ALDERSDISKRIMINERING I NORGE Aldersdiskriminering i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2014. Aldersdiskriminering i Norge"

Transkript

1 ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2014 Aldersdiskriminering i Norge

2 Aldersdiskriminering i Norge 2014 Innledning om likeverd Historisk tilbakeblikk Aldersdiskriminering i arbeidslivet Aldersdiskriminering på andre samfunnsområder Oslo, 26. mai 2014 Adv. Erik Råd Herlofsen 2

3 Diskriminering - definisjon «Handlinger, praksis eller ytringer som virker eller kan virke begrensende på personers livsutfoldelse, redusere livskvaliteten, begrense muligheter og føre til at noen personer eller grupper får en dårligere stilling i samfunnet enn andre.» «Ulik behandling av like tilfeller.» NOU 2009:14 s. 37 3

4 FN s menneskerettighetserklæring Artikkel 7. Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering. 10. desember 1948 FN s resolusjon 46/91 Prinsipper for eldre 4

5 Grunnloven 110 c Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne Menneskerettsloven viser til de viktigste konvensjonene og presiserer at disse går foran norsk lov (1999) 5

6 Likebehandlingsreglene Internasjonale konvensjoner Grunnloven 110 EU-direktiver & EØS-avtalen Menneskerettigheter Tilleggsprotokoll nr. 12 Grunnleggende saklighetsnorm Diskrimineringsloven om etnisitet Diskrimineringsloven om seksuell orientering Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Likestillingsloven Arbeidsmiljøloven 6

7 «Reasonable and objective» Forskjellsbehandling som har et saklig formål, er nødvendig, hensiktsmessig og forholdsmessig, er ikke diskriminering i rettslig forstand. 7

8 Positiv særbehandling 8

9 Historisk tilbakeblikk Cicero (År f.kr.) Oslo Advokatfirma Ræder Det er vanlig å påstå at alderdommen gjør oss uskikket til arbeid. Å si noe slikt, mener den gamle Cato, er like dumt som å påstå at en styrmann ikke gjør nytte for seg under seilasen "fordi han ikke klatrer opp i mastene, ikke løper omkring hit og dit på dekk eller pumper vann, men bare sitter stille akterut med hånden på rorkulten". Hans virksomhet forutsetter jo beregnende klokskap, og det er en egenskap som alderdommen gir langt mer av enn ungdomsårene. Klokskap og beregning er nødvendig i alle ledende stillinger, like meget for den som skal passe en jordeiendom som for statsmannen og hærføreren 9

10 Fra ættestup til legdsystem 10

11 Fra legdsystem til fattiglover Ivaretakelse av eldre var i utgangspunktet en familiesak I 1274 ble legdsystemet innført av Magnus Lagabøte Fulgte en fastlagt rute fra gård til gård (bygård til bygård) På slutten av 1200-tallet ble det etablert hospitaler for fattige, syke og eldre 1500-tallet - Fra kirkelig organisering til offentlig fattigvesen 1600-tallet Etablering av fattighus, 1845 og 1863 Innføring av fattiglover 11

12 «Livstrappen» Fra fattiglover til pensjon 12

13 Antall tusen innbyggere i Norge ved inngangen til hvert århundre. 13

14 Litt pensjonshistorikk Ernst den fromme Napoleon Bonaparte Otto von Bismarck 14

15 Fattiglov løsgjengerlov

16 Aldersgrenseloven /65 år Enhver vet jo, at det ikke er aarenes antal, der avgjør, om man er arbeidsdygtig eller ikke. Ser man paa pensionslisterne vil man se, at mange er over 80 aar, naar de melder sig til pension, enkelte endog 90 aar. Peder Rinde Stortingsdebatten i

17 Forventet levetid» Ved fødsel Ved fylte M: 54,5 M: 76,67 K: 57,67 K: 77, M: 79,42 M: 82,3 K: 83,41 K: 85,31 Kilde SSB 17

18 Grunnloven 110 Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe seg Udkomme ved sit Arbeide. 18

19 Aldersdiskriminering i arbeidslivet Direkte og indirekte diskriminering på grunn av alder er forbudt, jf. aml 13-1 Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles på grunn av alder, jf. aml 13-3 (2) 19

20 Vi ønsker ingen forgubbing i LO Arve Bakke om 62 års grensen Ut med 62-åringene Spark de gamle E24 20

21 Senior skvist ut av politijobb Erfarne politifolk får ikke jobbe etter fylte 60 år, selv om de vil. 21

22 Vindern rens- og skjorteservice "Vi oppfordrer voksen dame år til å søke ledig stilling i vårt renseri på Røa". 22

23 Kr.sand brannvesen mars 2008 Vi søker brannkonstabel: - Alder, år. Den begrensende aldersgruppe som søkes skyldes at vi pga ingen turn-over blant mannskapene og de strenge fysiske krav som stilles, er nødt til å ta inn yngre folk for å hindre forgubbing i systemet og ende opp med for mange ansatte som ikke klarer de helsemessige krav som stilles. 23

24 Tre ulike aldersgrenser Særaldersgrenser Aldersgrenseloven (70, 65, 60, 57 ) Virksomhetsfastsatte aldersgrenser (67, 65 ) 70 års-grensen Bortfall av stillingsvern 24

25 Arbeidsmiljøloven a o Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf andre ledd. ( a) Tidligere 15-7 (4). Minner om utviklingen fra 1972, hvor pensjonsalderen ble redusert til 67 og hvor lovgiver kun sa at oppsigelse mellom på grunn av pensjon ikke var lovlig 25

26 Rt s. 202 Rt s

27 Bedriftsfastsatte aldersgrenser Nødvendig for å oppnå et saklig formål Ikke uforholdsmessig inngripende Konsekvent praktisert Allment kjent blant de ansatte Direkte overgang til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning Rt s

28 Helikopter-dommen Tariffestet aldersgrense på 60 år Sertifikatgrensen er 65 år Ikke nødvendig og forholdsmessig Sosiale hensyn vektlagt, behov for å gjøre nytte for seg, bruke ferdigheter Rt s

29 Dersom oppsigelse ikke foreligger innen 10 dager, vil arbeidsgiver iverksette en oppsigelsesprosess» «Medarbeidere leder ønsker å beholde kan tilbys ett års vikariat på samme vilkår. Vikariatet kan ved behov forlenges med inntil ett år om gangen frem til du blir 70 år» 29

30 Steinar Mediaas - NRK Før år Etter 1. januar år LDO 13/ påklaget Vilkåret om nødvendighet og forholdsmessighet er ikke oppfylt Saklighetshensynene er tilstrekkelig oppfylt med 70 årsgrensen Helikopterpilot-dommen er nyere og vektlegger mer nødvendighets og forholdsmessighetskravene Partene i arbeidslivet har ikke større frihet enn andre i forhold til diskrimineringsforbudet NRK hadde ikke praktisert aldersgrensen konsekvent, hvilket tilsa at den heller ikke var nødvendig Oslo byfogdembete nektet midlertidig forføyning 30

31 Oslo Advokatfirma Ræder Brit D. Sember Norsk Industri LDO 13/1307 Gjentar og viderefører argumentene fra Mediaas-saken Dessuten brudd på likestillingsloven ved at Sember (født før 1954) ikke godskrives pensjonspoeng for omsorgsarbeid for barn under skolepliktig alder og hun blir derved rammet av ordningens kjønnsskjeve virkning Når aldersgrensen ikke er nødvendig etter arbeidsmiljøloven er den heller ikke nødvendig etter likestillingsloven 31

32 BANKGIGANTEN CITIBANK: - Eldre nektes kredittkort «Man vet ikke hvor lenge man lever når man har fylt 75 år,» sier Citibank 32

33 Varer og tjenester Øvre aldersgrenser for lån og kredittkort Øvre aldersgrenser for leie av bil Økte gebyrer for manuelle tjenester Øvre aldersgrenser for mobilabonnement Øvre aldersgrenser for bensinkort Øvre aldersgrenser/økte priser for forsikringstjenester Reiseforsikring Ulykkesforsikring Helseforsikring 33

34 Helse og omsorg Prioriteringer i helsevesenet relatert til alder 34

35 Bjarne vil ikke bry nattevakten: Jeg har ofte sittet og grått på badet GRUE (TV 2):Èn nattevakt har ansvaret for 32 beboere i omsorgsboligene i Grue kommune. Pleierne har varslet om situasjonen, men ordføreren sier han aldri har hørt om det 35

36 Marta Sofie (82) må bo på fellesbadet 36

37 Begrensninger i yrkesutøvelse Inndragning av fastlegehjemmel ved fylte 70 år Inndragning av eldre fiskeres fangstkvoter Inndragning av støtte til eldre bønder Begrensninger i stipend og forskningsmidler til eldre forskere (70 år) Bortfall av sykepenger, arbeidsavklaringspenger (67 år) Bortfall av yrkesskadeforsikring (70 år) Bortfall av bostyreroppdrag ved fylte 62 år Bruk av pensjonister i Redningsselskapet 37

38 Oslo Advokatfirma Ræder Redningsselskapet Pensjonister skal ikke benyttes på redningsskøytene med mindre det er «påtvingende nødvendig av beredskapsmessige hensyn».» Maritim direktør 38

39 Generelle begrensninger for deltakelse Borettslag Meddommere Blodgivere Transportreiser/fritidsreiser Studier Stønad til invalidebil Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Sertifikater, utstedelse av resept Medlem av den rettsmedisinske kommisjon Øvre aldersgrenser på restauranter/nattklubber Øvre aldersgrenser på ulike kundearrangementer 39

40 Oppsummering Bør vi ha et generelt forbud mot aldersdiskriminering? Andre land har tatt standpunkt Bør man akseptere usaklig forskjellsbehandling basert på fødselsdato? Trenger vi øvre aldersgrenser? Verdig avgang? Fremme yngres deltakelse? Bidra til ansettelse av eldre? Hva er konsekvensene ved opphevelse av aldersgrenser? 40

41 Likestilling i Storebrand anno Fram har mange damer i sin tjeneste. Min erfaring om disse er, at de ikke er saa utholdende som mandlige kontorister og derfor trenger permission utover den ordinære ferie. Naar selskapets erfaring er saadan, har det ikke vovet at gaa til det experiment at ha gifte kvinder i sin tjeneste. Disse, der foruten sin kontorgjerning også vil faa sit hjem at tænke paa og ordne med, maa forutsættes at kunne komme til at faa behov for end yderligere permission, og det har direktionen av hensynet til arbeidet ikke turdet utsætte seg for...» Brev til Landskvindestemmeretsforeningen

42 Anbefaling: Øvre aldersgrenser bør oppheves Aldersdiskriminering bør forbys også utenfor arbeidslivet TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 42

Kopi av fellesuttalelsen til Helseminister Bent Høie vil foreligge rådene så snart dette er sent.

Kopi av fellesuttalelsen til Helseminister Bent Høie vil foreligge rådene så snart dette er sent. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/481185_fix.html Side 1 av 1 06.05.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 05.05.2015 09:44:03 Til: Kristiansand eldreråd; Mandal eldreråd; Liv Ulriksen

Detaljer

Aldersdiskriminering i arbeidslivet

Aldersdiskriminering i arbeidslivet Aldersdiskriminering i arbeidslivet Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Regelverk... 4 2.1 Lover... 4 2.2 Forarbeider... 4 2.3 EU-direktiv... 4 3 Høringer... 5 4 Rettspraksis...

Detaljer

Eldre behøver et sterkere diskrimineringsvern utenfor arbeidslivet

Eldre behøver et sterkere diskrimineringsvern utenfor arbeidslivet Statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep 0030 Oslo Deres referanse: Vår referanse: 13/9680 Dato 10.12.13 Dato Eldre behøver et sterkere diskrimineringsvern utenfor arbeidslivet Som regjeringens seniorpolitiske

Detaljer

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Frokostseminar 23. april 2015 Eli Aasheim, Christel Søreide, Ingvild Solli og Siri Falch-Olsen Agenda 01 02 03 04 Nye regler

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

Saksnummer: 10/517. Lovanvendelse: Likestillingsloven. Dato: 10. februar 2011

Saksnummer: 10/517. Lovanvendelse: Likestillingsloven. Dato: 10. februar 2011 NOTAT To kvinner klaget til Ombudet fordi arbeidsgiver ikke ville utbetale bonus for 2009, på bakgrunn av at de ikke hadde vært til stede på grunn av foreldrepermisjon. De hevdet at bonusen ikke var resultatbasert,

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet Forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne *** Rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne en oppsummering Publisert april 2014

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg

Detaljer

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater av Lina Berg Valnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet Forbudet mot trakassering i arbeidslivet (seksuell trakassering, trakassering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet mv., alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell

Detaljer

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET?

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? Kandidatnummer: 206 Leveringsfrist: 10.04.07 Til sammen 38.334 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Tema for oppgaven...1

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

NOU. Det livssynsåpne samfunn. Norges offentlige utredninger 2013: 1. En helhetlig tros- og livssynspolitikk

NOU. Det livssynsåpne samfunn. Norges offentlige utredninger 2013: 1. En helhetlig tros- og livssynspolitikk NOU Norges offentlige utredninger 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn En helhetlig tros- og livssynspolitikk Norges offentlige utredninger 2013 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

11/2016-40- PCG 05.09.2013

11/2016-40- PCG 05.09.2013 Vår ref.: Dato: 11/2016-40- PCG 05.09.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at hun ble diskriminert på grunn av etnisitet/nasjonal opprinnelse i forbindelse med ansettelsesprosess i Statens vegvesen. Likestillings-

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer