NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9"

Transkript

1 NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2011 of 6 May 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to children s development and health

2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 440/2011 av 6. mai 2011 om godkjenning og ikke-godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler med hensyn til barns utvikling og helse EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler( 1 ), særlig artikkel 17 nr. 3, og ut fra følgende betraktninger: (1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt, med mindre de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. (2) I forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsettes det også at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan sende søknader om godkjenning av helsepåstander til en medlemsstats vedkommende nasjonale myndighet. Den vedkommende nasjonale myndigheten skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt «myndigheten». (3) Etter å ha mottatt en søknad, skal myndigheten umiddelbart underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om søknaden, og avgi en uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. (4) Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstandene skal godkjennes, under hensyntagen til myndighetens uttalelse. Enhver beslutning om å endre listene over tillatte helsepåstander, skal omfatte de nærmere opplysningene nevnt i artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, herunder blant annet særlige bruksvilkår, dersom det er relevant. (5) De åtte uttalelsene omhandlet i denne forordning gjelder søknader om helsepåstander om virkningene av vesentlige fettsyrer på barns utvikling og helse, som omhandlet i artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006. (6) Etter tre søknader fra Mead Johnson & Company, inngitt 19. januar 2008 i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006, med anmodning om beskyttelse av eneretten til nitten undersøkelser, ble myndigheten bedt om å avgi tre uttalelser om helsepåstander med hensyn til virkningene av dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA) på utviklingen av synet (spørsmål nr. EFSA-Q ( 2 ), EFSA-Q ( 3 ) og EFSA-Q ( 4 )). De foreslåtte påstandene fra søkeren hadde følgende ordlyd: «DHA og ARA bidrar til optimal synsutvikling hos spedbarn og småbarn», «Lipil bidrar til optimal synsutvikling hos spedbarn og småbarn» og «Enfamil Premium bidrar til optimal synsutvikling hos spedbarn». I følge ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) EUT L 404 av , s. 9. The EFSA Journal (2009), 1003, s The EFSA Journal (2009), 941, s The EFSA Journal (2009), 1004, s. 1-8.

3 2 søkeren inneholder Lipil og Enfamil Premium DHA og ARA i bestemte mengder og forhold. (7) På grunnlag av de inngitte opplysningene fastslo myndigheten i sine uttalelser, som ble mottatt av Kommisjonen henholdsvis 13. februar og 23. mars 2009, at et årsaks- og virkningsforhold var blitt fastslått mellom inntaket av spedbarns- og tilskuddsblanding tilsatt DHA, og synsutviklingen hos spedbarn som enten ble ammet til de ble avvent, eller som hadde mottatt en DHA-anriket blanding med et DHA-innhold på 0,3 % av fettsyremengdene, fra de fødes til de avvennes. Myndigheten bemerket at den ikke kunne ha kommet fram til denne konklusjonen, uten å vurdere sju undersøkelser som søkeren hevdet å ha enerett til. Myndigheten fastslo videre at det ikke var fastslått et årsaks- og virkningsforhold mellom inntaket av ARA og den påståtte virkningen. (8) I myndighetens svar av 3. september 2009 til kommentarer mottatt i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006 og i myndighetens svar av 3. desember 2009 til Kommisjonens anmodning om råd, blant annet om søknadene omhandlet i spørsmål nr EFSA-Q , EFSA-Q og EFSA-Q , ble det fastslått at den påståtte virkningen kunne utvides til næringsmidler beregnet på spedbarn under avvenning, som definert i kommisjonsdirektiv 2006/125/EF( 1 ). Med forbehold for europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF( 2 ) og særdirektiver som får anvendelse på visse grupper av næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, bør en helsepåstand som gjenspeiler denne konklusjonen, og som ledsages av særlige bruksvilkår, følgelig anses for å være i samsvar kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, og den bør tas med i Unionens liste over tillatte påstander. (9) Etter å ha mottatt myndighetens uttalelser vedrørende søknadene omhandlet i spørsmål nr. EFSA-Q , EFSA-Q og EFSA-Q , henvendte Kommisjonen seg til søkeren på nytt for å få ytterligere klarhet i begrunnelsen med hensyn til de sju undersøkelsene som søkeren hevder å ha enerett til, og særlig med hensyn til «eneretten til å kunne henvise», som nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006. Alle begrunnede opplysninger fra søkeren er blitt vurdert. Ettersom alle de sju undersøkelsene var blitt offentliggjort før søknadene om godkjenning av helsepåstandene var innsendt, og med tanke på at et av målene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er å beskytte den investeringen som nyskapere gjør med å samle inn opplysninger og data for å underbygge en søknad i henhold til den nevnte forordningen, er beskyttelsen av dem ikke begrunnet og bør følgelig ikke innvilges. (10) Etter en søknad fra Merck Selbstmedikation GmbH, inngitt 16. januar 2008 i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning 1924/2006, ble myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand med hensyn til virkningene av DHA på synsutviklingen hos ufødte barn og diende spedbarn (spørsmål nr. EFSA-Q )( 3 ). Den foreslåtte påstanden fra søkeren hadde følgende ordlyd: «DHA er viktig for tidlig utvikling av øynene hos fostre (ufødte barn) og spedbarn. DHA-tilførsel gjennom moren bidrar til barnets synsutvikling». (11) På grunnlag av de inngitte opplysningene fastslo myndigheten i sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen 23. april 2009, at det ikke var tilstrekkelig bevis for å fastslå et årsaks- og virkningsforhold mellom inntak av DHA-tilskudd under graviditet og laktasjon, og synsutviklingen hos ufødte barn og diende spedbarn. (12) Etter en søknad fra Merck Selbstmedikation GmbH, inngitt 16. januar 2008 i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning 1924/2006, ble myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand med hensyn til virkningene av DHA på den kognitive utvikling (spørsmål nr. EFSA-Q )( 4 ). Den foreslåtte påstanden fra søkeren hadde følgende ordlyd: «DHA er viktig for tidlig utvikling av hjernen hos fostre (ufødte barn) og spedbarn. DHA-tilførsel gjennom moren bidrar til barnets kognitive utvikling». (13) På grunnlag av de inngitte opplysningene fastslo myndigheten i sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen 23. april 2009, at ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) EUT L 339 av , s. 16. EUT L 124 av , s. 21. The EFSA Journal (2009), 1006, s The EFSA Journal (2009), 1007, s

4 3 det ikke var tilstrekkelig bevis for å fastslå et årsaks- og virkningsforhold mellom inntak av DHA-tilskudd under graviditet og laktasjon, og kognitiv utvikling hos ufødte barn og diende spedbarn. (14) I myndighetens svar av 4. august 2009 til kommentarer mottatt i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006 og i myndighetens svar av 3. desember 2009 til en anmodning fra Kommisjonen om råd, blant annet om søknadene omhandlet i spørsmål nr. EFSA-Q og EFSA-Q , ble det imidlertid fastslått at ettersom DHA er en langkjedet flerumettet fettsyre med en viktig strukturell og funksjonell rolle, kan den bidra til normal utvikling av hjernen og til normal utvikling av øynene hos fostre og diende spedbarn. Det ble videre klargjort at DHA for det meste tilføres diende spedbarn via brystmelken, der DHA-konsentrasjonen avhenger av både morens inntak av DHA gjennom kosten og av morens DHA-reserver. Helsepåstander som gjenspeiler disse konklusjonene, og som ledsages av særlige bruksvilkår, bør følgelig anses for å være i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, og de bør tas med i Unionens liste over tillatte påstander. (15) I artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsettes det at en uttalelse til fordel for en godkjenning av en helsepåstand bør inneholde visse nærmere opplysninger. De nevnte nærmere opplysningene bør følgelig angis i vedlegget til denne forordning for den påstanden som godkjennes, og bør, dersom det er relevant, omfatte påstandens reviderte ordlyd, særlige bruksvilkår i forbindelse med påstanden og eventuelt bruksvilkår eller bruksrestriksjoner for næringsmiddelet og/eller en tilleggsangivelse eller en tilleggsadvarsel, i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 1924/2006 og i tråd med uttalelsene fra myndigheten. (16) Et av målene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er å sikre at helsepåstander er sanne, klare, pålitelige og nyttige for forbrukeren, og at deres ordlyd og utforming vurderes på denne bakgrunn. Dersom ordlyden i påstander har den samme betydning for forbrukerne som en godkjent helsepåstand, fordi de viser samme forhold mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en av dets bestanddeler, og helsen, bør de derfor omfattes av de samme bruksvilkårene som er angitt i vedlegget til denne forordning. (17) Etter tre søknader fra Mead Johnson & Company, inngitt 19. januar 2008 i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble myndigheten bedt om å avgi tre uttalelser om helsepåstander med hensyn til virkningene av DHA og ARA på utviklingen av hjernen (spørsmål nr. EFSA-Q ( 1 ), EFSA-Q ( 2 ) og EFSA-Q ( 3 )). De foreslåtte påstandene fra søkeren hadde følgende ordlyd: «DHA og ARA bidrar til optimal utvikling av hjernen hos spedbarn og småbarn», «Lipil bidrar til optimal utvikling av hjernen hos spedbarn og småbarn» og «Enfamil Premium bidrar til optimal utvikling av hjernen hos spedbarn». I følge søkeren inneholder Lipil og Enfamil Premium DHA og ARA i bestemte mengder og forhold. (18) På grunnlag av de inngitte opplysningene fastslo myndigheten i sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen 23. mars 2009, at det ikke var tilstrekkelig bevis for å fastslå et årsaks- og virkningsforhold mellom inntak av henholdsvis DHA og ARA, Lipil og Enfamil Premium, og den påståtte virkningen. (19) I myndighetens svar av 3. september 2009 til kommentarer mottatt i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006 og i myndighetens svar av 3. desember 2009 til en anmodning fra Kommisjonen om råd, blant annet om søknadene omhandlet i spørsmål nr. EFSA-Q , EFSA-Q og EFSA-Q , ble det fastslått at ettersom DHA er en langkjedet flerumettet fettsyre med en viktig strukturell og funksjonell rolle, kan den bidra til normal utvikling av hjernen hos fostre, spedbarn og småbarn. Kommisjonen og medlemsstatene vurderte derfor om en helsepåstand som gjenspeiler denne ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) The EFSA Journal (2009), 1000, s The EFSA Journal (2009), 1001, s The EFSA Journal (2009), 1002, s. 1-8.

5 4 konklusjonen bør godkjennes. På grunnlag av de inngitte opplysningene i de tre søknadene og gjeldende vitenskapelig kunnskap kunne ikke myndigheten gi konkrete råd om de hensiktsmessige bruksvilkårene som bør ledsage denne helsepåstanden. Ettersom den risikohåndterende instansen ikke kunne fastsette særlige bruksvilkår i samsvar med artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, og gitt at mangelen på slike særlige bruksvilkår betyr at nyttevirkningen av produktet ikke kan garanteres, som er det samme som å villede forbrukeren, bør denne helsepåstanden følgelig ikke tas med i listen over tillatte helsepåstander. (20) Kommentarene fra søkerne og offentligheten, mottatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble vurdert da tiltakene fastsatt i denne forordning ble iverksatt. Kommisjonen tok også hensyn til alle de relevante rådene fra myndigheten, herunder uttalelser om merking av referanseverdiene for inntak av flerumettede n-3 og n-6 fettsyrer (spørsmål nr. EFSA-Q ( 1 )), og om referanseverdiene for fettholdig kost, herunder mettede fettsyrer, flerumettede fettsyrer, en-umettede fettsyrer, transfettsyrer og kolesterol (spørsmål nr. EFSA-Q ( 2 )). (21) I samsvar med artikkel 28 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006, kan helsepåstander som omhandles i forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav b), og som ikke er godkjent ved en beslutning i henhold til artikkel 17 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006, fortsatt brukes i seks måneder etter at denne forordning er vedtatt, forutsatt at søknad ble sendt før 19. januar Overgangsperioden fastsatt i nevnte artikkel får følgelig anvendelse på helsepåstander som er oppført i vedlegg II til denne forordning. (22) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg dem VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 1. Næringsmidler på markedet i Den europeiske union kan gjøres til gjenstand for helsepåstandene oppført i vedlegg I til denne forordning i samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegget. 2. Helsepåstandene omhandlet i nr. 1 skal tas med i Unionens liste over tillatte påstander nevnt i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. Artikkel 2 1. Helsepåstandene oppført i vedlegg II til denne forordning skal ikke tas med i Unionens liste over tillatte påstander, som fastsatt i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/ De kan imidlertid fortsatt brukes i seks måneder etter at denne forordning er vedtatt. Artikkel 3 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 6. mai ( 1 ) ( 2 ) The EFSA Journal (2009), 1176, s The EFSA Journal (2010), 8 nr. 3, s

6 5 For Kommisjonen President JosÈ Manuel BARROSO

7 6 VEDLEGG I Tillatte helsepåstander Søknad Relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006 Søker Søkers adresse Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller næringsmiddelkategori Påstand Påstandens bruksvilkår Bruksvilkår og/eller bruksrestriksjoner for næringsmiddelet og/eller tilleggsangivelse eller tilleggsadvarsel EFSA-uttalelse Helsepåstand i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) med hensyn til barns utvikling og helse Mead Johnson & Company, 3 rue Joseph Monier-BP 325, Rueil-Malmaison Cedex, Frankrike Dokosaheksaensyre (DHA) Inntak av dokosaheksaensyre (DHA) Forbrukeren skal opplyses om at nyttevirkningen bidrar til normal synsutvikling hos oppnås med et daglig inntak av DHA på 100 mg. spedbarn som er inntil 12 måneder Når påstanden brukes om tilskuddsblandinger, gamle. skal næringsmiddelet ha et DHA-innhold på minst 0,3 % av de totale fettsyremengdene. Q , Q , Q Helsepåstand i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) med hensyn til barns utvikling og helse Merck Selbstmedikation GmbH, Roesslerstrasse 96, Darmstadt, Tyskland Dokosaheksaensyre (DHA) Mors inntak av dokosaheksaensyre Gravide kvinner og kvinner i laktasjon skal (DHA) bidrar til normal utvikling av opplyses om at nyttevirkningen oppnås med et øynene hos fostre og diende daglig inntak av DHA på 200 mg i tillegg til det spedbarn. anbefalte daglige inntaket av omega-3 fettsyrer for voksne, dvs. 250 mg DHA eikosapentaensyre (EPA). Påstanden kan bare brukes om næringsmidler som gir et daglig inntak på minst 200 mg DHA. Q Helsepåstand i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) med hensyn til barns utvikling og helse Merck Selbstmedikation GmbH, Roesslerstrasse 96, Darmstadt, Tyskland Dokosaheksaensyre (DHA) Mors inntak av dokosaheksaensyre Gravide kvinner og kvinner i laktasjon skal (DHA) bidrar til normal utvikling av opplyses om at nyttevirkningen oppnås med et hjernen hos fostre og diende daglig inntak av DHA på 200 mg i tillegg til det spedbarn. anbefalte daglige inntaket av omega-3 fettsyrer for voksne, dvs. 250 mg DHA og EPA. Påstanden kan bare brukes om næringsmidler som gir et daglig inntak på minst 200 mg DHA. Q VEDLEGG II Avviste helsepåstander

8 7 Søknad Relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006 Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller næringsmiddelkategori Påstand EFSA-uttalelse Helsepåstand i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) med hensyn til barns utvikling og helse Dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA) Dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA) bidrar til optimal utvikling av hjernen hos spedbarn og småbarn. Q Helsepåstand i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) med hensyn til barns utvikling og helse Lipil Lipil bidrar til optimal utvikling av hjernen hos spedbarn og småbarn. Q Helsepåstand i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) med hensyn til barns utvikling og helse Enfamil Premium Enfamil Premium bidrar til optimal utvikling av hjernen hos spedbarn og småbarn. Q

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

UOFFISIELL OVERSETTELSE

UOFFISIELL OVERSETTELSE NOR/312R0360.grk OJ L 114/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 360/2012 of 25 April 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 COMMISSION REGULATION (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF)

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF) Forskrift om endring av forskrift av 1. juni 2004 nr 922 om begrensning i bruk av helseog miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.2005

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2007. av 20. juni 2007

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2007. av 20. juni 2007 Nr. 16/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2007 2012/EØS/16/10 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43

NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43 NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43 Commission Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/25/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 25 22. årgang 30.4.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0290.grk OJ L 100/12, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 290/2012 of 30 March 2012 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 E-16/14-19 RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 36 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 36 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/36/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 36 22. årgang 25.6.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 885/2009 av 25. september

Detaljer

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional 389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional education and training of at least three years' duration

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting that Regulation 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/140

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/11/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 11 21. årgang 20.2.2014 Kommisjonsforordning (EF) nr. 755/2008 av 31. juli 2008

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 294/2008/EF. av 11.

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 294/2008/EF. av 11. 19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/177 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 294/2008/EF 2013/EØS/73/28 av 11. mars 2008 om opprettelse av Det europeiske institutt

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311L0097.tona OJ L 328/2011, p. 49-52 COUNCIL DIRECTIVE 2011/97/EU of 5 December 2011 amending Directive 1999/31/EC as regards specific criteria for the storage of metallic mercury considered as waste

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 23 15. årgang 24.4.2008 2008/EØS/23/01 2008/EØS/23/02 2008/EØS/23/03 2008/EØS/23/04

Detaljer