Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, Tid:15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 3.6.2014 Tid:15:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 34/14 PS 35/14 RS 35/14 Politiske saker Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker Høyring - ny føreskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveg 2014/562 RS 36/14 Vårteljing av hjort /248 RS 37/14 Skader på vegetasjon - brun lyng 2014/248 RS 38/14 Endring av viltlova m.m. 2014/248 Politiske saker PS 36/14 Endring av teljande areal for Hjørungavåg hjortevald 2014/633 PS 37/14 PS 38/14 Søknad om bestandsplan frå Nakkane hjortevald for Søknad om godkjenning av bestandsplan for Hjørungavåg hjortevald / /248 PS 39/14 Søknad om tilskot frå næringsfondet 2014/575 PS 40/14 Møteplan hausten 2014 for kommunestyret, formannskapet og faste utval 2014/558 PS 41/14 Årsmelding 2013 for Hareid kommune 2014/606 PS 42/14 Søknad - Indre Brandal hjortevald 2014/328 PS 43/14 Klage på vedtak, søknad om tilskot frå næringsfondet - ny handsaming 2013/1616 Hareid, Annika Brandal utvalsleiar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS35/14Godkjenningavprotokollførremøte/ Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Side35

36 Politiskesaker Side36

37 Politiskesaker Side37

38 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/633 Løpenr. 4331/2014 Klassering K46 Sakshandsamar: Anne Kathrine Løberg, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 36/14 Næring og miljøutvalet ENDRING AV TELJANDE AREAL FOR HJØRUNGAVÅG HJORTEVALD / 2014/633 Tilråding frå rådmannen: Næring- og miljøutvalet reduserer teljande areal for Hjørungavåg hjortevald til dekar. Valdsansvarleg må dokumentere underskrift frå eigar på 68/20 snarast råd. Grunngjeving: Teljande areal vert redusert i samvar med oppdaterte areal i Gardskart. Det er ikkje sendt inn melding om endring i vald på 68/20. Lovheimel: FOR Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side38

39 Vedlegg: Nr. Namn 1 Arealoversikt Hjørungavåg hjortevald Mai Kart over yttergrenser for Hjørungavåg hjortevald April 2014 Uprenta saksvedlegg: Sak i NMU PS 75/10 Sak i NMU PS 31/11 Samandrag av saka: Landbrukskontoret har utført ein gjennomgang av teljande areal for valda i samband med at dei søkjer om godkjenning av bestandsplan etter ny føreskrift om hjorteviltforvalting av Gjennomgangen inneber at ein går gjennom kva underskrifter som ligg føre for valdet og oppdaterer kvar eigedom sitt areal mot noverande digitale kart. Hjørungavåg hjortevald har sendt inn søknad om godkjenning av bestandsplan for Handsaming av planen vert lagt fram i eiga sak. Saksopplysningar: Hjørungavåg hjortevald vart godkjent i møte den i NMU i sak PS 75/10 Ny vurdering av sak 10/2010 i Hareid vilt- og innlandsfiskenemnd søknad om godkjenning av vald frå Hjørungavåg hjortevald. Vedtak: Utval for Næring og miljø finn etter ny vurdering av søknad frå Hjørungavåg hjortevald av 13.mai 2010 at søknaden kan imøtekomast. Vedtak i Hareid vilt- og innlandsfiskenemnd hevast. Vedtaket grunngjevast med at søknaden fyller krav til godkjenning av hjortevald og at samanslåing av Hjørungavåg og Pilskog hjortevald er i samsvar med nasjonale føringar for hjorteviltforvalting. Søknad om godkjenning av bestandsplan for perioden vart imøtekome i møte den i NMU i sak PS 31/11 Søknad frå Hjørungavåg hjortevald om godkjenning av bestandsplan for perioda Det vart oppgitt eit teljande areal på dekar i bestandsplanen. Valdsansvarleg Sten Øvrelid har vore orientert om gjennomgangen av teljande areal. Parallelt med at valdsansvarleg har utarbeidd ny bestandsplan har han fått oppdaterte arealtal frå landbrukskontoret. I søknad om bestandsplan for er teljande areal på dekar. Vurdering og konklusjon: Ny arealutrekning er gjort på bakgrunn av arealet til kvart einskilt gards- og bruksnummer ut frå opplysingar i Gardskart. Areal som er nytta til bustadføremål, hamneområde eller industri er ikkje rekna som teljande areal. Areal som ligg over 500 m.o.h. er heller ikkje rekna med (sak 41/99 i Hareid vilt- og innlandsfiskenemnd). Vedlagt er eit detaljert oversyn over alle gards- og bruksnummera samt areal til kvar eigedom. Eigar av 68/20 er og eigar av 68/4 og 68/5. Eigaren har signert for 68/4 og 68/5, men ikkje for 68/20. Viss arealet til 68/20 skal reknast som teljande areal bør ein legge fram ei eiga underskrift for eigedomen. Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side39

40 Det er fleire underskrifter som skriv seg frå Plansamarbeid Då utarbeidde 4 vald felles driftsplan. Vald 16, Hjørungavåg vart godkjent i 2001 (sak 11/2001 i Hareid vilt- og innlandsfiskenemnd). Det vart meldt om endring i valdet i 2007 då Liavåg og Nedrelid vart med (sak 15/2007 i Hareid vilt- og innlandsfiskenemnd). Siste endring i valdet var i 2010 då Pilskog vart med (sjå saksopplysningar). Ny arealutrekning for Hjørungavåg hjortevald viser eit teljande areal på dekar. Vi rår til at teljande areal vert redusert til dekar i samsvar med arealopplysingar frå Gardskart. Endringa er i samsvar med den praksisen som har vore dei to siste åra for vald som har søkt om ny bestandsplan etter endringa i hjorteviltføreskrifta i februar Praksisen med å stille krav om underskrift på alle gards- og bruksnummer vert og lik. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Anne Kathrine Løberg Utvalssak nr: Side: 3 av 3 Side40

41 Side41

42 Side42

43 Side43

44 Side44

45 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/248 Løpenr. 4352/2014 Klassering K46 Sakshandsamar: Janne Bareksten, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 37/14 Næring og miljøutvalet SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FRÅ NAKKANE HJORTEVALD FOR / 2014/248 Tilråding frå rådmannen: Næring- og miljøutvalet godkjenner hovudmålsetjinga i bestandsplanen for Nakkane hjortevald for Ein godkjenner og den planlagde fordeling av dyra på 29% kalv, 35% kolle og 37% bukk med ei aldersfordeling på 29% kalv, 23% yngre dyr og 48% eldre dyr. Nakkane hjortevald får ei tildeling på 63 frie dyr for perioden Grunngjeving: Bestandsplanen til Nakkane hjortevald fyller dei krava som er sett i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, og er i samsvar med kommunen sine målsetjingar. Det er ikkje dokumentert stor skade frå viltet eller andre særskilte årsaker til å avvike frå tildeling etter minsteareal. Lovheimel FOR Forskrift om forvaltning av hjortevilt Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side45

46 Vedlegg: Nr. Namn 1 Bestandsplan for Nakkane hjortevald Saksopplysningar: Kommunen si rolle I 19 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 2012 er kommunen si rolle i samband med godkjenning av bestandsplan skildra slik: Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. 3. Det går vidare fram om rundskriv til føreskrifta at kommunen skal sjå etter at planen er fagleg tilfredsstillande og fyller dei formelle krava som er sett til ein bestandsplan i føreskrifta. Dei delar av planen som eventuelt omhandlar interne reglar i valdet, samarbeid og likande vedkjem ikkje kommunen. Uttak i førre planperiode Nakkane har fullført ein treårig bestandsplan for Det har i desse åra vore følgjande uttak av dyr: Bukk 1 ½ år Felte dyr Kolle 1 ½ år Han Ho Bukk Kolle Felt kalv kalv eldre eldre totalt Tildelt Felling % % % I alt % Dette gjev eit følgjande prosentvis uttak for : Yngre Eldre Bukk Kolle Kalv dyr dyr 39% 35% 26% 35% 39% Målsetjing Nakkane hjortevald legg fram følgjande hovudmål for planperioden : Hovedmålet med bestandsplanen er å få til ei forvaltning av hjortestamma som fører til ein mest mulig stabil bestand av store og friske dyr med god alders- og kjønnsfordeling, og ein storleik på stamma som ikkje fører til uakseptable skader på jord- og skogbruksområda. Det er nedfelt i den kommunale rammeplanen at hjortebestanden skal stabiliserast på 2008-nivå. Utvalssak nr: Side: 2 av 5 Side46

47 I tillegg inneheld bestandsplanen ei delmålsetjing knytt til samarbeid i valdet. Godt samarbeid i valdet er naudsynt for å få utnytta jakt etter bestandsplan på best mogleg måte. Likevel er ikkje dette ei målsetjing som det er kommunen si rolle å ta stilling til. Målsetjinga til Hareid kommune er nedfelt i Målsetjingar og ramer for hjorteforvaltinga i Hareid kommune og lyd: Hareid kommune skal ha ei sunn og berekraftig hjortestamme, og storleiken på stamma skal ikkje vere høgare enn at beiteskader og påkøyrsler er på eit akseptabelt nivå. Hovudmålsetjinga til Nakkane for bestandsplanen for strir ikkje mot kommunen si målsetjing. Nytt teljande areal og avvik frå minsteareal I sak PS 29/14 gjorde Næring- og miljøutvalet vedtak om å endre Nakkane hjortevald sitt teljande areal til dekar. Dette samsvarar med det arealet som er lagt til grunn for bestandsplanen. Hareid kommunen har eit minsteareal på 350 dekar. Eit teljande areal på dekar gjev høve til å felle 21 dyr årleg i Nakkane hjortevald. Valdet fyller difor føreskrifta sine krav om å ha eit teljande areal som minimum svarar til 20 gongar minstearealet. Det er i valdet sin bestandsplan lagt opp til eit årleg uttak på 23 dyr. Valdet ynskjer med andre ord å avvike frå tildeling etter minsteareal. I 9 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt heiter det: Vedtak om fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak og kan gjøres for særskilte vald og for et begrenset tidsrom. Vedtaket skal være begrunnet med ulikheter i artens levevilkår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold. I omtale av paragrafen i rundskriv til føreskrifta heiter det også: Direktoratet for naturforvaltning presiserer at et slikt fravik er et enkeltvedtak som skal gjelde et bestemt geografisk område og for en bestemt tidsperiode, fortrinnsvis kun ett år Nakkane hjortevald gjev følgjande grunngjeving for avvik frå minsteareal: Avviket frå minstarealet grunngjev vi med at det er det speleromet vi treng for å forvalte stammen i planperioden på ein forsvarleg måte. Det er korkje dokumentert beiteskader av omfang eller særskilt mange trafikkulykker i valdet, som skulle tilseie at det er særskilte utfordringar knytt til skaden som viltet voldar. Valdet har i perioden fått tildelingar på dyr, og har i gjennomsnitt felt 22 dyr kvart år i perioden. Plan for årleg avskyting Punkt 6. i bestandsplanen til Nakkane hjortevald vert det lagt fram følgjande plan for årleg avskyting: Utvalssak nr: Side: 3 av 5 Side47

48 Bukk Kolle Kalv Sum I alt Fordelinga mellom dei ulike kategoriane skal for planperioden samla vere: 36 % bukk, 35% kolle og 29% kalv. Vidare skal valdet legge vekt på å ta ut minst 33% av dei vaksne dyra som 1 ½ åringar. Dette medfører følgjande planlagt uttak for planperioden: Prosentvis uttak i perioden Eldre Yngre dyr dyr Kalv Kolle Bukk 48% 23% 29% 35% 36% Rammene for avskyting som er sett i Målsetjingar og ramer for hjorteforvaltinga i Hareid kommune er: Kolle %, bukk %, kalv % For å oppnå ein bestand med lite skrapdyr oppmodar ein valda om at minimum 30 % av avskytinga på kollene bør vere 1 ½ års koller eller eldre koller med vekt mindre enn 50 kg. Minimum 30 % av bukkane bør vere spissbukkar. Når planperioden er slutt, skal eit eventuelt avvik vere innanfor +/- 10 %. Med tanke på at valdet har ei målsetjing om å ha store dyr i valdet er det noko sjølvmotseiande at valdet legg opp til eit uttak som er sterkt dominert av eldre dyr. Planen si form Valdsansvarleg har fått tilbod om rettleiing frå Landbrukskontoret i samband med utarbeiding av bestandsplan etter ny føreskrift av 2012, men har ikkje nytta seg av dette. Føreskrifta for hjorteviltforvalting set ikkje andre krav til planen sitt innhald og utforming enn at ( 19): Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Desse formelle krava er oppfylt. Planen ber likevel preg av å vere utforma etter malen som var føreskriftsfesta gjennom tidlegare føreskrift frå 1989, og der er enkelte punkt i planen der det er oppgjeve informasjon som ikkje samsvarar med noverande lovverk, t.d. bruken av avskytingsavtale. Utvalssak nr: Side: 4 av 5 Side48

49 Gyldigheita til godkjenninga Ved godkjenning av ein bestandsplan får valdet/bestandsplanområdet tildelt eit samla tal på dyr for ein heile bestandsplanperiode. Måloppnåinga i planen vil verte evaluert årleg. Ved vesentlege endringar i føresetnaden for hjortebestanden eller ved betydeleg avvik frå årleg avskytingsplan, vil det føreligge grunnlag for å trekke tilbake godkjenninga av planen i planperioden. Planen er berre godkjent så lenge som valdet også er godkjent. Om planen ikkje vert godkjent har valdet rett på målretta tildeling (jf. 21). Vurdering og konklusjon: I føreskrifta frå 2012 vart både rommet for å avvike frå minstearealet og valdet sin moglegheit til å avvike frå sin godkjente årlege avskytingsplan redusert. Desse prinsippa vil kunne stå i kontrast til det rommet som grunneigarane skal ha for å kunne drive grunneigarbasert forvalting. For vald/bestandsplanområde som er små samanlikna med intensjonane i føreskrifta, vil dette medføre lite rom for tilpassing av planen. Det vert lagt fram følgjande punkt til vurdering: Valdet fyller føreskrifta sine krav om å ha eit teljande areal som minimum svarar til 20 gongar minstearealet. Hovudmålsetjinga i bestandsplanen for er i samsvar med kommunen sine målsetjingar. Det er lagt fram plan for årleg avskyting fordelt på kjønn og alder, som er i samsvar med rammene for avskyting i kommunen sine målsetjingar. Føreskrifta sine formelle krav til innhald er oppfylt. Avskytingsprofilen er noko sjølvmotseiande jamført med hovudmålsetjinga, då ein ynskjer å ha ein bestand med store dyr og samstundes vil ta ut ein stor del eldre dyr. Valdet søker om å få tildelt 23 dyr årleg, sjølv om det teljande arealet tilseier ei tildeling på 21 dyr. Grunngjevinga for avviket er at ein treng dette talet med dyr for å forvalte hjorten. Det er ikkje dokumentert stor skade frå viltet eller andre særskilte årsaker til å avvike frå tildeling etter minsteareal. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Anne Kathrine Løberg Janne Bareksten Sakshandsamar Utvalssak nr: Side: 5 av 5 Side49

50 Side50

51 Side51

52 Side52

53 Side53

54 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/248 Løpenr. 4378/2014 Klassering K46 Sakshandsamar: Janne Bareksten, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 38/14 Næring og miljøutvalet SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR HJØRUNGAVÅG HJORTEVALD / 2014/248 Tilråding frå rådmannen: Næring- og miljøutvalet godkjenner målsetjinga i bestandsplanen for Hjørungavåg hjortevald og valdet sin avskytingsplan for Uttaket av dyr må vere i samsvar med kommunen sine rammer for avskyting. Valdet vert tildelt eit løyve på 50 frie dyr for Grunngjeving: Bestandsplanen til Hjørungavåg hjortevald fyller dei krava som er sett i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, og målsetjinga er i samsvar med kommunen sine målsetjingar. Kjønnsfordelinga mellom dyra er noko uklar, og valdet må halde avskytinga innan for rammene til kommunen. Av omsyn til beiteskade og bekymring for beitegrunnlaget til hausten er det grunn for å fråvike prinsippet som tildeling etter minsteareal for komande jaktsesong. Valdet må legge fram konkret dokumentasjon på omfanget av beiteskader i komande sesong, og vert sterkt oppmoda om å setje i gong førebyggjande tiltak for å hindre skade. Planen sitt andre og tredje år vert ikkje godkjent grunna usikkerheit knytt til grunnlagsdata for beiteskader. Valdet må søke om godkjenning av ny bestandsplan i Lovheimel: FOR Forskrift om forvaltning av hjortevilt Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side54

55 Vedlegg: Nr. Namn 1 Søknad om godkjenning/fornying av bestandsplan Bestandsplan hjort Hjørungavåg hjortevald Samandrag av saka: Hjørungavåg hjortevald la fram søknad, datert , om godkjenning av bestandsplan for På bakgrunn av tilbakemelding frå Landbrukskontoret la valdet fram ein endra versjon av bestandsplanen datert Saksopplysningar: Kommunen si rolle I 19 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 2012 er kommunen si rolle i samband med godkjenning av bestandsplan skildra slik: Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. 3. Det går vidare fram om rundskriv til føreskrifta at kommunen skal sjå etter at planen er fagleg tilfredsstillande og fyller dei formelle krava som er sett til ein bestandsplan i føreskrifta. Dei delar av planen som eventuelt omhandlar interne reglar i valdet, samarbeid og likande vedkjem ikkje kommunen. Hjørungavåg hjortevald la fram søknad, datert , om godkjenning av bestandsplan for På bakgrunn av tilbakemelding frå Landbrukskontoret la valdet fram ein endra versjon av bestandsplanen datert Uttak i førre planperiode Hjørungavåg har fullført ein treårig bestandsplan for Det har i desse åra vore følgjande uttak av dyr: År Hann kalv Ho kalv Bukk 1 ½ år Kolle 1 ½ år Bukk eldre Kolle eldre Felt totalt Tildelt Felling % % % % I alt % Dette gjev eit følgjande prosentvis uttak for : Bukk Kolle Kalv Yngre dyr Eldre dyr 35 % 37 % 27 % 30 % 42 % Utvalssak nr: Side: 2 av 6 Side55

56 Målsetjing Hjørungavåg hjortevald legg fram følgjande målsetjing for planperioden : Valdet har som overordna mål, bidra til å forvalta hjortestamma med hensikt å sikre ein optimal og vedvarande produksjon og avkastning, god kjønns- og aldersfordeling med stammestorleik tilpassa leveområde si bæreevne (beitetilgang, herunder vinterbeite) og skadepress (skog og innmark) for anna verksemd. For inneverande planperiode har ein delmål som følgjer: a) Stagnere veksten i stamma, ref. 2.6 avsnitt. b) Redusere skader på skog og innmark ref. 2.4 Beiteskader Målsetjinga til Hareid kommune er nedfelt i Målsetjingar og ramer for hjorteforvaltinga i Hareid kommune og lyd: Hareid kommune skal ha ei sunn og berekraftig hjortestamme, og storleiken på stamma skal ikkje vere høgare enn at beiteskader og påkøyrsler er på eit akseptabelt nivå. Målsetjinga til Hjørungavåg hjortevald i bestandsplanen for strir ikkje mot kommunen sine målsetjingar. Teljande areal og avvik frå minsteareal Valdet fyller føreskrifta sine krav om å ha eit teljande areal som minimum svarar til 20 gongar minstearealet. I førre bestandsplanperiode låg det føre eit teljande areal på dekar. Næring- og miljøutvalet vil handsame sak om fastsetting av teljande areal i samsvar med digitale kart under møte Av saksframlegget til denne saka går det fram eit teljande areal på dekar. Minstearealet i Hareid kommunen er 350 dekar. Eit areal på dekar gjev høve til å felle 29 dyr. Det er i valdet sin bestandsplan lagt opp til eit årleg uttak på 50 dyr. Dette gjev heile 21 fleire dyr kvart år enn prinsippet om tildeling etter minsteareal tilseier. Valdet ynskjer med andre ord å avvike betydeleg frå tildeling etter minsteareal. I 9 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt heiter det: Vedtak om fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak og kan gjøres for særskilte vald og for et begrenset tidsrom. Vedtaket skal være begrunnet med ulikheter i artens levevilkår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold. I omtale av paragrafen i rundskriv til føreskrifta heiter det også: Direktoratet for naturforvaltning presiserer at et slikt fravik er et enkeltvedtak som skal gjelde et bestemt geografisk område og for en bestemt tidsperiode, fortrinnsvis kun ett år Hjørungavåg hjortevald skriv i sin bestandsplan: Utvalssak nr: Side: 3 av 6 Side56

57 Det er registrert betydelege beiteskader på innmark, spesielt i området mot og på Ulset. Ein har tidligare ikkje opplevd skader på rundballar, men vinteren har dette oppstått i betydeleg grad. Det er også tidligare registrert bark gnaging på barskog. Valdet peikar vidare på at eit uttak på om lag 50 dyr vil vere naudsynt for å stabilisere bestanden og redusere beiteskadane. Det har vore få takseringar av beiteskade i Hjørungavåg dei siste åra og det er heller ikkje søkt om støtte til skadeførebyggande tiltak som viltgjerder. Ein ser at det vil vere behov for konkret dokumentasjon på desse skadane i form av beiteskadetaksering og talet på skadde rundball, for å oppnå eit fagleg grunnlag for å vurdere omfanget av skadane. Det er fleire innmarksareal i valdet som har godt beite, og som difor kan oppleve skade frå hjort. Valdet har i perioden fått tildelingar på 50 dyr årleg, og har i gjennomsnitt felt 47 dyr kvart år i perioden. Likevel er grunnprinsippet i noverande føreskrift at utfordringar knytt til ulik tettleik av hjort og skadeproblematikk skal løysast gjennom samarbeid om bestandsplanar, og ulikt uttak av dyr i ulike område, og ikkje gjennom særskilte tiltak. Ein tenker her både på å felle dyr på særskilte område i eit vald og samarbeid mellom valda om felles bestandsplanar. Det er også høve til å søke støtte frå viltfondet til å førebyggje skader, t.d. gjennom inngjerding av rundball. Valdsansvarleg har også opplyst om at ein har sett stor skade på lyngvekstar i utmarka i valdet grunna tørke i vinter, og meiner dette vil kunne ha konsekvensar for kor mykje hjort området kan halde med fôr gjennom komande vinter. Med utgangspunkt i Miljødirektoratet si formulering med at avvik frå minsteareal fortrinnsvis skal gjelde berre eit år, kan ein diskutere om det er høve til å legge til grunn avvik gjennom ein heil bestandsplanperiode. Plan for årleg avskyting Hjørungavåg hjortevald legg fram følgjande plan for årleg avskyting i planen sitt punkt 4.1.: Kalv, Ungdyr, 1,5 år Eldre hodyr Eldre bukk minimum Bukk og hodyr Maksimum Maksimum 25% 30% 25% 20% Denne fordelinga vil i stor grad samsvare med det reelle uttaket valdet har hatt i perioden Valdet skriv ikkje noko om korleis dei planlegg å fordele dyra over dei tre åra i planperioden. Med utgangspunkt i dei 150 dyra som valdet søker om over ein treårsperiode gjev dette følgjande gjennomsnittlege årlege avskyting, om dyra uttaket vert fordelt likt over dei tre åra: Kalv, min. Ungdyr Eldre kolle, max Eldre bukk, max Sum Utvalssak nr: Side: 4 av 6 Side57

58 Rammene for avskyting som er sett i Målsetjingar og ramer for hjorteforvaltinga i Hareid kommune er: Kolle %, bukk %, kalv % For å oppnå ein bestand med lite skrapdyr oppmodar ein valda om at minimum 30 % av avskytinga på kollene bør vere 1 ½ års koller eller eldre koller med vekt mindre enn 50 kg. Minimum 30 % av bukkane bør vere spissbukkar. Når planperioden er slutt, skal eit eventuelt avvik vere innanfor +/- 10 %. Avskytingsplanen si fordeling ligg innan for dei rammene som er sett i kommunen sine målsetjingar om delen av yngre koller ikkje overstig 15 %. Planen si form Valdsansvarleg har fått rettleiing frå Landbrukskontoret i samband med utarbeiding av bestandsplan etter ny føreskrift av 2012, og har valt å gjere enkelte endringar etter rettleiinga. Føreskrifta for hjorteviltforvalting set ikkje andre krav til planen sitt innhald og utforming enn at ( 19): Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planen inneheld ei målsetjing og ein plan for avskyting, men planen er noko uklar med tanke på kjønnsfordelinga for kalv og ungdyr. Gyldigheita til godkjenninga Ved godkjenning av ein bestandsplan får valdet tildelt eit samla tal på dyr for ein treårsperiode. Det er også rom i føreskrifta for å godkjenne eit eller få år av bestandsplanen. Ved vesentlege endringar i føresetnaden for hjortebestanden eller ved betydeleg avvik frå årleg avskytingsplan, vil det føreligge grunnlag for å trekke tilbake godkjenninga av planen i planperioden. Planen er berre godkjent så lenge som valdet også er godkjent. Om planen ikkje vert godkjent har valdet rett på målretta tildeling (jf. 21). Vurdering og konklusjon: I føreskrifta frå 2012 vart både rommet for å avvike frå minstearealet og valdet sin moglegheit til å avvike frå sin godkjente årlege avskytingsplan redusert. Desse prinsippa vil kunne stå i kontrast til det rommet som grunneigarane skal ha for å kunne drive grunneigarbasert forvalting, særskilt i område der ein let einingar som er langt mindre enn dei føreskrifta legg opp til forvalte hjorten gjennom bestandsplan. Det vert lagt fram følgjande punkt til vurdering: Valdet fyller føreskrifta sine krav om å ha eit teljande areal som minimum svarar til 20 gongar minstearealet. Det er lagt fram ei målsetjing og ein plan for avskyting slik føreskrifta krev. Målsetjinga i bestandsplanen for er i samsvar med kommunen sine målsetjingar. Utvalssak nr: Side: 5 av 6 Side58

59 Det er lagt fram plan for årleg avskyting, men planen er uklar i forhold til fordeling mellom kjønna på kalvar og ungdyr, samt den årvise fordelinga av samla tal på løyver. Avskytingsplanen sitt samsvar med rammene for avskyting i kommunen sine målsetjingar vil vere avhengig av kjønnsfordelinga på ungdyra. Valdet søker om å få tildelt 50 dyr årleg, sjølv om framlegg til nytt teljande areal tilseier ei tildeling på 29 dyr. Grunngjevinga for avviket er skader volda av viltet gjennom beite og skade på rundball. Det er behov for betre dokumentasjon på skadane. Eit betydeleg fråvik frå tildeling etter prinsipp om minsteareal må grunngjevast med særskilte forhold i valdet. Rommet for å gjere slik tildeling over fleire år er avgrensa. Problem knytt til beiteskader og ulik tettleik av hjort skal i prinsippet løyast gjennom grunneigarsamarbeid og førebyggjande tiltak. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Anne Kathrine Løberg Janne Bareksten Sakshandsamar Utvalssak nr: Side: 6 av 6 Side59

60 Side60

61 Side61

62 Side62

63 Side63

64 Side64

65 Side65

66 Side66

67 Side67

68 Side68

69 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/575 Løpenr. 4229/2014 Klassering 243/U00 Sakshandsamar: Anne-Karete Mork, Servicetorg og politisk sekretariat Utvalsaksnr Utval Møtedato 39/14 Næring og miljøutvalet SØKNAD OM TILSKOT FRÅ NÆRINGSFONDET / 2014/575 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommune gjev med dette tilsegn om tilskot frå næringsfondet til Hareid Næringsforum, med 50 % av eit grunnlag på kr ,- eks. mva. for å gjennomføre Opplev Hareid Tilskotet er avgrensa til kr ,-. Tilsegn gjeld i 6 månadar og fell deretter bort utan nærare varsel. Tilskotet vert betalt ut når det ligg føre dokumentasjon på at investeringane er gjennomførde. Vedtaket kan påklagast etter 29 i kommunelova, og 28 i forvaltningslova Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side69

70 Vedlegg: Nr. Namn 1 Søknad om tilskot m/ vurderingsskjema 2014/575 Uprenta saksvedlegg: Næringsfondet fekk i år ei avsetjing på kr ,-. Medrekna det som var att på konto frå i fjor og tildelingar tidlegare i år, er saldoen no kr ,-,- Samandrag av saka: Skipinga Hareid Næringsforum søkjer næringsfondet om tilskot for å kunne gjennomføre arrangementet Opplev Hareid Saksopplysningar: Det er no 8 år sidan arrangementet Opplev Hareid vart oppretta, dei har eit breitt felt med fleire roller som dei skal fylle. Her er medlemsverksemder innanfor industri, handel, reiseliv og anna tenesteyting, og er ein arena der både kommune og næringsliv kan vise seg fram. Fokuset er på Hareid, folket som bur her samt dei moglegheitene kommunen gjev i vid forstand. Etter kvart har det blitt ein møteplass for folk i alle aldrar, og viktige byggjesteinar er identitets- og omdømebygging. Hareid Næringsforum legg mykje ressursar i arbeidet med å planlegge, gjennomføre, og evaluere arrangementet. Ulike lag og foreiningar deltek også i arbeidet. For å kunne gjennomføre arrangementet 2014 legg dei fram eit søkjargrunnlag på kr ,-. Vurdering og konklusjon: Opplev Hareid er eit identitets- og omdømeskapande verktøy for Hareid kommune. Det kan vere ein god arena der ein får vise fram både kommunen og næringslivet, samt at det er ein fin måte for innbyggjarane å bli kjent med kvarandre og kommunen på. Rådmannen finn at søknaden ligg innanfor kriteria for tilskot, og gjev positiv tilråding. Hareid, Bent Arild Grytten Rådmann Anne-Karete Mork Sakshandsamar Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side70

71 Side71 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/110524_fix.html Side 1 av Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv. Gjelder støtteordning Kommunalt næringsfond Referansenummer: Søknadsnummer: Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert) Prosjektnavn: Opplev Hareid Innsendt: Prosjekteier: Stiftinga Hareid Næringsforum Kontaktperson: Bruker(brukernavn): Rakel Dyrhaug (HNF) E-post(bruker): Prosjektstønad til kommunalt næringsfond Mvh, Hareid kommune Følgende filer vedlagt: Hareid Næringsforum - Opplev Hareid.doc

72 RF13.50 Kommunalt næringsfond Søknad - Støtte til forening/frivillig org. Prosjektnavn Opplev Hareid Kontaktopplysninger Prosjektansvarlig/ -eier: Stiftinga Hareid Næringsforum Adresse: Rådhusplassen 5 Mobil: E-post: Organisasjonsnummer: Telefon: Kontaktperson: Rakel Dyrhaug Postnr.: 6060 Poststed: HAREID Telefon arbeid: Bankkonto: Prosjektinformasjon Type virksomhet / type støttemottaker Stiftinga Hareid Næringsforum (HNF), stifta i 2004, har medlemsbedrifter innanfor industri, handel, reiseliv og anna tenesteyting. HNF arbeider innanfor eit breidt felt og har fleire roller å fylle. Ei av disse er rolla som samfunnsbyggjar. Opplev Hareid har, i trå med målsetjinga, utvikla seg til å bli ein møteplass for ulike aldrar der mellom anna identitets- og omdømebygging er viktige byggjesteinar i eit langtidsperspektiv. HNF har valgt å prioritere arbeidet med OH fordi her er eit behov for denne type møteplassar og det er med på å skape trivsel og fremme mangfald. Forretningside / mål og innhold med prosjektet Arrangementet Opplev Hareid er no inne i sitt 8. år og er ein arena både for kommune, lag / org. og næringsliv å vise seg fram på. Eit av måla er at OH set fokus på Hareid, folket her og nokre av dei moglegheitene kommunen gir. OH er ei stor sak for kommunen omdømemessig. Programmet femner om sentrum så vel som krinsane og det appelerar til ulike aldersgrupper. Programmet tilbyr lokale lag / org. ein arena å vise seg fram på og lokalbefolkninga innsikt i kva moglegheiter som finnst i nærmiljøet. Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker Saniteten Kyrkja Hareid køyre og rideklubb Ishavsmuseet Redningsselskapet Biblioteket Utrykkningsetatane Kostnadsplan og finansieringsplan Kostnadsplan Side72

73 Tittel 01.Utviklingskostnader Sum kostnad Finansieringsplan Tittel 01.Tilskudd fra næringsfondet Lån i bank 0 03.Egenkapital Eget arbeid 0 05.Andre finansieringskilder 0 Sum finansiering SUM SUM Tilskudd fra andre Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Ja Næringsfondet har bevilga støtte til prosjektering, tilrettelegging, gjennomføring, evaluering av arrangementet også tidlegare år. I 2013 bevilga næringsfondet kr Begrunnelse avslag Andre opplysninger For å kunne gjennomføre årets Opplev Hareid juli er det naudsynt at kommunen bidreg økonomisk og vi ber difor om at næringsfondet bevilgar støtte til dette. Geografi 1517-Hareid Vedlegg Dokumentnavn Filstørrelse Dato Hareid Næringsforum - Opplev Hareid.doc Side73

74 Hareid kommune Rådhusplassen HAREID Hareid, Søknad om tilskot til gjennomføring og vidareutvikling av Opplev Hareid i 2014 Bakgrunn: Arrangementet Opplev Hareid er no inne i sitt 8. år og er ein arena både for kommune og næringsliv å vise seg fram på. Arrangementet set fokus på Hareid, folket her og nokre av dei moglegheitene kommunen gir i vid forstand. I trå med målsetjinga har arrangementet utvikla seg til å bli ein møteplass for ulike aldrar der mellom anna identitets- og omdømebygging er viktige byggjesteinar i eit langtidsperspektiv. Arrangementet har utvikla seg til å bli ei samfunnsoppgåve og soleis like mykje ei kommunal oppgåve. OH er ei stor sak for kommunen omdømemessig. Vi ynskjer kommunen som ein aktiv medspelar i det vidare arbeid med arrangementet. Prosjektbeskrivelse: Hareid Næringsforum søker med dette om 50% tilskot ut i frå ei totalramme pålydande kr for å kunne gjennomføre arrangementet Opplev Hareid juli Dette inkl. planlegging, tilrettelegging, gjennomføring, evaluering samt økonomistyring. I tillegg ynskjer vi å oppretthalde fokuset med å forankre, vidareutvikle og styrke dei konseptuelle og organisatoriske rammene for arrangementet. Denne prosessen er påstarta, men ikkje avslutta. Marknadsutsikter Med omsyn til kva målgruppe vi ynskjer å nå finn ein denne i stor grad lokalt i eiga kommune samt kommunane rundt. Dei siste åra har det kome mange tilflyttarar til regionen og Opplev Hareid kan være ein god arena for innbyggjarane å bli kjent med kvarandre og kommunen på. Kommunen får ein god arena til å drive omdømebygging. Næringslivet får ein god arena å vise seg fram på samstundes som dei får vise sine tilsette kva anna Hareid har å by på i fritida. Sysselsetting Hareid Næringsforum legg betydelige ressursar i arbeidet med å planlegge, gjennomføre og evaluere arrangementet. Medarrangørar som ulike lag og foreiningar tek også del i arbeidet i tillegg til dugnadsinnsats frå ulike hald. Medlemsbedrifter tilbyr å bistå med ulike tenester før under og etter arrangement. Vonleg bidreg Opplev Hareid og tilsvarande arrangement til auka trivsel og at fleire ynskjer å busette seg her. Oversikt over kapitalbehov Uviklingskostnadar Totalt Finansiering Hareid Næringsforum 50% Næringsfondet 50% Vi håper på positiv handsaming og om det er spørsmål kring søknaden, bes dykk ta kontakt med underteikna. Med helsing Hareid Næringsforum Rakel Dyrhaug Dagleg leiar, mobil Side74

75 HAREID KOMMUNE Gjeld firma Hareid Næringsforum Dato For å få ei korrekt og rettferdig sakshandsaming har vi sett opp nokre punkt som skal vere rettleiande for sakshandsaminga, saman med skjønnsmessige vurderingar. Gruppe 5 % 10 % 15 % Kommentar Kvinner, unge eller innvandrar x Gjeld alle verksemder i Hareid Utvikle bredde i vare og tenestetilbodet x Næringsutvikling x Internasjonalt potensiale Miljøretta tiltak x Kvinner, unge og innvandrar er ei særleg prioritert gruppe. Ein søknad kan få tilskot frå fleire grupper maksimalt tilskot er 50%. Ekstra kommentar frå sakshandsamar: Alle verksemder i Hareid kommune nyt godt av Opplev Hareid. Det skal ikkje løyvast midlar utover det som til ei kvar tid står på fondet Søknadar med større kapitalbehov enn kr skal handsamast av Innovasjon Norge. Hareid kommune har ikkje utarbeidd næringsplan Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Tlf Side75

76 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/558 Løpenr. 4211/2014 Klassering 033 Sakshandsamar: Helga Bøe-Grimstad, Servicetorg og politisk sekretariat Utvalsaksnr Utval Møtedato 36/14 Levekårsutvalet /14 Næring og miljøutvalet Formannskapet Kommunestyret MØTEPLAN HAUSTEN 2014 FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE UTVAL / 2014/558 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret godkjenner møteplan for kommunestyre, formannskap, levekårsutval og næring- og miljøutval for hausten 2014 slik den går fram av vedlegg 1. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side76

77 Vedlegg: Nr. Namn 1 Møteplan haust Samandrag av saka: Rådmannen legg med dette fram forslag til møteplan for hausten 2014 slik det går fram av vedlegg 1. Møtefrekvensen for dei aktuelle politiske organa er om lag på same nivå som i Saksopplysningar: Det er ikkje gjort noko særlege endringar frå planen som var i Det er gjort ei vurdering av møtedatoane i forhold til økonomirapportering og budsjettprosessen. Kommunestyremøte i september var i utgangspunktet lagt til 18. september, men for å få med tertialrapporten er det møtet flytta til 25. september. Rapporten vert då lagt på bordet i møtet. Rådmannen tilrår vidare eit reint arbeidsmøte budsjett i formannskapet 17. november. Det er teke omsyn til heilagdagar og haustferieveke ved utforming av planen, både når det gjeld dagen møtet vert halde på og utsending som må skje veka før. Det ikkje gjort endringar på møtedagar eller møtetider samanlikna med Vurdering og konklusjon: Rådmannen ber kommunestyret om å ta stilling til møteplanen. Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende Miljøkonsekvensar: Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Møtegodtgjersle som det er budsjettert for Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Helga Bøe-Grimstad leiar servicetorg og politisk sekretariat Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side77

78 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/606 Løpenr. 4073/2014 Klassering 210 Sakshandsamar: Bent Arild Grytten, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato 35/14 Levekårsutvalet /14 Næring og miljøutvalet Formannskapet Kommunestyret ÅRSMELDING 2013 FOR HAREID KOMMUNE / 2014/606 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret tek årsmeldinga for 2013 for Hareid kommune til vitande. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side78

79 Vedlegg: Nr. Namn 1 Årsmelding Saksopplysningar: Rådmannen legg med dette fram årsmeldinga for 2013 for Hareid kommune. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side79

80 ÅRSMELDING 2013 Godkjent av kommunestyret i sak Side80

81 Årsmelding 2013 Innhold Forord... 3 Politisk organisering - hovudstruktur... 5 Hareid kommunestyre Hareid formannskap Hareid næring og miljøutval Hareid levekårsutval Administrativ organisering... 8 Kommunen sin økonomiske stilling... 9 Utvikling av balanserekneskap pr. 31. desember... 9 Økonomisk oversikt drift... 9 Økonomisk oversikt investering...10 Nøkkeltal og utviklingstrekk...14 Utvikling av realverdien av viktige økonomiske parameter...14 Utvikling av dekningsgrader i % brutto utgifter eks. renter...14 Utvikling av lånegjeld eks. pensjonsforpliktingar...15 Utvikling av lønskostnadar...15 Likestilling...21 Helse-, miljø og sikkerheit...23 Sjukefråvær Fråværsprosent per år...24 Sektordel...27 Forholdet mellom dei einskilde område...27 Sektor for sentraladministrasjonen...30 Sektorskildring...30 Oversyn faste årsverk pr Ressursinnsats...31 Måloppnåing...33 Tilstandsvurdering...35 Utfordringar i sektoren...37 Sektor for oppvekst...38 Sektorskildring...38 Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret...38 Ressursinnsats...38 Måloppnåing...40 Tilstandsvurdering...40 Utfordringar i sektoren...40 Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling...42 Sektorskildring...42 Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret...42 Ressursinnsats...42 Måloppnåing...43 Tilstandsvurdering...44 Hareid kommune Side 1 av 62 Rådmannen Side81

82 Årsmelding 2013 Utfordringar i sektoren...46 Sektor for velferd...47 Sektorskildring...47 Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret...47 Ressursinnsats...48 Måloppnåing...48 Tilstandsvurdering...49 Utfordringar i sektoren...56 Sektor for kommunalteknisk drift...57 Sektorskildring...57 Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret...57 Ressursinnsats...57 Måloppnåing...61 Tilstandsvurdering...61 Utfordringar i sektoren...62 Hareid kommune Side 2 av 62 Rådmannen Side82

83 Årsmelding 2013 FORORD Med dette vert årsmeldinga for 2013 lagt fram. Årsmeldinga er utarbeidd i samarbeid med sektorleiarane og då slik at sektorleiarane står bak tekstinnhaldet for sine sektorar. Underteikna har stått for fellesdelen, tabellar og grafar samt samordning. Leiar for servicekontoret har stått for den endelege redigeringa. Denne årsmeldinga er sett opp etter same struktur som årsrekneskap og budsjett for Fordi det enno, ved utarbeidinga av budsjettet for 2013, ikkje låg føre ei heilt fullstendig oppdatering av organisasjonsstrukturen i Agressosystemet, vil det i nokre høve ikkje vere eit heilt presist samsvar mellom den verkelege organisasjonsstrukturen og strukturen i Agresso. I hovudsak dreier dette seg om sektor for Velferd og det omfattar delar av den interne strukturen i Velferd. Sektorrekneskapen vert ikkje påverka av dette. I 2013 syner rekneskapen eit netto driftsresultat på 4,073 mill. kroner og eit mindreforbruk på kr Utviklinga syner at kommunen no for tredje år på rad, har betra det økonomiske resultatet. Etter fire år med meirforbruk og akkumulering av driftsunderskot, er det no endeleg mogleg å starte jobben med å dekke inn det akkumulerte underskotet. Ikkje mykje og heller ikkje så mykje som vi hadde håpa, men det representerer likevel ein viktig milepæl i arbeidet med å få kommunen ut av Robek. Dette skal vi glede oss over, men det er ingen grunn til å ta kvileskjer. Kommunen sine budsjett i handlingsprogramperioden er særs stramme. Det fins ingen økonomisk buffer og det skal lite til før ytterlegare nedskjeringar vert naudsynte for å rette opp eventuelle uheldige omstende. Vi ser allereie utfordringane no i første halvår av 2014 og eg kan i skrivande stund ikkje utelukke at det vert naudsynt med driftskutt i 2. halvår av Og det vil enno gå ei tid før kommunen kan oppnå den generelle målsettinga, om eit netto driftsresultat på 3% av inntektene Etter disposisjonar har kommunen, som nemnt, eit mindreforbruk på om lag kroner. Dette beløpet kan nyttast til inndekning av delar av det akkumulerte meirforbruket på om lag 16,2 mill. kr. Det var budsjettert med ei inndekning på 5,982 mill. kr. I 2013 og resultatet står såleis ikkje i stil med målsettinga. Men når det er sagt må ein også seie at det ikkje var tatt høgde for eit positivt bidrag frå rekneskapsåret 2013, ved utarbeiding av handlingsprogrammet for Mykje hardt arbeid står likevel att før kommuneøkonomien kan friskmeldast og ein ser føre seg at dette arbeidet vil krevje mykje av både politikarar og tilsette. Det har likevel vore mange ting å glede seg over i året som har gått. Dei tilsette gjer ein stor innsats, for å yte gode tenester på alle felt til innbyggarane våre. Sjølvsagt får vi klager og har forbetringspotensiale på mange område, men dei kommunale tenestene i Hareid held framleis et godt nivå, trass i tronge økonomiske rammer. Også i rekneskapsåret 2013 har administrasjonen halde fram med å forbetre rutinar og interne prosessar, med sikte på å yte betre service og tenester. Der vart det gjort ei større organisatorisk endring i I løpet av 2013 har ein konsolidert stillinga og ting fungerer stadig betre. Så langt som rådmannen kan sjå har omorganiseringa vore vellukka og framtidsretta. Resultata av det pågåande arbeidet i robek-nettverket er og i ferd med å manifestere seg i kommunen sine styringsdokument. I forlenginga av dette er ein i ferd med å implementere dataverktya «Kvalitetslosen» og Kommuneforlaget sitt brukarundersøkingsverkty «Betre kommune». Det er krevjande å drive mange forbetrings- og implementeringsprosessar i ein travel kvardag, ikkje minst i ein situasjon der ressurstilgangen er avgrensa og tal årsverk i stab- og støttetenester har vorte redusert. I 2013 har ein og bygd vidare på det regionale samarbeidet og det eksisterer no, i skrivande stund, to nyetablerte og større regionale samarbeid. Søre Sunnmøre IKT driftssenter (SSIKT driftssenter), er etablert som eit vertskommunesamarbeid med Hareid som vertskommune. Vidare er Hareid kontorkommune for SSIKT, som er det overbyggande interkommunale samarbeidet. Samarbeidet er av stor strategisk betyding. Det er og etablert eit samarbeid om barneverntenester, der Volda er vertskommune. Kommunane Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda er deltakarar i samarbeidet. Når det gjeld utviklinga av Hareidsamfunnet, så er dette sjølvsagt prega av kommunen sin robekstatus. Fylkesmannen er svært restriktiv i høve godkjenning av låneopptak til anna enn naudsynte prosjekt på det sjølvfinansierande området. I skrivande stund har ein ikkje fått godkjenning for nokon av dei ordinære prosjekta som låg inne i investeringsbudsjettet for I 2013 fekk ein likevel nytte ubrukte lånemiddel til å finansiere ein vesentleg del av investeringsporteføljen, men sidan prosessen med å vedta investeringsbudsjettet for 2013 trakk ut i langdrag, hadde ikkje kommunen eit gyldig investeringsbudsjett før i oktober Det seier seg sjølv at det då vart kort tid til gjennomføring. Men Hareid kommune Side 3 av 62 Rådmannen Side83

84 Årsmelding 2013 ein kan nemne at Miljøgateprosjektet og arbeidet med gravplassen ikkje vart vesentleg hemma av budsjettsituasjonen. Når det gjeld folketalsutviklinga kan ein seie at den var positiv, men med nokre svingingar. Årets resultat gjev grunn til å halde fram det sterke fokuset på økonomien. Sjølv om utviklinga går i rett veg, er det enno eit stykke å gå. Oppgåva er overkomeleg, men krevjande og både administrasjonen og politikarane må legge seg det på hjartet. Ting tar tid, spesielt når vi snakkar om større prosessar, der ein i stor grad må ta omsyn til ulike lovkrav på mange ulike område. Og demokratiprosessar krev og si tid. Til tilsette, politikarar og tillitsvalde - takk for innsatsen og samarbeidet i Hareid, mai 2013 Bent Arild Grytten Rådmann Hareid kommune Side 4 av 62 Rådmannen Side84

85 Årsmelding 2013 POLITISK ORGANISERING - HOVUDSTRUKTUR Kommunestyre Kontrollutval Formannskap Levekårsutvalet Nærings- og miljøutvalet Ordførar Interkommunale selskap Figur 1 Ordførar Anders Riise Hareid kommunestyre 2013 Arbeidarpartiet Stian Runne Brandal Siv-Marit Røyset Kaldhol Høgre Anders Riise Ottar Røyset Alice Strømmegjerde Jenny T.B. Nesset Vidar Vollsæter Venstre Einar Warholm Annika Brandal Ann Helen Grimstad Worren Fremskrittspartiet Perny-Ann Nilsen Kjartan Grimstad Øyvind Grimstad Truls Håbakk Hareid kommune Side 5 av 62 Rådmannen Side85

86 Årsmelding 2013 Folkelista Dag Audun Eliassen Hallgeir Teigene Kristian Fuglseth Ingunn Pettersen Bjørn Overå Kristeleg Folkeparti Kjersti Røyset Topphol Marit Øien Sæverud 21 representantar Hareid formannskap 2013 Høgre Anders Riise FRP Perny Ann Nilsen Arbeidarpartiet Stian Runne Brandal Folkelista/Kristeleg folkeparti Dag Audun Eliassen Kjersti Røyset Topphol Hallgeir Teigene Venstre Einar Warholm 7 representantar Hareid næring og miljøutval 2013 Leiar Annika Brandal Høgre Jenny T B Nesset Håvard Alvestad FRP Kjartan Grimstad Arbeidarpartiet Siv Marit Røyset Kaldhol Kristeleg Folkeparti Kjartan Snipsøyr Folkelista Kristian Fuglseth Venstre Annika Brandal 7 representantar Hareid levekårsutval 2013 Leiar Ottar Røyset Høgre Ottar Røyset Alice Strømmegjerde Fremskrittspartiet Øyvind Grimstad Hareid kommune Side 6 av 62 Rådmannen Side86

87 Årsmelding 2013 Arbeidarpartiet/Kristeleg Folkeparti Marit Øien Sæverud Folkelista Ingunn Petrin Pettersen Bjørn Overå Venstre Ann Helen Grimstad Worren 7 representantar Hareid kommune Side 7 av 62 Rådmannen Side87

88 Årsmelding 2013 ADMINISTRATIV ORGANISERING Rådmann NAV Sosial Brannvern Løn- og personal Plan, utvikling, byggesak og geodata Servicetorg og politisk sekretariat Økonomi IT Sektor for kommunalteknisk drift Sektor for velferd Sektor for oppvekst Sektor for næring, kultur og smafunnsutvikling Figur 2 Rådmann Bent Arild Grytten Sektor Kommunalsjef Sektor for kommunalteknisk drift Sektor for velferd Sektor for oppvekst Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling Namn Nils Yngve Nupen Elly Kirkeslett Gry Nordal Oddbjørn Grimstad Rådmannen sin stab Avdelingsleiar NAV Sosial Brannvern Løn- og personal Plan, utvikling, byggesak og geodata Servicetorg og politisk sekretariat Økonomi IT Namn Ingunn Rise Olav Helt Brubakk Trude Kristin Dalen Signe Rønnestad Kanstad Helga Bøe-Grimstad Svein Elde Per Erik Akerjordet Talet på årsverk i heile kommunen er omlag 292. Hareid kommune Side 8 av 62 Rådmannen Side88

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2015/510 Løpenr. 5483/2015 Klassering K46 Sakshandsamar: Kolbjørn Snekvik, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus, Kommunestyresalen Dato: Måndag, 18.08.2014 Tid:15:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 29.09.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:00 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 16.11.2015 Møte tok til: 12:00 Møte slutta: 18:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Hareid rådhus Dato: 20.8.2013 Møtet tok til 15:05 Møtet slutta 16:25 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 17.11.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 23.04.2015 Møte tok til 18:00 Møte slutta 18:20 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

KORLEIS LAGE BETRE BESTANDSPLANAR?

KORLEIS LAGE BETRE BESTANDSPLANAR? KORLEIS LAGE BETRE BESTANDSPLANAR? I DAG Basert på bestandsplanane som er godkjente i Hareid, Herøy og Ulstein: Prega av å vere utforma under lovverk av 1989 Enkelte problem med omgrepa Kan verte betre

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 3.3.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 14:50 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com BESTANDSPLAN Øvre Guddal Storvald 2011 2013 Innhaldsliste: Del 1: Innleiing...3 Planområde...3 Areal...3 Medlemmar...3 Planperiode...4 Hovudmål og delmål...4 Del 2: Status og vurderingar...5 Hjorteviltstammens

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 06.06.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Namn MØTEPROTOKOLL. Utval: Møtestad: Dato: Tid: NESTL MEDL MEDL. Stilline Landbrukssjef. Kristin Wadsten

Namn MØTEPROTOKOLL. Utval: Møtestad: Dato: Tid: NESTL MEDL MEDL. Stilline Landbrukssjef. Kristin Wadsten I tsande KOMMUNE 68 Larsnes îlf.7o 67 Fax 7 67 sande. kom mune@sande-m r.komm une. no r ryvrv.sande-m r. kom m une.no T MØTEPROTOKOLL Utval: Møtestad: Dato: Tid: N aturforvaltningsnemnda Kantina, Sande

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 7.4.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:10 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32,

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 19.3.2015 Møte tok til 18:00 Møte slutta 21:00 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 5.2.2015 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00 Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, 04.01.2012 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsrom Hareid rådhus Dato: 6.5.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:15 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 21:00 (etter kommunestyremøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/250-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 20.05.2014 Tid: 10.00 Sted: Kommunehuset, Dalen Dersom

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: NÆRING OG MILJØUTVALET Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 30.06.2011 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 14:35 NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Det er no opna for elektronisk registrering av sett hjort og felte dyr med slaktevekter gjennom www.settogskutt.no (På smarttelefon: app frå Norges

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Næringsfondsstyret Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 10.03.2015 Tid: Etter formannskapsmøtet Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren Hjorteforvaltning i Jølster Finn Olav Myhren Om Jølster Ca 3000 innbyggere Viktigste næringen er landbruk. 11 millioner liter melk. 8 9000 sau på beite 196 000 dekar tellendeareal. Årlig kvote på ca500

Detaljer

Velkommen til hjortakveld

Velkommen til hjortakveld Velkommen til hjortakveld Måndag 1. september Uggdal, Tysnes Opning: Velkomen til Hjortakveld! Hjortejakta 27: Oppsummering, resultat m.m. Hjortejakta 28: Avskytingsprofil, målsetjingar m.m. Forvaltningsplan

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 28.1.2016 Møte tok til 18:00 Møte slutta 22:00 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 19.01.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Innkalling. Medlemmer som er inhabile i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan kallast inn.

Innkalling. Medlemmer som er inhabile i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan kallast inn. HAREID KOMMUNE Innkalling Utval: Valstyret Møtestad: kommunestyresalen Myravegen 11 Dato: 20.05.2019 Tid: Kl. 09:00 Gyldig forfall skal snarast meldast til Servicetorg og politisk sekretariat på telefon

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT

BESTANDSPLAN FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT INSTEDALEN STORVALD 1 INNHALDSLISTE DEL 1 INNLEIING 1.1 Planområde.3 1.2 Planperiode.3 1.3 Hovudmål og delmål...3 DEL 2 STATUS OG VURDERINGAR 2.1 Hjorteviltstammas utbreisle og trekkforhold...3

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Volle Medlem FRP Petter B Bjørdal Medlem AP Hanne Stokke Medlem AP

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Volle Medlem FRP Petter B Bjørdal Medlem AP Hanne Stokke Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 12.05.2015 Møtet starta 11:00 Møtet slutta 14:00 Faste medlemar som møtte Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer