NOR/312R0432.SS OJ L 136/12, p COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/312R0432.SS OJ L 136/12, p. 1-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on"

Transkript

1 NOR/312R0432.SS OJ L 136/12, p COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children s development and health

2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste over tillatte helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler( 1 ), særlig artikkel 13 nr. 3, og ut fra følgende betraktninger: 1) I henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006, er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på listen over tillatte påstander. 2) Artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsetter at medlemsstatene innen 31. januar 2008 skal oversende Kommisjonen nasjonale lister over helsepåstander om næringsmidler, som nevnt i artikkel 13 nr. 1 i nevnte forordning. De nasjonale listene over påstander skal være ledsaget av vilkårene som gjelder for dem, og henvisninger til relevant vitenskapelig dokumentasjon. 3) Artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsetter at Kommisjonen, etter samråd med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt "myndigheten"), innen 31. januar 2010 skal vedta en liste over tillatte helsepåstander om næringsmidler, som nevnt i artikkel 13 nr. 1 i nevnte forordning, og alle nødvendige vilkår for bruk av disse påstandene. 4) Den 31. januar 2008 mottok Kommisjonen lister med over helsepåstander fra medlemsstatene. En undersøkelse av de nasjonale listene viste at det på grunn av mange dobbeltføringer og etter diskusjoner med medlemsstatene var nødvendig å sammenstille de nasjonale listene i en konsolidert liste over påstander som myndigheten burde gi vitenskapelig råd om, heretter kalt "den "( 2 ). 5) Den 24. juli 2008 oversendte Kommisjonen formelt til myndigheten anmodningen om en vitenskapelig uttalelse i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006, sammen med mandatet og den første delen av den. Påfølgende deler av den ble oversendt i november og desember Den ble ferdigstilt av Kommisjonen ved et tillegg, som ble oversendt til myndigheten 12. mars Noen påstand ble trukket tilbake av medlemsstatene før de ble vurdert av myndigheten. Konklusjonene av myndighetens vitenskapelige vurdering ( 1 ) EUT L 404 av , s. 9. ( 2 )

3 2 ble offentliggjort som uttalelser i perioden oktober 2009 til juli 2011( 1 ). 6) Myndighetens vurdering konkluderte med at noen av de innsendte påstandene dekket ulike påståtte virkninger eller omhandlet samme påståtte virkning. De helsepåstander som omfattes av denne forordning, kan derfor tilsvare en eller flere post. 7) På grunnlag av de innsendte opplysninger konkluderte myndigheten med at det for en rekke helsepåstander er fastslått en årsakssammenheng mellom en, et en av dets bestanddeler og den påståtte virkningen. Helsepåstander som er i samsvar med disse konklusjoner og med kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør godkjennes i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i og inntas på en liste over tillatte helsepåstander. 8) Artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsetter at tillatte helsepåstander skal være ledsaget av alle nødvendige vilkår (herunder begrensninger) for bruk. Listen over tillatte påstander bør følgelig inneholde ordlyden i påstandene og særskilte vilkår for bruk av påstandene, og dersom det er relevant, vilkår for eller begrensninger på bruk og/eller en tilleggsangivelse eller -advarsel, i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 1924/2006 og i tråd med myndighetens uttalelser. 9) Et av formålene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er å sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige og nyttige for forbrukerne. Ordlyden i og måten slike påstander blir framsatt på, må derfor tas i betraktning. Dersom ordlyden i en påstand har samme betydning for forbrukerne som ordlyden i en tillatt helsepåstand fordi den viser til samme sammenheng mellom en, et en av dets bestanddeler og helse, bør påstanden omfattes av de samme vilkår for bruk som en tillatt helsepåstand. 10) Kommisjonen har identifisert en rekke påstander innsendt til vurdering, som viser til virkninger av stoffer fra planter eller urter, vanligvis kalt "plantestoffer", som myndigheten ennå ikke har foretatt en vitenskapelig vurdering av. I tillegg foreligger det en rekke helsepåstander som enten fordrer en nærmere vurdering før Kommisjonen kan vurdere om de skal oppføres på listen over tillatte påstander, eller som er blitt vurdert, men som på grunn av andre berettigede faktorer ikke kan ferdigbehandles av Kommisjonen på dette tidspunkt. 11) er som ikke ennå er ferdig vurdert av myndigheten eller behandlet av Kommisjonen, vil bli offentliggjort på Kommisjonens nettsted( 2 ) og kan fortsatt brukes i henhold til artikkel 28 nr. 5 og 6 i 12) I henhold til artikkel 6 nr. 1 og artikkel 13 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal helsepåstander være basert på allment anerkjent vitenskapelig dokumentasjon. En helsepåstand som myndigheten mener ikke har tilstrekkelig vitenskapelig belegg, ettersom det ikke er fastslått at det foreligger en årsakssammenheng mellom en, et en av dets bestanddeler og den påståtte virkningen, skal følgelig ikke godkjennes. Godkjenning kan også med rette tilbakeholdes dersom helsepåstandene ikke overholder andre allmenne eller særskilte krav i forordning (EF) nr. 1924/2006, selv i tilfeller der påstanden har fått en positiv vitenskapelig vurdering av myndigheten. Helsepåstander som ikke er forenlige med allment anerkjente ernærings- og helseprinsipper, skal ikke framsettes. Myndigheten konstaterte at det er fastslått en årsakssammenheng for en påstand ( 3 ) om virkningen av fettstoffer på normalt opptak av fettløselige vitaminer og for en annen påstand ( 4 ) om virkningen av natrium på opprettholdelsen av normal muskelfunksjon. Bruk av disse helsepåstandene vil imidlertid sende et motstridende og forvirrende budskap til forbrukerne ettersom det vil oppmuntre til bruk av disse næringsstoffene som europeiske, nasjonale og internasjonale myndigheter på grunnlag av allment anerkjent vitenskapelig dokumentasjon råder forbrukerne til å redusere inntaket av. Disse to påstandene er derfor ikke i samsvar med artikkel 3 annet ledd bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, som fastsetter at bruken av påstander ikke skal være tvetydig eller villedende. Selv om bruk av de berørte helsepåstandene ble godkjent bare på visse vilkår og/eller ledsaget av tilleggserklæringer eller - ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Registrering ID 670 og ID 2902 på den. ( 4 ) Registrering ID 359 på den.

4 3 advarsler, ville det ikke være tilstrekkelig til å hindre forvirring blant forbrukerne, og følgelig bør påstandene ikke godkjennes. 13) Denne forordning bør få anvendelse seks måneder etter den dato den trer i kraft, for å gi næringsmiddelforetakene anledning til å tilpasse seg kravene i den, herunder forbudet i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 mot helsepåstander som myndigheten har fullført vurderingen av eller Kommisjonen har ferdigbehandlet. 14) I henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal Kommisjonen opprette og vedlikeholde et unionsregister over ernærings- og helsepåstander om næringsmidler, heretter kalt "registeret". Registeret vil inneholde alle godkjente påstander og blant annet vilkårene for bruk av påstandene. Registeret vil også inneholde en liste over helsepåstander som er avslått, og årsakene til at de ble avslått. 15) Helsepåstander som medlemsstatene har trukket tilbake, vil ikke bli inntatt på listen over avslåtte påstander i unionsregisteret. Registeret vil bli regelmessig ajourført og, alt etter som, på grunnlag av utviklingen for helsepåstander som myndighetens vurdering av og/eller Kommisjonens behandling av ennå ikke er sluttført. 16) Ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning er det tatt behørig hensyn til de kommentarer og synspunkter Kommisjonen har mottatt fra offentligheten og berørte parter. 17) Tilsetting av stoffer eller bruk av stoffer i næringsmidler er regulert av særskilt unionsregelverk eller nasjonal lovgivning, og det samme gjelder for klassifisering av produkter som næringsmidler eller legemidler. En beslutning om en helsepåstand i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 som for eksempel oppføring på listen over tillatte påstander nevnt i artikkel 13 nr. 3 i nevnte forordning, utgjør verken en tillatelse til å markedsføre det stoffet påstanden gjelder, en beslutning om hvorvidt stoffet kan brukes i næringsmidler, eller en klassifisering av et visst produkt som næringsmiddel. 18) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg dem VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Tillatte helsepåstander 1. Listen over helsepåstander som kan framsettes om næringsmidler i henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006, er oppført i vedlegget til denne forordning. 2. Helsepåstander nevnt i nr. 1 kan framsettes om næringsmidler i samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegget. Artikkel 2 Ikrafttredelse og anvendelse Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 14. desember Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 16. mai For Kommisjonen José Manuel BARROSO President

5 VEDLEGG LISTE OVER TILLATTE HELSEPÅSTANDER Aktivkull Aktivkull bidrar til å redusere produksjonen av overdreven tarmgass etter måltider en kan brukes bare om næringsmidler som inneholder 1 g aktivkull per porsjonsenhet. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved inntak av 1 g minst 30 minutter før måltidet og 1 g rett etter måltidet 2011;9(4): Alfa-linolensyre (ALA) ALA bidrar til å opprettholde normalt kolesterolnivå i blodet kilde til ALA i henhold til påstanden KILDE TIL OMEGA 3- FETTSYRER i vedlegget til 2009; 7(9): ;9(6): , 568 Forbrukerne skal opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak på 2 g ALA. Arabinoxylan framstilt av hveteendosperm Inntak av arabinoxylan som del av et måltid bidrar til å begrense blodsukkerøkningen etter måltidet en kan brukes bare om næringsmidler som minst inneholder 8 g arabinoxylan-rike (AX-rike) fibrer framstilt av hveteendosperm (minst 60 vektprosent AX) per 100 g tilgjengelige karbohydrater i en porsjonsenhet som del av et måltid. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved inntak av arabinoxylan-rike (AXrike) fibrer framstilt av hveteendosperm som en del av et måltid. 2011;9(6): Fiber fra bygg Fiber fra byggryn bidrar til å øke avføringsvolumet en kan brukes bare om næringsmidler som er rike på slike fibrer i henhold til påstanden FIBERRIK i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/ ;9(6):

6 2 Betaglukaner Betaglukaner bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet en kan brukes bare om næringsmidler som inneholder minst 1 g betaglukaner fra havre, havrekli, bygg, byggkli eller blandinger av disse kildene, per porsjonsenhet. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 3 g betaglukaner fra havre, havrekli, bygg, byggkli eller blandinger av disse betaglukanene. 2009; 7(9): ;9(6): , 755, 757, 801, 1465, , 1299 Betaglukaner fra havre og bygg Inntak av betaglukaner fra havre eller bygg som del av et måltid bidrar til å begrense blodsukkerøkningen etter måltidet en kan brukes bare om næringsmidler som inneholder minst 4 g betaglukaner fra havre eller bygg per 30 g tilgjengelige karbohydrater per porsjonsenhet som del av et måltid. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved å innta betaglukanene fra havre eller bygg som del av et måltid. 2011;9(6): , 824 Betain Betain bidrar til normal omsetning av homocystein en kan brukes bare om næringsmidler som minst inneholder 500 g betain per porsjonsenhet. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 1,5 g betanin. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at et daglig inntak av over 4 g kan gi en vesentlig økning i kolesterolnivået i blodet. 2011;9(4): Biotin Biotin bidrar til normal energiomsetning kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 117

7 3 Biotin Biotin bidrar til nervesystemets normale funksjon kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Biotin Biotin bidrar til normal omsetning av makronæringsstoffer kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 114, 117, 4661 Biotin Biotin bidrar til normal psykologisk funksjon kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Biotin Biotin bidrar til å opprettholde normalt hår kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 121, 2876 Biotin Biotin bidrar til å opprettholde normale slimhinner kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9):

8 4 Biotin Biotin bidrar til å opprettholde normal hud kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 121 Kalsium Kalsium bidrar til normal blodlevring kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 236 Kalsium Kalsium bidrar til normal energiomsetning kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Kalsium Kalsium bidrar til normal muskelfunksjon kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 230, 235 Kalsium Kalsium bidrar til normal nevrotransmisjon kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 230, 235

9 5 Kalsium Kalsium bidrar til at fordøyelsesenzymer fungerer normalt kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Kalsium Kalsium spiller en rolle i celledelings- og cellespesialiseringsprosessen kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Kalsium Kalsium bidrar til å opprettholde normale knokler kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ; 7(9): ;8(10): ;9(6): , 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, Kalsium Kalsium bidrar til å opprettholde normale tenner kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): ;9(6): , 230, 231, 2731, 3099, 3155, 4311, 4312, Karbohydratelektrolyttløsninger Karbohydratelektrolyttløsninger bidrar til å opprettholde utholdenhetsprestasjonen under langvarig utholdenhetstre- For at påstanden skal kunne brukes, må karbohydratelektrolyttløsningen inneholde kcal/l fra karbohydrater, og minst 75 % av energien må komme fra karbohydrater som gir en høy glykemisk respons, som glukose, glukosepolymerer og sukrose. I tillegg må disse drikkene inneholde mellom 20 mmol/l 2011;9(6): , 469

10 6 ning (460 mg/l) og 50 mmol/l (1,150 mg/l) natrium og ha en osmolalitet på mellom mosm/kg vann. Karbohydratelektrolyttløsninger Karbohydratelektrolyttløsninger forbedrer opptaket av vann under fysisk trening For at påstanden skal kunne brukes, må karbohydratelektrolyttløsningen inneholde kcal/l fra karbohydrater, og minst 75 % av energien må komme fra karbohydrater som gir en høy glykemisk respons, som glukose, glukosepolymerer og sukrose. I tillegg må disse drikkene inneholde mellom 20 mmol/l (460 mg/l) og 50 mmol/l (1,150 mg/l) natrium og ha en osmolalitet på mellom mosm/kg vann. 2011;9(6): , 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309 Kitosan Kitosan bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet en kan brukes bare om næringsmidler som gir et daglig inntak av 3 g kitosan. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 3 g kitosan. 2011;9(6): Klorid Klorid bidrar til normal fordøyelse ved å produsere saltsyre i magen kilde til klorid i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ en kan ikke brukes om klorid fra kilden natriumklorid 2010;8(10): Kolin Kolin bidrar til normal homocysteinomsetning en kan brukes bare om næringsmidler som minst inneholder 82,5 mg kolin per 100 g eller 100 ml eller per porsjon næringsmiddel. 2011;9(4):

11 7 Kolin Kolin bidrar til normal lipidomsetning en kan brukes bare om næringsmidler som minst inneholder 82,5 mg kolin per 100 g eller 100 ml eller per porsjon næringsmiddel. 2011;9(4): Kolin Kolin bidrar til å opprettholde normal leverfunksjon en kan brukes bare om næringsmidler som minst inneholder 82,5 mg kolin per 100 g eller 100 ml eller per porsjon næringsmiddel. 2011;9(4): ;9(6): , 1633 Krom Krom bidrar til normal omsetning av makronæringsstoffer kilde til trivalent krom i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2010;8(10): , 401, 4665, 4666, 4667 Krom Krom bidrar til å opprettholde normalt blodsukkernivå kilde til trivalent krom i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2010;8(10): ;9(6): , Kobber Kobber bidrar til å opprettholde normalt bindevev kilde til kobber i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 271, 1722

12 8 Kobber Kobber bidrar til normal energiomsetning kilde til kobber i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;9(4): , 1729 Kobber Kobber bidrar til nervesystemets normale funksjon kilde til kobber i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;9(4): , 1723 Kobber Kobber bidrar til normal hårpigmentering kilde til kobber i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 1724 Kobber Kobber bidrar til normal transport av jern i kroppen kilde til kobber i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 270, 1727

13 9 Kobber Kobber bidrar til normal hudpigmentering kilde til kobber i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 1724 Kobber Kobber bidrar til immunsystemets normale funksjon kilde til kobber i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;9(4): , 1725 Kobber Kobber bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress kilde til kobber i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 1726 Kreatin Kreatin øker den fysiske prestasjonen under gjentatte kraftanstrengelser under kortvarig, høyintensiv trening en kan brukes bare om næringsmidler som gir et daglig inntak av 3 g kreatin. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 3 g kreatin. en kan brukes bare for næringsmidler ment for voksne som driver høyintensiv trening 2011;9(7): , 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924 Dokosaheksaensyre (DHA) DHA bidrar til å opprettholde normal hjernefunksjon en kan brukes bare om næringsmidler som inneholder minst 40 mg DHA per 100 g og per 100 kcal/l. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 250 mg DHA. 2010;8(10): ;9(4): , 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510,

14 10 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294 Dokosaheksaensyre (DHA) DHA bidrar til å opprettholde normalt syn en kan brukes bare om næringsmidler som inneholder minst 40 mg DHA per 100 g og per 100 kcal/l. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 250 mg DHA. 2010;8(10): ;9(4): , 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294 Eikosapentaensyre og dokosaheksaensyre (EPA/DHA) EPA og DHA bidrar til hjertets normale funksjon kilde til EPA og DHA i henhold til påstanden KILDE TIL OMEGA 3-FETTSYRER i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 250 mg EPA og DHA. 2010;8(10): ;9(4): , 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360 Fluorid Fluorid bidrar til å opprettholde tannmineraliseringen kilde til fluorid i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 276, 338, 4238, Folat Folat bidrar til vevsdannelse hos gravide kilde til folat i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9):

15 11 Folat Folat bidrar til normal aminosyresyntese kilde til folat i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): , 2881 Folat Folat bidrar til normal bloddannelse kilde til folat i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Folat Folat bidrar til normal homocysteinomsetning kilde til folat i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Folat Folat bidrar til normal psykologisk funksjon kilde til folat i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): , 85, 86, 88

16 12 Folat Folat bidrar til immunsystemets normale funksjon kilde til folat i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Folat Folat bidrar til å redusere tretthet og utmattelse kilde til folat i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Folat Folat spiller en rolle i celledelingsprosessen kilde til folat i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 195, 2881 Næringsmidler med lavt eller redusert innhold av mettede fettsyrer Å redusere inntaket av mettede fettsyrer bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet en kan brukes bare om næringsmidler som minst har et lavt innhold av mettede fettsyrer i henhold til påstanden LAVT INNHOLD AV METTET FETT eller redusert innhold av mettede fettsyrer i henhold til påstanden 2011;9(4): , 671, 4332 REDUSERT INNHOLD AV [NAVN PÅ NÆRINGSSTOFF] i vedlegget til

17 13 Næringsmidler med lavt eller redusert innhold av natrium Å redusere inntaket av natrium bidrar til å opprettholde normalt blodtrykk en kan brukes bare om næringsmidler som minst har et lavt innhold av natrium/salt i henhold til påstanden LAVT INNHOLD AV NATRIUM/SALT eller redusert innhold av natrium/salt i henhold til påstanden 2011;9(6): , 705, 1148, 1178, 1185, 1420 REDUSERT INNHOLD AV [NAVN PÅ NÆRINGSSTOFF] i vedlegget til Glukomannan (konjacglukomannan) Glukomannan bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet en kan brukes bare om næringsmidler som gir et daglig inntak av 4 g glukomannan. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 4 g glukomannan. Personer med svelgevansker skal advares om kvelningsfare ved inntak med utilstrekkelige mengder væske og 2009; 7(9): ;8(10): , 1560, 3100, 3217 skal anbefales å innta stoffet med rikelige mengder væske for å sikre at det når magen. Glukomannan (konjacglukomannan) Glukomannan bidrar til vekttap i forbindelse med inntak av energibegrenset kost en kan brukes bare om næringsmidler som inneholder 1 g glukomannan per porsjonsenhet. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 3 g glukomannan i tre doser à 1 g, sammen med 1 2 glass vann før måltid og i forbindelse med energiredusert kost. Personer med svelgevansker skal advares om kvelningsfare ved inntak med utilstrekkelige mengder væske og skal anbefales å innta stoffet med rikelige mengder væske for å sikre at det når magen. 2010;8(10): , 1556, 3725,

18 14 Guarkjernemel Guarkjernemel bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet en kan brukes bare om næringsmidler som gir et daglig inntak av 10 g guarkjernemel. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 10 g guarkjernemel. Personer med svelgevansker skal advares om kvelningsfare ved inntak med utilstrekkelige mengder væske og 2010;8(2): skal anbefales å innta stoffet med rikelige mengder væske for å sikre at det når magen. Hydroksypropylmetylcellu lose (HPMC) Inntak av hydroksypropylmetylcellulose sammen med et måltid bidrar til å begrense blodsukkerøkningen etter måltidet en kan brukes bare om næringsmidler som inneholder 4 g HPMC per porsjonsenhet som del av et måltid. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved å innta 4 g HPMC som del av et måltid. Personer med svelgevansker skal advares om kvelningsfare ved inntak med utilstrekkelige mengder væske og skal anbefales å ta inn stoffet med rikelige mengder væske for å sikre at det når magen. 2010;8(10): Hydroksypropylmetylcellu lose (HPMC) Hydroksypropylmetylcellulose bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet en kan brukes bare om næringsmidler som gir et daglig inntak av 5 g HPMC. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 5 g HPMC. Personer med svelgevansker skal advares om kvelningsfare ved inntak med utilstrekkelige mengder væske og 2010;8(10): skal anbefales å innta stoffet med rikelige mengder væske for å sikre at det når magen. Jod Jod bidrar til normal kognitiv funksjon kilde til jod i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10):

19 15 Jod Jod bidrar til normal energiomsetning kilde til jod i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 402 Jod Jod bidrar til nervesystemets normale funksjon kilde til jod i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Jod Jod bidrar til å opprettholde normal hud kilde til jod i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Jod Jod bidrar til normal produksjon av skjoldbruskhormoner og skjoldbruskkjertelens normale funksjon kilde til jod i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 1237 Jern Jern bidrar til en normal 2009; 7(9):

20 16 kognitiv funksjon kilde til jern i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ Jern Jern bidrar til normal energiomsetning kilde til jern i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 1589, 255 Jern Jern bidrar til normal dannelse av røde blodlegemer og hemoglobin kilde til jern i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 1589, 374, 2889 Jern Jern bidrar til normal transport av oksygen i kroppen kilde til jern i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 254, 256, 255 Jern Jern bidrar til immunsystemets normale funksjon kilde til jern i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 259

21 17 Jern Jern bidrar til å redusere tretthet og utmattelse kilde til jern i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): , 374, 2889 Jern Jern spiller en rolle i celledelingsprosessen kilde til jern i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Laktaseenzym Laktaseenzym forbedrer laktosenedbrytingen hos personer som har vansker med å bryte ned laktose en kan brukes bare om kosttilskudd med en minstedose på 4500 FCC-enheter (Food Chemicals Codex) sammen med en anvisning til målgruppen om at det bør inntas med alle måltider som inneholder laktose. Målgruppen skal også informeres om at laktosetoleranse varierer, og at de bør søke råd om kosttilskuddets funksjon i kostholdet. 2009; 7(9): ;9(6): , Laktulose Laktulose bidrar til å påskynde passasjen gjennom tarmen en kan brukes bare om næringsmidler som inneholder 10 g laktulose per porsjonsenhet. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved inntak av 10 g laktulose én gang daglig. 2010;8(10):

22 18 Linolsyre Linolsyre bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet en kan brukes bare om næringsmidler som inneholder minst 1,5 g linolsyre per 100 g og per 100 kcal/l. Forbrukerne skal opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak på 10 g linolsyre. 2009; 7(9): ;9(6): , 2899 Levende yoghurtkultur Levende kulturer i yoghurt og syrnet melk forbedrer nedbrytingen av laktose i produktet hos personer som har vansker med å fordøye laktose For at påstanden skal kunne brukes, må yoghurt eller syrnet melk inneholde minst 10 8 CFU (kolonidannende enheter) levende startkultur (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus og Streptococcus thermophilus) per gram. 2010;8(10): , 2976 Magnesium Magnesium bidrar til å redusere tretthet og utmattelse kilde til magnesium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2010;8(10): Magnesium Magnesium bidrar til elektrolyttbalansen kilde til magnesium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): Magnesium Magnesium bidrar til 2009; 7(9): , 247, 248

23 19 normal energiomsetning kilde til magnesium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til Magnesium Magnesium bidrar til nervesystemets normale funksjon kilde til magnesium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): Magnesium Magnesium bidrar til normal muskelfunksjon kilde til magnesium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): ;8(10): , 380, 3083 Magnesium Magnesium bidrar til normal proteinsyntese kilde til magnesium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): Magnesium Magnesium bidrar til normal psykologisk funksjon kilde til magnesium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN 2010;8(10): , 246

24 20 til Magnesium Magnesium bidrar til å opprettholde normale knokler kilde til magnesium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): Magnesium Magnesium bidrar til å opprettholde normale tenner kilde til magnesium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): Magnesium Magnesium spiller en rolle i celledelingsprosessen kilde til magnesium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): Mangan Mangan bidrar til normal energiomsetning kilde til mangan i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 405

25 21 Mangan Mangan bidrar til å opprettholde normale knokler kilde til mangan i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Mangan Mangan bidrar til normal dannelse av bindevev kilde til mangan i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Mangan Mangan bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress kilde til mangan i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Måltidserstatning for vektkontroll Å erstatte ett måltid per dag i en energiredusert kost med en måltidserstatning bidrar til å opprettholde vekten etter vekttap For at påstanden skal kunne brukes, må næringsmiddelet være i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i direktiv 96/8/EF for næringsmidler i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i nevnte direktiv. For å oppnå den påståtte virkningen bør ett måltid daglig erstattes med en måltidserstatning. 2010; 8(2): Måltidserstatning for vektkontroll Å erstatte to daglige måltider i en energiredusert kost med måltidserstatninger bidrar til vekttap. For at påstanden skal kunne brukes, må næringsmiddelet være i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i direktiv 96/8/EF for næringsmidler i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i nevnte direktiv. For å oppnå den påståtte virkningen bør to måltider daglig 2010; 8(2):

26 22 erstattes med en måltidserstatning. Kjøtt eller fisk Kjøtt eller fisk bidrar til opptaket av jern når det spises sammen med andre næringsmidler som inneholder jern en kan brukes bare om næringsmidler som inneholder minst 50 g kjøtt eller fisk per porsjonsenhet. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved å innta 50 g kjøtt eller fisk sammen med næringsmidler som inneholder ikke-hemjern. 2011;9(4): Melatonin Melatonin bidrar til å lindre den subjektive opplevelsen av jetlag en kan brukes bare om næringsmidler som minst inneholder 0,5 mg melatonin per porsjonsenhet. For at påstanden skal kunne brukes, må forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved å innta minst 0,5 mg melatonin ved leggetid den første reisedagen og deretter noen dager etter ankomst til reisemålet. 2010; 8(2): Melatonin Melatonin bidrar til å redusere innsovningstiden en kan brukes bare om næringsmidler som inneholder 1 mg melatonin per porsjonsenhet. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved å innta 1 mg melatonin ved leggetid. 2011;9(6): , 1780, 4080 Molybden Molybden bidrar til normal omsetning av svovelaminosyrer kilde til molybden i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10):

27 23 Monascus purpureus (rød gjæret ris) Monakolin K fra rød gjæret ris bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet en kan brukes bare om næringsmidler som gir et daglig inntak av 10 mg monakolin K fra rød gjæret ris. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 10 mg monakolin K fra preparater av rød gjæret ris. 2011;9(7): , 1700 Enumettede og/eller flerumettede fettsyrer Å erstatte mettet fett med umettet fett i kosten bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet [enumettede og flerumettede fettsyrer er umettet fett] en kan brukes bare om næringsmidler som er rike på umettede fettsyrer i henhold til påstanden RIK PÅ UMETTET FETT i vedlegget til 2011;9(4): ;9(6): , 1190, 1203, 2906, 2910, , 4335 Niacin Niacin bidrar til normal energiomsetning kilde til niacin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 49, 54, 51 Niacin Niacin bidrar til nervesystemets normale funksjon kilde til niacin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 53

28 24 Niacin Niacin bidrar til normal psykologisk funksjon kilde til niacin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Niacin Niacin bidrar til å opprettholde normale slimhinner kilde til niacin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 52, 4700 Niacin Niacin bidrar til å opprettholde normal hud kilde til niacin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 48, 50, 52, 4700 Niacin Niacin bidrar til å redusere tretthet og utmattelse kilde til niacin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Fiber av havre Fiber av havre bidrar til å øke avføringsvolumet en kan brukes bare om næringsmidler som er rike på slike fibrer i henhold til påstanden FIBERRIK i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/ ;9(6):

29 25 Oleinsyre Å erstatte mettede fettsyrer i kosthold med umettede fettsyrer bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet. Oleinsyre er et umettet fett. en kan brukes bare om næringsmidler som er rike på umettede fettsyrer i henhold til påstanden RIK PÅ UMETTET FETT i vedlegget til 2011;9(4): , 728, 729, 1302, 4334 Olivenolje-polyfenoler Olivenolje-polyfenoler bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot oksidativt stress en kan brukes bare om olivenolje som inneholder minst 5 mg hydroksytyrosol og derivater av dette (f.eks. oleuropeinkompleks og tyrosol) per 20 g olivenolje. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 20 g olivenolje. 2011;9(4): , 1638, 1639, 1696, 2865 Pantotensyre Pantotensyre bidrar til normal energiomsetning kilde til pantotensyre i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): , 59, 60, 64, 171, 172, 208 Pantotensyre Pantotensyre bidrar til normal syntese og omsetning av steroidhormoner, vitamin D og enkelte kilde til pantotensyre i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9):

30 26 nevrotransmittere Pantotensyre Pantotensyre bidrar til å redusere tretthet og utmattelse kilde til pantotensyre i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2010;8(10): Pantotensyre Pantotensyre bidrar til normal psykologisk funksjon kilde til pantotensyre i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): ;8(10): , 58 Pektiner Pektiner bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet en kan brukes bare om næringsmidler som gir et daglig inntak av 6 g pektiner. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 6 g pektiner. Personer med svelgevansker skal advares om kvelningsfare ved inntak med utilstrekkelige mengder væske og 2010;8(10): , 4236 skal anbefales å innta stoffet med rikelige mengder væske for å sikre at det når magen. Pektiner Inntak av pektiner sammen en kan brukes bare om næringsmidler som inneholder 10 g Personer med svelgevansker skal 2010;8(10):

31 27 med et måltid bidrar til å begrense blodsukkerøkningen etter måltidet pektiner per porsjonsenhet. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved å innta 10 g pektiner som del av et måltid. advares om kvelningsfare ved inntak med utilstrekkelige mengder væske og skal anbefales å innta stoffet med rikelige mengder væske for å sikre at det når magen. Fosfor Fosfor bidrar til normal energiomsetning kilde til fosfor i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 373 Fosfor Fosfor bidrar til cellemembranenes normale funksjon kilde til fosfor i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Fosfor Fosfor bidrar til å opprettholde normale knokler kilde til fosfor i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 327 Fosfor Fosfor bidrar til å opprettholde normale tenner kilde til fosfor i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 327

32 28 Fytosteroler og fytostanoler Fytosteroler/-stanoler bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 0,8 g fytosteroler/-stanoler. 2010;8(10): ;9(6): , 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, Kalium Kalium bidrar til nervesystemets normale funksjon kilde til kalium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010; 8(2): Kalium Kalium bidrar til normal muskelfunksjon kilde til kalium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010; 8(2): Kalium Kalium bidrar til å opprettholde normalt blodtrykk kilde til kalium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010; 8(2): Proteiner Proteiner bidrar til vekst i 2010;8(10): , 417, 593,

33 29 muskelmasse kilde til protein i henhold til påstanden PROTEINKILDE i vedlegget til 2011;9(6): , 595, Proteiner Proteiner bidrar til å opprettholde muskelmasse kilde til protein i henhold til påstanden PROTEINKILDE i vedlegget til 2010;8(10): ;9(6): , 417, 593, 594, 595, Proteiner Protein bidrar til å opprettholde normale knokler kilde til protein i henhold til påstanden PROTEINKILDE i vedlegget til 2010;8(10): ;9(6): Resistent stivelse Å erstatte fordøyelig stivelse med resistent stivelse i et måltid bidrar til å begrense blodsukkerøkningen etter måltidet en kan brukes bare om næringsmidler der fordøyelig stivelse er erstattet med resistent stivelse slik at det endelige innholdet av resistent stivelse er minst 14 % av samlet innhold av stivelse. 2011;9(4): Riboflavin (Vitamin B2) Riboflavin bidrar til normal energiomsetning kilde til riboflavin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): , 35, 36, 42

34 30 Riboflavin (Vitamin B2) Riboflavin bidrar til nervesystemets normale funksjon kilde til riboflavin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Riboflavin (Vitamin B2) Riboflavin bidrar til å opprettholde normale slimhinner kilde til riboflavin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Riboflavin (Vitamin B2) Riboflavin bidrar til å opprettholde normale røde blodlegemer kilde til riboflavin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Riboflavin (Vitamin B2) Riboflavin bidrar til å opprettholde normal hud kilde til riboflavin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): , 33 Riboflavin (Vitamin B2) Riboflavin bidrar til å opprettholde normalt syn kilde til riboflavin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Riboflavin Riboflavin bidrar til nor- 2010;8(10): , 37

35 31 (Vitamin B2) mal omsetning av jern kilde til riboflavin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ Riboflavin (Vitamin B2) Riboflavin bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress kilde til riboflavin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Riboflavin (Vitamin B2) Riboflavin bidrar til å redusere tretthet og utmattelse kilde til riboflavin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Rugfiber Rugfiber bidrar til normal tarmfunksjon en kan brukes bare om næringsmidler som er rike på slike fibrer i henhold til påstanden FIBERRIK i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/ ;9(6): Selen Selen bidrar til normal spermatogenese kilde til selen i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Selen Selen bidrar til å opprettholde normalt hår kilde til selen i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10):

36 32 Selen Selen bidrar til å opprettholde normale negler kilde til selen i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): Selen Selen bidrar til immunsystemets normale funksjon kilde til selen i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 1750 Selen Selen bidrar til skjoldbruskkjertelens normale funksjon kilde til selen i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10): ; 7(9): , 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293 Selen Selen bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress kilde til selen i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292 Sukkererstatninger, dvs. intense søtstoffer, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erytritol, sukralose og polydekstrose; D-tagatose Inntak av mat-/drikkevarer som inneholder <navn på sukkererstatning> i stedet for sukker 1 fører til lavere blodsukkerøkning etter For at påstanden skal kunne brukes, må sukker i næringsmidler være erstattet med sukkererstatninger, dvs. intense søtstoffer, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erytritol, sukralose eller polydekstrose eller en kombinasjon av disse, slik at sukkerinnholdet i næringsmiddelet er redusert med minst så mye 2011;9(4): ;9(6): , 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908,

37 33 og isomaltulose inntaket enn inntak av sukkerholdige mat- /drikkevarer som angitt i påstanden REDUSERT INNHOLD AV [NAVN PÅ NÆRINGSSTOFF] i vedlegg til Når det gjelder D-tagatose og isomaltulose skal de erstatte tilsvarende mengder andre sukkerarter i samme forhold som angitt i påstanden REDUSERT INNHOLD AV [NAVN PÅ NÆRINGSSTOFF] i vedlegg til Sukkererstatninger, dvs. intense søtstoffer, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erytritol, sukralose og polydekstrose; D-tagatose og isomaltulose Inntak av mat-/drikkevarer som inneholder <navn på sukkererstatning> i stedet for sukker 2, bidrar til å opprettholde tannmineraliseringen For at påstanden skal kunne brukes, skal sukker i et næringsmiddel (som senker plakk-ph til under 5,7) være erstattet med sukkererstatninger, dvs. intense søtstoffer, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erytritol, D-tagatose, isomaltulose, sukralose eller polydekstrose eller en kombinasjon av disse, i så store mengder at inntak av slike næringsmidler ikke senker plakk-ph til under 5,7 under inntak og i inntil 30 minutter etter inntak. 2011;9(4): ;9(6): , 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, , 1167, 1283 Sukkerfri tyggegummi Sukkerfri tyggegummi bidrar til å opprettholde tannmineraliseringen en kan brukes bare på tyggegummi som er i samsvar med vilkårene for bruk av ernæringspåstanden SUKKERFRI, som oppført i vedlegget til Forbrukerne skal opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved å tygge tyggegummien i minst 20 minutter etter inntak av mat eller drikke. 2009; 7(9): ;9(4): ;9(6): , , 562, 1181 Sukkerfri tyggegummi Sukkerfri tyggegummi bidrar til å nøytralisere plakksyrer en kan brukes bare på tyggegummi som er i samsvar med vilkårene for bruk av ernæringspåstanden SUKKERFRI, som oppført i vedlegget til 2009; 7(9): ;6(6): Forbrukerne skal opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved å tygge tyggegummien i minst 20 minutter etter inntak av mat

38 34 eller drikke. Sukkerfri tyggegummi Sukkerfri tyggegummi bidrar til å redusere munntørrhet en kan brukes bare på tyggegummi som er i samsvar med vilkårene for bruk av ernæringspåstanden SUKKERFRI, som oppført i vedlegget til 2009; 7(9): Forbrukerne skal opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved å tygge tyggegummien når munnen føles tørr. Sukkerfri tyggegummi med karbamid Sukkerfri tyggegummi med karbamid nøytraliserer plakksyrer mer effektivt enn sukkerfri tyggegummi uten karbamid en kan brukes bare på tyggegummi som er i samsvar med vilkårene for bruk av ernæringspåstanden SUKKERFRI, som oppført i vedlegget til For at påstanden skal kunne brukes, skal hver bit sukkerfri tyggegummi inneholde minst 20 mg karbamid. Forbrukerne skal opplyses om at tyggegummien bør tygges i minst 20 minutter etter inntak av mat eller drikke. 2011;9(4): Tiamin Tiamin bidrar til normal energiomsetning kilde til tiamin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 24, 28 Tiamin Tiamin bidrar til nervesystemets normale funksjon kilde til tiamin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): , 27 Tiamin Tiamin bidrar til normal psykologisk funksjon kilde til tiamin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2010;8(10):

39 35 Tiamin Tiamin bidrar til hjertets normale funksjon kilde til tiamin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Vitamin A Vitamin A bidrar til normal omsetning av jern kilde til vitamin A i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Vitamin A Vitamin A bidrar til å opprettholde normale slimhinner kilde til vitamin A i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 4702 Vitamin A Vitamin A bidrar til å opprettholde normal hud kilde til vitamin A i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 17, 4660, 4702 Vitamin A Vitamin A bidrar til å opprettholde normalt syn kilde til vitamin A i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;8(10): , 4239, 4701

40 36 Vitamin A Vitamin A bidrar til immunsystemets normale funksjon kilde til vitamin A i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): ;9(4): , 200, 1462 Vitamin A Vitamin A spiller en rolle i celledelingsprosessen kilde til vitamin A i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ 2009; 7(9): Vitamin B12 Vitamin B12 bidrar til normal energiomsetning kilde til vitamin B12 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): , 190 Vitamin B12 Vitamin B12 bidrar til nervesystemets normale funksjon kilde til vitamin B12 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2010;8(10): , 97, 98, 100, 102, 109 Vitamin B12 Vitamin B12 bidrar til normal homocysteinomsetning kilde til vitamin B12 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2010;8(10): , 103, 106 Vitamin B12 Vitamin B12 bidrar til normal psykologisk funksjon kilde til vitamin B12 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2010;8(10): , 97, 98, 100, 102, 109

41 37 Vitamin B12 Vitamin B12 bidrar til normal dannelse av røde blodlegemer kilde til vitamin B12 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): , 101 Vitamin B12 Vitamin B12 bidrar til immunsystemets normale funksjon kilde til vitamin B12 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): Vitamin B12 Vitamin B12 bidrar til å redusere tretthet og utmattelse kilde til vitamin B12 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2010;8(10): Vitamin B12 Vitamin B12 spiller en rolle i celledelingsprosessen kilde til vitamin B12 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): ;8(10): , 212 Vitamin B6 Vitamin B6 bidrar til normal cysteinsyntese kilde til vitamin B6 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2010;8(10):

42 38 Vitamin B6 Vitamin B6 bidrar til normal energiomsetning kilde til vitamin B6 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2010;8(10): , 214 Vitamin B6 Vitamin B6 bidrar til nervesystemets normale funksjon kilde til vitamin B6 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): Vitamin B6 Vitamin B6 bidrar til normal homocysteinomsetning kilde til vitamin B6 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2010;8(10): , 76, 199 Vitamin B6 Vitamin B6 bidrar til normal omsetning av protein og glykogen kilde til vitamin B6 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN til 2009; 7(9): , 70, 71 Vitamin B6 Vitamin B6 bidrar til normal psykologisk funk- kilde til vitamin B6 i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN 2010;8(10):

Formula 2 Multivitamin & mineraler kvinne

Formula 2 Multivitamin & mineraler kvinne PRODUKTPÅSTANDER Formula 2 Multivitamin & mineraler kvinne VIKTIGE PÅSTANDER Hormonaktivitet: Vitamin B6 bidrar til å regulere hormonell aktivitet. Energiomsetning: Vitamin B12 bidrar til en normal energiomsetning.

Detaljer

Formula 2 Multivitamin & mineraler mann

Formula 2 Multivitamin & mineraler mann PRODUKTPÅSTANDER Formula 2 Multivitamin & mineraler mann VIKTIGE PÅSTANDER Immunsystemet: Vitamin A og C bidrar til et normalt fungerende immunsystem. Muskelfunksjon: Magnesium bidrar til normal muskelfunksjon.

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0378.grbo OJ L 119/12, p. 9-11 COMMISSION REGULATION (EU) No 378/2012 of 3 May 2012 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk and

Detaljer

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2011 of 6 May 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to children

Detaljer

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 1025/2009 of 29 October 2009 refusing to authorise certain health claims made on food, other than those referring to the reduction of

Detaljer

NOR/309R0984.00T OJ L 984/09, p.13-14

NOR/309R0984.00T OJ L 984/09, p.13-14 NOR/309R0984.00T OJ L 984/09, p.13-14 COMMISSION REGULATION (EC) No 984/2009 of 21 October 2009 refusing to authorise certain health claims made on food, other than those referring to the reduction of

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010. av 22. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010. av 22. oktober 2010 Nr. 76/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010 2015/EØS/76/02 av 22. oktober 2010 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler

Detaljer

NOR/309R1167.00T OJ L 314/år, p. 29-31

NOR/309R1167.00T OJ L 314/år, p. 29-31 NOR/309R1167.00T OJ L 314/år, p. 29-31 COMMISSION REGULATION (EC) No 1167/2009 of 30 November 2009 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

NOR/310R0957.00T OJ L 279/10, p. 13-17

NOR/310R0957.00T OJ L 279/10, p. 13-17 NOR/310R0957.00T OJ L 279/10, p. 13-17 COMMISSION REGULATION (EU) No 957/2010 of 22 October 2010 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to

Detaljer

NOR/309R1024.00T OJ L 283/09, p. 22-29

NOR/309R1024.00T OJ L 283/09, p. 22-29 NOR/309R1024.00T OJ L 283/09, p. 22-29 Commission Regulation (EC) No 1024/2009 of 29 October 2009 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on food and referring to

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0063.irja OJ L 22/2013, p. 25-28 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 24 January 2013 adopting guidelines for the implementation of specific conditions for health claims laid down in Article 10

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 25.09.2017 nr. 1594 Forskrift om

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

Hva er mat? Om makronæringsstoffene, og hvor de blir av. Birger Svihus, professor i ernæring

Hva er mat? Om makronæringsstoffene, og hvor de blir av. Birger Svihus, professor i ernæring Hva er mat? Om makronæringsstoffene, og hvor de blir av Birger Svihus, professor i ernæring Zhang et al., 2006 Daglig minimumsbehov for næringsstoff (unntatt energi) Næringsstoff Minimumsbehov Vann, liter

Detaljer

NOR/311R0665.GGR OJ L 182/11, p. 5-7

NOR/311R0665.GGR OJ L 182/11, p. 5-7 NOR/311R0665.GGR OJ L 182/11, p. 5-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 665/2011 of 11 July 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Når kan en påstå at sjømat er sunt? Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Regelverksutfordringer for markedsføring av helse- og ernæringspåstander Merkebestemmelser Påstandsforordningen

Detaljer

NOR/311R0432.ggr OJ L 115/11, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2011 of 4 May 2011 refusing to authorise certain health claims made on foods,

NOR/311R0432.ggr OJ L 115/11, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2011 of 4 May 2011 refusing to authorise certain health claims made on foods, NOR/311R0432.ggr OJ L 115/11, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2011 of 4 May 2011 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease

Detaljer

NOR/311R1160.ggr OJ L 296/11, p. 26-28

NOR/311R1160.ggr OJ L 296/11, p. 26-28 NOR/311R1160.ggr OJ L 296/11, p. 26-28 COMMISSION REGULATION (EU) No 1160/2011of 14 November 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring

Detaljer

NOR/309R0983.00T OJ L 277/09, p. 3-12

NOR/309R0983.00T OJ L 277/09, p. 3-12 NOR/309R0983.00T OJ L 277/09, p. 3-12 Commission Regulation (EC) No 983/2009 of 21 October 2009 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on food and referring to

Detaljer

NOR/311R1170.ggr OJ L 299/11, p. 1-3

NOR/311R1170.ggr OJ L 299/11, p. 1-3 NOR/311R1170.ggr OJ L 299/11, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 1170/2011 of 16 November 2011 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk

Detaljer

LeanShake. Hovedfordeler: ZINZINO

LeanShake. Hovedfordeler: ZINZINO ZINZINO LeanShake Zinzino LeanShake er en god og næringsrik måltidserstatning beregnet for vektnedgang 1. Bruk den for å gå ned i vekt og bygge muskler 3, og samtidig tilføre kostfibre som er viktige for

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0333.irja OJ L 108/12, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all

Detaljer

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed additive for all animal species KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/61. KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 489/2012. av 8.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/61. KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 489/2012. av 8. 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/61 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 489/2012 2017/EØS/51/11 av 8. juni 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for anvendelse

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

NOR/310R0384.00T OJ L 113/10, p. 6-10

NOR/310R0384.00T OJ L 113/10, p. 6-10 NOR/310R0384.00T OJ L 113/10, p. 6-10 COMMISSION REGULATION (EU) No 384/2010 of 5 May 2010 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to the

Detaljer

NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16

NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16 NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16 COMMISSION REGULATION (EC) No 353/2008 of 18 April 2008 establishing implementing rules for applications for authorisation of health claims as provided for in Article

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0154.fral OJ L 50/14, p. 7-10 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 154/2014 of 19 February 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0208.fral OJ L 68 /13, p. 16-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 208/2013 of 11 March 2013 on traceability requirements for sprouts and seeds intended for the production of sprouts (UOFFISIELL

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008 Nr. 21/55 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF 2014/EØS/21/15 av 30. januar 2008 om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i europaparlaments-

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0519.tona OJ L 159/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 519/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1003/2014 of 18 September 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 1003/2014 of 18 September 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 1003/2014 of 18 September 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi)

Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi) Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi) 220911 Agenda Kort om påstandsforordningen Formål Hva er nytt med påstandsforordningen? Påstander

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0571.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2012 of 28 June 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

NOR/309R1170.00T OJ L 314/09, p. 36-42

NOR/309R1170.00T OJ L 314/09, p. 36-42 NOR/309R1170.00T OJ L 314/09, p. 36-42 Commission Regulation (EC) No 1170/2009 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of Council and Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament

Detaljer

Ernærings- og helsepåstander

Ernærings- og helsepåstander Ernærings- og helsepåstander -Når kan en påstå at sjømat er sunt? -Kan man si at sjømat er en god proteinkilde? Sjømatkonferansen i Bergen, 24. okt 2012 Ida Tidemann-Andersen Mattilsynet, RA, Seksjon forbrukerhensyn

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1134.jaeg OJ L 292/11, p. 1-3 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1134/2011 of 9 November 2011 concerning the nonrenewal of the approval of the active substance cinidon-ethyl, in accordance

Detaljer

Nr. 8/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1170/2009. av 30. november 2009

Nr. 8/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1170/2009. av 30. november 2009 Nr. 8/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1170/2009 2016/EØS/8/12 av 30. november 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF og europaparlaments-

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

NOR/314R0474.eltr OJ L 136/14, p. 19-22

NOR/314R0474.eltr OJ L 136/14, p. 19-22 NOR/314R0474.eltr OJ L 136/14, p. 19-22 COMMISSION REGULATION (EU) No 474/2014 of 8 May 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the composition of the feed additive monensin sodium

Detaljer

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2015/128238 Dato: 29.06.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Mattilsynet

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8 NOR/303R1304.00T OJ L 185/03, p. 6-8 Commission Regulation (EC) No 1304/2003 of 11 July 2003 on the procedure applied by the European Food Safety Authority to requests for scientific opinions referred

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 848/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0348.tona OJ L 108/13, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 348/2013 of 17 April 2013 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

NOR/311R1263.grbo OJ L 322/11, p. 3-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of

NOR/311R1263.grbo OJ L 322/11, p. 3-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of NOR/311R1263.grbo OJ L 322/11, p. 3-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri

Detaljer

Næringsstoffer i mat

Næringsstoffer i mat Næringsstoffer i mat 4 Behov Maten vi spiser skal dekke flere grunnleggende behov: 1. 2. 3. Energi Vitaminer Mineraler 4. Væske Energi: Vi har tre næringsstoffer som gir energi: Karbohydrat Fett Protein

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003 Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF 2006/EØS/15/10 av 16. mai 2003 om fastsettelse av listen over, grenseverdier for konsentrasjon av og krav

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1100.jaeg OJ L 285/11, p. 10-14 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1100/2011 of 31 October 2011 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of

Detaljer

Hvilken plass har melk og meieriprodukter i norske ungdommers kosthold?

Hvilken plass har melk og meieriprodukter i norske ungdommers kosthold? Hvilken plass har melk og meieriprodukter i norske ungdommers kosthold? Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) v/ Guro Waage Ernæringsrådgiver guro@melk.no Agenda Om Opplysningskontoret for

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 96/4/EF. av 16. februar 1996

KOMMISJONSDIREKTIV 96/4/EF. av 16. februar 1996 Nr. 31/53 KOMMISJONSDIREKTIV 96/4/EF 2001/EØS/31/10 av 16. februar 1996 om endring av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods

Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods NOR/306R1924.00T OJ L 404/06, p. 9-25 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2011/3/EU. av 17. januar 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2011/3/EU. av 17. januar 2011 Nr. 12/265 KOMMISJONSDIREKTIV 2011/3/EU 2016/EØS/12/20 av 17. januar 2011 om endring av direktiv 2008/128/EF om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler(*) EUROPAKOMMISJONEN

Detaljer

LeanShake. Hovedfordeler: ZINZINO

LeanShake. Hovedfordeler: ZINZINO ZINZINO LeanShake Zinzino LeanShake er en god og næringsrik måltidserstatning beregnet for vektnedgang 1. Bruk den for å gå ned i vekt og bygge muskler 3, og samtidig tilføre kostfibre som er viktige for

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0608.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 608/2012 of 6 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances denathonium

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0414.fral OJ L 125/13, p. 4-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation

Detaljer

Nr. 35/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 137/2011. av 16. februar 2011

Nr. 35/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 137/2011. av 16. februar 2011 Nr. 35/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2016 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 137/2011 2016/EØS/35/39 av 16. februar 2011 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

LeanShake. Hovedfordeler: ZINZINO

LeanShake. Hovedfordeler: ZINZINO ZINZINO LeanShake Zinzino LeanShake er en deilig og næringsrik måltidserstatning beregnet for vektnedgang 1. Bruk den for å gå ned i vekt og bygge muskler 3, og oppnå mikrobiombalanse samtidig, for tarmhelsen.

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9 NOR/306R0507.00T OJ X 92/06, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 507/2006 of 29 March 2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation

Detaljer

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009 Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF 2015/EØS/25/23 av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (omarbeiding)(*)

Detaljer

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for animal feed as provided for in Directive 2002/32/EC of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0201.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 201/2013 of 8 March 2013 amending Implementing Regulations (EU) No 788/2011 and (EU) No 540/2011 as regards an extension of the uses for which

Detaljer

3omDAGEN er en konkretisering av myndighetenes kostråd om melk og meieriprodukter. Dagens kostråd om melk og meieriprodukter:

3omDAGEN er en konkretisering av myndighetenes kostråd om melk og meieriprodukter. Dagens kostråd om melk og meieriprodukter: Hva er 3 om dagen? 3omDAGEN er en konkretisering av myndighetenes kostråd om melk og meieriprodukter Dagens kostråd om melk og meieriprodukter: «La magre meieriprodukter være en del av det daglige kostholdet»

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0369.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 369/2012 of 27 April 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances blood

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0869.ohfo OJ L 257/12, p. 7-9 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 869/2012 of 24 September 2012 concerning the authorisation of thaumatin as a feed additive for all animal species (UOFFISIELL

Detaljer

I dette dokumentet finner du oversikt over relevant regelverk, veiledningen, samt en oversiktstabell over verdier som er gitt i veiledningen.

I dette dokumentet finner du oversikt over relevant regelverk, veiledningen, samt en oversiktstabell over verdier som er gitt i veiledningen. Matmerking Veiledningen til forordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, er utarbeidet i fellesskap av medlemsstatene i EU. Veilederen er ikke rettslig

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC)

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0607.alle OJ L 177/12, p. 16-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the

Detaljer