Kopi av fellesuttalelsen til Helseminister Bent Høie vil foreligge rådene så snart dette er sent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi av fellesuttalelsen til Helseminister Bent Høie vil foreligge rådene så snart dette er sent."

Transkript

1 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/481185_fix.html Side 1 av Fra: Erichsen, Dato: :44:03 Til: Kristiansand eldreråd; Mandal eldreråd; Liv Ulriksen (Mandal); Flekkefjord kommune; Sirdal eldreråd; Vennesla eldreråd; Songdalen fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Songdalen fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Liv Tone Askildsen; Marnardal fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Audnedal fellesråd for eldre og funksjonshemmede; Lindesnes fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Lyngdal eldreråd; Hægebostad eldreråd; Åseral fellesråd for eldre og funksjonshemmede; Kvinesdal eldreråd; Farsund eldreråd Kopi: Åse Tønnessen Sæbø (Medlem); Vidar Kleppe (Medlem); Oddbjørn Aardalen (Medlem); Gudrun Strengenes (Medlem); Tor Mathisen (Medlem); Peersen, Tor Tittel: Folier fra eldrerådets vårkonferanse, Hei Vedlagt følger foliene som ble brukt i forbindelse med eldrerådets vårkonferanse, Gunhild Hagestad brukte ikke presentasjoner, men hun fremhevet bla. viktigheten av lyttevennprosjektet og syntes Åseral er en interessant kommune, der de har "vegg-i-vegg" førskole, barneskole og eldre. Viktigheten av samspillet med de eldre og de yngre - hva de kan lære av hverandre (bruk av ressurser/kompetanse). Kopi av fellesuttalelsen til Helseminister Bent Høie vil foreligge rådene så snart dette er sent. Det ville være fint om dere som er sekretærer i de kommunale eldreråd om å videresende dette til deres medlemmer. Håper alle som deltok fikk inspirasjon, ny kunnskap og utvekslet erfaringer/gode ideer på tvers av kommunegrensene. Det er ønskelig med tilbakemeldinger i form av ris eller ros. Faktura for deltakelse sendes i løpet av kort tid. De som var påmeldt og ikke møtte blir også belastet. Med vennlig hilsen Marion Erichsen Konsulent Organisasjonsseksjonen/politisk sekretariat Vest-Agder fylkeskommune Telefon: / E-post: Hjemmeside: 1CD79F1.A6DEF040

2 ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2014 Aldersdiskriminering i Norge

3 Aldersdiskriminering i Norge 2014 Innledning om likeverd Historisk tilbakeblikk Aldersdiskriminering i arbeidslivet Aldersdiskriminering på andre samfunnsområder Lyngdal, 4. mai 2015 Adv. Erik Råd Herlofsen 2

4 Diskriminering - definisjon «Handlinger, praksis eller ytringer som virker eller kan virke begrensende på personers livsutfoldelse, redusere livskvaliteten, begrense muligheter og føre til at noen personer eller grupper får en dårligere stilling i samfunnet enn andre.» «Ulik behandling av like tilfeller.» NOU 2009:14 s. 37 3

5 Grunnloven 98 «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.» FN s resolusjon 46/91 Prinsipper for eldre 4

6 Likebehandlingsreglene Internasjonale konvensjoner Grunnloven 110 EU-direktiver & EØS-avtalen Menneskerettigheter Tilleggsprotokoll nr. 12 Grunnleggende saklighetsnorm Diskrimineringsloven om etnisitet Diskrimineringsloven om seksuell orientering Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Likestillingsloven Arbeidsmiljøloven 5

7 «Reasonable and objective» Forskjellsbehandling som har et saklig formål, er nødvendig, hensiktsmessig og forholdsmessig, er ikke diskriminering i rettslig forstand. 6

8 Positiv særbehandling 7

9 Historisk tilbakeblikk Cicero (År f.kr.) Oslo Advokatfirma Ræder Det er vanlig å påstå at alderdommen gjør oss uskikket til arbeid. Å si noe slikt, mener den gamle Cato, er like dumt som å påstå at en styrmann ikke gjør nytte for seg under seilasen "fordi han ikke klatrer opp i mastene, ikke løper omkring hit og dit på dekk eller pumper vann, men bare sitter stille akterut med hånden på rorkulten". Hans virksomhet forutsetter jo beregnende klokskap, og det er en egenskap som alderdommen gir langt mer av enn ungdomsårene. Klokskap og beregning er nødvendig i alle ledende stillinger, like meget for den som skal passe en jordeiendom som for statsmannen og hærføreren. 8

10 Fra ættestup til legdsystem 9

11 Fra legdsystem til fattiglover Ivaretakelse av eldre var i utgangspunktet en familiesak I 1274 ble legdsystemet innført av Magnus Lagabøte Fulgte en fastlagt rute fra gård til gård (bygård til bygård) På slutten av 1200-tallet ble det etablert hospitaler for fattige, syke og eldre 1500-tallet - Fra kirkelig organisering til offentlig fattigvesen 1600-tallet Etablering av fattighus, 1845 og 1863 Innføring av fattiglover 10

12 «Livstrappen» Fra fattiglover til pensjon 11

13 Antall tusen innbyggere i Norge ved inngangen til hvert århundre. 12

14 Litt pensjonshistorikk Ernst den fromme Napoleon Bonaparte Otto von Bismarck 13

15 Fattiglov løsgjengerlov

16 Aldersgrenseloven /65 år Enhver vet jo, at det ikke er aarenes antal, der avgjør, om man er arbeidsdygtig eller ikke. Ser man paa pensionslisterne vil man se, at mange er over 80 aar, naar de melder sig til pension, enkelte endog 90 aar. Peder Rinde Stortingsdebatten i

17 Forventet levetid» Ved fødsel Ved fylte M: 54,5 M: 76,67 K: 57,67 K: 77, M: 80,03 M: 82,81 K: 84,10 K: 85,92 Kilde SSB 16

18 Grunnloven 110 Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige. 17

19 Aldersdiskriminering i arbeidslivet Direkte og indirekte diskriminering på grunn av alder er forbudt, jf. aml 13-1 Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles på grunn av alder, jf. aml 13-3 (2) 18

20 Vi ønsker ingen forgubbing i LO Arve Bakke om 62 års grensen Ut med 62-åringene Spark de gamle E24 19

21 Senior skvist ut av politijobb Erfarne politifolk får ikke jobbe etter fylte 60 år, selv om de vil. 20

22 Vindern rens- og skjorteservice "Vi oppfordrer voksen dame år til å søke ledig stilling i vårt renseri på Røa". 21

23 Kr.sand brannvesen mars 2008 Vi søker brannkonstabel: - Alder, år. Den begrensende aldersgruppe som søkes skyldes at vi pga ingen turn-over blant mannskapene og de strenge fysiske krav som stilles, er nødt til å ta inn yngre folk for å hindre forgubbing i systemet og ende opp med for mange ansatte som ikke klarer de helsemessige krav som stilles. 22

24 Tre ulike aldersgrenser Særaldersgrenser Aldersgrenseloven (70, 65, 60, 57 ) Virksomhetsfastsatte aldersgrenser (67, 65 ) Fra 1. juli år 70 års-grensen Fra 1. juli år Bortfall av stillingsvern 23

25 Arbeidsmiljøloven a o Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf andre ledd. ( a) Tidligere 15-7 (4). Minner om utviklingen fra 1972, hvor pensjonsalderen ble redusert til 67 og hvor lovgiver kun sa at oppsigelse mellom på grunn av pensjon ikke var lovlig 24

26 Rt s. 202 Rt s

27 Bedriftsfastsatte aldersgrenser Nødvendig for å oppnå et saklig formål Ikke uforholdsmessig inngripende Konsekvent praktisert Allment kjent blant de ansatte Direkte overgang til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning Rt s

28 Helikopterpilot-dommen Tariffestet aldersgrense på 60 år Sertifikatgrensen er 65 år Ikke nødvendig og forholdsmessig Sosiale hensyn vektlagt, behov for å gjøre nytte for seg, bruke ferdigheter Rt s

29 Dersom oppsigelse ikke foreligger innen 10 dager, vil arbeidsgiver iverksette en oppsigelsesprosess» «Medarbeidere leder ønsker å beholde kan tilbys ett års vikariat på samme vilkår. Vikariatet kan ved behov forlenges med inntil ett år om gangen frem til du blir 70 år» 28

30 Steinar Mediaas - NRK To aldersgrenser Før år Etter 1. januar år LDO 13/1490 LDN 24/2014 Aldersgrensen på 67 år er diskriminerende 29

31 BANKGIGANTEN CITIBANK: - Eldre nektes kredittkort «Man vet ikke hvor lenge man lever når man har fylt 75 år,» sier Citibank 30

32 Varer og tjenester Øvre aldersgrenser for lån og kredittkort Øvre aldersgrenser for leie av bil Økte gebyrer for manuelle tjenester Øvre aldersgrenser for mobilabonnement Øvre aldersgrenser for bensinkort Øvre aldersgrenser/økte priser for forsikringstjenester Reiseforsikring Ulykkesforsikring Helseforsikring 31

33 Helse og omsorg Prioriteringer i helsevesenet relatert til alder 32

34 Bjarne vil ikke bry nattevakten: Jeg har ofte sittet og grått på badet GRUE (TV 2):Èn nattevakt har ansvaret for 32 beboere i omsorgsboligene i Grue kommune. Pleierne har varslet om situasjonen, men ordføreren sier han aldri har hørt om det 33

35 Marta Sofie (82) må bo på fellesbadet 34

36 Begrensninger i yrkesutøvelse Inndragning av fastlegehjemmel ved fylte 70 år Legers autorisasjoner begrenses ved fylte 75 år Inndragning av eldre fiskeres fangstkvoter Inndragning av støtte til eldre bønder Begrensninger i stipend og forskningsmidler til eldre forskere (70 år) Bortfall av sykepenger, arbeidsavklaringspenger (67 år) Bortfall av yrkesskadeforsikring (70 år) Bortfall av bostyreroppdrag ved fylte 62 år 35

37 Oslo Advokatfirma Ræder Redningsselskapet Pensjonister skal ikke benyttes på redningsskøytene med mindre det er «påtvingende nødvendig av beredskapsmessige hensyn».» Maritim direktør 36

38 Oslo Advokatfirma Ræder Var for gammel til å si sin mening om kommunesammenslåing Ingen over 80 år ble spurt i Andebu kommune Oddvar Myhre 37

39 Generelle begrensninger for deltakelse 1 Borettslag Meddommere Blodgivere Transportreiser/fritidsreiser Studier Idrett/golf 38

40 Generelle begrensninger for deltakelse 2 Stønad til invalidebil Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Sertifikater, utstedelse av resept Medlem av den rettsmedisinske kommisjon Øvre aldersgrenser på restauranter/nattklubber Øvre aldersgrenser på ulike kundearrangementer 39

41 Oppsummering Bør vi ha et generelt forbud mot aldersdiskriminering? Andre land har tatt standpunkt Bør man akseptere usaklig forskjellsbehandling basert på fødselsdato? Trenger vi øvre aldersgrenser? Verdig avgang? Fremme yngres deltakelse? Bidra til ansettelse av eldre? Hva er konsekvensene ved opphevelse av aldersgrenser? 40

42 Likestilling i Storebrand anno Fram har mange damer i sin tjeneste. Min erfaring om disse er, at de ikke er saa utholdende som mandlige kontorister og derfor trenger permission utover den ordinære ferie. Naar selskapets erfaring er saadan, har det ikke vovet at gaa til det experiment at ha gifte kvinder i sin tjeneste. Disse, der foruten sin kontorgjerning også vil faa sit hjem at tænke paa og ordne med, maa forutsættes at kunne komme til at faa behov for end yderligere permission, og det har direktionen av hensynet til arbeidet ikke turdet utsætte seg for...» Brev til Landskvindestemmeretsforeningen

43 Anbefaling: Øvre aldersgrenser bør oppheves Aldersdiskriminering bør forbys også utenfor arbeidslivet TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 42

44 Pasient- ogbrukerombudenei Agder GSO 1

45 Vårt mandat Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å: Ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet Bedre kvaliteten i tjenestene GSO 2

46 Årsmeldinger og rapporteringer Pasient og brukerombudene skriver egne årsmeldinger og en felles for alle Stortingsmelding nr. 11 ( ) Kvalitet og pasientsikkerhet, er basert på Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn og Norsk pasientskadeerstatnings rapporter for Endelig en faglig rapportering GSO 3

47 Totalt antallsakeri Norge *Årsaken til de høye tallene for 2012 kan skyldes innføring av nytt felles elektronisk kodeverk, og registreringspraksis GSO 4

48 Antallproblemstillingerfordelt på hovedspesialitet GSO 5

49 Årsmelding felles 2014 Fastlegeordningen Fastlegenes rolle i helsetjenesten må evalueres Pasienter må tilbys kopi av henvisninger, epikriser og prøvesvar Pasienter som bruker flere legemidler skal alltid få med seg en oppdatert legemiddelliste etter konsultasjon hos fastlege GSO 6

50 Årsmelding felles 2014 Fastlegeordningen Sykehjem Helsetjenestene i kommunene må innlemmes i meldeordningene til Nasjonalt kunnskapssenter og Statens helsetilsyn Det bør i større grad føres stedlig tilsyn med sykehjem, og pasienter og pårørende må involveres i tilsynet Kompetanse og antall hender GSO 7

51 Årsmelding felles 2014 Fastlegeordningen Sykehjem Samhandlingsreformen Epikrise må følge med når en pasient skrives ut fra sykehus til hjelpetiltak i kommunen. Kopi må gå til pårørende og kommunen. Det er sykehuset som må beskrive hjelpebehovet, men kommunen avgjør hvordan behovet skal dekkes GSO 8

52 Årsmelding felles 2014 Fastlegeordningen Sykehjem Samhandlingsreformen Kommunal saksbehandling Det må iverksettes tiltak for å styrke kompetansen til kommunale saksbehandlere Pasienter, brukere og pårørende må tilbys oppdatert skriftlig informasjon om sine rettigheter GSO 9

53 Årsmelding felles 2014 Helseforetakenes klagesaksbehandling Klage- og tilsynsmyndigheter Tilsynsmyndighetene må ha tilstrekkelige ressurser og en organisering som bidrar til kortere saksbehandlingstid og bedre begrunnede avgjørelser, samt ivaretar deres uavhengige rolle overfor helse- og omsorgstjenesten GSO 10

54 Forløpskoordinator - pakkeforløp for kreftpasienter Alle sykehus med kreftbehandling skal ha en stilling som forløpskoordinator som skal bidra til at målene nås. Ombudene mener det burde vært et krav fulgt opp med øremerkede stillinger GSO 11

55 AntallhenvendelserAgder GSO 12

56 Problemstillingerper område GSO 13

57 Årsaker til kontakt GSO 14

58 FordelingproblemstillingerVA GSO 15

59 Årsmelding Agder 2014 Kvalitet og pasientsikkerhet Pasientopplevelser er i seg selv et mål på kvalitet. Gode opplevelser skaper tillit til tjenestene og behandlingen man mottar. GSO 16

60 Årsmelding Agder 2014 Kvalitet og pasientsikkerhet Helse- og omsorgstjenester i kommuner Meldeplikt i kommuner Helsetjenester i kommunen må innlemmes i meldeordningen til Norsk kunnskapssenter for helsetjenesten og Statens helsetilsyn. GSO 17

61 Årsmelding Agder 2014 Kvalitet og pasientsikkerhet Helse- og omsorgstjenester i kommuner Skader og uheldige hendelser Tilpasset informasjon Pasienter skal informeres om adgangen til å søke pasientskadeerstatning, om at man kan henvende seg til Pasient- og brukerombudet og om retten til å få saken vurdert hos tilsynsmyndigheten. GSO 18

62 Årsmelding Agder 2014 Kvalitet og pasientsikkerhet Helse- og omsorgstjenester i kommuner Skader og uheldige hendelser Tilpasset informasjon Dialogsamtaler Helsepersonell må stadig arbeid med dette Gode eksempler Fødeavdelingen i Kristiansand GSO 19

63 Agder 2014 Fritt sykehusvalg innenfor samme helseforetak Motstand mot helsehjelp og samtykkekompetanse Det må etableres overordnede rutiner for å sikre rettslige rammer GSO 20

64 Rett til heldøgns helse- og omsorgstjeneste Rundskriv Venteliste? GSO 21

65 Verdighet Ensomhet Sosialt samvær Utrygghet Medvirkning Våre bekymringer Regelmessige møter mellom ansvarlige og pasient og pårørende Nok hender? Nok plasser? GSO 22

66 Dialogmøter Tilstede: Pasient og eller pårørende Leder ved tjenestested og aktuell ansatt Pasient- og brukerombud Møteleder: Pasient- og brukerombudet Møtested: Nøytralt sted på sykehuset, eller på ombudskontoret. Møtetid: En time er som regel nok Referat: Referat eller journalnotat skrives enten av ombud eller GSO tjenestested 27

67 Planer for 2015 Fokusområder i hele landet Brukermedvirkning på alle nivåer Tjenester til barn, unge og unge voksne med store tjenestebehov. Fokusområde i Vest-Agder - Sykehjemmene i Kristiansand og Mandal GSO 24

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Aldersdiskriminering i arbeidslivet

Aldersdiskriminering i arbeidslivet Aldersdiskriminering i arbeidslivet Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Regelverk... 4 2.1 Lover... 4 2.2 Forarbeider... 4 2.3 EU-direktiv... 4 3 Høringer... 5 4 Rettspraksis...

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet Forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne *** Rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne en oppsummering Publisert april 2014

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer