КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016"

Transkript

1 Дел.: /16-4 СМ Датум: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 06- ЈНМВД Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца: 17. фебруара године Рок за достављање понуда: Јавно отварање понуда: године до часова године у часова Страна 1 од 74 Нови Сад, фебруар 2016.

2 На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности : 06-ЈНМВД-2016 дел.: /16-2 од године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку : 06-ЈНМВД-2016, дел.: /16-3 од године, припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности НАБАВКА ПИЋА ЈН бр. 06-ЈНМВД-2016 Конкурсна документација садржи: Поглавље Назив поглавља Страна I Позив за подношење понуда 3 II Подаци о предмету јавне набавке 6 Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис 7 III добра, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, време и место испоруке добра IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 19 услова (Образац 1 и 1а) V Упутство понуђачима како да сачине понуду (Образац 2) 23 VI Образац понуде (Образац 3) 33 VII Модел уговора 66 VIII Образац трошкова припреме понуде (Образац 4) 73 IX Образац изјаве о независној понуди (Образац 5) 74 Страна 2 од 74

3 Страна 3 од 74 I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности : 01_171_16_2 од године, коју је донео декан Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, проф. др Раде Дорословачки, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 ( o б ј а в љ у ј е ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добара, : 06_ЈНМВД_ Набавка пића Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, у својству наручиоца, позива сва заинтересована лица да припреме и поднесу понуде у писаној форми, у поступку мале вредности за јавну набавку добара, у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима из ове области, конкурсном документацијом и овим позивом, у циљу закључења уговора са изабраним понуђачем. 1. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке су добра: Набавка пића, редни јавне набавке је: 06_ЈНМВД_2016, назив и шифра из Општег речника набавки: Храна, пиће, дуван и сродни производи. Средства за ову јавну набавку су предвиђена у Плану јавних набавки наручиоца за годину на позицији и у Финансијском плану наручиоца за годину у оквиру конта Набавка пића. Јавна набавка се спроводи у поступку набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама. Врста, обим и опис добара су прецизно дефинисани конкурсном документацијом. 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, који су утврђени одредбама члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и конкурсном документацијом. Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем доказа из члана 77. истог Закона, а у складу са захтевима из конкурсне документације. Услови које сваки понуђач треба да испуни и начин на који се доказује испуњеност услова утврђени су конкурсном документацијом. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално или група понуђача која подноси заједничку понуду, сагласно условима прецизно дефинисаним у члану 81. Закона о јавним набавкама и конкурсној документацији. Понуђач може да извршење јавне набавке делимично повери подизвођачу, под условима утврђеним чланом 80. Закона о јавним набавкама, што обавезно наводи у понуди. Уз понуду и доказе, детаљније наведене у

4 конкурсној документацији, понуђач је дужан да достави и друга тражена документа и обрасце садржане у конкурсној документацији. Сва документа којима се доказује испуњеност услова из члана 77. Закона о јавним набавкама могу се достављати у неовереним копијама. Укупан страна Преузимање конкурсне документације Непосредан увид у конкурсну документацију и њено преузимање може извршити представник понуђача, са уредно састављеним писаним овлашћењем, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 13,00 часова, у просторијама Факултета техничких наука у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 6, кула, трећи спрат, кабинет 306. Конкурсна документација може бити преузета са Портала Управе за јавне набавке ( и са интернет странице наручиоца ( У случају да понуђач захтева да му се конкурсна документација достави електронском поштом, нема обавезу накнаде манипулативних трошкова наручиоца на изради конкурсне документације. 4. Рок за подношење понуде Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања ( године) позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу Управе за јавне набавке, дакле, до године до 10,00 часова, без обзира на начин доставе. Понуда, са свим пратећим обрасцима-прилозима, мора бити сачињена на оригиналном преузетом обрасцу и према приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање 60 (шесдесет) дана од дана јавног отварања понуда, откуцана или читко попуњена неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, у складу са Законом о јавним набавкама, овим позивом и конкурсном документацијом. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда се подноси на српском језику. Понуде треба доставити, лично или путем поште, на адресу: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 6, у запечаћеној коверти, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: НАБАВКА ПИЋА, ЈН Б 06_ЈНМВД_2016." На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и презиме особе за контакт и телефона. Наручилац ће, по пријему понуде, назначити време њеног пријема, евиденциони и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. 5. Јавно отварање понуда Јавно отварање понуда ће се обавити дана године, који је последњи дан истека рока за подношење понуда, са почетком у 12,00 часова, на адреси Наручиоца: Факултет техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 6, кула, трећи спрат, кабинет 306. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Овлашћени представници понуђача су дужни да својство представника докажу уредно састављеним писаним овлашћењем, које ће предати Комисији наручиоца пре отварања понуда. Понуда која стигне по истеку рока утврђеног позивом сматраће се неблаговременом, неће се отварати и по окончању поступка отварања понуда биће враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 6. Критеријум за доделу уговора Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета применом критеријума "економски најповољнија понуда." Страна 4 од 74

5 7. Одлука о додели уговора о јавној набавци Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда. Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити закључен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама, осим у случају примене члана 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, када наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци, ако је поднета само једна понуда. 8. Додатне информације или појашњења Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Особа за контакт је мр Синиша Митић, У складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама, комуникација у поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно, путем поште, електронске поште или факсом као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. Одговорно лице Факултета техничких наука у Новом Саду: Проф. др Раде Дорословачки, декан с.р. Страна 5 од 74

6 II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1. Подаци о наручиоцу Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Адреса наручиоца: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Матични : Назив банке: Шифра делатности: 8542 Регистарски : V-22 Е-mail: Делатност наручиоца Управа за трезор Просвета - високо образовање 2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 3. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке : 06-ЈНМВД-2016 је Набавка пића. 4. Контакт (лице или служба) Лице за контакт је мр Синиша Митић, Служба за комерцијалне послове и послове јавних набавки Факултета техничких наука у Новом Саду, Е - mail адреса: Страна 6 од 74

7 III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС И ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА Предмет јавне набавке су добра - Набавка пића за потребе Факултета техничких наука, у свему према следећој спецификацији: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА Н О В И СА Д, Тр г Д о с и те ј а О б р а д о в и ћ а 6 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Предмет јавне набавке Ракија, Лозова ракија Нектар, алкохол 50% вол. или одговарајуће) Ракија (Екс. паковање у кутији нпр. Соколова или одговаралуће) Ракија, Кајсијевача, (Нектар, воћна ракија од кајсије, алкохол 42,0% вол, 0,7л паковање, или одговарајуће) Ракија, Виљамовка, (Таково алкохол вол 40,0% вол или одговаралуће) Ракија, Дуња, (Таково садржај алкохола 40,0 % вол, или одговарајуће) Вињак, (Рубин, рaкoиja oд грoжђa, сaдржaj aклoхoлa 40% vol или одговаралуће) Вињак 5*, (Рубин, паковање са кутијом, произведен уједначавањем винских дестилата, који су старили 5 година у храстовој буради, алкохол 40,0 % вол.или одговарајуће) Обојено алкох. пиће (Пелинковац-горки лист, алкохолно пиће горког укуса, алкохол 28 % вол, природан арома маx 1% или одговарајуће) Јединица мере Количина Спецификација ком 25 0,7 Л стакло ком 50 0,7 Л стакло ком 24 0,7л стакло ком 60 0,7л стакло ком 24 0,7л стакло ком 25 1/1 Л стакло ком 20 0,7л стакло ком 35 1/1 Л стакло Датум: Име и презиме овлашћеног лица: Потпис овлашћеног лица Страна 7 од 74 М.П.

8 Виски (Teacher s ракија од житарица, обојена карамел бојом алкохол 40% вол, или одговаралуће) ком 10 1/1 Л стакло Виски (Jack Daniel s медни ликер Теннессее Хонеѕ, алкохол 35 %, или одговарајуће) ком 20 0,7л стакло Виски (Jack Daniel s sour mash,wiskey алкохол 40 % vol, или одговарајуће) ком 25 1/1 Л стакло Виски (Chivas Regal 12 година стар виски, алкохол 40 % вол или одговарајуће) ком 18 0,7л стакло Виски (Johny Walker RED label ракија од житарица, обојена карамел бојом, алкохол 40% вол или одговарајуће) Виски "Ballantines" ракија од житарица, обојена карамел бојом, сладни дестилат, боја Е 150а или одговарајући Виски (BALLANTINEЅ ракија од житарица, обојена карамел бојом, сладни дестилат, боја Е 150 а или одговарајуће) Вотка (Smirnoff, жестоко алкохолно пиће, троструко дестилована водка, садржај алкохола 40 % вол или одговарајуће) Вотка (Smirnoff, жестоко алкохолно пиће, троструко дестилована водка, садржај алкохола 40 % вол или одговарајуће) ком 50 0,7л стакло ком 20 0,7л стакло ком 30 1/1 Л стакло ком 10 0,7л стакло ком 10 1/1 Л стакло 18. Шампањац ком 10 0,7л стакло ПИВО (Јелен или одговарајуће), неповратна амбалажа ком 450 0,33 л стакло ПИВО, лименка (Јелен или одговаралуће), ком 350 0,5 Л лименка 21. ПИВО (Лав или одговаралуће), неповратна амбалажа ком 250 0,25 Л стакло 22. ПИВО, лименка (Лав или одговаралуће) ком 500 0,5 Л лименка 23. Вино, црно, мерлот (casillero del diablo или одговаралуће) ком 24 0,75 Л стакло 24. Вино, црно, cabarnet sauvignon (casillero del diablo или одговаралуће ) ком 24 0,75 Л стакло Датум: Име и презиме овлашћеног лица: Потпис овлашћеног лица М.П. Страна 8 од 74

9 Вино, бело, sauvignon blanc ( casillero del diablo или одговаралуће) ком 24 0,7 Л стакло Нeгaзирaнa вoдa у бaлoнимa 19л сa aпaрaтoм стojeћим ком 600 бaлoн 19/1 Нeгaзирaнa вoдa у бaлoнимa 19л сa aпaрaтoм стoним ком 150 бaлoн 19/1 Вино, бело, chardonnay ( casillero del diablo или одговаралуће) ком 24 0,7 Л стакло Chardonnay ( Ковачевић, alkohol 14 % vol, suvo belo vino, 0,75 l или одговараjуће) ком 160 0,75 Л стакло Sauvignon (Ковачевић, alkohol 13 % vol, suvo belo vino, 0,75 l или одговараjуће Вино, црно, aurelius barrique (Ковачевић alkohol 14% vol, 0,75l, или одговаралуће) ком 150 0,75 Л стакло ком 120 0,75 Л стакло 32. Вино, црno Vranac 0,75l, Čoka или одговаралуће ком 60 0,75 Л стакло Bermet црвени ("Ковачевић" специјално ароматизовано слатко вино, обогаћено лековитим биљем, произведено на традиционалан начин, алкохол 17 % 0,75 л или одговарајуће) Рајнски ризлинг ("Ковачевић" алкохол 13 %,суво бело вино, 0,75 л или одговарајући) Росеттo (Ковачевић, алкохол 12,5% вол, 0,75л или одговарајућ) Вино, црно 0,7 Л (Tera Lazarica, Вранац, PRO CORDE или одговаралуће) Вино, црно, (Вранац, алкохол 11 % вол, садржи сулфите или одговарајуће) Винo црнo Ждрeпчeвa крв у кутиjи или oдгoвaрajућe, Чoкa Бело вино ( Ждрепчево суво бело вино, садржај алкохола 11% вол или одговарајуће) Ракија виљамовка " HЕКТАР "или одговарајући Ракија дуња " HЕКТАР "или одговарајући ком 24 0,5 Л стакло ком 60 0,75 Л стакло ком 60 0,75 Л стакло ком 24 0,70 Л стакло ком 24 0,75 Л стакло ком 250 0,75 Л стакло ком 150 1/1 Л стакло ком 24 0,70 Л стакло ком 24 0,70 Л стакло Датум: Име и презиме овлашћеног лица: Потпис овлашћеног лица М.П. Страна 9 од 74

10 42. Ракија"СОКОЛОВА"12 година стара, (40 % вол, природна ракија шњивовица препеченица дестилована од зрелих шљива одлежала у храстовом бурету ) или одговарајућа ком 6 0,70 Л стакло Ракија " ЖУТА ОСА"( воћна ракија од шљиве, не садржи алергене, енергетска вредност 264,4 кцал/100 мл, вол 45 % ) или одговарајућа ком 6 0,70 Л стакло Биљни ликер Jegermaister"( садржај алкохола 35 %, вода,етилни алкохол пољопривредног порекла, шећер (132г/л, Јегермаистер екстракт 140 ком 12 1/1 Л стакло г/л,камелизирани шећер ) или одговарајући Коњак ( Courvoiser, коњак, садржај алкохола 40 % вол, или одговарајући ком 12 0,70 Л стакло 46. Ликер ("Campari gorki liker, sastav: alkohol,šećer,prirodne arome, boja E120, sadržaj alkohola 25 % vol или одговарајући) ком 24 1Л стакло 47. Ликер "Baileys" или одговарајући ком 24 0,70 Л стакло 48. Швепс битер лемон, лимeнкa 0,33 ком 500 лименка 0, Швепс битер лемон, pvc 1,5l или oдгoвaрajућe ком 50 ПВЦ боца 1,5л 50. Безалкохолно газирано пиће (Кока кола или одговаралуће) ком 400 лименка 0, Безалкохолно газирано пиће (Pepsi сola или одговарајуће) ком 200 лименка 0, Фанта лименка 0,33 или одговарајуће ком 120 лименка 0, Безалкохолно газирано пиће, (Швепс вода, високофруктозни сируп, сок од лимуна мин 1,5 %,угљен диоксид мин 2г/л мин, екстракт лимуна, лимунска киселина, ароме (укључујући и кинин макс 85 мг/л, конзерванс: калијум сорбат, антиоксиданс: аскорбинска киселина, стабилизатори: Е1450, Е 445, боја: каротен) или одговарајући ком 250 ПВЦ 1,5 Л Датум: Име и презиме овлашћеног лица: Потпис овлашћеног лица М.П. Страна 10 од 74

11 Безалкохолно газирано пиће, (Фанта вода, високо фруктозни сируп, сок од поморанџе 3 %, угљен диоксид мин 2г/л, лимунска киселина, екстракт цитруса 1 %, природне ароме, конзерванс: калијумсорбат, антиоксиданс: аскорбинска киселина,боја: каротени, стабилизатор: гуар гума ЕВ 100 мл КЈили одговарајуће) Безалкохолно газирано пиће (Cоcа-Cоla вода, високо фруктозни сируп, шећер, угљен-диоксид мин 2г/л, боја, карамел (е150д,) фосфорна кислеина, природне ароме укључујући коефин или одговарајуће) Минерална вода (Књаз Милош 1 л воде садржи : суви остатак на 180 степени 1066 мг/л; Калцијум 114,10 мг/л;натријум 247,30 мг/л;калијум 18,40 мг/л, Магнезијум 60 мг/л; Хидрокарбонати 1208 мг/л; Сулфати 10,40 мг/л; Флуориди 1,3 мг/л; Хлориди 13,10мг/л; Садржај ЦО2 мин 3000или одговараjуће) ком 320 ПВЦ боца 2л ком 1500 ПВЦ боца 2л ком 1500 ПВЦ боца 0,5 Л Минерална вода (Књаз Милош 1 л воде садржи : суви остатак на 180 степени 1066 мг/л; Калцијум 114,10 мг/л;натријум 247,30 мг/л;калијум 18,40 мг/л, Магнезијум 60 мг/л; Хидрокарбонати 1208 мг/л; Сулфати 10,40 мг/л; Флуориди 1,3 мг/л; Хлориди 13,10мг/л; Садржај ЦО2 мин 3000 или одговараjуће) ком 4000 ПВЦ боца 1,5 Л Минерална вода негазирана "Јазак" или одговарајућа ком 450 ПВЦ боца 0,5 Л 59. Минерална вода газирана "Јазак" ( 1 л воде садржи : ЦО2 мин 3000, хидрокарбонати ХЦО3 415, Калцијум ЦА 73, Магнезијум МГ 39, Сулфати СО4 30,Натријум НА 5,6 Хлориди ЦЛ 4,6 Калијум К 3,6, Флоуриди Ф <0,1,Суви остатак на 180 степени 392) или одговарајуће ком 450 ПВЦ боца 1,5 Л Датум: Име и презиме овлашћеног лица: Потпис овлашћеног лица М.П. Страна 11 од 74

12 Минерална вода газирана "Јазак" ( 1 л воде садржи : ЦО2 мин 3000, хидрокарбонати ХЦО3 415, Калцијум ЦА 73, Магнезијум МГ 39, Сулфати СО4 30,Натријум НА 5,6 Хлориди ЦЛ 4,6 Калијум К 3,6, Флоуриди Ф <0,1,Суви остатак на 180 степени 392) Минерална вода газирана (Минаква 1 литар минералне воде садржи: Бикарбонати 763 мг/л, Натријум 398,20 мг/л, Хлориди 310,50 мг/л, Калцијум 31,0 мг/л, Магнезијум 21,90 мг7л ; Калијум 4,20 мг/л; Јод 0,98 мг/л; Суви остатак на 180 степени 1185 мг, ЦО 2 мин. 3 г/л; или одговарајућа) Негазирана вода (Rosa 1 л воде садржи : суви остатак на 180 степени 55,0 мг/л; Калцијум 9,6 мг/л;натријум 2,7 мг/л;калијум <1 мг/л, Магнезијум 0,9 мг/л; Бикарбонати 42,7 мг/л; Силикати 13,6/17,7 мг/л; Сулфати 5,5; Нитрати 1,2 мг/л; Хлориди < 1,0 мг/л), роса или одговараjуће) Негазирана вода (Rosa 1 л воде садржи : суви остатак на 180 степени 55,0 мг/л; Калцијум 9,6 мг/л;натријум 2,7 мг/л;калијум <1 мг/л, Магнезијум 0,9 мг/л; Бикарбонати 42,7 мг/л; Силикати 13,6/17,7 мг/л; Сулфати 5,5; Нитрати 1,2 мг/л; Хлориди < 1,0 мг/л), роса или одговараjуће) Негазирана вода (Akva-viva, негазирана природна минерална вода са ниским садржајем растворивих минералних материјала; 1 л воде садржи : суви остатак на 180 степени 355мг/л; Калцијум 88,0мг/л;Натријум 10,50мг/л;Калијум 1,5мг/л, Магнезијум 13 мг/л; Хидрокарбонати 317мг/л;Сулфати 22 мг/л; Флоудиди 11,7 мг/л; Хлориди 0,14 мг/л или одговаралуће) Минерална вода газирана "Минаква" Минаква 1 литар минералне воде садржи: Бикарбонати 763 мг/л, Натријум 398,20 мг/л, Хлориди 310,50 мг/л, Калцијум 31,0 мг/л, Магнезијум 21,90 мг7л ; Калијум 4,20 мг/л; Јод 0,98 мг/л; Суви остатак на 180 степени 1185 мг, ЦО 2 мин. 3 г/л;или одговарајућа ком 600 ПВЦ боца 0,5 Л ком 600 ПВЦ боца 2 Л ком 9000 ПВЦ боца 0,5 Л ком 5500 ПВЦ боца 1,5 Л ком 1500 ПВЦ боца 1,5 Л ком 600 ПВЦ боца 2л Датум: Име и презиме овлашћеног лица: Потпис овлашћеног лица М.П. Страна 12 од 74

13 66. Сок-Мултивитамин (Нектар или одговаралуће, 50% воће) ком 350 (тетра-пак) 1/ Сок-Мултивитамин (Нектар, мутни воћни сок мултвитамин обогаћен мултивитаминима, произведен од концентрисаног воћног коктела. Састојци: вода, воћни сок из концентрисаног воћног сока: јабуке 38 %, поморанџе 29 %, ананса 16 %, белог грожђа 11 %, маракује 5 %, лимуна, мандарина, кајсије, манга, гуаве и лимете (1%) ВИТАМИНИ Е,Ц,Б1,Б2,Б6. Енергетска вредност 197 кј на 100 мл, протеини 0,4 г, угљени хидрати 11,1 г, масти 0,1 г) или одговарајуће Сок-Nar (Нектар 100 % pure red, bistri voćni sok od organske jabuke, nara, crne ribizle i grožđa. Voćni sok od koncentrisanog organskog soka, jabuke 73 %, nara 10 %, crne ribizle 10 %, grožđe 7 %, energetska vrednost na 100 ml 221 kj, proteini 0,2g, ugljeni hidrati 12,8 g masti 0,0 g) ili odgovarajuće Ђус, 100 % воће, (Нектар мутни воћни сок од помораџе, Састојци: вода, концентрисани воћни сок поморандџе, лимунска киселина. Нутритивне вредности у 100 мл: енергетска вредност 194 кј, масти 0,1 угљени хидрати 10,00 г, протеини 0,78 г или одговарајуће) Ђус, 50 % воће, (Нектар мутни воћни сок од поморанџе, произведен од концентрисаног воћног сока, воћни сок минимум 50 %, састојци: сок од поморандџе из концентрисаног сока, вода, глукозно-фруктозни сируп, шећер, лимунска киселина, нутритивна вредност на 100 мл: енергетска вредност 199 кј, протеини 0,2г, угљени хидрати 11,5 г, масти 0,0 г или одговарајуће) Бресква и јабука, 100 % воће, (Нектар кашасти воћни сок јабуке и брескве, пастеризован, делимично произведен од концентрисаног воћног сока јабуке. Састојци: вода, каша брескве 51 %, сок јабуке из концентрисаног воћног сока и каше јабуке 49 %. Нутритивне вредности на 100 мл: енергетска вредност 206 кј, угљени хидрати 12 г, протеини 0,1 г масти или одговарајуће) ком 400 (тетра-пак) 1/1 ком 700 (тетра-пак 1/1) ком 1200 (тетра-пак) 1/1 ком 1000 (тетра-пак) 1/1 ком 300 (тетра-пак) 1/1 Датум: Име и презиме овлашћеног лица: Потпис овлашћеног лица Страна 13 од 74 М.П.

14 72. Бресква, 50 % воће, (Нектар, кашасти воћни нектар од брескве и јабуке, воћни садржај минимум 50 %, вода,каша брескве 26 %, каша јабуке 24 %, глукозно - фруктозни сируп, шећер, лимунска кселина,пастеризовано, енергетска вредност на 100 мл: 193 кј, угљени хидрати 10,51 г, масти 0,04 г, влакна 0,39 г, со 0,018 г или одговарајуће) ком 100 (тетра-пак) 1/ Јагода, 50 % воће, (Нектар кашасти воћни нектар од јагоде, јабуке и грожђа, воћни садржај минимум 50 %, састојци : вода, каша јагоде 23,5 %, каша јабуке 22,5 %, глукозно-фруктозни сируп, воћни сок грожђа из концентрисаног сока 4 %, шећер, лимунска киселина, нутритивна вредност на 100 мл: енергетска вредност 194 кј, протеини 0,2г, угљенихидрати 11,2 г,масти 0,0 г, или одговарајуће) Парадајз, (Нектар произведен од сока парадајза и концентрисаног сока парадајза. Састојци: сок парадајза, концентрисани сок парадајза, кухињска со, пастеризовано, енергетска вредност на 100 мл 83,5 кј,угљени хидрати 4,2 г, протеини 0,6г, масти 0,1г или одговарајуће) Кашаста Вишња (Нектар, кашасти воћни нектар од вишње, делимично произведен од концентрисаног воћног сока вишње. Воћни садржај минимум 35 %. Састојци: вода, сок вишње из каше, вишње и концентрисаног воћног сока, глукознофруктозни сируп, шећер, лимунска киселина. Нутритивна вредност на 100 мл: енергетска вредност 181 кј, протеини 0,30 г, угљени хидрати 10,20 г, насти 0,08 г или одговарајуће) Боровница и аронија, 100 % воће, (Нектар,бистри воћни нектар од боровнице и ароније, произведен од концентрисаног воћног сока боровнице и ароније, воћни садржај минимум 50 %, састојци: вода, сок боровнице из концентрисаног воћног сока боровнице 25,5 %, сок ароније из концентрисаног сока 24,5 %, глукозно-фруктозни сируп, шећер, лимунска киселина, нутритивна вредност на 100 мл: 190 кј, протеини 0,1 г, угљени хидрати 11,2 г, масти 0,0 г или одговараjуће) ком 96 (тетра-пак) 1/1 ком 450 (тетра-пак) 1/1 ком 300 (тетра-пак) 1/1 ком 700 (тетра-пак) 1/1 Датум: Име и презиме овлашћеног лица: Потпис овлашћеног лица М.П. Страна 14 од 74

15 Боровница, 50 % воће, (Нектар, бистри воћни нектар од више врста воћа, произведени од коцентрисаног воћног сока, воћни садржај минимум 50 %, састојци: вода, воћни сок од концентрисаног сока јабуке 26,3 %, ароније 12,5 %, боровнице 6,2 % и грожђе 5%, глукозно фруктозни сируп, нутритивна вредност на 100 мл: енергетска вредност 192 кј, протеини 0,1г, угљенихидрати 11,2 г, масти 0,0г или одговарајуће) Кајсија, (тетра-пак), 50 % воће, (Нектар, кашасти воћни нектар од јабуке и кајсије, воћни садржај мин 50 %, састојци: вода, каша кајсије 25,5 %, глукозно фруктозни сируп,лимунска кислеина, пастеризовано, просечне нутритивне вредности на 100 мл: енергетска вредност 191 кј, угљени хидрати 10,76 г, протеини 0,16 г, масти 0,04г, со 0,015 г, влакна 0,44 г или одговарајуће) Јабука, (тетра-пак), 100 % воће, (Nектар, бистри воћни сок јабуке, произведен од концентрисаног воћног сока јабуке. Сстојци: вода, концентрисани воћни сок јабуке. Пастеризовано, нутритивне вредности на 100 мл: енергетска вредност 196 кј, масти 0,0 г, угљени хидрати 11,40 г, протеини 0,1 г или одговарајуће) Јабука, (тетра-пак), 50 % воће, (Нектар, бистри воћни нектар од јабуке, произведен од концентрисаног воћног сока, воћни садржај минимум 50 %. Састојци: сок јабуке концентрисаног воћног сока, вода, шећер, глукозно-фруктозни сируп, лимунска киселина. Нутритивне вредности у 100 мл: енергетска вредност 184 кј, протеини 0,1 г, угљени хидрати 10,53 г од којих шећери 8,12 г, масти 0,01 г,влакна 0,19 г, беланчевине 0,29 г, со 0,02 г или одговарајуће) ком 200 (тетра-пак) 1/1 ком 150 (тетра-пак) 1/1 ком 700 (тетра-пак) 1/1 ком 200 (тетра-пак) 1/1 Датум: Име и презиме овлашћеног лица: Потпис овлашћеног лица М.П. Страна 15 од 74

16 Сок боровница 100 % (Нектар,бистри воћни нектар од боровнице и ароније,проиведен од концентрисаног воћног сока боровнице и ароније.воћни садржај миниум 50 %. Састојци: вода, воћни сок боровнице из концентрисаног сока 25,5 %, воћни сок ароније из концентрисаног сока 24,5%, глукозно фруктозни сируп, шећер, лимунска киселина, пастеризовано. Нутритивне вредности на 100 мл: енергетска вредност 213,6 кј, угљени хидрати 11,2г, протеини 0,1г, масти 0,0г или одговарајући) Сок јагода 50 %, 1/1 (Нектар или одговарајући) Бистри сок од јабуке, 50% Нектар, бистри воћни нектар од јабуке, произведен од концентрисаног воћног сока, воћни садржај минимум 50 %. Састојци : сок јабуке концентрисаног воћног сока, вода, шећер, глокозно-фруктозни сируп, лимунска киселина. Нутритивна вредност у 100 мл: енергетска вредност 192 кј, протеини 0,1 г, угљенихидрати 11,2г, масти 0,0г или одговарајући) Ђус 100% ( Мутни воћни сок од поморандџе, пастеризован, произведен од концентрисаног воћног сока наранџе. Састојци: сок поморанџе од концентрисаног воћног сока.. Нутритивне вредности у 100мл: енергетска вредност 195 кј, масти 0,1, угљени хидрати 10,00 г, протеини 0,7г, или одговарајуће Чај, Нана Чај, Зелени Чај, Дивља трешња Чај, Камилица Чај, Нана, Квалитетнији( Милфорд; паковање четрдесет врећица без металне спајалице; грамажа 40*2,25 гр=90 гр или одговарајуће) ком 700 (тетра-пак) 1/1 ком 24 (тетра-пак) 1/1 ком 100 тетра-пак 0,2 ком 100 тетра-пак 0,2 ком 50 ком 50 ком 20 ком 50 ком 50 кутиja сa 20 кeсицa кутиja сa 20 кeсицa кутиja сa 20 кeсицa кутиja сa 20 кeсицa кутиja сa 40 кeсицa Датум: Име и презиме овлашћеног лица: Потпис овлашћеног лица Страна 16 од 74 М.П.

17 90. Чај, Зелени, Квалитетнији( Милфорд; паковање двадесет кувертираних врећица без металне спајалице; 100% природни производ, грамажа 20*1,75 гр=35 гр или одговарајући) ком 50 кутиja сa 40 кeсицa 91. Чај, Зелени, Квалитетнији( Милфорд; паковање двадесет кувертираних врећица без металне спајалице; 100% природни производ, грамажа 20*1,75 гр=35 гр или одговарајући) ком 50 кутиja сa 20 кeсицa 92. Кафа JACOBS CRONAT GOLD, ( инстант кафа која се добија посебним Фреезе дриед поступком, стаклена амбалажа или одговаралуће) ком грама 93. Кафа ESPRESSO-SAICAF, или одговаралуће u kapsulama (150/1) ком 28 кутија (150/1) Кафа-HAUSBRANDT, caffe in grani, или одговаралуће NESCAFE 3 у 1,17,5g или одговаралуће NESCAFE 2 у 1, 10g или одговаралуће ком 50 1 кг ком ,5g ком g 97. NESCAFE CLASSIC, лименка, или одговаралуће, ком грама 98. Млеко дуготрајно sa чeпoм тeтрa - пaк 1/1 2,8%мм ком 1300 (тетра-пак) 1/1 Л 99. Млеко за кафу ком Мед угоститељски 25g ком grama 101. Бомбоне (килограмско паковање) ком Чоколаде од (Милка или еквивалентно) ком грама 103. Чоколада од (најлепше жеље или одговаралуће) ком грама 104. Чоколаде од (Милка или еквивалентно) ком грама Кафа вакумирана, (Гранд, мешавина пржене млевене кафе. Састојци: кафа арабика и кафа робуста.паковано у заштитној атмосфери или одговарајуће) Шећер (паковање по килограм) Чаше ком грамa ком 350 1KG ком 4000 ПВЦ 0,1 Датум: Име и презиме овлашћеног лица: Страна 17 од 74 М.П. Потпис овлашћеног лица

18 Чаше ком ПВЦ 0,2 Салвете (Димензије 30x30 cm, обичне беле, (паковање од ком салвета) Тацне (Taњирићи картонски, димензије 200x135cm, Т3, ком / Кашикице за кафу ком 3000 ПВЦ 112. Виљушке пластичне ком 200 ком 113. Шећерићи угоститељски 5гр ком Чај, од бобичастог воћа ( Милфорд,мешавина чаја са аромом малине и купине,20 ковертираних кесица без металне спајалице, хибискус 44 %, јабука 34 %, кора поморанџе,шипурак, арома малине и купине, слатко лишће купине, цвекла, лимунска киселина,купине 0,1 %, малине 0,1%, бобице зове 20* 2,5 г=50 г, садржи или одговарајући) Чај, зимски чај ( Милфорд, мешавина биљног чаја са аромом јабуке и цимета, 20 корветираних кесица без металне спајалице, јабука 29 %, хибискус 47 %, кора наранџе, арома (јабука), кора лимуна,20* 2,5 г=50 г, садржи или одговарајући) Чај, jагода јогурт ( Милфорд, ароматизовани чај, 20 корветираних кесица без металне спајалице, јабука 59,4 %, хибискус, ароме јагоде -јогурта, шипурак, гранулат јогурта 0,1 %, јагоде 0,1 %, 20* 2,5 г=50 г, садржи или одговарајући) ком 50 ком 50 ком 50 кутиja сa 40 кeсицa кутиja сa 40 кeсицa кутиja сa 40 кeсицa Понуда мора да обухвати свe ставке из техничке спецификацијe. Понуђена добра морају у потпуности да одговарају минималним захтевима наведеним у конкурсној документацији, што понуђач потврђује својим печатом и потписом одговорног лица на обрасцу техничке спецификације. (страна 18.) Пoнуђaч je дужaн дa у цeну урaчунa испoруку нa лoкaциjу Фaкултeтa (Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, централни магацин Факултета, ). Квалитет понуђених добара који су означени редним евима у табели: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,29,30,31,33,34,35,37,39,42,43,44,45,46,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,89,90,91,92,95,96,105,11 4,115,116 морају бити усаглашени са техничком спецификацијом или стандардима траженим у конкурсној документацији.понуђач доставља Декларацију о усаглашености, потврду, акредитацију и други резултат оцењивања усаглашености према стандардима и сродним документима за оцењивање усаглашености или било које друго одговарајуће средство којим понуђач доказује усаглашеност понуде са техничком спецификацијом или стандардима траженим у конкурсној документацији Датум: Име и презиме овлашћеног лица: М.П. Потпис овлашћеног лица Страна 18 од 74

19 IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то: 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона); 2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона); 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона). 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 1. Технички капацитет: Да понуђач у свом власништву, закупу, поседује возило. 2. Кадровски капацитет: Да пре објављивања Позива за подношење понуда има најмање 3 (три) запослена радника у сталном радном односу, или је ангажована на други начин (путем уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима који раде на пословима који су предмет јавне набавке. 3. Пословни капацитет: Дa пoнуђaч пoсeдуje HACCP стандард. Страна 19 од 74

20 1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) Закона. 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 2.1. Испуњеност обавезних услова и додатних услова у погледу техничког и кдровског капацитета за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 1 - Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона, дата је у поглављу IV тачка 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање Испуњеност додатног услова у погледу пословног капацитета понуђач доказује достављањем копије сертификата о поседовању HACCP стандарда. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац 1а - Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона, дата је у поглављу IV, тачка 4.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, како обавезних, тако и додатних. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. Страна 20 од 74

21 3. ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу: И З Ј А В У Понуђач (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности добара НАБАВКА ПИЋА, : 06- ЈНМВД-2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 5) Да испуњава додатне услове за Технички и Кадровски капацитет. Место: Понуђач: Датум: М.П. Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Страна 21 од 74

22 4. ОБРАЗАЦ БРОЈ 1а - ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу И З Ј А В У Подизвођач (навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности добара НАБАВКА ПИЋА, : 06-ЈНМВД-2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Место: Подизвођач: Датум: М.П. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Страна 22 од 74

23 V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА Понуђач подноси понуду на српском језику. 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића бр. 6, Нови Сад, са назнаком:,,понуда за јавну набавку мале вредности: Набавка пића, јавна набавка : 06-ЈНМВД НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца без обзира на начин подношења до године до часова. Поступак отварања понуда ће се спровести дана године у часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће Понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања понуда биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Пожељно је да понуђачи поштују редослед слагања образаца и докумената у понуди, на начин и редом како је дато у конкурсној документацији. Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које Понуђач преpage 23 of 74 узима са Портала Управе за јавне набавке или интернет странице Наручиоца. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији Понуђач попуњава читко, јасно и недвосмислено. Страна 23 од 74 Понуда мора да садржи следећу документацију: 1. Техничку спецификацију предмета јавне набавке (поглавље III), којим потврђује да понуда у свему одговара захтевима из конкурсне документације; 2. Образац 1 - Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (Поглавље IV тачка 3 ); 3. Образац 1а - Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, ако понуђач наступа са подизвођачем (Поглавље IV тачка 4);

24 4. Образац 2 - Образац меничног овлашћења (Поглавље V, тачка 11.) доставља одабрани понуђач приликом закључења уговора; 5. Образац 3 - Образац понуде (Поглавље VI); 6. Модел Уговора (Поглавље VII); 7. Образац 4 - Образац трошкова припреме понуде (Поглавље VIII). 8. Образац 5 - Изјава о независној понуди (Поглавље IX) 9. Споразум закључен између понуђача из групе понуђача којим се они међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (чл.81 ст.4. Закона) - подноси се само у случају када понуду подноси група понуђача. 3. ПАРТИЈЕ Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Факултет техничких наука, Нови сад, Трг Доситеја Обрадовића 6, са назнаком: Измена понуде за јавну набавку мале вредности добара - НАБАВКА ПИЋА, јавна набавка : 06-ЈНМВД НЕ ОТВАРАТИ или Допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара - НАБАВКА ПИЋА, јавна набавка : 06-ЈНМВД НЕ ОТВАРАТИ или Опозив понуде за јавну набавку мале вредности добара - НАБАВКА ПИЋА, јавна набавка : 06-ЈНМВД НЕ ОТВАРАТИ или Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара - НАБАВКА ПИЋА, јавна набавка : 06-ЈНМВД НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (Поглавље VI- Образац 3, под тачком 2) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. Страна 24 од 74

25 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI- Образац 3, тачка 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем. У тачки 3) наводи назив и седиште подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде под тачком 3) наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 1а из Поглавља IV тачка 4). Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати группу понуђача пред наручиоцем и 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 1 из Поглавља IV тачка 3). Подаци о понуђачима из групе понуђача дају се на Обрасцу понуде под тачком 4. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. Рок плаћања је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних Страна 25 од 74

26 обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/2012). Плаћање се врши на основу рачуна који издаје понуђач - добављач, и то у року који не може бити краћи од 15 (петнаест) дана од дана настанка ДПО (дужничко-поверилачког односа), а након закључења Уговора. Даном настанка ДПО се сматра дан када понуђач - испоручи добро које је предмет набавке - испостави рачун након извршене испоруке наручиоцу. Рачун мора бити уредно састављен у складу са Законом о порезу на додату вредност и подзаконским актима. Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен добављачу, а плаћање одложено на његову штету све док се не испостави уредан рачун. Плаћање се врши на рачун понуђача - добављача. Понуђачу није дозвољено да од наручиоца захтева аванс, нити издавање средстава обезбеђења плаћања. Понуде у којима се буду захтевали аванс или инструменти обезбеђења плаћања од наручиоца биће оцењене као неприхватљиве Захтев у погледу рока важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. За оцену понуде узима се у обзир цена без пореза на додату вредност. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно, тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и урачунати га у коначну вредност понуде. Попусти који нису наведени у понуди и урачунати у коначну цену из понуде, неће бити накнадно узети у обзир. 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од уговорене вредности јавне набавке без ПДВ-а. Са роком важности који је најмање 15 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз меницу изабрани понуђач предаје и захтев о извршеној регистрацији менице (оригинал или оверена фотокопија од стране пословне банке), копију депо картона и менично овлашћење, које се даје на обрасцу из конкурсне Страна 26 од 74

27 документације и мора бити потписано. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Рок доспећа менице мора бити 15 дана дужи од рока предвиђеног за извршење уговора. Средство обезбеђења за добро извршење посла предаје понуђач коме је додељен уговор приликом закључења уговора и НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ. Страна 27 од 74

28 ОБРАЗАЦ БРОЈ 2 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА На основу Закона о меници ("СЛ. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89 и "СЛ. лист СРЈ", бр. 46/96), Дужник правно лице: Адреса седишта: Матични : ПИБ: У месту: Датум: Текући рачун: Код банке: ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: Факултету техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 6 МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ БРОЈ: (уписати ) Предајемо вам 1 (једну) бланко соло меницу и овлашћујемо Факултет техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6, као Повериоцa, да предату меницу може попунити на износ од, који чини 10% од уговорене вредности, као обезбеђење за добро извршење посла у складу са уговором бр. од _ 2016.године. Предмет овог уговора је јавна набавка мале вредности Набавка пића, јавна набавка : 06- ЈНМВД Овлашћује се Факултет техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6, као Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора и припадајућих анекса за наплату доспелих хартија од вредности меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца Факултет техничких наука Нови Сад, улица Трг Доситеја Обрадовића 6. Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предметног уговора и припадајућих анекса. Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена рачуна, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. Датум издавања Овлашћења: године. Страна 28 од 74 М.П ДУЖНИК ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Дел.: 01-171/42-4 НМ Датум: 08.03.2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Сегедински пут 9-11 ЈАВНА НАБАВКА Добра Намирнице за кафе кухиње ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017 Јануар

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/14

Detaljer

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 35/17 НАБАВКА И ИСПОРУКА ТОНЕРА, КЕРТРИЏА И РИБОНА Београд, Децембар,

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје НАРУЧИЛАЦ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Београд, Kалемегдан Горњи град 14 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н ТА Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs www.dzpalilula.org.rs Број: 5164 Датум: 16.06.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Јавна

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ БРОЈ: 34-11/2016 ДАТУМ: 21.04.2016.године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за поступак јавне набавке услуга превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА Oригинални резервни делови за табаче снега Kässbohrer ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 79/17 Датум објаве на Порталу:

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин Број јавне набавке 7/2017 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА канцеларисјског материјала по партијама:

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА Број :275 Датум:20.03.2015.год. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Број: I/6-187 / 3 Датум: 31.01.2017.године Технички Факултет у Бору Ул. Војске Југославије 12 19210 Бор Tелефон: 030/424-555; Факс: 030/421-078; Сајт: www.tfbor.bg.ac.rs. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТУПАК

Detaljer

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку бр

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку бр РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ УЛИЦА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БРОЈ 69. 34000 КРАГУЈЕВАЦ Предмет: Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије ЈАВНА НАБАВКА бр. 12-2015

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ-01-4020/1 Jавна набавка добара Лекови који нису обухваћени централном јавном

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА Краљице Наталије 31 11000 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТОРИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 2/2014

Detaljer

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ -

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ОПШТА БОЛНИЦА СТУДЕНИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА број 12 3/17 Јануар, 2017. године Страна 1/45 На основу чл.

Detaljer

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБAРА: материјала и опреме за конзервацију,

Detaljer

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број: 404-24-6/2018 Датум: 18.04.2018. године ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈАВНЕ

Detaljer

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд 1 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд Јавна набавка мале вредности потрошног хигијенског материјала ЈНМВ број 6/2015 Јун 2015. године 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ IV Су.бр.22/15-191

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 51 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет: Набавка рачунара и рачунарске опреме Број јавне набавке: 6/2016 Врста поступка: Јавна набавка

Detaljer

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр.2 18400 Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 1 САДРЖАЈ У складу са чланом 61. став 4. Закона о јавним

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ул. Јасички пут бб 37000 Крушевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА добара

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 26.07.2017. године Рок за подношење понуда: 03.08.2017. године до 11.00

Detaljer

Број јавне набавке: 5- I

Број јавне набавке: 5- I ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ Institute of mental health ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД, Палмотићева 37 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА. ЈНМВ, бр.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА. ЈНМВ, бр. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ Број: 3556/5-51-06/2014 Датум: 03.06.2014. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА БЕОГРАД, КАЛЕМЕГДАН ГОРЊИ ГРАД 14 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 39/2017

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 39/2017 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА

Detaljer

Конкурсна документација

Конкурсна документација 08/3 број:404-1-45/17-5 19.10.2017. године Конкурсна документација Јавна набавка: Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО Број јавне набавке: 404-1-101/17-43 Страна

Detaljer

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ САДРЖАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2016. ГОД. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 27/2016 април, 2016. године

Detaljer

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ Отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН52/2014 Август 2014. године

Detaljer

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак Општа болница Ваљево Синдјелицева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ-01-6145/4 отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2016 Медицинског потрошног материјала од гуме,

Detaljer

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/14

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Број: 404-20-6/2018 Датум: 17.04.2018. год. ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА Ул. Душана Вишића број: 28 31250 Бајина Башта КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Предмет: извођење хитних

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Број: 404-21-6/2018 Датум: 17.04.2018. год. ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА Ул. Душана Вишића број: 28 31250 Бајина Башта КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Предмет: извођење радова

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "СОКОБАЊА"-СОКОБАЊА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СЕРВИС ВОЗИЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 24/1 Јануар 2017. године

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности бр. 9/ набавка добара КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности бр. 9/ набавка добара КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд Тел. / факс 011 2761 433 E-mail: javne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs www.ibiss.bg.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 1 од 80

Јавна набавка бр. У-095/14-К  Страна 1 од 80 Јавна набавка бр. У-095/14-К www.rbkolubara.rs Страна 1 од 80 САДРЖАЈ: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014 Д О М ЗДРАВЉА НИШ Ниш, ул. Војводе Танкосића 15 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА НИШ, септембар, 2014 1/50 ДОМ ЗДРАВЉА

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 2204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/7/95 Дана: 20.0.207. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет јавне набавке: ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 2204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/7/95 Дана: 20.0.207. Измене и допуне број Број: 5/7/3 Дана: 27.0.207. Измене и допуне број

Detaljer

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ Октобар 2015 Садржај: 1. Упутство за електронско

Detaljer

ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - по партијама

ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - по партијама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД" ВНД-230/15 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - партијама САДРЖАЈ:

Detaljer

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3.

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА Садржај: 1. Правни основ примене; Страна 2. 2. Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. Подношење захтева, изјаве и пратеће документације за стицање

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања

Detaljer

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА На основу Закона о играма на срећу ( Службени гласник РС, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ( Службени гласник РС, број 129/2004) и Одлуке о

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања Србије Београд 2015. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Бр.1. Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса ( ): Тел.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Бр.1. Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса ( ): Тел. Понуда бр. од за јавну набавку "општа медицинска средства и потрошни материјал за медицинске апарате,уређаје за потребе КЦ-а Крагујевац за период од 2 месеци, према спецификацији из тендерске документације"

Detaljer

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15)

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) На основу члана 109. 4. Закона о јавним набавкама (Службни гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) ЈКП ГСП "БЕОГРАД" објављуј О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Набавка добара: Aлат (ручни,

Detaljer

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е Број: 1-02-3491-410/14-50 Датум: 29.12.2014. Београд На основу чл. 8. став 1. тачка 2), 22, 60, 62. ст. 1-4. и 63. став 1. тач. 1) - 5) Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10,

Detaljer

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса:

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Теразије 35/II 11000 BEOGRAD Тел./Факс. (011) 3232985; 3231357 Електронска пошта: oss@ossrb.org Интернет адреса: www.ossrb.org ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Detaljer

Основни подаци о аукцијској продаји

Основни подаци о аукцијској продаји Теразије 23, 11000 Београд, Југославија тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881 На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001 и 18/2003), и члана 5. Уредбе о

Detaljer

У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА

У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА ВЕРЗИЈА 1.2 Јул 2013. године 1 1. ПОДАЦИ КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ

Detaljer

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиго водства

Detaljer

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Приручник за синдикалне активисте Београд 2017. РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Издавач:

Detaljer

ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр /05)

ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр /05) ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр. 27935/05) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 20. новембар 2007. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима предвиђеним

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 аутентично тумачење) и члана 80. Статута Универзитета у Београду ( Гласник

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЗАКОН. Петак, 12. април БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЗАКОН. Петак, 12. април БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног

Detaljer

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Издавач Топлички

Detaljer

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, на седници одржаној 31. маја 2016. године, донело је одлуку о образовању Радне групе за састављање Мишљења

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ...3 ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ - ОСНОВНИ ПОДАЦИ... 4 КОНТАКТ... 4 РАДНО ВРЕМЕ СУДА... 5 ОПИС ОВЛАШЋЕЊА И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА...5

Detaljer

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА На основу члана 11. став 1. алинеја 7. Закона о привредним коморама (''Службени гласник РС', број 65/01, 36/09 и 99/11), члана 35. став 1. тачка 10. Статута Привредне коморе Србије (''Службени гласник

Detaljer

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1. Означи и именуј делове јеленског парога: Одговор: 2. Означи и именуј делове парога срндаћа: Одговор: 3. Да ли вук обољева од беснила? (да) (не) Одговор:

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА*

ПРАВИЛНИК О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА* На основу члана 56. ст. 2. и 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12 - УС и 119/12), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање,

Detaljer

ОДЛУКУ. Петак, 25. јануар БЕОГРАД БРОЈ 6 ГОД. XLVII

ОДЛУКУ. Петак, 25. јануар БЕОГРАД БРОЈ 6 ГОД. XLVII ..СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у тлањ) на српскохрватском, односно хрвитскосрпском, словеначком, македонска!. албанском u мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жпро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 3. Колико бајтова садржи 1 килобајт? а) 100 б) 1000 в) 1024 4. Хардвер рачунара

Detaljer

ПРОГРАМ РАДА 29. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 31. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже

ПРОГРАМ РАДА 29. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 31. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже 29. САВЕТОВАЊЕ ПРОГРАМ РАДА Златибор 31. мај - 06. јун 2009. ВЕЛИКИ СПОНЗОРИ ПРОГРАМ РАДА 29.САВЕТОВАЊА СПОНЗОРИ СПОНЗОРИ СВЕЧАНОГ

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2010/2011. година УПУТСТВО ЗА РАД НА ТЕСТУ Тест који треба да решиш има 20 задатака. За

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ГОДИНУ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ГОДИНУ ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПОЛА Топола, Милиливоја Петровића Блазнавца 6 e-mail: jksptopola@yahoo.com jksptopola@mts.rs Web site: www.jksptopola.com ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2017.

Detaljer

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси С Т Р А Т Е Г И Ј У ЗА ПРИМЕНУ КОНВЕНЦИЈЕ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, УЧЕШЋУ

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ШКОЛСКА 2016.-2017. I година основних студија РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Др Славица Маринковић Кабинет 205 smarinkovic@viser.edu.rs ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Криптологија 1 08. Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Шифарски системи: подела Основна подела шифарских система: Шифарски системи са симетричним кључем: користе исти кључ за шифровање и дешифровање

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда

Detaljer

PROMOTIVNI PROIZVODI

PROMOTIVNI PROIZVODI PROMOTIVNI PROIZVODI Чадори ЧАДОР M-45188 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 85 cm - цена со ддв: 190 ден. DONALD R-31116 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 96x83см

Detaljer

LIST GRADA BEOGRADA СТРАТЕГИЈУ. Година LV Број септембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA СТРАТЕГИЈУ. Година LV Број септембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LV Број 37 22. септембар 2011. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 21. септембра 2011. године, на основу члана 31. став

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године -

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године - ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - Други квартал 2017. године - У прегледу су приказани подаци за други квартал 2017. године са упоредним подацима из претходних квартала. Приказани

Detaljer

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 2181-668 На основу члана 12. Закона о метрологији ( Службени лист СЦГ,

Detaljer

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети Аутор: Kliment Mindjov За БиХ прилагодила: Азра Јагањац Кључни концепт Трајање Период у години Мјесто Наставни материјали Наставни предмети Циљеви наставе Наставна методологија Хемијске супстанце које

Detaljer

ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА

ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА Импресум ИЗДАВАЧ: Фонд здравственог осигурања Републике Српске Арт Принт Бања Лука ЗА ИЗДАВАЧА: Горан Кљајчин ШТАМПА: Арт Принт Бања Лука

Detaljer

ПАЖЊА! DuPont TM EXPRESS 50 SX ХЕРБИЦИД HRAC ГРУПА В ХЕРБИЦИД. водорастворљиве грануле (SG) светло смеђе боје

ПАЖЊА! DuPont TM EXPRESS 50 SX ХЕРБИЦИД HRAC ГРУПА В ХЕРБИЦИД. водорастворљиве грануле (SG) светло смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM EXPRESS 50 SX ХЕРБИЦИД HRAC ГРУПА В ХЕРБИЦИД водорастворљиве грануле (SG) светло смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): Генерички назив: TRIBENURON-METIL Хемијски назив (IUPAC-YU):

Detaljer