Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS"

Transkript

1 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

2 Innhold: 03 Innledning Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Friskvern Nøkkeltall Terapienheten Revmatologisk avd. med revmakirurgisk seksjon Enhet for forskning, opplæring og utvikling (FOU) Hudpoliklinikken Teknisk avdeling Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Revisors beretning Årsrapport for Rehabilitering Vest AS Innledning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning Styrets beretning 2

3 2010 viktige avklaringer og begivenheter 2010 var et svært viktig år for HSR AS. Det var et år med stor aktivitet, fint engasjement og et år der mange pasienter fikk hjelp ved sykehuset. Nødvendige omleggings- og utviklingstiltak, med innarbeiding av dagavdeling og infusjonsenhet ved revmatologisk avdeling, var i så måte viktige og fremtidsrettede tiltak som er med å sikre riktig utvikling for revmatologien og tjenestetilbudet til pasienter i vår del av landet. Dette har også vært viktig for den dialogen vi har hatt med Helse Vest om vårt fremtidige oppdrag om levering av spesialisthelsetjenester. En betydelig styrkning av hudpoliklinikken representerte en viktig utvikling i Det har vært en betydelig økning i aktiviteten, og stadig færre pasienter måtte henvises til universitetssykehusene i Stavanger og Bergen ettersom kapasiteten er blitt betydelig bedre ved hudpoliklinikken og at tilbudene samtidig er utvidet. Den faglige gjennomgangen sammen med Helse Vest og Sintef Helse resulterte i tilslutning til foreliggende planer og godkjenning av det utbyggingsprosjektet som var utarbeidet. Gjennom vedtak i Helse Vest 22. juni om kapitaltilskudd som delfinansiering til oppgradering av sykehuset, ser vi dette både som en anerkjennelse og en bekreftelse på vår langsiktige rolle som revmatologisk og revmakirurgisk senter for Rogaland. At Helse Vest har gått inn i prosjektet på denne måten opplever vi som en bekreftelse på at vi skal inneha denne rollen også i fremtiden. I en tid med store reformer er disse avklaringene veldig viktige, både som nødvendig grunnlag for dagens aktivitet og ved å skape forutsigbarhet i forhold til de satsninger som nå gjøres. At vi allerede i år før opprinnelig tenkt - kunne starte opp rehabiliteringssenter i forbindelse med at vi vant og fikk tildelt rehabiliteringsoppdrag for 20 deltakere, er også en veldig flott stimulans for helheten i det store utbyggingsprosjektet vårt. At vi ble tildelt anbudet fra Haugesund kommune om å leie ut arealer til nytt sykehjem i forbindelse med samhandlingsreformen var også en viktig hendelse dette året. Som en del av spesialisthelsetjenesten er det interessant for sykehuset å være med på et utviklings- og pilotprosjekt i forbindelse med denne reformen. Dette gir oss anledning å være med og ytterligere å høyne kvaliteten på tjenestetilbudet til alle pasientene. Samtidig er dette en viktig del for vår samlede aktivitet og et viktig grunnlag for utbyggingsprosjektet vårt. Vi får ytterligere en viktig helseaktivitet i dette stadig viktigere kvartalet når det gjelder helsetilbud. Etter en omfattende arbeidsprosess gjorde styret endelig vedtak om oppstart av utbyggingsprosjektet. Eierne bekreftet dette vedtaket i årsmøte den Viktige avklaringer er gjort, og vi gleder oss til en spennende og interessant, om enn krevende, utbyggingsperiode på 4 år. Haugesund Sanitetsforening har tatt et nytt og viktig initiativ i norsk helsevesen. H S R Å r s r a p p o r t Jan Birger Medhaug, direktør

4 4 Sykehuset har dyktige og velkvalifiserte overleger. I tillegg har sykehuset 6 LIS hjemler, her representert ved ass.lege Monica Haga i konsultasjon med en pasient.

5 Organisasjon og personal Sykehuset var i 2010 organisert på følgende måte: Haugesund Sanitetsforening Styre HSR AS Styre Rehab AS Direktør Direktør Råd og utvalg Direktørens stab Prosjekter Økonomi Personal Teknisk 2 Avd. sykepleiere Sengeenhet 5. og 6. etg Enhetsleder (Avd. overlege) Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Leder Revmatologisk Revmakirurgisk inkl. Poliklinikker Terapi Sykehuset har kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger. Både ved HSR AS (Revmatologisk avdeling og ved Hudpoliklinikken) og ved datterselskapet Rehab AS (som skiftet navn til Rehabilitering Vest AS) er det god drift, med alle legestillinger besatt. Overordnet ansvar for HMS ligger til direktør og ellers i linjen for alle ledere. Daglig koordinering av HMS tilligger personalsjef. I 2010 var det godkjent og budsjettert med totalt 122,26 årsverk ved sykehuset fordelt på 168 ansatte, derav 11 årsverk og 18 ansatte ved Rehab AS. Forskning, opplæring og utvikling (FOU) Hudpoliklinikken Rehab AS Dette utgjør personalressurser som med høy kompetanse og lang erfaring - en særdeles viktig kapital for det utviklingsarbeid og den nytenkning som dagens sykehussituasjon og rammevilkår krever. Det sykehuset og våre ansatte representerer, er likevel først og fremst viktig for de tjenester vi skal gi og for pasientene som vi skal tjene i det daglige. HSR AS og datterselskapet Rehab AS er begge medlemmer i hovedorganisasjonen HSH og har lønns- og arbeidsvilkår som følger landsomfattende tariffavtale for alle ansatte. Sykehuset legger til grunn tilsvarende krav ved bruk av underleverandører. H S R Å r s r a p p o r t Økonomiavdelingen utfører en viktig stabsfunksjon og består av f.v. Audhild T. Støle - sekretær, Mette Lokna økonomikonsulent og Erling Lervåg økonomisjef.

6 Milepæler i H S R Å r s r a p p o r t Skisse av nytt sykehusbygg etter utbygging og rehabilitering. Utarbeidet av Opus Arkitekter. Opprettelse Rehab AS: Den ble det oppstart i det heleide datterselskapet Rehab AS (Rehabilitering Vest AS). Sykehusets øverste ledelse jobbet gjennom våren med utarbeidelse av anbud på rehabiliteringstjenester i Helse Vest. Ved å vinne anbud på 20 plasser for døgnrehabilitering, startet Rehab AS opp sin aktivitet i nyoppussede lokaler i 3. og 4. etasje. Det ble en milepæl av historisk betydning, som markerte startlinjen for det lenge planlagte rehabiliteringstilbudet ved HSR. Godkjenning av byggeplanene: Som kjent har det vært arbeidet i lang tid med utforming av romprogram og logistikk for sykehuset. I den anledning har det vært nøye gjennomgang av Helse Vest, som også engasjerte Sintef Helse i arbeidet. Vi fikk tilslutning og godkjenning fra Helse Vest både for skissert gjennomarbeidet driftsopplegg, med justeringer av sengetall og styrking av poliklinikk samt dimensjonering og planer av renoveringsog utviklingsprosjektet. Dette ble bekreftet gjennom behandling i Helse Vest sitt styre 22. juni hvor vi fikk tilsagn om kapitaltilskudd som delfinansiering i arbeidet med renovering av dagens sykehusbygg (ikke nybygg). Dette var en sentral og viktig avklaring for sykehuset som bekrefter vår sentrale rolle innen revmatologi, revmakirurgi og hud de kommende tiårene. Utlysing av anbud Dagen etter vedtaket i Helse Vest om tilsagn av kapitaltilskudd, vedtok styret for HSR AS at anbudet skulle kunngjøres og lyses ut med en frist til 24. september, senere utvidet til 8. oktober etter ønske fra tilbydere. Valg av tilbydere ble gjort i styremøte 28. oktober. Viktige vedtak: 19. november, etter en grundig gjennomgang av alle sider ved et stort og viktig utbyggingsprosjekt og mange prosesser, fattet styret endelig vedtak om utbygging i tråd med det anbefalte. Eierstyret sluttet seg til dette vedtaket på sitt årsmøte Dette er historiske vedtak som vil utvikle sykehuset og utvide Haugesund Sanitetsforenings aktivitet betydelig i dette kvartalet. Enda et anbud Haugesund kommune lyste ut på anbud ønske om å leie arealer til et 70 plasseres sykehjem i umiddelbar nærhet til Haugesund Sykehus. HSR AS leverte inn tilbud og vant dette anbudet hvor det etter dialog med Haugesund kommune skal etableres et sykehjem i forbindelse med samhandlingsreformen med rundt 60 plasser. Målet er at dette vil skje pr når bygget er oppført. Dette er et viktig prosjekt både fordi vi som del av spesialisthelsetjenesten kan få være deltaker i et pilotprosjekt i forbindelse med samhandlingsreformen og fordi det er et viktig prosjekt i forbindelse med vårt samlede utbyggingsprosjekt. Avtalen med Haugesund kommune ble enstemmig vedtatt av Haugesund Bystyre 16. mars Egen kantine igjen I forbindelse med oppretting av eget rehabiliteringssenter ble det reist spørsmål om ny kantine etter at tidligere kantine i samarbeid med Helse Fonna var blitt lagt ned i I arbeid med etablering av rehabiliteringssenteret lyste vi ut kantinetjenesten og fikk fra 1. oktober 2010 etablert kantinetjeneste i samarbeid med ISS. Kantinen er et konkret resultat av nyetableringen, og har som en positiv tilleggseffekt gitt tilbud om kantine for våre ansatte i begge selskaper, noe som blir satt stor pris på. Dette er også en viktig trivselsfaktor og en del av et godt arbeidsmiljø.

7 HMS Arbeidsmiljø Friskvern Redusert sykefravær I HSR AS gikk gjennomsnittlig sykefravær i 2010 ned til 5,27 %. Dette er en nedgang på 1,65 % sammenlignet med året før. For nyopprettede Rehab AS gikk det enda bedre. Der var gjennomsnittlig sykefravær i perioden oktober desember på beskjedne 0,3 %. Planarbeidet ble påbegynt november Endelig kompetanseplan vil bli innarbeidet i budsjettet for 2012, og legge visse føringer i langtidsbudsjett for kommende 5-årsperiode. Ledere, tillitsvalgte og ansatte ved den enkelte avdeling vil i stor grad bli involvert i prosessen med å få fram en ny kompetanseplan. Nytt Friskvernsprosjekt Sluttrapport fra Sykefraværsprosjektet ble overlevert styret i februar AMU fikk deretter saken til videre oppfølging. Prosjektgruppen «Friskvern» ble startet opp i september. Her deltar flere av virksomhetens sentrale ledere og vil i nært samarbeid med AMU bli trukket med for fortsatt å sette HMSarbeid på dagsordenen.virksomheten har som mål at gjennomsnittlig nærværsfaktor skal være minimum 96 % for Ny gjennomgang kompetanseplan Sykehuset øremerket i 2010 kr til kompetansehevende tiltak i avdelingene som ble fordelt etter dokumentert behov på den enkelte avdeling. Sykehuset satser stort på oppbygging av ny kompetanseplan. Denne skal omfatte alle typer mål og krav ved virksomheten, enten dette gjelder lovmessige forhold, fagspesifikke krav, virksomhetens policy eller føringer lagt av Helse Vest. Godt arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet har hatt positiv oppmerksomhet i flere år og det er arbeidet systematisk med tanke på utvikling og forbedringer. En søker å systematisere informasjonsarbeidet og ha jevnlige møter med tillitsvalgte, verneombud, selskapets sentrale ledelse og de ulike enheter. Det er også et stort prosjekt på gang med kompetanseheving som vil ha betydning for trivsel og utvikling. Sykehuset reviderte og styrket sine seniorpolitiske tiltak i løpet av I det avsluttede sykefraværsprosjektet, som ble lagt frem våren 2010, var det også betydelig fokus på arbeidsmiljø og arbeidsmiljøfaktorer. En kunne konstatere at en i praksis nesten ikke hadde registrert arbeidsplassrelatert fravær: Det positive engasjement med tanke på videreutvikling av et godt arbeidsmiljø vil fortsette. T.v.: Hvert år gjennomføres en introduksjonsdag for nyansatte og hovedansvaret for denne dagen har personalsjef Torgeir Aarestad. T.h.: Sykehuset har som mål å oppnå en nærværsfaktor på minimum 96 %. Fysisk aktivitet ved bl.a. gå i trapper i stedet for å ta heis er et enkelt virkemiddel. H S R Å r s r a p p o r t

8 Nøkkeltall Utviklingen av sykehusets aktivitet kan måles og presenteres på mange måter. En kan for eksempel måle selve produksjonen av forskjellige tjenester Nøkkeltall Antall konsultasjoner ved poliklinikk + produsert DRG Nøkkeltall Revmatologisk pol Revmakirurgisk pol H S R Å r s r a p p o r t Bestilling 2010 Gode pasientforløp og resultat av rehabilitering forutsetter tilstrekkelig utstyr og kompetanse. Gjennom hyppige gaver m.a. fra eier er gymnastikksaler rikholdig utstyrt. Hudpoliklinikken Infusjon-poliklinikk (ny 2010) 1010 DRG-poeng Revmatologisk poliklinikk Revmakirurgisk poliklinikk Hudpoliklinikken eller tilfredshet hos pasientene. Vi har valgt ut noen nøkkeltall som gir informasjon om deler av virksomheten. Infusjonpoliklinikk (ny 2010) DRG-poeng 1731 DRG-oversikt (NB! Poliklinikk er inkludert i DRG-produksjon for 2010) DRG-oversikt Bestilling DRG - totalt Produsert Revmatologisk Hud Sum produksjon Merproduksjon total Merprod. Revmatoligisk

9 Bestilling DRG totalt Produsert Revmatologisk Hud Sum Produksjon Mer prod. total Merprod. Revmatologisk Terapienheten Enheten har gjennom hele 2010 hatt full drift og deltatt aktivt i felles utvikling av rehabiliteringstilbudet i HSR. Dette er et arbeid som ble påbegynt i 2009 og som fortsatte i Enheten har for øvrig bidratt med sine tjenester i sengepostene, Kval-orto og læringsopphold har vært et arbeidsrikt år, med utfordringer som følge av endringer i staben, og oppstart av nytt selskap med økt aktivitet og sambruk i treningslokaler. Videreutdanning Aktivitør har fullført sin videreutdanning i rehabilitering, på RKK Fagskolen, påbegynt i Kurs/seminar/konferanser Ansatte i terapienheten har deltatt på HMS-seminar, interne rehabiliteringsseminarer, kneproteseseminar (CAOS-prosjektet) og nettverksmøter for revmatologisk rehabilitering. H S R Å r s r a p p o r t Bemanning Frem til var det full drift også på fysioterapiinstituttet, som ble lagt ned som følge av lovendring om drift av fysioterapiinstitutt i institusjon. Fysioterapiinstituttet hadde vært i drift siden 1957 og var i de første årene det eneste kommunale fysioterapitilbudet i Haugesund. Driftstilskuddsordningen gjorde det mulig å drive et velfungerende institutt til nytte for alle kommunene på Haugalandet, helt frem til Lovendringen umuliggjorde at institusjonen kunne opprettholde denne kommunale driftsavtalen. For HSR sin del betød det bortfall av refusjon fra HELFO og oppsigelse av driftstilskuddet fra kommunen. Det ble derfor umulig å drive instituttet videre. Frem til nedleggelse hadde instituttet en produksjon på ca konsultasjoner årlig. Det ble behov for nedbemanning av 2 fysioterapeuter og 1 helsesekretær som følge av nedleggelse av instituttet. I løpet av året gikk også enhetens sosionom over i annet arbeid. Vikarer og nye faste ansatte har begynt gjennom året. Undervisning Enheten har bidratt i undervisning internt i egen enhet og i andre enheter. Det er også holdt foredrag eksternt, presentasjon av tilbudene i HSR og presentasjon av fysioterapiinstituttet. Team Enhetens ansatte inngår i team sammen med andre yrkesgrupper ved andre enheter i HSR. Utviklingen av teamarbeid som arbeidsform fortsetter også i 2011, og har hatt et sterkt fokus gjennom Utfordringer Ved oppstart av ny aktivitet i Rehab AS, har terapienheten måttet tilpasse drift og tilstedeværelse i sykehusets felles trenings- og behandlingslokaler i 1. etg. Økt aktivitet i disse arealene har krevd en fleksibilitet og tilpasning av drift til beste for begge parter. Håndtrening

10 Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon H S R Å r s r a p p o r t Hovedmål i 2010 var knyttet til ventelistekontroll og kvalitet på tjenestene våre. HSR tilbød i 2010 alle pasienter behandling innenfor angitt frist og hadde ikke fristbrudd. Antall langtidsventende ble også sterkt redusert. Det ble utført et stort arbeid i rydding av ventelister til poliklinisk kontroll samtidig som produksjonen på poliklinikken økte. For å styrke samarbeid og fokus på kvalitet, ble det våren 2010 arrangert seminar på Røvær for leger, ledere og nøkkelpersonell innen revmatologi. Høsten 2010 ble det arrangert tverrfaglig rehabiliteringsseminar sammen med Rehab AS representerte et nærmere samarbeid mellom de tre revmatologiske avdelingene i Haugesund, Bergen og Førde idet alle 3 avdelinger gikk til felles anskaffelse av det kliniske IT-verktøyet GoTreat It (GTI). Vi har også arrangert felles undervisning mellom de tre sykehusene en gang i måneden. Spesialistkomiteen i revmatologi var på besøk høsten 2010 og gav avdelingen gode tilbakemeldinger på kvaliteten i utdanning av assistentleger innen revmatologi ved HSR. Bruk av biologiske medikamenter får en stadig mer sentral rolle i behandlingen av alvorlige revmatiske sykdommer. Også i 2010 bød finansieringen av disse på store økonomiske utfordringer for HSR. 10 Enhet for revmatologi/revmakirurgi I 2010 ble det kliniske IT-verktøyet GoTreatIt anskaffet. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom de revmatologiske avdelingene i Haugesund, Bergen og Førde var et svært travelt år med stor produksjon. Antall innleggesler i avdeling og dagavdeling sammen med infusjonsbehandling har økt til Ved å innføre kombinert sykepleier- /lege konsultasjon, har produksjonen på revmatologisk poliklinikken økt, og total poliklinisk produksjon i enheten var konsultasjoner. Leger i enheten har ansvar for sengeposter og poliklinikker i revmatologi og revmakirurgi. Som utdanningsinstitusjon Gruppe II for spesialiteten revmatologi, hadde enheten ved utgangen av leger i spesialisering. Erfarne sykepleiere deltar i poliklinikken med mottak av telefonhenvendelser fra pasienter og opplæring i bruk av medikamenter. Sykepleierne forbereder og deltar i legekonsultasjoner, tar EKG, assisterer ved leddpunksjoner, andre inngrep og undersøkelser. De deltar også i driften av kvalitetsregisteret og medikamentutprøvingsstudier. I 2010 startet sykepleierne med selvstendige konsultasjoner for pasienter som begynner med nytt sykdomsmodifiserende medikament. Dette sikrer rett bruk og dosering, som igjen har økt kvaliteten på pasientbehandlingen. I 2010 har vi hatt til sammen 535 sykepleierkonsultasjoner ved revmatologisk poliklinikk. Arbeidet i avdelingene har vært preget av faglig dyktighet, godt samarbeid og humør, noe pasientene også gir oss tilbakemelding på. Revmakirurgisk seksjon Bemanningen består av revmakirurger, operasjonssykepleier, anestesisykepleier, assistent og sekretær. Seksjonen er veldrevet, med god utnyttelse av operasjonsstuer og personalressurser, og har produksjon som ligger over bestilling. Av våre 202 utførte operasjoner på inneliggende pasienter i 2010, ble 99 utført ved egne operasjonsstuer og 103 ved leide operasjonsstuer på Haugesund sjukehus. Alle operasjoner er utført av våre egne kirurger. Begge våre revmakirurger hadde i 2010 overlegepermisjon hvor de i samarbeid med Helse Fonna lærte ny mini innvasiv operasjonsteknikk for hofteproteser. Ved denne teknikken oppnås redusert postoperativ sykelighet og sårsmerter.

11 Revmatologisk sengepost 5. etasje Avdelingen har 15 senger og en dagavdeling med 4 plasser. I tillegg en infusjonsenhet hvor pasienter mottar behandling poliklinisk. Avdelingen er bemannet på 5-døgns basis. Den har et pasientbelegg på 84%. Det er hovedsakelig pasienter som er alvorligst rammet av betennelsesaktig revmatisk sykdom som innlegges til utredning eller medikamentell vurdering. 10 senger er satt av og øremerket pasienter som kommer til rehabilitering og opplæring. Det ble i 2010 opprettet egen sykepleierstilling med hovedansvar for rehabilitering og opplæring. Dette er en 100 % dagstilling med fokus på innkalling, koordinatorfunksjon og individuell behandlingsplan for rehabiliteringspasientene. Infusjonsenheten flyttet inn i nye lokaler i begynnelsen av 2010, og er blitt en meget velfungerende og effektiv enhet med gjennomsnittlig infusjoner per uke. Her kommer pasienter fra hele Rogaland og mottar infusjonsbehandling i løpet av noen timer før de reiser hjem igjen. Det ble samtidig opprettet ny dagavdeling med 4 plasser som er driftet og lokalisert sammen med infusjonsenheten. Dette har vært et nytt tilbud til pasienter som trenger utredning og behandling, men som ikke trenger å overnatte på sykehuset. Bemanningen består av avdelingssykepleier, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretær og assistent. Overleger, assistentleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom er knyttet til sengeposten i det daglige arbeidet. Ved utgangen av 2010 var alle stillinger besatt. Ansatte i avdelingen har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleierfaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisnings- og kursmiljø. Revmakirurgisk sengepost 6. etasje Avdelingen har 19 senger, hvorav 10 brukes til revmakirurgi, 6 senger til revmatologisk utredning og behandling og 3 til rehabilitering. Posten er bemannet på 7-døgns basis. I 2010 har pasienter vært innlagt, hvorav 95 er pasienter til preoperativ dag. 217 pasienter har vært innlagt til infusjonsbehandling. I gjennomsnitt har det vært innlagt 14,2 pasienter/døgn. 71 pasienter har vært innlagt til proteseoperasjoner, hvorav 11 har fått skulderproteser, 31 har fått hofteproteser og 29 har fått kneproteser. Vi hadde i 2010 en postoperativ infeksjon, og en ikke verifisert. Tverrfaglig preoperativ dag fungerer svært bra og representerer god ressursutnyttelse med få strykninger på operasjonsprogrammet samt redusert ventetid for pasienter som skal opereres. Det ble høsten 2010 innført ny mini innvasiv operasjonsteknikk for innsettelse av hofteproteser for egnede pasienter. Dette har medført redusert sykelighet og immobilisering postoperativt, slik at pasienter kan utskrives etter få dager. Bemanningen består av overlege, revmakirurg, assistentlege, avdelingssykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere i tillegg til assistent og renholder. Andre faggrupper på sykehuset har nært samarbeid med avdelingen. Ansatte i sengeposten har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleierfaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisningsog kursmiljø. H S R Å r s r a p p o r t Antall innleggelser Gjennomsnittlig liggetid ,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 6, ,8 3,6 4,

12 Enhet for forskning, opplæring og utvikling (FOU) Bemanning Enheten har en leder i hel stilling. Denne samarbeider tett med koordinator for læringsopphold. I tillegg deltar sykehusets tverrfaglige team med undervisning av pasienter. Kvalitetsregister Kval-orto er et kvalitetsregister som er utviklet ved HSR AS. I januar 2010 startet vi med kartlegging av alle kirurgiske inngrep utført på innlagte pasienter ved HSR AS. Vi kartlegger systematisk opplysninger om operasjoner i hofte, kne, skulder, albu, ankel, hånd og fot. Dette gir oss mulighet til å beskrive omfang av vår virksomhet, samt å vurdere kvalitet ved vårt arbeid. 12 H S R Å r s r a p p o r t Internundervisning er et populært tiltak ved sykehuset. Her er det ulike tema på agendaen hver måned. Til venstre ser vi fysioterapeut Sladjana Krmpot instruere i Tai-Chi, mens vi til høyre ser overlege Hilde Stray holde foredrag om ARCTIC-studien. Forskning ved HSR AS HSR AS har i 2010 deltatt i tre forskningsprosjekter. 1.En studie foregår ved revmakirurgisk avdeling. Prosjektet er en klinisk kontrollert studie som sammenligner to prosedyrer for innsetting av kneproteser. Dette prosjektet er et samarbeid med tre andre sykehus; Haugesund sykehus, Haukeland Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Inkludering av pasientene går etter planen. Første fasen av studien er ferdig om et år, mens oppfølging av pasientene har et tidsaspekt på 10 år. 2.ARCTIC studien er en studie hvor en undersøker effekt av bruk av ultralyd hos pasienter med RA i en tidlig sykdomsfase. Studien er en nasjonal klinisk studie som varer i 4 år. Prosjektet er et samarbeid mellom HSR AS og Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. 3.Innomed prosjektets formål er å utvikle produkter eller tjenester som kan bidra til å forebygge slitasjegikt i knær. Den målgruppen studien retter seg mot er sjøfolk, og vi har i den forbindelse samarbeid med lokale rederier. Prosjektet eies av HSR AS, og er et samarbeid mellom Sintef Teknologi og Samfunn, Trondheim og HSR AS. Læringsopphold Sykehuset tilbyr læringsopphold til pasienter med revmatisk sykdom. Målet med slike opphold er at pasienten skal lære mest mulig om egen sykdom tilpasset egen livssituasjon. Dette er et tverrfaglig tilbud, der følgende yrkesgrupper deltar: revmatolog, revmakirurg, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, farmasøyt ansatt ved Apotekene Vest, ernæringskonsulent, aktivitør og brukerrepresentant. Opplegget er både gruppebasert og individuelt tilpasset. Foruten forelesninger gis deltakerne mulighet til å prøve ut ulike treningsformer som basseng, trening i gymsal, trening på sykkel, Tai Chi, gå tur med staver m.v.. Det er vanligvis 2 treningsøkter hver dag. Det gis mulighet for individuelle samtaler med forskjellige fagpersoner som for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom m.v.. Pasientens egne mål for oppholdet danner grunnlag for en individuell plan. Intern undervising Denne er organisert på 2 måter. Den foregår både som avdelingsvis opplæring og som felles undervising for hele sykehuset. I 2010 hadde vi 12 felles internundervisinger hvor både egne ansatte og eksterne forelesere bidro.

13 Hudpoliklinikken Hudpoliklinikken hadde i 2010 stor aktivitet og behandlet mer enn 7500 pasienter, noe som innebar en betydelig økning i fra tidligere år. En velutstyrt hudpoliklinikk med dyktige spesialister og fagfolk tilbyr behandling i fremste rekke til våre pasienter. Høsten 2010 fikk vi tilsatt 2 nye kollegaer, en tysk overlege med østeriks opprinnelse, Martin Dörler, og en norsk assistentlege utdannet ved hudklinikken ved Haukeland, Torhild Kringeland. Våren 2011 får vi ytterligere en overlege fra Tyskland, Julia Hyun. Dette gjør at vi ytterligere får styrket hudpoliklinikken. I løpet av året 2010 fikk vi ny kontorleder, May Tove Nesheim, som begynte i juni. Mye av oppgaven til kontorleder er å koordinere de viktige endringer hudpoliklinikken har gjennomgått vedrørende planlegning i forbindelse med nyhenviste pasienter og tildeling av ansvarlig lege. Ved gjennomsnitt 20 henvisninger pr. dag fra primærhelsetjenesten utgjorde dette mer enn Teknisk avdeling Enheten for tekniske tjenester og husøkonom er samlet under ledelse av teknisk leder. Enheten har 8,5 årsverk fordelt på 11 ansatte. Hovedoppgaven til teknisk avdeling og husøkonom er å holde bygningsmassen i så god stand som mulig innenfor de rammer vi har. Teknisk avdeling har også i oppgave å administrere alt som har med brannvern og brannforebyggende arbeid å gjøre. 400 henvisninger pr. måned. Denne kapasitetsøkningen blir tatt godt i mot av primærlegene som stadig henviser nye pasienter til hudpoliklinikken for råd og konsultasjon. Vi arbeidet i løpet av året også med å gjøre hudpoliklinikken kjent blant norske hudleger, og ansatte har deltatt med foredrag og vitenskaplige innlegg ved flere dermatologiske fagmøter i landet. Dessuten har hudpoliklinikken arrangert operasjonskurs for hudleger, noe som ble vellykket, og kurset var fulltegnet etter få timer. Det deltok 12 hudleger fra hele landet for å øve på de nyeste operasjonsteknikkene. Kurset var så vellykket at det planlegges et tilsvarende kurs i Det er godt arbeidsmiljø på hudpoliklinikken, og de ansatte er glade over utviklingen og stolte over arbeidsplassen. Sykepleiere, sekretærer og leger arbeider målrettet sammen som team for å gi pasientene det aller beste tilbudet innen hudområdet. Sikkerhet, brann og beredskap Det er utviklet bredskapsplaner angående brann og redning. Det er utarbeidet en egen brosjyre som omhandler brannvern som alle pasientene får ved innleggelse på sykehuset. Det har også i 2010 vært utført brannøvelse med bistand fra brannbrannvesenet og en intern øvelse. I tillegg har det vært øvelse i hjertelungeredning, som også er obligatoriske for alle ansatte. Større arbeid som er utført i 2010 Utenom vanlig løpende vedlikehold har der vært en stor oppussing av 3.og 4.etasje med bl.a. maling og ny strømforsyning. Dette ble i hovedsak gjort p.g.a. oppstart av egen rehabiliteringsavdeling, Rehab AS. I den forbindelse ble også kantinen og kjøkkenet malt og oppgradert elektrisk. T.v.: Hudpoliklinikken har hatt økende aktivitet de siste årene og 2010 var et meget «travelt» år med over konsultasjoner. På bildet ser vi fra venstre ass.lege Katharina B. Conde, overlege Martin Dörler, avd. overlege Malte Hübner og konst. overlege Torhild Kringeland. T.h.: Årlig blir det gjennomført øvelser i hjerte- lungereding i regi av teknisk avdelig. Øvelsen er obligatorisk for alle ansatte. H S R Å r s r a p p o r t

14 Direktør og styre for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Fra venstre: Astri Furumo, Torhild Stakland, leder Geir Egil Østebøvik, Berit Roness, direktør Jan Birger Medhaug, Reidun R. Vikebø og Liv Lefsaker. 14 Styrets beretning for 2010 Selskapet driver spesialisthelsetjeneste innenfor områdene revmatologi/revmakirurgi og hudsykdommer i Haugesund. Driften foregår i eget sykehusbygg i Karmsundsgaten 134. Selskapet har et ideelt formål, noe som betyr at eierne ikke kan ta ut overskudd fra driften. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen. Det er i 2010 arbeidet mye for å sikre og systematisere de faktorer som er avgjørende for et fortsatt godt arbeidsmiljø i sykehuset. Styret initierte bl.a. et sykefraværsprosjekt som har hatt fokus på arbeidsmiljø og samhandling med ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Dette arbeidet ble avsluttet i 2009,og rapport ble avlagt og presentert for styret i sak 03/10. Arbeidet med å redusere sykefraværet, og derigjennom å øke nærværsfaktoren har fortsatt i 2010 og fortsetter videre i Som for tidligere år anser styret det generelle arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Gjeldende planer er fulgt opp gjennom Det er ikke registrert alvorlige ulykker eller uhell i 2010, og sykefraværet utgjorde 5,27 % mot 6,92 % i 2009, som er en nedgang på 1,65 %. Sykehuset hadde 148 fast ansatte pr hvorav 15 er menn og 133 kvinner. Styret har i 2010 hatt 6 medlemmer hvorav 1 er mann og 5 er kvinner.(en mann ble skiftet ut med en kvinne i løpet av året). Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Sykehusets drift er basert på langsiktige driftsavtaler med det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Revmatismesykehuset utgjør i kraft av disse avtaleforholdene en del av det samlede tilbudet av helsetjenester i regionen. Det blir kontinuerlig foretatt investeringer i lokaler og utstyr for å få en mest mulig rasjonell drift med hensiktsmessige bygninger og anlegg. Det er imidlertid behov for betydelig oppgradering av sykehusbygget i årene som kommer. I den forbindelse er det den besluttet å bygge ut og rehabilitere sykehuset for å kunne tilfredsstille dagens og morgen-

15 dagens nye krav. I møte den besluttet derfor styret å lyse prosjektet ut på anbud og den ble det gitt forhåndstilsagn til entreprenører for de forskjellige fag i påvente av de siste avklaringer vedr. bruk av bygget og finansiering. Det er ved utgangen av 2010 brukt nærmere 33 mill. kr. til prosjektet. I løpet av sommeren 2010 ble det gitt inn anbud på rehabiliteringstjenester etter at Helse Vest lyste ut hele sin portefølje på dette området. Rehab AS, nyopprettet datterselskap, vant deler av anbudet og startet den opp med 20 døgnplasser for; Rehabilitering etter skader/kirurgi muskel-/skjelett, og revmatologi Rehabilitering av kroniske muskel- /skjelettsmerter Dette var 4 år før forventet oppstart i nytt bygg. Grunnlaget for anbudsdokumenter og faglig innhold, var tuftet på utredningsarbeidet som begynte allerede i 2005/2006. Selskapet har en relativt stabil økonomi. Stor stabilitet i inntjening er sikret ved månedlige inntekter i henhold til bestillings- og betalingsavtalen med Helse Vest. Selskapets langsiktige gjeld er hovedsakelig i form av avdragsfrie lån til morselskapet. Både kreditt- og likviditetsrisiko er svært begrenset. Selskapet har i sum redusert sine inntekter med ca.1,1 % fra forrige år, mens resultatet er endret fra kr til kr Resultatet for 2010 er betydelig høyere enn 2009, og også godt over budsjett. Men, i all hovedsak skyldes differansen mellom budsjett og resultat pensjonsmessige føringer grunnet en planendring når det gjelder pensjonsforpliktelser. Endrede pensjonsregler fra 2011 har medført at der er foretatt en regnskapsmessig tilpasning til dette som for oss har medført en stor inntektsføring (til sammen kr mill kr.) Samme begrunnelse gjelder også for reduserte inntekter, der vi har fått redusert overføringer fra Helse Vest med kr ,- Tross de regnskapsmessige føringene så har vi fått et så godt resultat som for øvrig skyldes bl.a. en høy merproduksjon i forhold til budsjett og bestilling fra Helse Vest og generell god kostnadskontroll. Påløpt kostnader til prosjektering av rehabilitering/utbygging i 2010 er også kostnadsført i og med at oppstart av prosjektet er forventet 1. halvår Økonomien må anses for å være sunn og under god kontroll. Selskapets kostnader er på de fleste punkter stabile eller moderat økende. Selskapets egenkapital er på 45,87 % og styret er tilfreds med selskapets soliditet. Resultatdisponering Årets overskudd på kr er foreslått overført til annen egenkapital. Foretakets frie egenkapital utgjør pr kr Avslutning Sykehuset har en god drift og er velrenommert i vår landsdel, noe som ikke minst skyldes dyktige, lojale og innsatsvillige medarbeidere på alle nivåer. Styret vil uttrykke en hjertelig takk for den store innsatsen som har ført til det gode resultatet. H S R Å r s r a p p o r t Haugesund, den I styret for Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus as Geir Egil Østebøvik Styreleder Astri Furumo Styrets nestleder Reidun R. Vikebø Styremedlem Berit Roness Styremedlem Liv Lefsaker Styremedlem Torhild Stakland Styremedlem Jan Birger Medhaug Direktør

