Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS"

Transkript

1 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

2 Innhold: 03 Innledning Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Friskvern Nøkkeltall Terapienheten Revmatologisk avd. med revmakirurgisk seksjon Enhet for forskning, opplæring og utvikling (FOU) Hudpoliklinikken Teknisk avdeling Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Revisors beretning Årsrapport for Rehabilitering Vest AS Innledning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning Styrets beretning 2

3 2010 viktige avklaringer og begivenheter 2010 var et svært viktig år for HSR AS. Det var et år med stor aktivitet, fint engasjement og et år der mange pasienter fikk hjelp ved sykehuset. Nødvendige omleggings- og utviklingstiltak, med innarbeiding av dagavdeling og infusjonsenhet ved revmatologisk avdeling, var i så måte viktige og fremtidsrettede tiltak som er med å sikre riktig utvikling for revmatologien og tjenestetilbudet til pasienter i vår del av landet. Dette har også vært viktig for den dialogen vi har hatt med Helse Vest om vårt fremtidige oppdrag om levering av spesialisthelsetjenester. En betydelig styrkning av hudpoliklinikken representerte en viktig utvikling i Det har vært en betydelig økning i aktiviteten, og stadig færre pasienter måtte henvises til universitetssykehusene i Stavanger og Bergen ettersom kapasiteten er blitt betydelig bedre ved hudpoliklinikken og at tilbudene samtidig er utvidet. Den faglige gjennomgangen sammen med Helse Vest og Sintef Helse resulterte i tilslutning til foreliggende planer og godkjenning av det utbyggingsprosjektet som var utarbeidet. Gjennom vedtak i Helse Vest 22. juni om kapitaltilskudd som delfinansiering til oppgradering av sykehuset, ser vi dette både som en anerkjennelse og en bekreftelse på vår langsiktige rolle som revmatologisk og revmakirurgisk senter for Rogaland. At Helse Vest har gått inn i prosjektet på denne måten opplever vi som en bekreftelse på at vi skal inneha denne rollen også i fremtiden. I en tid med store reformer er disse avklaringene veldig viktige, både som nødvendig grunnlag for dagens aktivitet og ved å skape forutsigbarhet i forhold til de satsninger som nå gjøres. At vi allerede i år før opprinnelig tenkt - kunne starte opp rehabiliteringssenter i forbindelse med at vi vant og fikk tildelt rehabiliteringsoppdrag for 20 deltakere, er også en veldig flott stimulans for helheten i det store utbyggingsprosjektet vårt. At vi ble tildelt anbudet fra Haugesund kommune om å leie ut arealer til nytt sykehjem i forbindelse med samhandlingsreformen var også en viktig hendelse dette året. Som en del av spesialisthelsetjenesten er det interessant for sykehuset å være med på et utviklings- og pilotprosjekt i forbindelse med denne reformen. Dette gir oss anledning å være med og ytterligere å høyne kvaliteten på tjenestetilbudet til alle pasientene. Samtidig er dette en viktig del for vår samlede aktivitet og et viktig grunnlag for utbyggingsprosjektet vårt. Vi får ytterligere en viktig helseaktivitet i dette stadig viktigere kvartalet når det gjelder helsetilbud. Etter en omfattende arbeidsprosess gjorde styret endelig vedtak om oppstart av utbyggingsprosjektet. Eierne bekreftet dette vedtaket i årsmøte den Viktige avklaringer er gjort, og vi gleder oss til en spennende og interessant, om enn krevende, utbyggingsperiode på 4 år. Haugesund Sanitetsforening har tatt et nytt og viktig initiativ i norsk helsevesen. H S R Å r s r a p p o r t Jan Birger Medhaug, direktør

4 4 Sykehuset har dyktige og velkvalifiserte overleger. I tillegg har sykehuset 6 LIS hjemler, her representert ved ass.lege Monica Haga i konsultasjon med en pasient.

5 Organisasjon og personal Sykehuset var i 2010 organisert på følgende måte: Haugesund Sanitetsforening Styre HSR AS Styre Rehab AS Direktør Direktør Råd og utvalg Direktørens stab Prosjekter Økonomi Personal Teknisk 2 Avd. sykepleiere Sengeenhet 5. og 6. etg Enhetsleder (Avd. overlege) Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Leder Revmatologisk Revmakirurgisk inkl. Poliklinikker Terapi Sykehuset har kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger. Både ved HSR AS (Revmatologisk avdeling og ved Hudpoliklinikken) og ved datterselskapet Rehab AS (som skiftet navn til Rehabilitering Vest AS) er det god drift, med alle legestillinger besatt. Overordnet ansvar for HMS ligger til direktør og ellers i linjen for alle ledere. Daglig koordinering av HMS tilligger personalsjef. I 2010 var det godkjent og budsjettert med totalt 122,26 årsverk ved sykehuset fordelt på 168 ansatte, derav 11 årsverk og 18 ansatte ved Rehab AS. Forskning, opplæring og utvikling (FOU) Hudpoliklinikken Rehab AS Dette utgjør personalressurser som med høy kompetanse og lang erfaring - en særdeles viktig kapital for det utviklingsarbeid og den nytenkning som dagens sykehussituasjon og rammevilkår krever. Det sykehuset og våre ansatte representerer, er likevel først og fremst viktig for de tjenester vi skal gi og for pasientene som vi skal tjene i det daglige. HSR AS og datterselskapet Rehab AS er begge medlemmer i hovedorganisasjonen HSH og har lønns- og arbeidsvilkår som følger landsomfattende tariffavtale for alle ansatte. Sykehuset legger til grunn tilsvarende krav ved bruk av underleverandører. H S R Å r s r a p p o r t Økonomiavdelingen utfører en viktig stabsfunksjon og består av f.v. Audhild T. Støle - sekretær, Mette Lokna økonomikonsulent og Erling Lervåg økonomisjef.

6 Milepæler i H S R Å r s r a p p o r t Skisse av nytt sykehusbygg etter utbygging og rehabilitering. Utarbeidet av Opus Arkitekter. Opprettelse Rehab AS: Den ble det oppstart i det heleide datterselskapet Rehab AS (Rehabilitering Vest AS). Sykehusets øverste ledelse jobbet gjennom våren med utarbeidelse av anbud på rehabiliteringstjenester i Helse Vest. Ved å vinne anbud på 20 plasser for døgnrehabilitering, startet Rehab AS opp sin aktivitet i nyoppussede lokaler i 3. og 4. etasje. Det ble en milepæl av historisk betydning, som markerte startlinjen for det lenge planlagte rehabiliteringstilbudet ved HSR. Godkjenning av byggeplanene: Som kjent har det vært arbeidet i lang tid med utforming av romprogram og logistikk for sykehuset. I den anledning har det vært nøye gjennomgang av Helse Vest, som også engasjerte Sintef Helse i arbeidet. Vi fikk tilslutning og godkjenning fra Helse Vest både for skissert gjennomarbeidet driftsopplegg, med justeringer av sengetall og styrking av poliklinikk samt dimensjonering og planer av renoveringsog utviklingsprosjektet. Dette ble bekreftet gjennom behandling i Helse Vest sitt styre 22. juni hvor vi fikk tilsagn om kapitaltilskudd som delfinansiering i arbeidet med renovering av dagens sykehusbygg (ikke nybygg). Dette var en sentral og viktig avklaring for sykehuset som bekrefter vår sentrale rolle innen revmatologi, revmakirurgi og hud de kommende tiårene. Utlysing av anbud Dagen etter vedtaket i Helse Vest om tilsagn av kapitaltilskudd, vedtok styret for HSR AS at anbudet skulle kunngjøres og lyses ut med en frist til 24. september, senere utvidet til 8. oktober etter ønske fra tilbydere. Valg av tilbydere ble gjort i styremøte 28. oktober. Viktige vedtak: 19. november, etter en grundig gjennomgang av alle sider ved et stort og viktig utbyggingsprosjekt og mange prosesser, fattet styret endelig vedtak om utbygging i tråd med det anbefalte. Eierstyret sluttet seg til dette vedtaket på sitt årsmøte Dette er historiske vedtak som vil utvikle sykehuset og utvide Haugesund Sanitetsforenings aktivitet betydelig i dette kvartalet. Enda et anbud Haugesund kommune lyste ut på anbud ønske om å leie arealer til et 70 plasseres sykehjem i umiddelbar nærhet til Haugesund Sykehus. HSR AS leverte inn tilbud og vant dette anbudet hvor det etter dialog med Haugesund kommune skal etableres et sykehjem i forbindelse med samhandlingsreformen med rundt 60 plasser. Målet er at dette vil skje pr når bygget er oppført. Dette er et viktig prosjekt både fordi vi som del av spesialisthelsetjenesten kan få være deltaker i et pilotprosjekt i forbindelse med samhandlingsreformen og fordi det er et viktig prosjekt i forbindelse med vårt samlede utbyggingsprosjekt. Avtalen med Haugesund kommune ble enstemmig vedtatt av Haugesund Bystyre 16. mars Egen kantine igjen I forbindelse med oppretting av eget rehabiliteringssenter ble det reist spørsmål om ny kantine etter at tidligere kantine i samarbeid med Helse Fonna var blitt lagt ned i I arbeid med etablering av rehabiliteringssenteret lyste vi ut kantinetjenesten og fikk fra 1. oktober 2010 etablert kantinetjeneste i samarbeid med ISS. Kantinen er et konkret resultat av nyetableringen, og har som en positiv tilleggseffekt gitt tilbud om kantine for våre ansatte i begge selskaper, noe som blir satt stor pris på. Dette er også en viktig trivselsfaktor og en del av et godt arbeidsmiljø.

7 HMS Arbeidsmiljø Friskvern Redusert sykefravær I HSR AS gikk gjennomsnittlig sykefravær i 2010 ned til 5,27 %. Dette er en nedgang på 1,65 % sammenlignet med året før. For nyopprettede Rehab AS gikk det enda bedre. Der var gjennomsnittlig sykefravær i perioden oktober desember på beskjedne 0,3 %. Planarbeidet ble påbegynt november Endelig kompetanseplan vil bli innarbeidet i budsjettet for 2012, og legge visse føringer i langtidsbudsjett for kommende 5-årsperiode. Ledere, tillitsvalgte og ansatte ved den enkelte avdeling vil i stor grad bli involvert i prosessen med å få fram en ny kompetanseplan. Nytt Friskvernsprosjekt Sluttrapport fra Sykefraværsprosjektet ble overlevert styret i februar AMU fikk deretter saken til videre oppfølging. Prosjektgruppen «Friskvern» ble startet opp i september. Her deltar flere av virksomhetens sentrale ledere og vil i nært samarbeid med AMU bli trukket med for fortsatt å sette HMSarbeid på dagsordenen.virksomheten har som mål at gjennomsnittlig nærværsfaktor skal være minimum 96 % for Ny gjennomgang kompetanseplan Sykehuset øremerket i 2010 kr til kompetansehevende tiltak i avdelingene som ble fordelt etter dokumentert behov på den enkelte avdeling. Sykehuset satser stort på oppbygging av ny kompetanseplan. Denne skal omfatte alle typer mål og krav ved virksomheten, enten dette gjelder lovmessige forhold, fagspesifikke krav, virksomhetens policy eller føringer lagt av Helse Vest. Godt arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet har hatt positiv oppmerksomhet i flere år og det er arbeidet systematisk med tanke på utvikling og forbedringer. En søker å systematisere informasjonsarbeidet og ha jevnlige møter med tillitsvalgte, verneombud, selskapets sentrale ledelse og de ulike enheter. Det er også et stort prosjekt på gang med kompetanseheving som vil ha betydning for trivsel og utvikling. Sykehuset reviderte og styrket sine seniorpolitiske tiltak i løpet av I det avsluttede sykefraværsprosjektet, som ble lagt frem våren 2010, var det også betydelig fokus på arbeidsmiljø og arbeidsmiljøfaktorer. En kunne konstatere at en i praksis nesten ikke hadde registrert arbeidsplassrelatert fravær: Det positive engasjement med tanke på videreutvikling av et godt arbeidsmiljø vil fortsette. T.v.: Hvert år gjennomføres en introduksjonsdag for nyansatte og hovedansvaret for denne dagen har personalsjef Torgeir Aarestad. T.h.: Sykehuset har som mål å oppnå en nærværsfaktor på minimum 96 %. Fysisk aktivitet ved bl.a. gå i trapper i stedet for å ta heis er et enkelt virkemiddel. H S R Å r s r a p p o r t

8 Nøkkeltall Utviklingen av sykehusets aktivitet kan måles og presenteres på mange måter. En kan for eksempel måle selve produksjonen av forskjellige tjenester Nøkkeltall Antall konsultasjoner ved poliklinikk + produsert DRG Nøkkeltall Revmatologisk pol Revmakirurgisk pol H S R Å r s r a p p o r t Bestilling 2010 Gode pasientforløp og resultat av rehabilitering forutsetter tilstrekkelig utstyr og kompetanse. Gjennom hyppige gaver m.a. fra eier er gymnastikksaler rikholdig utstyrt. Hudpoliklinikken Infusjon-poliklinikk (ny 2010) 1010 DRG-poeng Revmatologisk poliklinikk Revmakirurgisk poliklinikk Hudpoliklinikken eller tilfredshet hos pasientene. Vi har valgt ut noen nøkkeltall som gir informasjon om deler av virksomheten. Infusjonpoliklinikk (ny 2010) DRG-poeng 1731 DRG-oversikt (NB! Poliklinikk er inkludert i DRG-produksjon for 2010) DRG-oversikt Bestilling DRG - totalt Produsert Revmatologisk Hud Sum produksjon Merproduksjon total Merprod. Revmatoligisk

9 Bestilling DRG totalt Produsert Revmatologisk Hud Sum Produksjon Mer prod. total Merprod. Revmatologisk Terapienheten Enheten har gjennom hele 2010 hatt full drift og deltatt aktivt i felles utvikling av rehabiliteringstilbudet i HSR. Dette er et arbeid som ble påbegynt i 2009 og som fortsatte i Enheten har for øvrig bidratt med sine tjenester i sengepostene, Kval-orto og læringsopphold har vært et arbeidsrikt år, med utfordringer som følge av endringer i staben, og oppstart av nytt selskap med økt aktivitet og sambruk i treningslokaler. Videreutdanning Aktivitør har fullført sin videreutdanning i rehabilitering, på RKK Fagskolen, påbegynt i Kurs/seminar/konferanser Ansatte i terapienheten har deltatt på HMS-seminar, interne rehabiliteringsseminarer, kneproteseseminar (CAOS-prosjektet) og nettverksmøter for revmatologisk rehabilitering. H S R Å r s r a p p o r t Bemanning Frem til var det full drift også på fysioterapiinstituttet, som ble lagt ned som følge av lovendring om drift av fysioterapiinstitutt i institusjon. Fysioterapiinstituttet hadde vært i drift siden 1957 og var i de første årene det eneste kommunale fysioterapitilbudet i Haugesund. Driftstilskuddsordningen gjorde det mulig å drive et velfungerende institutt til nytte for alle kommunene på Haugalandet, helt frem til Lovendringen umuliggjorde at institusjonen kunne opprettholde denne kommunale driftsavtalen. For HSR sin del betød det bortfall av refusjon fra HELFO og oppsigelse av driftstilskuddet fra kommunen. Det ble derfor umulig å drive instituttet videre. Frem til nedleggelse hadde instituttet en produksjon på ca konsultasjoner årlig. Det ble behov for nedbemanning av 2 fysioterapeuter og 1 helsesekretær som følge av nedleggelse av instituttet. I løpet av året gikk også enhetens sosionom over i annet arbeid. Vikarer og nye faste ansatte har begynt gjennom året. Undervisning Enheten har bidratt i undervisning internt i egen enhet og i andre enheter. Det er også holdt foredrag eksternt, presentasjon av tilbudene i HSR og presentasjon av fysioterapiinstituttet. Team Enhetens ansatte inngår i team sammen med andre yrkesgrupper ved andre enheter i HSR. Utviklingen av teamarbeid som arbeidsform fortsetter også i 2011, og har hatt et sterkt fokus gjennom Utfordringer Ved oppstart av ny aktivitet i Rehab AS, har terapienheten måttet tilpasse drift og tilstedeværelse i sykehusets felles trenings- og behandlingslokaler i 1. etg. Økt aktivitet i disse arealene har krevd en fleksibilitet og tilpasning av drift til beste for begge parter. Håndtrening

10 Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon H S R Å r s r a p p o r t Hovedmål i 2010 var knyttet til ventelistekontroll og kvalitet på tjenestene våre. HSR tilbød i 2010 alle pasienter behandling innenfor angitt frist og hadde ikke fristbrudd. Antall langtidsventende ble også sterkt redusert. Det ble utført et stort arbeid i rydding av ventelister til poliklinisk kontroll samtidig som produksjonen på poliklinikken økte. For å styrke samarbeid og fokus på kvalitet, ble det våren 2010 arrangert seminar på Røvær for leger, ledere og nøkkelpersonell innen revmatologi. Høsten 2010 ble det arrangert tverrfaglig rehabiliteringsseminar sammen med Rehab AS representerte et nærmere samarbeid mellom de tre revmatologiske avdelingene i Haugesund, Bergen og Førde idet alle 3 avdelinger gikk til felles anskaffelse av det kliniske IT-verktøyet GoTreat It (GTI). Vi har også arrangert felles undervisning mellom de tre sykehusene en gang i måneden. Spesialistkomiteen i revmatologi var på besøk høsten 2010 og gav avdelingen gode tilbakemeldinger på kvaliteten i utdanning av assistentleger innen revmatologi ved HSR. Bruk av biologiske medikamenter får en stadig mer sentral rolle i behandlingen av alvorlige revmatiske sykdommer. Også i 2010 bød finansieringen av disse på store økonomiske utfordringer for HSR. 10 Enhet for revmatologi/revmakirurgi I 2010 ble det kliniske IT-verktøyet GoTreatIt anskaffet. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom de revmatologiske avdelingene i Haugesund, Bergen og Førde var et svært travelt år med stor produksjon. Antall innleggesler i avdeling og dagavdeling sammen med infusjonsbehandling har økt til Ved å innføre kombinert sykepleier- /lege konsultasjon, har produksjonen på revmatologisk poliklinikken økt, og total poliklinisk produksjon i enheten var konsultasjoner. Leger i enheten har ansvar for sengeposter og poliklinikker i revmatologi og revmakirurgi. Som utdanningsinstitusjon Gruppe II for spesialiteten revmatologi, hadde enheten ved utgangen av leger i spesialisering. Erfarne sykepleiere deltar i poliklinikken med mottak av telefonhenvendelser fra pasienter og opplæring i bruk av medikamenter. Sykepleierne forbereder og deltar i legekonsultasjoner, tar EKG, assisterer ved leddpunksjoner, andre inngrep og undersøkelser. De deltar også i driften av kvalitetsregisteret og medikamentutprøvingsstudier. I 2010 startet sykepleierne med selvstendige konsultasjoner for pasienter som begynner med nytt sykdomsmodifiserende medikament. Dette sikrer rett bruk og dosering, som igjen har økt kvaliteten på pasientbehandlingen. I 2010 har vi hatt til sammen 535 sykepleierkonsultasjoner ved revmatologisk poliklinikk. Arbeidet i avdelingene har vært preget av faglig dyktighet, godt samarbeid og humør, noe pasientene også gir oss tilbakemelding på. Revmakirurgisk seksjon Bemanningen består av revmakirurger, operasjonssykepleier, anestesisykepleier, assistent og sekretær. Seksjonen er veldrevet, med god utnyttelse av operasjonsstuer og personalressurser, og har produksjon som ligger over bestilling. Av våre 202 utførte operasjoner på inneliggende pasienter i 2010, ble 99 utført ved egne operasjonsstuer og 103 ved leide operasjonsstuer på Haugesund sjukehus. Alle operasjoner er utført av våre egne kirurger. Begge våre revmakirurger hadde i 2010 overlegepermisjon hvor de i samarbeid med Helse Fonna lærte ny mini innvasiv operasjonsteknikk for hofteproteser. Ved denne teknikken oppnås redusert postoperativ sykelighet og sårsmerter.

11 Revmatologisk sengepost 5. etasje Avdelingen har 15 senger og en dagavdeling med 4 plasser. I tillegg en infusjonsenhet hvor pasienter mottar behandling poliklinisk. Avdelingen er bemannet på 5-døgns basis. Den har et pasientbelegg på 84%. Det er hovedsakelig pasienter som er alvorligst rammet av betennelsesaktig revmatisk sykdom som innlegges til utredning eller medikamentell vurdering. 10 senger er satt av og øremerket pasienter som kommer til rehabilitering og opplæring. Det ble i 2010 opprettet egen sykepleierstilling med hovedansvar for rehabilitering og opplæring. Dette er en 100 % dagstilling med fokus på innkalling, koordinatorfunksjon og individuell behandlingsplan for rehabiliteringspasientene. Infusjonsenheten flyttet inn i nye lokaler i begynnelsen av 2010, og er blitt en meget velfungerende og effektiv enhet med gjennomsnittlig infusjoner per uke. Her kommer pasienter fra hele Rogaland og mottar infusjonsbehandling i løpet av noen timer før de reiser hjem igjen. Det ble samtidig opprettet ny dagavdeling med 4 plasser som er driftet og lokalisert sammen med infusjonsenheten. Dette har vært et nytt tilbud til pasienter som trenger utredning og behandling, men som ikke trenger å overnatte på sykehuset. Bemanningen består av avdelingssykepleier, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretær og assistent. Overleger, assistentleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom er knyttet til sengeposten i det daglige arbeidet. Ved utgangen av 2010 var alle stillinger besatt. Ansatte i avdelingen har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleierfaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisnings- og kursmiljø. Revmakirurgisk sengepost 6. etasje Avdelingen har 19 senger, hvorav 10 brukes til revmakirurgi, 6 senger til revmatologisk utredning og behandling og 3 til rehabilitering. Posten er bemannet på 7-døgns basis. I 2010 har pasienter vært innlagt, hvorav 95 er pasienter til preoperativ dag. 217 pasienter har vært innlagt til infusjonsbehandling. I gjennomsnitt har det vært innlagt 14,2 pasienter/døgn. 71 pasienter har vært innlagt til proteseoperasjoner, hvorav 11 har fått skulderproteser, 31 har fått hofteproteser og 29 har fått kneproteser. Vi hadde i 2010 en postoperativ infeksjon, og en ikke verifisert. Tverrfaglig preoperativ dag fungerer svært bra og representerer god ressursutnyttelse med få strykninger på operasjonsprogrammet samt redusert ventetid for pasienter som skal opereres. Det ble høsten 2010 innført ny mini innvasiv operasjonsteknikk for innsettelse av hofteproteser for egnede pasienter. Dette har medført redusert sykelighet og immobilisering postoperativt, slik at pasienter kan utskrives etter få dager. Bemanningen består av overlege, revmakirurg, assistentlege, avdelingssykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere i tillegg til assistent og renholder. Andre faggrupper på sykehuset har nært samarbeid med avdelingen. Ansatte i sengeposten har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleierfaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisningsog kursmiljø. H S R Å r s r a p p o r t Antall innleggelser Gjennomsnittlig liggetid ,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 6, ,8 3,6 4,

12 Enhet for forskning, opplæring og utvikling (FOU) Bemanning Enheten har en leder i hel stilling. Denne samarbeider tett med koordinator for læringsopphold. I tillegg deltar sykehusets tverrfaglige team med undervisning av pasienter. Kvalitetsregister Kval-orto er et kvalitetsregister som er utviklet ved HSR AS. I januar 2010 startet vi med kartlegging av alle kirurgiske inngrep utført på innlagte pasienter ved HSR AS. Vi kartlegger systematisk opplysninger om operasjoner i hofte, kne, skulder, albu, ankel, hånd og fot. Dette gir oss mulighet til å beskrive omfang av vår virksomhet, samt å vurdere kvalitet ved vårt arbeid. 12 H S R Å r s r a p p o r t Internundervisning er et populært tiltak ved sykehuset. Her er det ulike tema på agendaen hver måned. Til venstre ser vi fysioterapeut Sladjana Krmpot instruere i Tai-Chi, mens vi til høyre ser overlege Hilde Stray holde foredrag om ARCTIC-studien. Forskning ved HSR AS HSR AS har i 2010 deltatt i tre forskningsprosjekter. 1.En studie foregår ved revmakirurgisk avdeling. Prosjektet er en klinisk kontrollert studie som sammenligner to prosedyrer for innsetting av kneproteser. Dette prosjektet er et samarbeid med tre andre sykehus; Haugesund sykehus, Haukeland Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Inkludering av pasientene går etter planen. Første fasen av studien er ferdig om et år, mens oppfølging av pasientene har et tidsaspekt på 10 år. 2.ARCTIC studien er en studie hvor en undersøker effekt av bruk av ultralyd hos pasienter med RA i en tidlig sykdomsfase. Studien er en nasjonal klinisk studie som varer i 4 år. Prosjektet er et samarbeid mellom HSR AS og Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. 3.Innomed prosjektets formål er å utvikle produkter eller tjenester som kan bidra til å forebygge slitasjegikt i knær. Den målgruppen studien retter seg mot er sjøfolk, og vi har i den forbindelse samarbeid med lokale rederier. Prosjektet eies av HSR AS, og er et samarbeid mellom Sintef Teknologi og Samfunn, Trondheim og HSR AS. Læringsopphold Sykehuset tilbyr læringsopphold til pasienter med revmatisk sykdom. Målet med slike opphold er at pasienten skal lære mest mulig om egen sykdom tilpasset egen livssituasjon. Dette er et tverrfaglig tilbud, der følgende yrkesgrupper deltar: revmatolog, revmakirurg, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, farmasøyt ansatt ved Apotekene Vest, ernæringskonsulent, aktivitør og brukerrepresentant. Opplegget er både gruppebasert og individuelt tilpasset. Foruten forelesninger gis deltakerne mulighet til å prøve ut ulike treningsformer som basseng, trening i gymsal, trening på sykkel, Tai Chi, gå tur med staver m.v.. Det er vanligvis 2 treningsøkter hver dag. Det gis mulighet for individuelle samtaler med forskjellige fagpersoner som for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom m.v.. Pasientens egne mål for oppholdet danner grunnlag for en individuell plan. Intern undervising Denne er organisert på 2 måter. Den foregår både som avdelingsvis opplæring og som felles undervising for hele sykehuset. I 2010 hadde vi 12 felles internundervisinger hvor både egne ansatte og eksterne forelesere bidro.

13 Hudpoliklinikken Hudpoliklinikken hadde i 2010 stor aktivitet og behandlet mer enn 7500 pasienter, noe som innebar en betydelig økning i fra tidligere år. En velutstyrt hudpoliklinikk med dyktige spesialister og fagfolk tilbyr behandling i fremste rekke til våre pasienter. Høsten 2010 fikk vi tilsatt 2 nye kollegaer, en tysk overlege med østeriks opprinnelse, Martin Dörler, og en norsk assistentlege utdannet ved hudklinikken ved Haukeland, Torhild Kringeland. Våren 2011 får vi ytterligere en overlege fra Tyskland, Julia Hyun. Dette gjør at vi ytterligere får styrket hudpoliklinikken. I løpet av året 2010 fikk vi ny kontorleder, May Tove Nesheim, som begynte i juni. Mye av oppgaven til kontorleder er å koordinere de viktige endringer hudpoliklinikken har gjennomgått vedrørende planlegning i forbindelse med nyhenviste pasienter og tildeling av ansvarlig lege. Ved gjennomsnitt 20 henvisninger pr. dag fra primærhelsetjenesten utgjorde dette mer enn Teknisk avdeling Enheten for tekniske tjenester og husøkonom er samlet under ledelse av teknisk leder. Enheten har 8,5 årsverk fordelt på 11 ansatte. Hovedoppgaven til teknisk avdeling og husøkonom er å holde bygningsmassen i så god stand som mulig innenfor de rammer vi har. Teknisk avdeling har også i oppgave å administrere alt som har med brannvern og brannforebyggende arbeid å gjøre. 400 henvisninger pr. måned. Denne kapasitetsøkningen blir tatt godt i mot av primærlegene som stadig henviser nye pasienter til hudpoliklinikken for råd og konsultasjon. Vi arbeidet i løpet av året også med å gjøre hudpoliklinikken kjent blant norske hudleger, og ansatte har deltatt med foredrag og vitenskaplige innlegg ved flere dermatologiske fagmøter i landet. Dessuten har hudpoliklinikken arrangert operasjonskurs for hudleger, noe som ble vellykket, og kurset var fulltegnet etter få timer. Det deltok 12 hudleger fra hele landet for å øve på de nyeste operasjonsteknikkene. Kurset var så vellykket at det planlegges et tilsvarende kurs i Det er godt arbeidsmiljø på hudpoliklinikken, og de ansatte er glade over utviklingen og stolte over arbeidsplassen. Sykepleiere, sekretærer og leger arbeider målrettet sammen som team for å gi pasientene det aller beste tilbudet innen hudområdet. Sikkerhet, brann og beredskap Det er utviklet bredskapsplaner angående brann og redning. Det er utarbeidet en egen brosjyre som omhandler brannvern som alle pasientene får ved innleggelse på sykehuset. Det har også i 2010 vært utført brannøvelse med bistand fra brannbrannvesenet og en intern øvelse. I tillegg har det vært øvelse i hjertelungeredning, som også er obligatoriske for alle ansatte. Større arbeid som er utført i 2010 Utenom vanlig løpende vedlikehold har der vært en stor oppussing av 3.og 4.etasje med bl.a. maling og ny strømforsyning. Dette ble i hovedsak gjort p.g.a. oppstart av egen rehabiliteringsavdeling, Rehab AS. I den forbindelse ble også kantinen og kjøkkenet malt og oppgradert elektrisk. T.v.: Hudpoliklinikken har hatt økende aktivitet de siste årene og 2010 var et meget «travelt» år med over konsultasjoner. På bildet ser vi fra venstre ass.lege Katharina B. Conde, overlege Martin Dörler, avd. overlege Malte Hübner og konst. overlege Torhild Kringeland. T.h.: Årlig blir det gjennomført øvelser i hjerte- lungereding i regi av teknisk avdelig. Øvelsen er obligatorisk for alle ansatte. H S R Å r s r a p p o r t

14 Direktør og styre for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Fra venstre: Astri Furumo, Torhild Stakland, leder Geir Egil Østebøvik, Berit Roness, direktør Jan Birger Medhaug, Reidun R. Vikebø og Liv Lefsaker. 14 Styrets beretning for 2010 Selskapet driver spesialisthelsetjeneste innenfor områdene revmatologi/revmakirurgi og hudsykdommer i Haugesund. Driften foregår i eget sykehusbygg i Karmsundsgaten 134. Selskapet har et ideelt formål, noe som betyr at eierne ikke kan ta ut overskudd fra driften. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen. Det er i 2010 arbeidet mye for å sikre og systematisere de faktorer som er avgjørende for et fortsatt godt arbeidsmiljø i sykehuset. Styret initierte bl.a. et sykefraværsprosjekt som har hatt fokus på arbeidsmiljø og samhandling med ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Dette arbeidet ble avsluttet i 2009,og rapport ble avlagt og presentert for styret i sak 03/10. Arbeidet med å redusere sykefraværet, og derigjennom å øke nærværsfaktoren har fortsatt i 2010 og fortsetter videre i Som for tidligere år anser styret det generelle arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Gjeldende planer er fulgt opp gjennom Det er ikke registrert alvorlige ulykker eller uhell i 2010, og sykefraværet utgjorde 5,27 % mot 6,92 % i 2009, som er en nedgang på 1,65 %. Sykehuset hadde 148 fast ansatte pr hvorav 15 er menn og 133 kvinner. Styret har i 2010 hatt 6 medlemmer hvorav 1 er mann og 5 er kvinner.(en mann ble skiftet ut med en kvinne i løpet av året). Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Sykehusets drift er basert på langsiktige driftsavtaler med det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Revmatismesykehuset utgjør i kraft av disse avtaleforholdene en del av det samlede tilbudet av helsetjenester i regionen. Det blir kontinuerlig foretatt investeringer i lokaler og utstyr for å få en mest mulig rasjonell drift med hensiktsmessige bygninger og anlegg. Det er imidlertid behov for betydelig oppgradering av sykehusbygget i årene som kommer. I den forbindelse er det den besluttet å bygge ut og rehabilitere sykehuset for å kunne tilfredsstille dagens og morgen-

15 dagens nye krav. I møte den besluttet derfor styret å lyse prosjektet ut på anbud og den ble det gitt forhåndstilsagn til entreprenører for de forskjellige fag i påvente av de siste avklaringer vedr. bruk av bygget og finansiering. Det er ved utgangen av 2010 brukt nærmere 33 mill. kr. til prosjektet. I løpet av sommeren 2010 ble det gitt inn anbud på rehabiliteringstjenester etter at Helse Vest lyste ut hele sin portefølje på dette området. Rehab AS, nyopprettet datterselskap, vant deler av anbudet og startet den opp med 20 døgnplasser for; Rehabilitering etter skader/kirurgi muskel-/skjelett, og revmatologi Rehabilitering av kroniske muskel- /skjelettsmerter Dette var 4 år før forventet oppstart i nytt bygg. Grunnlaget for anbudsdokumenter og faglig innhold, var tuftet på utredningsarbeidet som begynte allerede i 2005/2006. Selskapet har en relativt stabil økonomi. Stor stabilitet i inntjening er sikret ved månedlige inntekter i henhold til bestillings- og betalingsavtalen med Helse Vest. Selskapets langsiktige gjeld er hovedsakelig i form av avdragsfrie lån til morselskapet. Både kreditt- og likviditetsrisiko er svært begrenset. Selskapet har i sum redusert sine inntekter med ca.1,1 % fra forrige år, mens resultatet er endret fra kr til kr Resultatet for 2010 er betydelig høyere enn 2009, og også godt over budsjett. Men, i all hovedsak skyldes differansen mellom budsjett og resultat pensjonsmessige føringer grunnet en planendring når det gjelder pensjonsforpliktelser. Endrede pensjonsregler fra 2011 har medført at der er foretatt en regnskapsmessig tilpasning til dette som for oss har medført en stor inntektsføring (til sammen kr mill kr.) Samme begrunnelse gjelder også for reduserte inntekter, der vi har fått redusert overføringer fra Helse Vest med kr ,- Tross de regnskapsmessige føringene så har vi fått et så godt resultat som for øvrig skyldes bl.a. en høy merproduksjon i forhold til budsjett og bestilling fra Helse Vest og generell god kostnadskontroll. Påløpt kostnader til prosjektering av rehabilitering/utbygging i 2010 er også kostnadsført i og med at oppstart av prosjektet er forventet 1. halvår Økonomien må anses for å være sunn og under god kontroll. Selskapets kostnader er på de fleste punkter stabile eller moderat økende. Selskapets egenkapital er på 45,87 % og styret er tilfreds med selskapets soliditet. Resultatdisponering Årets overskudd på kr er foreslått overført til annen egenkapital. Foretakets frie egenkapital utgjør pr kr Avslutning Sykehuset har en god drift og er velrenommert i vår landsdel, noe som ikke minst skyldes dyktige, lojale og innsatsvillige medarbeidere på alle nivåer. Styret vil uttrykke en hjertelig takk for den store innsatsen som har ført til det gode resultatet. H S R Å r s r a p p o r t Haugesund, den I styret for Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus as Geir Egil Østebøvik Styreleder Astri Furumo Styrets nestleder Reidun R. Vikebø Styremedlem Berit Roness Styremedlem Liv Lefsaker Styremedlem Torhild Stakland Styremedlem Jan Birger Medhaug Direktør

16 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Offentlige driftstilskudd 1, Inntekter pasientbehandling Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter H S R Å r s r a p p o r t Pasientbehandlingskostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Rentekostn. til foretak i samme konsern Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

17 Omløpsmidler Note Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Netto beregnet pensjonsmidler Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Annen inskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital H S R Å r s r a p p o r t Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til foretak i samme konsern Øvrig langsiktig gjeld 10, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Avsetniger til fond Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

18 Noter 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven fra Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffeseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. H S R Å r s r a p p o r t Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. 18 Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendring amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den størset av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkluert i tallene. Skatter Selskapet bokfører ikke skatt da selskapet er skattefritt. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd ytes på grunnlag av innsatsstyrt finansiering - bestilling av DRG-poeng. Offentlige tilskudd bokføres brutto i regnskapet. 2 Inntekter Inntektene består av offentlig tilskudd til drift av sykehus, offentlige pasientrefusjonsordninger, inntekter drift barnehage og leieinntekter. Organisasjonens drift foregår i Haugesund. Inntektene spesifiserer seg slik: Tilskudd drift Helse Vest Tilskudd pensjonskostnader Andre kommunale tilskudd Sum offentlige tilskudd

19 3 Lønnskostnader, antall ansatte mv. Lønnskostnadene består av følgende poster : Lønnskostnader netto etter refusjoner Refusjon sykepenger Innleid helsepersonell Kollektive pensjonskostnader betalt Beregnet netto endring pensjonsforpliktelse Andre godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Personalforsikring Styrehonorar Sosiale kostnader, velferdstiltak Andre personalrelaterte kostnader Sum personalkostnader Gjennomsnittlig antall hele stillinger/årsverk Daglig leder har motatt lønn fra selskapet Styrets godtgjørelse utgjør Ingen av selskapets ansatte eller tillitsvalgte har opsjoner eller tilsvarende rettigheter. Det finnes heller ikke bonusavtaler for ansatte eller tillitsvalgte. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Revisors godtgjørelse er utbetalt etter regning kr ,- inkl mva for revisjon og kr 9 375,- for andre tjenester. H S R Å r s r a p p o r t Varige driftsmidler Sykehusbygg Karms.gt 134 Påkostet heisanlegg Røranlegg bygning Prosjekt rehab Driftsløsøre invent. mv. Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivning Avskrivningssats 2,50 % 6,50 % 6,50 % % Sum 5 Bundne midler Ansattes skattetrekksmidler er innsatt på egen bankkonto kr ,

20 6 Skatt Organisasjonen betraktes som skattefri ihht. Skattelovens Aksjekapital og aksjonærinformasjon Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer à kr , Aksjeeier: Haugesund Sanitetsforening 1000 aksjer Andel: 100% Alle aksjene har lik stemmerett 20 H S R Å r s r a p p o r t Pensjonsforpliktelser Foretakets kollektive pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse omfatter de tariffestede ytelser som gjelder for blant annet helseforetak. Ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Beregnet pensjonsforpliktelse etter aga utgjør kr , Pensjonsforpliktelsen er oppført som fordring i balansen Brutto per pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Brutto per forpliktelse inkl. aga Netto forpliktelse inkl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) eks aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga Ikke resultatført planendring Balanseført nto forpliktelse Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 5,50% 4,60% Årlig lønnsvekst 4,25% 4,00% Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 4,00% 3,75% Pensjonsregulering 4,00% 2,97% Årlig avkastning 5,70% 5,40% Medlemsstatus Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gj.sn. pensjonsgrunn. aktive Gj.sn. alder aktive 47,08 47,06 Gj.sn. tjenestetid aktive 12,50 12,37 Sats for arbeidsgiveravg. 14,10 14,10 9 Fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende og nedskrevet kr ,- for påregnelig tap. Andre fordringer er i balansen oppført til pålydende. Ingen del av selskapets fordringer har senere forfall enn ett år.

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer