLokalitetGr UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri KURVE,BUEP,SIRKELP,BE ZIER,KLOTOIDE..OBJTYPE =KulturminneLokalitetGr [1..1] T32 Restriksjoner Avgrenser: KulturminneLokalitet Filhodesyntaks..OBJEKTKATALOG <kortnavn> <versjon> er nødvendig informasjon i hodet på SOSI-fila for å kjøre SOSI-kontroll. Dette skal kodes slik i hodet på SOSI-filene:

39 SOSI Produktspesifikasjon OBJEKTKATALOG...KORTNAVN LOKALITETER...VERSJON

40 SOSI Produktspesifikasjon Vedlegg B - GML-realisering

41 SOSI Produktspesifikasjon Vedlegg C JSON-realisering KulturminneLokalitet KulturminneLokalitetGr

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 1

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -2- Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag NVE - Mai 2017 SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag,

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 1 av 13 Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Veileder ArcPad innsjekk gammel feltsamlerskjema

Veileder ArcPad innsjekk gammel feltsamlerskjema Veileder ArcPad innsjekk gammel feltsamlerskjema Filene som skal sjekkes inn må hete henholdsvis kmbf (flater), kmbl (linjer), kmbp (punkter) Det er ikke nødvendig å ha med alle tre geometritypene, for

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Produktnavn: Statlig sikra friluftslivsområder versjon 20141101 Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 - 0 - : ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse til Det

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon 20150101 Desember 2014 SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0 Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Enkeltminner, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Enkeltminner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Enkeltminner, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Enkeltminner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Enkeltminner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for NVEs vannkraftsystem; kraftverk, dammer, vannveier, innsjøer og delfelt, utbygd og ikke utbygd. Inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål.

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Administrative enheter Norges fylker og kommuner Versjon 3.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur SOSI-standard - versjon 1.0 01.12.2011 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Primærdata Kystkontur Side 1 av 51 Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur 1 av Statens kartverk desember 2011 SOSI-standard

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg - 3-1.1 Innledning - 3-1.2 Historikk - 3-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Enkeltminner, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Enkeltminner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Enkeltminner, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Enkeltminner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Enkeltminner SOSI Produktspesifikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Fagområde Samferdsel generell (SAMF)

Fagområde Samferdsel generell (SAMF) SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog 1 Fagområde: Samferdsel generell, versjon 4.5 Fagområde Samferdsel generell (SAMF) Versjon 4.5 Versjonsdato 4.juni 2013 Statens kartverk mai 2013 SOSI standard

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0 Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer

Produktspesifikasjon: Villreinområder

Produktspesifikasjon: Villreinområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Villreinområder versjon 20141201 Villrein på Dovre. Foto: Per Jordhøy SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner 20160315 Produktspesifikasjon Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20160801 Kartverket August 2016 1 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 Om SOSI og SOSI-arbeid Mål: Gi en første innføring i organiseringen av SOSI-arbeidet Erling Onstein, SOSI-sekretariatet, SK/STU 1 Introduksjon til SOSI Innhold Mål med

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20161201 Kartverket Desember 2016 1 Endrings-logg Versjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og

Detaljer

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 2 1.1 Innledning 2 1.2 Historikk 2 1.3 Formål og omfang 2 1.4 Referanser 2 1.5 Endringslogg 2 2 Oversikt over produktspesifikasjonen

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon: AR50. (Arealressurskart i målestokk 1:50.000)

Produktspesifikasjon: AR50. (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) Foto: Ragnhild Sperstad / Skog og landskap SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Foto: Maria O. Lund versjon 2.5 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Referanser...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 0 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170703 Kartverket juli 2017 1 Endrings-logg Versjon Dato

Detaljer

Produktspesifikasjon: Forurenset grunn

Produktspesifikasjon: Forurenset grunn Produktspesifikasjon: Forurenset grunn versjon 20141201 - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av 1 Innledning, historikk og endringslogg - 1 - 2 Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon

Detaljer

Brukerveiledning for innsynsbrukere i Askeladden

Brukerveiledning for innsynsbrukere i Askeladden Brukerveiledning for innsynsbrukere i Askeladden 04.04.2013 Brukerveiledning for innsynsbrukere i Askeladden Denne veiledningen er ment for innsynsbrukere i kulturminnedatabasen Askeladden. Veiledningen

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170201 Kartverket februar 2017 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 1 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser

Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statistiske enheter Norges grunnkretser Versjon 1.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2

Detaljer

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme 1 Produktspesifikasjon Innmålingsinnstruks VA, drivstoff, gass og fjernvarme 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

Fagområde: Generelle typer

Fagområde: Generelle typer SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Generelle typer 230407: Endret multiplisitet på informasjon og prosesshistorie fra 0..1 til 0..* SOSI standard generell objektkatalog versjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Verneverdig tette trehusmilljøer, versjon 20160503 Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 1-1

Detaljer

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen 16.06.2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Forklaringer... 3 3.1. Hva er en lokalitet?... 3 3.2. Hva er et enkeltminne?... 4 3.3.

Detaljer

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B)

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B) Produktspesifikasjon N20 Bygg (forkortet N20B) Statens kartverk Versjon januar 2011 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Endringslogg... 3 2 Oversikt over produktspesifikasjonen...

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 2010/11/24 AREALPLANLEGGINGENS INNHOLD 1 PLANKARTETS BESTANDDELER 3 Arealformål Grenselinjer Hensynssoner Påskrift TRIKK TIL TONSENHAGEN 4 Finn Bjerke

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for det nasjonale vannkraftsystem; utbygde og planlagte kraftverk, vannveier, dammmer, regulerte innsjøer og delfelt. Inkludert dammer og magasiner regulert

Detaljer

Administrative enheter Norges maritime grenser

Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime grenser versjon 2012-1 Side 1 av 61 Produktspesifikasjon for Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime

Detaljer

Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg

Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg Side 1 av 39 Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk... 5 1.3 Endringslogg... 5 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for NVEs vannkraftsystem;kraftverk, dammer, vannveier, innsjøer og delfelt, utbygd og planlagt Inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål SOSI

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Siidaområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Freda bygninger, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Freda bygninger

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Freda bygninger, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Freda bygninger SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Freda bygninger, versjon 20150619 Produktspesifikasjon: Kulturminner Freda bygninger SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Ny plandel av plan- og bygningsloven

Ny plandel av plan- og bygningsloven Ny plandel av plan- og bygningsloven Arbeidet med nye SOSI-spesifikasjoner og kartframstilling Kåre Kyrkjeeide Statens kartverk 6. oktober 2008 Arbeidet med nye SOSI-spesifikasjoner og kartframstilling

Detaljer

Endringer i Kart- og planforskriften, nytt i SOSI 4.3 og produktspesifikasjonene

Endringer i Kart- og planforskriften, nytt i SOSI 4.3 og produktspesifikasjonene Endringer i Kart- og planforskriften, nytt i SOSI 4.3 og produktspesifikasjonene Novapoint brukermøte 11.mai 2011 Hilde Johansen Bakken Seniorrådgiver Hvorfor endringer? Fremdeles ganske ny PBL, Plandelen

Detaljer

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3 Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3 Innhold Begrep Før vi starter Føring av ny grunneiendom oppgave M1, M2 og M3 Føring av ny festegrunn oppgave

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner

Detaljer

Leveranser til Norge digitalt. Reguleringsplandata

Leveranser til Norge digitalt. Reguleringsplandata Leveranser til Norge digitalt Referansegruppa for Norge digitalt har vedtatt at standardisert planinformasjon skal inngå i den nasjonale geografiske infrastrukturen. For en etableringsperiode på 5 år (2012-2016)

Detaljer

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde F7 Rydningsrøys Mål: Lengde: 4,5 m, bredde 2,5 m, høyde 40 cm. Rydningsrøys på en bergknaus. Steinene er for det meste nevestore, men det er enkelte større steiner. Det er kun et tynt lag med steiner på

Detaljer

Synkronisering av Produktspesifikasjon Fritt Vegnett

Synkronisering av Produktspesifikasjon Fritt Vegnett Synkronisering av Produktspesifikasjon Fritt Vegnett - PostGIS med endringslogg og Deegree ferdig for tilbyder (gåes ikke igjennom) - Administrator - Nytt datasett for synkronisering legges inn på tilbyder

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen.

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Arkeologisk kulturminne Arkeologiske kulturminner er fysiske spor og levninger etter

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 Orientering og introduksjon......4 2 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner.

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner. SOSI Produktspesfikasjon - 1 - Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner. SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 6 1.1 Innledning 6 1.2

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Restriksjonsområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner

Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner Side 1 av 16 Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner Versjon 2013-11-01 1 Innledning 3 1.1 Hva er en produktspesifikasjon 3 1.2 Hva produktspesifikasjoner skal brukes til 3 1.3 SOSI produktspesifikasjon

Detaljer