SPS strategiplan 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPS strategiplan 2020"

Transkript

1 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SPS strategiplan 2020 Strategi- og handlingsplan for SPS Ledergruppa April 2015 Kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser

2 Innhold Forside: Strategi- og handlingsplan for SPS SPS - Kjernevirksomhet Forskningsfokus Status Strategiske hovedutfordringer for SPS "Den gordiske knuten" system og kunnskapsimplementering Faglig bredde - begrenset størrelse Forskningsstøtte og infrastruktur Interne rutiner Forskningsstøtte og infrastruktur Eksterne utfordringer Målbilde SPS Forskning Systemutvikling Personale Internt Forskningsstøtte og infrastruktur Eksternt - Forskningsstøtte og infrastruktur Omdømme og profilering Appendix - Tiltaksplan Forskning (ref. Målbilde ) Systemutvikling og systemforvaltning (ref. Målbilde ) Personalforvaltning (ref. Målbilde ) Internt - Forskningsstøtte og infrastruktur (ref. Målbilde ) Eksternt - Forskningsstøtte og infrastruktur (ref. Målbilde ) Omdømme og profilering (ref. Målbilde )

3 1. SPS - Kjernevirksomhet SPS leverer kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser. Grunnleggende for kjernevirksomheten er helse- og adferdsforskning med fokus på personlig sykdomsmestring, brukerinvolvering og samhandling. Den unike styrken til SPS ligger i tverrfaglig kompetanse innen helse- og adferdsforskning kombinert med IKT-basert design og systemutvikling. Forankret i forskningsresultater og IKT innovasjon leverer SPS digitale støtteverktøy for pasienter med langvarige og sammensatte sykdommer. 1.1 Forskningsfokus Forskingen ved SPS har fokus på tre overlappende hovedområder: I. Intervensjoner og IKT-baserte systemløsninger som styrker personlig helsekapasitet Forskningstemaer: Egenmestring, motivasjon, selv-regulering og aktivering av egne ressurser. Bruker-sentrert involvering for å optimere brukeropplevelser og resultater. II. Innovasjoner som fasiliterer personsentrert samvalg og samhandling i helsevesenet Forskningstemaer: Fremmende og hemmende faktorer ved personsentrerte samhandlingsintervensjoner. Tiltak og beslutningsstøtte for brukere og behandlere for effektiv og pasientsentrert kommunikasjon og samhandling. III. Forståelse av underliggende mekanismer (biologiske, psykologiske og sosiale) av I og II Forskningstemaer: Hvilke variabler er involvert, når og hvordan? Intervensjoner og IKT - baserte systemløsninger som styrker personlig helsekapasitet Kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser Personsentrert samvalg og samhandling i helsevesenet Forståelse av underliggende mekanismer (biologiske, psykologiske og sosiale) 3

4 1.2 Status 2015 SPS er i dag en enhet under Medisinsk klinikk ved Oslo Universitetssykehus (OUS). SPS har en grunnbevilgning fra OUS som sammen med ekstern forskningsprosjektfinansiering utgjør det totale budsjettet ved SPS. Senteret har en sunn og oversiktlig økonomi med rom til faglig og personlig utvikling. Fra 2002 og fram til 2015 har SPS fått inn ca 75 mill i eksterne midler til 16 ulike forskningsprosjekter. 16 personer har fått finansiert sin PhD og hatt SPS som sin arbeidsplass i stipendiatperioden. I tillegg har 15 mastergrader utgått fra senteret i disse årene. SPS er en populær samarbeidspartner i forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, og senterets forskere har høy vitenskapelig produksjon og formidling. Personalgruppen ved SPS er tverrfaglig og i 2015 er den sammensatt slik: en forskergruppe bestående av seniorforskere (3,5), Postdoktorer (3), PhD studenter (3), forskningsassistenter (2), brukerkonsulenter (2) og gjesteforskere, egen IKT-stab med systemutviklere (5) og en designer, innholdsredaksjon (2,5) og administrasjon (2). Personalgruppen teller til sammen ca 25 ansatte. Halvparten av de ansatte ved SPS er midlertidig ansatte/prosjektansatte. SPS preges av en engasjert personalgruppe som samarbeider godt. 2. Strategiske hovedutfordringer for SPS 2.1 "Den gordiske knuten" system og kunnskapsimplementering System- og kunnskapsimplementering av verktøyene som forskes fram er en viktig driver i forhold til omdømme, brukerlegitimitet og personlig motivasjon for og i SPS. Samtidig er det selve forskningen som er SPS sin kjernevirksomhet. SPS ønsker å konsentrere sine ressurser om forskningen og om hvordan forsknings-kunnskapen kan bidra til å gjøre verktøyene SPS utvikler best mulig. En profesjonell/kommersiell aktør må ta jobben med markedsføring, distribusjon/salg og drift av verktøyene. 2.2 Faglig bredde - begrenset størrelse SPS har en fremtidsrettet profil, og for å styrke denne vil det være ønskelig med tilførsel av ny og utvidet kompetanse. SPS har pr i dag begrensede ressurser og må derfor være kreative i hvordan ny kompetanse kan komme inn, enten gjennom videreutdanning og opplæring av nåværende ansatte, gjennom samarbeid med andre enheter eller gjennom deltidsansettelser etter modell fra Professor II ansettelser ved universitetene (dvs 20 % stillinger på utlån fra andre enheter). 2.3 Forskningsstøtte og infrastruktur interne rutiner SPS har mange aktiviteter/prosjekter som går parallelt og må ha gode arbeidsrutiner slik at vi får en større grad av gjensidige proaktive prosesser mellom forskning og forskningsstøtte. Dette for å fange og sette på dagsorden hva som er faktisk behov, omfang og mulige hinder/begrensninger. På denne måten kan en få arbeidsmessig forutsigbarhet, bedre arbeidsplanlegging og bedre ressursutnyttelse for alle involverte. 4

5 2.4 Forskningsstøtte og infrastruktur eksterne utfordringer SPS eies pr. i dag av OUS, noe som innebærer både fordeler og ulemper. SPS kan risikere kutt i grunnbevilgningen fra OUS når sykehusavdelingene i klinikken ikke drives med økonomisk balanse, og kunne derfor ønske seg større uavhengighet fra den ordinære sykehusdriften. I tillegg er SPS avhengig av IKT infrastruktur ved OUS. OUS har imidlertid en IKT infrastruktur som er ment for sykehusdrift og som dermed ikke oppfyller nødvendige behov som SPS har. Kliniske systemer må nødvendigvis ha prioritet, noe som gjør at SPS ofte ikke får nødvendige installasjoner og oppgraderinger i forhold til sine forskningsbehov. SPS ønsker at det opprettes en egen IKT infrastruktur for forskning ved OUS. De fleste forskningsprosjektene ved SPS er av en slik art at de må godkjennes av personvernombudet (PVO) ved OUS. Godkjenningsprosessen i PVO tar lang tid og erfaringsmessing har det vært vanskelig å føre en konstruktiv dialog om hva som skal til for at prosjekter kan godkjennes. Slik PVO fungerer i dag er dette et hinder i forhold til å drive effektive forskningsprosesser samt i forhold til en bredere implementering av SPS sine systemløsninger i sykehuset. SPS ønsker seg et PVO med klare gjensidige tidsfrister samt en egen saksbehandler som kjenner SPS sine prosjekter og som SPS kan benytte som rådgiver i prosjektplanlegging. 3. Målbilde SPS 2020 I 2020 er SPS fortsatt et ledende forskningsmiljø på personsentriske løsninger for pasientstøtte, kommunikasjon og helhetlig behandling. Kjernevirksomheten ved SPS opprettholdes, og SPS vil være et anerkjent forskningssenter som bidrar til betydelige forbedringer i helsetjenesten og i befolkningens evne til å mestre kroniske tilstander. Forskningsområder som er strategisk viktig for å opprettholde en ledende posisjon innen pasientsentrert ehelse skal styrkes. Det vil være gjennomgående økt fokus på personsentrerte løsninger for kroniske og sammensatte tilstander, samt fokus på brukermedvirkning. I tillegg skal SPS øke sitt fokus på livsløpsbaserte utfordringer, et betydelig fremtidig nasjonalt og internasjonalt satsningsområde. Store fremskritt innen helseadferdsforskning og teknologi krever kontinuerlig oppdatering innen innovative, effektive og helsefremmende løsninger. I tillegg kreves kontinuerlig forbedring av forskningsplattformer og forskningsmetoder. Det tverrfaglige teamet ved SPS har allerede betydelig kompetanse på sine satsingsområder. Senteret må likevel ha klare prioriteringer for samarbeid, nye rekrutteringer og forskningssøknader som sikrer at prosjektporteføljen og kompetansesammensetningen er i kontinuerlig utvikling med fokus på fremtidige løsninger. 3.1 Forskning Fremtidig forskningsfokus ved SPS: 5

6 I. Intervensjoner og IKT baserte systemløsninger som styrker personlig helsekapasitet Forskningstemaer: Brukersentrert involvering for å optimere bruker-opplevelser og -avgjørelser Bruk av digitale metoder som tailoring og gamification Optimeringsstrategier og kontekstsensitive løsninger Motivasjon og mestring Identifisering og aktivering av egne ressurser (inkludert styrker) Selvregulering Livsløpstilpassede løsninger (barn, unge, voksne, eldre) II. Innovasjoner som fasiliterer personsentrert samvalg og samhandling i helsevesenet Forskningstemaer: Fremmende og hemmende faktorer ved personsentrerte samhandlingsintervensjoner Forståelse og håndtering av helse, sykdom og virkning av behandling gjennom bedre kommunikasjon Tiltak for effektiv og pasientsentrert kommunikasjon og samhandling Sikre at sårbare grupper (barn, eldre, fremmedkulturelle og analfabeter) tar del i helse-ikt III. Forståelse av underliggende mekanismer (biologiske, psykologiske og sosiale) av I og II Forskningstemaer: Hvilke variabler er involvert som underliggende mekanismer, når og hvordan? Mediator/moderator faktorer og roller Hvordan optimalisere IKT intervensjoner og støtteverktøy i denne sammenheng II. Personsentrert samvalg og samhandling I. Personlig helsekapasitet III: Underliggende Mekanismer Styrkede kompetanseområder innen 2020: Kommunikasjon Implementering Livsløpsutfordringer Optimerings strategier Kontekstsensitive løsninger Mobilitet Digitale metoder som tailoring og gamification Nyutviklede forskningsmetoder Psykonevroimmunologi 3.2 Systemutvikling SPS vil også i 2020 ha en egen IKT innovasjon, design- og systemutviklingsgruppe. Dette er en nøkkelkomponent av, og en forutsetning for, den unike forskningen som gjøres ved SPS. 6

7 Systemutviklerne ved SPS vil være involvert i forskningsprosjektene fra ide-utforming til prosjektslutt og er med å sette rammene for prosjektutvikling, design og gjennomføring Personale I 2020 vil SPS ha gode og forutsigbare rutiner i personalforvaltningen, med fokus på personalutvikling og plan for rekruttering: - Aktiv fagutvikling for alle ansatte: spikret støtteapparat og support av eksisterende og nytt personale. - Aktiv karriereutvikling og planlegging for forskere og forskerrekrutter - Kontinuerlig utvikling og fokus på synergier: Forskning, utvikling, administrasjon og forskningsstøtte i gjensidig balanse. - God og konsekvent kommunikasjon og informasjonsflyt relatert til strategiplaner, mål og aktiviteter. Følgende stillinger er på plass: - Senterleder/forskningssjef - Seniorforskere - Forskere i deltidsstilling / gjesteforskere - Stipendiater - Postdoktorer - IT-ansvarlig - IT/utvikling/design - Innholdsleder - Innholdsgruppe - Administrasjonssjef - Administrativ støtte/assistent 3.4 Internt forskningsstøtte og infrastruktur SPS har en god og forutsigbar økonomi også i Etablerte, effektive og forutsigbare personalrutiner er på plass og kontordriften flyter godt. Informasjonsflyten internt er ivaretatt med personalmøter, oppslagstavle og informasjonsmail. Ekstern informasjon er ivaretatt gjennom gode og oppdaterte nettsider, innarbeidede rutiner for pressemeldinger, samt at SPS er representert med innlegg/presentasjoner/postere på aktuelle og anerkjente nasjonale og internasjonale konferanser. Senteret har implementert et oversiktlig og omfattende prosjektstyringsverktøy som støtter prosjektlederne i å drive sine prosjekter og som gir ledergruppa et unikt verktøy til å styre og prioritere aktivitetene ved SPS. Administrasjonen ved SPS skal i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling ved OUS ha oversikt over mulige finansieringskilder og tidsfrister, og være en god støttespiller i utarbeidelse av søknader. Når finansiering er på plass skal administrasjonen ved SPS være med i prosjektoppfølging og prosjektrapportering. 7

8 SPS har gode og funksjonelle lokaler tilpasset sin virksomhet, og er geografisk strategisk plassert i nærheten av sine viktigste samarbeidspartnere. 3.5 Eksternt - forskningsstøtte og infrastruktur I målbildet for 2020 ønsker SPS en engasjert eier som aktivt tilrettelegger for, og understøtter forskningsvirksomhet ved SPS. SPS ønsker at eier tar konsekvens av at forskning trenger en annen organisering enn kliniske avdelinger. SPS ønsker derfor at forskningsavdelinger administreres etter andre hensyn, dvs mer likt måten Universitetet i Oslo organiserer sine forskningsenheter. I 2020 håper vi også at eier har etablert en egen IKT infrastruktur for forskning som SPS kan dra fordel av. Ansvar og beslutningsmyndighet går hånd i hånd og det er ønskelig at SPS sin ledelse i 2020 har, innenfor sitt budsjett, stor selvbestemmelse ift til å forvalte forskningsmidler, lønn og tiltak for å tiltrekke seg den beste kompetansen, både ved ansettelser og ved etablering av nye samarbeidspartnere. SPS ønsker også at PVO ved OUS i 2020 har en saksbehandler med spesialkompetanse på SPS sine forskningsprosjekter som er aktivt med som rådgiver i planlegging av nye forskningsprosjekter ved SPS for å sikre at regelverk følges til det beste både for forskningen og for pasientene ved OUS. 3.6 Omdømme og profilering I målbildet 2020 er SPS et nasjonalt og internasjonalt kjent og anerkjent forskningssenter som leverer kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser. SPS er kjent for å konkurrere aktivt om nasjonale og internasjonale forskningsmidler, har lett tilgjengelige web-sider og egne markedsføringstiltak, og har i tillegg etablert faste allianser som bringer verktøy og løsninger fra SPS ut til brukerne. 8

9 4. Appendix - Tiltaksplan Forskning (ref. Målbilde ) Tiltaksområde 1 Forskningsfokus og produktivitet 1. Lage årshjul med relevante utlysninger og søknadsfrister Ansvar: Administrasjonssjef og Senterleder Årlig planlegging av hvilke søknader som skal sendes inn og når Ansvar: Senterleder og seniorforskere Frist for gjennomføring: Januar hvert år 3. Ha minimum en nasjonal og en internasjonal samarbeidspartner på hver søknad Ansvar: Seniorforskere 4. Lage oversikt over aktuell konferanser hvert semester og sørge for en felles avklaring av konferansedeltakelse og deling av output Ansvar: Seniorforskere og administrasjonssjef Samle maler i en verktøykasse mappe på fellesområdet. F.eks for støttebrev, samarbeidsbrev, metodekunnskap, brukermedvirkning etc. Ansvar: Administrasjonssef og seniorforskere 6. Presentere løpende prosjekter og prosjektideer på intern faglunsj. Invitere til internt samarbeid, skrive team, review gruppe etc. Ansvar: Seniorforskere, postdoktorer og stipendiater 7. Mål for publikasjon av manuskripter ved SPS: Minimum 10 per år Ansvar: Seniorforskere, postdoktorer, stipendiater Frist for gjennomføring: Evalueres hver desember 8. Mål for presentasjoner fra SPS: Minimum 20 per år Ansvar: Seniorforskere, postdoktorer, stipendiater, innholdsgruppe Frist for gjennomføring: Evalueres hver desember 9. Fast gjennomgang av mulige data som kan brukes som masteroppgaver. Knytte flere masterstudenter til SPS. Ansvar: Senterleder og seniorforskere Tiltaksområde 2 Intern fagutvikling i forskergruppa 1. Invitere eksterne foredragsholdere for definerte tema (F.eks tailoring, psykonevroimmunologi etc.) Ansvar: Seniorforskere Organisere skrivekurs/kurs i formidling til ikke-forskere med Forskning.no Ansvar: Administrasjonssjef 3. Lage oversikt over OUS-kurs angående Good Clinical Practice (GCP) /REK krav etc., og sørge for at samtlige stipendiater/forskere får tilbud om slike kurs. Ansvar: Administrasjonssjef i samarbeid med stipendiater/postdocs -16 9

10 4. Løpende vurdere hvorvidt stipendiater/postdocs skal involveres i skriving av de enkelte søknader Ansvar: Seniorforskere 5. Postdoktorer og stipendiater deltar aktivt i senterets nettverksbygging (konferanser, universitetssbesøk etc.) Ansvar: Senterleder og seniorforskere 6. Holde ukentlig PhD/postdoc gruppesamling (inkludert litteraturdiskusjoner) Ansvar: Stipendiatgruppa 7. Oppnevne senior-mentor for nye stipendiater Ansvar: Seniorforsker/veileder for den nye stipendiaten 8. Tilrettelegging for at Postdocs/PhD studenter kan veilede masterdstudenter Ansvar: Senterleder og seniorforskere Tiltaksområde 3 Utvikling og vedlikehold av faglige nettverk 1. Vedlikeholde eksisterende samarbeidsforhold Ansvar: Alle 2. Innhente kunnskap om nasjonale og internasjonale miljøer som kan være potensielle samarbeidspartnere Ansvar: Seniorforskere Økt fokus på eventuelle Europeiske samarbeidspartnere Ansvar: Senterleder og seniorforskere Årlig senterseminar Frist for gjennomføring: Årlig Tiltaksområde 4 Brukermedvirkning 1. Lage oversikt over de brukermiljøene som finnes, og hvordan brukere til prosjektene kan rekrutters Ansvar: Brukerkonsulenter og seniorforskere 2. Ha med brukere helt fra idé-fasen i prosjektplanleggingen Ansvar: Prosjektledere 3. Etablere teoretisk rammeverk for brukerinvolvering ved SPS Ansvar: Prosjektledere 4. Lage temadag/temalunsj om NFRs krav til brukerinvolvering (HBV har kompetanse her) Ansvar: Ledergruppa 5. Budsjettere inn lønn for brukere (20 % stilling eller timelønn) når man søker om prosjektmidler Ansvar: Prosjektledere og admininstrasjonssjef 10

11 6. Engasjere brukere som ambassadører for prosjektene (delta aktivt i rekruttering av personer til testing og implementering) Ansvar: Prosjektledere 4.2 Systemutvikling og systemforvaltning (ref. Målbilde ) Tiltaksområde 5 Systemutvikling 1. Utvikle en strategi for Connect plattformen Connect er blitt stort og det er behov for å flytte brukerflaten til mobile enheter Ansvar: IT-leder og arkitekturansvarlig Frist for gjennomføring: Høst Bygge kunnskap om Pan (Personal area network) og helserammeverk på mobile enheter Ansvar: IT leder Frist for gjennomføring: Vår/sommer Distribusjon av mobile applikasjoner til studiedeltagere og demo formål Ansvar: IT leder Frist for gjennomføring: Vår/sommer Gjennomføre OUS nettkurs for dette (3) Ansvar: Alle Frist for gjennomføring: Våren Kunnskap om lagring av helseinformasjon på mobile enheter Ansvar: IT-leder og arkitekturansvarlig Frist for gjennomføring: Våren 2015 Tiltaksområde 6 Systemforvaltning 1. Oppgradere Connect server på sykehusnettet Ansvar: IT-leder og forvaltningsansvarlig Frist for gjennomføring: Juni Opprette tjenesteavtale for drift av Connect på sykehusnett Ansvar: IT-leder og forvaltningsansvarlig Frist for gjennomføring: Desember Overføre drift av internett server til partner eller Sykehuspartner Ansvar: IT-leder og forvaltningsansvarlig Frist for gjennomføring: Høst Opprette eget domene for Connect og pålogging fra ID-porten uavhengig av MinJournal Ansvar: IT-leder Frist for gjennomføring: Høst Utvikle samarbeid med andre IT avhengige forskningsenheter på OUS for bedre tjenester hos SykehusPartner Ansvar: IT-leder 11

12 4.3 Personalforvaltning (ref. Målbilde ) Tiltaksområde 7 Personalutvikling 1. Lage en faglig individuell utviklingsplan/karriereplan for alle ansatte (samkjøres med medarbeidersamtale) Frist for gjennomføring: Etablere gode opplæringsrutiner for nyansatte (generelt og på gruppenivå) Ansvar: Senterleder, administrasjonssjef, IT-leder og innholdsleder Frist for gjennomføring: Etablere gode rutiner for samarbeid forskningsleder/veileder og stipendiat/postdoc Ansvar: Senterleleder og administrasjonssjef Frist for gjennomføring: Legge til rette for videreutdanning for personale Tiltaksområde 8 Plan for rekruttering 1. Nasjonal, og evt. internasjonal, utlysning av alle PhD- og Postdoktorstillinger 2. Utarbeide en kompetanseoversikt og rekrutteringsplan. Dvs hva har vi, hva trenger vi å tilføre Ansvar: Ledergruppa Frist for gjennomføring: Lage en plan for å utarbeide masteroppgaver med tanke på rekruttering til f.eks IT og Innhold Ansvar: Senterleder, administrasjonssjef, IT-leder og Innholdsleder 4.4 Internt - Forskningsstøtte og infrastruktur (ref. Målbilde ) Tiltaksområde 9 Prosjektstyring 1. Kartlegge og utforme et prosjektstyringsverktøy Ansvar: Innholdsleder, IT-leder og administrasjonssjef Frist for gjennomføring: Ferdig våren Utarbeide felles overordnet prosjektplan årlig, men med månedlig oppdatering Ansvar: Ledergruppe Frist for gjennomføring: Januar hvert år Tiltaksområde 10 Finansiering 1. Lage en kontinuerlig oppdatert liste over søknadsprogram og frister for søknader og rapportering Ansvar: Administrasjonssjef 12

13 2. Identifisere muligheter for stipendiater/postdocs for finansiering videre 4.5 Eksternt - Forskningsstøtte og infrastruktur (ref. Målbilde ) Tiltaksområde 11 Forskningsgodkjenninger 1. Få fast saksbehandler hos PVO 2. Lage rutiner for felles møter SPS PVO + evt. Forskningsstøtte ved prosjektstart 3. Etablere faste rutiner for involvering av Avdeling for Forskningsstøte ved prosjektsøknader. Ansvar: Administrasjonssjef 4.6 Omdømme og profilering(ref. Målbilde ) Tiltaksområde 12 Forbedring av den måten vi driver ekstern profilering og kommunikasjon på 1. Ukentlig oppdatering av egne nettsider Ansvar: Seniorforskere, innholdsgruppe og administrasjonssjef 2. Publisere nyhetssaker fra SPS på internett og OUS intranett Ansvar: Seniorforskere, administrasjonssjef og innholdsgruppe 3. Videreutvikle nettverket mot ulike pasientgrupper Ansvar: Seniorforskere 4. Delta på kurs i markedsføringskompetanse Ansvar: Innholdsgruppa Bedre rutiner for formidling av SPS sine prosjekter og resultater Ansvar: Administrasjonssjef og innholdsgruppa i samarbeid med seniorforskere 13

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Brukermedvirkning hvordan få det til i praksis

Brukermedvirkning hvordan få det til i praksis Brukermedvirkning hvordan få det til i praksis Tonje Krogseth og Lillian Sofie Eng Erfaringskonsulenter ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning Friskliv Læring - Mestring med brukerne

Detaljer

Nettverksarbeidet ved OUS

Nettverksarbeidet ved OUS Nettverksarbeidet ved OUS Nettverksleder/prosjektkoordinator Carin Granlund Enhet for utprøvende kreftbehandling Seksjon for klinisk kreftforskning og kompetanseutvikling Agenda Bakgrunn Formål og organisering

Detaljer

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 1.0 Innledning Bergen kommune opplever i likhet med andre norske kommuner en vekst i behovet for helseog

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning LMI, 25. mai 2010 Wenche Reed Seksjonsleder Biobank og registerstøtte Oslo universitetssykehus UUS OUS Aker v i k Radiumhospitalet Rikshospitalet v Helse

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av enhet for fag og kvalitet

Utviklingsprosjekt: Etablering av enhet for fag og kvalitet Utviklingsprosjekt: Etablering av enhet for fag og kvalitet Nasjonalt topplederprogram Haldis Økland Lier Helse Fonna 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helse Fonna gir spesialisthelsetjenester

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell

Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell Per Tømmer Seksjonsleder - IKT Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning (SPS) Oslo

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU 1 HOD KD 2 Det integrerte universitetssykehuset? Bygningsmessig

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

10 års forskning med pasienten som lederstjerne

10 års forskning med pasienten som lederstjerne Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning Medisinsk klinikk 10 års forskning med pasienten som lederstjerne Cornelia Ruland Jubileumskonferanse 13.06.2012 Senter for Pasientmedvirkning og

Detaljer

ATFERDSSENTERET TILKNYTTET UNIVERSITETET I OSLO Org.nr: 985 638 187

ATFERDSSENTERET TILKNYTTET UNIVERSITETET I OSLO Org.nr: 985 638 187 Til Helsedirektoratet/ Divisjon primærhelsetjenester Avdeling psykisk helse og rus v/ Hilde Skyvuldstad Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Oslo, 31. januar 2014 Deres ref. 13/10860 Høringsuttalelse

Detaljer

Forskning øker muligheter for kunnskapsbasert arbeid

Forskning øker muligheter for kunnskapsbasert arbeid Forskning øker muligheter for kunnskapsbasert arbeid Lena Forgaard Prosjektutvikler for forskning helse/velferd Universitetet i Stavanger uis.no HELSEVEL 14. oktober 200 millioner Paradgimeskifte innen

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Knut Mørken Matematisk institutt Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo NOKUTs seminar om kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Smuler og brød Forskningsmidler og forskningsinfrastruktur i primærhelsetjenesten ( smuler ) vs. spesialisthelsetjenesten ( brød

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset

Det integrerte universitetssykehuset Det integrerte universitetssykehuset Framdriftsplan Prosjektperiode: 01.10.13 31.12.14 Fase 0 Frist 01.10.13 Fase 1 Frist 31.12.13 Fase 2 Frist 01.5.14 Fase 3 Frist 01.9.14 Fase 4 Frist 31.12.14 Prosjektplan

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Årsplan for 2012 Årsplanen for 2012 bygger videre på et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av ARENA innenfor

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Elektroniske verktøy for samhandling og brukermedvirkning

Elektroniske verktøy for samhandling og brukermedvirkning Elektroniske verktøy for samhandling og brukermedvirkning Per Tømmer Leder utviklingsseksjonen Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning Oslo universitetssykehus HF 29. September 2011 Utvikler

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Sykehusene som innovasjonsaktører og samarbeidspartnere. Taran Thune & Magnus Gulbrandsen

Sykehusene som innovasjonsaktører og samarbeidspartnere. Taran Thune & Magnus Gulbrandsen Sykehusene som innovasjonsaktører og samarbeidspartnere Taran Thune & Magnus Gulbrandsen STILS-prosjektet handler om forsknings- og innovasjonssamarbeid innen medisin og helse Perspektivet i prosjektet

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Handlingsplan for kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, 2014-2015

Handlingsplan for kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, 2014-2015 Handlingsplan for kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, 2014-2015 1. Strategiske mål 2. Kommunikasjonsplattformer 3. Forskningskommunikasjon 4. Studieinformasjon 5. Internkommunikasjon

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Formål Bidra til brukerrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor temaer med stor betydning for

Detaljer

Handlingsplan biobank og kvalitetsregistre 2013-2015

Handlingsplan biobank og kvalitetsregistre 2013-2015 Handlingsplan biobank og 2013-2015 Oppfølging av Strategi for biobank- og registervirksomhet 2010 2015, revidert 2012. Innhold Visjon for Strategi for Biobank- og registervirksomhet...3 Konseptuelt rammeverk

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

IKT Pluss. Presentasjon OSS Fredag 25. september 2015 Wenche Tangene Prosjektleder, Forskningsenheten, SSHF

IKT Pluss. Presentasjon OSS Fredag 25. september 2015 Wenche Tangene Prosjektleder, Forskningsenheten, SSHF IKT Pluss Presentasjon OSS Fredag 25. september 2015 Wenche Tangene Prosjektleder, Forskningsenheten, SSHF Telemedisinsk oppfølging Egenmestring og empowerment Helhetlige og kostnads effektive pasientforløp

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nesten ikke til

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Overordnet visjon...3 Hovedmålsettinger...3 1.0 Innledning...3 1.1 Kritiske suksessfaktorer for forskning og utvikling

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Casebasert Refleksjon

Casebasert Refleksjon Lokalmedisinske tjenester, Knutepunkt Sørlandet Casebasert Refleksjon En metode for kunnskapsutvikling og kulturbygging Grete Dagsvik Mars 2012 Hvorfor bruke casebasert refleksjon? «Ved å reflektere tenker

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

hva betyr loven for den enkelte forsker?

hva betyr loven for den enkelte forsker? Helseforskningsloven --- hva betyr loven for den enkelte forsker? Karin C. Lødrup Carlsen Professor dr med Forskningsleder OUS/UiO Kvinne- og barneklinikken Daglig leder av ORAACLE, (Oslo Research group

Detaljer

Innovasjon og tjenestedesign for bedre kvalitet. Hvordan jobbe på nye måter i tjenestene våre?

Innovasjon og tjenestedesign for bedre kvalitet. Hvordan jobbe på nye måter i tjenestene våre? Innovasjon og tjenestedesign for bedre kvalitet. Hvordan jobbe på nye måter i tjenestene våre? Riche Vestby Etikkonferansen 30.04.2014 Dette foredraget handler om: Å åpne opp for nye tankesett og utfordre

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 1 Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 2 Klar strategi NTNUs strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus i universitetssykehus Hvordan støtte opp om kliniske forskning? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon, Oslo universitetssykehus Administrerende direktør Bjørn Erikstein Økonomi, juridisk

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

Prioriterte tiltak i fase 1:

Prioriterte tiltak i fase 1: Vedlegg 1 Prioriterte tiltak i fase 1: Tiltaksområde Tiltak Forskning Forskning Utdanning Utdanning Utdanning Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling Ansettelsesforhold Kommunikasjon Kommunikasjon Kommunikasjon

Detaljer

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 WHO (1993) fem hovedområder for å vurdere og evaluere kliniske virksomheter:

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Hvordan gjøre forskning på barn egne erfaringer Ansgar Berg

Hvordan gjøre forskning på barn egne erfaringer Ansgar Berg Hvordan gjøre forskning på barn egne erfaringer Ansgar Berg Professor / Barnelege Klinisk forskningspost - Barn Haukeland Universitetssykehus Helse Bergen HF Muligheter og utfordringer rundt kliniske studier

Detaljer

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål Nettadresser emestring: www.siv.no/pasient/behandlinger/emestring emeistring: www.emeistring.no Målgruppe Pasienter som er søkt spesialisthelsetjenesten

Detaljer