Veiledende årsplan for valgfaget trafikk 2017/18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledende årsplan for valgfaget trafikk 2017/18"

Transkript

1 Veiledende årsplan for valgfaget trafikk 2017/18 August 2017 Årsplanen inneholder følgende temaer: Trafikken som system Øvelse gjør mester Trafikk i nærområdet Ungdomsulykker Kjøretøysikkerhet Fart, krefter og risiko Hjelm, belte og refleks Tema: Trafikkopplæringen og trafikken som system Tid: Ca 2 uker Eleven skal kunne følge trafikkregler og demonstrere hva hensynsfull, oppmerksom og forsiktig adferd er. Eleven skal kunne gi praktiske eksempler på og reflektere over hvordan sansing og reaksjoner, kommunikasjon og samhandling påvirker trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Læringsmål: Aktiviteter inne/ute Vurdering Eleven skal kunne plassere seg riktig i veibanen ut fra type trafikant Finn et egnet veikryss eller en rundkjøring i nærområdet. (Dersom det ikke finnes noe slikt, bruk bilder/film) Elevene lager en skisse Eleven skal kunne følge vikepliktsreglene over krysset hvor veier, veioppmerkning og skilt skal tegnes inn. Videre observeres kjøremønsteret og elevene skal finne ut hvilke regler som gjelder i dette krysset. De skal også finne ut hvordan trafikantene samhandler gjennom plassering, fartsreduksjon og tegngiving. Diskusjon i fellesskap etterpå. Elevene skal kunne følge skilt og veioppmerking Teoretisk gjennomgang av de vanligste trafikkskiltene og veioppmerking. Observere elevene ute og se om de følger trafikkreglene og om de har forståelse for samhandlingsprinsippet. Teoriprøve. Her kan vi spørre om skilt, veioppmerking og stille spørsmålet: Hvorfor har vi trafikkregler Ved høy måloppnåelse viser eleven riktig atferd i trafikken og reflekterer over egen og andres atferd som trafikanter. 1

2 Eleven skal kunne observere hvordan trafikanter kommuniserer Eleven skal kunne gi riktig tegn for å oppnå god kommunikasjon og forutsigbarhet i trafikken Samarbeid med andre valgfag: Valgfaget design og redesign Bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt Øvelse i skolegård (tegn opp en rundkjøring på bakken) eller i en egnet rundkjøring i nærheten. Noen elever er trafikanter på sykler, noen er fotgjengere som krysser veibanen ved fotgjengerfelt. Syklistene skal øve på plassering, tegngiving og vikepliktsregelen i den aktuelle situasjonen. Valgfaggruppa får i oppgave å lage trafikkskilt til bruk i øvelsene ute. Disse bør være såpass store og solide at de tåler flere års bruk. I tillegg kan de designe egne sykkelhjelmer for skolen. Tema: Øvelse gjør mester Tid: 2 uker Diskutere hvordan oppmerksomhet og rusmidler kan påvirke sanser og reaksjonsevne i trafikken Læringsmål Aktiviteter ute/inne Vurdering Eleven skal kunne mestre sykkelen samtidig som flere andre Det settes opp en ferdighetsløype i skolegården. Bruk egne sykler oppgaver løses eller ha 5 lånesykler på skolen. Eleven skal kunne sortere ut relevant informasjon Eleven skal kunne forklare at automatisering av handlinger reduserer ulykkesrisikoen Eleven skal kunne gi flere gode eksempler på at øvelse gjør mester Det kan legges inn oppgaver som skal løses underveis i løypa, slik at eleven må huske forskjellige ting underveis. Elevene får i oppgave å finne gode situasjoner hvor det er lett å vise at automatisering av handlinger gir større sikkerhet i trafikken. Gruppearbeide. De skal framføre resultatet for de andre senere og gjerne vise øvelser, enten ute eller ved hjelp av bilder/film. Arrangere og gjennomføre sykkeldag for barnetrinnet. Valgfaggruppa sørger for alt fra a å, inkludert kontroll av barnetrinnets sykler. 2 Elevene skal vurdere seg selv når de holder på med ferdighetsløypa. Hvordan mener de selv at de sykler? Hva mangler for å bli bedre/tryggere på sykkelen? Har de automatiserte sykkelferdigheter slik at de kan ha fullt fokus på trafikken? Vurdering både av framlegget og av innholdet i oppgaven som framlegges.

3 Samarbeid med andre valgfag: Valgfaget produksjon av varer og tjenester Planlegge, produsere, markedsføre og tilby en vare eller tjeneste til en definert målgruppe Valgfaggruppa lager materiellet til skolens egen sykkelgård. Dette kan de samtidig lage en reklamekampanje for som de kan selge inn til andre skoler i nærområdet, eller så kan de evt reklamere for utleie av materiellet. Banen settes opp på skolens dag og valgfaget trafikk sørger for noen utlåns-sykler slik at mange får prøvd og sett at det kan være nyttig å øve på sykling. Ressurser: Tema: Trafikk i nærområdet Tid: Ca 5 uker Følge trafikkregler og demonstrere hva hensynsfull, oppmerksom og forsiktig atferd er Gi praktiske eksempler på og reflektere over hvordan sansing og reaksjoner, kommunikasjon og samhandling påvirker trafikkavvikling og trafikksikkerhet Foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen mellom erfaring og ulykkesrisiko 3

4 Læringsmål Aktiviteter inne/ute Vurdering Eleven skal ha kunnskap om relevante trafikkregler i nærområdet og bakgrunnen for disse (sammenhengen mellom reglene og trafikkavviklingen) Eleven skal kunne plassere seg riktig, avpasse farten, gi tydelig tegn og følge vikepliktsreglene Eleven skal gjøre rede for begrepene hensynsfull, oppmerksom og forsiktig og vise dette i praksis Eleven skal reflektere over konsekvensene av ulike valg i trafikken Eleven skal observere hvordan trafikanter kommuniserer Teori om trafikkregler. Bruke «teoriprøver», KAHOOT, quiz Eksempel 1 fra veiledningen (hyperkopling): Observasjon i veikryss/rundkjøring. Refleksjon. Praktisk øvelse. Sykkeltur i nærområdet, gjerne på starten og på slutten av skoleåret. Veikryss inne. Se Trygg Trafikk sin nettside. Kartlegging av egen skolevei. Se Trygg Trafikk sine hjemmesider. Bruk Googlemaps o.l. Se videoer av ulike valg i trafikken. Observasjoner av trafikale situasjoner i nærområdet, ta bilder, filmer, lage skisser, og drøfte i felles klasse. Elevene legger frem og reflekterer. Teoriprøve om trafikkregler og skilt. Observasjon over elevenes atferd i trafikken Vurdere elevenes muntlig framføring Eleven skal kunne de formelle kravene til øvelseskjøring og forstå hvor viktig det er med mengdetrening Samarbeide med andre valgfag: Valgfaget reiseliv`s kompetansemål: Bruke ulike kilder for å hente inn informasjon om sentrale reisemål innenfor et eller flere geografiske områder Innlede temaet med teori. Eleven kan gjerne finne frem til de teoretiske kravene og reglene selv og legge dette fram for hverandre. Praktiske øvelser: La elevene gjøre to ting samtidig (synge og skrive alfabetet for eksempel) for å vise at dette går bedre med trening. Gå i grupper og lage lignende øvelser som de andre kan gjøre. Ha «aktivt verdivalg»-øvelser med henblikk på mengdetrening. Valgfaggruppa kan få i oppdrag å finne ut om trafikkregler i land som er alminnelige for nordmenn å leie bil i. Hva er fartsgrenser? Hvilken side av veien kjører de på? Hva er alminnelig sikkerhetsutstyr? Hva er promillegrenser? Hvordan er ulykkesbildet i landet? Hva med trafikkulturen? Hvordan ser det sentrale lovverket ut? Endrer du sikkerhetskulturen når du er på ferie? Lage en oversikt sammen med valgfaget trafikk over trafikkregeler lokalt, nasjonalt og internasjonalt til bruk på «skolens dag» Tema: Førstemann på skadestedet (NB! Instruktør MÅ være registrert i Norsk Førstehjelpsråd) Tid: 3 4 uker 4