16 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Offentlige driftstilskudd 1, Inntekter pasientbehandling Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter H S R Å r s r a p p o r t Pasientbehandlingskostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Rentekostn. til foretak i samme konsern Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

17 Omløpsmidler Note Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Netto beregnet pensjonsmidler Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Annen inskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital H S R Å r s r a p p o r t Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til foretak i samme konsern Øvrig langsiktig gjeld 10, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Avsetniger til fond Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

18 Noter 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven fra Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffeseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. H S R Å r s r a p p o r t Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. 18 Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendring amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den størset av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkluert i tallene. Skatter Selskapet bokfører ikke skatt da selskapet er skattefritt. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd ytes på grunnlag av innsatsstyrt finansiering - bestilling av DRG-poeng. Offentlige tilskudd bokføres brutto i regnskapet. 2 Inntekter Inntektene består av offentlig tilskudd til drift av sykehus, offentlige pasientrefusjonsordninger, inntekter drift barnehage og leieinntekter. Organisasjonens drift foregår i Haugesund. Inntektene spesifiserer seg slik: Tilskudd drift Helse Vest Tilskudd pensjonskostnader Andre kommunale tilskudd Sum offentlige tilskudd

19 3 Lønnskostnader, antall ansatte mv. Lønnskostnadene består av følgende poster : Lønnskostnader netto etter refusjoner Refusjon sykepenger Innleid helsepersonell Kollektive pensjonskostnader betalt Beregnet netto endring pensjonsforpliktelse Andre godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Personalforsikring Styrehonorar Sosiale kostnader, velferdstiltak Andre personalrelaterte kostnader Sum personalkostnader Gjennomsnittlig antall hele stillinger/årsverk Daglig leder har motatt lønn fra selskapet Styrets godtgjørelse utgjør Ingen av selskapets ansatte eller tillitsvalgte har opsjoner eller tilsvarende rettigheter. Det finnes heller ikke bonusavtaler for ansatte eller tillitsvalgte. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Revisors godtgjørelse er utbetalt etter regning kr ,- inkl mva for revisjon og kr 9 375,- for andre tjenester. H S R Å r s r a p p o r t Varige driftsmidler Sykehusbygg Karms.gt 134 Påkostet heisanlegg Røranlegg bygning Prosjekt rehab Driftsløsøre invent. mv. Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivning Avskrivningssats 2,50 % 6,50 % 6,50 % % Sum 5 Bundne midler Ansattes skattetrekksmidler er innsatt på egen bankkonto kr ,

20 6 Skatt Organisasjonen betraktes som skattefri ihht. Skattelovens Aksjekapital og aksjonærinformasjon Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer à kr , Aksjeeier: Haugesund Sanitetsforening 1000 aksjer Andel: 100% Alle aksjene har lik stemmerett 20 H S R Å r s r a p p o r t Pensjonsforpliktelser Foretakets kollektive pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse omfatter de tariffestede ytelser som gjelder for blant annet helseforetak. Ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Beregnet pensjonsforpliktelse etter aga utgjør kr , Pensjonsforpliktelsen er oppført som fordring i balansen Brutto per pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Brutto per forpliktelse inkl. aga Netto forpliktelse inkl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) eks aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga Ikke resultatført planendring Balanseført nto forpliktelse Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 5,50% 4,60% Årlig lønnsvekst 4,25% 4,00% Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 4,00% 3,75% Pensjonsregulering 4,00% 2,97% Årlig avkastning 5,70% 5,40% Medlemsstatus Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gj.sn. pensjonsgrunn. aktive Gj.sn. alder aktive 47,08 47,06 Gj.sn. tjenestetid aktive 12,50 12,37 Sats for arbeidsgiveravg. 14,10 14,10 9 Fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende og nedskrevet kr ,- for påregnelig tap. Andre fordringer er i balansen oppført til pålydende. Ingen del av selskapets fordringer har senere forfall enn ett år.

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

skaper verdier bekjemper fattigdom

skaper verdier bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland årsrapport 2011 skaper verdier bekjemper fattigdom ÅRSBERETNING 2011 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer