Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 1 од 80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 1 од 80"

Transkript

1 Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 1 од 80

2 САДРЖАЈ: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН 7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 8. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 9. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 10. МОДЕЛ УГОВОРА 11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 12. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 13. САДРЖАЈ ПОНУДЕ Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 2 од 80

3 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС бр. 29/2013, 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број а и Решења о образовању комисије за јавну набавку /1а, припремљена је: Назив и адреса наручиоца Интернет страница наручиоца Врста поступка КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку ЈН бр. У-095/14-К Привредно друштво Рударски басен "Колубара" д.о.о. ул. Светог Саве бр Лазаревац Отворен поступак јавне набавке Набавка услуге: Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме,обликоване по следећим партијама: Предмет јавне набавке Циљ поступка Име особа за контакт / е-mail Партија 1: Одржавање VN опреме Сервис и поправка регулационе склопке Партија 2: Одржавање SN опреме - Сервис малоуљних прекидача 6kV Партија 3: Одржавање SN опреме - Замена, параметрисање, подешавање и пуштање у рад релеја REF543KM127AAAB Партија 4: Одржавање NN опреме Одржавање система за беспрекидно напајање Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци Душко Дражић Ненад Ђурић Александар Спасојевић Радисав Илић Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 3 од 80

4 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Набавка услуге: Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме,обликоване по следећим партијама: Партија 1: Одржавање VN опреме ( 110kV ) Сервис и поправка регулационе склопке Партија 2: Одржавање SN опреме - Сервис малоуљних прекидача 6kV Партија 3: Одржавање SN опреме - Замена, параметрисање, подешавање и пуштање у рад релеја REF543KM127AAAB Партија 4: Одржавање NN опреме Одржавање система за беспрекидно напајање НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ Услуге поправке и одржавања Предмет јавне набавке обликован je у четири партије Партија 1: Одржавање VN опреме ( 110kV ) Сервис и поправка регулационе склопке Партија 2: Партија 2: Одржавање SN опреме - Сервис малоуљних прекидача 6kV Партија 3: Одржавање SN опреме - Замена, параметрисање, подешавање и пуштање у рад релеја REF543KM127AAAB Партија 4: Одржавање NN опреме Одржавање система за беспрекидно напајање Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 4 од 80

5 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за правилно састављање понуде. Комуникација у поступку јавне набавке одвијаће се у складу са чланом 20. ЗЈН Језик на коме понуда мора бити сачињена Понуда и сва документа која се прилажу уз понуду морају бити сачињена на српском језику или преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача, у супротном биће одбијена као неприхватљива Посебни захтеви у вези сачињавања понуде Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде и исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача Начин на који понуда мора бити сачињена Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. У случају да понуду подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи Понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: РБ Колубара д.о.о. Лазаревац, Сектор за Комерцијалне послове, служба набавке, ул. Дише Ђурђевића бб,11560 Вреоци са назнаком:,,понуда за јавну набавку услуге: Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме,обликоване по партијама, за партију бр., ЈН бр.у-095/14-к" НЕ ОТВАРАТИ! Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до год. до 13 часова. Јавно отварање понуда извршиће Комисија наручиоца одмах по истеку рока за достављање понуде, односно дана год. у 13,15 часова, у пословним просторијама на назначеној адреси (Велика сала на спрату). Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом Партије Јавна набавка је обликована je у четири партије. Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партије. Понуда мора да обухвата најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 5 од 80

6 У случају да Понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно Информације у вези Конкурсне документације Понуђач или група понуђача, може радним данима наручиоца, од понедељка до петка од 07:30 до 14:30 часова, у писаном облику на адресу: ПДРБ "Колубара" д.о.о. - Лазаревац, Сектор за комерцијалне послове, Дише Ђурђевића б.б., Вреоци, са назнаком "Питања за комисију за ЈН број У-095/14-К" или на mail: тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, сходно члану 63., став 2. ЗЈН. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана примљеног писаног Захтева за додатном информацијом или појашњењем заинтересованом лицу пошаље одговор у писаном облику и да ту информацију истовремено објави на Порталу јавних набавки и интернет страници. Достављени одговори и појашњења постају саставни делови конкурсне документације. Комуникација у поступку јавне набавке се одвија на начин регулисан одредбама члана 20. ЗЈН Посебне напомене У било ком моменту, пре истека рока за достављање понуда наручилац може, било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију. Уколико наручилац измени или допуни конкурнсу документацију 8 (осам), или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужетку рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници Важење понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шесдест) дана од дана отварања понуде Понуда треба да садржи следеће: Образац понуде са Општим подацима о понуђачу, подизвођачима и свим учесницима у заједничкој понуди; Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни; Изјава у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН; Изјава о независној понуди; Захтеване доказе за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН и Обрасца 8. конкурсне документације; Гаранцију за озбиљност понуде: образац меничног писма овлашћења меница картон депонованих потписа потврда о регистрацији менице Модел уговора; Образац трошкова припреме понуда; Садржај понуде. Сви обрасци који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени од стране Понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, понуду могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или, чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла), који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце који су Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 6 од 80

7 саставни део понуде, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу ( нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. Подношење понуде са варијантама није дозвољено 3.9. Захтеви од којих зависи прихватљивост понуда рок важења понуде: (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда), Рок почетка вршења услуге:(48h од пријема писаног позива Наручиоца) ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 1 и ПАРТИЈУ 2, Рок почетка вршења услуге: (72h од пријема писаног позива Наручиоца) ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 3; Рок почетка вршења услуге (24h од пријема писаног позива Наручиоца) ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 4; Рок завршетка вршења услуге: (не може бити дужи од 20 дана од почетка вршења услуга) ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 1. Рок завршетка вршења услуге: (не може бити дужи од 5 дана од почетка вршења услуга) ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 2. Рок завршетка вршења услуге: (не може бити дужи од 15 дана од почетка вршења услуга) ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 3. Рок завршетка вршења услуге: (не може бити дужи од 2 дана од почетка вршења услуга) ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 4. Гарантни рок за извршену услугу, односно уграђеног новог оригиналног или одговарајућег дела, за партије 1, 2 и 4 (не може бити краћи од 12 месеци од извршене примопредаје, за партију 3 не може бити краћи од 24 месеца од извршене примопредаје Начин и услови плаћања: Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 дана од испостављања фактуре на архиву наручиоца. Понуђач у својој понуди не може захтевати авансно плаћање у било ком проценту, нити захтевати било који од инструмената обезбеђења плаћања Измена, допуна и опозив понуде У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео саму понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, каo и име и презиме лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Измену, допуну или опозив понуде, треба доставити на адресу: ПД РБ "Колубара" д.о.о. Лазаревац, Комерцијални сектор,служба набавке,дише Ђурђевића б. б.,11560 Вреоци, са назнаком: "Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку услуге: Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме,обликоване по партијама, за партију бр. ЈН бр.у-095/14-к",или Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 7 од 80

8 "Допуна понуде за за јавну набавку у отвореном поступку услуге: Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме,обликоване по партијама, за партију бр. ЈН бр.у-095/14-к", или "Опозив понуде за за јавну набавку у отвореном поступку услуге: Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме,обликоване по партијама, за партију бр. ЈН бр.у-095/14-к" Самостално подношење понуда Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилацје дужан да, у складу и са чланом 87., став 5. ЗЈН, одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани Понуда са подизвођачем Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу, не може бити већи од 50% Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у упутству како се доказује испуњеност услова. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, наручилац ће омогућити добављачу да у року од пет дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача Заједничка понуда Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи су дужни да уз понуду доставе споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: Члану групе који који ће бити носилац посла, односно поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења понуђачу који ће издати рачун рачуну на који ће бити извршено плаћање обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора Валута Цене у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене морају бити изражене у динарима. Цене наведене у обрасцу структуре цене (Образац 5.) морају одговарати укупној цени наведеној у обрасцу понуде (Образац 4). Цена је фиксна и не може се мењати Средства обезбеђења: Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 8 од 80

9 Средство обезбеђења за озбиљности понуде: Понуђач или група Понуђача, је у обавези да на име гаранције за озбиљност понуде (важи за све партије). Уз понуду достави соло меницу (потписану и оверену) са потписаним и овереним меничним овлашћењем на износ од: ,00 динара за партију 1., ,00 динара за партију 2., ,00,00 динара за партију 3, ,00 динара за партију 4., са роком важности 1 (један) дан дуже од истека важности понуде и картон депонованих потписа код једне од банака који важи у моменту достављања меничног овлашћења и потврду о регистрацији менице сагласно одлуци НБС о ближим условима, садржини и вођењу Регистра меница и овлашћења ( Сл.гл.РС број 56/11). (Образац 9.) У случају промене овлашћених лица, Понуђач је дужан да Наручиоцу и банци достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост менице у случају овакве промене. Наручилац задржава право да примљени инструмент озбиљности понуде уновчи у случајевима ако: Понуђач након истека рока за подношење понуда измени или повуче дату понуду, одбије да закључи Уговор према поднетој и прихваћеној понуди не достави средство обезбеђења за добро извршење посла Средство обезбеђења за добро извршење посла: Понуђач или група Понуђача, чија понуда буде изабрана као најповољнија, се обавезује да приликом потписивања Уговора као гаранцију за добро извршење посла,(важи за све партије), у уговореном року, квалитету и обиму, Наручиоцу преда соло меницу (потписану и оверену) са потписаним и овереним меничним овлашћењем на износ од: ,00 динара за партију 1; ,00 динара за партију 2; ,00,00 динара за партију 3; ,00 динара за партију 4., односно на износ од 15% процената од наведених износа за сваку партију, у случају из члана 83. став 12. Закона), са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, картон депонованих потписа код једне од банака и потврду о регистрацији менице, сагласно одлуци НБС о ближим условима, садржини и вођењу регистра меница и овлашћења (Сл. гл. РС, број 56/11). У случају промене овлашћених лица, Понуђач је дужан да Наручиоцу и банци достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост менице у случају овакве промене. Важност достављеног средства обезбеђења доброг извршења посла мора бити најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност достављенoг средства обезбеђења за добро извршење посла се мора продужити Заштита података Наручилац је у обавези да чува све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 9 од 80

10 3.17. Додатна обавештења Наручилац може да захтева од понуђача или групепонуђача, додатна обавештења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача. Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било каквих измена понуђених услова Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац 6). Образац изјаве је саставни део конкурсне документације. У случају подношења заједничке понуде образац копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког учесника у заједничкој понуди. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач Критеријум за доделу Уговора Избор Понуђача извршиће комисија Наручиоца по критеријуму - најнижа понуђена цена.у случају да два или више Понуђача понуде исту цену биће одабрана понуда Понуђача који је дао краћи рок за извршење услуге, а у случају да и рок извршења услуге буде исти биће одабрана понуда Понуђача који је дао дужи гарантни рок Преференцијал Домаћи понуђач је правно лице, резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице, резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана. Да би се Понуђачу признао преференцијал, потребно је да достави: правно лице Извод из АПР, предузетник Извод из АПР, физичко лице Потврда МУП-а. Уколико је поднета заједничка понуда, група Понуђача се сматра домаћим Понуђачем ако је сваки члан групе Понуђача лице из става 1. Ако је поднета понуда са Подизвођачем, Понуђач се сматра домаћим Понуђачем, ако је Понуђач и Подизвођач лице из става 1. У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног Понуђача који пружа услуге, Наручилац мора изабрати понуду домаћег Понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15% у односу на најнижу понуђену цену страног Понуђача Негативна референца Наручилац ће одбити понуду уколико поседује следеће доказе: 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 4) рекламације уколико нису отклоњене у уговореном року; 5) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 10 од 80

11 6) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као Подизвођачи, односно чланови групе Понуђача; 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одреодређен конкурсном документациом, који се односи на испуњење обавезе у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама Наручилац ће такође одбити понуду и ако поседује доказ из чл.82. став 3. тачка1. ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео, или Уговор који закључио други Наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврсан Захтев за заштиту права Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу на адресу ПД РБ Колубара д.о.о. Лазаревац, Сектор за комерцијалне послове, ул.дише Ђурђевићаб.б.,11560Вреоци, електронске поште на mail: Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке и против сваке радње наручиоца за коју понуђач има доказ да је супротна одредбама Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања После доношења одлуке о додели уговора из чл Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од ,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: , шифра плаћања: 153, позив на број , сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи ЈН број: У-095/14-К, корисник: буџет Републике Србије. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл Модел Уговора Модел Уговора (Образац 10.) се доставља уз понуду и исти је потребно да буде потписан и оверен од стране Понуђача Рок за закључење Уговора По пријему одлуке о додели Уговора, изабрани Понуђач ће бити позван да закључи Уговор у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, закључити Уговор са Понуђачем у року од 2 (два) дана од дана када понуђач прими одлуку о додели Уговора. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 11 од 80

12 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Понуда бр. од за јавну набавку услуге: Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме, обликоване по партијама, за партију бр. ЈН бр.у-095/14-к" ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: Назив Понуђача: Адреса Понуђача: Одговорно лице: Овлашћено лице за потписивање Уговора: Особа за контакт: Телефон: Телефакс: e - mail: Број рачуна Понуђача и назив банке: Матични број: Шифра делатности: ПИБ: Понуду подносим: Уколико се понуда подноси самостално означити број 1. Уколико је заокружено 2. навести назив и седиште свих Подизвођача напомена: унети процентуално учешће Подизвођача у предметној јавној набавци Уколико је заокружено 3. навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди 1. Самосталнo 2. Са Подизвођачем: 2.1. који у укупној вредности понуде учествује у делу у износу од дин. што износи % вредности понуде који у укупној вредности понуде учествује у делу у износу од дин. што износи % вредности понуде. 3. Заједнички са: Понуду подносим за: Уколико се понуда подноси за одређену партију/е означити и попунити бр. 1 Уколико се понуда подноси за целокупну јавну набавку означити бр Партију број 2. Целокупну јавну набавку ПАРТИЈА 1: Партија 1: Одржавање VN опреме Сервис и поправка регулационе склопке Укупна упоредна вредност понуде (без ПДВ-а): Порез на додату вредност (ПДВ): Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 12 од 80

13 Укупна упоредна вредност понуде (са ПДВ-ом): Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде): Рок почетка вршења услуге (не може бити дужи од 48h од пријема писаног позива Наручиоца): дана од дана отварања понуда h од пријема писаног позива Наручиоца Рок завршетка услуге (не може бити дужи од 20 дана од почетка вршења услуга) Гарантни рок за извршену услугу, односно уграђеног новог оригиналног или одговарајућег дела, (не може бити краћи од 12 месеци од извршене примопредаје дана од почетка вршења услуга услуга месеци од од извршене примопредаје 45 дана од дана испостављања фактуре Начин и рок плаћања: на архиву наручиоца ПАРТИЈА 2: Партија 2: Одржавање средњенапонске опреме (35kV, 6kV) - Сервис малоуљних прекидача 6kV Укупна упоредна вредност понуде (без ПДВ-а): Порез на додату вредност (ПДВ): Укупна упоредна вредност понуде (са ПДВ-ом): Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде): Рок почетка вршења услуге (не може бити дужи од 48h од пријема писаног позива Наручиоца): Рок завршетка услуге (не може бити дужи од 5 дана од почетка вршења услуга) Гарантни рок за извршену услугу, односно уграђеног новог оригиналног или одговарајућег дела, (не може бити краћи од 12 месеци од од извршене примопредаје Начин и рок плаћања: Напомена: дана од дана отварања понуда h од пријема писаног позива Наручиоца дана од почетка вршења услуга услуга месеци од од извршене примопредаје 45 дана од дана испостављања фактуре на архиву наручиоца ПАРТИЈА 3: Партија 3: Одржавање средњенапонске опреме - Замена, параметрисање, подешавање и пуштање у рад релеја REF543KM127AAAB обликоване по партијама Укупна упоредна вредност понуде (без ПДВ-а): Порез на додату вредност (ПДВ): Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 13 од 80

14 Укупна упоредна вредност понуде (са ПДВ-ом): Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде): Рок почетка вршења услуге (не може бити дужи од 72h од пријема писаног позива Наручиоца): Рок завршетка услуге (не може бити дужи од 15 дана од почетка вршења услуга) Гарантни рок за извршену услугу, односно уграђеног новог оригиналног или одговарајућег дела, (не може бити краћи од 24 месеца од извршене примопредаје Начин и рок плаћања: дана од дана отварања понуда h од пријема писаног позива Наручиоца дана од почетка вршења услуга услуга месеци од од извршене примопредаје 45 дана од дана испостављања фактуре на архиву наручиоца Напомена: ПАРТИЈА 4: Партија 4: Одржавање NN опреме Одржавање система за беспрекидно напајање обликоване по партијама Укупна упоредна вредност понуде (без ПДВ-а): Порез на додату вредност (ПДВ): Укупна упоредна вредност понуде (са ПДВ-ом): Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде): Рок почетка вршења услуге (не може бити дужи од 24h од пријема писаног позива Наручиоца): Рок завршетка услуге (не може бити дужи од 2 дана од почетка вршења услуга) Гарантни рок за извршену услугу, односно уграђеног новог оригиналног или одговарајућег дела, (не може бити краћи од 12 месеци од од извршене примопредаје Начин и рок плаћања: Напомена: дана од дана отварања понуда h од пријема писаног позива Наручиоца дана од почетка вршења услуга услуга месеци од од извршене примопредаје 45 дана од дана испостављања фактуре на архиву наручиоца Место и датум: М.П. Понуђач: Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 14 од 80

15 4.1. Општи подаци о подизвођачу Назив подизвођача: Општи подаци о подизвођачу: Адреса подизвођача: Овлашћено лице: Особа за контакт: Телефон: Телефакс: e - mail: Број рачуна подизвођача и назив банке: Матични број: Шифра делатности: ПИБ: Подизвођач: М. П. Напомена: У случају подношења понуде са више подизвођача, овај образац треба копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког подизвођача. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 15 од 80

16 4.2. Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди: Назив понуђача: Адреса понуђача: Овлашћено лице: Особа за контакт: Телефон: Телефакс: e - mail: Број рачуна понуђача и назив банке: Матични број: Шифра делатности: ПИБ: Учесник у заједничкој понуди: М. П. Напомена: У случају подношења заједничке понуде, овај образац треба копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког учесника у заједничкој понуди. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 16 од 80

17 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме,обликоване по партијама: Партија 1: Одржавање VN опреме Табела 1. Сервис и поправка регулационе склопке типа М III 500, произвођача MR, на трансформатору Т3 (63MVA) који се налазе у ТС Вреоци 110/35kV Ре д. бр ој Сервис и поправка регулационе склопке типа М III 500, произвођача MR, на трансформатору Т3 (63MVA) који се налазе у ТС Вреоци 110/35kV: резервних делова и потрошног материјала услуге Укупна вредност услуге без ПДВ-а ПДВ 20% Укупна вредност услуге са ПДВ-ом I II III IV V =(III)+(IV) VI VII =(V)+(VI) Припремни радови: 1 -детаљно чишћење спољашњих површина -демонтажа мeханизма за пренос -подмазивање свих зупчаника преноса 2 Истакање отпадног трансформаторског уља 3 Демонтажа и вађење теретног прекидача из сопственог суда 4 Детаљно чишћење и прање унутрашњости суда 5 Демонтажа теретног прекидача до нивоа прегледа контакта 6 Детаљно прање и чишћење унутрашњости прекидача 7 Демонтажа контаката и њихов преглед 8 Демонтажа бакарних плетеница и њихов преглед 9 Монтажа контаката уз замену оштећених контаката 10 Монтажа бакарних плетеница уз замену оштећених 11 Провера затегнутности свих завртњева (све завртњеве дотегнути силама прописаним од стране произвођача) 12 Провера отпорника и мерење њихове омске отпорности 13 Монтажа теретног прекидача 14 Враћање теретног прекидача у суд и потапање трафо уљем (диелектричне чврстоће минимално 250kV/cm) Контрола и сервис моторног погона регулатора (провера: 15 ел.веза, уља у редуктору и његова замена по потреби, контрола рада грејача и термостата) Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 17 од 80

18 16 17 Провера функционалности у свим позицијама, подешавање заустављања механизма на средини зеленог поља на показивачу положаја као и подешавање крајњих позиција Снимање струје током промене положаја регулационе склопке у целом опсегу за све три фазе и контрола њене непрекидности, истовремено снимање струје моторног погона УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне V) без ПДВ-а: ИЗНОС ПДВ-а (збир колоне VI) : УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне VII) са ПДВ-ом : Напомена: Понуђач се обавезује да попуни све позиције из понуде, за позиције које не подразумевају замену резервног дела и потрошног материјала, у то поље уписати не постоји или ставити знак Х или /, у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом. Укупна упоредна вредност представља збир свих појединачних услуга, служи за упоређивање, рангирање понуда и не представља укупну вредност уговора; Наручилац обезбеђује потребну количину трансформаторског уља одговарајуће диелектричне чврстоће. Понуђач се обавезује да изврши уградњу нових оригиналних делова или одговарајућих делова по свим функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње за чији квалитет и исправност је одговоран Место и датум Понуђач: M. П. Упутство: у колону III уписати вредност резервни делова и потрошног материјала за сваку тражену позицију, у колону IV уписати вредност услуге за сваку тражену позицију, у колону V уписати колико износи укупна врдност услуге, без ПДВ-а и то тако што ће сабрати вредност резервни делова и потрошног материјала(наведен у колони III) и вредност услуге(која је наведена у колони IV) за сваку тражену позицију, у колону VI уписати колико износи ПДВ-а у динарима за сваку услугу појединачно колону VII. уписати колико износи вредност услуге, у динарима, са ПДВ-ом за сваки услугу појединачно и то тако што ће се сабрати вредност услуге, у динарима, без ПДВ-а (наведену у колони V.) и износ ПДВ-а (који је наведен у колони VI) у ред укупна упоредна вредност услуге, без ПДВ-а уписује се укупан збир колоне V (укупне вредности), у ред износ ПДВ-а уписује се укупан збир колоне VI (укупне вредности), у ред укупна упоредна вредност услуге, са ПДВ-ом уписује се укупан збир колоне VII (укупне вредности) Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 18 од 80

19 Партија 2: Одржавање средњенапонске опреме - Сервис малоуљних прекидача 6kV Energoinvest i Minel 1.1. Поправка прекидача PUD ; Un=12кV; In=1250А; Мinel Р.б. Опис услуге Укупна ПДВ 20% Укупна резервних услуге вредност вредност делова и потрошног услуге без услуге са ПДВом материјала ПДВ-а I II III IV V =(III)+(IV) VI VII =(V)+(VI) 1 Поправка(замена)контактних пера фиксних у стублини 2 Поправка(замена)контактних пера фиксних у ружи 3 Поправка(замена)покретног контакта (шипке), 4 Поправка(замена)шпулне искључења и помоћних контаката на механизму прекидача 5 Поправка(замена)комплет опруга за механизам 6 Поправка(замена)осигурача (зегера) и болцнова 7 Поправка(замена)полуге укључења (пластична) 8 Поправка(замена)мерача уља на стублинама (стакла) 9 Поправка(замена)дихтунг-гумица на стублинама УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне V) без ПДВ-а: ИЗНОС ПДВ-а (збир колоне VI) : УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне VII) са ПДВ-ом : 1.2. Поправка прекидача PUD ; In=800А; Мinel Р.б. Опис услуге резервних делова и потрошног материјала услуге Укупна вредност услуге без ПДВ-а ПДВ 20% Укупна вредност услуге са ПДВом I II III IV V =(III)+(IV) VI VII =(V)+(VI) 1 Поправка(замена)комплетних стублина 2 Поправка(замена)контактних пера фиксних у стублини Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 19 од 80

20 Поправка(замена)контактних пера фиксних у 3 ружи 4 Поправка(замена)покретног контакта(шипке), Поправка(замена)шпулне искључења и 5 помоћних контаката на механизму прекидача Поправка(замена)комплет опруга за 6 механизам Поправка(замена)осигурача (зегера) и 7 болцнова 8 Поправка(замена)полуге укључења(пластична) Поправка(замена)мерача уља на стублинама 9 (стакла) Поправка(замена)дихтунг-гумица на 10 стублинама УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне V) без ПДВ-а: ИЗНОС ПДВ-а (збир колоне VI) : УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне VII) са ПДВ-ом : 1.3.Поправка прекидача PUD 630А 3,6-12кV са опружним погоном MOP и ROP Мinel Р.б. Опис услуге резервних делова и потрошног материјала услуге Укупна вредност услуге без ПДВ-а ПДВ 20% услуге са ПДВом I II III IV V =(III)+(IV) VI VII =(V)+(VI) 1 Поправка(замена)помичног контакта 2 Поправка(замена)коморе за гашење лука 3 Поправка(замена)склопа вођице 4 Поправка(замена)контакта нормалног 5 Поправка(замена)контакта продужног 6 Поправка(замена)изолационе полуге УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне V) без ПДВ-а: ИЗНОС ПДВ-а (збир колоне VI) : УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне VII) са ПДВ-ом : Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 20 од 80

21 1.4. Поправка прекидача PU ; In=630А Мinel Р.б. Опис услуге резервних делова и потрошног материјала услуге Укупна вредност услуге без ПДВ-а ПДВ 20% услуге са ПДВом I II III IV V =(III)+(IV) VI VII =(V)+(VI) 1 Поправка(замена)контактних пера фиксних у стублини 2 Поправка(замена)контактних пера фиксних у ружи 3 Поправка(замена)покретног контакта (шипке) 4 Поправка(замена)шпулне искључења и помоћних контаката на механизму прекидача 5 Поправка(замена)комплет опруга за механизам 6 Поправка(замена)осигурача (зегера) и болцнова 7 Поправка(замена)полуге укључења (пластичне) 8 Поправка(замена)мерача уља на стублинама (стакла) 9 Поправка(замена)дихтунг-гумица на стублинама УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне V) без ПДВ-а: ИЗНОС ПДВ-а (збир колоне VI) : УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне VII) са ПДВ-ом : 1.5. Поправка прекидача HG-4А/8F In=1250А; Еnergoinvest Р.б. Опис услуге резервних делова и потрошног материјала услуге Укупна вредност услуге без ПДВ-а ПДВ 20% услуге са ПДВом I II III IV V =(III)+(IV) VI VII =(V)+(VI) 1 Поправка(замена)горњих контактних пера у ружи 2 Поправка(замена)врхова контактне шипке 3 Поправка(замена)сета заптивача на стублинама 4 Поправка(замена)доњих фиксних контаката Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 21 од 80

22 5 Поправка(замена)комплет опруга 6 Поправка(замена)осигурача (зегера) и болцнова 7 Поправка(замена)стакла за стублине 8 Поправка(замена)шпулне искључења 9 Поправка(замена)комплетних стублина УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне V) без ПДВ-а: ИЗНОС ПДВ-а (збир колоне VI) : УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне VII) са ПДВ-ом : 1.6. Поправка прекидача HG-4А/8C; In=630А; Мinel Р.б. Опис услуге резервних делова и потрошног материјала услуге Укупна вредност услуге без ПДВ-а ПДВ 20% услуге са ПДВом I II III IV V =(III)+(IV) VI VII =(V)+(VI) 1 Поправка(замена)горњих контактних пера у ружи 2 Поправка(замена)врхова контактне шипке 3 Поправка(замена)сета заптивача на стублинама 4 Поправка(замена)доњих фиксних контаката 5 Поправка(замена)комплет опруга 6 Поправка(замена)осигурача (зегера) и болцнова 7 Поправка(замена)стакла за стублине 8 Поправка(замена)шпулне искључења 9 Поправка(замена)комплетних стублина УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне V) без ПДВ-а: ИЗНОС ПДВ-а (збир колоне VI) : УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне VII) са ПДВ-ом : Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 22 од 80

23 1.7. Поправка прекидача HК-3/4b; In=400А; 6 kv Energoinvest Р.б. Опис услуге резервних делова и потрошног материјала услуге Укупна вредност услуге без ПДВ-а ПДВ 20% услуге са ПДВом I II III IV V =(III)+(IV) VI VII =(V)+(VI) 1 Поправка(замена)горњих контактних пера у ружи 2 Поправка(замена)врхова контактне шипке 3 Поправка(замена)сета заптивача на стублинама 4 Поправка(замена)доњих фиксних контаката 5 Поправка(замена)комплет опруга 6 Поправка(замена)осигурача (зегера) и болцнова 7 Поправка(замена)стакла за стублине 8 Поправка(замена)шпулне искључења 9 Поправка(замена)комплетних стублина УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне V) без ПДВ-а: ИЗНОС ПДВ-а (збир колоне VI) : УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне VII) са ПДВ-ом : УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ без ПДВ-а,УПИСУЈУ СЕ ЗБИРОВИ: Табела 1.1; Табела 1.2; Табела 1.3; Табела 1.4; Табела 1.5; Табела 1.6 и Табела 1.7.( без ПДВ-а) ИЗНОС ПДВ-а,УПИСУЈУ СЕ ЗБИРОВИ : Табела 1.1; Табела 1.2; Табела 1.3; Табела 1.4; Табела 1.5; Табела 1.6 и Табела 1.7.(износ ПДВ-а) УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ са ПДВ-ом,УПИСУЈУ СЕ ЗБИРОВИ: Табела 1.1; Табела 1.2; Табела 1.3; Табела 1.4; Табела 1.5; Табела 1.6 и Табела 1.7(са ПДВ-ом) Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 23 од 80

24 Напомена: Понуђач се обавезује да попуни све позиције из понуде, за позиције које не подразумевају замену резервног дела и потрошног материјала, у то поље уписати не постоји или ставити знак Х или /, у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом. Укупна упоредна вредност представља збир свих појединачних услуга, служи за упоређивање, рангирање понуда и не представља укупну вредност уговора; Понуђач се обавезује да изврши уградњу нових оригиналних делова или одговарајућих делова по свим функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње за чији квалитет и исправност је одговоран Место и датум Понуђач: M. П. Упутство: у колону III уписати вредност резервни делова и потрошног материјала за сваку тражену позицију, у колону IV уписати вредност услуге за сваку тражену позицију, у колону V уписати колико износи укупна врдност услуге, без ПДВ-а и то тако што ће сабрати вредност резервни делова и потрошног материјала(наведен у колони III) и вредност услуге(која је наведена у колони IV) за сваку тражену позицију, у колону VI уписати колико износи ПДВ-а у динарима за сваку услугу појединачно колону VII. уписати колико износи вредност услуге, у динарима, са ПДВ-ом за сваки услугу појединачно и то тако што ће се сабрати вредност услуге, у динарима, без ПДВ-а (наведену у колони V.) и износ ПДВ-а (који је наведен у колони VI) у ред укупна упоредна вредност услуге, без ПДВ-а уписује се укупан збир колоне V (укупне вредности), у ред износ ПДВ-а уписује се укупан збир колоне VI (укупне вредности), у ред укупна упоредна вредност услуге, са ПДВ-ом уписује се укупан збир колоне VII (укупне вредности) У РЕД УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ без ПДВ-а,УПИСУЈУ СЕ ЗБИРОВИ: Табела 1.1; Табела 1.2; Табела 1.3; Табела 1.4; Табела 1.5; Табела 1.6 и Табела 1.7. (без ПДВ-а), У РЕД ИЗНОС ПДВ-а,УПИСУЈУ СЕ ЗБИРОВИ: Табела 1.1; Табела 1.2; Табела 1.3; Табела 1.4; Табела 1.5; Табела 1.6 и Табела 1.7.( ПДВ-а), УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ са ПДВ-ом,УПИСУЈУ СЕ ЗБИРОВИ: Табела 1.1; Табела 1.2; Табела 1.3; Табела 1.4; Табела 1.5; Табела 1.6 и Табела 1.7.( са ПДВ-ом). Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 24 од 80

25 Партија 3: Одржавање SN опреме - Замена, параметрисање, подешавање и пуштање у рад релеја REF543KM127AAAB Р.б. Опис услуге резервних делова и потрошног материјала услуге Укупна вредност услуге без ПДВ-а ПДВ 20% услуге са ПДВом I II III IV V =(III)+(IV) VI VII =(V)+(VI) 1 Поправка (замена) REF543KM127AAAB 2 Програмирање релеја REF543KM127AAAB 3 Параметрисање релеја REF543KM127AAAB 4 Подешавање и пуштање у рад релеја REF543KM127AAAB УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне V) без ПДВ-а: ИЗНОС ПДВ-а (збир колоне VI) : УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (збир колоне VII) са ПДВ-ом : Напомена: Понуђач се обавезује да попуни све позиције из понуде, за позиције које не подразумевају замену резервног дела и потрошног материјала, у то поље уписати не постоји или ставити знак Х или /, у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом. Укупна упоредна вредност представља збир свих појединачних услуга, служи за упоређивање, рангирање понуда и не представља укупну вредност уговора; Понуђач се обавезује да изврши уградњу нових оригиналних делова или одговарајућих делова по свим функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње за чији квалитет и исправност је одговоран Место и датум Понуђач: M. П. Упутство: у колону III уписати вредност резервни делова и потрошног материјала за сваку тражену позицију, у колону IV уписати вредност услуге за сваку тражену позицију, у колону V уписати колико износи укупна врдност услуге, без ПДВ-а и то тако што ће сабрати вредност резервни делова и потрошног материјала(наведен у колони III) и вредност услуге(која је наведена у колони IV) за сваку тражену позицију, у колону VI уписати колико износи ПДВ-а у динарима за сваку услугу појединачно колону VII. уписати колико износи вредност услуге, у динарима, са ПДВ-ом за сваки услугу појединачно и то тако што ће се сабрати вредност услуге, у динарима, без ПДВ-а (наведену у колони V.) и износ ПДВ-а (који је наведен у колони VI) у ред укупна упоредна вредност услуге, без ПДВ-а уписује се укупан збир колоне V (укупне вредности), у ред износ ПДВ-а уписује се укупан збир колоне VI (укупне вредности), у ред укупна упоредна вредност услуге, са ПДВ-ом уписује се укупан збир колоне VII (укупне вредности) Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 25 од 80

26 Р. бр. Партија 4: Одржавање NN опреме Сервисирање и поправка система за непрекидно напајање ТАБЕЛА 1 - тип EDX2000H, Eaton Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka ispravljačkog modula 3 Popravka invertorskog modula 4 Popravka mrežnog modula 5 Popravka STB modula 6 Popravka(zamena ventilatora po komadu) 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): услуге са ПДВ-ом Р. бр. ТАБЕЛА 2 - тип APC Smart-UPS RT 5000VA, RM230V, APC Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka ispravljačkog modula 3 Popravka invertorskog modula snage 5000VA Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 26 од 80 услуге са ПДВ-ом

27 4 Popravka mrežnog modula 5 Popravka(zamena ventilatora (po komadu) 6 Testiranje baterijskog bloka 7 Zamena baterijskog bloka 8 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): Р. бр. ТАБЕЛА 3 - тип APC Smart-UPS RT 5000VA, RM230V, SURT5000XLI, APC Врста услуге ПДВ 20% резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka ispravljačkog modula 3 Popravka invertorskog modula snage 5000VA 4 Popravka mrežnog modula 5 Popravka (zamena venilatora po komadu) 6 Testiranje baterijskog bloka 7 Zamena baterijskog bloka 8 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): услуге са ПДВ-ом Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 27 од 80

28 Р. бр. ТАБЕЛА 4 тип IP 110/20 Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka ispravljačkog modula 3 Popravka invertorskog modula 4 Popravka mrežnog modula 5 Popravka STB modula 6 Popravka(zamena venilatora po komadu) 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): услуге са ПДВ-ом Р. бр. ТАБЕЛА 5 тип : SMX 1500RMI2U, APC Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka ispravljačkog modula 3 Popravka invertorskog modula 4 Popravka mrežnog modula услуге са ПДВ-ом Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 28 од 80

29 5 Popravka STB modula 6 Popravka(zamena venilatora po komadu) 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): Р. бр. ТАБЕЛА 6 тип : SMART SINUS UPS T32 Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka ispravljačkog modula 3 Popravka invertorskog modula 4 Popravka mrežnog modula 5 Popravka STB modula 6 Popravka(zamena venilatora po komadu) 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): услуге са ПДВ-ом Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 29 од 80

30 Р. бр. ТАБЕЛА 7 тип : DC-USV-Modul 600, Siemens Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka ispravljačkog modula 3 Popravka invertorskog modula 4 Popravka mrežnog modula 5 Popravka STB modula 6 Popravka(zamena venilatora po komadu) 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): услуге са ПДВ-ом Р. бр. ТАБЕЛА 8 тип : UPS T VA Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% услуге са ПДВ-ом =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka ispravljačkog modula 3 Popravka invertorskog modula 4 Popravka mrežnog modula 5 Popravka STB modula Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 30 од 80

31 6 Popravka(zamena venilatora po komadu) 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): Р. бр. ТАБЕЛА 9 тип : UPS T8X Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Zamena elektrolitskih kondenzatora 3 Popravka ispravljača UPS uređaja 4 Popravka invertora 5 Popravka STB modula 6 Popravka(zamena venilatora po komadu) 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): услуге са ПДВ-ом Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 31 од 80

32 Р. бр. ТАБЕЛА 10 тип : UPS BK 500 Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Zamena elektrolitskih kondenzatora 3 Popravka ispravljača UPS uređaja 4 Popravka invertora 5 Popravka STB modula 6 Zamena procesora kontrolera 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): Р. бр. Врста услуге ТАБЕЛА 11 тип BP A , MLFB:6SU5090-0BB02, FCN-N ± 9071R резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% услуге са ПДВ-ом услуге са ПДВ-ом =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka ispravljačkog modula 3 Popravka invertorskog modula 4 Popravka mrežnog modula 5 Popravka(zamena venilatora po Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 32 од 80

33 komadu) 6 Testiranje baterijskog bloka 7 Zamena baterijskog bloka 8 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): Р. бр. ТАБЕЛА 12 tip: BP A , MLFB:6SU5083-2BA00, FCN-N ± 9071R-P207 Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka ispravljačkog modula 3 Popravka invertorskog modula 4 Popravka mrežnog modula 5 Popravka(zamena venilatora po komadu) 6 Testiranje baterijskog bloka 7 Zamena baterijskog bloka 8 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): услуге са ПДВ-ом Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 33 од 80

34 Р. бр. ТАБЕЛА 13 tip: A2000-RT, V,50/60Hz,10A Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka ispravljačkog modula 3 Popravka invertorskog modula 4 Popravka mrežnog modula 5 Popravka(zamena) venilatora po komadu) 6 Testiranje baterijskog bloka 7 Zamena baterijskog bloka 8 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): услуге са ПДВ-ом Р. бр. ТАБЕЛА 14 tip PROTEKT A700 UPS 750 Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Zamena elektrolitskih kondenzatora 3 Popravka ispravljača UPS uređaja Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 34 од 80 услуге са ПДВ-ом

35 4 Popravka invertora 5 Popravka STB modula 6 Zamena procesora kontrolera 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): Р. бр. ТАБЕЛА 15 tip: FIDELTRONIK ARES 1000 RACK UPS 600W Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Zamena elektrolitskih kondenzatora 3 Popravka ispravljača UPS uređaja 4 Popravka invertora 5 Popravka STB modula 6 Zamena procesora kontrolera 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 35 од 80 услуге са ПДВ-ом

36 Р. бр. ТАБЕЛА 16 tip: APC BACK-UPS R W Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Zamena elektrolitskih kondenzatora 3 Popravka ispravljača UPS uređaja 4 Popravka invertora 5 Popravka STB modula 6 Zamena procesora kontrolera 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): ТАБЕЛА 17 tip: APC SMART-UPS 750XL 600W Р. бр. услуге са ПДВ-ом Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Zamena elektrolitskih kondenzatora 3 Popravka ispravljača UPS uređaja Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 36 од 80 услуге са ПДВ-ом

37 4 Popravka invertora 5 Popravka STB modula 6 Zamena procesora kontrolera 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): Р. бр. ТАБЕЛА 18 tip: APC BACK-UPS W Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Zamena elektrolitskih kondenzatora 3 Popravka ispravljača UPS uređaja 4 Popravka invertora 5 Popravka STB modula 6 Zamena procesora kontrolera 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): услуге са ПДВ-ом Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 37 од 80

38 Р. бр. ТАБЕЛА 19 tip: MASTER QARD A W Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Zamena elektrolitskih kondenzatora 3 Popravka ispravljača UPS uređaja 4 Popravka invertora 5 Popravka STB modula 6 Zamena procesora kontrolera 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): Р. бр. ТАБЕЛА 20 tip: MASTER QARD Bp A1000 услуге са ПДВ-ом Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Zamena elektrolitskih kondenzatora 3 Popravka ispravljača UPS uređaja Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 38 од 80 услуге са ПДВ-ом

39 4 Popravka invertora 5 Popravka STB modula 6 Zamena procesora kontrolera 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): Р. бр. ТАБЕЛА 21 tip: AROS RATTERY BOX BC180V.24H Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Provera temperature baterija 3 Izvršenje testa baterija 4 Provera ispravnosti prebacivanja na baterijski rad 5 Zamena baterija 6 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): услуге са ПДВ-ом Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 39 од 80

40 Р. бр. ТАБЕЛА 22 tip: EATON serije DX 3000H, eksterna baterija 96V DC/25A Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Zamena elektrolitskih kondenzatora 3 Popravka ispravljača UPS uređaja 4 Popravka invertora 5 Popravka STB modula 6 Zamena procesora kontrolera 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): услуге са ПДВ-ом Р. бр. ТАБЕЛА 23 tip: SMART SINUS UPS T VA Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka ispravljačkog modula услуге са ПДВ-ом Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 40 од 80

41 3 Popravka invetorskog modula 4 Popravka mrežnog modula 5 Popravka STB modula 6 Zamena ventilatora (po komadu) 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): Р. бр. ТАБЕЛА 24 tip: ENELPS MX06-48/40 Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Zamena ispravljačkog modula 1ТWF0500H54 3 Zamena matične ploče 4 Zamena ventilatora sa senzorom brzine 5 Zamena osnovne ploče kontolera 6 Zamena merne ploče kontrolera 7 Popravka ploče tastera 8 Zamena ploče tastera 9 Popravka varistora 10 Zamena varistora 275V 11 Testiranje baterijskog bloka Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 41 од 80 услуге са ПДВ-ом

42 12 Zamena baterija 48V, 50 Ah 13 Zamena baterija 48V; 100 Ah 14 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): Р. бр. ТАБЕЛА 25 tip: APC BACK-UPS 650 Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге услуге без ПДВ-а ПДВ 20% =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Zamena elektrolitskih kondenzatora 3 Popravka ispravljača UPS uređaja 4 Popravka invertora 5 Popravka STB modula 6 Zamena procesora kontrolera 7 Testiranje baterijskog bloka 8 Zamena baterijskog bloka 9 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): услуге са ПДВ-ом Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 42 од 80

43 Р. бр. ТАБЕЛА 26 tip: AIS kVA Врста услуге резервних делова и потрошног материјала услуге Укупна вредност услуге без ПДВ-а ПДВ 20% Укупна вредност услуге са ПДВ-ом =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka(zamena) power module 10 kva: 400V 3 Popravka(zamena) power supply unit for G3500/AIS/ISVT 4 Popravka(zamena)batrrery backplane for G3500/AIS/ISVT 5 Popravka(zamena) terminal board for G3500/AIS/ISVT 6 Popravka(zamena) sec. Terminal board for G3500/AIS/ISVT 7 Popravka(zamena) XR conn. Board for G3500/AIS/ISVT 8 Popravka(zamena) power suply unit for smart ups VT PDU 9 Popravka(zamena)MBP Can I/O board kit for G3500/AIS/ISVT 10 Zamena Pwr sup. AC-DC 24V 65W for G3500/AIS/ISVT 11 Popravka(zamena) Generic ANSI Display for G3500/AIS/ISVT 12 Popravka(zamena)UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring 13 Popravka(zamena) Battery Unit SYBTU1-PLP 14 Popravka(zamena)ventilatora 15 Popravka(zamena) PLP baterijskih paketa sa demontažno-montažnom uslugom, slugom,kalibracijom i testiranjem uređaja u svim režimima rada. 16 Montaža I puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 43 од 80

44 ТАБЕЛА 27 tip:galaxy 5000, 20kVA Р.бр. Врста услуге Укупна ПДВ 20% Укупна резервних услуге вредност вредност делова и потрошног услуге без услуге са ПДВом материјала ПДВ-а =(3)+(4) 6 7=(5)+(6) 1 Pregled i defektaža uređaja 2 Popravka(zamena) display 3 Popravka(zamena) display control PCBA with push buttons and leds 4 Popravka(zamena) display and communication managing Pc-board 5 Popravka(zamena)supply board 6 Popravka(zamena) charger control Pc-board 7 Popravka(zamena) fans, circuits breakers, switches interface Pc-board 8 Popravka(zamena) control,regulation and measures acquisition Pc-board 9 Popravka(zamena) charger-neutal PFC Pcboard 10 Popravka(zamena) PFC command Pc-board 11 Popravka(zamena) battery-mains-1 select S-S Pc-board 12 Popravka(zamena) inverter-ac mains S-S control Pc-board 13 Popravka(zamena) input AC filter assembly 14 Popravka(zamena) DC capacitor bank 15 Popravka(zamena) Output AC filter assembly 16 Popravka(zamena) Charger fan, AC bypass SS 17 Popravka(zamena) inverter-pfc, Chokes fans 18 Popravka(zamena) input Fuses (Protistor) Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 44 од 80

45 19 Popravka(zamena) output Fuses (Protistor) 20 Popravka(zamena) charger Fuse (Protistor) 21 Popravka(zamena) fuses on FISN Pc-board 22 Popravka(zamena) fuses on CSNON Pcboard 23 Popravka(zamena) input Static- Switch, Neutral Static- Switch, inverter Static-switch, Mains-2 Static-switch 24 Montaža i puštanje u rad УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-ом (збир колоне 5): Износ ПДВ -а (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 7): ТАБЕЛА 28 - Ценовник резервних делова (цена батерија са услугом замене и калибрације) Р. бр. Врста услуге Јединица мере (комад) Јединична цена без ПДВ-а Износ ПДВ-а =(4)+(5) 1 Baterija 12V 1,3Ah 1 2 Baterija 12V 3,3Ah 1 3 Baterija 12V 3,4Ah 1 4 Baterija 12V 5Ah 1 5 Baterija 12V 6Ah 1 6 Baterija 12V 7Ah 1 7 Baterija 12V 9Ah 1 8 Baterija 12V12Ah 1 9 Baterija 12V17Ah 1 10 Baterija 12V33Ah 1 11 Baterija 12V38Ah 1 12 Baterija 12V 40Ah 1 13 Ventilator 24V 1 Јединична цена са ПДВ-ом Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 45 од 80

46 14 Ventilator 230V 1 15 Rele 24V, 25A 1 16 Rele 12V,10A 1 17 Osigurač 25A 1 18 Osigurač 20A 1 19 Osigurač 10A 1 20 Osigurač 6,3 A 1 21 Transformator 1 mrežnog dela 22 Elektronska кontroln upravljačka jedinica 1 УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а (збир колоне 4): Износ ПДВ -а (збир колоне 5): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (збир колоне 6): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ без ПДВ-а,УПИСУЈУ СЕ ЗБИРОВИ: од Табеле 1 до Табеле 28(без ПДВ-а) ИЗНОС ПДВ-а,УПИСУЈУ СЕ ЗБИРОВИ од Табеле 1 до Табеле 28(износ ПДВ-а) УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ са ПДВ-ом,УПИСУЈУ СЕ ЗБИРОВИ: од Табеле 1 до Табеле 28(са ПДВ-ом) Напомена: Понуђач се обавезује да попуни све позиције из понуде, за позиције које не подразумевају замену резервног дела и потрошног материјала, у то поље уписати не постоји или ставити знак Х или /, у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом. Укупна упоредна вредност представља збир свих појединачних услуга, служи за упоређивање, рангирање понуда и не представља укупну вредност уговора. Понуђач се обавезује да изврши уградњу нових оригиналних делова или одговарајућих делова по свим функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње за чији квалитет и исправност је одговоран Место и датум: Понуђач: М.П. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 46 од 80

47 Упутство како попунити Образац структуре понуђене цене : у колону 3 уписати вредност резервних делова и потрошног материјала, за сваку тражену позицију; у колону 4 уписати вредност услуге дела без ПДВ-а, за сваку тражену позицију; у колону 5 уписати укупну вредност услуге, са ПДВ-ом, тако што ће се сабрати износи из колоне 3 и колоне 4, за сваку тражену позицију; у колону 6 уписати износ ПДВ-а за сваку тражену позицију; у колону 7 уписати укупну вредност услуге, са ПДВ-ом, тако што ће се сабрати износи из колоне 5 и колоне 6, за сваку тражену позицију; у ред укупна упоредна вредност услуге без ПДВ-а, уписати укупан збир колоне 5, у ред износ ПДВ-а уписати укупан збир колоне 6; у ред укупна упоредна вредност услуге са ПДВ-ом, уписати укупан збир колоне 7 РЕД УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ без ПДВ-а,УПИСУЈУ СЕ ЗБИРОВИ: од Табеле 1 до Табеле 28(без ПДВ-а) У РЕД ИЗНОС ПДВ-а,УПИСУЈУ СЕ ЗБИРОВИ: од Табеле 1 до Табеле 28(износ ПДВ-а) УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ са ПДВ-ом,УПИСУЈУ СЕ ЗБИРОВИ: од Табеле 1 до Табеле 28(са ПДВ-ом) Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 47 од 80

48 6. ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН Понуђач: Адреса: Датум: Деловодни број: У складу са чланом 75 ставом 2 Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/12), за потребе учешћа у поступку јавне набавке број У-095/14-К, дајем следећу: И З Ј А В У Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо испуњавали све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да смо имаоци права интелектуалне својине. М. П. Потпис понуђача: Напомена: У случају подношења заједничке понуде, образац изјаве треба копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког учесника у заједничкој понуди. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 48 од 80

49 7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ Понуђач: Адреса: Датум: Деловодни број: У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/12), за потребе учешћа у поступку јавне набавке број У-095/14-К, дајем следећу: И З Ј А В У Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Потпис понуђача: М. П. Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може Понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је Понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 49 од 80

50 8. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: Р. б. УСЛОВИ ДОКАЗИ да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ -Извод из регистра АПР-а, односно извод из регистра надлежног привредног суда (за правна лица), -Извод из регистра надлежног привредног суда (за установе), -Извод из регистра АПР-а или извод из одговарајућег регистра (за предузетника), Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. -У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих), За правна лица: 1) За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд 2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 3) Извод из казнене евиденције, односно УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-А, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. За предузетнике и физичка лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-А, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 50 од 80

51 3. 4. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих); Ови докази не могу бити старији од два месеца рачунајући од датума отварања понуда. -Потврде привредног и прекршајног суда или потврда АПР-а (за правно лице) -Потврда прекршајног суда или потврда АПР-а (за предузетника), -Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране одређених послова (за физичко лице), Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. -У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих). Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. За правно или физичко лице или предузетника: -Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе, -Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа, треба да достави уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације, -У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе -У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда. ДОДАТНИ УСЛОВИ 5. да располаже довољним техничким капацитетом да понуђач поседује: 1.сертификат -систем менаџмента квалитетом- ISO 9001:2008 важи за све партије, 2..сертификат ISO важи за партије 1,3 и 4 3.радионички простор од минимум 50m² важи за партије 3 и 4 4. важи за за партију 4 понуђач мора поседовати сертификат или уговор о сервисном партнерству издат од стране произвођача трофазних уређаја за беспрекидно напајање (APC или AEG) Докази 1.копије важећег сертификата -систем менаџмента квалитетом- ISO 9001:2008, 2. копија важећег сертификата ISO власништво радионичког простора доказати копијом листа непокретности или уговором о купопродаји, или другим правним актом којим се врши пренос власништва, ИЛИ, ако је простор изнајмљен доставити фотокопију уговора о закупу 4. копија важећег сертификата или уговор о сервисном партнерству, издат од стране произвођача трофазних уређаја за беспрекидно напајање (APC или AEG). Напомена: -У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов). -У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 51 од 80

52 6. Да располаже довољним кадровским капацитетом да понуђач има минимум 3 лица која су у радном односу или су ангажована сходно члану 197, 199. или 202. Закона о раду важи за све партије, од тога 1. најмање 1 (једног) дипломираног електро инжењера, 2. минимум 2(два) радника IV степена стручне спреме електро струке Докази: -1. и 2., за запослене по уговору о раду или лица ангажована по основу уговора о обављању привремено-повремених послова доставити: Фотокопије радних књижица и М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање, односно -1. и 2., за лица која су ангажована код понуђача по основу члана 197,199. или 202. Закона о раду доставити: фотокопије уговора о делу или уговора о допунском раду Напомена: -У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају захтевани услов (довољно је да један члан групе испуњава тражени услов и о томе достави захтеване доказе). -У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. Допунске напомене: Понуда Понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 6. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. ( извод из регистра Агенције за привредне регистре ), јер је то доказ које је јавно доступан на Интернет страници Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су регистровани у регистру Понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе од 1) до 4) сходно чл.78. ЗЈН-а. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде ГРУПА ПОНУЂАЧА Уколико група Понуђача поднесе заједничку понуду, сваки Понуђач из групе Понуђача мора да испуњава услове предвиђене редним бројевима 1., 2., 3. и 4. Обрасца 8 конкурсне документације, а остале услове предвиђене редним бројем 5. и 6. овог Обрасца испуњавају заједно. ПОДИЗВОЂАЧИ уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Подизвођач мора да испуни услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог Обрасца. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 52 од 80

53 ФОРМА ДОКАЗА Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН документације могу се достављати у неовереним копијама. и Обрасца 8. конкурсне СТРАНИ ПОНУЂАЧИ Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази, Понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. ПРОМЕНЕ Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 53 од 80

54 9. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПАРТИЈУ 1 На основу Закона о меници и тачке и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета. Дужник: Назив: Седиште адреса: Матични број: ПИБ: Текући рачун: Код банке: ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: ПД РБ Колубара д.о.о. Лазаревац, Светог Саве бр.1 Текући рачун: код Unicredit Bank Srbija a.d. Издаје: МЕНИЧНО ПИСМО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Корисник (поверилац): Назив: ПД РБ КОЛУБАРА Текући рачун: код: Unicredit Bank Srbija a.d. Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу сер.бр. као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо ПД РБ КОЛУБАРА, као Повериоца да предату меницу може попунити до маскималног износа од ,00 динара, као средство обезбеђења за озбиљност понуде по јавној набавци број У-095/14-К Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме, обликоване по партијама, за Партију 1, уколико (назив Дужника): -измени већ дату понуду после отварања понуда, -повуче понуду пре истека рока њене важности, -одбије да закључи уговор према поднетој и прихваћеној понуди -не достави захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла. Издата бланко соло меница сер.бр. може се поднети на наплату најкасније 1 (један) дан дуже од истека важности понуде, с тим да евентуални продужетак рока важности понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок важности понуде. Овлашћујемо ПД РБ КОЛУБАРА, као Повериоца, да у складу са одредбама тачке Образца 3. конкурсне документације, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника бр. код банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. : код Unicredit Bank Srbija a.d. Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку да поднети налог за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 54 од 80

55 Меница је важећа и у случају да у току трајања рока важности овог овлашћења дође до: промена овлашћених заступника правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (унети име и презиме овлашћеног дужника). Ово менично писмо овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. Место и датум издавања Овлашћења: М.П. ДУЖНИК ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ Потпис овлашћеног лица Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 55 од 80

56 9.1.ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПАРТИЈУ 2 На основу Закона о меници и тачке и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета. Дужник: Назив: Седиште адреса: Матични број: ПИБ: Текући рачун: Код банке: ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: ПД РБ Колубара д.о.о. Лазаревац, Светог Саве бр.1 Текући рачун: код Unicredit Bank Srbija a.d. Издаје: МЕНИЧНО ПИСМО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Корисник (поверилац): Назив: ПД РБ КОЛУБАРА Текући рачун: код: Unicredit Bank Srbija a.d. Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу сер.бр. као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо ПД РБ КОЛУБАРА, као Повериоца да предату меницу може попунити до маскималног износа од ,00 динара, као средство обезбеђења за озбиљност понуде по јавној набавци број У-095/14-К Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме, обликоване по партијама, за Партију 2. уколико (назив Дужника): -измени већ дату понуду после отварања понуда, -повуче понуду пре истека рока њене важности, -одбије да закључи уговор према поднетој и прихваћеној понуди -не достави захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла. Издата бланко соло меница сер.бр. може се поднети на наплату најкасније 1 (један) дан дуже од истека важности понуде, с тим да евентуални продужетак рока важности понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок важности понуде. Овлашћујемо ПД РБ КОЛУБАРА, као Повериоца, да у складу са одредбама тачке Образца 3. конкурсне документације, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника бр. код банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. : код Unicredit Bank Srbija a.d. Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку да поднети налог за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 56 од 80

57 Меница је важећа и у случају да у току трајања рока важности овог овлашћења дође до: промена овлашћених заступника правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (унети име и презиме овлашћеног дужника). Ово менично писмо овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. Место и датум издавања Овлашћења: М.П. ДУЖНИК ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ Потпис овлашћеног лица Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 57 од 80

58 9.2.ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПАРТИЈУ 3 На основу Закона о меници и тачке и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета. Дужник: Назив: Седиште адреса: Матични број: ПИБ: Текући рачун: Код банке: ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: ПД РБ Колубара д.о.о. Лазаревац, Светог Саве бр.1 Текући рачун: код Unicredit Bank Srbija a.d. Издаје: МЕНИЧНО ПИСМО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Корисник (поверилац): Назив: ПД РБ КОЛУБАРА Текући рачун: код: Unicredit Bank Srbija a.d. Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу сер.бр. као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо ПД РБ КОЛУБАРА, као Повериоца да предату меницу може попунити до маскималног износа од ,00 динара, као средство обезбеђења за озбиљност понуде по јавној набавци број У-095/14-К Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме, обликоване по партијама, за Партију 3. уколико (назив Дужника): -измени већ дату понуду после отварања понуда, -повуче понуду пре истека рока њене важности, -одбије да закључи уговор према поднетој и прихваћеној понуди -не достави захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла. Издата бланко соло меница сер.бр. може се поднети на наплату најкасније 1 (један) дан дуже од истека важности понуде, с тим да евентуални продужетак рока важности понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок важности понуде. Овлашћујемо ПД РБ КОЛУБАРА, као Повериоца, да у складу са одредбама тачке Образца 3. конкурсне документације, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника бр. код банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. : код Unicredit Bank Srbija a.d. Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку да поднети налог за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 58 од 80

59 Меница је важећа и у случају да у току трајања рока важности овог овлашћења дође до: промена овлашћених заступника правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (унети име и презиме овлашћеног дужника). Ово менично писмо овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. Место и датум издавања Овлашћења: М.П. ДУЖНИК ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ Потпис овлашћеног лица Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 59 од 80

60 9.3.ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПАРТИЈУ 4 На основу Закона о меници и тачке и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета. Дужник: Назив: Седиште адреса: Матични број: ПИБ: Текући рачун: Код банке: ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: ПД РБ Колубара д.о.о. Лазаревац, Светог Саве бр.1 Текући рачун: код Unicredit Bank Srbija a.d. Издаје: МЕНИЧНО ПИСМО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Корисник (поверилац): Назив: ПД РБ КОЛУБАРА Текући рачун: код: Unicredit Bank Srbija a.d. Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу сер.бр. као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо ПД РБ КОЛУБАРА, као Повериоца да предату меницу може попунити до маскималног износа од ,00 динара, као средство обезбеђења за озбиљност понуде по јавној набавци број У-095/14-К Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме, обликоване по партијама, за Партију 4. уколико (назив Дужника): -измени већ дату понуду после отварања понуда, -повуче понуду пре истека рока њене важности, -одбије да закључи уговор према поднетој и прихваћеној понуди -не достави захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла. Издата бланко соло меница сер.бр. може се поднети на наплату најкасније 1 (један) дан дуже од истека важности понуде, с тим да евентуални продужетак рока важности понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок важности понуде. Овлашћујемо ПД РБ КОЛУБАРА, као Повериоца, да у складу са одредбама тачке Образца 3. конкурсне документације, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника бр. код банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. : код Unicredit Bank Srbija a.d. Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку да поднети налог за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 60 од 80

61 Меница је важећа и у случају да у току трајања рока важности овог овлашћења дође до: промена овлашћених заступника правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (унети име и презиме овлашћеног дужника). Ово менично писмо овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. Место и датум издавања Овлашћења: М.П. ДУЖНИК ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ Потпис овлашћеног лица Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 61 од 80

62 10. МОДЕЛ УГОВОРА УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. У-095/14-К Закључен између: 1. ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА, РБ КОЛУБАРА д.о.о. Лазаревац, ул. Светог Саве бр.1, шифра делатности: 0520, матични број: , ПИБ: , текући рачун: код Комерцијалне банке, које заступа Директор Милорад Грчић, дипл.ек. као наручилац услуге (у даљем тексту: Наручилац) и 2.,место,ул., шифра делатности:, матични број:, ПИБ:, текући рачун: код банке које заступа (у даљем тексту: Пружалац услуге) - уз ангажовање подизвођача:, место,ул., шифра делатности:, матични број:, ПИБ:, које заступа - са учесницима у заједничкој понуди:, место,ул., шифра делатности:, матични број:, ПИБ:, које заступа ПРЕДМЕТ УГОВОРА Члан 1. Предмет овог уговора је пружање услуге: Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме, Партија 1: Одржавање VN опреме Сервис и поправка регулационе склопке, а у свему према усвојеној понуди број од год. заведеној код Наручиоца дана 2014.год.под бројем (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део овог Уговора, а која је изабрана Одлуком о додели Уговора Наручиоца број од године. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА Члан 2. Наручилац се обавезује да: омогући пружаоцу услуга приступ месту извршења услуге у свом седишту, обезбеди потребну количину трансформаторског уља одговарајуће диелектричне чврстоће. именује овлашћено лице надзорни орган, за праћење реализације овог Уговора, контролу квалитета услуге, као и решавање евентуалних проблема, о чему обавештава пружаоца услуга, благовремено плаћа фактуре за извршене услуге. ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА Члан 3. Пружалац услуга се обавезује да: услугу изврши у седишту наручиоца, изврши услуге из члана 1. овог Уговора, стручно и квалитетно у складу техничким стандардима које је утврдио произвођач, и са законским прописима у овој области, Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 62 од 80

63 при вршењу услуге у седишту наручиоца примењује одредбе Закона о безбедности и здравља на раду(сл.гл.рс. бр.101/05), изврши уградњу нових оригиналних делова или одговарајућих делова по свим функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње за чији квалитет и исправност је одговоран, одреди одговорно лице за координацију са надзорним органом наручиоца, због боље организације послова и за усаглашавање дефектажне листе са стручним лицем наручиоца. ЦЕНА Члан 4. Укупна уговорена вредност одређује се на основу стварних потреба Наручиоца за пружањем предметних услуга и јединичних цена из Понуде и не може прећи износ од динара, без ПДВ-а. Овлашћена лица Наручиоца и Пружаоца услуга потписују дефектажну листу са бројем норма сати за извршење сваке појединачне услуге, и на основу исказане вредности норма часа из усвојене понуде утврђује се укупна вредност појединачне услуге. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА Члан 5. Уговорне стране су сагласне да се плаћање предметних услуга врши вирмански, на текући рачун пружаоца услуга број, у року од 45 дана од дана пријема фактуре на архиву наручиоца. Записник о пруженим услугама, потписан од стране овлашћеног лица пружаоца услуге и овлашћеног лица наручиоца задуженог за стручни надзор, представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз фактуру. ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА Члан 6. Пружалац услуга је обавезан да приликом потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла у уговореном року, квалитету и обиму, наручиоцу преда бланко соло меницу (потписану и оверену), са попуњеним и овереним меничним овлашћењем са назначеним износом од ,00 дин. и картоном депонованих потписа код једне од банака и потврду о регистрацији менице, сагласно одлуци НБС о ближим условима, садржини и вођењу регистра меница и овлашћења, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла (Сл.гл.РС, бр. 56/11). У случају промене овлашћених лица, понуђач је дужан да наручиоцу и банци достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост менице у случају овакве промене. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност достављеног средства обезбеђења за добро извршење посла се мора продужити. Уколико пружалац услуга не достави уз Уговор соло меницу као гаранцију за добро извршење посла, сматраће се да исти није ни закључен РОК Члан 7. Пружалац услуга са обавезује да вршење услуга из члана 1. овог Уговора, започне у року од дана од писаног позива наручиоца и изврши исту у року од дана почетка вршења услуге. Пружалац има право на продужење уговореног рока за извршење услуга у случајевима сметњи у пружању услуга које настану као последица : Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 63 од 80

64 - деловања више силе и - неиспуњења обавеза наручиоца из члана 2. Овог Уговора, за онолико дана колико су сметње трајале. У случају прекорачења наведеног рока(који нису последица деловања више силе или неиспуњења обавеза наручиоца), пружалац услуга плаћа наручиоцу пенале од 3 (три промила) дневно за сваки дан кашњења, а највише до 5%(пет процената) од вредности Уговора. У изузетим случајевима када пружалац услуга у писаном облику наведе објективне околности у кашњењу извршења услуге, наручилац може одлучити да не обрачунава наведене пенале. У случају неоправданог закашњења у извршењу уговорених обавеза, по којем уговорена казна за извршиоца прелази износ од 5 % на укупно уговорену вредност услуга, Наручилац може једнострано раскинути уговор. ГАРАНТНИ РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА Члан 8. За извршену услугу и функционалну исправност опреме из члана 1. овог Уговора, односно уграђеног новог оригиналног дела или одговарајућeг дела, пружалац услуга даје гаранцију од месеци од извршене примопредаје. Уколико наручилац у гарантном року утврди недостатке који су настали кривицом пружаоца услуге, обавестиће пружаоца услуга одмах писменим путем. Пружалац услуга је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана обавештења, приступи отклањању уочених недостатака. Уколико је пружалац услуга током вршења услуге, или након извршене услуге изазвао друге кварове или оштећења, обавезује се да наручиоцу надокнади насталу штету, а што констатују овлашћена стручна лица наручиоца и пружаоца услуга. У случају спора између наручиоца и пружаоца услуга у погледу утврђивања насталих кварова или оштећења, ангажоваће се одговарајућа овлашћена институција за решавање насталог спора. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАTИВНИ ПРИЈЕМ Члан 9. Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге из члана 1. овог Уговора, вршиће се у седишту наручиоца, односно пружаоца услуга од стране овлашћених стручних лица наручиоца и пружаоца услуга, који ће о примопредаји сачинити Записник. Уговорне стране су сагласне да ће контролу извршења услуга вршити стручна комисија наручиоца, а у случају спора између наручиоца и пружаоца услуга у погледу квалитативног и квантитативног извршења услуге, ангажоваће се одговарајућа овлашћена институција за решавање насталог спора. У случају када овлашћена институција прегледом установи незадовољавајући квалитет услуге из члана 1. овог Уговора, пружалац услуга сноси насталу штету. ВАЖЕЊЕ И РАСКИД УГОВОРА Члан 10. Уговор се сматра закљученим даном обостраног потписивања, а ступа на снагу достављањем соло меницу као гаранцију за добро извршење посла, у складу са чланом 6. овог Уговора. Уговор се закључује на период од годину дана од дана обостраног потписивања, односно до реализације процењене вредности из члана 4. овог Уговора. Раскид уговора уговорне стране током реализације могу вршити споразумно. Једострани раскид уговора дозвољен је у случају кад једна од уговорних страна не испуњава своје уговорне обавезе. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 64 од 80

65 Уговорна страна која је скривила раскид уговора, дужна је да другој уговорној страни надокнади евентуално насталу штету. Отказни рок износи 30 (тридесет) дана. ВИША СИЛА Члан 11. Ниједна страна неће сносити одговорност због неиспуњавања обавеза из овог Уговора, у потпуности или делимично, уколико је то последица: пожара, земљотреса, поплава, штрајка, извозно-узвозних ограничења од стране државних институција или других разлога, који су изван контроле и једне и друге уговорне стране, а могли су да имају утицај на реализацију Уговора. У случају више силе рокови за истуњење уговорних обавеза биће одложени сразмерно трајању више силе. Страна коју је задесила виша сила ће неодложно известити другу страну о таквом догађају и исто потврдити у писаној форми. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ Члан 12. Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писаном облику уз обострану сагласност и оверу обе уговорне стране из објективних разлога који су последица више силе или неиспуњавања обавеза наручиоца предвиђених чланом 2.овог Уговора. Члан 13. Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настале из овог Уговора покушати да реше мирним путем (споразумно), а уколико то није могуће, уговорне стране утврђују надлежност Привредног суда у Београду Члан 14. За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, и других законских прописа који се односе на предметну услугу. Члан 15. Овај Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3(три) примерка. УГОВОРНЕ СТРАНЕ: ЗА НАРУЧИОЦА: Директор РБ Колубара д.о.о Милорад Грчић,дипл.економиста ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ: Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 65 од 80

66 10.1. МОДЕЛ УГОВОРА УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. У-095/14-К Закључен између: 1. ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА, РБ КОЛУБАРА д.о.о. Лазаревац, ул. Светог Саве бр.1, шифра делатности: 0520, матични број: , ПИБ: , текући рачун: код Комерцијалне банке, које заступа Директор Милорад Грчић, дипл.ек. као наручилац услуге (у даљем тексту: Наручилац) и 2.,место,ул., шифра делатности:, матични број:, ПИБ:, текући рачун: код банке које заступа (у даљем тексту: Пружалац услуге) - уз ангажовање подизвођача:, место,ул., шифра делатности:, матични број:, ПИБ:, које заступа - са учесницима у заједничкој понуди:, место,ул., шифра делатности:, матични број:, ПИБ:, које заступа ПРЕДМЕТ УГОВОРА Члан 1. Предмет овог уговора је пружање услуге: Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме, Партија 2: Одржавање SN опреме - Сервис малоуљних прекидача 6kV, а у свему према усвојеној понуди број од год. заведеној код Наручиоца дана 2014.год.под бројем (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део овог Уговора, а која је изабрана Одлуком о додели Уговора Наручиоца број од године. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА Члан 2. Наручилац се обавезује да: омогући пружаоцу услуга приступ месту извршења услуге у свом седишту, односно у случају потребе изврши превоз опреме из члана 1. за поправку у седиште пружаоца услуга, именује овлашћено лице надзорни орган, за праћење реализације овог Уговора, контролу квалитета услуге, као и решавање евентуалних проблема, о чему обавештава пружаоца услуга, благовремено плаћа фактуре за извршене услуге. ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА Члан 3. Пружалац услуга се обавезује да: изврши услуге из члана 1. овог Уговора, стручно и квалитетно у складу техничким стандардима које је утврдио произвођач, и са законским прописима у овој области, изврши уградњу нових оригиналних делова или одговарајућих делова по свим функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње за чији квалитет и исправност је одговоран, Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 66 од 80

67 при вршењу услуге у седишту наручиоца примењује одредбе Закона о безбедности и здравља на раду(сл.гл.рс. бр.101/05), одреди одговорно лице за координацију са надзорним органом наручиоца, због боље организације послова и за усаглашавање дефектажне листе са стручним лицем наручиоца. ЦЕНА Члан 4. Укупна уговорена вредност одређује се на основу стварних потреба Наручиоца за пружањем предметних услуга и јединичних цена из Понуде и не може прећи износ од динара, без ПДВ-а. услуге ће се образовати на основу обострано потписаног радног налога и извештаја о свакој појединачно извршеној услузи из понуде, а у складу са ценама исказаним у усвојеној Понуди. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА Члан 5. Уговорне стране су сагласне да се плаћање предметних услуга врши вирмански, на текући рачун пружаоца услуга број, у року од 45 дана од дана пријема фактуре на архиву наручиоца. Извештај о свакој појединачно извршеној услузи, потписан од стране овлашћеног лица пружаоца услуге и овлашћеног лица наручиоца задуженог за стручни надзор, представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз фактуру. ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА Члан 6. Пружалац услуга је обавезан да приликом потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла у уговореном року, квалитету и обиму, наручиоцу преда бланко соло меницу (потписану и оверену), са попуњеним и овереним меничним овлашћењем са назначеним износом од ,00 дин. и картоном депонованих потписа код једне од банака и потврду о регистрацији менице, сагласно одлуци НБС о ближим условима, садржини и вођењу регистра меница и овлашћења, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла (Сл.гл.РС, бр. 56/11). У случају промене овлашћених лица, пружалац услуга је дужан да наручиоцу и банци достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост менице у случају овакве промене. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност достављеног средства обезбеђења за добро извршење посла се мора продужити. Уколико пружалац услуга не достави уз Уговор соло меницу као гаранцију за добро извршење посла, сматраће се да исти није ни закључен РОК Члан 7. Пружалац услуга са обавезује да вршење услуга из члана 1. овог Уговора, започне у року од дана од писаног позива наручиоца и изврши исту у року од дана почетка вршења услуге. Пружалац има право на продужење уговореног рока за извршење услуга у случајевима сметњи у пружању услуга које настану као последица : - деловања више силе и - неиспуњења обавеза наручиоца из члана 2. Овог Уговора, за онолико дана колико су сметње трајале. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 67 од 80

68 У случају прекорачења наведеног рока(који нису последица деловања више силе или неиспуњења обавеза наручиоца), пружалац услуга плаћа наручиоцу пенале од 3 (три промила) дневно за сваки дан кашњења, а највише до 5%(пет процената) од вредности Уговора. У изузетим случајевима када пружалац услуга у писаном облику наведе објективне околности у кашњењу извршења услуге, наручилац може одлучити да не обрачунава наведене пенале. У случају неоправданог закашњења у извршењу уговорених обавеза, по којем уговорена казна за извршиоца прелази износ од 5 % на укупно уговорену вредност услуга, Наручилац може једнострано раскинути уговор. ГАРАНТНИ РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА Члан 8. За извршену услугу и функционалну исправност опреме из члана 1. овог Уговора, односно уграђеног новог оригиналног дела или одговарајућeг дела, пружалац услуга даје гаранцију од месеци од извршене примопредаје. Уколико наручилац у гарантном року утврди недостатке који су настали кривицом пружаоца услуге, обавестиће пружаоца услуга одмах писменим путем. Пружалац услуга је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана обавештења, приступи отклањању уочених недостатака. Уколико је пружалац услуга током вршења услуге, или након извршене услуге изазвао друге кварове или оштећења, обавезује се да наручиоцу надокнади насталу штету, а што констатују овлашћена стручна лица наручиоца и пружаоца услуга. У случају спора између наручиоца и пружаоца услуга у погледу утврђивања насталих кварова или оштећења, ангажоваће се одговарајућа овлашћена институција за решавање насталог спора. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАTИВНИ ПРИЈЕМ Члан 9. Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге из члана 1. овог Уговора, вршиће се у седишту наручиоца, односно пружаоца услуга од стране овлашћених стручних лица наручиоца и пружаоца услуга, који ће о примопредаји сачинити Записник. Уговорне стране су сагласне да ће контролу извршења услуга вршити стручна комисија наручиоца, а у случају спора између наручиоца и пружаоца услуга у погледу квалитативног и квантитативног извршења услуге, ангажоваће се одговарајућа овлашћена институција за решавање насталог спора. У случају када овлашћена институција прегледом установи незадовољавајући квалитет услуге из члана 1. овог Уговора, пружалац услуга сноси насталу штету. ВАЖЕЊЕ И РАСКИД УГОВОРА Члан 10. Уговор се сматра закљученим даном обостраног потписивања, а ступа на снагу достављањем соло меницу као гаранцију за добро извршење посла, у складу са чланом 6. овог Уговора. Уговор се закључује на период од годину дана од дана обостраног потписивања, односно до реализације процењене вредности из члана 4. овог Уговора. Раскид уговора уговорне стране током реализације могу вршити споразумно. Једострани раскид уговора дозвољен је у случају кад једна од уговорних страна не испуњава своје уговорне обавезе. Уговорна страна која је скривила раскид уговора, дужна је да другој уговорној страни надокнади евентуално насталу штету. Отказни рок износи 30 (тридесет) дана. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 68 од 80

69 ВИША СИЛА Члан 11. Ниједна страна неће сносити одговорност због неиспуњавања обавеза из овог Уговора, у потпуности или делимично, уколико је то последица: пожара, земљотреса, поплава, штрајка, извозно-узвозних ограничења од стране државних институција или других разлога, који су изван контроле и једне и друге уговорне стране, а могли су да имају утицај на реализацију Уговора. У случају више силе рокови за истуњење уговорних обавеза биће одложени сразмерно трајању више силе. Страна коју је задесила виша сила ће неодложно известити другу страну о таквом догађају и исто потврдити у писаној форми. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ Члан 12. Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писаном облику уз обострану сагласност и оверу обе уговорне стране из објективних разлога који су последица више силе или неиспуњавања обавеза наручиоца предвиђених чланом 2.овог Уговора. Члан 13. Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настале из овог Уговора покушати да реше мирним путем (споразумно), а уколико то није могуће, уговорне стране утврђују надлежност Привредног суда у Београду Члан 14. За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, и других законских прописа који се односе на предметну услугу. Члан 15. Овај Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3(три) примерка. УГОВОРНЕ СТРАНЕ: ЗА НАРУЧИОЦА: Директор РБ Колубара д.о.о Милорад Грчић,дипл.економиста ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ: Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 69 од 80

70 10.2. МОДЕЛ УГОВОРА УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. У-095/14-К Закључен између: 1.ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА, РБ КОЛУБАРА д.о.о. Лазаревац, ул. Светог Саве бр.1, шифра делатности: 0520, матични број: , ПИБ: , текући рачун: код Комерцијалне банке, које заступа Директор Милорад Грчић, дипл.ек. као наручилац услуге (у даљем тексту: Наручилац) И 2.,место,ул., шифра делатности:, матични број:, ПИБ:, текући рачун: код банке које заступа (у даљем тексту: Пружалац услуге) - уз ангажовање подизвођача:, место,ул., шифра делатности:, матични број:, ПИБ:, које заступа - са учесницима у заједничкој понуди:, место,ул., шифра делатности:, матични број:, ПИБ:, које заступа ПРЕДМЕТ УГОВОРА Члан 1. Предмет овог уговора је пружање услуге: Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме, Партија 3: Одржавање SN опреме - Замена, параметрисање, подешавање и пуштање у рад релеја REF543KM127AAAB, а у свему према усвојеној понуди број од год. заведеној код Наручиоца дана 2014.год.под бројем (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део овог Уговора, а која је изабрана Одлуком о додели Уговора Наручиоца број од године. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА Члан 2. Наручилац се обавезује да: омогући пружаоцу услуга приступ месту извршења услуге у свом седишту, именује овлашћено лице надзорни орган, за праћење реализације овог Уговора, контролу квалитета услуге, као и решавање евентуалних проблема, о чему обавештава пружаоца услуга, благовремено плаћа фактуре за извршене услуге. ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА Члан 3. Пружалац услуга се обавезује да: услугу изврши у седишту наручиоца, изврши услуге из члана 1. овог Уговора, стручно и квалитетно у складу техничким стандардима које је утврдио произвођач, и са законским прописима у овој области, изврши уградњу нових оригиналних делова или одговарајућих делова по свим функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње за чији квалитет и исправност је одговоран, Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 70 од 80

71 при вршењу услуге у седишту наручиоца примењује одредбе Закона о безбедности и здравља на раду(сл.гл.рс. бр.101/05), одреди одговорно лице за координацију са надзорним органом наручиоца, због боље организације послова и за усаглашавање дефектажне листе са стручним лицем наручиоца. ЦЕНА Члан 4. Укупна уговорена вредност одређује се на основу стварних потреба Наручиоца за пружањем предметних услуга и јединичних цена из Понуде и не може прећи износ од динара, без ПДВ-а. услуге ће се образовати на основу обострано потписаног радног налога и извештаја о свакој појединачно извршеној услузи из понуде, а у складу са ценама исказаним у усвојеној Понуди. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА Члан 5. Уговорне стране су сагласне да се плаћање предметних услуга врши вирмански, на текући рачун пружаоца услуга број, у року од 45 дана од дана пријема фактуре на архиву наручиоца. Извештај о свакој појединачно извршеној услузи, потписан од стране овлашћеног лица пружаоца услуге и овлашћеног лица наручиоца задуженог за стручни надзор, представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз фактуру. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА Члан 5. Уговорне стране су сагласне да се плаћање предметних услуга врши вирмански, на текући рачун пружаоца услуга број, у року од 45 дана од дана пријема фактуре на архиву наручиоца. Записник о пруженим услугама, потписан од стране овлашћеног лица пружаоца услуге и овлашћеног лица наручиоца задуженог за стручни надзор, представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз фактуру. ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА Члан 6. Пружалац услуга је обавезан да приликом потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла у уговореном року, квалитету и обиму, наручиоцу преда бланко соло меницу (потписану и оверену), са попуњеним и овереним меничним овлашћењем са назначеним износом од ,00 дин. и картоном депонованих потписа код једне од банака и потврду о регистрацији менице, сагласно одлуци НБС о ближим условима, садржини и вођењу регистра меница и овлашћења, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла (Сл.гл.РС, бр. 56/11). У случају промене овлашћених лица, пружалац услуга је дужан да наручиоцу и банци достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост менице у случају овакве промене. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност достављеног средства обезбеђења за добро извршење посла се мора продужити. Уколико пружалац услуга не достави уз Уговор соло меницу као гаранцију за добро извршење посла, сматраће се да исти није ни закључен РОК Члан 7. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 71 од 80

72 Пружалац услуга са обавезује да вршење услуга из члана 1. овог Уговора, започне у року од дана од писаног позива наручиоца и изврши исту у року од дана почетка вршења услуге. Пружалац има право на продужење уговореног рока за извршење услуга у случајевима сметњи у пружању услуга које настану као последица : - деловања више силе и - неиспуњења обавеза наручиоца из члана 2. Овог Уговора, за онолико дана колико су сметње трајале. У случају прекорачења наведеног рока(који нису последица деловања више силе или неиспуњења обавеза наручиоца), пружалац услуга плаћа наручиоцу пенале од 3 (три промила) дневно за сваки дан кашњења, а највише до 5%(пет процената) од вредности Уговора. У изузетим случајевима када пружалац услуга у писаном облику наведе објективне околности у кашњењу извршења услуге, наручилац може одлучити да не обрачунава наведене пенале. У случају неоправданог закашњења у извршењу уговорених обавеза, по којем уговорена казна за извршиоца прелази износ од 5 % на укупно уговорену вредност услуга, Наручилац може једнострано раскинути уговор. ГАРАНТНИ РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА Члан 8. За извршену услугу и функционалну исправност опреме из члана 1. овог Уговора, односно уграђеног новог оригиналног дела или одговарајућeг дела, пружалац услуга даје гаранцију од месеци од извршене примопредаје. Уколико наручилац у гарантном року утврди недостатке који су настали кривицом пружаоца услуге, обавестиће пружаоца услуга одмах писменим путем. Пружалац услуга је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана обавештења, приступи отклањању уочених недостатака. Уколико је пружалац услуга током вршења услуге, или након извршене услуге изазвао друге кварове или оштећења, обавезује се да наручиоцу надокнади насталу штету, а што констатују овлашћена стручна лица наручиоца и пружаоца услуга. У случају спора између наручиоца и пружаоца услуга у погледу утврђивања насталих кварова или оштећења, ангажоваће се одговарајућа овлашћена институција за решавање насталог спора. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАTИВНИ ПРИЈЕМ Члан 9. Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге из члана 1. овог Уговора, вршиће се у седишту наручиоца, односно пружаоца услуга од стране овлашћених стручних лица наручиоца и пружаоца услуга, који ће о примопредаји сачинити Записник. Уговорне стране су сагласне да ће контролу извршења услуга вршити стручна комисија наручиоца, а у случају спора између наручиоца и пружаоца услуга у погледу квалитативног и квантитативног извршења услуге, ангажоваће се одговарајућа овлашћена институција за решавање насталог спора. У случају када овлашћена институција прегледом установи незадовољавајући квалитет услуге из члана 1. овог Уговора, пружалац услуга сноси насталу штету. ВАЖЕЊЕ И РАСКИД УГОВОРА Члан 10. Уговор се сматра закљученим даном обостраног потписивања, а ступа на снагу достављањем соло меницу као гаранцију за добро извршење посла, у складу са чланом 6. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 72 од 80

73 овог Уговора. Уговор се закључује на период од годину дана од дана обостраног потписивања, односно до реализације процењене вредности из члана 4. овог Уговора. Раскид уговора уговорне стране током реализације могу вршити споразумно. Једострани раскид уговора дозвољен је у случају кад једна од уговорних страна не испуњава своје уговорне обавезе. Уговорна страна која је скривила раскид уговора, дужна је да другој уговорној страни надокнади евентуално насталу штету. Отказни рок износи 30 (тридесет) дана. ВИША СИЛА Члан 11. Ниједна страна неће сносити одговорност због неиспуњавања обавеза из овог Уговора, у потпуности или делимично, уколико је то последица: пожара, земљотреса, поплава, штрајка, извозно-узвозних ограничења од стране државних институција или других разлога, који су изван контроле и једне и друге уговорне стране, а могли су да имају утицај на реализацију Уговора. У случају више силе рокови за истуњење уговорних обавеза биће одложени сразмерно трајању више силе. Страна коју је задесила виша сила ће неодложно известити другу страну о таквом догађају и исто потврдити у писаној форми. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ Члан 12. Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писаном облику уз обострану сагласност и оверу обе уговорне стране из објективних разлога који су последица више силе или неиспуњавања обавеза наручиоца предвиђених чланом 2.овог Уговора. Члан 13. Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настале из овог Уговора покушати да реше мирним путем (споразумно), а уколико то није могуће, уговорне стране утврђују надлежност Привредног суда у Београду Члан 14. За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, и других законских прописа који се односе на предметну услугу. Члан 15. Овај Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3(три) примерка. УГОВОРНЕ СТРАНЕ: ЗА НАРУЧИОЦА: Директор РБ Колубара д.о.о Милорад Грчић,дипл.економиста ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ: Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 73 од 80

74 10.3. МОДЕЛ УГОВОРА УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. У-095/14-К Закључен између: 1. ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА, РБ КОЛУБАРА д.о.о. Лазаревац, ул. Светог Саве бр.1, шифра делатности: 0520, матични број: , ПИБ: , текући рачун: код Комерцијалне банке, које заступа Директор Милорад Грчић, дипл.ек. као наручилац услуге (у даљем тексту: Наручилац) и 2.,место,ул., шифра делатности:, матични број:, ПИБ:, текући рачун: код банке које заступа (у даљем тексту: Пружалац услуге) - уз ангажовање подизвођача:, место,ул., шифра делатности:, матични број:, ПИБ:, које заступа - са учесницима у заједничкој понуди:, место,ул., шифра делатности:, матични број:, ПИБ:, које заступа ПРЕДМЕТ УГОВОРА Члан 1. Предмет овог уговора је пружање услуге: Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме, Партија 4: Одржавање NN опреме Одржавање система за беспрекидно напајање, а у свему према усвојеној понуди број од год. заведеној код Наручиоца дана 2014.год.под бројем (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део овог Уговора, а која је изабрана Одлуком о додели Уговора Наручиоца број од године. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА Члан 2. Наручилац се обавезује да: омогући пружаоцу услуга приступ месту извршења услуге у свом седишту, односно у случају потребе изврши превоз опреме из члана 1. за поправку у седиште пружаоца услуга, именује овлашћено лице надзорни орган, за праћење реализације овог Уговора, контролу квалитета услуге, као и решавање евентуалних проблема, о чему обавештава пружаоца услуга, благовремено плаћа фактуре за извршене услуге. ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА Члан 3. Пружалац услуга се обавезује да: услугу изврши у седишту наручиоца, изузев када потоји потреба да услугу изврши у свом седишту. изврши услуге из члана 1. овог Уговора, стручно и квалитетно у складу техничким стандардима које је утврдио произвођач, и са законским прописима у овој области, Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 74 од 80

75 изврши уградњу нових оригиналних делова или одговарајућих делова по свим функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње за чији квалитет и исправност је одговоран, при вршењу услуге у седишту наручиоца примењује одредбе Закона о безбедности и здравља на раду(сл.гл.рс. бр.101/05), одреди одговорно лице за координацију са надзорним органом наручиоца, због боље организације послова и за усаглашавање дефектажне листе са стручним лицем наручиоца. ЦЕНА Члан 4. Укупна уговорена вредност одређује се на основу стварних потреба Наручиоца за пружањем предметних услуга и јединичних цена из Понуде и не може прећи износ од динара, без ПДВ-а. услуге ће се образовати на основу обострано потписаног радног налога и извештаја о свакој појединачно извршеној услузи из понуде, а у складу са ценама исказаним у усвојеној Понуди. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА Члан 5. Уговорне стране су сагласне да се плаћање предметних услуга врши вирмански, на текући рачун пружаоца услуга број, у року од 45 дана од дана пријема фактуре на архиву наручиоца. Извештај о свакој појединачно извршеној услузи, потписан од стране овлашћеног лица пружаоца услуге и овлашћеног лица наручиоца задуженог за стручни надзор, представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз фактуру. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА Члан 5. Уговорне стране су сагласне да се плаћање предметних услуга врши вирмански, на текући рачун пружаоца услуга број, у року од 45 дана од дана пријема фактуре на архиву наручиоца. Записник о пруженим услугама, потписан од стране овлашћеног лица пружаоца услуге и овлашћеног лица наручиоца задуженог за стручни надзор, представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз фактуру. ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА Члан 6. Пружалац услуга је обавезан да приликом потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла у уговореном року, квалитету и обиму, наручиоцу преда бланко соло меницу (потписану и оверену), са попуњеним и овереним меничним овлашћењем са назначеним износом од ,00 дин. и картоном депонованих потписа код једне од банака и потврду о регистрацији менице, сагласно одлуци НБС о ближим условима, садржини и вођењу регистра меница и овлашћења, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла (Сл.гл.РС, бр. 56/11). У случају промене овлашћених лица, пружалац услуга је дужан да наручиоцу и банци достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост менице у случају овакве промене. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност достављеног средства обезбеђења за добро извршење посла се мора продужити. Уколико пружалац услуга не достави уз Уговор соло меницу као гаранцију за добро извршење посла, сматраће се да исти није ни закључен Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 75 од 80

76 РОК Члан 7. Пружалац услуга са обавезује да вршење услуга из члана 1. овог Уговора, започне у року од дана од писаног позива наручиоца и изврши исту у року од дана почетка вршења услуге. Пружалац има право на продужење уговореног рока за извршење услуга у случајевима сметњи у пружању услуга које настану као последица : - деловања више силе и - неиспуњења обавеза наручиоца из члана 2. Овог Уговора, за онолико дана колико су сметње трајале. У случају прекорачења наведеног рока(који нису последица деловања више силе или неиспуњења обавеза наручиоца), пружалац услуга плаћа наручиоцу пенале од 3 (три промила) дневно за сваки дан кашњења, а највише до 5%(пет процената) од вредности Уговора. У изузетим случајевима када пружалац услуга у писаном облику наведе објективне околности у кашњењу извршења услуге, наручилац може одлучити да не обрачунава наведене пенале. У случају неоправданог закашњења у извршењу уговорених обавеза, по којем уговорена казна за извршиоца прелази износ од 5 % на укупно уговорену вредност услуга, Наручилац може једнострано раскинути уговор. ГАРАНТНИ РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА Члан 8. За извршену услугу и функционалну исправност опреме из члана 1. овог Уговора, односно уграђеног новог оригиналног дела или одговарајућeг дела, пружалац услуга даје гаранцију од месеци од извршене примопредаје. Уколико наручилац у гарантном року утврди недостатке који су настали кривицом пружаоца услуге, обавестиће пружаоца услуга одмах писменим путем. Пружалац услуга је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана обавештења, приступи отклањању уочених недостатака. Уколико је пружалац услуга током вршења услуге, или након извршене услуге изазвао друге кварове или оштећења, обавезује се да наручиоцу надокнади насталу штету, а што констатују овлашћена стручна лица наручиоца и пружаоца услуга. У случају спора између наручиоца и пружаоца услуга у погледу утврђивања насталих кварова или оштећења, ангажоваће се одговарајућа овлашћена институција за решавање насталог спора. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАTИВНИ ПРИЈЕМ Члан 9. Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге из члана 1. овог Уговора, вршиће се у седишту наручиоца, односно пружаоца услуга од стране овлашћених стручних лица наручиоца и пружаоца услуга, који ће о примопредаји сачинити Записник. Уговорне стране су сагласне да ће контролу извршења услуга вршити стручна комисија наручиоца, а у случају спора између наручиоца и пружаоца услуга у погледу квалитативног и квантитативног извршења услуге, ангажоваће се одговарајућа овлашћена институција за решавање насталог спора. У случају када овлашћена институција прегледом установи незадовољавајући квалитет услуге из члана 1. овог Уговора, пружалац услуга сноси насталу штету. ВАЖЕЊЕ И РАСКИД УГОВОРА Члан 10. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 76 од 80

77 Уговор се сматра закљученим даном обостраног потписивања, а ступа на снагу достављањем соло меницу као гаранцију за добро извршење посла, у складу са чланом 6. овог Уговора. Уговор се закључује на период од годину дана од дана обостраног потписивања, односно до реализације процењене вредности из члана 4. овог Уговора. Раскид уговора уговорне стране током реализације могу вршити споразумно. Једострани раскид уговора дозвољен је у случају кад једна од уговорних страна не испуњава своје уговорне обавезе. Уговорна страна која је скривила раскид уговора, дужна је да другој уговорној страни надокнади евентуално насталу штету. Отказни рок износи 30 (тридесет) дана. ВИША СИЛА Члан 11. Ниједна страна неће сносити одговорност због неиспуњавања обавеза из овог Уговора, у потпуности или делимично, уколико је то последица: пожара, земљотреса, поплава, штрајка, извозно-узвозних ограничења од стране државних институција или других разлога, који су изван контроле и једне и друге уговорне стране, а могли су да имају утицај на реализацију Уговора. У случају више силе рокови за истуњење уговорних обавеза биће одложени сразмерно трајању више силе. Страна коју је задесила виша сила ће неодложно известити другу страну о таквом догађају и исто потврдити у писаној форми. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ Члан 12. Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писаном облику уз обострану сагласност и оверу обе уговорне стране из објективних разлога који су последица више силе или неиспуњавања обавеза наручиоца предвиђених чланом 2.овог Уговора. Члан 13. Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настале из овог Уговора покушати да реше мирним путем (споразумно), а уколико то није могуће, уговорне стране утврђују надлежност Привредног суда у Београду Члан 14. За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, и других законских прописа који се односе на предметну услугу. Члан 15. Овај Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3(три) примерка. УГОВОРНЕ СТРАНЕ: ЗА НАРУЧИОЦА: Директор РБ Колубара д.о.о Милорад Грчић,дипл.економиста ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ: Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 77 од 80

78 11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ПО ЈН БР. У-095/14-К ВРСТА ТРОШКОВА ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ УКУПАН ИЗНОС: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан. 88 став 2. ЗЈН). Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Место и датум: Потпис понуђача: М. П. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 78 од 80

79 12. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Одржавање високонапонске, средњонапонске и нисконапонске опреме,обликоване по следећим партијама: Партија 1: Одржавање VN опреме Сервис и поправка регулационе склопке Партија 2: Одржавање SN опреме - Сервис малоуљних прекидача 6kV Партија 3: Одржавање SN опреме - Замена, параметрисање, подешавање и пуштање у рад релеја REF543KM127AAAB Партија 4: Одржавање NN опреме Одржавање система за беспрекидно напајање Техничке спецификације наведене су на странама од 17 до 46 конкурсне документације Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 79 од 80

80 13. САДРЖАЈ ПОНУДЕ Место и датум: Понуђач: М. П. Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 80 од 80

81

82

83

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs www.dzpalilula.org.rs Број: 5164 Датум: 16.06.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Јавна

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА Oригинални резервни делови за табаче снега Kässbohrer ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 79/17 Датум објаве на Порталу:

Detaljer

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје НАРУЧИЛАЦ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Београд, Kалемегдан Горњи град 14 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н ТА Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/14

Detaljer

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ САДРЖАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ БРОЈ: 34-11/2016 ДАТУМ: 21.04.2016.године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за поступак јавне набавке услуга превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе

Detaljer

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин Број јавне набавке 7/2017 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА канцеларисјског материјала по партијама:

Detaljer

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 35/17 НАБАВКА И ИСПОРУКА ТОНЕРА, КЕРТРИЏА И РИБОНА Београд, Децембар,

Detaljer

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБAРА: материјала и опреме за конзервацију,

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА Број :275 Датум:20.03.2015.год. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА Краљице Наталије 31 11000 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТОРИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 2/2014

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ-01-4020/1 Jавна набавка добара Лекови који нису обухваћени централном јавном

Detaljer

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд 1 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд Јавна набавка мале вредности потрошног хигијенског материјала ЈНМВ број 6/2015 Јун 2015. године 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ IV Су.бр.22/15-191

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Сегедински пут 9-11 ЈАВНА НАБАВКА Добра Намирнице за кафе кухиње ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017 Јануар

Detaljer

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Број: I/6-187 / 3 Датум: 31.01.2017.године Технички Факултет у Бору Ул. Војске Југославије 12 19210 Бор Tелефон: 030/424-555; Факс: 030/421-078; Сајт: www.tfbor.bg.ac.rs. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТУПАК

Detaljer

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр.2 18400 Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 1 САДРЖАЈ У складу са чланом 61. став 4. Закона о јавним

Detaljer

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ -

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ОПШТА БОЛНИЦА СТУДЕНИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА број 12 3/17 Јануар, 2017. године Страна 1/45 На основу чл.

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ул. Јасички пут бб 37000 Крушевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА добара

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 51 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет: Набавка рачунара и рачунарске опреме Број јавне набавке: 6/2016 Врста поступка: Јавна набавка

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 26.07.2017. године Рок за подношење понуда: 03.08.2017. године до 11.00

Detaljer

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак Општа болница Ваљево Синдјелицева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ-01-6145/4 отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2016 Медицинског потрошног материјала од гуме,

Detaljer

Број јавне набавке: 5- I

Број јавне набавке: 5- I ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ Institute of mental health ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД, Палмотићева 37 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ Отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН52/2014 Август 2014. године

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА. ЈНМВ, бр.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА. ЈНМВ, бр. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ Број: 3556/5-51-06/2014 Датум: 03.06.2014. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "СОКОБАЊА"-СОКОБАЊА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СЕРВИС ВОЗИЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 24/1 Јануар 2017. године

Detaljer

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/14

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014 Д О М ЗДРАВЉА НИШ Ниш, ул. Војводе Танкосића 15 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА НИШ, септембар, 2014 1/50 ДОМ ЗДРАВЉА

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016 Дел.: 01-171/16-4 СМ Датум: 25.01.2016. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016 Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ Октобар 2015 Садржај: 1. Упутство за електронско

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - по партијама

ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - по партијама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД" ВНД-230/15 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - партијама САДРЖАЈ:

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА На основу Закона о играма на срећу ( Службени гласник РС, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ( Службени гласник РС, број 129/2004) и Одлуке о

Detaljer

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3.

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА Садржај: 1. Правни основ примене; Страна 2. 2. Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. Подношење захтева, изјаве и пратеће документације за стицање

Detaljer

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Бр.1. Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса ( ): Тел.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Бр.1. Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса ( ): Тел. Понуда бр. од за јавну набавку "општа медицинска средства и потрошни материјал за медицинске апарате,уређаје за потребе КЦ-а Крагујевац за период од 2 месеци, према спецификацији из тендерске документације"

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања

Detaljer

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е Број: 1-02-3491-410/14-50 Датум: 29.12.2014. Београд На основу чл. 8. став 1. тачка 2), 22, 60, 62. ст. 1-4. и 63. став 1. тач. 1) - 5) Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10,

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса:

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Теразије 35/II 11000 BEOGRAD Тел./Факс. (011) 3232985; 3231357 Електронска пошта: oss@ossrb.org Интернет адреса: www.ossrb.org ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Detaljer

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања Србије Београд 2015. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА

У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА ВЕРЗИЈА 1.2 Јул 2013. године 1 1. ПОДАЦИ КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА*

ПРАВИЛНИК О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА* На основу члана 56. ст. 2. и 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12 - УС и 119/12), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање,

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године -

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године - ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - Други квартал 2017. године - У прегледу су приказани подаци за други квартал 2017. године са упоредним подацима из претходних квартала. Приказани

Detaljer

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиго водства

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 3. Колико бајтова садржи 1 килобајт? а) 100 б) 1000 в) 1024 4. Хардвер рачунара

Detaljer

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Издавач Топлички

Detaljer

EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 2017.

EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 2017. EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 017. 1. Мосн справљач пркључен је на круту мрежу x80v, 50Hz преко трансформатора у спрез Y, као на слц 1. Отпорност оптерећења знос док је ндуктвност пргушнце довољно велка

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

Колоквијум траје 150 минута. Дозвољено је поседовање само једне свеске за рад и концепт. Прецртати оно што није за преглед.

Колоквијум траје 150 минута. Дозвољено је поседовање само једне свеске за рад и концепт. Прецртати оно што није за преглед. Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за енергетске претвараче и погоне ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ (ЕЕНТ) Колоквијум новембар 7. Трофазни уљни дистрибутивни трансформатор има следеће

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 2181-668 На основу члана 12. Закона о метрологији ( Службени лист СЦГ,

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Криптологија 1 08. Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Шифарски системи: подела Основна подела шифарских система: Шифарски системи са симетричним кључем: користе исти кључ за шифровање и дешифровање

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић ГИС у шумарству Базе података Др Бранислав Драшковић Увод Организовани архив информација назива се база података (data base) Базе података представљају језгро ГИС-а, најчешће најважнији дио система Реализација

Detaljer

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси С Т Р А Т Е Г И Ј У ЗА ПРИМЕНУ КОНВЕНЦИЈЕ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, УЧЕШЋУ

Detaljer

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 аутентично тумачење) и члана 80. Статута Универзитета у Београду ( Гласник

Detaljer

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ Ивана Радивојевић Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спашавања живота

Detaljer

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2010/2011. година УПУТСТВО ЗА РАД НА ТЕСТУ Тест који треба да решиш има 20 задатака. За

Detaljer

ПРОГРАМ РАДА 29. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 31. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже

ПРОГРАМ РАДА 29. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 31. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже 29. САВЕТОВАЊЕ ПРОГРАМ РАДА Златибор 31. мај - 06. јун 2009. ВЕЛИКИ СПОНЗОРИ ПРОГРАМ РАДА 29.САВЕТОВАЊА СПОНЗОРИ СПОНЗОРИ СВЕЧАНОГ

Detaljer

ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА

ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА Импресум ИЗДАВАЧ: Фонд здравственог осигурања Републике Српске Арт Принт Бања Лука ЗА ИЗДАВАЧА: Горан Кљајчин ШТАМПА: Арт Принт Бања Лука

Detaljer

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број: 1051 28. октобар 2008 Година XLIX Излази месечно ДУГ ПУТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Detaljer

Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: 2191/1 Датум: године Б е о г р а д

Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: 2191/1 Датум: године Б е о г р а д Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: 2191/1 Датум: 31.05.2017. године Б е о г р а д На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац врши ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1. Означи и именуј делове јеленског парога: Одговор: 2. Означи и именуј делове парога срндаћа: Одговор: 3. Да ли вук обољева од беснила? (да) (не) Одговор:

Detaljer

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица.

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица. I предавање Основа физике је експеримент. Како у физици тако у техници срећемо различите величине које треба мерити. Измерити неку физичку величину значи показати колико се пута у тој величини садржи прописана

Detaljer

ПРОГРАМ РАДА 30. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 29. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже

ПРОГРАМ РАДА 30. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 29. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже 30. САВЕТОВАЊЕ ПРОГРАМ РАДА Златибор 29. мај - 03. јун 2011. -1 - ВЕЛИКИ СПОНЗОРИ ПРОГРАМ РАДА 30.САВЕТОВАЊА - 2 - СПОНЗОРИ СПОНЗОРИ

Detaljer

КОЛУБАРА ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ

КОЛУБАРА ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број 1050 29. септембар 2008. Година XLIX Излази месечно ВЛАДАН БРОЈ ЈОВИЧИЋ:

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

LIST GRADA BEOGRADA СТРАТЕГИЈУ. Година LV Број септембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA СТРАТЕГИЈУ. Година LV Број септембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LV Број 37 22. септембар 2011. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 21. септембра 2011. године, на основу члана 31. став

Detaljer

К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину

К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Израда конкурса: Овлашћени издавач:

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број 1130 мај 2015. Година LV Излази месечно Годишњица поплаве Стратегија управљања

Detaljer

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега.

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега. НИШТА Иван Вукадиновић Савремена физика дошла је до метафизичких проблема и, видећемо у раду, практично до истог застоја као религија и филозофија. Заправо, област научне космологије је добрано у сфери

Detaljer

Рука у тесту 2015/16. Љиљана Павловић

Рука у тесту 2015/16. Љиљана Павловић Радионица број: 6,7, 8, 9, 10,11,12,13 Наставна тема: Ваздух Циљ и задаци активности: - уверити ученике да је ваздух материјалне природе (исто као чврста и течна тела); - постепено установити да ваздух

Detaljer

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ СЕПАТА КРАЉЕБИНЕ ЈУГОСЛАБИЈЕ ГОДИИА I БНОГРАД 1932 ГОД. БРОЗ 29 XXVI РЕДОВНИ САСТАНАК СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ ДРЖЛН 15 АПРИЛА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ Претседавао: Потпретседппк

Detaljer

Сликовити графикон (Piktochart)

Сликовити графикон (Piktochart) Сликовити графикон (Piktochart) Адреса Кратак опис: Упутство http://piktochart.com/ Овај алат у бесплатној верзији ограничава кориснике на одређени број сиромашнијих образаца у мноштву које имају. Ради

Detaljer

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ГОДИНУ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ГОДИНУ ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПОЛА Топола, Милиливоја Петровића Блазнавца 6 e-mail: jksptopola@yahoo.com jksptopola@mts.rs Web site: www.jksptopola.com ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2017.

Detaljer

Упутство за примену VELTON WG

Упутство за примену VELTON WG Упутство за примену VELTON WG Хербицид у облику вододисперзибилних гранула WG, крем боје САСТАВ ПРЕПАРАТА: Активна материја: - Генерички назив: Metribuzin - Хемијски назив (IUPAC): 4-amino-6-terc-butil-metiltio-1,2,4-triazin-5-(4H)-on

Detaljer

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА. Београд, 23. јул 2012.

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА. Београд, 23. јул 2012. ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА Београд, 23. јул 2012. О ИЗВЕШТАЈУ Расељавање грађана из насеља поред Белвила Заштитник грађана је пратио током свих његових

Detaljer

Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет - решења -

Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет - решења - ФТН - Чачак Кључ пријемнoг испита из ИНФОРМАТИКЕ (ИТ, ТИ) 10. јул 2014. У н иверзитет у Крагу ј е в цу Ф а култет техничких наука Чача к Студијски програми: Информационе технологије; Техника и информатика

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава)

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) Прочитај из Библије 1. и 2. главу књиге Постања или на следећем линку: http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php При томе,

Detaljer

Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет

Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет У н иверзитет у Крагу ј е в цу Ф а култет техничких наука Чача к Студијски програми: Информационе технологије; Техника и информатика Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет 12 11 1 10 X XI

Detaljer

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички,

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички, Образовни стандарди за крај обавезног образовања за српски језик са примерима задатака Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ У

Detaljer

Припреме за транспорт одлагача

Припреме за транспорт одлагача број 1 // новембар 2017. ISSN 2560-5143 Велики послови на Тамнава-Западном пољу Припреме за транспорт одлагача www.eps.rs // Фото: М. Цвијетић Детаљ из Погона за производњу Метала, жиле куцавице овог металског

Detaljer

У Р Е Д Б У О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ. Предмет уређивања

У Р Е Д Б У О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ. Предмет уређивања На основу члана 41. став 1. и члана 42. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 36/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/205, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),

Detaljer