5 Demonstrere hvilke plikter og hvilket ansvar de har ved trafikkulykke og utføre livreddende førstehjelp gjennom praktiske øvelser Læringsmål: Aktiviteter ute/inne Vurdering Eleven skal kunne prioritere riktig i en ulykkessituasjon Eleven skal ha kjennskap til lovverket og vite konsekvensene av brudd på dette Eleven skal ved praktisk øvelse vise at han/hun mestrer metoder for frie luftveier, kan legge i sideleie og at han/hun handler rasjonelt i en simulert ulykke Elevene skal bli bevisst sine egne handlinger og tankemønstre i en stressituasjon Samarbeide med andre valgfag: Valgfaget medier og kommunikasjon Planlegge produksjon og innhold i produksjonen, og fordele arbeidsoppgaver i redaksjonen Teori om plikter ved ulykker. Samtale og refleksjon rundt temaet ulykker. Se film med etterarbeid (Kunne det vært deg) Praktiske øvelser i klasserom. Frie luftveier. Sideleie. Simulere ulykke som rollespill inne i klasserommet. Simulere en ulykke i skolens nærområde. Dele elevene i grupper med forskjellige funksjoner, og la dem rullere. Gjennomføre diverse stressøvelser inne. (Legger ved hyperkobling senere) Valgfagsgruppa får i oppdrag å filme ulykkessekvensen som nevnt over, redigere denne og få den til å framstå som en reportasje Muntlig test/framføring to og to om det å være førstemann på ulykkesstedet. Observere elevene mens de utfører praktiske øvelser. Observere elevene i rollespillet. Bruk evalueringsskjema og la elevene vurdere hverandre. Elevene vurderer seg selv etter temaet er ferdig. Nyhetsreportasjen kan vises for de andre klassene på trinnet. Ressurs: Tema: Trafikant i mørke Tid: 3 uker Presentere eksempler på trafikksikkerhetstiltak som reduserer faren for ulykker ved trafikk i mørke og under forskjellige vær og føreforhold Følge trafikkregler og demonstrere hva hensynsfull, oppmerksom og forsiktig atferd er Gi eksempler på og reflektere over hvordan sansing og reaksjoner, kommunikasjon og samhandling påvirker trafikkavvikling og trafikksikkerhet Læringsmål Aktiviteter ute/inne Vurdering Eleven skal via egne erfaringer lære hvor viktig bruk av refleks er Demonstrasjon med to biler som viser riktig lysbruk i forskjellige situasjoner. I tillegg bør det avholdes en demonstrasjon med refleksbrikker og vester for å bevisstgjøre elevene på viktigheten av dette utstyret. 5

6 Eleven skal vite hvilke lys som skal brukes til enhver tid Eleven skal ha kjennskap til praktisk bruk av refleksvest og varseltrekant, og hvordan bruk av bilens lys kan bidra til sikkerhet på ulykkesstedet Eleven skal vite hvilke trafikksikkerhetstiltak som finnes i lokalmiljøet og bakgrunnen for at disse er der Eleven skal ved egne erfaringer få observere, erfare og bevisstgjøre forskjellen det er på veigrep og bremselengde under forskjellige værtyper Eleven skal få kjennskap til hvordan reaksjonstid, fart og føre påvirker bremselengden (Evt. kan denne økten byttes ut med en mørkekjøringsdemonstrasjon dersom skolen har kapasitet til dette) Øvelse i klasserom m/blendingsgardin: Start i mørkt rom og la øynene venne seg til mørket. Sett deretter lyset på. Hvor lang tid bruker øynene på å venne seg til lyset? Slå av lyset igjen. Hvor lang tid tar det før nattsynet er godt nok til å kjøre? Samtale og refleksjon om kjøring i mørket, ved tunnelkjøring osv. Finn et område i skolens nærområde og få elevene til å vurdere farer under ulike vær- og føreforhold. Hvilke sikkerhetstiltak finnes? Hvordan påvirker vær, lysforhold og føre disse farene/sikkerhetstiltakene? La elevene jobbe med dette i grupper og fremføre sine resultater. Er det mulighet for det kan hver gruppe få sitt område Teoriundervisning i klasserom. Vei = fart x tid, utregning av bremselengder. I tillegg legges det opp til øvelser i skolegården for å visualisere avstander. «Hvor langt er egentlig 25 meter?» Hvilken forskjell utgjør 10 km/t på bremselengden? Praktiske øvelser ute, enten i skolegård eller skolens nærområde. Fortrinnsvis med sykkel. Gjennomfør tester med å bare bruke forbrems. Deretter bare bakbrems. Så begge. Forskjeller noteres og diskuteres. Observere elevens deltagelse i samtale og refleksjoner. Muntlig framføring med vurdering Samarbeide med andre valgfag: Valgfaget design og redesign Bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt Valgfaggruppa designer en egen skolerefleks og produserer opp et gitt antall av disse. Alternativt kan man produsere opp mange unike reflekser for selg. Refleksene stilles ut og kan eventuelt selges på «Skolens dag» Tema: Ungdomsulykker Tid: 2 uker Vurdere fart, krefter og risiko i forskjellige trafikksituasjoner og drøfte resultatene Diskutere hvordan oppmerksomhet og rusmidler kan påvirke sanser og reaksjonsevne i trafikken Læringsmål Aktiviteter inne/ute Vurdering Eleven skal ha kjennskap til virkningen av alkohol og andre rusmidler, og hva disse gjør med reaksjonsevnen Teoriundervisning inne i klasserom om rus og virkningen av forskjellige typer rus, samt mangel på søvn. Praktisk øvelse ute i skolegård: Hinderløype med promillebriller på. (Disse kan man i Teoriprøve 6

