SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Vedteke i kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Vedteke i kommunestyret"

Transkript

1 SKODJE KOMMUNE Møtereglement for Skodje kommune Vedteke i kommunestyret

2 INNHALD Reglement for Skodje kommunestyre s: 3 Reglement for Skodje formannskap s:12 Reglement for det faste planutvalet s: 16 Reglement for administrasjonsutvalet s: 18 Reglement for politiske utval s: 20 2

3 Møtereglement for Skodje kommunestyre 1. KOMMUNESTYRET - MYNDE OG OPPGÅVER a. Skodje kommunestyre har 21 valde representantar og er det øvste styringsorganet i Skodje kommune. b. Skodje kommunestyre skal handsame alle saker som etter lov ligg til kommunestyret. I tillegg skal alle overordna og prinsipielle saker for kommunen handsamast av kommunestyret. c. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av Skodje kommune såframt dette myndet ikkje ligg til andre organ gjennom lov eller delegeringsvedtak. d. Saker som kommunestyret har delegert til formannskapet, andre faste utval, ordførar eller rådmann, vil gå fram av vedtekne delegeringsreglement. e. Kommunestyret kan gje nærare instruksar om korleis formannskapet og andre faste utval, ordførar eller rådmann skal gjere vedtak i saker. f. Kommunestyret kan når som helst trekkje attende fullmakter som er tildelte andre. g. Kommunestyret kan likeins gjere vedtak i ei sak der vedtaksmynde elles er tildelt andre. Kommunestyret kan også av eige tiltak gjere om vedtak som er gjort av underinstans, jfr. 35 i forvaltningslova. h. Kommunestyret er klagenemnd for einskildvedtak som formannskapet gjer etter 28 i forvaltningslova. 3

4 2. INNKALLING - SAKLISTE - KUNNGJERING a. Kommunestyret held møte når det sjølv ønskjer det, når ordføraren finn det påkravd, eller når minst 1/3 av medlemene krev det. b. Ordføraren set opp sakliste og kallar saman til møte. c. Innkallinga skal innehalde opplysningar om tid og stad for møtet, spesifisert oppgåve over dei sakene som skal drøftast, samt dei dokument som følgjer sakene. d. Møteinnkalling, sakliste og saksdokument skal til vanleg sendast medlemene og innkalla varamedlemer med minst 8 dagars varsel. e. Kopi av saksdokumenta skal vere tilgjengeleg for publikum i tida frå møtet er kunngjort. Dette gjeld ikkje for dokument som i medhald av reglane i offentlighetslova er unnateke offentlighet. 3. FORFALL - VARAMEDLEMER a. Forfall skal meldast til ordføraren snarast og forfallsgrunn oppgjevast. Ordføraren kallar straks inn varamedlem etter reglane i 16, nr. 1 i kommunelova. Det same skal han gjere når han vert kjend med at nokon må gå frå møtet som ugild i sak som skal handsamast. b. Medlem som må gå før møtet er slutt, melder straks frå til ordføraren. Varamedlem skal om mogleg kallast inn og gå inn i hans stad. c. Medlem som kjem under møtet, skal melde frå til ordføraren før han tek plass. Dersom ei sak er teken opp til endeleg røysting,skal han vente til røystinga er over. d. Når kommunestyret har teke til med handsaminga av ei sak, kan varamedlem ikkje tre inn. 4

5 e. Varamedlem som tek del i drøftingane, skal dersom den faste representanten kjem, sitje til saka er ferdighandsama. 4. MØTELEIAR - OPNE ELLER STENGDE DØRER - TEIEPLIKT a. Møta vert leia av ordføraren eller varaordføraren når ordføraren har forfall. Har begge forfall, skal det veljast ein setjeordførar. b. Møta vert haldne for opne dører dersom ikkje anna følgjer av lovbestemt teieplikt, eller kommunestyret vedtek å handsame ei sak for stengde dører i medhald av 31 i kommunelova. Debatt om dette skal gå føre seg for stengde dører dersom ordføraren krev dette, eller kommunestyret vedtek det. 5. UGILDSKAP a. Den som etter kommunelovas 40 nr. 3 (jfr. 6 i forvaltningslova) er ugild, eller som etter nr. 4 i same paragraf blir friteken, tek ikkje del i handsaminga av vedkomande sak. b. Spørsmål om ugildskap skal avklårast før sjølve saka vert handsama. Den medlem spørsmålet om ugildskap gjeld, skal ikkje ta del i handsaminga av dette spørsmålet 6. MØTET VERT SETT a. Til fastsett tidspunkt ropar ordføraren opp medlemene i kommunestyret og varamedlemene som er kalla inn. Er minst halvparten av medlemene til stades, kan møtet setjast, jfr. 33 i kommunelova 5

6 b. Medlemer/varamedlemer som møter etter opprop, skal melde seg til ordføraren før dei tek sete. Dersom nokon må forlate møtet, skal dette meldast til ordføraren før møtet tek til. 7. ORDFØRAREN SI UTGREIING OM SAKA - REKKJEFØLGJE PÅ TALARANE. a. Ordføraren les opp saksnummer, saksnemning og innstilling i saka. Han greier elles ut saka i den grad han finn det naudsynt. Ordføraren spør om nokon vil ha ordet. Talarane får ordet i den rekkjefølgje dei ber om det. Ber fleire om ordet samstundes, avgjer ordføraren rekkjefølgja mellom desse. b. Talarane skal rette orda sine til ordføraren og opne innlegga sine med "ORDFØRAR". Ordføraren skal sjå til at dette vert følgt. c. Når ordføraren har teikna seg på talarlista og skal halde innlegg, tek varaordføraren over leiinga av møtet. 8. REPLIKK Replikk skal markerast med to fingrar i veret, og skal gjevast straks etter eit innlegg og før neste talar får ordet til innlegg. Replikken skal vere kort og vere eit direkte tilsvar på innlegget til talaren. Talaren har høve til å svare på replikkane til slutt. Ordføraren skal sjå til at dette vert halde. 9. AVGRENSA TALETID Kommunestyret kan vedta at det skal vere avgrensa taletid. Ordføraren skal sjå til at den fastsette tidsavgrensinga vert halden. 6

7 10. AVSLUTTING AV DEBATTEN - STREK a. Når ei sak verkar tilstrekkeleg debattert, kan det gjerast framlegg om å setje strek. Endeleg talarliste vert avgjort straks strek er vedteken. Ordførar avgjer korleis og refererer talarlista før strek vert sett. Strek kan ikkje setjast dersom 1/3 av medlemene motset seg dette. b. Det er ikkje høve til å setje fram framlegg etter at strek er sett. Ordføraren skal gjere merksam på dette. 11. MERKNADER TIL FORRETNINGSORDEN. Ein medlem som ønskjer ordet til forretningsorden, skal markere dette ved å rekkje opp handa og seie "Til forretningsorden". Medlemen skal då ha ordet utanom den oppsette talarlista. Han/ho må vere kort og ikkje kome inn på realitetane i den saka som er til handsaming. 12. UTSETJING AV EI SAK - VEDTAK I SAK SOM IKKJE ER FØRT OPP PÅ SAKLISTA a. Kommunestyret kan med vanleg fleirtal vedta å utsetje realitetshandsaminga av ei sak som står på den utsende saklista. b. Eit utsetjingsframlegg skal handsamast straks. Vert framlegget ikkje vedteke, held debatten fram etter den opprinnelege talarlista. c. Kommunestyret kan gjere vedtak i sak som ikkje er oppført på saklista dersom ikkje ordføraren eller 1/3 av medlemene set seg mot det. 13. FRAMLEGG a. Framlegg skal leverast skriftleg til ordføraren. Det skal røystast over alle skriftlege framlegg som ikkje vert trekte. Vert eit framlegg trekt, kan same framlegg gjerast av ein annan medlem. 7

8 b. Det er ikkje høve til å setje fram framlegg etter at strek er sett. Ordføraren skal gjere merksam på dette. c. Det er høve til å setje fram og trekkje framlegg etter ei prøverøysting. Etter prøverøysting kan kommunestyret gjere om vedtak om å setje strek. 14. PRØVERØYSTING Før endeleg røysting i ei sak kan kommunestyret vedta at det skal haldast prøverøysting. Er framlegget som det skal røystast over delt i fleire punkt eller postar, bør det røystast førebels over kvar einskild post eller punkt. 15. ENDELEG RØYSTING a. Når ordføraren har teke opp ei sak til endeleg røysting, er det ikkje lenger høve til meir ordskifte om saka, eller til å setje fram eller trekkje framlegg. b. Ordføraren skal fremje framlegg om korleis røystinga skal gjennomførast. Dersom ein medlem krev det, kan kommunestyret vedta røystemåten. 16. RØYSTEPLIKT- RØYSTEMÅTE VED VAL OG TILSETJING a. Medlemene har plikt til å røyste i alle saker. b. Ved val og tilsetjingar kan ein medlem krevje skriftleg røysting. Det er då høve til å røyste blankt. Skriftleg røysting skjer med setlar utan underskrift. Administrasjonen eller to medlemer som ordføraren oppnemner, skal telje røystene. c. Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal. Står røystene likt i tilsetjingssaker, vert ordføraren si røyst avgjerande. Han/ho pliktar då å skrive under røystesetelen sin. 8

9 Står røystene likt ved val, vert saka avgjort ved loddtrekning -jfr. 38 i kommunelova. 17. RØYSTEMÅTEN Røysting skjer: a. - ved open røysting og stillteiande godkjenning når ingen seier mot eit framlegg som ordføraren set fram. b. - ved at ordføraren ber dei som er mot om å reise seg. Når ordførar eller ein annan medlem krev det, skal det haldast motprøve, såleis at dei som er for eit framlegg reiser seg. c. - ved namneopprop med ja eller nei til svar, når ordføraren eller ein annan medlem krev det. d. Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal. Ved likt røystetal i andre saker enn val, er ordføraren si røyst avgjerande. 18. INTERPELLASJON a. Kvar medlem kan kome med førespurnad til ordføraren i form av interpellasjon. Interpellasjonen bør helst gjelde prinsipielle spørsmål. Interpellasjonen må vere ordføraren i hende seinast 10 dagar før møtedatoen (møtedagen ikkje medrekna). b. Interpellasjonen skal sendast medlemene saman med sakliste og saksdokument. c. Ordføraren svarar på interpellasjonen etter at sakene på saklista er ferdighandsama, og kommunestyret kan vedta at det skal setjast av ei nærare fastsett tid til å debattere interpellasjonen. d. Ordførar eller 1/3 av medlemene kan motsetje seg at det vert gjort vedtak i tilknyting til interpellasjonen. 9

10 19. GRUNNGJEVNE SPØRSMÅL a. Kvar medlem kan kome med grunngjevne spørsmål til ordføraren. Spørsmåla skal vere skriftlege og gjelde konkrete tilhøve. Spørsmåla må vere ordføraren i hende seinast 2 heile dagar før kommunestyremøtet (møtedagen ikkje medrekna). b. Ordføraren svarar til slutt i møtet, og spørjaren har rett til å få ordet ein gong etter at svaret er gjeve. c. Ordførar eller 1/3 av medlemene kan motsetje seg at det vert gjort vedtak i tilknyting til grunngjevne spørsmål. 20. OFFENTLEG SPØRJETID a. Offentleg spørjetid er publikum og politikar sin spørjetime før det formelle møtet vert sett. Spørjetimen bør haldast etter at møtet er opna, men før namneopprop. Det skal ikkje førast referat frå denne delen av møtet. Det vert avsett 30 minutt til spørjetimen. Kvart innlegg er avgrensa til 3 minutt, utan påfølgjande debatt. b. Dersom innlegget er eit spørsmål, kan ordføraren eller ein annan etter samråd med ordføraren svare på spørsmål. Ordføraren kan avgjere at svar på spørsmålet skal bli gitt på neste møte. c. Det er ikkje høve til debatt eller til å kome med framlegg i samband med denne spørjeforma TEMAMØTE Etter at den offentlege spørjetida er over, kan det i kvart kommunestyremøte takast opp eit planlagt tema som er meldt til ordføraren på førehand. Dette skal vere tema som har allmenn interesse. Referat frå temamøta skal førast i møteprotokollen for kommunestyret. 10

11 22. RO OG ORDEN I MØTET a. Det må ikkje seiast noko som er krenkjande. b. Bryt nokon ordensføresegnene, kan ordføraren ta ordet frå vedkomande eller la kommunestyret røyste over spørsmålet om vedkomande skal stengjast ute frå resten av møtet. c. Ordføraren skal syte for allmenn ro i salen og på tilhøyrarplass, og kan om naudsynt vise ut tilhøyrarar. d. Ingen må dele ut skriftleg materiell til medlemene utan at dette er avtalt med ordføraren. 23. MØTEBOK a. Kommunestyret fører bok over møta sine. I møteboka skal det førast opplysningar om tid og stad for møtet, innkallingsmåte, fråverande medlemer og møtande varamedlemer. Går nokon frå eller kjem nokon til under møtet, skal det gå fram av møteboka kven som har teke del i handsaminga av kvar sak. b. Det skal gå fram av møteboka kva saker som har vore handsama, alle framlegg som det har vorte røysta over, og røystingsresultatet i kvar einskild sak. c. Ordførar og og to andre medlemer som kommunestyret vel, skal skrive under møteboka. Ordførar har ansvaret for at møteboka er rett ført. d. Etter møtet skal utskrift av møteboka sendast alle medlemene og dei varamedlemene som var til stades i møtet. 24. PROTOKOLLTILFØRSEL Dersom ein medlem ønskjer protokolltilførsel etter at røysting er gjort, skal dette i regelen imøtekomast. Protokolltilførsel skal berre avvisast når det ligg føre særlege 11

12 omsyn. Vert det usemje, kan kommunestyret ved røysting avgjere om protokolltilførselen skal takast inn i protokollen eller ikkje. Protokolltilførsel skal vere skriftleg. 25. ANKE PÅ VEDTAK GJORT I KOMMUNESTYRET Tre eller fleire medlemer kan anke vedtak som er gjort av folkevalde organ eller av administrasjonen inn for departementet for å få kontrollert om avgjerda er lovleg ( 59 i kommunelova). 26. MELDINGAR Vedtak som formannskapet gjer i medhald av tildelt hastekompetanse (jfr. 13 i kommunelova) skal leggjast fram for kommunestyret på neste møte i kommunestyret. Møtereglement for Skodje formannskap 1. SAMANSETJING Formannskapet skal ha 5 medlemer. 2. INNKALLING - SAKLISTE - KUNNGJERING a. Formannskapet held møte når det sjølv ønskjer det, når ordføraren finn det påkravd, eller når minst 2 av medlemene krev det. b. Ordføraren set opp sakliste og kallar saman til møte. c. Innkallinga skal innehalde opplysningar om tid og stad for møtet, spesifisert oppgåve over dei sakene som skal drøftast og dei dokument som følgjer saka. 12

13 d. Møteinnkalling, sakliste og saksdokument skal til vanleg sendast medlemene og innkalla varamedlemer med minst 5 dagars varsel e. Kopi av saksdokumenta skal vere tilgjengeleg for publikum i tida frå møtet er kunngjort og fram til møtedagen. Dette gjeld ikkje for dokument som i medhald av reglane i offentlighetslova er unnateke offentlighet. 3. FORFALL VARAMEDLEMER a. Forfall skal meldast til ordføraren snarast råd og forfallsgrunn oppgjevast. Varamedlemer vert - så vidt mogleg - kalla inn i den nummerorden dei er valde. b. Rettar og plikter for medlem/varamedlem som kjem til eller forlet eit møte går fram av møtereglementet for kommunestyret. 4. MØTELEIAR - OPNE ELLER STENGDE DØRER - TEIEPLIKT a. Møta vert leia av ordføraren eller varaordføraren når ordføraren har forfall. Har begge forfall skal det veljast ein setteordførar. b. Møta vert haldne for opne dører dersom ikkje anna følgjer av lovbestemt teieplikt, eller formannskapet vedtek å handsame ei sak for stengde dører i medhald av 31 i kommunelova. Debatt om dette skal gå føre seg for stengde dører dersom ordføraren krev dette, eller formannskapet vedtek det. 13

14 5. UGILDSKAP a. Den som etter kommunelovas 40 nr. 3 - jfr. 6 i forvaltningslova - eller som etter nr. 4 i same paragraf blir friteken, tek ikkje del i handsaminga av vedkomande sak. b. Spørsmål om ugildskap skal avklarast før sjølve saka vert handsama. Det medlemet spørsmålet om ugildskap gjeld, skal ikkje ta del i handsaminga av dette spørsmålet. 6. UTSETJING AV EI SAK - VEDTAK I SAK SOM IKKJE ER FØRT OPP PÅ SAKLISTE. a. Formannskapet kan med vanleg fleirtal utsetje realitetshandsaminga av ei sak som står på den utsende saklista. b. Når eit utsetjingsframlegg er sett fram, skal det handsamast med ein gong. Vert framlegget ikkje vedteke, held debatten fram etter den opphavelege talarlista. c. Formannskapet kan gjere vedtak i sak som ikkje er ført opp på saklista, dersom ikkje ordførar eller minst 2 av medlemene motset seg dette. 7. PRØVERØYSTING Før endeleg røysting i ei sak kan det haldast prøverøysting. 8. ENDELEG RØYSTING a. Når ordføraren har teke opp ei sak til endeleg røysting, er det ikkje høve til meir ordskifte om saka eller høve til å setje fram eller trekkje framlegg. b. Ordføraren skal fremje framlegg om korleis røystinga skal gjennomførast. Dersom ein medlem krev det, kan formannskapet vedta røystemåten. 14

15 9. RØYSTEPLIKT -RØYSTEMÅTE VED VAL OG TILSETJING a. Medlemene har plikt til å røyste i alle saker. b. Ved val og tilsetjingar kan ein medlem krevje skriftleg røysting. Der er då høve til å røyste blankt. Skriftleg røysting skjer med setlar utan underskrift. Administrasjonen tel opp røystesetlane. c. Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal. Står røystene likt i tilsetjingssaker, vert ordføraren si røyst avgjerande, og han/ho pliktar å underskrive røystesetelen sin. Står røystene likt ved val, vert saka avgjort ved loddtrekning (jfr. kommunelova 38). 10. RØYSTEMÅTEN a. Røysting skjer ved open røysting med stillteiande godkjenning når ingen seier mot eit framlegg som ordføraren set fram. b. Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal. Ved likt røystetal i andre saker enn val, er ordføraren si røyst avgjerande. 11. MØTEBOK a. Formannskapet fører bok over møta sine. I møteboka skal det førast inn opplysningar om tid og stad for møtet, innkallingsmåte, fråverande medlemer og møtande varamedlemer. Går nokon frå, eller kjem nokon til under møtet, skal det gå fram av møteboka kven som har teke del i handsaminga av kvar sak. b. Det skal gå fram av møteboka kva saker som har vore handsama, alle framlegg som det har vorte røysta over, og røystingsresultatet i kvar einskild sak. 15

16 c. Møteboka skal godkjennast av formannskapet i førstkomande møte, og medlemene skal underskrive boka. d. Etter møtet skal utskrift av møteboka sendast alle medlemene og dei varamedlemene som var til stades i møtet. e. Protokolltilførsel Dersom ein medlem ønskjer protokolltilførsel etter at røysting er gjort, skal dette i regelen imøtekomast. Protokolltilførsel skal berre avvisast når det ligg føre særlege omsyn. Vert det usemje, kan formannskapet ved røysting avgjere om protokolltilførselen skal takast inn i protokollen eller ikkje. Protokolltilførsel skal vere skriftleg. 12. SKATTEUTVAL a. Skatteutvalet skal vere samansett av ordførar, varaordførar og ein medlem mellom dei øvrige representantane i formannskapet. Skatteoppkrevjaren eller den han peikar ut skal vere sekretær for skatteutvalet. Skatteutvalet handsamar skattesaker etter 41 og 42 i skattebetalingslova. 13. FORHANDLINGSUTVAL a. Forhandlingsutvalet skal vere samansett av ordførar, varaordførar og ein medlem mellom dei øvrige representantane i formannskapet. Rådmannen eller den han peikar ut skal vere sekretær for forhandlingsutvalet. b. Forhandlingsutvalet førebur og gjennomfører forhandlingane med arbeidstakarorganisasjonane, så langt dette myndet ikkje er delegert til rådmannen. Reglement for det faste planutvalet 1. VAL OG SAMANSETJING a. Det faste planutvalet er samansett av ein representant frå kvart av dei politiske partia som er representert i kommunestyret. b. Kommunestyret vel leiar og nestleiar til utvalet for heile perioden 16

17 2. ARBEIDSOPPGÅVER a. Det faste planutvalet sine arbeidsoppgåver vert dei oppgåvene som kommunestyret vedtek. Utvalet skal forvalte kommunens interesse innanfor planlegging i samsvar med reglane i Plan- og bygningslova av 14. juni 1985 nr. 77, og gjer vedtak etter 7, 15, 18, 27-1, 27-2, 27-3, 28-1 nr. 2 og 3, 28-2, 30, 31 og 33. b. Det faste planutvalet får ansvar for å utarbeide framlegg til kommuneplanar etter reglane i 20-2 i Plan- og bygningslova. c. Det faste planutvalet er på vegne av kommunestyret ansvarleg for ei planmessig, rasjonell og økonomisk drift innanfor sitt arbeidsområde. d. Det faste planutvalet er på vegne av kommunestyret kommunen sitt samarbeidsorgan med offentlege og private lag og organisasjonar og einskildpersonar innanfor sitt arbeidsområde. 3. ANKE a. Dersom særlov ikkje er til hinder for det, kan minst 3 av medlemene i utvalet anke vedtak til formannskapet. Ordførar eller rådmann kan også anke vedtak til formannskapet. b. Medlemene må setje fram krav om anke i møtet. Ordførar og/eller rådmann må anke vedtaket skriftleg innan 2 dagar etter at hovudutskrift frå møteboka er lagt fram for dei. 4. MØTE a. Utvalet held møte når det sjølv ønskjer, når leiaren finn det påkravd, eller når minst 1/3 av medlemene krev det. b. Leiaren set opp sakliste og kallar inn til møte. c. Innkallinga skal innehalde opplysningar om tid og stad for møtet, spesifisert oppgåve over dei sakene som skal drøftast og dei dokumenta som følgjer sakene. d. Møteinnkalling, sakliste og saksdokument skal til vanleg sendast medlemene, ordførar, rådmann og innkalla varamedlemer med minst 5 dagars varsel. Saksdokumenta vert i tillegg sende varamedlemene etter nærare avgjerd i utvalet. e. Møta vert haldne for opne dører dersom ikkje annan følgjer av lovbestemt teieplikt, eller komiteen i medhald av 31 i kommunelova vedtek å handsame ei sak for stengde dører. 17

18 f. Kopi av saksdokumenta skal vere tilgjengeleg for publikum i tida frå møtet er kunngjort og fram til møtedagen. Dette gjeld ikkje dokument som i medhald av reglane i offentlighetslova er unnateke offentlighet. g. Rådmann har møte- og talerett i utvalet. h. Utvalet er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er tilstades. i. Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal. Ved likt røystetal er leiaren si røyst avgjerande. j. Utvalet fører møtebok. Utskrift av møteboka skal sendast ut innan 2 dagar etter møtet, og godkjennast i førstkomande møte i det faste planutvalet. 5. SEKRETARIAT a. Rådmannen eller den han gjev mynde, er sekretær for utvalet. b. Rådmannen har innstillingsrett til utvalet. Reglement for administrasjonsutvalet 1. VAL OG SAMANSETJING a. Administrasjonsutvalet har 7 medlemer med varamedlemer. Formannskapet utgjer dei 5 arbeidsgjevarrepresentantane. 2 medlemer er representantar for dei tilsette, utpeika etter høvetalsprinsippet og valde av og mellom arbeidstakarorganisasjonane. b. Ordføraren er leiar og varaordførar er nestleiar for heile valperioden. 2. ARBEIDSOPPGÅVER Administrasjonsutvalet er kommunen sitt hovudutval i personal- og organisasjonssaker og har som arbeidsområde dei oppgåvene som er knytt til kommunen sin arbeidsgjevarfunksjon. 3. VEDTAK a. Dersom særlov ikkje er til hinder for det, kan minst 2 av medlemene i utvalet anke vedtak til formannskapet. Rådmannen kan også anke vedtak i utvalet til formannskapet. 18

19 b. Medlemene må setje fram krav om anke i møtet. Rådmannen må anke vedtak skriftleg innan 2 dagar etter at hovudutskrift frå møteboka er lagd fram for han. 4. ARBEIDSTAKARANE SINE RETTAR OG HABILITET a. Representantane for dei tilsette er medlemer av utvalet med dei same rettar og plikter som dei politisk valde. b. Administrasjonsutvalet kan frita eit medlem frå handsaminga av ei sak, dersom vedkomande sjølv ber om det og på førehand seier frå at vedkomande av personlege årsaker ikkje ønskjer å delta. 5. MØTE a. Utvalet held møte når det sjølv ønskjer, når leiaren finn det påkrevd, eller når minst 1/3 av medlemene krev det. b. Leiaren set opp sakliste og kallar inn til møte. c. Innkallinga skal innehalde opplysningar om tid og stad for møtet, spesifisert oppgåve over dei sakene som skal drøftast og dei dokumenta som følgjer sakene. d. Møteinnkalling, sakliste og saksdokument skal til vanleg sendast medlemene, ordførar, rådmann og innkalla varamedlemer med 5 minst dagars varsel. Saksdokumenta vert i tillegg sende varamedlemene etter nærare avgjerd i utvalet. e. Møta vert haldne for opne dører dersom ikkje annan følgjer av lovbestemt teieplikt, eller utvalet i medhald av 31 i kommunelova vedtek å handsame ei sak for stengde dører. f. Kopi av saksdokumenta skal vere tilgjengeleg for publikum i tida frå møtet er kunngjort og fram til møtedagen. Dette gjeld ikkje dokument som i medhald av reglane i offentlighetslova er unnateke offentlighet. g. Rådmannen har møte- og talerett i utvalet. h. Utvalet er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er tilstades. g. Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal. Ved likt røystetal er leiaren si røyst avgjerande. h. Utvalet fører møtebok. Utskrift av møteboka skal sendast ut innan 2 dagar etter møtet. 19

20 6. SEKRETARIAT a. Rådmannen eller den han gjev mynde er sekretær for utvalet. b. Rådmannen har innstillingsrett til utvalet. Reglement for dei politiske utvala 1. VAL OG SAMANSETJING a. Det skal veljast 3 politisk utval. Kvart utval skal ha 7 medlemar. Utvala skal vere samansett etter reglel om kjønskvotering, og valde blant faste medlemar og vararepresentantar i kommunestyret. b. Kommunestyret vel leiar og nestleiar for fire år om gongen. c. Dersom eit medlem fell frå eller vert løyst frå vervet, skal det veljast ny medlem. Dersom leiaren fell frå eller vert løyst frå vervet, skal det veljast ny leiar. d. Fordeling av saker/prosjekt mellom utvala skal gjerast av ordføraren og leiar for utvala i fellesskap. e. For kvar sak som skal munne ut i ei innstilling til kommunestyret, skal det vere ein saksordførar. Saksordføraren skal leie utvalet sitt arbeid med saka, og har ansvaret for innstillinga og presentasjonen av den i kommunestyret. Vervet som saksordførar kan gå på omgang i utvalet. Saksordførar kan fritt ta kontakt med sakshandsamar. f. Utvala kan gjennomføre opne høyringar av konkrete saker, eller for å belyse ulike saksforhold. Utvala står fritt i forhold til kven dei ønskjer å kalle inn til slike høyringar. 20

21 2. ARBEIDSOPPGÅVER Utvala innstiller til kommunestyret i saker dei får tildelt i samavar med pkt 1.d. Utvala er på vegne av kommunestyret, og i samarbeid med rådmannen, ansvarleg for ei planmessig, rasjonell og økonomisk drift gjennom dei sakene som vert handsama. Framdriftsplanen blir avtalt mellom saksordføraren og rådmannen. Utvala er på vegne av kommunestyret samarbeidsorgan med offentlege og private lag og organisasjonar og einskildpersonar i kommunen i saker som utvalet arbeider med. I møte med leiarane for utvala skal status på sakene gjennomgåast. Administrasjonen utarbeider ei oversikt over saker som har vore handsama gjennom året som vert teke med i årsrapporten til Skodje kommune. 3. MØTE a. Utvala held møte i samsvar med oppsett møteplan. Når leiaren finn det påkravd, kan det kallast inn til ekstra arbeidsmøte. b. Leiaren set opp sakliste og kallar inn til møte i samarbeid med administrasjonen. c. Innkallinga skal innehalde opplysningar om tid og stad for møtet, spesifisert oppgåve over dei sakene som skal drøftast og opplysning om kvar saksdokumenta er tilgjengelege. d. Møteinnkalling, sakliste og saksdokument skal til vanleg sendast medlemene, ordførar og rådmann minst 5 dagar før møtet. e. Møta vert haldne for opne dører dersom ikkje anna følgjer av lovbestemt teieplikt, eller utvalet i medhald av 31 i kommunelova vedtek å handsame ei sak for stengde dører. f. Kopi av saksdokumenta skal vere tilgjengeleg for publikum i tida frå møtet er kunngjort og fram til møtedagen. Dette gjeld ikkje dokument som i medhald av reglane i offentlighetslova er unnateke offentlighet. g. Ordførar og rådmann har møte- og talerett i utvalsmøta. 21

22 h. Rådmannen har instillingsrett til det einskilde utvalet i. Utvala gjev innstilling til kommunestyret. j. Leiar for utvalet skriv innleiing og oppsummering frå møtet, sakshandsamar skriv referat frå den saka han/ho møter i. Referata blir sendt over til administrasjonen som syr saman til eit referat. Utskrift av møteboka skal sendast ut innan 2 dagar etter møtet. k. Rådmannen, i samarbeid med leiar for utvalet, tildeler sakshandsamar.. k. Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal. Ved likt røystetal er leiaren si røyst avgjerande. l. Utvala er vedtaksføre når minst halvparten av medlemene er tilstades. 4. RÅDGJEVANDE MYNDE Utvala gjev innstilling direkte til kommunestyret. (Foreslått fjerna) Utvala gjev tilråding i følgjande saker: - andre saker som vedkjem arbeidsområdet, men der andre har vedtaksmynde (Foreslått fjerna) Utvala gjev innstilling direkte til kommunestyret i saker der kommunelova, særlov eller andre reglement ikkje er til hinder for det, med unntak av økonomiplan og årsbudsjett, der formannskapet gjev innstilling. 22

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Jfr. kommunelova 39 nr.1.

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Jfr. kommunelova 39 nr.1. SKODJE KOMMUNE Møtereglement for Skodje kommune Jfr. kommunelova 39 nr.1. INNHALD A. Felles møtereglement for folkevalde organ...3 B. Dialog som arbeidsform...7 C. Møtereglement for Skodje kommunestyre...8

Detaljer

REGLEMENT FOR STORDAL KOMMUNESTYRE Vedteke under k.sak 047/11 møtedato

REGLEMENT FOR STORDAL KOMMUNESTYRE Vedteke under k.sak 047/11 møtedato REGLEMENT FOR STORDAL KOMMUNESTYRE Vedteke under k.sak 047/11 møtedato 09.11.2011 1. KOMMUNESTYRE - MYNDE OG OPPGÅVER a) Stordal kommunestyre har 15 valde representantar og er det øvste styringsorganet

Detaljer

REGLEMENT FOR VANYLVEN KOMMUNESTYRE (Vedteke i K-sak 77/95, 46/96, 50/04 og 15/06)

REGLEMENT FOR VANYLVEN KOMMUNESTYRE (Vedteke i K-sak 77/95, 46/96, 50/04 og 15/06) REGLEMENT FOR VANYLVEN KOMMUNESTYRE (Vedteke i K-sak 77/95, 46/96, 50/04 og 15/06) 1 KOMMUNESTYRET - MYNDE OG OPPGÅVER a. Vanylven kommunestyre har 21 valde representantar og er det øverste styringsorganet

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER

MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER Side 1 av 8 MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP OG DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER Innhald: 1. Val og samansetjing 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling

Detaljer

Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS )

Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS ) Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS 11.05.2017) 1. Val og samansetjing Ørskog kommunestyre skal ha 17 medlemmer med varamedlemmer 2. Mynde og oppgåver a) Ørskog kommunestyre skal handsame

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR FAGUTVALA

MØTEREGLEMENT FOR FAGUTVALA Side 1 av 9 MØTEREGLEMENT FOR FAGUTVALA Innhald 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Rådgjevande funksjon 4. Høyringsinstans 5. Førebuing av saker 6. Innstillingsrett 7. Innkalling 8. Forfall

Detaljer

VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab

VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab Vår ref 12/1351-21 13453/13 Etat/ avd. STA Saksbeh KJ Ark. 044 Dykkar ref. Dato 25.07.2013 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedteke i Kommunestyret 30.11.95 sak 86/95. Revidert

Detaljer

REGLEMENT FOR VESTNES KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR VESTNES KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VESTNES KOMMUNESTYRE KOMMUNESTYRET - MYNDE OG OPPGÅVER Vestnes kommunestyre har 23 valde representantar og er det øvste styringsorganet i Vestnes kommune. Kommunestyret er oppretta i medhald

Detaljer

POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE

POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE POLITISK SAKSHANDSAMINGSREGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 02.02.2017 For sakshandsaming i folkevalte organ gjeld reglane i kommunelova (KL) med følgjande utfyllande føresegner

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST

SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST SOGNDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET UTKAST 1 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET...3 1. VAL OG SAMANSETTING......3 2. MØTEPLAN OG MØTEPRINSIPP... 3 3. ARBEIDSOPPGÅVER/MYNDE......3 4. SAKSHANDSAMINGSREGLAR......4

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Dok. ref. 16/591-2/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Reglementet gjeld for folkevalde organ så langt kommunestyret ikkje har vedteke

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR SULA KOMMUNESTYRE

MØTEREGLEMENT FOR SULA KOMMUNESTYRE Side 1 av 13 MØTEREGLEMENT FOR SULA KOMMUNESTYRE Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall varamedlemer

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110 Reglement for administrasjonsutvalet Vedteke av kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/110 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Arbeidsområde... 3 3 Saker der administrasjonsutvalet har avgjerdsmakt... 3 4

Detaljer

Reglement for formannskapet

Reglement for formannskapet FJALER KOMMUNE Reglement for formannskapet Vedteke av Fjaler kommunestyre 17.12.2012, sak 117/12 1. Samansetjing Formannskapet er samansett av 7 medlemer med varamedlemer. Kommunestyret vel sjølv medlemer

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyre den 29. april 2009 Sak 027/09) 1. Val og samansetjing. Administrasjonsutvalet består av 10 personar med varamedlemar.

Detaljer

Reglement for kommunestyret, formannskap og hovudutval

Reglement for kommunestyret, formannskap og hovudutval Reglement for kommunestyret, formannskap og hovudutval Bø kommune Revidert 2015 Vedtatt i kommunestyret den 11.5.2015, sak 47/15 1 Kommunestyret 1 Møteplan Kommunestyret held møte etter oppsett møteplan

Detaljer

REGLEMENT FOR HELSE- OPPVEKST OG KULTURUTVALET

REGLEMENT FOR HELSE- OPPVEKST OG KULTURUTVALET REGLEMENT FOR HELSE- OPPVEKST OG KULTURUTVALET 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER.... 3 6.

Detaljer

Utvalet bør leggja enkeltsaker av prinsipiell karakter fram for formannskapet til endeleg avgjerd.

Utvalet bør leggja enkeltsaker av prinsipiell karakter fram for formannskapet til endeleg avgjerd. REGLEMENT FOR PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer (fastsett i heradsstyret 14.10.15), alle valde av heradsstyret for 4 år. Medlemmer og varamedlemmer,

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE Dok. ref. 16/591-3/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE Kommunestyret er kommunen sitt høgaste politiske organ og gjer vedtak på vegner

Detaljer

RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE. Innhold

RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE. Innhold RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE Vedtekne i Granvin Heradsstyre 15.04.2015 Retningslinene er bygde på reglane i Kommunelova, Forvaltningslova og Offentlegheitslova. Innhold 1. Heradsstyret si samansetjing

Detaljer

Kommunale organ held møte etter oppsett møteplan, når møteleiar finn det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krev det.

Kommunale organ held møte etter oppsett møteplan, når møteleiar finn det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krev det. VESTNES KOMMUNE Vedteke i Vestnes kommunestyre 27.10.2016 sak 100/2016 GJENNOMFØRING AV MØTE I KOMMUNALE ORGAN I VESTNES KOMMUNE (Pkt. 9,10,11,12 og 14 gjeld berre kommunestyret.) I dei andre punkta blir

Detaljer

REGLEMENT FOR MILJØ OG KOMMUNALTEKNIKK OG FAST UTVAL FOR PLANSAKER

REGLEMENT FOR MILJØ OG KOMMUNALTEKNIKK OG FAST UTVAL FOR PLANSAKER REGLEMENT FOR MILJØ OG KOMMUNALTEKNIKK OG FAST UTVAL FOR PLANSAKER 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER....

Detaljer

REGLEMENT FOR Utval for Levekår

REGLEMENT FOR Utval for Levekår REGLEMENT FOR Utval for Levekår 1. SAMANSETJING OG VAL Utvalet skal ha 7 medlemar inklusiv leiar og nestleiar. Medlemane og varamedlemane skal veljast blant medlemane i kommunestyret i samsvar med prinsipp

Detaljer

Reglement for fylkestinget Fastsett av fylkestinget i sak nr 26/95 og revidert i sak nr. xx/15

Reglement for fylkestinget Fastsett av fylkestinget i sak nr 26/95 og revidert i sak nr. xx/15 Reglement for fylkestinget Fastsett av fylkestinget i sak nr 26/95 og revidert i sak nr. xx/15 1 Val og samansetnad Fylkestinget har 31 medlemer med varamedlemer. Medlemene vert valde av dei innbyggjarane

Detaljer

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16)

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) 1.1 Føremål Føremålet med dette reglementet er: Gje hovudretningsliner for arbeidet i dei politiske organa Gje einsarta og like retningsliner for

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET HYLLESTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET Vedteke av Hyllestad kommunestyre 20.12.2011, sak 88/11. Gjeldande frå vedtaksdato. Revisjon av reglement vedteke 6.9.95, sak 73/95. 1 Heimel Administrasjonsutvalet

Detaljer

- utarbeiding av planprogram ved mindre omfattande revisjonar, jfr

- utarbeiding av planprogram ved mindre omfattande revisjonar, jfr OSTERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha *7 medlemmer med varamedlemmer, alle valde av heradsstyret for 4 år. Medlemmer og varamedlemmer, leiar

Detaljer

Heradsstyret kan oppretta sakskomitear for særskilde saker som innanfor fastsett mandat gjev tilråding direkte for heradsstyret.

Heradsstyret kan oppretta sakskomitear for særskilde saker som innanfor fastsett mandat gjev tilråding direkte for heradsstyret. REGLEMENT FOR HERADSSTYRET 1 HERADSSTYRET SITT ARBEIDSOMRÅDE Heradsstyret er kommunen sitt øvste organ og gjer vedtak på kommunen sine vegner så langt ikkje noko anna følgjer av lov eller vedtak om delegering

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER.... 3 6. ANDRE DELTAKARAR I

Detaljer

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109 Reglement for formannskapet Vedteke i kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/109 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Saker der utvalet har avgjerdsmakt... 3 4 Saker der utvalet har ytringsrett...

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE

MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE Innhald KAPITEL 1. MØTEREGLEMENT...2 1. FØREBUING TIL MØTET...2 1.1 KVEN DET GJELD FOR...2 1.2 INNKALLING TIL MØTE...2 1.3 MØTEPLIKT - FORFALL - VARAREPRESENTANTAR...2

Detaljer

SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FORVALTNINGSSTYRET I FINNØY KOMMUNE

SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FORVALTNINGSSTYRET I FINNØY KOMMUNE SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FORVALTNINGSSTYRET I FINNØY KOMMUNE Vedteke 15.02.2017 (KST-004/17) 1. Oppgåver og val Kommunestyret er det øvste kommunale organ, og treff

Detaljer

Formannskapet er kommunen sitt kontrollutval for alkohol, jf alkohollova 1-9.

Formannskapet er kommunen sitt kontrollutval for alkohol, jf alkohollova 1-9. OSTERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1 VAL OG SAMANSETJING Formannskapet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, alle valde av heradsstyret for 4 år. Medlemmer og varamedlemmer skal veljast mellom

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/3004-12 297/13 033 &00 SEN/SEN/WBD REGLEMENT - FORMANNSKAP

Detaljer

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret den 02.02.2017. For sakshandsaming i kommunestyret gjeld kommuneloven sine reglar med fylgjande utfyllande føresegner: 1. SAKSFØREBUING Sakene

Detaljer

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret den 12.10.1995 med endring av 3 siste avsnitt i møte den 14.09.2000. For sakshandsaming i kommunestyret gjeld kommuneloven sine reglar med

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedteke av kommunestyret 7.3.2013, sak PS 23/13 Innhald 1. VAL OG SAMANSETJING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3

Detaljer

Reglement for utval i Høyanger kommune

Reglement for utval i Høyanger kommune Reglement for utval i Høyanger kommune Vedteke av kommunestyret i møte 27.10.2011 i sak nr 053/11. Korrigert 8 i møte 15.03.2012 i sak nr 024/12. Korrigert av kommunestyret i møte 16.06.2015 i sak nr 037/15.

Detaljer

MELAND KOMMUNE REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE Godkjent i Meland kommunestyre , sak 074/07

MELAND KOMMUNE REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE Godkjent i Meland kommunestyre , sak 074/07 MELAND KOMMUNE N-025.2 07/1276 07/8865 REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE Godkjent i Meland kommunestyre 05.09.07, sak 074/07 1. SAMANSETJING OG ANSVARSOMRÅDE Meland kommunestyre har, etter vedtak i kommunestyret

Detaljer

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET Vedteke i Tysnes kommunestyre 17. desember 1998 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha 5 medlemer: 3 politikarar frå formannskapet og 2 medlemer som er

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. HOVUDARBEIDSOMRÅDET TIL KOMMUNESTYRET... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 2 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER.... 3 6. ANDRE DELTAKARAR

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement. for. kommunestyret. politiske utval. Jfr. kommunelova 39. Vedteke i Skodje kommunestyre 2012

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement. for. kommunestyret. politiske utval. Jfr. kommunelova 39. Vedteke i Skodje kommunestyre 2012 SKODJE KOMMUNE Møtereglement for kommunestyret og politiske utval Jfr. kommunelova 39 Vedteke i Skodje kommunestyre 2012 INNHALD 1 FØREMÅL OG VERKEOMRÅDE FOR REGLEMENTET 1.1 Tidspunkt for møte 1.2 Innkalling

Detaljer

Reglement for Seljord kommunestyre

Reglement for Seljord kommunestyre Seljord kommune Reglement for Seljord kommunestyre Vedtatt av kommunestyret Sak 12/16 1 Innhold 1. Medlemstalet... 4 2. Arbeidsområde... 4 3. Saksførebuing... 4 4. Innkalling til møte... 4 5. Utlegging

Detaljer

Reglement for kommunestyret

Reglement for kommunestyret FJALER KOMMUNE Reglement for kommunestyret 1. Samansetjing Vedteke av Fjaler kommunestyre 17.12.2012, sak 116/12 Kommunestyret er samansett av 23 medlemer med varamedlemer valde av dei røysteføre innbyggjarane

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

REGLEMENT FOR HELSE- OG OPPVEKSTUTVALET

REGLEMENT FOR HELSE- OG OPPVEKSTUTVALET SANDE KOMMUNE RÅDMANNEN 6084 Larsnes Tlf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-mr.kommune.no REGLEMENT FOR HELSE- OG OPPVEKSTUTVALET Vedteke: Sande kommunestyre, 1. mars

Detaljer

Reglement for kommunestyre

Reglement for kommunestyre Reglement for kommunestyre 1 Val og samansetting Kommunestyret har 21 medlemer med varamedlemer valde av dei røysteføre innbyggjarane i kommunen etter reglar fastsett i lov. Valet gjeld for den kommunale

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET. Vedteke av heradsstyret VAL OG SAMANSETJING

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET. Vedteke av heradsstyret VAL OG SAMANSETJING REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALET Vedteke av heradsstyret 12.10.2005. 1 VAL OG SAMANSETJING Medlemmene i formannskapet representerer kommunen (arbeidsgjevarsida) i administrasjonsutvalet. Utvalet skal

Detaljer

INNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimesida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

INNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimesida  og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. INNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 28.03.2017 Tid: kl.16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

REGLEMENT FOR SANDE KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SANDE KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR SANDE KOMMUNESTYRE l. Val og samansetning. Sande kommunestyre består av AI representantar med vararepresentantar valde for 4 år i samsvar med Vallova, jfr. Kommunelova 7. Ordføraren leier

Detaljer

Reglement for folkevalde organ. Vedtatt av fellesnemnda 6. september 2019

Reglement for folkevalde organ. Vedtatt av fellesnemnda 6. september 2019 Reglement for folkevalde organ Vedtatt av fellesnemnda 6. september 2019 Innhold Medlemstalet... 4 Arbeidsområde... 4 Saksførebuing... 4 Innkalling til møte... 4 Utlegging av dokument... 5 Forfall varamedlemer...

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALET REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALET Vedteke av kommunestyret 7.3.2013, sak PS 22/13. Innhald 1. GRUNNLAG... 2 2. VAL OG SAMMANSETJING... 2 3. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 4. FØREBUING AV SAKER FOR LEVEKÅRSUTVALET...

Detaljer

Del I - arbeidsreglement for folkevalde

Del I - arbeidsreglement for folkevalde Del I - arbeidsreglement for folkevalde 1. Kommunestyret 1.1 Val og samansetjing Kommunestyret har 17 medlemar med varamedlemar. Medlemane vert valde av dei innbyggjarane i kommunen som har røysterett

Detaljer

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Formannskapet Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Val og samansetjing a. Jølster formannskap skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, valde av kommunestyret i samsvar med reglane

Detaljer

GENERELT MØTEREGLEMENT FOR STYRE, RÅD OG UTVAL

GENERELT MØTEREGLEMENT FOR STYRE, RÅD OG UTVAL GENERELT MØTEREGLEMENT FOR STYRE, RÅD OG UTVAL 1. Generelle reglar Generelt møtereglement for Hjelmeland kommune gjeld for kommunestyret, formanskapet, formannskapet som partssamansett utval, areal- og

Detaljer

Reglement for fylkestinget

Reglement for fylkestinget Reglement for fylkestinget Fastsett av fylkestinget i sak nr 26/95. 1 Val og samansetnad Fylkestinget har 39 medlemer med varamedlemer. Medlemene vert valde av dei innbyggjarane i fylket som har røysterett

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG ANDRE UTVAL OPPRETTA MED HEIMEL I KOMMUNELOVA 5-1.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG ANDRE UTVAL OPPRETTA MED HEIMEL I KOMMUNELOVA 5-1. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG ANDRE UTVAL OPPRETTA MED HEIMEL I KOMMUNELOVA 5-1. Reglementet er heimla i kommunelova 5-13. Fastsett i Fellesnemda sak 020/19 1 1. KVEN REGLEMENTET GJELD FOR Kommunestyret

Detaljer

Reglement for formannskap og næringsutval, plan- og forvaltningsstyre og administrasjonsutval

Reglement for formannskap og næringsutval, plan- og forvaltningsstyre og administrasjonsutval Reglement for formannskap og næringsutval, plan- og forvaltningsstyre og administrasjonsutval Sist revidert i sak 88/09 i kommunestyret den 26.11.09. Ansvarsområda til organa er innarbeidde i kommunen

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Reglement for Kontrollutvalet

Reglement for Kontrollutvalet Reglement for Kontrollutvalet Vedteke i Fitjar kommunestyre 23. april 2014. 1 VAL OG SAMANSETJING Kontrollutvalet skal ha 5 medlemer med varamedlemer, alle valde av kommunestyret i samsvar med kommunelova

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/3004-13 299/13 033 &00 SEN/SEN/WBD REGLEMENT KLEPP KOMMUNESTYRE

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: 033 Saksnr.: 2016/114-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: Dato:

Seljord kommune Arkiv: 033 Saksnr.: 2016/114-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: Dato: Seljord kommune Arkiv: 033 Saksnr.: 2016/114-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 04.01.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 14.01.2016 Kommunestyret

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN

MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN VEDTEKE I KOMMUNESTYRET 08.03.2012 Innhald KAP. 1 FØREMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1-1 Virkeområde... 4 1-2 Møteprinsippet... 4 1-3 Høve for andre til å ta del i møta... 5

Detaljer

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR OPPVEKST/OMSORG

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR OPPVEKST/OMSORG TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR OPPVEKST/OMSORG Vedteke i Tysnes kommunestyre 17. desember 1998 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha 7 medlemer med varamedlemer. Medlemene skal som hovudregel veljast mellom

Detaljer

REGLEMENT FOR BØMLO KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR BØMLO KOMMUNESTYRE 1 (1) REGLEMENT FOR BØMLO KOMMUNESTYRE 1. Samansetjing og ansvarsområde Bømlo kommunestyre har etter vedtak i kommunestyret 16.12.02, sak 132/02, jf. Kommunelova 7 nr. 2 27 representantar. Kommunestyret

Detaljer

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge.

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge. Vedtekter for ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane Vedtatt på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den 0.0.0. Endra på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den.0.0. 1 Føremål Ungdomspolitisk

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN

MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN MØTEREGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN KAP. 1 FØREMÅL OG VIRKEOMRÅDE 1-1 Virkeområde Reglementet regulerer sakshandsaming og møteverksemda i folkevalde kommunale organ i Åseral kommune Reglementet gjeld for

Detaljer

Reglement for Skjåk kommunestyre

Reglement for Skjåk kommunestyre [Skriv inn tekst] Reglement for Skjåk kommunestyre Vedteke i Skjåk kommune 01.12.2016, sak 99/16 Skjåk kommune Reglement for Skjåk kommunestyre Vedteke i Skjåk kommunestyre 01.12.2016, sak 99/16 Innhald

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

Reglement for Hå kommunestyre, -formannskap og utvala

Reglement for Hå kommunestyre, -formannskap og utvala Reglement for Hå kommunestyre, -formannskap og utvala 1 2 Fotografiet på framsida er av Tord Paulsen. Han har dei siste åra tatt bilete frå Hå til bruk i bokverket om Hå kulturhistorie. Det kom to bøker

Detaljer

Politisk reglement For Innsyn. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Innsyn. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Innsyn Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Kommunestyret og andre folkevalde organ sin rett til innsyn i saksdokument (innsynsreglementet) 1 Rett til innsyn i samsvar med dette reglementet

Detaljer

Reglement for utval for plan og miljø

Reglement for utval for plan og miljø Reglement for utval for plan og miljø Vedteke i Fitjar kommunestyre 23. april 2014. Revidert gjennom vedtak i Fitjar kommunestyre 21. desember 2016. 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha 5 medlemer med

Detaljer

Politisk reglement For Utval. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Utval. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Utval Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Val og samansetjing a. Jølster kommune har to faste utval, Utvalet for oppvekst, kultur og helse (OKH) og Utvalet for plan og utvikling

Detaljer

Meland kommune REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE

Meland kommune REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE Meland kommune. ArkivsakID/ JpID: 15/1933 15/13694 Dato: 02.07.2015 REGLEMENT FOR MELAND KOMMUNESTYRE 1. SAMANSETJING OG ANSVARSOMRÅDE Meland kommunestyre har, etter vedtak i kommunestyret 19.06.78, 27

Detaljer

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement SKODJE KOMMUNE Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret 05.10.2016 Heimel for å delegere mynde: Kommunelova 8 (formannskapet) Kommunelova 10 (faste utval/komitear) Kommunelova 13 (hastesaker) Kommunelova

Detaljer

Politisk reglement For Kommunestyret. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Kommunestyret. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Kommunestyret Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Kommunestyret arbeids- og ansvarsområde a. Kommunestyret er det øvste politiske organet i Jølster kommune, og arbeidet skjer i

Detaljer

Reglement for dei politiske organa i Kvinnherad kommune 2012-15.

Reglement for dei politiske organa i Kvinnherad kommune 2012-15. Kvinnherad kommune 2012/80-12 Versjon 31.05.2012 Reglement for dei politiske organa i Kvinnherad kommune 2012-15. Kommunestyret Kontroll-utvalet Formannskapet Administrasjonsutvalet Komite for oppvekst,

Detaljer

REGLEMENT FOR FYRESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR FYRESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR FYRESDAL KOMMUNESTYRE Vedteke i kommunestyret 29.11.12 Reglement for kommunestyret gjeld tilsvarande for andre folkevalde organ, der dette ikkje er i strid med lover, føresegner eller vedtak

Detaljer

SOLUND KOMMUNESTYRE (Vedteke i Solund kommunestyre , K-sak 095/00)

SOLUND KOMMUNESTYRE (Vedteke i Solund kommunestyre , K-sak 095/00) REGLEMENT FOR SOLUND KOMMUNESTYRE (Vedteke i Solund kommunestyre 18.12.00, K-sak 095/00) 1. ARBEIDSOMRÅDE OG AVGJERDSMYNDE. Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ og gjer vedtak på kommunen sine

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE HEMSEDAL KOMMUNE. Reglement for folkevalde i Hemsedal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 47/16

HEMSEDAL KOMMUNE HEMSEDAL KOMMUNE. Reglement for folkevalde i Hemsedal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 47/16 HEMSEDAL KOMMUNE Reglement for folkevalde i Hemsedal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 47/16 1 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1. Kven gjelder reglementet for?... 4 2. Møteprinsippet... 4 2.1. Tidspunkt

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedteke av kommunestyret 22.9.2011 sak 60/2011. Innhald REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET... 1 1. VAL OG SAMANSETJING... 2 2. HOVUDARBEIDSOMRÅDET TIL KOMMUNESTYRET... 2 3. FØREBUING

Detaljer

Reglement for Formannskapet

Reglement for Formannskapet Reglement for Formannskapet Vedteke i Fitjar kommunestyre 23. april 2014. 1 VAL OG SAMANSETJING Formannskapet skal ha 5 ( +2) medlemer med varamedlemer, alle valde av kommunestyret i samsvar med kommunelova

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda

Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda 1 Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda Vedtatt av Forskingsutvalet i møte 21. januar 2014 i sak 03/2014 «Forretningsorden for Forskingsutvalet ved HVO». 1. Samansetjing

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

REGLEMENT FOR HERØY KOMMUNESTYRE (K-sak 23/16) Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ. Herøy kommunestyre har 33 medlemer.

REGLEMENT FOR HERØY KOMMUNESTYRE (K-sak 23/16) Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ. Herøy kommunestyre har 33 medlemer. REGLEMENT FOR HERØY KOMMUNESTYRE (K-sak 23/16) Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ. Herøy kommunestyre har 33 medlemer. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av Herøy kommune dersom dette myndet

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret

Vedtatt av kommunestyret SKODJE KOMMUNE Møtereglement For kommunestyre og andre politiske utval jf. Kommunelova 39 Vedtatt av kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1 FØREMÅL OG VERKEOMRÅDE FOR REGLEMENTET 2 1.1 Tidspunkt for møte 2

Detaljer

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane.

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane. Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedteke i Tysnes kommunestyre 17. desember 1998 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha 7 medlemer med varamedlemer, alle valde av kommunestyret i samsvar med kommunelova

Detaljer

SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR TIME KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAPET, LOKAL UTVIKLING OG LEVEKÅR

SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR TIME KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAPET, LOKAL UTVIKLING OG LEVEKÅR SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR TIME KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAPET, LOKAL UTVIKLING OG LEVEKÅR 1 VAL OG SAMANSETTING Time kommunestyre består av 27 representantar. Eventuell endring av medlemstalet blir vedtatt

Detaljer

Reglement for Kvam kontrollutval

Reglement for Kvam kontrollutval Reglement for Kvam kontrollutval 1 Innleiing Heradsstyret har det øvste tilsynet med den kommunale forvaltninga, og kan krevja alle saker lagt fram for seg til orientering eller avgjerd. Heradsstyret kan

Detaljer

Reglement for. Kommunestyret i Vågå. Vedteke av Vågå kommunestyre 12. desember 2012 sak 11/13

Reglement for. Kommunestyret i Vågå. Vedteke av Vågå kommunestyre 12. desember 2012 sak 11/13 Reglement for Kommunestyret i Vågå Vedteke av Vågå kommunestyre 12. desember 2012 sak 11/13 Innhald 1. KOMMUNESTYRET, ROLLE OG OPPGÅVER... 3 2. FØREBUING, INNKALLING OG UTLEGGING AV DOKUMENT... 4 3. GJENNOMFØRING

Detaljer

Politiske arbeidsformer

Politiske arbeidsformer Politiske arbeidsformer Utdrag av Rcf-!lement for styre, nemnder, rad og utval Volda kommune Nokre viktige ordningar 1 Forfall. Når ein medlem eller ein innkalla varamedlem har lovleg forfall til eit mote,

Detaljer

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedteke i Tysnes kommunestyre 17. desember 1998 Revidert 19. desember 2002 1 SAMANSETJING OG MYNDE Tysnes kommunestyre har 21 representantar, jf. lova sin 7 pkt.

Detaljer

REGLEMENT FOR TELEMARK FYLKESTING. Sist endra , sak 45/16.

REGLEMENT FOR TELEMARK FYLKESTING. Sist endra , sak 45/16. REGLEMENT FOR TELEMARK FYLKESTING Sist endra 07.06.2016, sak 45/16. 1 - VAL OG SAMANSETJING 1. Fylkestinget har 41 medlemmer med varamedlemmer. Fylkestinget vert valt av dei røysteføre innbyggjarane i

Detaljer