i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb" elqit en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb" elqit en"

Transkript

1 tr''l J I \ \ i,lr' t,t,l' /" """' i] il \/ [illa trt Av $ophus lvygaard. 7 " Qslo n*s_ lags histogie skal nedtesnes. I{va er vel da naturligere enn a iienvenoe-ses-tii han som har tedet tqqs! : pei iff_. "[f1 ledef. I'reaet'",'ris6t ay alle lagsmedl-emmone " h;*- so4 har?ns it t t onen pe i, de! ei--ime iint -:-[Er[" ii A;t for ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' ^Nysaaid, l;s;i pqst A;T e av_ t iflen f lb" elqit en -iio st en - - *iiam t oe ii S.rsskift ef tgsats9; Det 0r sond-ag,. og. vi f inner ham inno i*ut- over er rerterrg. soru f ar oss til e tenke ps Nordmarkp, nasrmere bq $t effit pa-drenenii"stotjcdo somrnerens f jelltur, '* store myrer, forblabte -aerei- furu* -. og gra4t raer og med vidt ut svh ot6r- st oie av Nordmarlra,"Han er irc;it-bn stvee"biln h;ti: f, ia-fi I"fiT 5f:;t 3#i - i:.n 3fi T 5J {f st- ;8;-f lii.,s 3 fi; f or vanl ig Ellf arve i " A-^a,_.,- Men det var 7. 0s1o n*s lag vl skulle snakke orfl:, * - - ':Hvordan ble laget t il?u' Han pekor mot ned Wll"ineen, - rider la den egentlige grunn til at laget

2 hlp,startet.- Det livet- _Som ble f cjft -db;, r,s. Godset "t os cipt baperp,t skppg! sorn ble utuin;t f 5;t; I? at. vi hosten rbn+ var on Eanstre-;io;"4,j;t s "il*d *' guttr_t sorn kunne cia4ne grunnsli*oie"- 'bdi-ev[t* roverras ofl. sorn ogpd kunne holde salnmcn t il tross for de EtaitvansliEl igtrff;ne-"s6il"ur5fite"iiotirili. **-* ig.ql gy oss hadde pde. peitifi pa"trva igrunnen var.. Det roveiiru ble Iil af vr eksp*rim;nterte oes f rerrov*r t il dqr_ vi -st Hi i,juel"f,;t -[Bi -[;f";;;i en ganske - st or ptv ikt ins, nade programoppregget d;i ii]eraji,. ssfirhiitarbe id;t ;s v?'irei"f att en CI.er arranqementer FCIm det bat gg$t tradis jon lvien i. naturl:gyil-:l?-i de[ "ll;, Jep" n,r,, fradis jonelle grrbngementer? funnet ut :fir 351-ffi?$:1ffi ir,fr3h-]*'-nfr5,hf3j-3r3 " Supt q rbe sokele- ugt uet det *Jbro Kom r orui:"fi;;;f bqloflr har vi ^haft et-t;;iein_esiif'-pa"iio*ireiffi;i -$t;i-;ii;r siden_ " lar og st de andre fii"5i*-t;;,il:" s j "oniliijt oneile a*angernenfenj'co**eil f jellet -pppru#isestu*i;il om oroi',o* i ForyerCI+, Natt-Olopqt H,_ffi " A g jgsg -toiurn i sr emmning6n"ifi"[5.*i6 i fe orct er.umul is, m;fi; f s r{tb0-;;f*;;t*r,* et l ite kan innti-'/eft man pris e;. hv;rf dff-vi";;tfei--*pliilf*il pfl pcttopp "'hi.vor_dan hlsse tili;ffi; h.ar. i{: de! vmrt rned rekruttcrineen?" "".ses d en. iettbi-"ftftf3u*33*idr,rfif-54*- ifb: hytta. I +E g.qe ne lager hqr eksistbrt alt, opptat! le, or det* roveifi i " os*-f;r"{io[;"h;i rant ei'. r ;I d"**ii- den gruppu soil [;; fi-[fi;;- ut *txg*;g'- 1 ignende _ st orrel ub- og -rn*6""san *; snitt salger,.'i;;;"e j er'oril; ql ii-trdp-djn a#;;t -iluie?.eodt. tl,,iiyordan hpp J \/1 aget hevdet s6e utad?" ner. satt ops i respekt. orient " eiing Da smrlig " i, Du!. * besytlfg **d";t-;i *f;"[e{*;ba Q..rnann i_ kort loype'hd;ieii"ig5a,.: f orstg..pl.assene," ;g''t'ok de f ern F*sTJ-ei--y;il -iri r;fu*ir*r, i llg lgvpg, qs -act -liai ;i fsrt rere satt rnea er siden" at ' pfl--de 4 Det t iemaripeias en_e s_o!.r h;i; a$ t "e; rned seirenr'har det "Fr!-Td-f!#[i5iiiii* av lage moclemrner!-. D*$. er _ye$ a-e_t gien "qnl i kaller " irriet t sf e,'ninolo- bredd;* " -l,ren'" diit or ikke bsre i 1X

3 59 orientering vi har giort 'Ere ps 7 tallet, fryt-en l;set trni V: oe ss to '' som ha.n srnyleke sog rned t ittef dn : No rd i sh ile st er i n*s f ernirbmp ]958. \'i kan snart soke orn " underlioldning sb idrbg'' _ f ra kret sen, os vi har heller ingen grunn t il S,* skamrne oss over l1 iia vmrt arrangor*ev Roverlanflrenne$ 1957 ce.(.) rnedarrangor "Du"nevnte at/ krdt skonkurrensel-lg5?. " til h, begynne med at det var mye, s,qm sto ig jen fdi-lagesa"rleidet var fullkornrnent. " Sa i ee f ullkornment? Det v il det aldri -raslederr..ob bl i, -dert Ii dib";;*a;il'"turiieo*ile han'f innes ikke. l\[en det er rnye som-iran g icjres for at laesarbeidet kan bli bbdre " Systernet rned faddere f6r aspirantene f.eks" Dette" arbeidet er enda bare pa eksperimentstadiet' Person]ig tror -iee Cet har svmrt rneget f or seg, unen iee e r ikke SiKker nfl hvordan det best skal'legge5 opp" Kontakter rned utedandske rovere, kanosport- bg t jenesteoppsaver utad er andre tine. Sannbvnlievis"kan nok -sb1ve tt ':Det mcte'orosrarrune t f orb6dres at,.qkillie of,sfl. er et eget mil jb i 7 " 0 slo. rov6rl6g,, Kan du s,i " -hva som smfpreger"medl.emmene ].lage!-?" I gtunnen er vi- svmrt_ forsk je1-iige*"alle sarnrnen" En g :lcng rned rndiv idual ist er, hfen- en t ing har vi felles. ii er elade i friluftslivet, og det kamvne rat skapet som er utv iklet e i ennorn dett el er de f akt orcnb som b inder laget sefrrnen" Dett e f &r vel ogsfl ta hovedskylden f'or dct mil icj sorn er i lagetl De eldste av oss setten sbor piis ps en ltopp Egl'fe eller fern, mcn det Qr vel ikke noe sorn er $"oesielt for 7. rovere " Vi kan en hel del sangt ekstbr. rnelodiene kan de t ofte vasre sa sorn sfi med" I/lotei' du na en av dino turer i marka en snrek fvr rned et underlie hcdeplagg ofl _cn gadt paieket ryggsclrk, soln g&q ut enom- de*fre st brukte stiene, men allikevel iled en sikkerhet som lydt1. p5,"loka14jennskap, os- som dert il g icir tapte lorsok pa a, rao0rekke en ej.jer annen sa1lg, lian 0.u vmre ganske sikker p& at h.an er rnedlem ai'ry " 0s1o R-S lae. ilvi,s du bvr harn p& en kopp kaffe. vil hpq sannsynligvis "si ja thkk, os Aii vi.l oppdage ar nan et en trvers lgjennom reai KaT, llan har

4 6o glorl iort seg opp L?p rngrring - om det t e og h int, rnen e r Lllie e-di h- diskutere en menln Villis til_ e _dipf,uterp cien. { jeptqrgntii drikker ut kaffen ofl pakker sekkelle " I{ ienturen er laet over Zakris oa Granset er t il Sdrkedalen. So'phus e Sr ved s iden av rneg. med lango stee. Ser ut sbm han e&r dobbelt s& sakte som meg, men"han kornmer like fbrt frern" O n 0 E O - Svo in luva Denne art ikkelen skrev Sophus Nyeaard hogt en 1958, og den 30 " de sember sj-ut et- han i 7. 0slo. 29, i-arluar 1959 valgte- se, rgvqrlaget lagassistent Thoibicjrn Thoresen-til nv leder. Med fast hsnd har han f ort laeet videre. I host teller laeet I7 aktive medlemrnel, og de fleste av disse har lederst illinser eller faste t illitsverv innen gruppen. Dette-vil f orh&peatlig fore til at alle ledd'innen sru'ppen vil bli for--- sk&net f ra e komrne i s& gtole vhirskeligheter med hensvn t i] ledermaneel at ikke gru'ppens ogne gutter kqn klar_e. brasefr.e. 0g derrned vil gn av gt - rove rlag s v ikt ie st e o'0.'0s ave r vffire 1o st I neral ig e Irsre et*utdannelses- bg'-rekrutterir:gssted for ledere " To st ore o'p'plevel ser kan laget v &rt se t ilbake p& i host. irbmlie roveropptaeelsen og kret sens'o-lci'o foi rovere. For f;,- ta det siste forst s& scirebt Tor lo. Gil ofl Trond l. for at vi f ikk be st e 3-mannslag i karnpefr om 0 sio-roverne s Vandrestatuett for 5; 5,r ps- rad. Og ns st&r to stqtuetter i premieskapet-vgrt pfl Vinkelhytta for godt. Rov e roppt ae el sen ve d sol op'09 arrg et st ed i 0sIo-marka er- bn 6v &rets hcivtid'sbfund,er. 0m.ar-et s opptagelse forteller kgb Hcjivik i sin dagbok:

5 ililvttilprtari LsiN ln-s Tv 1643, G illl'-hills: Fi,l5:0fr3?3"1:'*?t3:t*39*luo iee. ' Gikk av rra -i1'lne s. stas ionen' f or Stryken. og trasket derifra over Kroksuf,d til Hakloa"" BIe satt over vannet av to greie karer" like ved Fbyss*skafferqdden skiltes vi. Jon og Reidar gikk t i1 Skv ss-skaff erodden ]rvor de nve asn irant en6 t il RcVerlaset skulle sl& leir fbr natta. Gil-, Harald. NilE-fvar ( som hadde vondt i den venstre f of en) ' os iee e ikk' v idere t il Sandune skrokt jern. Kom dit Ca. kl: 2100 oe fant Trond. Tobben oe Sreldon der, -..de var kornrnet med det toget s6m gilrk, 1405 f_rg O,st!pne!. Etter + ita spist og- drukket te som ble kokt pfl Gils prlmus sorn han-klokelfg badde bragt- Ined Fgg, ble-det av Rl, Tcbben og Gl; Sheldon silakket litt om roverbrevet os rovor* ldft et. Det ble snart rnorkt ofl kaldt, os v i brcjt derfor forholdsvis snart sarnlineen foi e*f irrne v &re soveple!)ser " Fovgrasp irant eine g iirk hver f or sefl soln rbgelen er natten- fcir op'ptakelsell. for pfl egen hflnd e tenke over det som kreves av harn sofo roverr- os fqr l1 ta- {ep endelige bestemrnelsen om b_an_ yil avei roverlcjftet nest6..rnorge+. TQbboo, Sheldon os iee fant med stor move ve len t il d6t lil-le t jernp!"ca"_ syd for" Sandungskollen, som var- sarnlinesr,lass f or- opptatte rov6re " Der'Le lor lunde og P6r'T " alleredb* og sov, De hadde laget barsefrger til oss. s5. det var bare 5, slenge seg nedpfl. Klokka Qq00 Tingte v_ekkeklokkelie_ gg u ped sovnen. i Qyu klov vi opp t il gandungskolliin! fig._ f qt e s jqre l st and t_ir opptker qln_: _i{1. : 0605 hadde abpirantene innfunnet' see " -sheldo[

6 leste en speiderbonn, of, s& f ikk vi hcjre hva speiderlovbn sier. Deretter eikk aspirantene en etter en f rarn oq avla sitt roverloft e. det vil si speiderldftgt for Qnne! gang. pten store fakter, gbnske enkel og gri"pende--vai stunden. SA ble det'svr:-liee tesn '0f, rovet:verdisheten, de"ir5ili**jeai"tt-il " kara b1e forevieet av Sheldons kamei:a. Iilokka'-0900 skulle de nye aspirant ene Jon of; He idar ha innfururet ses vbd t ibrnet. Den. ble n#nrere 1000 fcjr de kom. fren ventetiden ble godt utnyttet - til frokost'os til A sove, Men da de to krhbatene endelig kom, samlet vi oss i en bakkehelline hvor sola'-skinte. Sheldon f ikk ordet av Rl. og leiste daeens tekst fra sitt Nvtestamente. Deretter-mintes vi'-med noen minutters stillhet Per Othar som f ikk en slik br& os soreelie ddd" m. RL. Tobben onsket de nye aspiranf aspiqantqnq ene Velkdmnen velkomnen og orient ert e om det 'oroerammet de rnfl ig iennom 1 aspirantt iden. Xttbr ilette b1e det pldtet pifitet om lcist ldst oe'fast. og- fast, inntil Gil os Hara1d Harald tok avsted avstod mot rnot bven" r"kke lenge etter rus16t ruslet ossie ogs5 vi som var ieien."*svd- jen, byd- over mot-f'yllineen" IVllingep" Pg Pe toiilta der Godset std en v gang,hpd$g- qanq,naoo.e vi..ep vi en lgngorg, lengere Iapt rast hvor nvor *agqnp.lqss d.agens l.ogg og fappor!..b1* -fcjrt. Ua[ gikk ]pn {of e [4. 14Q0:6us] qen- i Scjrkedalen. Bare--j-eg blp. ie jen litt lenger for e nyte dagen og plueke tytte6#r. 62 d;?t ilf, t;i"a;"6hiern* fnge Hgivik

7 !i*****7 1i*\ / ii \'' ri *." _--] 'r't I "f',, t I -",,.fr rff\.. \ rt'r \. \.//'t 7 t 1,, " { f ila \4LII{ARA Av Arne Fossum Uneeutten har i.kke fett s& manse dunene p& haken fcii-en kan hore ham si til sind fe hr yngre *Vi spe ideffienner med." f orsok p&.. en viss pondus : garnlekara n a " "Gamlekaial' o kaller bes& de seg som har visse vanskel-ieheter med A skiule sin t iltagende pondus. " GamlekEra" er et fellssnavn p& alle dem- rnellom T:ry os 70 8.r son har trukket seg t ilbake f ra det akt ive s'oe iderarbe id. men ikke har kunnet unng& e erfar.e slagordet': "En gang speider, allt id speidero'o Karf det s5, vare noen gn:nn til g skrivb om denne temmelig hetorogene gruppen som allerede har sin akt ive-spe idertid bak s-ee? Neppe - F -o l,iflr det allikevei Eioros, er det*fordi- i alle fa1i en del av denne"inrppen tar seg selv sfl hcjytidelie at den fremdelss + regner seg_ sqm en del -av..troppen. Den har en viss teil.dpns til e ville sil' " Gamlb[aial -det er oss, det." f K.qnal jeneb 3O-&rsberetnine lesto vi at 4o-en- av de pl_dre-guttene under krieeil. fortsatte fl.holde kont akt en"ved, r ike. og -haade- en ieselm6 is ig mcite- og turvirksomhet. Det Er-derrrre-gruppen som

8 f-\ /l har danne t en slags kierne i dcn g iengen som rncjtes regelme ssig hver 30. desenberl "}",{cjtene har r1elvis vmi:t holdt'-privat of, delvi.s har de vmrt hotdt i Nittedal i samir idrins*me,l trcppens nvtt &rstur. re p re s q nt *lgo i'* 3f,p3 :* Hfi rffi ::,,ffi ii ;:i?*n Sfotr'5l av- Z0-fl,rene. 'har f ra 30-Srene- og f rem t il Cagens akt ive l-edere buncet sanrn6 "tr']uen n&t id os f 6rt id pa en lanet fra kiedelig rn#lte. p5-veggen' har hdrt at sk i11ie6 "hu-seer du -" o II i3t o rieile f orand"rer ses kailskie noe for hver gang de blir for t alt, 4e rf gr bl if_ de aldri k j edel ie6. A1_1-e e r vi vel eniee i at: "'Den gangen cla i.ee var aktiv, da vnr ciet -barske karer i 7: tropp "ll -Barskhet.en'har de ssverre vmrt noe avbleket nbr " garnlekara" har pustet. Qg sye!t_et FgS oppover kletv_eqe_ fra Vagg_e1 btein. t ii \rinkelhvtta. bller da de t idligere fikk 15ne "Godset". En eller to Eanger i dret'har de nernl is. i t illese t il de sernberinot et. erransert tur ti1 tropp'end"hytte. At sisuen fia fordilrns daser ikke helt er avsett vec d.o,jen. viste Kiell I'fielsen r:fl. en slik Tur for]eden er" Etter & ha Celtatt i hiernrnevernsdvelse lcirdae ettermiccas os c) iivero, pat [d{"tiin";e[k;" ;E f;ito? ;itt-h]e,x-? FSrVo:. "Heir_^k,ar_er.'.' n-. 0;30 om,netten lcid s5 hans r:runtrg: og ss ramlet han inn i peisestuen 'pa - Vinkelh.yttal ir{innene, de garnle historiene sorn blir r0o rsomr** ru -f.;-ei u ii Ei. oe'-;;pf ; i *[i"ij n iv -3 et ganle.. vennskape t er blitt Verilier for dss " sannle- Iiarer". TJi vi]-le nok allikevel mangle noe hvis vi iklte hadde hatt en viss kontakt-me d det akt ive troppsarbeid. Vi fra 7, trnpp er stolte av trotlpens fortid, rygl] vi.er ikke rnindre stolte av trgbnen av idag. Alle v i sorn 'pf age s av f cil-elsen av a ha motat t rner e nn v i har of ret f or s"pe icerseken. vi gll.med_ glecie og takknernlighet v5r'horrrior t il' de ekt ive ledere son 1 en arrdkke har b&ret do tunge byrder. vi vet hva speidersaken har betvdd f cr.oss- selv. For clegens ui dom betyr cen kan"sk je enn& mere. il,. F,

9 65 h4ffiililitilrin Av h\rth Aald ei {Ttr{ Iilodreforeningen soru blev startet i r best&r frerndele s os hdr Eiennorn de forlcjpne &r forsokt e stotte oip undei eru'p'oens arbeid rned okonomisk hielp. 0f{'forhdpentlis her don oes& giennorn den-intere5se den p& anil.en msto hai vist for speiderarbeidet, - vmrt til stdtte for euttene" L{edlernstallet har aldri vmrt ir:n'obnorondo stort, co. 12 F 14" Det har vmrt forbausbnde liten oppslutnirg av rnddrene til de yr ste fluttene i gnrppen, "garnle"'rnedlernmer, slik at klubben ns sa" a-si h6r bare f deru:e forbindelse kan nevnes at 2 av klubbens rnedlornmer idag. fruene A. Rein* holdt og,q,, Thoresen, ogsfl stod som rnedlernrner da t roppen- f e iret 30-$,rs 's"rod.e iub ileun " De er ogs& u bl itt ciekbrert ned N. S o F o li1 ie " Vi kornrner sammen en e6ng hver rn&ned. Ir,{otene holdes pf;. omga,ng hos mecl6rnm6ne" Kveldens vertinne seivorer keffe ofl kicner en tine til utlodning, os hvert rnedlem K jciper da et 1od0 t il hr, Z,-o ' Da det imidlertid ikke kan bli noe stdrre pelrggr av dette, har vi de to siste &r brode rt en duk til utlodning, loddsalget ordnoe ved at vi

10 66 sender on loddbok til- hver far*ilie i gruppen" Klubbnot eno v &re er hyeeel ie6 sbrnmenkonster sorn vi fakt isk gledor oss" ttl. Ug vi har den glede at lederne rett som det er avleeeer besok pe mcjtene for. & snakko or0 gruppens arbdid og holder oss orienterto lr{odreforeninsen eratulorer ry. 0s1o Spei- {.rgruppe.mod 40-ilrs j.obi16et - og onskor lykke bg f remgang i fr.rene sorn konnme r. Ruth A,alde Formann" Gru.ppen er m,eget talelc:r.ernllg for d.en koi:- takt som er bicapt og sdad:lg skapes Fa l1y rned" foc eld.rene gj enraom Msdreforeni-ngen.De av o$s 1ed-gre som jevirlig har mott opp p& forcninscns mtrter, har ailtid. w.afi* &pne wyer fbr-v$re tar:lc6r og plancr i gurlppen. Saratalene som s& har utviiclet seg. h.ar gitt oss led-ore mange god e r$,d om hva vi'-bai' sctte i vgrk og hva som iltce -villc voere h"elcllg. Vi tror ogs$ at hj enrncnc pfl sin sid.e i:.ar f&t"b erl be clre forsts,else av h,vorfor vi har gjort clctte og irint. Ogs$ ekonomistrr bar forcningen$ virjcsomhet yert til god lijcj-p for 7,, I lope! Av d.e siste 1o 6.rene l:ar g-rlpi-rsn rno"btat t krr 2295.*i f;g,vcf e I\'le,d.rcfo ren j ngcn har e n s'to r aurd.el i d.en 'uitviicling og; vclcs'b som h"ar fr"r:uret sted innen gs'up* ilenr 08 vi h&pcr a,t stacllg flere ffis;dre vil fimc sj-n plass i foreningoyl og at de-b god.c sa;;iarbcictct som h"ar rrurt hittil xrs, utvilcles til errl&,.stsrre utbyt'r,e f or #lttcnc, led"e rne ogi hj ernmclle r 6 av' forenin$ ns m'ed.lcmrner har vert med i. l-9. &r eller rfierr e_ j cle to elclste er hetlret med. lsn$.f;, t s Rad-e lil j c. 3g j'ubii-eumsf e stcn blir ogs6, d^e andrc f irc, f rucne Signe l{egg, Astrld Jo}r:rseil1 Astricl l,ur:.c'c og Ruti:r Aaloe tildelt Cenne utnrerkel'- scr s-r;

11 67 frl\, l,^,h, Lst Irn$tT *lcodser'*;u?; fit}ll*,* ies vet ikke om den gr&t da don ble fctdt " Sant-s"sf. s6, tviler jeg. pfl a!, den g jotde 4-e!, for Godset var en lommobraltke' stor vai den ikke, som en stue omtrent. p"g iqg e'r Tadd det var de'som og_sa. Falte-den stygg. Men-den had4g_ s janr_rr., og den ya{hyjta.v&ir, FS db' gjorde det liksdm inre noe ar dechadde-litt g issent golv, at taket var litt utett n"rndt nipp,tat rien'vqr litt _1- slygg,.ja kansg jq v?r dette"no_e av s.jarmen? Kansk.jE"likte ti G6dset sfl eod_t nettopp fordi den ikke #ar sa f in. inne - s6,- -t Iull-kommen-? Jeg f or min del rotf e mee'mekfie iltrukkqt av dett6, En arulen vir mulieeils fiameevehvor- f int Godset 1e til i NordmarkaT eilei-gt at qap. kom sammen med venner der. JeE tror at ai.t dette pg mqr t +1 g jorde at vi l ikte oss pe Godset at vi tlivdes derl ", Det ene st e v i ikke rikt ie kurrno f orsone -ofs{nad, det var faktisk grurm.enjil at Godset-- Fle^!i1,.nemt1g lcraftlinjen fra Hol. Det var -'- da kraftlinjen b16 lagt giefinom Nordmarka-at en hfl8ffid#"p *qryffisilrl*fi " db*:*,e uy$ef $ift io." som husver for anteggsarbeidere. DE ble reelsrrertqgm rrr. rz og_oro 13; se en dae ble arbeidet ferdis, og nr. rz sikk over til a"nri-hrgtmi--for-iok

12 OCJ som skal. kont rolle re l in jen i ny og ne. Men nr. 13 bl-e st &ende t om. Det var on av f cdrcnc. hcrr G, Ilartmen x Ilans$en sorn giordc le dcrne i 1. opprne rksom p& at dette kunnc b1i vflr hvtte. os ledbrnc s& sihnesien og Ercp de n, De dro o'op T rnarka sondae 2/9- " 1951 ir*syhkel, sfl p& trvttb os ble beeoistret for dbn, 0s s&' e ikk* pepba Harf men ilensson los p5 0 slo lv Eve rk6r rncd bt brev clat e rt?a/9. Snaue f ern uker "e tt er korn on Ie iekont raht f ra ly sverkene Sg rn&tte f irrna lovenskiold,* Vmkero e i s'in flodkjennelse. os den fikk vi 2n-L952. Uslo lvsvorke r st iltc sbrn bet ineelse at vi skullc holb.e et cjye rned hvtte l.2, og*at vi skulle betale brannpbliscnr. kr" 1q.- pi. 8,r, for rlr: 13. lovepskiold : Vmkercj, sorfl io e ier grunnen, st ilt e sorn bct inecl sc at v i skulle vmre-rned i l- it t kulturarbe id i skogcn, noe vi forresten fikk betalt for. SIih f ihk vi Godsct. Jes hu.ske r eod t rnit t f orst c innt rvkh av hytta. Per"Tor'pe n oe iee korn pfl ski ovcr estf'vll ingcn. Dct var mvc Encj.. oa inecn haddc E fltt fbr o ss, Pe tanse n nnbl.lorn Ost: oe"vc st-fvllyneen ver sndcn s*rlie dyp. Vi f ikk so'-hyttone" da vl var en hundre rn6te"r- unna. Do le dc"r ofl hukte sog serune n i snderl, Godsct var 0n de I rarnpomert, NoEn vinduer var knust, ofl dora var gicnspikrot. Don r,'irhet svmrt forlatt-og horte lifrsom t il dcr i Sf5pgon" Fryagraq grodde*tett otr)p t il veggene. Jeg l ikt c h.yt - t a-me d 6n Sang e Allerede dcn vintcrcn dro vi ofte inn* over t il Gadset om lordeeskvelde ne. Vi dro ikke sarnlet. De som hedde lyst t il e dra innove r, f ikk mcd scg nocn l ikc s inneiic i t roppcn. ellcr dro alcnc "- 0g n_e ste n p1le brukte fblsk jpllige loyper rr ionnn-'r *afke, -r. I U rr,llv rtr Li]. L" I beglf nnelsgn VSr dgt rnange Som ili-l sf,., fi f v q & ; = ) v V v * olge N,:rdnrbrksve lcn f ra liammer6n. fnn- ovclr bar dct I f orst ledsagct av e lvc suset f ra Fltjslq jbelve, uf videre f orbi $k jffits joen og opp t ii Biornholt. Der var dct vanl id e t:-r folee -loypir over Biornsioen. f;t#t utl?t3"iflflundcr Kiklittoppcn lystc "det f ra E:,.rnle stue pfl Fonna, l I I I

13 lfen etter hi,.ert oppdaget vi flere voier. Skar i i'/laridalen var of blukbart start st ed " Sog+qva.tn og:,fok"senk'c1l** Sa ogp+ m*ligfreter fo' ;n- fin-tur.-det var lri'"c $a vanlig e velge I'ifovatn St " som uteenfls'punkt, me n clet hendte da clet og. Til sl/vende oe -sist var det loypa ovcr fra_ SofFedilen" sorn blc"rnest brukt. Den vbr soro reggl ikke p& hqrdtr&kket, og: den ver vel den raskeste vei t il Godset. Etter sorn tiden eikk os vi lerte e k.ienrie d isse skoe st rakt ene i bflde somiier- og v int erd rakt, fant vi o'6s ogse! stier utenorn alfarveien" Slik ble stien ovcl Gransctcrvollen oppdagot, denne un,ic,r ticen fuktige snarvei sotlx AEr NV for Rekollen. over Biciri-erfirra. I{ansemyla, og soa komrner ut p& "t stif o'/"ca il Vb st: Fvll ine"en l- ike nord f or lortkul"o" S"# om det ikke var aile, se var det i alle f all manse ve ier soilt f ort e t il Godset. Selrr 6m turen innove r var f1ott, sfl s-lntes ies det beste var e kornrne f rarn" Vinterst id var det "mest koselie n&r man ikko korn f drst. Jeg ble allt id mekt ie elad n$r.j ee f ikk et venrrl ig o-rekast ev et opillvst v indu"g'.isnnom skogen, n5,r 'ibe "'' -". Spnet doren' bs" f ihk horej Bdrst av deg ut e J" 6q"sfl': " Vil du ha"te?" Den tee n ps. Godset f ort'iener nesten et eset kapitel. men ieg skal forbiefl den i taushetl Det br det best6 "--lu{en on aniien tine som vel bor nevnes var den muntre stern -ningen ril.ndt bordet n$rri spiste " En utenforst 5efr,Je ville f ole seg som f alt blandt ulver. Det -ret nemlie s'oort e spise o.'08) hverandres mat. let kan trore s sai:she ill-e ut. ba Cet ver det og s&" f lopet ev en slik lorddaeskvel-d kunne det samle sgft ganshe mar e lqrer ey folskjellige aldre oe patiul ier i disse f e kubikkmet er varrue ' J?, det"jrbndt e et de t ikke ver kdyeplass t il alle enda vi med Sheldon $om primus motor dekket en h.el lanevese.,ned koyer.?ii i alt " Da matte rnan ligge r,h gilivet. og'r"nen kunne bli noe stiv ut.'ps moilienkvisten. Eette sialt smrlis tiden for vif ikk madrasser pfl hvttil. Det var nernlis sulvkaldt. ]e[-.pp.1;f{;il;l ',ilu*' r,itm*" In s j;nilq'ii-1i"ir7;il ;;a- - dora, - ]o,'-de t kunne vere Eros6ent e sf fl opp om f-r V

14 7a rnotgenen. Jeg husker en re'pllkk av Sverue IIa IIa; - "Det er t i"kll-ldegrader ute, Hvern glemte e lukke dora i E&r '-Dette? Ut oe ha vedsiau! "-'" med vedsiau v6r ogsa noe eget for Godset. Ovnen &t ved s6m en hest etor havrekoroo Foleelie var det o"pp ofl ut i skogen rett soxn det var for & finne tor?gr6n" Spesielt var romjula oe p5skeferien. n&r Vi le dbr i en eller to ueei. t ider da'vi virkelie sikk inn for e f e tak i_vefl,_meql cjks gg- Fag.i hhnd vaplet vi_til _skogs. Pe slike turer likte- jes rneg veldis eodt " Jes fcjlte rnee sorn en tciurnerhoesdr nflr iee banket av kvist p&:garnle t cjrreranerl"sverre fialha. var t cjmrner$ joier. I{an _konqtruerte skik jelker, planert e veier i-snden og dro ; Uien det-var ikke bare pa vinterfore at rnen tok turer til Godset. f de* flrstider det er bar bekke, var Godset ogs5 hyppie bescikt. Bare midt i sorirrnerferien n$f man vai"p5 vandreturer. ' sto Godset tomt. Illers var det iroen der rett sorn det var, Det var flott innved Gcldset en sormlerkveld. Sg sant det var on'oholdsvaer. pleide man e ta aftenturor. De som val'storo"ot irnistor r var av g&rds og skulle prove f isken. Hvis man fikk noe, se*var det prakt isk tal.t allt id smfl-abbor sorn' ikke-f iskernb kalte f or " ans io s'n. Se ruslet man bobp& g5.rden Mlingen for A"kicjpe melk. os derfra hendte det bfte et man eikk"til Kikutstil.a en tur f or. 6 E j ppg_ -en pors jon d* qsert. Hvis det- ikke var rnoreenfusler med. sfi '"-d.knet man sielden fcir det satte iiln for alvor rned snoft, og " qaut gg_ b j ellqklar 1 ike ut.af gp. dcira, Da var tiden inne til A sta o'pp os rase krotter; Utover dagen f,iorde man stort-bett det man hadde lyst pfl. Noen"f isket. og hvis det var bmr. ss var dbt alltid noen av e&!de*oe pluhket. i{oen hadde ly st t ii e drive oe drev cjg- hogs, os noen tiadde ikke lysl t il? rydde gpp ^i. hytta pe_ S jorde det. Ja, det var nok - -rnan A ta- seg till vis ste ikke ordet av det f cir t iden var inne t il g dra h iem, ofl da rneldte spdrsn&let ses : Hvem shal skrive i hytteboka? Det var det ikke alle sorn ville,for her forlarrgfus det at rnan skulle skrivs

15 utfvllende oe rnorscmt. op helsrt shulle rnan kunne t eehe " 0s Cc rf or blc h.vtt cboltene s fl,rlorsomme, fu1lc av sk j-ldringcr fba :iat uren og s'pe ide r1 iv og sfl rikt ili ustre rt me d f estliee teeininger, st onsorn lese r om clen og den turen.iren har Vprt- ped Ffl, han ininnes ofl ler 6g har en" liten vorncdig klum'onede i halseil" l',[en 6n soxl ikke har vmrt med, khn rett sorn det (:)T stusse, iicke bere over noe rnerkelis kluss i merfien eller over en ofte ulesolig skiift, men har-han t itt og ofte stote ps underliee setninqer sors det ikke er eodt e b1i klck pg; Da hen,han trygt le, for da'"er det erikkert noe morsorntr " Vi f ikk ikke beholde Godset, In nv kraftlednlng. f ra }iol skulle strekkes g jennom N"ordnarke parellelt me d den samle l inien. oa - ie i en ble 0odsnt t il lemmeblakke 13. "Det vdr sdnunere n 1956 " Vi fikk varsel- i sod tic" os tiden ble brukt til e a skaff skarre e o 0 Oss Vinkelhvtt \/lnkejnvrtra. oe os og Goclset ticclser t ble Ore ribbet r100or for innbo. I/len oss5 kraftlinie nfr.r" 2 ble ferdie. os. J l a vl ri r filek 1 tilbfike fra Defr.'hn ikke t at t skacl"e,av g va*re TJaBre l-emmebratrrke l-emmebrptrrke 13 1?*. os og vi i;ili- ei'ddu 5s ""[Inii fiodset I e *at-a;" fta ]icisten 1957" Dcn'hndcle \rer elade oq tenkbe et de n di in ien T;n-ffiii'**i$ kume f g i?" s'in st orhet st id] &{e n v Sre n 1958 b1e Godset sv 0 slo lv sve rke r solet t il ril'ine " 1+, rnii bl-e'-'den absolutt siste overnettine i 0odset " Scndagen hrukte vi til h demontcre kove nc. bokn.illa cig t orhestet ivet. og v sfl bar vi naiiresscne o7: enne t losorc bort t il I'vll insen e&rcl f or l-asiins os senore videro* t ransport t il \r inhclh'yt t a " i,r#ret st o i st il rned v t r s inns st ernn ine F sil regn sludd E sne " Gr&t t oq '-':) trist soin - 'ir,in en {rlffcn hostdaf" rqsr n5- ko,ooe r ove i t angon mellom Ostoq VSpt-$yl1ingcn, tran nan bare se.-eq hytte cier, I1r. 12, Kanskie kan man oprrdnge nocn-morkne st ohker ofl bordb it er ute pb- vcllen. Det er re st er et t e r ved6kuret, f or cie t' ble ikke revet " Jes skel ikke forscjke e forklere hvor stor bctvdning Godset har hstt for 7 " 0s1o " Jeg vil bare bi at vi soilr opplevce Godset er glade for de n t idc;n vi t ilbrbktc dcr" 71 I J ;.

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN

UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN Side 9-13: Jeg har [ ] levd alene uten noen som jeg kunne snakke virkelig med, like til en dag for seks år siden, da jeg fikk maskinskade i ørkenen Sahara. Det

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne.

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne. Et lite stykke tid begynner bitene å falle på plass. Det å våkne opp og se ned på mitt eget bleke ansikt var skremmende rent intellektuelt, men følelsesmessig var opplevelsen preget av ro og harmoni. Hyllemeterne

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag Tørsten gir lys Om åndelig lengsel og modning Av Erling Rimehaug Lunde Forlag Copyright 2007 Lunde Forlag Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lundeforlag.no Omslagsbilde: Ikon, olje på lerret, 1986 av

Detaljer

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død Lykke 28-06-10 12:07 Side 105 Pang du er død Det begynner med at du blir født. Jordmora drar deg ut, holder deg opp ned og gir deg et klask, for det var det man gjorde på den tiden, det var for å få i

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Når du for femte gang den samme uka våkner mer sliten enn da du gikk til sengs.

Når du for femte gang den samme uka våkner mer sliten enn da du gikk til sengs. DU VET DU HAR ME Når man synes språket er for fattig, for hverken "sliten", "trett" eller "utmattet" beskriver hva jeg opplever, og det er umulig å forklare til friske mennesker hvordan det egentlig er.

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer