Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova."

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus, Kommunestyresalen Dato: Måndag, Tid:15:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 49/14 PS 50/14 PS 51/14 Politiske saker Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll førre møte Klage frå Hjørungavåg hjortevald på vedtak i sak PS 47/ /248 Hareid, Annika Brandal utvalsleiar Victoria Ernstsen utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS50/14Godkjenningavprotokollførremøte/ Side4

5 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/248 Løpenr. 7264/2014 Klassering K46 Sakshandsamar: Janne Bareksten, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 51/14 Næring og miljøutvalet KLAGE FRÅ HJØRUNGAVÅG HJORTEVALD PÅ VEDTAK I SAK PS 47/14 / 2014/248 Tilråding frå rådmannen: Næring- og miljøutvalet gjer til inkjes vedtak i sak PS 38/14. Næring- og miljøutvalet opprettheld vedtak i sak PS 47/14. Saka vert sendt Fylkesmannen i Møre og Romsdal for avgjerd. Grunngjeving: Klaga frå Hjørungavåg hjortevald inneheld ikkje vesentlege moment som ikkje allereie har vore vurderte i tidlegare sakshandsaming. Ein tek difor ikkje klaga til følgje. Lovheimel: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker Forskrift om forvaltning av hjortevilt Grunngjeving: (denne delen kan takast bort, men skal vere med i klagesaker, les meir om grunngjeving av enkelt vedtak i forvaltningsloven kap. V). Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side5

6 Vedlegg: Nr. Namn 1 Klage frå Hjørungavåg hjortevald på vedtak i sak PS /14 2 Melding om vedtak frå møte i NMU Saksframlegg PS 47/14: Klage på vedtak i sak PS 38/ frå Hjørungavåg hjortevald 4 Klage på vedtak i sak PS 38/14 frå Hjørungavåg hjortevald 5 Melding om vektak frå møte i NMU Saksframlegg PS 38/14: Søknad om godkjenning av bestandsplan for Hjørungavåg hjortevald Søknad om godkjenning/fornying av bestandsplan Bestandsplan hjort Hjørungavåg hjortevald Samandrag av saka: I sak PS 47/14 handsama NMU klage frå Hjørungavåg hjortevald på vedtak i sak PS 38/14. NMU fatta i sak PS 47/14 nytt vedtak. Ved eit delvis medhald i klagesak er vedtaket å rekne for eit nytt enkeltvedtak og er underlagt vanlege sakshandsamingsreglar. Saka vart difor ikkje sendt vidare til Fylkesmannen. Klage på vedtak i sak PS 47/14 er lagt fram av part med rett til å klage og i samsvar med gjevne fristar. Utvalet kan handsame klaga. Saksopplysningar: Klaga sitt innhald Hjørungavåg hjortevald skriv i klage datert at dei ynskjer å klage på vedtak i sak PS 38/14 og sak PS 47/14. Då klage på vedtak i sak PS 38/14 allereie har vore handsama, har valdet berre klagerett på vedtak i sak PS 47/14. Hjørungavåg hjortevald legg vekt på følgjande punkt i klaga: Vedtak i sak PS 47/14 er upresist Valdet ynskjer godkjenning av treåring bestandsplan Det er uklart kva avskyting valdet skal følgje Hjørungavåg hjortevald stiller spørsmål til kvifor ein tidlegare ikkje har fått krav om å dokumentere beiteskadar Nabovald har fått godkjent bestandsplanar med avvik frå tildeling etter minsteareal og med auka uttak Hjørungavåg hjortevald stiller spørsmål til kvifor andre vald i kommunen ikkje har fått krav om å dokumentere beiteskader Krav om dokumentasjon på beiteskader skal ikkje rettast mot valdet, men mot den einskilde grunneigar Krav om dokumentasjon på beiteskade vart sett fram for seint Alle valda i Hareid kommune jaktar på same bestanden Vedtak i sak PS 47/14 I sak PS 47/14 gjorde NMU følgjande vedtak: Næring og miljøutvalet imøtekjem delvis klagen frå Hjørungavåg hjortevald og tildeler 50 dyr for Næring og miljøutvalet held elles fast på grunngjeving gitt i sak PS 38/14 vedkomande bestandsplanen. Utvalssak nr: Side: 2 av 5 Side6

7 Grunngjevinga frå sak PS 38/14: Bestandsplanen til Hjørungavåg hjortevald fyller dei krava som er sett i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, og målsetjinga er i samsvar med kommunen sine målsetjingar. Kjønnsfordelinga mellom dyra er noko uklar, og valdet må halde avskytinga innan for rammene til kommunen. Av omsyn til beiteskade og bekymring for beitegrunnlaget til hausten er det grunn for å fråvike prinsippet som tildeling etter minsteareal for komande jaktsesong. Valdet må legge fram konkret dokumentasjon på omfanget av beiteskader i komande sesong, og vert sterkt oppmoda om å setje i gong førebyggjande tiltak for å hindre skade. Planen sitt andre og tredje år vert ikkje godkjent grunna usikkerheit knytt til grunnlagsdata for beiteskader. Valdet må søke om godkjenning av ny bestandsplan i Vedtak i sak PS 47/14 vart gjort etter framlegg frå medlem av utvalet, og med 3 mot 2 røyster. I praksis er vedtaket fatta i sak PS 47/14 likt det opphavlege framlegget til vedtak frå rådmannen i sak PS 38/14. Hjørungavåg påpeikar i si klage at det hadde vore meir ryddig om vedtak i sak PS 47/14 hadde presisert at vedtak i sak 38/14 vart gjort til inkjes. Godkjenning av delar av planen Som det går fram av saksframlegg i sak PS 38/14 og PS 47/14 har ein rom for å godkjenne delar av bestandsplanen. Ei eventuell avvising av bestandsplanen eller delar av denne må grunngjevast. NMU har grunngjeve sitt avslag på delar av planen med usikkerheit knytt til datagrunnlaget for beiteskader. Det vart korkje lagt fram nye opplysingar knytt til dette i samband med klage på vedtak i sak PS 38/14 eller klage på vedtak i sak PS 47/14. Eit alternativ til godkjenning av delar av planen er å gje valdet løyve etter målretta tildeling. Fordelinga til dyra Etter vedtak i sak PS 38/14 fekk Hjørungavåg hjortevald tilsendt ein rettleiande tabell frå Landbrukskontoret over uttaket i jakta Denne tabellen var basert på fordelinga som valdet sjølv la fram i bestandsplanen, men omrekna til ei total ramme på 42 dyr, i samsvar med vedtak frå NMU. Vedtak i sak PS 47/14 endrar ikkje på fordelinga som valdet har søkt om å få godkjent, og ein har ikkje rekna det som naudsynt å sende ut ein ny rettleiande tabell. Krav om dokumentasjon på beiteskadar Klaga til Hjørungavåg peiker på fleire punkt i samband med krav om dokumentasjon på beiteskadar. Hjørungavåg hjortevald har ikkje tidlegare søkt om godkjenning av bestandsplan etter noverande føreskrift om forvalting av hjortevilt frå I denne føreskrifta er rommet for å tildele etter fråvik frå minsteareal mindre enn i tidlegare lovverk, slik det kjem fram i saksframlegg i sak PS 38/14 og PS 47/14. At det no vert sett fram krav om dokumentasjon på beiteskader må også sjåast i samanheng med føreskriftsendringane, og presisering frå Miljødirektoratet om dette er eit ekstraordinært tiltak. Valdet har også høve til å kome med framlegg om endring av kommunen sitt minsteareal. Hjørungavåg hjortevald peiker i si klage på tildelingar gjort til nabovald dei siste åra. Under er oversyn over dei tildelingane som er gjort til dei andre valda på Hareid som jaktar etter bestandsplan. Hareidsdalen har fått godkjent ein bestandsplan med nokre færre dyr enn etter teljande areal og Nakkane med eit noko større tal på dyr enn ved tildeling etter minsteareal. Om ein reknar avvika som avvik i talet på dyr, er avvika for Nakkane og Hareidsdalen mindre enn 10%. Det har i desse to sakene vorte gjort ei skjønnsmessig vurdering på at desse avvika kan tillatast. Avvika er heller ikkje grunngjeve ut frå omsyn til beiteskadar, og det har difor ikkje vore sett krav om å Utvalssak nr: Side: 3 av 5 Side7

8 dokumentere beiteskadar. For Hjørungavåg er tilsvarande avvik på heile 72,4%. Dette er å rekne som ei særs stort avvik, og er frå valdet si side grunngjeve med beiteskadar. Vald Dyr etter teljande areal Løyve Avvik i talet på dyr Hareidsdalen (5/65) = 7,7% Hjørungavåg (21/29)= 72,4% Nakkane (2/21)= 9,5% SKAU Merknad: Det er her rekna gjennomsnittleg tal på dyr pr. år. Hjørungavåg hjortevald har rett i at det er den einskilde grunneigar eller brukar som må dokumentere beiteskadane. Samstundes er eit vald eit samarbeid mellom nettopp grunneigarane. Når valdet på vegne av grunneigarane søker om å få auka tildelinga på grunn av beiteskader tek ein det for gjeve at valdet har dokumentasjon på at beiteskadar finn stad. Denne må ha kome frå dei same grunneigarane. Ein er kjend med at det tidlegare har vore registrert beiteskadar innan for valdet sine grenser. I tidlegare år har grunneigarar/brukarar teke kontakt med Landbrukskontoret for å få vurdert/taksert beiteskadar. Det føreligg ingen dokumentasjon på omfanget av beiteskadar eller skadar på skog dei siste par åra. Tidspunkt for handsaming av bestandsplanen var styrt av NMU sin møteplan og fristar i føreskift om hjorteviltforvalting. Kravet om dokumentasjon på beiteskadar kom valdet i hende 11.juni saman med melding om vedtak i sak PS 38/14. Valdet vart då oppmoda om å ta kontakt med Landbrukskontoret for å få rettleiing og hjelp til dette, men Landbrukskontoret har korkje fått henvendig frå valdet eller einskilde grunneigarar/brukarar om synfaring og vurdering av beiteskadar. Første slått kunne vore gjennomført på tidspunktet valdet vart kjent med kravet om å dokumentere beiteskader, og difor ha hindra synfaring av dyrka mark før slått. Kravet vart derimot sett fram i rimeleg tid til å kunne synfare dyrka mark før andre slått. Ein har også høve til å sjå på avlinga sin storleik ut frå talet på rundballar, noko som ikkje kan seiast å verte påverka av tidspunktet som valdet mottok kravet. Vidare strekk også krav om dokumentasjon seg til skade på rundballar gjennom heile året. Enkelte brukarar har i fleire ulike samanhengar i tidlegare år vorte oppmoda om å søke om støtte frå viltfondet til førebyggjande tiltak som inngjerding av innmark og rundballager. Slike søknadar har også uteblitt. Likebehandling Som det går fram av tabellen over har dei andre valda i Hareid som jaktar etter bestandsplan fått tildelingar som tilsvarar eller avviker litt frå prinsipp om tildeling etter minsteareal. Krav om dokumentasjon på beiteskadar er berre sett fram til Hjørungavåg hjortevald, men dette må sjåast i lys av at Hjørungavåg er det einaste valdet som søker om særs store fråvik frå tildeling etter minsteareal og at ein gjer dette med grunngjeving i beiteskadar. Då bestandsplanen til Hjørungavåg skil seg sterkt frå dei andre bestandsplanane i kommunen på desse punkta finn ein ikkje at kravet som er sett fram mot valdet peiker på at valda vert ulikt behandla. At alle vald i utgangspunktet får tildelingar som ligg nært tildeling etter prinsipp om minsteareal er nettopp for å peike på at valda jaktar på den same bestanden av hjort og at ein skal behandle alle likt. Som det går fram av omtale av 14 i rundskrivet til føreskrifta om hjorteviltforvalting er dagens valdsstruktur lite eigna til å reelt kunne styre bestandsutviklinga. Det ligg i omgrepet at ein bestandsplan skal gjelde for ein reell bestand. Den beste løysinga på dette er at valda på Hareid faktisk samarbeidar om ein Utvalssak nr: Side: 4 av 5 Side8

9 meir reell og felles bestandsplan i eit bestandsplanområdet. Dette hadde også gjeve høve til å intensivere jakta i område av kommunen i langt større grad enn ein får gjort i dag. Vurdering og konklusjon: Hjørungavåg hjortevald legg vekt på følgjande punkt i klaga: Vedtak i sak PS 47/14 er upresist Valdet ynskjer godkjenning av treåring bestandsplan Det er uklart kva avskyting valdet skal følgje Hjørungavåg hjortevald stiller spørsmål til kvifor ein tidlegare ikkje har fått krav om å dokumentere beiteskadar Nabovald har fått godkjent bestandsplanar med avvik frå tildeling etter minsteareal og med auka uttak Hjørungavåg hjortevald stiller spørsmål til kvifor andre vald i kommunen ikkje har fått krav om å dokumentere beiteskader Krav om dokumentasjon på beiteskader skal ikkje rettast mot valdet, men mot den einskilde grunneigar Krav om dokumentasjon på beiteskade vart sett fram for seint Alle valda i Hareid kommune jaktar på same bestanden Ein kan ikkje sjå at det i klaga vert lagt fram moment som ikkje allereie har vore vurdert gjennom sakshandsaminga. Ein tilrår å oppretthalde vedtak i sak PS 47/14 og sende saka vidare til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Janne Bareksten Sakshandsamar Utvalssak nr: Side: 5 av 5 Side9

10 Side10

11 HAREID KOMMUNE Landbrukskontoret MELDING OM VEDTAK frå møte i NMU Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2014/ /2014 K46 LAND/ JAB PS 47/14 Klage på vedtak i sak PS 38/14 frå Hjørungavåg hjortevald 2014/248 Næring og miljøutvalet si handsaming: Annika Brandal kjem tilbake og leiar møtet. Ole Frank Bakken trer frå møtet. 5 voterande Kjartan Grimstad FRP, fremja fylgjande forslag til nytt vedtak: «NMU imøtekjem delvis klagen frå Hjørungavåg hjortevald og tildeler 50 dyr for NMU held elles fast på grunngjeving gitt i sak PS 38/14 vedkomande bestandsplanen.» Annika Brandal V, fremja fylgjande endring i tilrådinga til rådmannen: Siste setning i fyrste avsnitt endrast til: «Valdet vert tildelt eit løyve på 42 dyr for 2014.» Røysting: Det vart røysta over endringsforslaget til Annika Brandal fall med 3 røyster mot 2 røyster for. Det vart røysta over forslaget til vedtak frå Kjartan Grimstad vedteke med 3 røyster for 2 røyster mot. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side11

12 HAREID KOMMUNE Landbrukskontoret Vedtak: Næring og milljøutvalet imøtekjem delvis klagen frå Hjørungavåg hjortevald og tildeler 50 dyr for Næring og miljøutvalet held elles fast på grunngjeving gitt i sak PS 38/14 vedkomande bestandsplanen. Hareid, Rett utskrift: Anne-Karete Mork Utvalsekretær Utskrift sendt: sakshandsamar for ekspedering Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side12

13 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/248 Løpenr. 6578/2014 Klassering K46 Sakshandsamar: Janne Bareksten, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato Næring og miljøutvalet KLAGE PÅ VEDTAK I SAK PS 38/14 FRÅ HJØRUNGAVÅG HJORTEVALD / 2014/248 Tilråding frå rådmannen: NMU opprettheld vedtak i sak PS 38/14 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Hjørungavåg hjortevald Grunngjeving: Ein kan ikkje sjå at det i klaga vert lagt fram moment som ikkje allereie har vore vurdert gjennom sakshandsaming av sak PS 38/14. Lovheimel: LOV Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker FOR Forskrift om forvaltning av hjortevilt Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side13

14 Vedlegg: Nr. Namn 1 Klage på vedtak i sak PS 38/14 frå Hjørungavåg hjortevald 2 Saksframlegg i sak PS 38/ Samandrag av saka: I brev datert klagar Hjørungavåg hjortevald på vedtak gjort av NMU i sak PS 38/14 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Hjørungavåg hjortevald Klaga er sett fram av part med rett til klage og i samsvar meg gjevne tidsfristar. Næringog miljøutvalet kan handsame saka. Saksopplysningar: Innhaldet i klaga Hjørungavåg hjortevald legg fram følgjande punkt til vurdering i si klage: Valdet har over fleire år hatt høge tildelingar. Dette er grunneigarane si avgjerd for å førebygge skader volda av vilt. Valdet reknar dette for å vere ei betre og rimelegare løysing enn å gjere andre førebyggjande tiltak etter dokumentert skade. Då grunngjevinga for vedtaket inneheld formuleringa: Bestandsplanen til Hjørungavåg hjortevald fyller dei krava som er sett i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, og målsetjinga er i samsvar med kommunen sine målsetjingar. skal ein godkjenne planen. Kommunen skal godkjenne eller avvise planen og pålegge målretta avskyting, og ikkje godkjenne eit år av planen. Valdet stiller seg uforståande til at ein definerer kjønnsfordelinga som noko uklar. Vedtak i sak PS 38/14 Det vart i sak PS 38/14 gjort følgjande vedtak etter fellesframlegg frå NMU: Næring- og miljøutvalet godkjenner målsetjinga i bestandsplanen for Hjørungavåg hjortevald og valdet sin avskytingsplan for Uttaket av dyr må vere i samsvar med kommunen sine rammer for avskyting. Valdet vert tildelt eit løyve på 42 frie dyr for Grunngjeving: Bestandsplanen til Hjørungavåg hjortevald fyller dei krava som er sett i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, og målsetjinga er i samsvar med kommunen sine målsetjingar. Kjønnsfordelinga mellom dyra er noko uklar, og valdet må halde avskytinga innan for rammene til kommunen. Av omsyn til beiteskade og bekymring for beitegrunnlaget til hausten er det grunn for å fråvike prinsippet som tildeling etter minsteareal for komande jaktsesong. Valdet må legge fram konkret dokumentasjon på omfanget av beiteskader i komande sesong, og vert sterkt oppmoda om å setje i gong førebyggjande tiltak for å hindre skade. Planen sitt andre og tredje år vert ikkje godkjent grunna usikkerheit knytt til grunnlagsdata for beiteskader. Valdet må søke om godkjenning av ny bestandsplan i Utvalssak nr: Side: 2 av 4 Side14

15 I saksframlegg i sak PS 38/14 vart det lagt fram følgjande punkt til vurdering, som vedtaket vart basert på: I føreskrifta frå 2012 vart både rommet for å avvike frå minstearealet og valdet sin moglegheit til å avvike frå sin godkjente årlege avskytingsplan redusert. Desse prinsippa vil kunne stå i kontrast til det rommet som grunneigarane skal ha for å kunne drive grunneigarbasert forvalting, særskilt i område der ein let einingar som er langt mindre enn dei føreskrifta legg opp til forvalte hjorten gjennom bestandsplan. Det vert lagt fram følgjande punkt til vurdering: 1. Valdet fyller føreskrifta sine krav om å ha eit teljande areal som minimum svarar til 20 gongar minstearealet. 2. Det er lagt fram ei målsetjing og ein plan for avskyting slik føreskrifta krev. 3. Målsetjinga i bestandsplanen for er i samsvar med kommunen sine målsetjingar. 4. Det er lagt fram plan for årleg avskyting, men planen er uklar i forhold til fordeling mellom kjønna på kalvar og ungdyr, samt den årvise fordelinga av samla tal på løyver. 5. Avskytingsplanen sitt samsvar med rammene for avskyting i kommunen sine målsetjingar vil vere avhengig av kjønnsfordelinga på ungdyra. 6. Valdet søker om å få tildelt 50 dyr årleg, sjølv om framlegg til nytt teljande areal tilseier ei tildeling på 29 dyr. Grunngjevinga for avviket er skader volda av viltet gjennom beite og skade på rundball. Det er behov for betre dokumentasjon på skadane. 7. Eit betydeleg fråvik frå tildeling etter prinsipp om minsteareal må grunngjevast med særskilte forhold i valdet. Rommet for å gjere slik tildeling over fleire år er avgrensa. 8. Problem knytt til beiteskader og ulik tettleik av hjort skal i prinsippet løyast gjennom grunneigarsamarbeid og førebyggjande tiltak. Handsaming av bestandsplanar Som det vart lagt fram i saksframlegg til sak PS 38/14 har ein i samband med handsaming av bestandsplan høve til å godkjenne planen, avvise planen og pålegge målretta avskyting eller som det går fram av Rundskriv til forskrift om forvaltning av hjortevilt: Et avslag kan gjelde hele eller deler av planen, for eksempel kan kommunen godkjenne planen for første delen av perioden, eks. 2 av 4 år Denne siste løysinga vart valt i denne saka for å imøtekome valdet på nokre punkt. Skade volda av vilt og fråvik frå minsteareal I Rundskriv til forskrift om hjorteviltforvaltning si omtale av 9 heiter det: Vilkårene for fravik fremgår klart i forskrifteksten, og denne bestemmelsen skal være et tillegg til de ordinære virkemidlene for å regulere bestandsstørrelsen. Hovudargumentet for å ikkje godkjenne heile planen som Hjørungavåg hjortevald søkte om å få godkjent var at ein ikkje har dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag for å vurdere skadeomfanget, og difor ikkje kunne godkjenne ein plan med eit særs stort avvik frå minsteareal. Rommet for å fråvike frå minsteareal over periodar på fleire år er redusert i føreskrifta frå 2012, og skal vere eit ekstraordinært tiltak. NMU tok i vare omsynet til skader på landbruksareal gjennom å gjeve 42 løyver for 2014, og fråvike frå minstearealet. Dette er 13 fleire dyr enn valdet ville få om ein tildelte etter prinsipp om Utvalssak nr: Side: 3 av 4 Side15

16 minsteareal. Valdet står heilt fritt i samband med kvar i valdet ein tek ut dyra og kan i prinsippet velje å ta ut alle dei 42 dyra på areal med potensial for skade. Vidare kan ein også påverke talet på dyr gjennom å ta ut produksjonsdyr. Ein vurdere difor at omsynet til skade volda av vilt er teke i vare gjennom vedtak i sak PS 38/14. Planlagt uttak av dyr I bestandsplanen la Hjørungavåg hjortevald fram ein plan som gjev ei prosentfordeling mellom ulike typar dyr gjeve som maksimum og minimumsgrenser. Det er ikkje gjeve ei prosentfordeling for hanndyr og hodyr for kalv. Dessutan gjev den planen som er lagt fram ikkje konkrete nok fordeling til å kunne seie at delen av koller i uttaket er i samsvar med dei rammene som kommunen har sett. Planen gjev rom for å felle meir enn 40% koller. Det går heller ikkje fram av denne planen om korleis ein har tenkt å fordele løyva mellom dei tre åra. Planen vart difor i saksframlegget til sak PS 38/14 omtalt som noko uklart. Valdet vart bede av landbrukskontoret om å legge fram ein meir oversiktleg og konkret plan for årleg avskyting, og har fått tilsendt tabell til utfylling, men har valt å ikkje nytte denne. Vurdering og konklusjon: Dei momenta som Hjørungavåg hjortevald har lagt fram til vurdering er: Valdet har over fleire år hatt høge tildelingar. Dette er grunneigarane si avgjerd for å førebygge skader volda av vilt. Valdet reknar dette for å vere ei betre og rimelegare løysing enn å gjere andre førebyggjande tiltak etter dokumentert skade. Då grunngjevinga for vedtaket inneheld formuleringa: Bestandsplanen til Hjørungavåg hjortevald fyller dei krava som er sett i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, og målsetjinga er i samsvar med kommunen sine målsetjingar. skal ein godkjenne planen. Kommunen skal godkjenne eller avvise planen og pålegge målretta avskyting, og ikkje godkjenne eit år av planen. Valdet stiller seg uforståande til at ein definerer kjønnsfordelinga som noko uklar. Ein kan ikkje sjå at det i klaga vert lagt fram moment som ikkje allereie har vore vurdert gjennom sakshandsaming av sak PS 38/14. Ved oppretthalding av vedtak i sak PS 38/14 vert saka sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Janne Bareksten Sakshandsamar Utvalssak nr: Side: 4 av 4 Side16

17 Side17

18 HAREID KOMMUNE Landbrukskontoret MELDING OM VEDTAK frå møte i NMU Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2014/ /2014 K46 LAND/ JAB PS 38/14 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Hjørungavåg hjortevald /248 Næring og miljøutvalet si handsaming: Janne Bareksten frå landbrukskontoret orienterte i saka, og svara på spørsmål. NMU fremja fylgjande felles endringsforslag: Redusere løyvet frå 50 frie dyr til 42 frie dyr i siste linje i fyrste avsnitt. Røysting: Det vart røysta over tilrådinga fall Det vart røysta over felles endringsforslag samrøystes vedteke Vedtak: Næring- og miljøutvalet godkjenner målsetjinga i bestandsplanen for Hjørungavåg hjortevald og valdet sin avskytingsplan for Uttaket av dyr må vere i samsvar med kommunen sine rammer for avskyting. Valdet vert tildelt eit løyve på 42 frie dyr for Grunngjeving: Bestandsplanen til Hjørungavåg hjortevald fyller dei krava som er sett i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, og målsetjinga er i samsvar med kommunen sine målsetjingar. Kjønnsfordelinga mellom dyra er noko uklar, og valdet må halde avskytinga innan for rammene til kommunen. Av omsyn til beiteskade og bekymring for beitegrunnlaget til hausten er det grunn for å fråvike prinsippet som tildeling etter minsteareal for komande jaktsesong. Valdet må legge fram konkret dokumentasjon på omfanget av beiteskader i komande sesong, og vert sterkt oppmoda om å setje i gong førebyggjande tiltak for å hindre skade. Planen sitt andre og tredje år vert ikkje godkjent grunna usikkerheit knytt til grunnlagsdata for beiteskader. Valdet må søke om godkjenning av ny bestandsplan i Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side18

19 HAREID KOMMUNE Landbrukskontoret Lovheimel: FOR Forskrift om forvaltning av hjortevilt Hareid, Rett utskrift: Anne-Karete Mork Utvalsekretær Utskrift sendt: sakshandsamar for ekspedering Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side19

20 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/248 Løpenr. 4378/2014 Klassering K46 Sakshandsamar: Janne Bareksten, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato Næring og miljøutvalet SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR HJØRUNGAVÅG HJORTEVALD / 2014/248 Tilråding frå rådmannen: Næring- og miljøutvalet godkjenner målsetjinga i bestandsplanen for Hjørungavåg hjortevald og valdet sin avskytingsplan for Uttaket av dyr må vere i samsvar med kommunen sine rammer for avskyting. Valdet vert tildelt eit løyve på 50 frie dyr for Grunngjeving: Bestandsplanen til Hjørungavåg hjortevald fyller dei krava som er sett i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, og målsetjinga er i samsvar med kommunen sine målsetjingar. Kjønnsfordelinga mellom dyra er noko uklar, og valdet må halde avskytinga innan for rammene til kommunen. Av omsyn til beiteskade og bekymring for beitegrunnlaget til hausten er det grunn for å fråvike prinsippet som tildeling etter minsteareal for komande jaktsesong. Valdet må legge fram konkret dokumentasjon på omfanget av beiteskader i komande sesong, og vert sterkt oppmoda om å setje i gong førebyggjande tiltak for å hindre skade. Planen sitt andre og tredje år vert ikkje godkjent grunna usikkerheit knytt til grunnlagsdata for beiteskader. Valdet må søke om godkjenning av ny bestandsplan i Lovheimel: FOR Forskrift om forvaltning av hjortevilt Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side20

21 Vedlegg: Nr. Namn 1 Søknad om godkjenning/fornying av bestandsplan Bestandsplan hjort Hjørungavåg hjortevald Samandrag av saka: Hjørungavåg hjortevald la fram søknad, datert , om godkjenning av bestandsplan for På bakgrunn av tilbakemelding frå Landbrukskontoret la valdet fram ein endra versjon av bestandsplanen datert Saksopplysningar: Kommunen si rolle I 19 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 2012 er kommunen si rolle i samband med godkjenning av bestandsplan skildra slik: Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. 3. Det går vidare fram om rundskriv til føreskrifta at kommunen skal sjå etter at planen er fagleg tilfredsstillande og fyller dei formelle krava som er sett til ein bestandsplan i føreskrifta. Dei delar av planen som eventuelt omhandlar interne reglar i valdet, samarbeid og likande vedkjem ikkje kommunen. Hjørungavåg hjortevald la fram søknad, datert , om godkjenning av bestandsplan for På bakgrunn av tilbakemelding frå Landbrukskontoret la valdet fram ein endra versjon av bestandsplanen datert Uttak i førre planperiode Hjørungavåg har fullført ein treårig bestandsplan for Det har i desse åra vore følgjande uttak av dyr: År Hann kalv Ho kalv Bukk 1 ½ år Kolle 1 ½ år Bukk eldre Kolle eldre Felt totalt Tildelt Felling % % % % I alt % Dette gjev eit følgjande prosentvis uttak for : Bukk Kolle Kalv Yngre dyr Eldre dyr 35 % 37 % 27 % 30 % 42 % Utvalssak nr: Side: 2 av 6 Side21

22 Målsetjing Hjørungavåg hjortevald legg fram følgjande målsetjing for planperioden : Valdet har som overordna mål, bidra til å forvalta hjortestamma med hensikt å sikre ein optimal og vedvarande produksjon og avkastning, god kjønns- og aldersfordeling med stammestorleik tilpassa leveområde si bæreevne (beitetilgang, herunder vinterbeite) og skadepress (skog og innmark) for anna verksemd. For inneverande planperiode har ein delmål som følgjer: a) Stagnere veksten i stamma, ref. 2.6 avsnitt. b) Redusere skader på skog og innmark ref. 2.4 Beiteskader Målsetjinga til Hareid kommune er nedfelt i Målsetjingar og ramer for hjorteforvaltinga i Hareid kommune og lyd: Hareid kommune skal ha ei sunn og berekraftig hjortestamme, og storleiken på stamma skal ikkje vere høgare enn at beiteskader og påkøyrsler er på eit akseptabelt nivå. Målsetjinga til Hjørungavåg hjortevald i bestandsplanen for strir ikkje mot kommunen sine målsetjingar. Teljande areal og avvik frå minsteareal Valdet fyller føreskrifta sine krav om å ha eit teljande areal som minimum svarar til 20 gongar minstearealet. I førre bestandsplanperiode låg det føre eit teljande areal på dekar. Næring- og miljøutvalet vil handsame sak om fastsetting av teljande areal i samsvar med digitale kart under møte Av saksframlegget til denne saka går det fram eit teljande areal på dekar. Minstearealet i Hareid kommunen er 350 dekar. Eit areal på dekar gjev høve til å felle 29 dyr. Det er i valdet sin bestandsplan lagt opp til eit årleg uttak på 50 dyr. Dette gjev heile 21 fleire dyr kvart år enn prinsippet om tildeling etter minsteareal tilseier. Valdet ynskjer med andre ord å avvike betydeleg frå tildeling etter minsteareal. I 9 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt heiter det: Vedtak om fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak og kan gjøres for særskilte vald og for et begrenset tidsrom. Vedtaket skal være begrunnet med ulikheter i artens levevilkår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold. I omtale av paragrafen i rundskriv til føreskrifta heiter det også: Direktoratet for naturforvaltning presiserer at et slikt fravik er et enkeltvedtak som skal gjelde et bestemt geografisk område og for en bestemt tidsperiode, fortrinnsvis kun ett år Hjørungavåg hjortevald skriv i sin bestandsplan: Utvalssak nr: Side: 3 av 6 Side22

23 Det er registrert betydelege beiteskader på innmark, spesielt i området mot og på Ulset. Ein har tidligare ikkje opplevd skader på rundballar, men vinteren har dette oppstått i betydeleg grad. Det er også tidligare registrert bark gnaging på barskog. Valdet peikar vidare på at eit uttak på om lag 50 dyr vil vere naudsynt for å stabilisere bestanden og redusere beiteskadane. Det har vore få takseringar av beiteskade i Hjørungavåg dei siste åra og det er heller ikkje søkt om støtte til skadeførebyggande tiltak som viltgjerder. Ein ser at det vil vere behov for konkret dokumentasjon på desse skadane i form av beiteskadetaksering og talet på skadde rundball, for å oppnå eit fagleg grunnlag for å vurdere omfanget av skadane. Det er fleire innmarksareal i valdet som har godt beite, og som difor kan oppleve skade frå hjort. Valdet har i perioden fått tildelingar på 50 dyr årleg, og har i gjennomsnitt felt 47 dyr kvart år i perioden. Likevel er grunnprinsippet i noverande føreskrift at utfordringar knytt til ulik tettleik av hjort og skadeproblematikk skal løysast gjennom samarbeid om bestandsplanar, og ulikt uttak av dyr i ulike område, og ikkje gjennom særskilte tiltak. Ein tenker her både på å felle dyr på særskilte område i eit vald og samarbeid mellom valda om felles bestandsplanar. Det er også høve til å søke støtte frå viltfondet til å førebyggje skader, t.d. gjennom inngjerding av rundball. Valdsansvarleg har også opplyst om at ein har sett stor skade på lyngvekstar i utmarka i valdet grunna tørke i vinter, og meiner dette vil kunne ha konsekvensar for kor mykje hjort området kan halde med fôr gjennom komande vinter. Med utgangspunkt i Miljødirektoratet si formulering med at avvik frå minsteareal fortrinnsvis skal gjelde berre eit år, kan ein diskutere om det er høve til å legge til grunn avvik gjennom ein heil bestandsplanperiode. Plan for årleg avskyting Hjørungavåg hjortevald legg fram følgjande plan for årleg avskyting i planen sitt punkt 4.1.: Kalv, Ungdyr, 1,5 år Eldre hodyr Eldre bukk minimum Bukk og hodyr Maksimum Maksimum 25% 30% 25% 20% Denne fordelinga vil i stor grad samsvare med det reelle uttaket valdet har hatt i perioden Valdet skriv ikkje noko om korleis dei planlegg å fordele dyra over dei tre åra i planperioden. Med utgangspunkt i dei 150 dyra som valdet søker om over ein treårsperiode gjev dette følgjande gjennomsnittlege årlege avskyting, om dyra uttaket vert fordelt likt over dei tre åra: Kalv, min. Ungdyr Eldre kolle, max Eldre bukk, max Sum Utvalssak nr: Side: 4 av 6 Side23

24 Rammene for avskyting som er sett i Målsetjingar og ramer for hjorteforvaltinga i Hareid kommune er: Kolle %, bukk %, kalv % For å oppnå ein bestand med lite skrapdyr oppmodar ein valda om at minimum 30 % av avskytinga på kollene bør vere 1 ½ års koller eller eldre koller med vekt mindre enn 50 kg. Minimum 30 % av bukkane bør vere spissbukkar. Når planperioden er slutt, skal eit eventuelt avvik vere innanfor +/- 10 %. Avskytingsplanen si fordeling ligg innan for dei rammene som er sett i kommunen sine målsetjingar om delen av yngre koller ikkje overstig 15 %. Planen si form Valdsansvarleg har fått rettleiing frå Landbrukskontoret i samband med utarbeiding av bestandsplan etter ny føreskrift av 2012, og har valt å gjere enkelte endringar etter rettleiinga. Føreskrifta for hjorteviltforvalting set ikkje andre krav til planen sitt innhald og utforming enn at ( 19): Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planen inneheld ei målsetjing og ein plan for avskyting, men planen er noko uklar med tanke på kjønnsfordelinga for kalv og ungdyr. Gyldigheita til godkjenninga Ved godkjenning av ein bestandsplan får valdet tildelt eit samla tal på dyr for ein treårsperiode. Det er også rom i føreskrifta for å godkjenne eit eller få år av bestandsplanen. Ved vesentlege endringar i føresetnaden for hjortebestanden eller ved betydeleg avvik frå årleg avskytingsplan, vil det føreligge grunnlag for å trekke tilbake godkjenninga av planen i planperioden. Planen er berre godkjent så lenge som valdet også er godkjent. Om planen ikkje vert godkjent har valdet rett på målretta tildeling (jf. 21). Vurdering og konklusjon: I føreskrifta frå 2012 vart både rommet for å avvike frå minstearealet og valdet sin moglegheit til å avvike frå sin godkjente årlege avskytingsplan redusert. Desse prinsippa vil kunne stå i kontrast til det rommet som grunneigarane skal ha for å kunne drive grunneigarbasert forvalting, særskilt i område der ein let einingar som er langt mindre enn dei føreskrifta legg opp til forvalte hjorten gjennom bestandsplan. Det vert lagt fram følgjande punkt til vurdering: Valdet fyller føreskrifta sine krav om å ha eit teljande areal som minimum svarar til 20 gongar minstearealet. Det er lagt fram ei målsetjing og ein plan for avskyting slik føreskrifta krev. Målsetjinga i bestandsplanen for er i samsvar med kommunen sine målsetjingar. Utvalssak nr: Side: 5 av 6 Side24

25 Det er lagt fram plan for årleg avskyting, men planen er uklar i forhold til fordeling mellom kjønna på kalvar og ungdyr, samt den årvise fordelinga av samla tal på løyver. Avskytingsplanen sitt samsvar med rammene for avskyting i kommunen sine målsetjingar vil vere avhengig av kjønnsfordelinga på ungdyra. Valdet søker om å få tildelt 50 dyr årleg, sjølv om framlegg til nytt teljande areal tilseier ei tildeling på 29 dyr. Grunngjevinga for avviket er skader volda av viltet gjennom beite og skade på rundball. Det er behov for betre dokumentasjon på skadane. Eit betydeleg fråvik frå tildeling etter prinsipp om minsteareal må grunngjevast med særskilte forhold i valdet. Rommet for å gjere slik tildeling over fleire år er avgrensa. Problem knytt til beiteskader og ulik tettleik av hjort skal i prinsippet løyast gjennom grunneigarsamarbeid og førebyggjande tiltak. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Anne Kathrine Løberg Janne Bareksten Sakshandsamar Utvalssak nr: Side: 6 av 6 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Hareid rådhus Dato: 20.8.2013 Møtet tok til 15:05 Møtet slutta 16:25 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar

Detaljer

KORLEIS LAGE BETRE BESTANDSPLANAR?

KORLEIS LAGE BETRE BESTANDSPLANAR? KORLEIS LAGE BETRE BESTANDSPLANAR? I DAG Basert på bestandsplanane som er godkjente i Hareid, Herøy og Ulstein: Prega av å vere utforma under lovverk av 1989 Enkelte problem med omgrepa Kan verte betre

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 06.06.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com BESTANDSPLAN Øvre Guddal Storvald 2011 2013 Innhaldsliste: Del 1: Innleiing...3 Planområde...3 Areal...3 Medlemmar...3 Planperiode...4 Hovudmål og delmål...4 Del 2: Status og vurderingar...5 Hjorteviltstammens

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 22.4.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 15:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK romet Hareid rådhus Dato: 28.6.2012 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 18:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Næring- og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tid: Kl. 15:00

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Næring- og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tid: Kl. 15:00 HAREID KOMMUNE Utval: Næring- og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: 05.06.2019 Tid: Kl. 15:00 Møteprotokoll Medlemmar som møtte Representerer Funksjon Hege Holstad AP medlem Kjetil Nesset FOHA

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT

BESTANDSPLAN FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT INSTEDALEN STORVALD 1 INNHALDSLISTE DEL 1 INNLEIING 1.1 Planområde.3 1.2 Planperiode.3 1.3 Hovudmål og delmål...3 DEL 2 STATUS OG VURDERINGAR 2.1 Hjorteviltstammas utbreisle og trekkforhold...3

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 31/2019 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2019 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 31/2019 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2019 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 31/2019 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 29.05.2019 34/2019 Kommunestyret PS 17.06.2019 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Tore Henrik Øye FA-K40, TI-&00

Detaljer

Retningslinjer, målsetjing for hjorteforvaltning i Norddal kommune.

Retningslinjer, målsetjing for hjorteforvaltning i Norddal kommune. Retningslinjer, målsetjing for hjorteforvaltning 2014-2018 i Norddal kommune. Innleiing. Vedtekne i viltnemnda 30/4.2014 I samband med ny forskrift om hjorteforvalting FOR-2012-02-10-134 3 må kommunen

Detaljer

NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: NÆRING OG MILJØUTVALET Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 30.06.2011 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 14:35 NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Bestandsplan xxxxxxxx årsleveområde for hjort Vedteken på skipingsmøte

Bestandsplan xxxxxxxx årsleveområde for hjort Vedteken på skipingsmøte Bestandsplan xxxxxxxx årsleveområde for hjort 217-22 Vedteken på skipingsmøte. 217. 1 Føreord Dette er bestandplanen for Bestandsplanområde i kommunane Naustdal, Flora, deler av Bremanger og deler vav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Nemnd for vilt, fiske og friluft. Landbrukskontoret, Dato: Tid: 17:00 18:30

MØTEPROTOKOLL. Nemnd for vilt, fiske og friluft. Landbrukskontoret, Dato: Tid: 17:00 18:30 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Nemnd for vilt, fiske og friluft. Landbrukskontoret, Dato: 30.05.2018 Tid: 17:00 18:30 Medlemer som møtte: Sigurd Voldsund Nygard Leder H Knut Tandberg Nestleder H Bente Storvik

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT

BESTANDSPLAN FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT LEIKANGER STORVALD 2012-2014 1 INNHALDSLISTE DEL 1 INNLEIING...3 1.1 Planområde..3 1.2 Planperiode..3 1.3 Hovudmål og delmål...4 DEL 2 STATUS OG VURDERINGAR 4 2.1 Hjorteviltstammas

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Viltnemnda

Austevoll kommune. Møteprotokoll Viltnemnda Austevoll kommune Møteprotokoll Viltnemnda Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2014 Møtetid: 13:00-15:30 Sak nr: 010 012/14 Følgjande medlemmar møtte Olav Jarnes Eidvin Haveland Marte Kalve Klepsvik

Detaljer

Viltnemnda i Ulstein kommune var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt. 2 Medlemmane har vorte skriftleg varsla.

Viltnemnda i Ulstein kommune var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt. 2 Medlemmane har vorte skriftleg varsla. Ulstein kommune Møteprotokoll Utval: Viltnemnda i Ulstein kommune Møtestad:Søre Sunnmøre Landbrukskontor Dato: 29.04.2014 Møtet tok til:17.00 Møtet tok slutt: 19.25 Viltnemnda i Ulstein kommune var kalla

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 3.3.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 14:50 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsrom Hareid rådhus Dato: 6.5.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:15 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, 26.2.2013 Tid:13:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført )

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført ) VEDTEKTER FOR SANDE NORD STORVALD (ajourført 07.04.2008) 1 Sande Nord storvald Sande Nord storvald er ein samanslutning av rettshavarar innafor område som går fram av paragraf 3. Medlemmane har avgrensa

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2015/510 Løpenr. 5483/2015 Klassering K46 Sakshandsamar: Kolbjørn Snekvik, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 3.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 3.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 3.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00 Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, 04.01.2012 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 28.01.2016 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Retningsliner og målsetjing for hjorteforvaltning i Stranda kommune.

Retningsliner og målsetjing for hjorteforvaltning i Stranda kommune. Retningsliner og målsetjing for hjorteforvaltning 2014-2018 i Stranda kommune. Innleiing. Vedteken i viltnemnda 25/4-2017. I samband med ny forskrift om hjorteforvalting FOR-2016-01-08-12 3 må kommunen

Detaljer

Velkommen til hjortakveld

Velkommen til hjortakveld Velkommen til hjortakveld Måndag 1. september Uggdal, Tysnes Opning: Velkomen til Hjortakveld! Hjortejakta 27: Oppsummering, resultat m.m. Hjortejakta 28: Avskytingsprofil, målsetjingar m.m. Forvaltningsplan

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 22.11.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:35 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Søknad om godkjenning av bestandsplan for Vik hjorteviltområde Vik Vest Storvald

MELDING OM VEDTAK. Søknad om godkjenning av bestandsplan for Vik hjorteviltområde Vik Vest Storvald Vik Vest Storvald Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2019 Wenche Hauglum 19/424-20 MELDING OM VEDTAK Søknad om godkjenning av bestandsplan for Vik hjorteviltområde 2019-2021 Kommunestyret - 041/19:

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 17.01.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 28.02.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 15:45 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 19.01.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Bestandsplan Sogndal og Luster årsleveområde for hjort

Bestandsplan Sogndal og Luster årsleveområde for hjort Bestandsplan Sogndal og Luster årsleveområde for hjort 2016-2018 Vedteken på skipingsmøte 25 april 2016. Per Ivar Lomheim per.ivar.lomheim@sfj.no Områdeavgrensing Det har gjennom prosjektarbeid med arbeidsmøter

Detaljer

Bestandsplan Ytre Sogn og Sunnfjord årsleveområde for hjort

Bestandsplan Ytre Sogn og Sunnfjord årsleveområde for hjort Bestandsplan Ytre Sogn og Sunnfjord årsleveområde for hjort 2016-2018 Vedteken på skipingsmøte 4 april 2016 Leiar :Morten Torvund morten.torvund@hoyanger.kommune.no Områdeavgrensing Bestandsplanen har

Detaljer

Vi ber om at fråfall vert melde snarast råd til møtesekretæren.

Vi ber om at fråfall vert melde snarast råd til møtesekretæren. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Viltnemda Møtestad: Landbrukskontoret Dato: 28.02.2018 Tid: 17:00 Vi ber om at fråfall vert melde snarast råd til møtesekretæren. Medlemmer som er ugilde i ei sak

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll VILTNEMNDA. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Austevoll kommune. Møteprotokoll VILTNEMNDA. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Austevoll kommune Møteprotokoll VILTNEMNDA Møtedato: 27.06.2013 Møtetid: Kl. 16:00 17.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 005/13-010/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, Tid:16:30 Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, 18.06.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jf.

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Viltnemnda Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2016 Møtetid: 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Viltnemnda i Ulstein kommune var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt. 2 Medlemmane har vorte skriftleg varsla.

Viltnemnda i Ulstein kommune var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt. 2 Medlemmane har vorte skriftleg varsla. Ulstein kommune Møteprotokoll Utval: Viltnemnda i Ulstein kommune Møtestad:Søre Sunnmøre Landbrukskontor Dato:20.02.2014 Møtet tok til:17.00 Møtet tok slutt: 18.55 Viltnemnda i Ulstein kommune var kalla

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Viltnemnda

Austevoll kommune. Møteprotokoll Viltnemnda Austevoll kommune Møteprotokoll Viltnemnda Møtestad: Brannstasjonen Møtedato: 12.05.2016 Møtetid: 16.30 Sak nr: 004 010/16 Følgjande medlemmar møtte Eidvin Haveland John Inge Vik Jannicke Vassnes Parti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Viltnemnda Møtestad: Brannstasjonen Møtedato: 24.08.2016 Møtetid: 16.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING AV HJORTESTAMMA I FJALER

PLAN FOR FORVALTNING AV HJORTESTAMMA I FJALER PLAN FOR FORVALTNING AV HJORTESTAMMA I FJALER Høyring Ny plan - 2 - PLAN FOR HJORTEFORVALTNINGA I FJALER KOMMUNE INNLEIING Planen vart vedteken i 2001, K-sak 03/01. Første rullering var i 2005, K-sak 027/05

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.5.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT

BESTANDSPLAN FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT Manglar foto MIDTRE NAUSTDAL STORVALD 2011-2013 1 INNHALDSLISTE DEL 1 INNLEIING 1.1 Planområde..3 1.2 Planperiode..3 1.3 Hovudmål og delmål...3 DEL 2 STATUS OG VURDERINGAR 2.1 Hjorteviltstammas

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Viltnemnda Møtestad: Brannstasjonen Møtedato: 17.11.2016 Møtetid: 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 028/18 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 028/18 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 028/18 Plan og utvikling 04.06.2018 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 18/342-18/3425 K1-233, K2 - K40 Øi Knut Fredrik 57641200 24.05.2018 Søknad frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Viltnemnda Møtedato: Møtetid: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Viltnemnda Møtedato: Møtetid: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Viltnemnda Møtedato: 02.06.2014 Møtetid: 1930-2100 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Asbjørn Fossmark

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.12.2016 Møte tok til 09:00 Møte slutta 11:30 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valstyret Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Bestandsplan søre Kvinnherad og Åkrafjorden årsleveområde for hjort

Bestandsplan søre Kvinnherad og Åkrafjorden årsleveområde for hjort Bestandsplan søre Kvinnherad og Åkrafjorden årsleveområde for hjort 2016-2018 Vedteken på skipingsmøte Rosendal 25 april 2016 Lars Børge Sæberg leiar for bestandsplanområdet lbs@knett.no Områdeavgrensing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Voldfjorden, Volda rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 02.03.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 09.05.2016 Møte tok til 12:10 Møte slutta 14:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 29.09.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:00 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Innkalling. Medlemmer som er inhabile i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan kallast inn.

Innkalling. Medlemmer som er inhabile i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan kallast inn. HAREID KOMMUNE Innkalling Utval: Valstyret Møtestad: kommunestyresalen Myravegen 11 Dato: 20.05.2019 Tid: Kl. 09:00 Gyldig forfall skal snarast meldast til Servicetorg og politisk sekretariat på telefon

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 02.10.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 15:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Søknad om auke i fellingsløyver på hjort jakta 2017 Lærdal bestandsplanområde for hjort

Søknad om auke i fellingsløyver på hjort jakta 2017 Lærdal bestandsplanområde for hjort Søknad om auke i fellingsløyver på hjort jakta 2017 Lærdal bestandsplanområde for hjort Lærdal bestandsplanområde for hjort sitt årsmøte gjorde 10. mai samrøystes vedtak om å auka tal fellingsløyver på

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.05.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 18.1.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:20 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Mandag, Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Mandag, Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: Mandag, 12.05.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla

Detaljer

Melding om vedtak - Bestandsplan og avskytingsplan 2015 for Setesdal Austhei villreinområde

Melding om vedtak - Bestandsplan og avskytingsplan 2015 for Setesdal Austhei villreinområde Sete DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2015/218-9 Jørn Trygve Haug K40 05.05.2015 Melding om vedtak - Bestandsplan 2014-2018 og avskytingsplan 2015 for Setesdal Austhei villreinområde

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 070/16 Formannskapet Sakshandsamar: Knut Fredrik Øi Arkiv: K2 - K46 Arkivsaksnr. 15/319-16/5535

Saksnr. Utval Møtedato 070/16 Formannskapet Sakshandsamar: Knut Fredrik Øi Arkiv: K2 - K46 Arkivsaksnr. 15/319-16/5535 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 070/16 Formannskapet 14.06.2016 Sakshandsamar: Knut Fredrik Øi Arkiv: K2 - K46 Arkivsaksnr. 15/319-16/5535 Søknad om godkjenning av Årdal Bestandsplanområde

Detaljer

38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning /15 Kommunestyret

38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning /15 Kommunestyret Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-46 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 04.09.2015 80/15 Kommunestyret 27.10.2015 Endring

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: VILTNEMNDA Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.05.2013 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Møte er ope for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 22/6 - PÅLEGG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA KAPITTEL

Detaljer

Felles Landbrukskontor ÅLA

Felles Landbrukskontor ÅLA Felles Landbrukskontor ÅLA Administrativt vedtak Saksnr Utval Møtedato 080/17 Formannskapet Saksansvarleg: Knut Fredrik Øi Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 17/49-45 K2 - K40 Knut Fredrik Øi, 16.06.2017

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 5.2.2015 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 28.1.2016 Møte tok til 18:00 Møte slutta 22:00 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Søknad om godkjenning av nye bestandsplaner for elg og hjort

Søknad om godkjenning av nye bestandsplaner for elg og hjort Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2017/391-2 Arkiv: K46 Saksbehandler: Marit Svanborg Dato: 23.05.2017 Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/17 Forvaltningsstyret 06.06.2017 Søknad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Lars Peder Barstad Sindre Kvangarsnes FRP

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Lars Peder Barstad Sindre Kvangarsnes FRP Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Voldsfjorden i 1. etg., Rådhuset Dato: 06.06.2017 Tid: 13:05 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Leiar AP Øyvind Festø

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 16.03.2017 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Gjere ei justering i rekkefølgja på saker. Vi handsamar klage

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato:

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: Vest-Telemark rådet Granliveien 1A, veksthuset 3850 KVITESEID MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2011/262-3 Per Dehli,35065103 031 26.04.2011 per.dehli@seljord.kommune.no

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 03.10.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Endring av hjortevald nr. 217 og 301

Endring av hjortevald nr. 217 og 301 Landbruk og naturforvaltning 10.06.2013 Arkivsak: 13/1104 Løpenr.: 13/7109 Sakshandsamar: Inger Moe Endring av hjortevald nr. 217 og 301 Me viser til brev frå Song Skisenter datert 16.04.2013 vedrørande

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Myravegen 11 Dato: 23.10.2018 Møte tok til 15:30 Møte slutta 15:45 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, Tid:09:00

Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, 29.03.2017 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTN«POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/218 4949/2014 223 SVK/ US 26.05.2014 MELDING OM POLITISK VEDTAK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/295-2 Løpenummer:13/3454 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 06.06.2013 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

Særutskrift - Viltforvaltning - vald/endring av vald - Høylandsbygd - Mehus Hjortevald

Særutskrift - Viltforvaltning - vald/endring av vald - Høylandsbygd - Mehus Hjortevald Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Leif Trygve Varanes 2017/1182-5 «REF» 14.06.2017 Særutskrift

Detaljer

Namn MØTEPROTOKOLL. Utval: Møtestad: Dato: Tid: NESTL MEDL MEDL. Stilline Landbrukssjef. Kristin Wadsten

Namn MØTEPROTOKOLL. Utval: Møtestad: Dato: Tid: NESTL MEDL MEDL. Stilline Landbrukssjef. Kristin Wadsten I tsande KOMMUNE 68 Larsnes îlf.7o 67 Fax 7 67 sande. kom mune@sande-m r.komm une. no r ryvrv.sande-m r. kom m une.no T MØTEPROTOKOLL Utval: Møtestad: Dato: Tid: N aturforvaltningsnemnda Kantina, Sande

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Kommunestyresal Myravegen 11 Dato: 22.01.2019 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:15 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer