MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole Henrik H Forfall Medlem Gaard Tor Kristian H Fratrådte behandlingen av sak 78/12 Medlem Aarhus Dag Inge H Medlem Broshaug Magne Jarl H Forfall Medlem Ekornsæter Inge Jacob H Medlem Hatløy Kåre H Medlem Aune Turid H Medlem Skorpe Harald G. H Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Birkeland Heine H Medlem Endresen Ernst Morgan H Medlem Thorsen Bente FRP Forfall Medlem Borg Susan Elin FRP Forfall Medlem Døsen Pål Andre FRP Medlem Endresen Einar R. FRP Medlem Pedersen Vegar L. FRP Medlem Wisnæs Randi FRP Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Warholm Kai FRP Forfall Medlem Mannes Marit Helen FRP Medlem Hinderaker Grant G. FRP Medlem Knutsen Leif Malvin KRF Medlem Alsaker Roald KRF Medlem Toskedal Geir S. KRF Medlem Sandslett Dag Magne KRF Forfall Medlem Sjøen Rolf Jarl KRF Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Stangeland Johnny KRF Medlem Nilsen Jarle AP Fratrådte behandlingen av sak 78/12 Medlem Storesund Siv J. AP Forfall Medlem Næsse Simon AP

2 Medlem Holvik John K. AP Forfall Medlem Ferkingstad Anne AP Medlem Eikemo Dagny I J AP Medlem Aksnes Trond AP Medlem Ferkingstad Didrik S. AP Forfall Medlem Djønne Eivind AP Medlem Andersen Svanhild Irene L. AP Medlem Kjærland Heidi AP Medlem Eik-Nes Asbjørn V Medlem Skeie Lars Magne SP Medlem Hansen Odd Magne SV Medlem Grutle Nils PP Varamedlem Løberg Synnøve H Møtte for Nesheim Ole Henrik Varamedlem Vidar Vilhelm Vilhelmsen H Møtte for Broshaug Magne Jarl Varamedlem Hagland Trygve FRP Møtte for Thorsen Bente Varamedlem Moen Hans Ottar FRP Møtte for Borg Susan Elin Varamedlem Klyve Anita FRP Møtte for Warholm Kai Varamedlem Grindhaug Alf Magne KRF Møtte for Sandslett Dag Magne Varamedlem Andersen Svein H. AP Møtte for Storesund Siv J. Varamedlem Flesjå Randi Hettervik AP Møtte for Holvik John K. Varamedlem Amland Gunnar AP Møtte for Ferkingstad Didrik Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): 45 medlemmer. 9 forfall. 9 varamedlemmer møtte. Rådmann, personalsjef, økonomisjef, teknisk sjef, oppvekst- og kultursjef og formannskapssekretær Utlagt på representantenes bord: - Til sak 79/12: Formannskapets innstilling til kommunestyret - Til sak 83/12: Spørsmål til ordfører fra Svanhild Andersen (Ap) vedrørende kommunedelplan for klima og energi Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent. Protokoll fra møte godkjent. Karmøy rådhus, Kristine Tveit Formannskapssekretær Side 2 av 9

3 Saknr. 72/12 FORLIKSRÅDET FRITAK OG SUPPLERINGSVALG Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Else Marie Steinkopf Hjelmås gis fritak fra verv som leder av forliksrådet. 2. Som nytt medlem i forliksrådet velges Eli Stornes. 3. Som ny leder i forliksrådet velges Ivar Clausen. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. 1. Else Marie Steinkopf Hjelmås gis fritak fra verv som leder av forliksrådet. 2. Som nytt medlem i forliksrådet velges Eli Stornes. 3. Som ny leder i forliksrådet velges Ivar Clausen. Saknr. 73/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Ordfører fremmet forslag om følgende tilleggspunkt: Kommunestyret forutsetter at prosjektene ligger innenfor de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Innstillingen med ordføreres tillegg enstemmig vedtatt. Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden slik den foreligger. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å oppdatere/justere planen i perioden ved behov. Kommunestyret forutsetter at prosjektene ligger innenfor de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Saknr. 74/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Ordfører fremmet forslag om følgende tilleggspunkt: Kommunestyret forutsetter at prosjektene ligger innenfor de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Innstillingen med ordføreres tillegg enstemmig vedtatt. Side 3 av 9

4 Karmøy kommunestyre vedtar Plan for selskapskontrollfor perioden slik den foreligger. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å oppdatere/justere planen i perioden ved behov. Retningslinjene for selskapskontroll blir videreført uten endringer. Kommunestyret forutsetter at prosjektene ligger innenfor de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Saknr. 75/12 BUDSJETTOPPFØLGING PER AUGUST Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapport til orientering Saknr. 76/12 BUDSJETTREGULERING HØSTEN 2012 Karmøy kommunestyre vedtar følgende: 1. Følgende investeringsmidler trekkes inn og settes av til ubundet investeringsfond: i. P000 Aksjer Haugaland Kunnskapspark (kr ) ii. P295 Idrettshall Vedavågen (kr ) iii. P358 Motorsportanlegg Helganes (kr ) iv. P407 Uteområde Vedavågen skole Friplassen (kr ) 2. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet i. Resterende midler på P365 Skolebygg til senere prioritering, kr , overføres til økt investeringsramme på P481 Stangeland ungdomsskole bygnm/tekn. rehab. ii. Det bevilges kroner av ubundet investeringsfond til utskifting av forsterkeranlegg/trådløse mikrofoner i kirkebygg. 3. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet i. Utgiftsrammen for funksjon 100 Politisk styring økes med kroner, med inndekning fra disposisjonspost FSK/KST. Side 4 av 9

5 ii. iii. iv. Det overføres 1,6 mill. kroner fra ulike funksjoner, knyttet til andel fast lønn, til å dekke økte ulempetillegg som følge av lønnsoppgjøret. Inntektsrammen på funksjon 254 økes med 1,6 mill. kroner knyttet til økt anslag refusjon ressurskrevende tjenester. Utgiftsrammen funksjon 253, knyttet til institusjonsdrift, økes tilsvarende. Utgiftsrammen på funksjon 242 økes med kroner, knyttet til tolketjenester. Utgiftsrammen på funksjon 281 økes med kroner, knyttet til sosialhjelp flyktninger. Dette finansieres med økte integreringstilskudd slik at inntektsrammen på funksjon 850 økes med kroner. Saknr. 77/12 GARANTI - KARMØY RIDEKLUBB - BYGGING AV NY UTEBANE Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon for lån på opp til kr ,- til Karmøy rideklubb for bygging av utebane. Garantien gjelder lånets hovedstol maksimum kr ,- og kommunens maksimale garantiansvar kan således ikke overstige kr ,- Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 15 år. Garantien forutsetter at anlegget er forhåndsgodkjent etter bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet, og nedtrappes også i takt med utbetaling av tilskudd fra kommune, stat (spillemidler) og merverdikompensasjon til formålet. Det gis anledning til avdragsfrihet i maksimum fem år. Saknr. 78/12 UTREDNING AV FREMTIDIG DRIFT OG ORGANISERING AV DET HISTORISKE AVALDSNESOMRÅDET Ordfører viste til at Nilsen (Ap) og Gaard (H) er henholdsvis medlem og varamedlem til styret for Karmøy kulturopplevelser, og foreslo at kommunestyret vurderte representantene som inhabile, jf. forvaltningsloven 6.2. Nilsen og Gaard fratrådte. 43 representanter tilstede. Nilsen og Gaard enstemmig erklært inhabile, jf. forvaltningsloven 6.2. Side 5 av 9

6 Ordfører opplyste om brev fra Karmøy kulturopplevelser av til gruppelederne. Nilsen og Gaard tiltrådte. 45 representanter tilstede. Kommunestyret bevilger inntil kr til en utredning om framtidig drift og organisering av det historiske avaldsnesområdet. Beløpet skal belastes kommunestyrets disposisjonsfond, budsjettpost Rådmannen gis mandat til å hente inn tilbud om en utredning fra tre ulike foretak som driver med evaluering og utredning av prosjekter innen kultur-, opplevelses- og kunnskapsbaserte virksomheter. Utredningen skal så langt råd er fange inn de elementer som er nevnt i saksframstillingen. Saknr. 79/12 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Ordfører opplyste om at formannskapets innstilling var utlagt på representantenes bord. Toskedal (KrF) fremmet følgende oversendelsesforslag: Kommunestyret ber rådmannen om at det utarbeides en oversikt over de fem kulturhusene/sonene i kommunen som gjør rede for status for teknisk stand, funksjonalitet, bruksplan, muligheter/begrensninger osv for et aktivt kulturliv i Karmøy nå og framover. Oversikten forelegges kommunestyret etter administrativ og politisk behandling i hovedutvalg oppvekst og kultur før endelig revidering av kommuneplanen. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Toskedals forslag oversendes formannskapet uten realitetsbehandling. 1. Karmøy kommunestyre vedtar forslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med følgende tilføyelse: satsen for kommunal støtte videreføres med 1/3 av godkjente kostnader. 2. Følgende tilføyes kapittel 6.1 Ordinære og rehabilitering av anlegg, som nytt pkt 38: TILTAK ANSVAR TOTALE KOSTNAD 38 Kunstgressflate 66mx46m Skudenes ungdoms og idrettslag KOM. TILSKUDD SPILLE- MIDLER PRIVATE MERKNAD Side 6 av 9

7 Saknr. 80/12 MØTEPLAN KOMMUNESTYRET Ordfører foreslo at møtet i april flyttes fra 2. til 9. Innstillingen med ordførers endring enstemmig vedtatt. Kommunestyret fastsetter følgende møteplan for 2013: Kl i kommunestyresalen: Tirsdag 5. februar Tirsdag 9. april Tirsdag 14. mai Torsdag 13. juni Tirsdag 17. september Tirsdag 29. oktober Torsdag 12. desember Saknr. 81/12 PLAN REGULERINGSPLAN FOR VELDETUNKRYSSET - GNR/BNR 88/56 M.FL. 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Veldetun med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens Saknr. 82/12 REFERATLISTA Næsse viste til referatlistas pkt 1 og formannskapets behandling av oversendelsesforslaget om Musikkraft, og foreslo at det ble tatt opp som sak å oversende dette til hovedutvalg oppvekst og kultur. Side 7 av 9

8 Forslaget om å ta opp saken fikk 15 stemmer (Ap 11, SV 1, Sp 1, V 1 og PP 1). 30 representanter/mer enn 1/3 stemte imot, og saken ble ikke tatt opp. Ordfører foreslo at referatsakene ble tatt til etterretning. Referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. 1. Oversendeslesforslag fra kommunestyret Til etterretning 2. Finansrapport 2. tertial 2012 Til etterretning 3. Kontrollutvalget protokoll fra møte Til etterretning Saknr. 83/12 EVENTUELT 1. Svanhild Andersen (Ap) stilte følgende spørsmål til ordfører: Karmøy kommune vedtok i 2010 kommunedelplanen for klima og energipolitikk. Det ble imidlertid i budsjettplanen for 2012 ikke funnet nødvendig å satse på å ansette ny miljøvernleder i Karmøy kommune. Det var en post som ikke ble videreført med ny ansettelse etter forrige miljøvernleder sluttet i 211. Vi i Arbeiderpartiet etterspurte en satsing på miljøvernleder også ved budsjettrunden i 2011, da arbeidet med å ansette ny miljøvernleder ble skrinlagt. Etter et år med vedtatt klima og energiplan, ønsker vi svar på hvilke felt kommunen satser offensivt på, hvilke ligger på is og hvorfor. Det er derfor på sin plass å stille spørsmål med hvordan dette arbeidet følges opp i kommunen pr i dag. Hvordan er det planlagt at administrasjonen skal arbeide langsiktig med dette feltet, og hvordan griper det inn i den daglige hverdagen for den enkelt ansatte i Karmøy kommune? Karmøy kommune vedtok xxxx en ambisøs, og svært godt gjennomarbeidet klima og energiplan, på samme grunnlag som nabokommunene Haugesund og Tysvær. Karmøy har i sin plan konkretisert flere mål for arbeidet. Ordlyden i forordet; Hvis vi skal klare å løse klimaproblemene i framtiden, må arbeidet skje parallelt på det lokale, regionale, nasjonale og globale plan. Klima- og energiplanen er en handlingsplan som viser hvordan kommunen skal arbeide med klima- og energispørsmålet i årene fremover. Status, mål og tiltak skal revideres hvert fjerde år, samt at måloppnåelsen i forhold til planen skal rapporteres årlig til Enova, og refereres i årsmeldingen. Hvis Karmøy kommune utnytter sine virkemidler og sitt handlingsrom på en forsvarlig måte vil kommunen absolutt kunne innfri forventningene.(s 4). Hvordan griper arbeidet med å følge opp klima og enrgiplanen inn i hverdagen til de ansatte i Karmøy kommune, Hvem har «hånden på rattet «i dette arbeidet? Hvem styrer satsingen\ oppfølgingen av dette arbeidet? Side 8 av 9

9 Det er nedfelt flere satsingsområder Karmøy kommune (uten industri) skal overoppfylle Kyoto-protokollen med 10 % innen 2012, - hvordan ligger vi i Karmøy an på dette feltet? Det skal tilrettelegges for kollektivtransport under all planlegging, for å fremme antall reiser med kollektivt tilbud. arbeides det systematisk mot dette målet i alle ledd, planarbeid\boligutbygging\næringsutvikling? Blant andre mer ambisiøse målsettinger er det er par mindre men svært konkrete og målbare tiltak; Kommunen må utdanne flere miljøfyrtårnsertifisører, minst 3 stk innen Vil dette målet nås innen utgangen av 2012? Ansvar På s.18 i klima og energiplanen listes det opp fem hovedkrav\muligheter kommunen har til å påvirke og drive arbeidet med klima og energi styring. Det er på s 36 listet opp en rekke tiltak fordelt på ansvarsområder for de ansvarlige hvordan ligger kommunen an på dette området pr i dag? Kommunen som planlegger På lokalt nivå vil de viktigste virkemidlene være knyttet til en integrering av klima- og energi - problematikken i all kommunal planlegging, fra planstrategier og arealplaner til håndtering av kloakk og avfall Kommunen som eier og driftsorganisasjon Som eier av kommunale tomter og bygg kan kommunen sette krav og betingelser både ved kjøp, salg og drift. Kommunen som kunnskapsformidler Kommunen kan ved oppbygging av egen kompetanse innen klima- og energiproblematikk informere på ulike måter og nivå til næringsliv og befolkning om tiltak som reduserer bruk av energi og utslipp av klimagasser. Dette kan skje i samarbeid med Grønn hverdag. Kommunen som pådriver Kommunen kan ta initiativ og være pådriver når det gjelder samarbeid og koordinering av tiltak innen og mellom næringsliv, befolkning og kommune, Kommunen som forvalter av lovverk. Plan- og bygningsloven I juli 2009 trådte ny plan og bygningslov i kraft. Den medfører endringer som forbedrer kommunens muligheter til å bestemme energiløsninger ved utbygging. Tidligere har kommunen kun hatt anledning til å bestemme energiløsningene der hvor den selv er eier. Intensjonen er at kommunen skal kunne føre en overordnet energipolitikk. Spørsmål: Kan ordføreren orienter om status på dette arbeidet for Karmøy kommune, og hvordan fagfeltet blir styrt for administrasjonen ved utgangen av 2012? Avslutning: Nedfelt s 9, under pkt 5 Viktig beskjed Det er ingen unnskyldning for ikke å handle nå! Ordfører svarte: Det overordnede ansvaret for å følge opp kommunedelplan for klima og energi ligger hos rådmannen. Oppgavene som tidligere var plassert hos en egen miljøvernrådgiver i rådmannens stab, herunder oppfølging av planen, ivaretas nå av etatene. Side 9 av 9

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 22:00 Fra saknr.: 20/15 Til saknr.: 28/15 Av utvalgets

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer