ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - по партијама

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - по партијама"

Transkript

1 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД" ВНД-230/15 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - партијама

2 САДРЖАЈ: I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА...3 II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ...7 III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ...7 IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ...10 V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ.77 ЗЈН...15 VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ...19 VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ OБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ...30 VIII ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ...33 IX МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА /63

3 I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД" Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд Интернет страница: На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12,14/15 и 68/15) ГСП, Кнегиње Љубице 29 објављује ПОЗИВ за дношење нуда за набавку добара у отвореном ступку ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: Боје, лакови и смоле), Бр.партије/ у оквиру партије ШИФРА НАЗИВ ПАРТИЈЕ ПАРТИЈА 1: ЛЕПАК ЗА ВЕТРОБРАНСКО СТАКЛО ред LEPAK, BRZI (30min) ZA VETROB.STAK ml LEPAK, BRZI (1h) ZA VETROB.STAKLO ml LEPAK, ZA STAKLO VETROBRANSKO ml PREMAZ, PRIPREMNI ZA LEPLJENJE VETR ml ПАРТИЈА 2: ЛЕПАК ЗА ПОДОЛИТ ред LEPAK, ZA GUMU I PODOLIT U KANTI 5kg LEPAK, ZA GUMU I PODOLIT U KUTIJI 650gr, 750ml LEPAK, ZA GUMU I PODOLIT kg ПАРТИЈА 3: ЛЕПАК ЗA ПЛАСТИКУ ПОЛИУРЕТАНСКИ ред LEPAK, POLIURETANSKI ZA PLASTIKU ml LEPAK, POLIURETANSKI ZA PLASTIKU ml ПАРТИЈА 4: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРАВКУ ПНЕУМАТИКА ред LEPAK, SPECIAL CEMENT BL 1kg ZA POPRAV.PNEUM PASTA, BEZ CFC ZA POPRAVKU PNEUMATIKA 650gr TALK, PRASAK ZA MONTIRANJE GUMA ПАРТИЈА 5: ЛЕПАК ЗА ЛЕПЉЕЊЕ ПНЕУМАТИКА ред LEPAK, ZA TOPLU VULKANIZAC.PNEUMAT ml LEPAK, ZA UNUTRAS.GUME NA HLADNO gr LEPAK, ZA UNUTRASNJE GUME NA TOPLO 1000gr ПАРТИЈА 6: ЛЕПАК ЗA МЕТАЛ И ПОЛИЕСТЕР ред LEPAK, ZA METAL I POLIESTER 25-70ml LEPAK, ZA METAL I POLIESTER ml ПАРТИЈА 7: ЛЕПАК ЗА СПОЈ МЕТАЛ-ГУМА-СТАКЛО-ПОЛИЕСТЕР ред LEPAK, ZA SPOJ METAL-GUMA TRENUTNI 20-30ml LEPAK, ZA SPOJ GUMA-POLIESTER TRENUTNI 40-70ml LEPAK, ZA STAKLO I POLIESTER 10-40ml LEPAK, ZA STAKLO I METAL DO 250 C ml ПАРТИЈА 8: ЛЕПАК ЗА СПОЈ МЕТАЛ- МЕТАЛ ред. 3/63

4 LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL 40-70ml LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL ml LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL ml LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL ml LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL DO 200 C ml ПАРТИЈА 9: ТЕЧНИ МЕТАЛ ДВОКОМПОНРНТНИ ред METAL, TECNI (Fe) DVOKOMPONENTNI SET 10-50ml METAL, TECNI (Fe) DVOKOMPONENTNI SET gr METAL, TECNI (Fe) ZA REZERV. I CEVI gr METAL, TECNI (Fe) ZA REZERV. I CEVI gr ПАРТИЈА 10: ЛЕПАК ЗA НАВОЈНЕ СПОЈЕВЕ ред LEPAK, ZA NAVOJNE SPOJEVE LEPAK, ZA NAVOJNE SPOJEVE 40-70ml ПАРТИЈА 11: ЛЕПАК ЗA ДРВО, ПВЦ ПЛОЧИЦЕ ред LEPAK, ZA DRVO LEPAK, ZA PODNE PVC PLOCICE ПАРТИЈА 12: ПАСТА ЗА ЛЕМЉЕЊЕ, ПОЛИРАЊЕ ред PASTA, ZA POLIRANJE GRANULACIJA G PRAH, BRUSNI GRANULACIJE 60 ЛЕПКОВИ, МАСТИ, ПАСТЕ ред. партије ПАРТИЈА LEPAK, ZA OPLATU VOZILA ml ПАРТИЈА LEPAK, ZA NAVOJNE SPOJEVE 25gr ПАРТИЈА LEPAK, SUPER DVOKOMP.ZA ZAZORE DO 5mm 10gr ПАРТИЈА LEPAK, DVOKOMP.NA BAZI METAKRILATA 25ml ПАРТИЈА LEPAK, ZA ZAPTIVANJE 50-75ml ПАРТИЈА MAST, Al-GRAFITNA 900 C ZA BRIZG gr ПАРТИЈА MAST, ZA LEZAJ/SEMERINGE VAZD.INST gr ПАРТИЈА PASTA, ZA ZAVRTANJ GLAVE MOTORA ПАРТИЈА POLIESTER, SET ZA REPARACIJU PLASTIKE ПАРТИЈА 22: СПРЕЈ ЗА НАВОЈНЕ СПОЈЕВЕ ред SPREJ,ODVIJAC ZA NAVOJNE SPOJEVE ml SPREJ,ODVIJAC ZA NAVOJNE SPOJEVE ml SPREJ,ODVIJAC ZA NAVOJNE SPOJEVE ml ПАРТИЈА 23: СПРЕЈ ОДМАШЋИВАЧ ЕЛЕКТРОКОНТАКАТА ред SPREJ, ODMASCIVAC ELEKTROKONTAKATA ml SPREJ, ODMASCIVAC ELEKTROKONTAKATA ml SPREJ, ZA OTKR.TERM.PREK.FREEZE ml SPREJ, IZOPROPANOL ZA CISC.KONTAKTA ml ПАРТИЈА 24: СПРЕЈ ЗА ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОКОНТАКАТА ред SPREJ, ZASTITA KONTAKATA OD KOROZ gr SPREJ, ZA ELEKTROSTATICKU ZASTITU-FILM 200 ml SPREJ, ZASTITNI LAK STAMPANE PLOCE ml SREDSTVO, ZASTITE ELEKTROINST. OD VLAGE ПАРТИЈА 25: СРЕДСТВО ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ ред SREDSTVO, ZA OBRADU METALA REZANJEM MINERALNO 4/63

5 SREDSTVO, ZA OBRADU METALA REZANJEM SINTETIC. ПАРТИЈА 26: СРЕДСТВО ЗА МОНТАЖУ ред SREDSTVO, ZA MONTAZU TOCKOVA TRAMVAJA 1000ml SREDSTVO, ZA MONTAZU/DEMONTAZU LEZAJEVA СПРЕЈЕВИ И СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ред. партије ПАРТИЈА SPREJ, ZA PODMAZ.GLACAL.OD-25 DO+180 C 500ml ПАРТИЈА SPREJ, ZA SOBU APAR.ZA CO2 ZAVAR ml ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA ZAPTIVANJE HLADNJAKA RASH.TECN. ПАРТИЈА DETERDZENT, ZA PRANJE DELOVA U BUPI-MAS.PRASK ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA UKLANJANJE KAMENCA U ZATVORENIM SISTEMIMA ПАРТИЈА SPREJ, ANTIKOROZIVNI ZA SMRZAVANJE 200ml ПАРТИЈА SPREJ, POLIURETAN-ZASTITA OD KOROZIJE 200ml ПАРТИЈА SPREJ, ANTIKOROZIVNI UNIVERZALNI 300 ml ПАРТИЈА SPREJ, MULTIFINKCIONALNI ml ПАРТИЈА SREDSTVO, ZASTITNO OD KOROZIJE DELOVA/OPREME ПАРТИЈА SREDSTVO,ZA ODMASCIV.UNUTRAS.TRANSFORMATORA ПАРТИЈА SREDSTVO,ZA PRANJE IODMASCIV.ELEKTROOPREME ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA UKLANJANJE ZVAKACIH GUMA SA PODA 0,5-1 lit ПАРТИЈА SPREJ, ZA UKLANJANJE ZVAKACIH GUMA SA TEKSTILA ПАРТИЈА SPREJ,ZA SKIDANJE GRAFITA ml ERASIT ПАРТИЈА SPREJ,ZA SKIDANJE GRAFITA SPOLJASNJI 500ml ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA ODMASCIVANJE ANTISILIKON ПАРТИЈА SPREJ,ZA SKIDANJE ZAPEKLE ZAPTIVKE ml ПАРТИЈА SPREJ,UNIVERZ.ODMASC.I CISTAC KOCNICA 500ml ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA PRANJE RUKU ZA MEHANICARE 3-5l ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA PRANJE RUKU ZA MEHANICARE gr ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA PRANJE RUKU OD LEPKA ZA STAK. 3-5l ПАРТИЈА ODMASCIVAC, ZA EKSTREMNA ZAMASCENJA ПАРТИЈА ODMASCIVAC, INDUSTRIJSKI BRZOISPARLJIVI ПАРТИЈА GIT, SILIK.ZA MET.OTP.NA HEM.do ml ПАРТИЈА GIT, SILIKON ZA METALNE KRUTE SPOJEVE ml ПАРТИЈА GIT, SILIKON ZA METALNE KRUTE SPOJEVE ml ПАРТИЈА GIT, SILIK.ZA METALNE KRUTE SPOJEVE 250 ml ПАРТИЈА GIT, SILIK.ZA METALNE RAVNE SPOJEVE ml ПАРТИЈА GIT, SILIK.ZA METALNE VIBR. SPOJ ml ПАРТИЈА GIT, SILIKON ZA TEMP. DO 250 C TRAJ.ZAPT. 300ml ПАРТИЈА GIT, SILIKONSKI ZA MASINSKE KRUTE METALNE PRIRUBNICE POLUELASTICAN 300ml ПАРТИЈА TRAKA,ZA IZOL.I ZAPTIV.SAMOTOPIVA 2.5X427 cm ПАРТИЈА 60: ГИТ, СИЛИКОН ОПШТЕ НАМЕНЕ ред GIT, SILIKON OPSTE NAMENE BEZBOJNI-TUBA 310ml GIT, SILIKON OPSTE NAMENE U TUBI CRNI 280ml Право учешћа имају нуђачи која испуњавају обавезне услове за учешће у ступку предвиђене ЗЈН (чл. 75.) и додатне услове (чл. 76.) предвиђене у овом ступку јавне набавке, а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77.став 1. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом. Понуде се могу днети за једну више партија предмета набавке. Понуђач је дужан да нуди све из конкретне партије за коју конкурише. Понуда мора бити припремљена и днета у складу са зивом и Конкурсном документацијом. Критеријум за доделу уговора је најнижа нуђена партијама предмета набавке. 5/63

6 Место исруке: ГСП, Кнегиње Љубице 29, Београд. Заинтересовани нуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоцa Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за дношење нуда, обавештење о изменама допунама конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, јашњењима одговорима на питања нуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Наручилац не сноси одговорност уколико нуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за јавне набавке из претходног става. Додатне информације и јашњења у вези са припремањем нуде нуђачи могу тражити писаним путем најкасније пет дана пре истека рока за дношење нуда тако што ће захтев за додатним информацијама и јашњењем доставити на факса 011/ на адресу Наручиоца: ГСП, Кнегиње Љубице 29, Београд, са назнаком "За набавку ВНД- 230/15", као и електронским путем на са истом назнаком. Додатне информације и јашњења у вези са припремањем нуде нуђачи могу тражити радним даном од недељка до петка у периоду од 07 до 15 часова. Радно време писарнице Наручиоца је од 7-16 часова, од недељка до петка. Наручилац ће заинтересованом лицу за додатним информацијама и јашњењима у вези са припремањем нуде објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти кутији затвореној на начин да се прком отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, несредно путем ште са назнаком: «ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - ПО ПАРТИЈАМА -... (навести партије предмета набавке за које се конкурише) НЕ ОТВАРАТИ до године до 12,00 часова, зив на ВНД-230/15». На леђини навести назив и адресу дносиоца нуде (жељно је навести и контакт телефон адресу). Рок за дношење нуда је године до 11,30 часова у писарници Наручиоца на адресу: ГСП, Кнегиње Љубице 29, Београд. Јавно отварање нуда извршиће се године у 12,00 часова, у просторијама ГСП, Кнегиње Љубице 29, Београд, управна зграда. Представник нуђача који ће присуствовати ступку отварања нуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење. Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно учешће у ступку јавног отварања нуда (увид у нуде, давање примедби на ступак отварања, оверавање пристиглих нуда, тписивање и преузимање Записника завршеном отварању, итд...) мора бити оверено печатом и тписано од стране овлашћеног лица нуђача. Уколико представник нуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у ступку отварања. Уколико отварању нуда присуствује законски заступник нуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико нуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре четка отварања нуда, извршити проверу датка на сајту Агенције за привредне регистре. Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања нуда. Неблаговремене нуде неће бити разматране. Рок важења нуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања нуда. Контакт: Служба за јавне набавке. 6/63

7 II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1. Подаци о Наручиоцу Наручиоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД" Адреса Наручиоца: Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд Интернет страница: Порески индентификациони : SR Матични : Поступак јавне набавке - отворени ступак, сходно члану 32. ЗЈН 3. Предмет јавне набавке: 4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 5. Набавка је обликована партијама. 6. Контакт: Служба за јавне набавке Наручилац намиње да тражење јашњења додатних информација у вези са припремањем нуда, није дозвољено телефонским путем. III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Добра: ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: Боје, лакови и смоле), Бр.партије/ у оквиру партије ШИФРА НАЗИВ ПАРТИЈЕ ПАРТИЈА 1: ЛЕПАК ЗА ВЕТРОБРАНСКО СТАКЛО ред LEPAK, BRZI (30min) ZA VETROB.STAK ml LEPAK, BRZI (1h) ZA VETROB.STAKLO ml LEPAK, ZA STAKLO VETROBRANSKO ml PREMAZ, PRIPREMNI ZA LEPLJENJE VETR ml ПАРТИЈА 2: ЛЕПАК ЗА ПОДОЛИТ ред LEPAK, ZA GUMU I PODOLIT U KANTI 5kg LEPAK, ZA GUMU I PODOLIT U KUTIJI 650gr, 750ml LEPAK, ZA GUMU I PODOLIT kg ПАРТИЈА 3: ЛЕПАК ЗA ПЛАСТИКУ ПОЛИУРЕТАНСКИ ред LEPAK, POLIURETANSKI ZA PLASTIKU ml LEPAK, POLIURETANSKI ZA PLASTIKU ml ПАРТИЈА 4: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРАВКУ ПНЕУМАТИКА ред LEPAK, SPECIAL CEMENT BL 1kg ZA POPRAV.PNEUM PASTA, BEZ CFC ZA POPRAVKU PNEUMATIKA 650gr TALK, PRASAK ZA MONTIRANJE GUMA ПАРТИЈА 5: ЛЕПАК ЗА ЛЕПЉЕЊЕ ПНЕУМАТИКА ред LEPAK, ZA TOPLU VULKANIZAC.PNEUMAT ml LEPAK, ZA UNUTRAS.GUME NA HLADNO gr LEPAK, ZA UNUTRASNJE GUME NA TOPLO 1000gr ПАРТИЈА 6: ЛЕПАК ЗA МЕТАЛ И ПОЛИЕСТЕР ред LEPAK, ZA METAL I POLIESTER 25-70ml LEPAK, ZA METAL I POLIESTER ml ПАРТИЈА 7: ЛЕПАК ЗА СПОЈ МЕТАЛ-ГУМА-СТАКЛО-ПОЛИЕСТЕР 7/63

8 ред LEPAK, ZA SPOJ METAL-GUMA TRENUTNI 20-30ml LEPAK, ZA SPOJ GUMA-POLIESTER TRENUTNI 40-70ml LEPAK, ZA STAKLO I POLIESTER 10-40ml LEPAK, ZA STAKLO I METAL DO 250 C ml ПАРТИЈА 8: ЛЕПАК ЗА СПОЈ МЕТАЛ- МЕТАЛ ред LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL 40-70ml LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL ml LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL ml LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL ml LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL DO 200 C ml ПАРТИЈА 9: ТЕЧНИ МЕТАЛ ДВОКОМПОНРНТНИ ред METAL, TECNI (Fe) DVOKOMPONENTNI SET 10-50ml METAL, TECNI (Fe) DVOKOMPONENTNI SET gr METAL, TECNI (Fe) ZA REZERV. I CEVI gr METAL, TECNI (Fe) ZA REZERV. I CEVI gr ПАРТИЈА 10: ЛЕПАК ЗA НАВОЈНЕ СПОЈЕВЕ ред LEPAK, ZA NAVOJNE SPOJEVE LEPAK, ZA NAVOJNE SPOJEVE 40-70ml ПАРТИЈА 11: ЛЕПАК ЗA ДРВО, ПВЦ ПЛОЧИЦЕ ред LEPAK, ZA DRVO LEPAK, ZA PODNE PVC PLOCICE ПАРТИЈА 12: ПАСТА ЗА ЛЕМЉЕЊЕ, ПОЛИРАЊЕ ред PASTA, ZA POLIRANJE GRANULACIJA G PRAH, BRUSNI GRANULACIJE 60 ЛЕПКОВИ, МАСТИ, ПАСТЕ ред. партије ПАРТИЈА LEPAK, ZA OPLATU VOZILA ml ПАРТИЈА LEPAK, ZA NAVOJNE SPOJEVE 25gr ПАРТИЈА LEPAK, SUPER DVOKOMP.ZA ZAZORE DO 5mm 10gr ПАРТИЈА LEPAK, DVOKOMP.NA BAZI METAKRILATA 25ml ПАРТИЈА LEPAK, ZA ZAPTIVANJE 50-75ml ПАРТИЈА MAST, Al-GRAFITNA 900 C ZA BRIZG gr ПАРТИЈА MAST, ZA LEZAJ/SEMERINGE VAZD.INST gr ПАРТИЈА PASTA, ZA ZAVRTANJ GLAVE MOTORA ПАРТИЈА POLIESTER, SET ZA REPARACIJU PLASTIKE ПАРТИЈА 22: СПРЕЈ ЗА НАВОЈНЕ СПОЈЕВЕ ред SPREJ,ODVIJAC ZA NAVOJNE SPOJEVE ml SPREJ,ODVIJAC ZA NAVOJNE SPOJEVE ml SPREJ,ODVIJAC ZA NAVOJNE SPOJEVE ml ПАРТИЈА 23: СПРЕЈ ОДМАШЋИВАЧ ЕЛЕКТРОКОНТАКАТА ред SPREJ, ODMASCIVAC ELEKTROKONTAKATA ml SPREJ, ODMASCIVAC ELEKTROKONTAKATA ml SPREJ, ZA OTKR.TERM.PREK.FREEZE ml SPREJ, IZOPROPANOL ZA CISC.KONTAKTA ml ПАРТИЈА 24: СПРЕЈ ЗА ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОКОНТАКАТА ред SPREJ, ZASTITA KONTAKATA OD KOROZ gr 8/63

9 SPREJ, ZA ELEKTROSTATICKU ZASTITU-FILM 200 ml SPREJ, ZASTITNI LAK STAMPANE PLOCE ml SREDSTVO, ZASTITE ELEKTROINST. OD VLAGE ПАРТИЈА 25: СРЕДСТВО ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ ред SREDSTVO, ZA OBRADU METALA REZANJEM MINERALNO SREDSTVO, ZA OBRADU METALA REZANJEM SINTETIC. ПАРТИЈА 26: СРЕДСТВО ЗА МОНТАЖУ ред SREDSTVO, ZA MONTAZU TOCKOVA TRAMVAJA 1000ml SREDSTVO, ZA MONTAZU/DEMONTAZU LEZAJEVA СПРЕЈЕВИ И СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ред. партије ПАРТИЈА SPREJ, ZA PODMAZ.GLACAL.OD-25 DO+180 C 500ml ПАРТИЈА SPREJ, ZA SOBU APAR.ZA CO2 ZAVAR ml ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA ZAPTIVANJE HLADNJAKA RASH.TECN. ПАРТИЈА DETERDZENT, ZA PRANJE DELOVA U BUPI-MAS.PRASK ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA UKLANJANJE KAMENCA U ZATVORENIM SISTEMIMA ПАРТИЈА SPREJ, ANTIKOROZIVNI ZA SMRZAVANJE 200ml ПАРТИЈА SPREJ, POLIURETAN-ZASTITA OD KOROZIJE 200ml ПАРТИЈА SPREJ, ANTIKOROZIVNI UNIVERZALNI 300 ml ПАРТИЈА SPREJ, MULTIFINKCIONALNI ml ПАРТИЈА SREDSTVO, ZASTITNO OD KOROZIJE DELOVA/OPREME ПАРТИЈА SREDSTVO,ZA ODMASCIV.UNUTRAS.TRANSFORMATORA ПАРТИЈА SREDSTVO,ZA PRANJE IODMASCIV.ELEKTROOPREME ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA UKLANJANJE ZVAKACIH GUMA SA PODA 0,5-1 lit ПАРТИЈА SPREJ, ZA UKLANJANJE ZVAKACIH GUMA SA TEKSTILA ПАРТИЈА SPREJ,ZA SKIDANJE GRAFITA ml ERASIT ПАРТИЈА SPREJ,ZA SKIDANJE GRAFITA SPOLJASNJI 500ml ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA ODMASCIVANJE ANTISILIKON ПАРТИЈА SPREJ,ZA SKIDANJE ZAPEKLE ZAPTIVKE ml ПАРТИЈА SPREJ,UNIVERZ.ODMASC.I CISTAC KOCNICA 500ml ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA PRANJE RUKU ZA MEHANICARE 3-5l ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA PRANJE RUKU ZA MEHANICARE gr ПАРТИЈА SREDSTVO, ZA PRANJE RUKU OD LEPKA ZA STAK. 3-5l ПАРТИЈА ODMASCIVAC, ZA EKSTREMNA ZAMASCENJA ПАРТИЈА ODMASCIVAC, INDUSTRIJSKI BRZOISPARLJIVI ПАРТИЈА GIT, SILIK.ZA MET.OTP.NA HEM.do ml ПАРТИЈА GIT, SILIKON ZA METALNE KRUTE SPOJEVE ml ПАРТИЈА GIT, SILIKON ZA METALNE KRUTE SPOJEVE ml ПАРТИЈА GIT, SILIK.ZA METALNE KRUTE SPOJEVE 250 ml ПАРТИЈА GIT, SILIK.ZA METALNE RAVNE SPOJEVE ml ПАРТИЈА GIT, SILIK.ZA METALNE VIBR. SPOJ ml ПАРТИЈА GIT, SILIKON ZA TEMP. DO 250 C TRAJ.ZAPT. 300ml ПАРТИЈА GIT, SILIKONSKI ZA MASINSKE KRUTE METALNE PRIRUBNICE POLUELASTICAN 300ml ПАРТИЈА TRAKA,ZA IZOL.I ZAPTIV.SAMOTOPIVA 2.5X427 cm ПАРТИЈА 60: ГИТ, СИЛИКОН ОПШТЕ НАМЕНЕ ред GIT, SILIKON OPSTE NAMENE BEZBOJNI-TUBA 310ml GIT, SILIKON OPSTE NAMENE U TUBI CRNI 280ml 9/63

10 IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (техничка спецификација) ПАРТИЈА 1: ЛЕПАК ЗА ВЕТРОБРАНСКО СТАКЛО ред LEPAK, BRZI (30min) ZA VETROB.STAK ml 8599 TEROSTAT kom LEPAK, BRZI (1h) ZA VETROB.STAKLO ml 8597HMLC TEROST kom LEPAK, ZA STAKLO VETROBRANSKO ml 8597 TEROSTAT kom PREMAZ, PRIPREMNI ZA LEPLJENJE VETR ml 8517H TEROSTAT kom 130 ПАРТИЈА 2: ЛЕПАК ЗА ПОДОЛИТ ред LEPAK, ZA GUMU I PODOLIT U KANTI 5kg TIGROKOL P-5 (TIGAR) kg LEPAK, ZA GUMU I PODOLIT U KUTIJI 650gr, 750ml TIGROKOL P-5 (TIGAR) kom LEPAK, ZA GUMU I PODOLIT kg TIGROKOL NL/1 (TIGAR) kg 400 ПАРТИЈА 3: ЛЕПАК ЗA ПЛАСТИКУ ПОЛИУРЕТАНСКИ ред LEPAK, POLIURETANSKI ZA PLASTIKU ml HENKEL kom LEPAK, POLIURETANSKI ZA PLASTIKU ml HENKEL kom 40 ПАРТИЈА 4: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРАВКУ ПНЕУМАТИКА ред LEPAK, SPECIAL CEMENT BL 1kg ZA POPRAV.PNEUM REMA kom PASTA, BEZ CFC ZA POPRAVKU PNEUMATIKA 650gr REMA kom TALK, PRASAK ZA MONTIRANJE GUMA REMA kg 6 ПАРТИЈА 5: ЛЕПАК ЗА ЛЕПЉЕЊЕ ПНЕУМАТИКА ред LEPAK, ZA TOPLU VULKANIZAC.PNEUMAT ml XTRASEAL kom LEPAK, ZA UNUTRAS.GUME NA HLADNO gr TIP-TOP kom LEPAK, ZA UNUTRASNJE GUME NA TOPLO 1000gr kom 3 ПАРТИЈА 6: ЛЕПАК ЗA МЕТАЛ И ПОЛИЕСТЕР ред LEPAK, ZA METAL I POLIESTER 25-70ml 3421 LOCTITE kom LEPAK, ZA METAL I POLIESTER ml 5920 LOCTITE kom 10 ПАРТИЈА 7: ЛЕПАК ЗА СПОЈ МЕТАЛ-ГУМА-СТАКЛО-ПОЛИЕСТЕР ред LEPAK, ZA SPOJ METAL-GUMA TRENUTNI 20-30ml 480 LOCTITE kom LEPAK, ZA SPOJ GUMA-POLIESTER TRENUTNI 40-70ml 406 LOCTITE kom LEPAK, ZA STAKLO I POLIESTER 10-40ml LOCTITE kom LEPAK, ZA STAKLO I METAL DO 250 C ml 5368 LOCTITE kom 10 ПАРТИЈА 8: ЛЕПАК ЗА СПОЈ МЕТАЛ- МЕТАЛ ред LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL 40-70ml LOCTITE kom 5 10/63

11 LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL ml LOCTITE kom LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL ml 9220 TEROSTAT kom LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL ml 648 LOCTITE kom LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL DO 200 C ml 620 LOCTITE kom 10 ПАРТИЈА 9: ТЕЧНИ МЕТАЛ ДВОКОМПОНЕНТНИ ред METAL, TECNI (Fe) DVOKOMPONENTNI SET 10-50ml 3450 LOCTITE set METAL, TECNI (Fe) DVOKOMPONENTNI SET gr 3471 LOCTITE set METAL, TECNI (Fe) ZA REZERV. I CEVI gr LOCTITE kom METAL, TECNI (Fe) ZA REZERV. I CEVI gr LOCTITE kom 20 ПАРТИЈА 10: ЛЕПАК ЗA НАВОЈНЕ СПОЈЕВЕ ред LEPAK, ZA NAVOJNE SPOJEVE 243 LOCTITE kom LEPAK, ZA NAVOJNE SPOJEVE 40-70ml 2701 LOCTITE kom 10 ПАРТИЈА 11: ЛЕПАК ЗA ДРВО, ПВЦ ПЛОЧИЦЕ ред LEPAK, ZA DRVO kg LEPAK, ZA PODNE PVC PLOCICE kg 1000 ПАРТИЈА 12: ПАСТА ЗА ЛЕМЉЕЊЕ, ПОЛИРАЊЕ ред PASTA, ZA POLIRANJE GRANULACIJA G3 kg PRAH, BRUSNI GRANULACIJE 60 kg 1 ЛЕПКОВИ, МАСТИ, ПАСТЕ ред. НАЗИВ ПАРТИЈЕ партије LEPAK, ZA OPLATU VOZILA ml 9360 TEROSTAT kom LEPAK, ZA NAVOJNE SPOJEVE 25gr kom LEPAK, SUPER DVOKOMP.ZA ZAZORE DO 5mm 10gr 3090 LOCTITE kom LEPAK, DVOKOMP.NA BAZI METAKRILATA 25ml MA300 PLEXSUS 2021 ARALDITE kom 5 G3295 SSCIGRIP LEPAK, ZA ZAPTIVANJE 50-75ml 5970 LOCTITE kom 10 (MAN) MAST, Al-GRAFITNA 900 C ZA BRIZG gr 8150 LOCTITE kom MAST, ZA LEZAJ/SEMERINGE VAZD.INST gr (WABCO) kom PASTA, ZA ZAVRTANJ GLAVE MOTORA (MAN) kom POLIESTER, SET ZA REPARACIJU PLASTIKE HEMPRO COLOR set 24 ПАРТИЈА 22: СПРЕЈ ЗА НАВОЈНЕ СПОЈЕВЕ ред SPREJ,ODVIJAC ZA NAVOJNE SPOJEVE ml WD-40 kom SPREJ,ODVIJAC ZA NAVOJNE SPOJEVE ml kom SPREJ,ODVIJAC ZA NAVOJNE SPOJEVE ml kom 96 ПАРТИЈА 23: СПРЕЈ ОДМАШЋИВАЧ ЕЛЕКТРОКОНТАКАТА ред SPREJ, ODMASCIVAC ELEKTROKONTAKATA ml kom SPREJ, ODMASCIVAC ELEKTROKONTAKATA ml PRF 550/520 kom SPREJ, ZA OTKR.TERM.PREK.FREEZE ml kom 5 11/63

12 SPREJ, IZOPROPANOL ZA CISC.KONTAKTA ml KDL/E/2S kom 30 ПАРТИЈА 24: СПРЕЈ ЗА ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОКОНТАКАТА ред SPREJ, ZASTITA KONTAKATA OD KOROZ gr ZN62 MIKROPRINC kom SPREJ, ZA ELEKTROSTATICKU ZASTITU-FILM 200 ml kom SPREJ, ZASTITNI LAK STAMPANE PLOCE ml PLASTIK 70 kom SREDSTVO, ZASTITE ELEKTROINST. OD VLAGE 2-26 GEACHEM lit 12 ПАРТИЈА 25: СРЕДСТВО ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ ред. / SREDSTVO, ZA OBRADU METALA REZANJEM SRPS B.H lit 100 MINERALNO FESOL 09 FAM SREDSTVO, ZA OBRADU METALA REZANJEM SINTETIC. ПАРТИЈА 26: СРЕДСТВО ЗА МОНТАЖУ ред SREDSTVO, ZA MONTAZU TOCKOVA TRAMVAJA 1000ml ред. партије SRPS B.H3.536 SINT 100 FAM lit /63 LH MF300/SKF kom SREDSTVO, ZA MONTAZU/DEMONTAZU LEZAJEVA LHDF 900 SKF lit 1 СПРЕЈЕВИ И СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ SPREJ, ZA PODMAZ.GLACAL.OD-25 DO+180 C 500ml kom SPREJ, ZA SOBU APAR.ZA CO2 ZAVAR ml kom SREDSTVO, ZA ZAPTIVANJE HLADNJAKA RASH.TECN. kom DETERDZENT, ZA PRANJE DELOVA U BUPI- MAS.PRASK P3-SAXIN HENKEL kg SREDSTVO, ZA UKLANJANJE KAMENCA U E-90 SUPER ZATVORENIM SISTEMIMA GEACHEM lit SPREJ, ANTIKOROZIVNI ZA SMRZAVANJE 200ml kom SPREJ, POLIURETAN-ZASTITA OD KOROZIJE 200ml LOCTITE kom SPREJ, ANTIKOROZIVNI UNIVERZALNI 300 ml kom SPREJ, MULTIFINKCIONALNI ml WD-40 kom SREDSTVO, ZASTITNO OD KOROZIJE DELOVA/OPREME FAMCORTIL 236 kg FAST DRY SREDSTVO,ZA DEGREASER ODMASCIV.UNUTRAS.TRANSFORMATORA GEACHEM lit SREDSTVO,ZA PRANJE IODMASCIV.ELEKTROOPREME ELEKTRO 2000 GEACHEM lit SREDSTVO, ZA UKLANJANJE ZVAKACIH GUMA SA GERUCHEX PODA 0,5-1 lit GEACHEM lit SPREJ, ZA UKLANJANJE ZVAKACIH GUMA SA TEKSTILA kom SPREJ,ZA SKIDANJE GRAFITA ml ERASIT PREMIERE kom SPREJ,ZA SKIDANJE GRAFITA SPOLJASNJI 500ml kom SREDSTVO, ZA ODMASCIVANJE ANTISILIKON lit SPREJ,ZA SKIDANJE ZAPEKLE ZAPTIVKE ml 7200 LOCTITE kom SPREJ,UNIVERZ.ODMASC.I CISTAC KOCNICA 500ml ARECA kom 9 СРЕДСТВА ЗА ПРАЊЕ РУКУ, ВЕТРОБРАНА, ред. НАЗИВ ПАРТИЈЕ пaртије SREDSTVO, ZA PRANJE RUKU ZA MEHANICARE 3-5l HENKEL lit SREDSTVO, ZA PRANJE RUKU ZA MEHANICARE HENKEL 500 gr kom SREDSTVO, ZA PRANJE RUKU OD LEPKA ZA STAK. 3-5l HENKEL lit 40

13 ODMASCIVAC, ZA EKSTREMNA ZAMASCENJA CRC LECTRA CLEAN II GEACHEM lit ODMASCIVAC, INDUSTRIJSKI BRZOISPARLJIVI CRC FAST DRY DEGREASER lit 160 GEACHEM ПАРТИЈА : ГИТОВИ ред. НАЗИВ ПАРТИЈЕ партије GIT, SILIK.ZA MET.OTP.NA HEM.do ml LOCTITE kom GIT, SILIKON ZA METALNE KRUTE SPOJEVE ml 574 LOCTITE kom GIT, SILIKON ZA METALNE KRUTE SPOJEVE ml 510 LOCTITE kom GIT, SILIK.ZA METALNE KRUTE SPOJEVE 250 ml 574 LOCTITE kom GIT, SILIK.ZA METALNE RAVNE SPOJEVE ml 598 LOCTITE kom GIT, SILIK.ZA METALNE VIBR. SPOJ ml 5910 LOCTITE kom GIT, SILIKON ZA TEMP. DO 250 C TRAJ.ZAPT. 300ml kom GIT, SILIKONSKI ZA MASINSKE KRUTE METALNE PRIRUBNICE POLUELASTICAN 300ml 518 LOCTITE kom TRAKA,ZA IZOL.I ZAPTIV.SAMOTOPIVA 2.5X427 cm 5075 LOCTITE kom 60 ПАРТИЈА 60: ГИТ, СИЛИКОН ОПШТЕ НАМЕНЕ ред. НАЗИВ ПАРТИЈЕ GIT, SILIKON OPSTE NAMENE BEZBOJNI-TUBA 310ml kom GIT, SILIKON OPSTE NAMENE U TUBI CRNI 280ml kom 200 Минимални рок трајања за све партије који је Наручилац спреман да прихвати је 12 месеци рачунајући од дана исруке предметних добара. Најдужи рок исруке за све партије који Наручилац може да прихвати је 20 дана од дана пријема писаног зива наручиоца Понуђач мора да нуди све у оквиру једне партије. Све зиције у оквиру партијe 1 морају бити од истог. ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ: каталог/извод из каталога/технички лист, из кога се виде карактеристике производа са означеним добрима који се нуде. У нуди морају бити наведене ознаке добара из приложеног каталога важећи сертификат/уверење да произвођач нуђених добара испуњава услове према у SRPS ISO 9001 односно ISO 9001 за случај иностраног нуђених добара ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ На амбалажи мора да се налази датум производње. Понуђач је дужан да нуди амбалажу у расну јединице мере коју је дао Наручилац. Исрука добара мора бити искључиво у паковањима траженим у табели. Понуду доставити kg/gr/ ml /lit/set/kom... Изабрани нуђач мора при свакој исруци да достави Безбедносни лист (SDS) за која су предмет набавке на српском језику за партије: 1-58 и 60 предмета набавке. Биће изабран онај нуђач који има најнижу цену јединици мере. 13/63

14 НАПОМЕНЕ Реализација набавке ће се вршити на основу руџбеница наручиоца (тромесечне спецификације и хитне руџбине) којима ће бити исказане стварне требе Наручиоца. Трошкове (палете, кутије, сандуци и сл.) и превоза сноси Продавац. Изабрани нуђач је обавезан да у било ком тренутку исруке, на захтев Наручиоца, Наручиоцу достави доказ о реклу исручених добара. У циљу провере рекла исручених добара увозног рекла Наручилац задржава право да од изабраног нуђача захтева да Наручиоцу достави Пакинг листу и Царинску исправу. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА И ДОБРА КОЈЕ ИСПОРУЧУЈЕ Изабрани нуђач је обавезан да исручи нова, а не коришћена ремонтована и да за требе Пријемне контроле у ГСП дефинише начин на који се то доказује односно проверава. Уколико се контролом квалитета у току експлоатације утврди одступање од датог рока трајања, односно декларисаног квалитета, Изабрани нуђач је обавезан да без надокнаде отклони све недостатке, као и да Купцу надокнади евентуално причињену штету. Исручена морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са образложеном ознаком. Произвођачка декларација мора да садржи: производа, Тип производа,,, Земља рекла, Серијски (уколико стоји), Датум производње - година, месец, недеља... (уколико стоји). Рок трајања Изабрани нуђач је обавезан да се на захтев Наручиоца изјасни о томе како произвођач нуђене добара испитивањем тврђује квалитет својих производа, да ли су и ако јесу, како и када испитивани статистички репрезентативни узорци производа који су предмет уговора. У случају требе Наручилац има право да спроведе контролу квалитета, односно контролу саобразности исручених добара са декларацијом код за то компетентне организације (акредитоване лабораторије и сл.), а која је ссобна да то учини применом верификоване документоване методе. Изабрани нуђач мора при свакој исруци да достави Безбедносни лист (SDS) за која су предмет набавке на српском језику за партије: 1-58 и 60 предмета набавке. 14/63

15 V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ. 77. ЗЈН ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 75. ЗЈН) ШТО СЕ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА ИЗ ЧЛ. 77. ЗЈН, И ТО: ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КАО ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ: 1. Да je нуђач/дизвођач/учесник заједничке нуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из г регистра, односно из регистра надлежног Привредног суда. Намена: нуђач није дужан да достави Извод из АПР-а, који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа - АПР-а) 2. Да нуђач/дизвођач/учесник заједничке нуде као ни његов законски заступник ако је правно лице нуђач/дизвођач/учесник заједничке нуде, односно предузетник ако је предузетник нуђач/дизвођач/учесник заједничке нуде, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне срединe, кривично дело примања давања мита, кривично дело преваре, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из казнене евиденције односно уверења надлежног суда и надлежне лицијске управе Министарства унутрашњих слова да то правно лице и његов законски заступник, односно предузетник- ако је предузетник нуђач, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне срединe, кривично дело примања давања мита, кривично дело преваре. Ако је у АПР-у регистровано више законских заступника, требно је ову тврду доставити за сваког заступника јединачно. НАПОМЕНА: За ову тачку правна лица достављају: - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је дручју седиште домаћег правног лица, односно представништва огранка страног правног лица (тврда мора обухватати и кривична дела која су у надлежности Вишег суда) - Уколико тврда Основног суда не обухвата и кривична дела из надлежности Вишег суда, Понуђач је обавезан да уз тврду Основног суда, достави и тврду Вишег суда) - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду (видети сајт Вишег суда у Београду за казнену евиденцију за правна лица) - Уверење из казнене евиденције лицијске управе МУП-а за законског заступника (за све законске заступнике који су уписани у АПР-у). Захтев за издавање се дноси према месту рођења према месту пребивалишта законског заступника. За ову тачку предузетник доставља: - Уверење из казнене евиденције лицијске управе МУП-а. Захтев за издавање се дноси према месту рођења према месту пребивалишта нуђача. 3. Да је нуђач/дизвођач/учесник заједничке нуде измирио доспеле резе и доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије стране државе када има седиште на њеној територији, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ уверења надлежне Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измир доспеле резе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да су измир обавезе основу изворних локалних јавних прихода тврде надлежног реског органа да се нуђач/дизвођач/учесник заједничке нуде налази у ступку приватизације. 15/63

16 (ПОТВРДА НАДЛЕЖНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СЕ МОРА ДОСТАВИТИ ЗА СВЕ ОГРАНКЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА) НАПОМЕНА ЗА ДОКАЗЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Доказ за тачке 2. и 3. не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана отварања нуда тј. од године, у супротном ће нуда бити одбијена као неприхватљива. У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН (Сл.Гласник 124/12, 14/15 и 68/15), нуђач који је уписан у регистар нуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да прком дношења нуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у нуди не мора да доставља доказе из члана 75. став 1. тачке 1)-3) ЗЈН. Ради евиденције пристигле документације прком отварања нуда, нуђачи могу доставити у нуди копију Решења о упису нуђача у регистар да у нуди наведу датак да су изврш упис у Регистар нуђача. Наручилац ће прком стручне оцене нуда извршити проверу Регистра нуђача на сајту Агенције за привредне регистре. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КАО ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ: 1. Да нуђач/дизвођач/учесник заједничке нуде није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне срединe, кривично дело примања давања мита, кривично дело преваре, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из казнене евиденције односно уверења надлежне лицијске управе Министарства унутрашњих слова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне срединe, кривично дело примања давања мита, кривично дело преваре. НАПОМЕНА: За ову тачку физичко лице доставља: - Уверење из казнене евиденције лицијске управе МУП-а. Захтев за издавање се дноси према месту рођења према месту пребивалишта нуђача. 2. Да је нуђач/дизвођач/учесник заједничке нуде измирио доспеле резе и доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије стране државе када има седиште на њеној територији, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ уверења надлежне Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измир доспеле резе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да су измир обавезе основу изворних локалних јавних прихода. НАПОМЕНА ЗА ДОКАЗЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Доказ за тачке 1. и 2. не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана отварања нуда тј. од године, у супротном ће нуда бити одбијена као неприхватљива. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 76. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 1. ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ: да је у периоду следње три обрачунске године, нуђач остварио словни приход у износу који није мањи од износа укупне вредности нуде (збир укупних вредности свих нуђених партија). Наручилац ће извршити проверу датака у АПР-у - Регистар финансијских извештаја и датака о бонитету правних лица и предузетника. Намена: уколико се из датака Регистра финансијских извештаја и датака о бонитету правних лица и предузетника, не може утврдити словни приход за период следње три обрачунске године, наручилац задржава право да од нуђача захтева достављање биланса успеха, овереног и тписаног од стране овлашћеног лица нуђача, из кога ће се на несумљив начин утврдити словни приход. 16/63

17 2. ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ: каталог/извод из каталога/технички лист, из кога се виде карактеристике производа са означеним добрима који се нуде. У нуди морају бити наведене ознаке добара из приложеног каталога. Уколико нуђач уз нуду не достави тражени доказ како је наведено у претходном ставу, нуда ће бити одбијена као неприхватљива, за партије за које нуђач конкурише а није доставио тражени доказ. Важећи сертификат/уверење да произвођач нуђених добара испуњава услове према у SRPS ISO 9001 односно ISO 9001 за случај иностраног нуђених добара Уколико нуђач уз нуду не достави сертификат/уверење да произвођач нуђених добара испуњава услове према SRPS ISO 9001, односно ISO 9001 за случај иностраног нуђених добара (за све произвођаче чија нуђач нуди) достављени сертификат/уверење није важећи нуда ће бити одбијена као неприхватљива за партије за које нуђач конкурише а није доставио тражени доказ. 3. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ Понуђач доставља бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем (образац 6) да Наручилац може меницу пунити на износ од 5% од укупне вредности нуде (од укупне вредности свих нуђених партија). Уз меницу и менично овлашћење, нуђач је дужан да достави уз нуду и картон денованих тписа овлашћених лица и доказ да је меница регистрована код Народне Банке Србије (извод из регистра меница НБС). Наручилац задржава право да изврши проверу код Народне Банке Србије да ли је меница наведеног серијског а регистрована. Меница и менично писмо-овлашћење морају бити тписани од стране лица које је наведено у картону денованих тписа и морају бити оверени печатом нуђача. У конкурсној документацији је дат образац меничног овлашћење. Уколико нуђач не достави меницу, картон денованих тписа, менично овлашћење не достави доказ да је меница регистрована код Народне Банке Србије (извод из регистра меница НБС), а провером на сајту НБС-а Наручилац утврди да меница достављеног серијског а није регистрована, нуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може да реализује достављену меницу за озбиљност нуде уколико нуђач: - вуче своју нуду сле отварања нуде, - одбије да закључи уговор након што нуда нуђача буде изабрана - не достави тписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на тписивање, осим у случају околности из тач из Упутства нуђачима како да сачине нуду, - не достави средство обезбеђења за добро извршење сла на начин како је предвиђено моделом уговора. Меница за озбиљност нуде ће бити враћена нуђачу, након закључења уговора, даном достављања банкарске гаранције менице за добро извршење сла. У случају да нуђач не пуни серијски менице у обрасцу меничног писма - овлашћења за озбиљност нуде, нуда неће бити одбијена као неприхватљива али наручилац задржава право да у случају да дође до наплате менице, на овлашћењу пуни серијски исте. Понуђач може уместо менице доставити банкарску гаранцију, безусловну, наплативу на први зив и без приговора, на износ од 5% укупне вредности нуде, као средство за озбиљност нуде. Банкарска гаранција може бити уновчена уколико нуђач: - вуче своју нуду сле отварања нуде, - одбије да закључи уговор након што нуда нуђача буде изабрана - не достави тписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на тписивање, осим у случају околности из тач из Упутства нуђачима како да сачине нуду, - не достави средство обезбеђења за добро извршење сла на начин како је предвиђено моделом уговора Банкарска гаранција за озбиљност нуде ће бити враћена нуђачу, након закључења уговора, даном достављања банкарске гаранције за добро извршење сла. 17/63

18 Уколико нуђач не достави тражено средство обезбеђења, нуда ће бити одбијена као неприхватљива. НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (обавезним и додатним): Докази о испуњености обавезних и додатних услова морају бити достављени уз нуду. Уколико нуђач не достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова прком дношења нуде на начин предвиђен тачком VII. Конкурсне документације, нуда ће бити одбијена као неприхватљива, осим у случајевима када је нуђач регистрован у регистру нуђача када исти уместо доказа наведе интернет страницу на којој су наведени даци јавно доступни. У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН (Сл.Гласник 124/12, 14/15 и 68/15), нуђач који је уписан у регистар нуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да прком дношења нуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у нуди не мора да доставља доказе из члана 77. став 1. тачке 1)-3) ЗЈН којим доказује испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1)-3) ЗЈН. Ради евиденције пристигле документације прком отварања нуда, нуђачи могу доставити у нуди копију Решења о упису нуђача у регистар да у нуди наведу датак да су изврш упис у Регистар нуђача. Наручилац ће прком стручне оцене нуда извршити проверу Регистра нуђача на сајту Агенције за привредне регистре. Наручилац неће одбити нуду која не садржи доказ одређен конкурсном документацијом ако нуђач наведе интернет страницу на којој су тражени даци јавно доступни. Ако нуђач није могао да прибави тражена документа у року за дношење нуда, због тога што она у тренутку дношења нуда нису могла бити издата прописима државе у којој нуђач има седиште и уколико уз нуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити нуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. Ако нуђач има седиште у другој држави, наручилац задржава право да провери да ли су документи којима се доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако се у држави у којој нуђач има седиште не издају горе наведени докази (докази из чл. 77 ЗЈН), нуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату д кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским управним органом, јавним бележником другим надлежним органом те државе. Докази о испуњености обавезних и додатних услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од нуђача, чија је нуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као највољнија, да достави на увид оригинале оверену копију свих јединих доказа, у року који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писаног зива Наручиоца да достави на увид оригинал оверене фотокопије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН. Уколико Понуђач чија је нуда оцењена као највољнија у остављеном року не достави на увид оригинал оверене фотокопије доказа, Наручилац ће Одлуком, а сходно члану 79. став 3. ЗЈН, такву нуду одбити као неприхватљиву. 18/63

19 VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. Право учешћа у ступку јавне набавке и начин достављања доказа 1.1. Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове за учешће у ступку предвиђене ЗЈН (чл. 75. и 76.), а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом Докази о испуњености услова из чл. 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од нуђача чија је нуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као највољнија, да достави на увид оверену копију свих јединих доказа, у року који не може бити дужи од пет дана од дана пријема писаног зива наручиоца да достави на увид оригинал оверене фотокопије доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН Уколико нуђач чија је нуда оцењена као највољнија не достави на увид оригинал оверене фотокопије доказа, Наручилац ће одбити нуду као неприхватљиву, сходно чл. 79. ст. 3. ЗЈН Наручилац неће одбити нуду као неприхватљиву зато што не садржи доказ одређен ЗЈН конкурсном документацијом, уколико нуђач наведе у својој нуди интернет страницу на којој су тражени даци јавно доступни У складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС 124/12,14/15 и 68/15), нуђач који је уписан у регистар нуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да прком дношења нуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у нуди не мора да доставља доказе из члана 75. став 1. тачке 1)-3) Закона о јавним набавкама. Ради евиденције пристигле документације прком отварања нуда, нуђачи могу доставити у нуди копију Решења о упису нуђача у регистар да у нуди наведу датак да су изврш упис у Регистар нуђача. Наручилац ће прком стручне оцене нуда извршити проверу Регистра нуђача на сајту Агенције за привредне регистре Ако нуђач има седиште у страној држави, наручилац може да провери да ли су документи којима нуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе Ако нуђач није могао да прибави тражена документа у року за дношење нуда, због тога што она до тренутка дношења нуда нису могла бити издата прописима државе у којој нуђач има седиште и уколико уз нуду приложи одговарјући доказ за то, наручилац ће дозволити нуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року 1.8. Ако се у држави у којој нуђач има седиште не издају докази из чл. 77. ЗЈН нуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату д кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским управним органом, јавним бележником другим надлежним органом те државе Уколико нуђач намерава да извршење набавке делимично вери дизвођачу (у обрасцу 1. Образаца нуде - нуђач мора навести прот укупне вредности набавке који ће верити дизвођачу који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити преко дизвођача Понуђач у тпуности одговара Наручиоцу извршење обавеза из ступка јавне набавке, без обзира на дизвођача и исти је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући присуп код дизвођача ради утврђивања испуњености услова Подизвођач мора испуњавати услове из члана 75. ЗЈН (тачке 1 до 3). 19/63

20 1.12. Понуђач у нуди, за Подизвођача доставља доказе из члана 77. став 1. ЗЈН (тачке 1 до 3) као и из тачке 5. истог, за део набавке који ће извршити преко дизвођача Уколико је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке требно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4. ЗЈН, нуђач може доказати испуњеност тог услова преко дизвођача којем је верио извршење тог дела набавке Наручилац може, на захтев дизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела траживања директно дизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог дизвођача. У овом случају, Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако траживање није доспело. Оваква правила ступања, не утичу на одговорност нуђача Добављач не може ангажовати као дизвођача лице које није навео у нуди, у суротном ће Наручилац реализовати средство обезбеђења и раскунути уговор осим ако би раскидом уговора претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан обавестити организацију надлежну за конкуренцију. Изузетак од овог правила стоји у случају кад, уколико је на страни дизвођача након дношења нуде настала трајнија нессобност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за дизвођача, и уколико се добије претходна сагласност Наручиоца Уколико нуду днесе Група нуђача (заједничка нуда) требно је то навести у нуди (у обрасцу 1 Садржаја нуде). Сваки нуђач из Групе нуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. од тачке 1. до тачке 3. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77 ЗЈН, а остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75.став.1. Тачка 4. ЗЈН дужан је да испуни нуђач из групе нуђача којем је верено извршење дела набавке, за који је неопходна испуњеност тог услова Саставни део заједничке нуде је сразум којим се нуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи датке о: 1)датке о члану групе који ће бити носилац сла, односно који ће днети нуду и који ће заступати групу нуђача пред наручиоцем и 2)опис слова сваког од нуђача из групе нуђача у извршењу уговора Понуђачи који днесу заједничку нуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу Наручилац може да тражи од чланова групе нуђача да у нудама наведу имена и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора Задруга нуду може днети самостално у своје име, а за рачун задругара заједничку нуду у име задругара. Ако задруга дноси нуду у своје име, за обавезе из ступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга дноси нуду у име задругара, за обавезе из ступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари Уколико нуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у овом ступку јавне набавке, нуда ће бити одбијена као неприхватљива. 2. Конкурсна документација измене, допуне и јашњења конкурсне документације 2.1. Уколико наручилац у року предвиђеном за дношење нуда измени допуни конкурсну документацију, Наручилац ће без одлагања измене допуне објавити на Порталу јавних набвки и на својој интернет страници. 20/63

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 35/17 НАБАВКА И ИСПОРУКА ТОНЕРА, КЕРТРИЏА И РИБОНА Београд, Децембар,

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs www.dzpalilula.org.rs Број: 5164 Датум: 16.06.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Јавна

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ-01-4020/1 Jавна набавка добара Лекови који нису обухваћени централном јавном

Detaljer

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ -

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ОПШТА БОЛНИЦА СТУДЕНИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА број 12 3/17 Јануар, 2017. године Страна 1/45 На основу чл.

Detaljer

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку бр

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку бр РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ УЛИЦА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БРОЈ 69. 34000 КРАГУЈЕВАЦ Предмет: Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије ЈАВНА НАБАВКА бр. 12-2015

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ БРОЈ: 34-11/2016 ДАТУМ: 21.04.2016.године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за поступак јавне набавке услуга превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе

Detaljer

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин Број јавне набавке 7/2017 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА канцеларисјског материјала по партијама:

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Број: I/6-187 / 3 Датум: 31.01.2017.године Технички Факултет у Бору Ул. Војске Југославије 12 19210 Бор Tелефон: 030/424-555; Факс: 030/421-078; Сајт: www.tfbor.bg.ac.rs. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТУПАК

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Дел.: 01-171/42-4 НМ Датум: 08.03.2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје НАРУЧИЛАЦ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Београд, Kалемегдан Горњи град 14 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н ТА Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Сегедински пут 9-11 ЈАВНА НАБАВКА Добра Намирнице за кафе кухиње ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017 Јануар

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/14

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА Oригинални резервни делови за табаче снега Kässbohrer ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 79/17 Датум објаве на Порталу:

Detaljer

Конкурсна документација

Конкурсна документација 08/3 број:404-1-45/17-5 19.10.2017. године Конкурсна документација Јавна набавка: Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО Број јавне набавке: 404-1-101/17-43 Страна

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА Број :275 Датум:20.03.2015.год. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБAРА: материјала и опреме за конзервацију,

Detaljer

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број: 404-24-6/2018 Датум: 18.04.2018. године ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈАВНЕ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА Краљице Наталије 31 11000 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТОРИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 2/2014

Detaljer

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 39/2017

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 39/2017 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА

Detaljer

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ Отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН52/2014 Август 2014. године

Detaljer

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд 1 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд Јавна набавка мале вредности потрошног хигијенског материјала ЈНМВ број 6/2015 Јун 2015. године 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ IV Су.бр.22/15-191

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2016. ГОД. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 27/2016 април, 2016. године

Detaljer

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак Општа болница Ваљево Синдјелицева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ-01-6145/4 отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2016 Медицинског потрошног материјала од гуме,

Detaljer

ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нови Сад. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуга

ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нови Сад. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуга Број: 159-7/16 Датум: 0.0.2016. ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Булевар цара Лазара, Нови Сад КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуга УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АГРЕГАТА И УПС У отвореном поступку ЈН 07/16

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА. ЈНМВ, бр.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА. ЈНМВ, бр. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ Број: 3556/5-51-06/2014 Датум: 03.06.2014. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ

Detaljer

Број јавне набавке: 5- I

Број јавне набавке: 5- I ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ Institute of mental health ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД, Палмотићева 37 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр.2 18400 Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 1 САДРЖАЈ У складу са чланом 61. став 4. Закона о јавним

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 26.07.2017. године Рок за подношење понуда: 03.08.2017. године до 11.00

Detaljer

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/14

Detaljer

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ САДРЖАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА БЕОГРАД, КАЛЕМЕГДАН ГОРЊИ ГРАД 14 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 51 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет: Набавка рачунара и рачунарске опреме Број јавне набавке: 6/2016 Врста поступка: Јавна набавка

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Број: 404-20-6/2018 Датум: 17.04.2018. год. ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА Ул. Душана Вишића број: 28 31250 Бајина Башта КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Предмет: извођење хитних

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Број: 404-21-6/2018 Датум: 17.04.2018. год. ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА Ул. Душана Вишића број: 28 31250 Бајина Башта КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Предмет: извођење радова

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ул. Јасички пут бб 37000 Крушевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА добара

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014 Д О М ЗДРАВЉА НИШ Ниш, ул. Војводе Танкосића 15 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА НИШ, септембар, 2014 1/50 ДОМ ЗДРАВЉА

Detaljer

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 2204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/7/95 Дана: 20.0.207. Измене и допуне број Број: 5/7/3 Дана: 27.0.207. Измене и допуне број

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 2204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/7/95 Дана: 20.0.207. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет јавне набавке: ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "СОКОБАЊА"-СОКОБАЊА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СЕРВИС ВОЗИЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 24/1 Јануар 2017. године

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016 Дел.: 01-171/16-4 СМ Датум: 25.01.2016. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016 Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници

Detaljer

Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 1 од 80

Јавна набавка бр. У-095/14-К  Страна 1 од 80 Јавна набавка бр. У-095/14-К www.rbkolubara.rs Страна 1 од 80 САДРЖАЈ: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности бр. 9/ набавка добара КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности бр. 9/ набавка добара КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд Тел. / факс 011 2761 433 E-mail: javne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs www.ibiss.bg.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за

Detaljer

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ Октобар 2015 Садржај: 1. Упутство за електронско

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3.

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА Садржај: 1. Правни основ примене; Страна 2. 2. Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. Подношење захтева, изјаве и пратеће документације за стицање

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА На основу Закона о играма на срећу ( Службени гласник РС, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ( Службени гласник РС, број 129/2004) и Одлуке о

Detaljer

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15)

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) На основу члана 109. 4. Закона о јавним набавкама (Службни гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) ЈКП ГСП "БЕОГРАД" објављуј О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Набавка добара: Aлат (ручни,

Detaljer

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса:

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Теразије 35/II 11000 BEOGRAD Тел./Факс. (011) 3232985; 3231357 Електронска пошта: oss@ossrb.org Интернет адреса: www.ossrb.org ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е Број: 1-02-3491-410/14-50 Датум: 29.12.2014. Београд На основу чл. 8. став 1. тачка 2), 22, 60, 62. ст. 1-4. и 63. став 1. тач. 1) - 5) Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10,

Detaljer

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања Србије Београд 2015. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Приручник за синдикалне активисте Београд 2017. РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Издавач:

Detaljer

ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр /05)

ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр /05) ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр. 27935/05) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 20. новембар 2007. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима предвиђеним

Detaljer

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиго водства

Detaljer

Основни подаци о аукцијској продаји

Основни подаци о аукцијској продаји Теразије 23, 11000 Београд, Југославија тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881 На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001 и 18/2003), и члана 5. Уредбе о

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА*

ПРАВИЛНИК О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА* На основу члана 56. ст. 2. и 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12 - УС и 119/12), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање,

Detaljer

У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА

У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА ВЕРЗИЈА 1.2 Јул 2013. године 1 1. ПОДАЦИ КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Издавач Топлички

Detaljer

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА На основу члана 11. став 1. алинеја 7. Закона о привредним коморама (''Службени гласник РС', број 65/01, 36/09 и 99/11), члана 35. став 1. тачка 10. Статута Привредне коморе Србије (''Службени гласник

Detaljer

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Бр.1. Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса ( ): Тел.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Бр.1. Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса ( ): Тел. Понуда бр. од за јавну набавку "општа медицинска средства и потрошни материјал за медицинске апарате,уређаје за потребе КЦ-а Крагујевац за период од 2 месеци, према спецификацији из тендерске документације"

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ...3 ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ - ОСНОВНИ ПОДАЦИ... 4 КОНТАКТ... 4 РАДНО ВРЕМЕ СУДА... 5 ОПИС ОВЛАШЋЕЊА И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА...5

Detaljer

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА. Београд, 23. јул 2012.

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА. Београд, 23. јул 2012. ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА Београд, 23. јул 2012. О ИЗВЕШТАЈУ Расељавање грађана из насеља поред Белвила Заштитник грађана је пратио током свих његових

Detaljer

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЗАКОН. Петак, 12. април БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЗАКОН. Петак, 12. април БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног

Detaljer

LIST GRADA BEOGRADA СТРАТЕГИЈУ. Година LV Број септембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA СТРАТЕГИЈУ. Година LV Број септембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LV Број 37 22. септембар 2011. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 21. септембра 2011. године, на основу члана 31. став

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 2181-668 На основу члана 12. Закона о метрологији ( Службени лист СЦГ,

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1

ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1 Оригинални научни рад 343.144 Др Иштван Фејеш, редовни професор Правног факултета у Новом Саду ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1 Сажетак: У овом раду аутор се бави тзв. тактичким блефом

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину

К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Израда конкурса: Овлашћени издавач:

Detaljer

Komad IDH Proizvod Grupa Naziv proizvoda Namena Pakovanje a u kutiji

Komad IDH Proizvod Grupa Naziv proizvoda Namena Pakovanje a u kutiji 1516475 222 Osiguranje nloctite 222 BO50ML 222 Niske čvrstoće / 50 ml 50 ml 12 4684 245636 222 Osiguranje nloctite 222 BO250ML 222 Niske čvrstoće / 250 ml 250 ml 10 18475 1370555 243 Osiguranje nloctite

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 аутентично тумачење) и члана 80. Статута Универзитета у Београду ( Гласник

Detaljer

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1. Означи и именуј делове јеленског парога: Одговор: 2. Означи и именуј делове парога срндаћа: Одговор: 3. Да ли вук обољева од беснила? (да) (не) Одговор:

Detaljer

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, на седници одржаној 31. маја 2016. године, донело је одлуку о образовању Радне групе за састављање Мишљења

Detaljer

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ Ивана Радивојевић Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спашавања живота

Detaljer

ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА

ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА Импресум ИЗДАВАЧ: Фонд здравственог осигурања Републике Српске Арт Принт Бања Лука ЗА ИЗДАВАЧА: Горан Кљајчин ШТАМПА: Арт Принт Бања Лука

Detaljer

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси С Т Р А Т Е Г И Ј У ЗА ПРИМЕНУ КОНВЕНЦИЈЕ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, УЧЕШЋУ

Detaljer

ОДЛУКУ. Петак, 25. јануар БЕОГРАД БРОЈ 6 ГОД. XLVII

ОДЛУКУ. Петак, 25. јануар БЕОГРАД БРОЈ 6 ГОД. XLVII ..СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у тлањ) на српскохрватском, односно хрвитскосрпском, словеначком, македонска!. албанском u мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жпро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Detaljer

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега.

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега. НИШТА Иван Вукадиновић Савремена физика дошла је до метафизичких проблема и, видећемо у раду, практично до истог застоја као религија и филозофија. Заправо, област научне космологије је добрано у сфери

Detaljer

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић ГИС у шумарству Базе података Др Бранислав Драшковић Увод Организовани архив информација назива се база података (data base) Базе података представљају језгро ГИС-а, најчешће најважнији дио система Реализација

Detaljer

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава)

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) Прочитај из Библије 1. и 2. главу књиге Постања или на следећем линку: http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php При томе,

Detaljer

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети Аутор: Kliment Mindjov За БиХ прилагодила: Азра Јагањац Кључни концепт Трајање Период у години Мјесто Наставни материјали Наставни предмети Циљеви наставе Наставна методологија Хемијске супстанце које

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда

Detaljer

Сликовити графикон (Piktochart)

Сликовити графикон (Piktochart) Сликовити графикон (Piktochart) Адреса Кратак опис: Упутство http://piktochart.com/ Овај алат у бесплатној верзији ограничава кориснике на одређени број сиромашнијих образаца у мноштву које имају. Ради

Detaljer

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 3. Колико бајтова садржи 1 килобајт? а) 100 б) 1000 в) 1024 4. Хардвер рачунара

Detaljer