Del I - arbeidsreglement for folkevalde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del I - arbeidsreglement for folkevalde"

Transkript

1 Del I - arbeidsreglement for folkevalde 1. Kommunestyret 1.1 Val og samansetjing Kommunestyret har 17 medlemar med varamedlemar. Medlemane vert valde av dei innbyggjarane i kommunen som har røysterett etter reglar fastsett i lov, jf. kommunelova 7, nr 1. Valet gjeld for fire år. Dersom ein medlem trer endeleg ut eller får varig forfall, trer varamedlem frå vedkomande gruppe inn i medlemen sin stad i den nummerorden vedkomande er vald, jf. kommunelova 16, nr 2. Rådmannen har møte- og talerett i kommunestyret sine møte; jf. kommunelova 23, nr 3. Rådmannen kan la seg bistå av andre frå administrasjonen dersom ordføraren eller kommunestyret ikkje set seg mot det og kan la andre møte på sine vegner. 1.2 Arbeidsområde Kommunestyret sitt mynde og arbeidsområde er gjort greie for i kapittel 2 i delegasjonsreglementet. 1.3 Saksgang Saker frå hovudutvala skal som hovudregel gå direkte til kommunestyret utan handsaming i formannskapet. Unnatak gjeld for årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplan. Dessutan saker frå hovudutvala som inneber endringar i føresetnadene i desse overordna dokumenta eller der ein på annan måte legg opp til vedtak av vesentleg prinsipiell rekkevidde. Ordføraren er ansvarleg for å vurdere om sakene skal gå direkte frå hovudutvala til kommunestyret eller om dei bør gå via formannskapet. Saker som ein vil ha lagt fram for kommunestyret må vere komne inn til rådmannen innan ein frist som vert fastsett av formannskapet. Formannskapet kan fremje saker for kommunestyret fram til møtet er sett, så sant saka har kome på formannskapet si sakliste i samsvar med reglement for dette Formannskapet og utvala gjev tilråding til kommunestyret i samsvar med dette reglementet og vedteke delegasjonsreglement. Rådmannen har ansvaret for at sakene frå administrasjonen si side er forsvarleg utgreidd. Vidare har rådmannen ansvaret for at vedtaka vert sette i verk 1.4 Møteinnkalling Møte i kommunestyret vert halde etter ein møteplan som er vedteken av kommunestyret sjølv. Det vert elles halde møte i kommunestyret når ordføraren finn det naudsynt eller når minst 1/3 av medlemane krev det. Ordføraren set opp sakliste og kallar inn til møte i kommunestyret. Innkalling og sakliste skal kunngjerast på heimesida og vere tilgjengeleg elektronisk seinast 7 dagar før møtet. Varsel

2 om når sakene er klare skal sendast til kommunestyrerepresentantane og 1. vararepresentantar for kvart av partia. Saklista til møtet og andre dokument som er offentlege skal vere tilgjengelege for ålmenta og pressa på kommunen si heimeside seinast 7 dagar på førehand. Ikkje offentlege dokument skal leggjast i posthylla til medlemane minst 7 dagar på førehand. Medlemane skal varslast når dette er gjort. Ikkje offentlege dokument skal leverast til møteleiar for makulering når saka er ferdig handsama. 1.5 Møteplikt forfall Den som er vald som medlem av kommunestyret pliktar å delta i kommunestyret sine møte med mindre han/ho har lovleg forfall. Det skal gode grunnar til for at det kan vere tale om lovleg forfall (t.d. ferie, sjukdom, vektige velferdsgrunnar eller svært viktige gjeremål som ikkje kan utsetjast). Arbeidstakar har krav på fri frå arbeid i det omfanget dette er naudsynt på grunn av møteplikt i kommunale folkevalde organ. Kan ein kommunestyremedlem eller ein innkalla varamedlem ikkje møte på grunn av lovleg forfall, skal han/ho så snart som mogeleg gje melding om dette og om forfallsgrunnen til fellestenestene (ekspedisjonen) på rådhuset. Fellestenestene skal straks kalle inn varamedlem og samstundes melde ifrå til ordføraren om dette. 1.6 Møte i kommunestyret Møteleiing Møta i kommunestyret vert leia av ordføraren, eller varaordføraren i ordføraren sitt fråvere. Har ordføraren eller varaordføraren forfall, vert det valt ein settevaraordførar ved fleirtalsval. Har begge forfall, vert det valt både setteordførar og settevaraordførar ved fleirtalsval. På den tida som er fastsett ropar ordføraren opp dei som er med i kommunestyret og dei varamedlemane som skal vere i staden for dei som ikkje møter. Er det lovlege minstetalet til stades og det ikkje er vektige merknader til innkallinga, seier ordføraren kommunestyret for vedtaksført og møtet for lovleg sett. Etter dette kan ingen av kommunestyremedlemane gå ut av salen utan å melde frå til ordføraren fyrst. Den som kjem til etter opprop skal melde seg til ordføraren før vedkomande tek sete. Må nokon på grunn av lovleg forfall gå frå møtet før det er slutt, skal han/ho straks seie ifrå til ordføraren. Er varamedlem til stades eller kan ein kalla inn varamedlem, skal varamedlemen koma i staden for den som må gå i frå. Dersom varamedlem lovleg har teke sete i møtet, og den som han/ho møter for eller ein varamedlem lenger oppe på varamedlemslista kjem til møtet, skal den fyrstnemnde vere med i møtet til kommunestyret er ferdig med den saka som var under handsaming. Ordføraren skal syte for god orden i møtesalen og elles i bygningen. Han/ho skal syte for at talarane ikkje vert stoppa eller uroa frå nokon kant. I fall dei som høyrer på skiplar førehavingane, anten ved å syna misliking eller på annan måte, kan ordføraren vise ut anten alle eller nokre tilhøyrarar. Det same gjeld når dei elles syner framferd som er i strid med god orden. Teikningar, tabellar eller liknande må ikkje vere oppsette eller setjast opp i salen når det er møte utan at ordføraren eller kommunestyret gjev samtykke Møteprinsippet Kommunestyret gjer sine vedtak i møte. Kommunestyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemane er til stades og har avgjeve røyst i vedkomande sak.

3 Når ei sak skal avgjerast av eit anna organ enn kommunestyret, kan leiaren for organet avgjere å ta saka opp til behandling ved fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling. Dette kan likevel berre gjerast når det er påkravd å få avgjort saka før neste møte, og det anten ikkje er tid til å kalle saman til ekstraordinært møte eller saka ikkje er så viktig at dette må sjåast som nødvendig; jf. kommunelova Kommunestyret handsamar sakene som er ført opp på saklista i den rekkefylgja dei står oppført. Kommunestyret kan gjere vedtak om ei anna rekkefylgje. Er ei sak teken opp til handsaming, kan møtet ikkje avsluttast før saka eller utsetjing av saka er avgjort ved røysting. Kommunestyre kan med vanleg fleirtal vedta å utsetje realitetshandsaminga av ei sak på den utsende saklista. Det kan også treffe vedtak i ei sak som ikkje er oppført på saklista dersom ikkje ordføraren eller 1/3 av dei møtande medlemane set seg i mot dette. Vidare kan kommunestyret med vanleg fleirtal vedta at ei sak skal setjast opp på saklista til eit seinare møte Opne eller lukka møte Møta i kommunestyret vert haldne for opne dører. Dersom kommunestyret handsamar ei personalsak, dokument unnateke frå offentleg innsyn, er bunden av lovsett teieplikt eller kommunestyret av andre grunnar har gjort vedtak om det etter kommunelova 31, skal møtet likevel haldast for lukka dører. Dersom møteleiaren eller kommunestyret krev det, skal debatten om lukking av eit møte haldast i lukka møte. Avstemminga skal skje i åpent møte. Dersom det vert gjort vedtak om at eit møte skal haldast for lukka dører, skal avgjersla førast i møteboka og heimelen for avgjersla skal kome fram. Det same gjeld for avgjersle om at ein medlem av organet er inhabilt. Når det er vedteke at ei sak skal verta handsama for stengde dører, har dei som sit i kommunestyret og dei kommunale tenestemenn som er til stades plikt til å teie om drøftingane og om vedtak som vert gjorde, så langt ikkje noko anna er vedteke. Denne plikta varar til noko anna vert fastsett eller til grunnane for vedtaket om stengde dører har falle bort. Er det andre til stades når ei slik sak er føre, skal ordføraren krevje teiingslovnad av dei Ugildskap Avgjersle om ugildskap blir treft av kommunestyret. Har ein medlem reist spørsmål om ugildskap, kan vedkomande innleiingsvis seia si eiga meining om dette, men elles ikkje delta i drøftinga eller røystinga om spørsmålet. Er varamedlem innkalla, skal vedkomande ta plass i staden for og delta i drøfting og røysting om ugildskapsspørsmålet. Medlemane har plikt til å vurdere sin eigen inhabilitet og i god tid seie ifrå til fellestenestene om tilhøve som kan gjere dei inhabile. Beskjed til fellestenestene skal skje i så god tid at det er mogleg å kalle inn varamedlem Møtebok Det skal førast møtebok over tingingane i kommunestyret. Rådmannen har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for kommunestyret og føring og utsending av møtebøker. Ordføraren avgjer om nokon skal få utsegner innførde i møteboka. Kjem det motmæle mot avgjerda, skal kommunestyret avgjere spørsmålet. Etter møtet vert utskrift av møteboka lagt

4 ut på heimesida neste dag. Medlemane pliktar sjølve å lese igjennom møteboka og kome med eventuelle merknader til denne. Eit eksemplar av utskrifta vert oppbevart ved fellestenestene. Ordføraren peiker på påfølgjande kommunestyremøte ut to kommunestyremedlemar til å skrive under møteboka Ordskiftet Ordføraren skal lese opp det som saka er kalla i innkallinga. Ligg det føre tilråding i saka, skal han/ho lese tilrådinga og gje opplysning om meiningsskilnad hos dei som har gjeve tilrådinga og seie ifrå om dokument som har kome til etter at tilrådinga vart gjeve. Ordføraren greier ut om saka så langt han synest dette trengst. Ordføraren gjev så ordet fritt. Talarane får ordet i den rekkefylgje dei ber om det. Ber to eller fleire om ordet på same tid, fastset ordføraren rekkefylgja mellom dei. Før eller etter at ordskiftet har teke til i ei sak, kan kommunestyret vedta med 2/3 fleirtal kor mange minutt kvart innlegg skal vare. Med vanleg fleirtal kan det gjerast unnatak frå dette for leiarane av kvar av partigruppene i kommunestyret. Når kommunestyret meiner at saka er tilstrekkeleg drøfta, kan det gjere vedtak med 2/3 fleirtal om at ordskiftet skal vere slutt. Det er høve til replikk etter eit innlegg før den neste som står på talarlista får ordet. Den som ynskjer replikk, rekker to fingrar i veret medan talaren held sitt innlegg. Ein replikk skal vere svært kort og eit direkte tilsvar på talaren sitt innlegg. Ordføraren skal nøye sjå til at ein replikk ikkje vert eit eige innlegg. Kommunestyremedlemane skal når dei har ordet vende seg til ordføraren, ikkje til møtelyden eller andre einskildmedlemar. Dei skal halde seg nøye til saka eller til den delen av saka som ordskiftet gjeld og ordføraren skal sjå til at dette vert gjort. Det må ikkje seiast noko som er ei krenking mot møtelyden, mot nokon som ikkje er med i kommunestyret eller mot andre. Heller ikkje må nokon laga ståk eller uro som teikn på at ho likar eller ikkje likar noko. Bryt nokon ordensføresegnene i reglementet, skal ordføraren åtvare vedkomande to gonger om det trengst. Rettar vedkomande seg ikkje etter reglementet då heller, kan møtestyraren ta ordet frå han/henne eller la kommunestyret røyste over spørsmålet om utestenging frå resten av møtet. Ordføraren må ikkje stoppe nokon som har ordet utan når han må halde oppe dei føresegnene som er gjevne i reglementet, og når han vil rette mistydingar hos talaren. Vil ordføraren vere med i ordskiftet om saka med meir enn ei utgreiing i starten og det ikkje gjeld heilt korte innlegg, skal han gje frå seg møteleiinga til varaordføraren. Ein medlem som ynskjer ordet til dagsorden rekker ei hand i veret og seier til dagsorden. Denne medlemen får ordet utanom den oppsette talarlista. Til dagsorden kan ein medlem få ordet til å gjere framlegg om avgrensa taletid, ordskifteslutt, kome med innvendingar mot sakshandsamingsmåten eller gje opplysningar i samband med avviklinga av møtet. Den som får ordet til dagsorden får ei svært avgrensa taletid og får som regel ordet berre ein gong. Vedkomande medlem kan ikkje koma inn på realitetane i saka. Berre dei som er med i kommunestyret kan gjere framlegg. Framlegget skal leverast skriftleg til ordføraren. Eit framlegg kan gjevast munnleg når det går ut på at den saka som er føre skal utsetjast eller sendast til formannskapet eller til eit anna kommunalt organ. Eit skriftleg framlegg skal underskrivast av den som set det fram. Ordføraren skal lese opp framlegget. Framlegg til vedtak som er einskildvedtak etter forvaltningslova, skal innehalde grunngjeving.

5 1.6.7 Vedtak - røysting Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal av dei røyster som er avgjevne, dersom ikkje anna fylgjer av kommunelova. Ved likt tal røyster vert møteleiar si røyst avgjerande. Når ordskiftet er slutt, seier ordføraren ifrå om at saka er teken opp til røysting. Frå då av og til røystinga er gjort, må det ikkje vere meir ordskifte om saka eller gjerast nye framlegg. Det er heller ikkje høve til å ta opp nokon annan sak i denne tida. Rett til å røyste har berre dei som er med i kommunestyret og som er i salen på den tid saka vert teken opp til røysting. Dei kan ikkje gå ut av salen før røystinga er slutt og har plikt til å røyste. Er saka oppdelt, eller skal det røystast over meir enn eitt framlegg, gjer ordføraren framlegg om rekkefylgja i røystingane. Vert det ordskifte om dette, skal ordføraren sjå til at talarane held seg nøye til røystingsspørsmålet. Før dei røyster endeleg i ei sak, kan kommunestyret halda prøverøystingar som ikkje er bindande. Er den tilrådinga eller det framlegget det skal røystast over delt opp i postar eller paragrafar, bør dei fyrst røyste førebels over kvar post eller paragraf, og så med eller utan prøverøysting her og røyste over heile framlegget. Ved handsaming av økonomiplan eller årsbudsjett røyster kommunestyret ved den endelege røystinga over heile framlegget til økonomiplan eller årsbudsjett. Er det sett fram alternative framlegg og ingen av desse får fleirtal ved fyrste gongs røysting, skal ein deretter røyste alternativt over dei to framlegga som fekk flest røyster ved den fyrste røystinga. Røystinga skal gjerast på ein av desse måtane: a) At ordføraren ber om at dei som er i mot eit framlegg (eller for eitt av framlegga ved alternativ røysting), gjev røysteteikn ved å reise seg medan dei andre held seg i ro. Når ordføraren eller ein annan i møtelyden krev det, skal det haldast motrøysting såleis at dei som er for framlegget, reiser seg eller rekker opp handa. b) Med setlar utan underskrift. Ordføraren nemner opp to av dei som er med i kommunestyret til å telje opp røystene. Røystesetlane kan berre nyttast i slike høve dersom nokon av dei som skal røyste krev det. Ved skriftleg røysting er det høve til å røyste blankt. I visse høve kan ordføraren leggje opp til røysting ved stillteiande godkjenning, når ingen seier mot eit framlegg som møtestyraren set fram med spurnad om nokon har noko å seie i mot det. Val av leiar og nestleiar for folkevalde organ vert halde som fleirtalsval. Val av medlemar av nemnder vert halde som høvetalsval når minst ein medlem krev det og elles som fleirtalsval. Ved val og tilsetjingar kan kvar medlem krevje skriftleg røysting. Val og tilsetjingar vert elles handsama etter reglane i kommunelova Spørsmål og interpellasjonar Generelle reglar Kvar kommunestyremedlem kan setja fram førespurnader (spørsmål og interpellasjonar) til ordføraren i møtet, også om saker som ikkje står på saklista, jf. kommunelova 34, nr 2. Spørsmål og interpellasjonar skal meldast skriftleg til ordføraren minst 5 dagar før møtet. Skriftlege spørsmål og interpellasjonar innlevert innan fristen vert svart på av ordføraren før ein tek til på saklista.

6 Ein interpellasjon og det svaret som blir gjeve, skal delast ut til møtedeltakarane før møtet. Eit spørsmål vert svart på av ordføraren eller den han/ho peikar ut til å gje svar. Framlegg som vert gjort i høve spørsmål eller interpellasjonar kan kommunestyret ta opp til handsaming etter reglane i kapittel om handsaming av saker som ikkje står på saklista. Spørsmål blir nytta når nokon ønskjer svar på eit enkelt og konkret forhold. Interpellasjon blir nytta når nokon ønskjer å ta opp prinsipielle problemstillingar. Normalt skal ein avvise krav om interpellasjon dersom spørsmålet alt har fått si avklaring i inneverande valperiode eller alt er sett opp på kommunestyret sii sakliste. Ordføraren tek i første omgang stilling til om ein førespurnad kan godtakast som interpellasjon. Viss ikkje, skal han/ho tilby vedkomande å nytte spørsmålsforma. Dersom den som ønskjer å fremje interpellasjon ikkje godtek ordføraren si avgjerd, tek formannskapet stilling til saka. Kommunestyremøtet kan med verknad for eit seinare møte likevel avgjere at førespurnaden skal godtakast som interpellasjon. I open spørjetime kan spørsmåla stillast munnleg. Det blir sett av ein halv time til spørjetime før ein tek til på saklista på kvart kommunestyremøte. Handsaming av interpellasjonar Den som set fram og svarar på interpellasjonen kan maksimalt nytte 5 minutt kvar på å fremje og svare på interpellasjonen. Etter ordføraren sitt svar kan interpellanten og ordføraren få ordet 2 gonger kvar. Deretter blir det opna for ordskifte om saka. Ordskiftet bør ikkje vare over ein halv time. Ordføraren har høve til å kome med ein sluttmerknad etter at ordskiftet er ferdig. Handsaming av spørsmål Ved handsaming av spørsmål kan den som spør og ordføraren/den som svarar på vegne av ordføraren få ordet 2 gonger kvar. Taletid til spørsmål er avgrensa til 2 minutt og oppfølgingsspørsmål til 1 minutt. Tid til å svare er avgrensa til høvesvis 3 og 2 minutt. Ingen andre skal ha ordet. Organisering av open spørjetime For å få klarlagt aktuelle spørsmål og for å skaffe fram faktisk kunnskap om konkrete saker som vedkjem grupper av innbyggjarane eller som har generell interesse for alle innbyggjarane, kan det stillast spørsmål til ordføraren utan nærmare førebuing. Spørjar kan bruke inntil 2 minutt på spørsmålet og 1 minutt på replikk. Ordførar/den som svarar på vegne av ordføraren kan bruke inntil 2 minutt på svaret og 1 minutt på svarreplikk Ny førehaving av saker Når ei sak er avgjort kan ho ikkje takast opp att til ny førehaving i same valbolken om det ikkje seinare er kome til nye opplysningar eller nye tilhøve som er vesentlege for saka.

7

8 2. Andre folkevalde organ Utanom kommunestyret gjeld dette reglementet for fylgjande folkevalde organ i Balestrand kommune: - formannskapet - administrasjonsutvalet - klagenemnda - utval for oppvekst og omsorg - klientutvalet - utval for plan og utvikling - kontrollutvalet (sjå også eigne forskrifter) Formannskapet/utvalet vert nytta som felles nemning for dei ovannemnde folkevalde organa i dette reglementet. Ordføraren er leiar for møta i formannskapet og dei utvala som elles er personidentiske med formannskapet. For kontrollutvalet gjeld eigne forskrifter. Utover det som fylgjer av forskriftene skal dette reglementet nyttast så langt det passar. 2.1 Val og samansetjing Formannskapet Kommunestyret vel formannskap på 5 medlemar med varamedlemar frå medlemane av kommunestyret. Formannskapet er òg vald til desse oppgåvene: 1) Valstyre Formannskapet har funksjon som valstyre etter 16 i vallova. Dersom reglane om kjønnsbalanse ikkje er oppfylt, vert valstyret supplert med medlemar slik at kravet til kjønnsbalanse blir tilfredsstilt. 2) Finansutval Formannskapet er finansutval. I perioden frå budsjetthandsaminga tek til og fram til formannskapet legg økonomiplanen på høyring har gruppeleiarar frå parti som ikkje er representerte i formannskapet møte og forslagsrett i finansutvalet. Innkalling til og protokoll frå finansutvalet inngår som del av innkallinga til og protokoll frå møta i formannskapet. 3) Administrasjonsutval Formannskapet utgjer saman 2 representantar frå dei tillitsvalde administrasjonsutvalet.. 4) Klagenemnd Formannskapet er klagenemnd. Klagenemnda er kommunen sitt særskilte klageorgan i høve forvaltningslova 28 for einskildvedtak gjort av kommunalt forvaltningsorgan Utvala Kommunestyret vel utval på 5 medlemar med varamedlemar; jf. elles kommunelova 10 og 14. Kommunestyret vel kontrollutval på 3 medlemar med varamedlemar; jf. elles kommunelova 14 og 77. Minst ein av medlemane skal veljast blant kommunestyret sine medlemar. Utval for oppvekst og omsorg er også klientutval.

9 Rådmannen har møte- og talerett i formannskapet/utvalet sine møte med unnatak av kontrollutvalet. Rådmannen kan la seg bistå av andre frå administrasjonen dersom ordføraren/leiaren eller formannskapet/utvalet ikkje set seg mot det og kan la andre møte på sine vegner. 2.2 Møteinnkalling Ordføraren/leiaren set opp sakliste og kallar inn til møte i formannskapet/utvalet. Møte i formannskapet/utvalet vert halde etter ein møteplan som er vedteken av kommunestyret. Det vert elles halde møte i formannskapet/utvalet når ordføraren/leiaren finn det naudsynt eller når minst 1/3 av medlemane krev det. Innkalling og sakliste skal kunngjerast på heimesida og vere tilgjengeleg elektronisk seinast 7 dagar før møtet. Varsel om når sakene er klare skal sendast til utvalsmedlemane og 1. vararepresentantar for kvart av partia. Saklista til møtet og andre dokument som er offentlege skal vere tilgjengelege for ålmenta og pressa på kommunen si heimeside seinast 7 dagar på førehand. Ikkje offentlege dokument skal leggjast i posthylla til medlemane minst 7 dagar på førehand. Medlemane skal varslast når dette er gjort. Ikkje offentlege dokument skal leverast til møteleiar for makulering når saka er ferdig handsama. 2.3 Møteplikt forfall Den som er vald som medlem av eit folkevald organ pliktar å delta i organet sine møte, med mindre han/ho har lovleg forfall. Det skal gode grunnar til for at det kan vere tale om lovleg forfall (t.d. ferie, sjukdom, vektige velferdsgrunnar eller svært viktige gjeremål som ikkje kan utsetjast). Arbeidstakar har krav på fri frå arbeid i det omfanget dette er naudsynt på grunn av møteplikt i kommunale folkevalde organ. Kan ein formannskaps-/utvalsmedlem eller ein innkalla varamedlem ikkje møte på grunn av lovleg forfall, skal han/ho gje melding om dette og om forfallsgrunnen til servicetorget på rådhuset. Servicetorget skal straks kalle inn varamedlem og samstundes melde ifrå til ordføraren/utvalsleiaren om dette Det same skal servicetorget gjere når det er reist spørsmål om ein medlem er ugild i ei sak. 2.4 Saksgang Saker som gjeld formannskapet sitt arbeidsområde skal gå om formannskapet, som gjev tilråding til kommunestyret. Formannskapet/utvalet gjev tilråding til kommunestyret i samsvar med dette reglementet og vedteke delegasjonsreglement. Når det er saker som skal handsamast i begge utvala, avgjer ordføraren kva utval som skal ha hovudansvaret for saka. Rådmannen har ansvaret for at sakene er forsvarleg utgreidd, og gjev tilråding i sakene til formannskapet/utvalet. Vidare har rådmannen ansvaret for at vedtaka vert sette i verk. 2.5 Møte i formannskapet/utvalet Dei nærare reglane for gjennomføring av møte i kommunestyret, jf. kap.1.6, skal gjelde også for formannskapet/utvalet dersom ikkje spesielle omsyn tilseier noko anna.

10 2.6.1 Møteleiing Møta i formannskapet/utvalet vert leia av ordføraren/utvalsleiaren, eller varaordføraren /nestleiaren i ordføraren/leiaren sitt fråvær. Har begge forfall, vert det valt ein særskilt møteleiar ved fleirtalsval Møteprinsippet Formannskapet/utvalet gjer sine vedtak i møte. Formannskapet/utvalet er vedtaksført når minst halvparten av medlemane er til stades og har avgjeve røyst i vedkomande sak. Det er ikkje krav om skriftlege framlegg i formannskapet/utvalet. Ordføraren/leiaren kan bestemme at saker skal handsamast ved fjernmøte eller ved skriftleg sakshandsaming. Dette kan likevel berre gjerast når det er naudsynt å få avgjort saka før neste møte, og det anten ikkje er tid til å kalle saman til ekstraordinært møte, eller saka ikkje må sjåast på som så viktig at det er naudsynt med ekstraordinært møte. Formannskapet/utvalet kan med vanleg fleirtal vedta å utsetja realitetshandsaminga av ei sak på den utsende saklista. Det kan og treffa vedtak i sak som ikkje er oppført på saklista dersom ikkje ordføraren/leiaren eller 1/3 av dei møtande medlemane set seg i mot dette Opne eller lukka møte Møta i formannskapet/utvalet vert haldne for opne dører. Dersom formannskapet/utvalet handsamar ei personalsak, dokument unnateke frå offentleg innsyn, er bunden av lovsett teieplikt eller organet sjølv eller kommunestyret av andre grunnar har gjort vedtak om det etter kommunelova 31, skal møtet likevel haldast for lukka dører Møtebok Det skal førast møtebok over tingingane i formannskapet/utvalet. Rådmannen har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for formannskapet/utvalet og føring og utsending av møtebøker. Etter møtet vert utskrift av møteboka lagt ut på heimesida neste dag. Medlemane pliktar sjølve å lese igjennom møteboka og kome med eventuelle merknader til denne. Eit eksemplar av utskrifta vert oppbevart ved fellestenestene. Ordføraren/utvalsleiaren peiker på påfølgjande formannskaps-/utvalsmøte ut to medlemar til å skrive under møteboka Vedtak - røysting Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal av dei røyster som er avgjevne dersom ikkje anna fylgjer av kommunelova. Ved likt tal røyster vert ordførar/utvalsleiar si røyst avgjerande. Ved handsaming av økonomiplan eller årsbudsjett i formannskapet, røyster formannskapet ved den endelege røystinga over heile framlegget til økonomiplan eller årsbudsjett. Er det sett fram alternative framlegg og ingen av desse får fleirtal ved fyrste gongs røysting, skal ein deretter røyste alternativt over dei to framlegga som fekk flest røyster ved den fyrste røystinga. Ved val og tilsetjingar kan kvar medlem krevja skriftleg røysting. Val og tilsetjingar vert elles handsama etter reglane i kommunelova

11 2.6.6 Spørsmål Ein kvar medlem av formannskapet/utvalet kan rette førespurnader til ordføraren/leiaren i møtet, også om saker som ikkje står på saklista. Spørsmål som ikkje er innmeldt skriftleg skal det meldast frå om under merknader til saklista fyrst i møtet. Desse spørsmåla vert det høve til å ta opp etter at dei sakene som står på saklista har vorte handsama.

Reglement for kommunestyret, formannskap og hovudutval

Reglement for kommunestyret, formannskap og hovudutval Reglement for kommunestyret, formannskap og hovudutval Bø kommune Revidert 2015 Vedtatt i kommunestyret den 11.5.2015, sak 47/15 1 Kommunestyret 1 Møteplan Kommunestyret held møte etter oppsett møteplan

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Dok. ref. 16/591-2/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Reglementet gjeld for folkevalde organ så langt kommunestyret ikkje har vedteke

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER

MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER Side 1 av 8 MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP OG DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER Innhald: 1. Val og samansetjing 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling

Detaljer

POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE

POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 02.02.2017 For sakshandsaming i folkevalte organ gjeld reglane i kommunelova (KL) med følgjande utfyllande føresegner

Detaljer

RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE. Innhold

RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE. Innhold RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE Vedtekne i Granvin Heradsstyre 15.04.2015 Retningslinene er bygde på reglane i Kommunelova, Forvaltningslova og Offentlegheitslova. Innhold 1. Heradsstyret si samansetjing

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE Dok. ref. 16/591-3/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE Kommunestyret er kommunen sitt høgaste politiske organ og gjer vedtak på vegner

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE

MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE Innhald KAPITEL 1. MØTEREGLEMENT...2 1. FØREBUING TIL MØTET...2 1.1 KVEN DET GJELD FOR...2 1.2 INNKALLING TIL MØTE...2 1.3 MØTEPLIKT - FORFALL - VARAREPRESENTANTAR...2

Detaljer

REGLEMENT FOR VESTNES KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR VESTNES KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VESTNES KOMMUNESTYRE KOMMUNESTYRET - MYNDE OG OPPGÅVER Vestnes kommunestyre har 23 valde representantar og er det øvste styringsorganet i Vestnes kommune. Kommunestyret er oppretta i medhald

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab

VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab Vår ref 12/1351-21 13453/13 Etat/ avd. STA Saksbeh KJ Ark. 044 Dykkar ref. Dato 25.07.2013 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedteke i Kommunestyret 30.11.95 sak 86/95. Revidert

Detaljer

Reglement for formannskapet

Reglement for formannskapet FJALER KOMMUNE Reglement for formannskapet Vedteke av Fjaler kommunestyre 17.12.2012, sak 117/12 1. Samansetjing Formannskapet er samansett av 7 medlemer med varamedlemer. Kommunestyret vel sjølv medlemer

Detaljer

REGLEMENT FOR Utval for Levekår

REGLEMENT FOR Utval for Levekår REGLEMENT FOR Utval for Levekår 1. SAMANSETJING OG VAL Utvalet skal ha 7 medlemar inklusiv leiar og nestleiar. Medlemane og varamedlemane skal veljast blant medlemane i kommunestyret i samsvar med prinsipp

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR FAGUTVALA

MØTEREGLEMENT FOR FAGUTVALA Side 1 av 9 MØTEREGLEMENT FOR FAGUTVALA Innhald 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Rådgjevande funksjon 4. Høyringsinstans 5. Førebuing av saker 6. Innstillingsrett 7. Innkalling 8. Forfall

Detaljer

Reglement for fylkestinget Fastsett av fylkestinget i sak nr 26/95 og revidert i sak nr. xx/15

Reglement for fylkestinget Fastsett av fylkestinget i sak nr 26/95 og revidert i sak nr. xx/15 Reglement for fylkestinget Fastsett av fylkestinget i sak nr 26/95 og revidert i sak nr. xx/15 1 Val og samansetnad Fylkestinget har 31 medlemer med varamedlemer. Medlemene vert valde av dei innbyggjarane

Detaljer

REGLEMENT FOR HELSE- OPPVEKST OG KULTURUTVALET

REGLEMENT FOR HELSE- OPPVEKST OG KULTURUTVALET REGLEMENT FOR HELSE- OPPVEKST OG KULTURUTVALET 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER.... 3 6.

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Jfr. kommunelova 39 nr.1.

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Jfr. kommunelova 39 nr.1. SKODJE KOMMUNE Møtereglement for Skodje kommune Jfr. kommunelova 39 nr.1. INNHALD A. Felles møtereglement for folkevalde organ...3 B. Dialog som arbeidsform...7 C. Møtereglement for Skodje kommunestyre...8

Detaljer

Reglement for Seljord kommunestyre

Reglement for Seljord kommunestyre Seljord kommune Reglement for Seljord kommunestyre Vedtatt av kommunestyret Sak 12/16 1 Innhold 1. Medlemstalet... 4 2. Arbeidsområde... 4 3. Saksførebuing... 4 4. Innkalling til møte... 4 5. Utlegging

Detaljer

Reglement for kommunestyre

Reglement for kommunestyre Reglement for kommunestyre 1 Val og samansetting Kommunestyret har 21 medlemer med varamedlemer valde av dei røysteføre innbyggjarane i kommunen etter reglar fastsett i lov. Valet gjeld for den kommunale

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST

SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST 1 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET...3 1. VAL OG SAMANSETTING......3 2. MØTEPLAN OG MØTEPRINSIPP... 3 3. ARBEIDSOPPGÅVER/MYNDE......3 4. SAKSHANDSAMINGSREGLAR......4

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER.... 3 6. ANDRE DELTAKARAR I

Detaljer

REGLEMENT FOR VANYLVEN KOMMUNESTYRE (Vedteke i K-sak 77/95, 46/96, 50/04 og 15/06)

REGLEMENT FOR VANYLVEN KOMMUNESTYRE (Vedteke i K-sak 77/95, 46/96, 50/04 og 15/06) REGLEMENT FOR VANYLVEN KOMMUNESTYRE (Vedteke i K-sak 77/95, 46/96, 50/04 og 15/06) 1 KOMMUNESTYRET - MYNDE OG OPPGÅVER a. Vanylven kommunestyre har 21 valde representantar og er det øverste styringsorganet

Detaljer

Reglement for folkevalde organ. Vedtatt av fellesnemnda 6. september 2019

Reglement for folkevalde organ. Vedtatt av fellesnemnda 6. september 2019 Reglement for folkevalde organ Vedtatt av fellesnemnda 6. september 2019 Innhold Medlemstalet... 4 Arbeidsområde... 4 Saksførebuing... 4 Innkalling til møte... 4 Utlegging av dokument... 5 Forfall varamedlemer...

Detaljer

Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS )

Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS ) Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS 11.05.2017) 1. Val og samansetjing Ørskog kommunestyre skal ha 17 medlemmer med varamedlemmer 2. Mynde og oppgåver a) Ørskog kommunestyre skal handsame

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/3004-13 299/13 033 &00 SEN/SEN/WBD REGLEMENT KLEPP KOMMUNESTYRE

Detaljer

GENERELT MØTEREGLEMENT FOR STYRE, RÅD OG UTVAL

GENERELT MØTEREGLEMENT FOR STYRE, RÅD OG UTVAL GENERELT MØTEREGLEMENT FOR STYRE, RÅD OG UTVAL 1. Generelle reglar Generelt møtereglement for Hjelmeland kommune gjeld for kommunestyret, formanskapet, formannskapet som partssamansett utval, areal- og

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: 033 Saksnr.: 2016/114-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: Dato:

Seljord kommune Arkiv: 033 Saksnr.: 2016/114-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: Dato: Seljord kommune Arkiv: 033 Saksnr.: 2016/114-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 04.01.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 14.01.2016 Kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR MILJØ OG KOMMUNALTEKNIKK OG FAST UTVAL FOR PLANSAKER

REGLEMENT FOR MILJØ OG KOMMUNALTEKNIKK OG FAST UTVAL FOR PLANSAKER REGLEMENT FOR MILJØ OG KOMMUNALTEKNIKK OG FAST UTVAL FOR PLANSAKER 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER....

Detaljer

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret den 12.10.1995 med endring av 3 siste avsnitt i møte den 14.09.2000. For sakshandsaming i kommunestyret gjeld kommuneloven sine reglar med

Detaljer

SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FORVALTNINGSSTYRET I FINNØY KOMMUNE

SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FORVALTNINGSSTYRET I FINNØY KOMMUNE SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FORVALTNINGSSTYRET I FINNØY KOMMUNE Vedteke 15.02.2017 (KST-004/17) 1. Oppgåver og val Kommunestyret er det øvste kommunale organ, og treff

Detaljer

REGLEMENT FOR FYRESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR FYRESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR FYRESDAL KOMMUNESTYRE Vedteke i kommunestyret 29.11.12 Reglement for kommunestyret gjeld tilsvarande for andre folkevalde organ, der dette ikkje er i strid med lover, føresegner eller vedtak

Detaljer

Reglement for utval i Høyanger kommune

Reglement for utval i Høyanger kommune Reglement for utval i Høyanger kommune Vedteke av kommunestyret i møte 27.10.2011 i sak nr 053/11. Korrigert 8 i møte 15.03.2012 i sak nr 024/12. Korrigert av kommunestyret i møte 16.06.2015 i sak nr 037/15.

Detaljer

Utvalet bør leggja enkeltsaker av prinsipiell karakter fram for formannskapet til endeleg avgjerd.

Utvalet bør leggja enkeltsaker av prinsipiell karakter fram for formannskapet til endeleg avgjerd. REGLEMENT FOR PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer (fastsett i heradsstyret 14.10.15), alle valde av heradsstyret for 4 år. Medlemmer og varamedlemmer,

Detaljer

REGLEMENT FOR STORDAL KOMMUNESTYRE Vedteke under k.sak 047/11 møtedato

REGLEMENT FOR STORDAL KOMMUNESTYRE Vedteke under k.sak 047/11 møtedato REGLEMENT FOR STORDAL KOMMUNESTYRE Vedteke under k.sak 047/11 møtedato 09.11.2011 1. KOMMUNESTYRE - MYNDE OG OPPGÅVER a) Stordal kommunestyre har 15 valde representantar og er det øvste styringsorganet

Detaljer

Formannskapet er kommunen sitt kontrollutval for alkohol, jf alkohollova 1-9.

Formannskapet er kommunen sitt kontrollutval for alkohol, jf alkohollova 1-9. OSTERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1 VAL OG SAMANSETJING Formannskapet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, alle valde av heradsstyret for 4 år. Medlemmer og varamedlemmer skal veljast mellom

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyre den 29. april 2009 Sak 027/09) 1. Val og samansetjing. Administrasjonsutvalet består av 10 personar med varamedlemar.

Detaljer

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret den 02.02.2017. For sakshandsaming i kommunestyret gjeld kommuneloven sine reglar med fylgjande utfyllande føresegner: 1. SAKSFØREBUING Sakene

Detaljer

Kommunale organ held møte etter oppsett møteplan, når møteleiar finn det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krev det.

Kommunale organ held møte etter oppsett møteplan, når møteleiar finn det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krev det. VESTNES KOMMUNE Vedteke i Vestnes kommunestyre 27.10.2016 sak 100/2016 GJENNOMFØRING AV MØTE I KOMMUNALE ORGAN I VESTNES KOMMUNE (Pkt. 9,10,11,12 og 14 gjeld berre kommunestyret.) I dei andre punkta blir

Detaljer

- utarbeiding av planprogram ved mindre omfattande revisjonar, jfr

- utarbeiding av planprogram ved mindre omfattande revisjonar, jfr OSTERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha *7 medlemmer med varamedlemmer, alle valde av heradsstyret for 4 år. Medlemmer og varamedlemmer, leiar

Detaljer

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16)

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) 1.1 Føremål Føremålet med dette reglementet er: Gje hovudretningsliner for arbeidet i dei politiske organa Gje einsarta og like retningsliner for

Detaljer

Reglement for kommunestyret

Reglement for kommunestyret FJALER KOMMUNE Reglement for kommunestyret 1. Samansetjing Vedteke av Fjaler kommunestyre 17.12.2012, sak 116/12 Kommunestyret er samansett av 23 medlemer med varamedlemer valde av dei røysteføre innbyggjarane

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedteke av kommunestyret 7.3.2013, sak PS 23/13 Innhald 1. VAL OG SAMANSETJING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Vedteke i kommunestyret

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Vedteke i kommunestyret SKODJE KOMMUNE Møtereglement for Skodje kommune Vedteke i kommunestyret INNHALD Reglement for Skodje kommunestyre s: 3 Reglement for Skodje formannskap s:12 Reglement for det faste planutvalet s: 16 Reglement

Detaljer

Heradsstyret kan oppretta sakskomitear for særskilde saker som innanfor fastsett mandat gjev tilråding direkte for heradsstyret.

Heradsstyret kan oppretta sakskomitear for særskilde saker som innanfor fastsett mandat gjev tilråding direkte for heradsstyret. REGLEMENT FOR HERADSSTYRET 1 HERADSSTYRET SITT ARBEIDSOMRÅDE Heradsstyret er kommunen sitt øvste organ og gjer vedtak på kommunen sine vegner så langt ikkje noko anna følgjer av lov eller vedtak om delegering

Detaljer

Reglement for Hå kommunestyre, -formannskap og utvala

Reglement for Hå kommunestyre, -formannskap og utvala Reglement for Hå kommunestyre, -formannskap og utvala 1 2 Fotografiet på framsida er av Tord Paulsen. Han har dei siste åra tatt bilete frå Hå til bruk i bokverket om Hå kulturhistorie. Det kom to bøker

Detaljer

Reglement for fylkestinget

Reglement for fylkestinget Reglement for fylkestinget Fastsett av fylkestinget i sak nr 26/95. 1 Val og samansetnad Fylkestinget har 39 medlemer med varamedlemer. Medlemene vert valde av dei innbyggjarane i fylket som har røysterett

Detaljer

Reglement for formannskap og næringsutval, plan- og forvaltningsstyre og administrasjonsutval

Reglement for formannskap og næringsutval, plan- og forvaltningsstyre og administrasjonsutval Reglement for formannskap og næringsutval, plan- og forvaltningsstyre og administrasjonsutval Sist revidert i sak 88/09 i kommunestyret den 26.11.09. Ansvarsområda til organa er innarbeidde i kommunen

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/3004-12 297/13 033 &00 SEN/SEN/WBD REGLEMENT - FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109 Reglement for formannskapet Vedteke i kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/109 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Saker der utvalet har avgjerdsmakt... 3 4 Saker der utvalet har ytringsrett...

Detaljer

Reglement for kommunestyret

Reglement for kommunestyret Austrheim kommune Austrheim / 08 Politisk organisering og styring / Reglement / Reglement for kommunestyret 1. Saksførebuing for kommunestyret. Ordføraren skal syta for at dei sakene som skal opp i kommunestyret

Detaljer

Politiske arbeidsformer

Politiske arbeidsformer Politiske arbeidsformer Utdrag av Rcf-!lement for styre, nemnder, rad og utval Volda kommune Nokre viktige ordningar 1 Forfall. Når ein medlem eller ein innkalla varamedlem har lovleg forfall til eit mote,

Detaljer

SOLUND KOMMUNESTYRE (Vedteke i Solund kommunestyre , K-sak 095/00)

SOLUND KOMMUNESTYRE (Vedteke i Solund kommunestyre , K-sak 095/00) REGLEMENT FOR SOLUND KOMMUNESTYRE (Vedteke i Solund kommunestyre 18.12.00, K-sak 095/00) 1. ARBEIDSOMRÅDE OG AVGJERDSMYNDE. Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ og gjer vedtak på kommunen sine

Detaljer

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Formannskapet Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Val og samansetjing a. Jølster formannskap skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, valde av kommunestyret i samsvar med reglane

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. HOVUDARBEIDSOMRÅDET TIL KOMMUNESTYRET... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 2 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER.... 3 6. ANDRE DELTAKARAR

Detaljer

Reglement for Kontrollutvalet

Reglement for Kontrollutvalet Reglement for Kontrollutvalet Vedteke i Fitjar kommunestyre 23. april 2014. 1 VAL OG SAMANSETJING Kontrollutvalet skal ha 5 medlemer med varamedlemer, alle valde av kommunestyret i samsvar med kommunelova

Detaljer

MELAND KOMMUNE REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE Godkjent i Meland kommunestyre , sak 074/07

MELAND KOMMUNE REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE Godkjent i Meland kommunestyre , sak 074/07 MELAND KOMMUNE N-025.2 07/1276 07/8865 REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE Godkjent i Meland kommunestyre 05.09.07, sak 074/07 1. SAMANSETJING OG ANSVARSOMRÅDE Meland kommunestyre har, etter vedtak i kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR SANDE KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SANDE KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR SANDE KOMMUNESTYRE l. Val og samansetning. Sande kommunestyre består av AI representantar med vararepresentantar valde for 4 år i samsvar med Vallova, jfr. Kommunelova 7. Ordføraren leier

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALET REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALET Vedteke av kommunestyret 7.3.2013, sak PS 22/13. Innhald 1. GRUNNLAG... 2 2. VAL OG SAMMANSETJING... 2 3. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 4. FØREBUING AV SAKER FOR LEVEKÅRSUTVALET...

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET. Vedteke av heradsstyret VAL OG SAMANSETJING

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET. Vedteke av heradsstyret VAL OG SAMANSETJING REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET Vedteke av heradsstyret 12.10.2005. 1 VAL OG SAMANSETJING Medlemmene i formannskapet representerer kommunen (arbeidsgjevarsida) i administrasjonsutvalet. Utvalet skal

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN

MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN KAP. 1 FØREMÅL OG VIRKEOMRÅDE 1-1 Virkeområde Reglementet regulerer sakshandsaming og møteverksemda i folkevalde kommunale organ i Åseral kommune Reglementet gjeld for

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG ANDRE UTVAL OPPRETTA MED HEIMEL I KOMMUNELOVA 5-1.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG ANDRE UTVAL OPPRETTA MED HEIMEL I KOMMUNELOVA 5-1. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG ANDRE UTVAL OPPRETTA MED HEIMEL I KOMMUNELOVA 5-1. Reglementet er heimla i kommunelova 5-13. Fastsett i Fellesnemda sak 020/19 1 1. KVEN REGLEMENTET GJELD FOR Kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR HELSE- OG OPPVEKSTUTVALET

REGLEMENT FOR HELSE- OG OPPVEKSTUTVALET SANDE KOMMUNE RÅDMANNEN 6084 Larsnes Tlf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-mr.kommune.no REGLEMENT FOR HELSE- OG OPPVEKSTUTVALET Vedteke: Sande kommunestyre, 1. mars

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN

MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN VEDTEKE I KOMMUNESTYRET 08.03.2012 Innhald KAP. 1 FØREMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1-1 Virkeområde... 4 1-2 Møteprinsippet... 4 1-3 Høve for andre til å ta del i møta... 5

Detaljer

Arbeids- og delegeringsreglement

Arbeids- og delegeringsreglement Arbeids- og delegeringsreglement for Balestrand kommune Vedtak Balestrand kommunestyre 16.10.2014 sak 44/14 1 Innhald Del I - arbeidsreglement for folkevalde.. 3 1. Kommunestyret.. 3 1.1 Val og samansetjing.

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR SULA KOMMUNESTYRE

MØTEREGLEMENT FOR SULA KOMMUNESTYRE Side 1 av 13 MØTEREGLEMENT FOR SULA KOMMUNESTYRE Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall varamedlemer

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET Vedteke i Tysnes kommunestyre 17. desember 1998 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha 5 medlemer: 3 politikarar frå formannskapet og 2 medlemer som er

Detaljer

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR OPPVEKST/OMSORG

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR OPPVEKST/OMSORG TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR OPPVEKST/OMSORG Vedteke i Tysnes kommunestyre 17. desember 1998 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha 7 medlemer med varamedlemer. Medlemene skal som hovudregel veljast mellom

Detaljer

Reglement for Kvam kontrollutval

Reglement for Kvam kontrollutval Reglement for Kvam kontrollutval 1 Innleiing Heradsstyret har det øvste tilsynet med den kommunale forvaltninga, og kan krevja alle saker lagt fram for seg til orientering eller avgjerd. Heradsstyret kan

Detaljer

REGLEMENT FOR BØMLO KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR BØMLO KOMMUNESTYRE 1 (1) REGLEMENT FOR BØMLO KOMMUNESTYRE 1. Samansetjing og ansvarsområde Bømlo kommunestyre har etter vedtak i kommunestyret 16.12.02, sak 132/02, jf. Kommunelova 7 nr. 2 27 representantar. Kommunestyret

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE HEMSEDAL KOMMUNE. Reglement for folkevalde i Hemsedal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 47/16

HEMSEDAL KOMMUNE HEMSEDAL KOMMUNE. Reglement for folkevalde i Hemsedal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 47/16 HEMSEDAL KOMMUNE Reglement for folkevalde i Hemsedal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 47/16 1 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1. Kven gjelder reglementet for?... 4 2. Møteprinsippet... 4 2.1. Tidspunkt

Detaljer

Politisk reglement For Innsyn. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Innsyn. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Innsyn Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Kommunestyret og andre folkevalde organ sin rett til innsyn i saksdokument (innsynsreglementet) 1 Rett til innsyn i samsvar med dette reglementet

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110 Reglement for administrasjonsutvalet Vedteke av kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/110 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Arbeidsområde... 3 3 Saker der administrasjonsutvalet har avgjerdsmakt... 3 4

Detaljer

Reglement for utval for plan og miljø

Reglement for utval for plan og miljø Reglement for utval for plan og miljø Vedteke i Fitjar kommunestyre 23. april 2014. Revidert gjennom vedtak i Fitjar kommunestyre 21. desember 2016. 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha 5 medlemer med

Detaljer

Reglement for Nissedal kommunestyre (Vedteke i kommunestyresak 12/13)

Reglement for Nissedal kommunestyre (Vedteke i kommunestyresak 12/13) Reglement for Nissedal kommunestyre (Vedteke i kommunestyresak 12/13) Innhaldsliste: 1. Medlemstalet s. 3 2. Mynde til kommunestyret s. 3 3. Kommunestyret si arbeidsform s. 3 4. Ad-hoc utval s. 3 5. Saksordførar

Detaljer

Politisk reglement For Utval. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Utval. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Utval Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Val og samansetjing a. Jølster kommune har to faste utval, Utvalet for oppvekst, kultur og helse (OKH) og Utvalet for plan og utvikling

Detaljer

REGLEMENT FOR HERØY KOMMUNESTYRE (K-sak 23/16) Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ. Herøy kommunestyre har 33 medlemer.

REGLEMENT FOR HERØY KOMMUNESTYRE (K-sak 23/16) Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ. Herøy kommunestyre har 33 medlemer. REGLEMENT FOR HERØY KOMMUNESTYRE (K-sak 23/16) Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ. Herøy kommunestyre har 33 medlemer. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av Herøy kommune dersom dette myndet

Detaljer

1.1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG KOMMUNALUTVALET, SAKSHANDSAMING M.V.

1.1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG KOMMUNALUTVALET, SAKSHANDSAMING M.V. 1.1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG KOMMUNALUTVALET, SAKSHANDSAMING M.V. 1. FASTSETTING AV MØTE, SAKLISTE, INNKALLING Kommunestyret/kommunalutvalet held møte i hht. møteplan, når ordføraren finn det påkrevd

Detaljer

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge.

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge. Vedtekter for ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane Vedtatt på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den 0.0.0. Endra på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den.0.0. 1 Føremål Ungdomspolitisk

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Reglement for dei politiske organa i Kvinnherad kommune 2012-15.

Reglement for dei politiske organa i Kvinnherad kommune 2012-15. Kvinnherad kommune 2012/80-12 Versjon 31.05.2012 Reglement for dei politiske organa i Kvinnherad kommune 2012-15. Kommunestyret Kontroll-utvalet Formannskapet Administrasjonsutvalet Komite for oppvekst,

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET HYLLESTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET Vedteke av Hyllestad kommunestyre 20.12.2011, sak 88/11. Gjeldande frå vedtaksdato. Revisjon av reglement vedteke 6.9.95, sak 73/95. 1 Heimel Administrasjonsutvalet

Detaljer

Reglement for Skjåk kommunestyre

Reglement for Skjåk kommunestyre [Skriv inn tekst] Reglement for Skjåk kommunestyre Vedteke i Skjåk kommune 01.12.2016, sak 99/16 Skjåk kommune Reglement for Skjåk kommunestyre Vedteke i Skjåk kommunestyre 01.12.2016, sak 99/16 Innhald

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 27.10.2011 Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 11/794 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL 2011-2015 2/11 11/795

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE. Møtereglement

BREMANGER KOMMUNE. Møtereglement BREMANGER KOMMUNE Møtereglement Vedteke i kommunestyret 13.12.2012 INNHALD: KAPITTEL 1, MØTEREGLEMENT, s. 2 1.1 KVEN DET GJELD FOR s. 2 1.2 INNKALLING TIL MØTE s. 2 1.3 MØTEPLIKT FORFALL VARAREPRESENTANTAR

Detaljer

SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR TIME KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAPET, LOKAL UTVIKLING OG LEVEKÅR

SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR TIME KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAPET, LOKAL UTVIKLING OG LEVEKÅR SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR TIME KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAPET, LOKAL UTVIKLING OG LEVEKÅR 1 VAL OG SAMANSETTING Time kommunestyre består av 27 representantar. Eventuell endring av medlemstalet blir vedtatt

Detaljer

REGLEMENT FOR VALSTYRET

REGLEMENT FOR VALSTYRET REGLEMENT FOR VALSTYRET Vedteke av Fellesnemnda sak 18/2018, 20.09.2018 Innhald Kapittel 1 Rettsleg grunnlag, samansetting og val... 3 Kapittel 2 Valstyret sitt ansvar, oppgåver og delegering... 3 Kapittel

Detaljer

Meland kommune REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE

Meland kommune REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE Meland kommune. ArkivsakID/ JpID: 15/1933 15/13694 Dato: 02.07.2015 REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE 1. SAMANSETJING OG ANSVARSOMRÅDE Meland kommunestyre har, etter vedtak i kommunestyret 19.06.78, 27

Detaljer

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedteke i Tysnes kommunestyre 17. desember 1998 Revidert 19. desember 2002 1 SAMANSETJING OG MYNDE Tysnes kommunestyre har 21 representantar, jf. lova sin 7 pkt.

Detaljer

INNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimesida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

INNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimesida  og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. INNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 28.03.2017 Tid: kl.16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda

Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda 1 Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda Vedtatt av Forskingsutvalet i møte 21. januar 2014 i sak 03/2014 «Forretningsorden for Forskingsutvalet ved HVO». 1. Samansetjing

Detaljer

REGLEMENT. for Os kommunestyre Os formannskap, Tenesteutvalet, Plan- og bygningsutvalet Kontrollutvalet Klagenemnda

REGLEMENT. for Os kommunestyre Os formannskap, Tenesteutvalet, Plan- og bygningsutvalet Kontrollutvalet Klagenemnda REGLEMENT for Os kommunestyre Os formannskap, Tenesteutvalet, Plan- og bygningsutvalet Kontrollutvalet Klagenemnda Godtgjerslereglement for folkevalde i Os kommune Etiske retningsliner for folkevalde og

Detaljer

Reglement for Formannskapet

Reglement for Formannskapet Reglement for Formannskapet Vedteke i Fitjar kommunestyre 23. april 2014. 1 VAL OG SAMANSETJING Formannskapet skal ha 5 ( +2) medlemer med varamedlemer, alle valde av kommunestyret i samsvar med kommunelova

Detaljer

Reglement for politiske organ

Reglement for politiske organ Sogndal kommune Bli med på laget Reglement for politiske organ Sist endra etter handsaming av k-sak 2/16. Sist endra etter handsaming av k-sak 2/16. Innhaldsliste Reglement for kommunestyret... 4 1. Arbeidsformer

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedteke av kommunestyret 22.9.2011 sak 60/2011. Innhald REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET... 1 1. VAL OG SAMANSETJING... 2 2. HOVUDARBEIDSOMRÅDET TIL KOMMUNESTYRET... 2 3. FØREBUING

Detaljer

Politisk reglement For Kommunestyret. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Kommunestyret. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Kommunestyret Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Kommunestyret arbeids- og ansvarsområde a. Kommunestyret er det øvste politiske organet i Jølster kommune, og arbeidet skjer i

Detaljer