7 Eleven skal reflektere over sammenhengen mellom ungdomsulykker, fart, rus, gruppepress, distraksjoner og manglende bruk av sikkerhetsutstyr. Eleven skal via rollespill forstå hvordan egen oppførsel og egne holdninger kan utsette andre for fare noen tilfeller få lånt av Trygg Trafikk lokalt, eller Statens vegvesen) Gruppearbeid hvor elevene skal sette seg godt inn i fagstoffet rundt ungdom og rus. Det skal lages enten rollespill eller film. Temaet «skoleskyss» kan tas opp enten som gruppearbeid, hvor elevene undersøker hvordan skolens elever kommer seg til og fra skolen, faremomenter ved de forskjellige transportmidlene og ikke minst: Hvordan kan elevene selv påvirke sikkerheten? Film: BBC3 «Licence to kill» med påfølgende diskusjon eller gruppeoppgaver. Individuell vurdering av film/rollespill Samarbeid med andre valgfag: Valgfaget sal og scene Presentere en eller flere produksjoner for publikum Valgfaget får i oppdrag å sette musikk til filmer/framføringer. De kan også bistå i arbeidet med å lage realistiske filmer eller framføringer som handler om ungdom/rus/ulykker Filmene/rollespillene framføres på Skolens dag. Enten for et og et trinn på dagtid og til slutt en felles fremføring for alle foreldre eller som et show en gang. Tema: Kjøretøysikkerhet Varighet: 2 uker Eleven skal kunne demonstrere at et kjøretøy er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og utføre sikkerhetskontroll og vedlikehold Læringsmål Aktiviteter ute/inne Vurdering Eleven skal kunne forklare hva som kreves for at et kjøretøy er i forskriftsmessig stand Ut fra gruppens sammensetning og interesser kan gruppen ta for seg sykkel, moped eller bil som kjøretøy. Elevene skal settes inn i hva som kreves for at kriteriene om «forskriftsmessig stand» er oppfylt. 7 Vurdering av om eleven ser sammenheng mellom teori og praksis. Viser de forståelse for tekniske begreper?

8 Skal kunne finne fram til nødvendig informasjon ved bruk av instruksjonsbok Skal kunne skifte dekk på sykkel eller bil Skal kunne utføre kontroll av væskenivå på kjøretøy Skal kunne vite kravene til lysbruk og vite hvordan man skifter pærer Eleven skal kunne forklare hvordan forskjellige typer bremser på sykkelen fungerer og utføre en funksjonstest Samarbeid med andre valgfag: Valgfaget forskning i praksis Finne problemstillinger, formulere forskbare spørsmål og forslag til hypoteser Dette gjøres teoretisk inne i et klasserom først. Læreren brukes sin bil eller annen tilgjengelig bil og setter opp punkter som elevene ved hjelp av instruksjonsboken skal finne ut av. Hvis læreren har bilen på skolen, kan denne jekkes opp og elevene få en praktisk innføring i hvordan man skifter et dekk. Alle skal prøve. Øvelsen kan også gjøres med sykkel eller moped. Elevene får opplæring i hvordan man peiler olje, sjekker og etterfyller spylevæske, kontrollerer bremsevæske og sjekker at det er tilstrekkelig med frostvæske i bilen. Inneøvelse: Vi skifter pærer i gammeldagse sykkellykter med pære. Vi kan også justere bremser eller gir, evt skifte slange i et dekk. Alle elevene har syklene sine med seg. Det gis en teoretisk gjennomgang av de forskjellige bremsetypene, før vi går ut og foretar en funksjonstest i skolegården Valgfaggruppa setter seg inn i forskjellige typer bremser på sykkel. Er alle like enkle å justere og vedlikeholde? Gruppa besøker et bilverksted og bivåner en EU-kontroll. Lærer observerer elevene når de får en praktisk oppgave og graden av selvstendighet og evne til å løse problemet. Samme som over. Her er det greit å få med seg om eleven kan framgangsmåten Generelt for temaet: Kan eleven diskutere sammenhengen mellom teori og praksis? Viser eleven at han/hun mestrer enkelt vedlikehold av bil/sykkel? Valgfaggruppa har en egen stand på skolens dag med veggaviser som viser sammenheng mellom sykkel/utstyr og ulykker. Tema :Fart, krefter og risiko Tid: 3 uker Eleven skal kunne vurdere fart, krefter og risiko i forskjellige trafikksituasjoner og drøfte resultatene Eleven skal kunne presentere eksempler på trafikksikkerhetstiltak som reduserer faren for ulykker ved trafikk i mørke og under forskjellige vær og føreforhold Læringsmål: Aktiviteter ute/inne Vurdering Eleven skal kunne regne om fra m/s til km/t og omvendt Teoretisk økt inne i klasserommet, med regneoppgaver. Liten skriftlig test for å avsløre om stoffet sitter Eleven skal forstå at dobbel vekt gir dobbel bremselengde og dobbel fart gir 4-dobbel bremselengde Øvelse i skolegård eller skolens nærområde. Elevene jobber sammen i par. En står med fløyte mens den andre sykler i litt stor hastighet. Når den andre blåser i fløyta skal den andre stoppe så fort som mulig. Resultater noteres ned og gjennomgås senere med tanke på Observere elevenes aktivitet, sjekke deres resonnement og vurdere det skriftlige materiellet de leverer/viser fram 8

9 Kunne vise at forskjellige føreforhold har innvirkning på friksjon og bremselengde Skal kunne forklare hvorfor avstand til forankjørende (3- sekundersregelen) er viktig Eleven skal forstå at reaksjonstid + bremselengde = stopplengde underlag, dekk, reaksjonstid etc. Man kan også sykle på forskjellig underlag: Tørr/våt asfalt, vått løv, is, snø etc for å se på hva underlaget har å si for bremselengden Forskeroppgave: Undersøk veistandarden i egen kommune. Er veidekket bra? Er det brede nok veier for en trygg trafikkavvikling? Finnes det midtrekkverk på de største veiene? Hvordan er fartsgrensene? Hva med tryggheten for fotgjengere? Osv. Kontakt bilforhandlere i nærområdet. Spør om å få en omvisning i nybilhallen med en introduksjon til sikkerhetstiltak og teknologi som utgjør en forskjell på stopplengden etc. Teoretisk økt med tilbakeblikk på forrige time. Elevene bør selv finne fasiten til hvorfor 3 sekunder er et minimum. I tillegg jobber vi med begrepet stopplengde Samarbeid med andre valgfag: Valgfaget teknologi i praksis Undersøke teknologiske produkter og de valgene som er gjort med hensyn til bruk, tekniske løsninger, funksjonalitet og design. Valgfaggruppa skal granske forskjellige sykkemodeller og se på materialvalg, tekniske løsninger, design osv. De skal ha flere modeller og gjerne sammenligne disse hverandre, skrive opp fordeler og ulemper, finne forbedringspotesiale og vurdere design Utstilling på skolens dag med veggaviser som forteller noe om de forskjellige syklene, hvor det er synliggjort hva som er for og imot Tema: Hjelm, belte og refleks Tid: 5 6 uker Eleven skal vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere skader, og hvorfor det er så viktig å bruke utstyret riktig Eleven skal presentere eksempler på trafikksikkerhetstiltak som reduserer faren for ulykker ved trafikk i mørke og under forskjellige vær- og føreforhold Læringsmål Aktiviteter inne/ute Vurdering Eleven skal kunne vite hvordan hjelmen skal sitte for å beskytte Demonstrasjon inne i klasserom. Elevene viser etterpå at de vet Vurdere om elevene vet hvordan og hvorfor hjelm brukes hjernen hvordan hjelmen skal brukes. Demonstrasjon med egghjelm Eleven skal kunne demonstrere misforholdet mellom når fotgjengeren tror han/hun blir sett, og når føreren faktisk ser fotgjengeren Demonstrasjon i skolegård/i nærområdet. Sørg for at det er mørkt. La elevene sitte inne i en bil og la dem ved selvsyn få se hvor nær du må mennesker uten refleks, før man ser dem. Man kan også la 9

10 Eleven skal vita at klær og refleksutstyr har betydning for når en sjåfør oppdager en fotgjenger i mørket Eleven skal kunne forklare hvorfor det er viktig å bruke lys og refleks på sykkelen Eleven skal vite hvordan beltet brukes korrekt og vite konsekvensene av å ikke bruke belte Samarbeide med andre valgfag: Valgfaget demokrati i praksis Eleven skal kunne argumentere for en sak og delta i meningsytringer i egnede kanaler elevene stå på rekke ca 100 meter fra en bil med nærlys, uten refleks. De kan få i oppgave å lese en tekst der de står. På grunn av lysene fra bilen klarer de det. De tror da at bilfører ser dem. Så triller bilen rolig mot dem og stanser når fører ser dem. Dette for å vise hvor nær man må for å se. Gjør gjerne samme oppgave med refleks på. Muntlig oppsummering i fellesskap etterpå. Elevene kan videre sitte på (i tur og orden med en stillestående bil) En syklist kommer syklende. Først uten lys og refleks, deretter med. Elevene skal få erfare forskjellen på synlighet. Det vises film i klasserommet over hvordan beltet SKAL brukes. Viser filmen Kunne det vært deg? Etterarbeid i henhold til materiellet Prosjektarbeid: Kunne det vært deg? Bruker du hjelm? Blir du sett? Les mer om disse prosjektene her. Valgfaggruppen gjør en stor undersøkelse på skolen på hvor mange som bruker hjelm eller refleks. De skal også finne grunnene til at noen (mange) dropper dette. Videre skal de finne fakta om hjelm/refleks slik at den faglige tyngden blir størst mulig. Observere elevene i de praktiske demonstrasjonene og evt vurdere den muntlige aktiviteten i etterkant. Vurdering av prosjektarbeidet. Individuelt eller i grupper. PÅ skolens dag kan det arrangeres en debatt. Panelet skal bestå av noen fra valgfaggruppa som skal ha gode argumenter FOR bruk av sikkerhetsutstyr og en annen gruppe som skal late som de er MOT bruken av dette. Debatten kjøres som en forestilling for resten av skolen. Hensikten er å bevisstgjøre hvor viktig bruk av slikt utstyr er. Bjarne Skosholm 10

Veiledende årsplan for valgfaget trafikk

Veiledende årsplan for valgfaget trafikk Veiledende årsplan for valgfaget trafikk Valgfag trafikk skal bidra til å utvikle kunnskap om trafikk og gi praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken. Årsplanen er utarbeidet av Trygg Trafikk

Detaljer

Mythbusters (programmet om bilkrasj) Trygg trafikk: «Kunne det ha vært deg»

Mythbusters (programmet om bilkrasj) Trygg trafikk: «Kunne det ha vært deg» Årsplan i trafikk på 10. trinn LINDEBØSKAUEN SKOLE Våren 2016 Fag: Trafikk Faglærere: Michael Røsnes og Bård Georg Karlsen UKE/TEM A 34 EMNE LÆRINGSMÅL ARBEIDSMÅTE/LÆREMI DDEL KOMPETANSEMÅL VURDERING Presentasjon

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Mythbusters (programmet om bilkrasj) Trygg trafikk: «Kunne det ha vært deg»

Mythbusters (programmet om bilkrasj) Trygg trafikk: «Kunne det ha vært deg» Årsplan i trafikk på 10. trinn LINDEBØSKAUEN SKOLE 2016/2017 Fag: Trafikk Faglærere: Michael Røsnes og Bård Georg Karlsen UKE/TEM A 34 EMNE LÆRINGSMÅL ARBEIDSMÅTE/LÆREMI DDEL KOMPETANSEMÅL VURDERING Presentasjon

Detaljer

Valgfag for 9. trinn ved St. Svithun skole

Valgfag for 9. trinn ved St. Svithun skole Valgfag for 9. trinn ved St. Svithun skole Valgfagene for neste års 9. trinn vil utgjøre 2. timer i uken og elevene kan velge mellom følgende fag: Innsats for andre kjenne til forutsetninger som ligger

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Veke Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: 34-35 Introduksjon av faget- samla gruppe 36 og 38-40 Foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering

Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Veke Farnes skule 2016-2017 Trafikk 10. klasse Anette Svori, Øystein Wangen og Marianne Haug Moen Kompetansemål Elevane skal kunne: 33 Introduksjon av faget- samla gruppe 34-35, Sjå eigen plan under! Trafikalt

Detaljer

F A G --- T R A F I K K T R I N N

F A G --- T R A F I K K T R I N N V VOLL S OL ÅSPL 2016-17 Uke 33 34 35 36 37 38 39 40 ema ompetansemål isikovurdering av egen skolevei rafobesøk oreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen mellom erfaring og ulykkesrisiko

Detaljer

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1. ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole Tim er 1 og 2 3 og 4 Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.1 Trafikkopplæring 1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk Eleven skal 1. kjenne til formelle

Detaljer

Denne veiledningen gir råd og tips om hvordan du kan arbeide med læreplanen i valgfaget trafikk.

Denne veiledningen gir råd og tips om hvordan du kan arbeide med læreplanen i valgfaget trafikk. Trafikk - veiledning til valgfaget Denne veiledningen gir råd og tips om hvordan du kan arbeide med læreplanen i valgfaget trafikk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 07.08.2015 Innhold 1. Innledning 2. Fagets egenart

Detaljer

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter Utarbeidet av Livard Eklo Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter VUKU OPPVEKSTSENTER Vuku Oppvekstsenter ligger i øvre del av Verdal kommune. Oppvekstsenteret består av barnehage, barneskole

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Ørnes skole en trafikksikker skole. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet

Ørnes skole en trafikksikker skole. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet Ørnes skole en trafikksikker skole Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet 2016-2017 Ørnes skole en trafikksikker skole Vi ønsker at alle våre elever skal være trygge i trafikken, både på skolevei

Detaljer

Få oversikt over hva faget inneholder. krefter som virker inn ved høy fart

Få oversikt over hva faget inneholder. krefter som virker inn ved høy fart Årsplan i trafikk på 10. trinn LINDEBØSKAUEN SKOLE Våren 2016 Fag: Trafikk Faglærere: Michael Røsnes og Bård Georg Karlsen UKE/TEMA EMNE LÆRINGSMÅL ARBEIDSMÅTE/LÆREMID DEL 34 KOMPETANSEMÅL VURDERING Presentasj

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker skole. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker skole. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet Bolga oppvekstsenter en trafikksikker skole Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet 2017-2019 Bolga oppvekstsenter en trafikksikker skole På øya Bolga har vi et trafikkbilde som er meget lite.

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ikke ulykker skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksamarbeid.

Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ikke ulykker skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksamarbeid. Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ikke ulykker skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksamarbeid. Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet fra kriterier

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Lærebok i valgfaget trafikk. Januar 2017

Lærebok i valgfaget trafikk. Januar 2017 Lærerveiledning til Lærebok i valgfaget trafikk Januar 2017 TORUNN MEVIK 1 Forord Denne veiledningen er ment som et supplement til læreboken som ble ferdigstilt høsten 2016. Her vil du finne forklaringer

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Skolepatrulje. en viktig oppgave! Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale

Skolepatrulje. en viktig oppgave! Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje en viktig oppgave Et informasjonshefte fra trygg trafikk Velkommen som skolepatrulje Det er en stor og viktig oppgave

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK OPPLÆRING Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped Vegdirektoratet Mai 2002 INNHOLD Kap. 1 Innledning 3 1.1 Orientering om førerkort klasse M kode 147 3 1.2 Hovedmål

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

1 Agenda 1 Bakgrunn, mål og fordeler med Trafikkagenten 2 Trafikksikkerhet 3 Om appen Trafikkagenten 2 Bakgrunn Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å kartlegge behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier.

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

VALGFAG 9./10. TRINN

VALGFAG 9./10. TRINN Oslo kommune Utdanningsetaten Hovseter skole VALGFAG 9./10. TRINN SKOLEÅRET 2017-2018 Valgfag organiseres med to timer (90 minutter) i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Det er utarbeidet fagplaner i

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Jeg øver meg på å gå skoleveien på en trygg måte. HUSK! U bruk øyne Bruk ørene Hør på de voksne Øve mange ganger Øvelse gjør mester Vi ønsker at barna skal bli

Detaljer

Trafikkboka lærerveiledning

Trafikkboka lærerveiledning Trafikkboka lærerveiledning Bokmål Trygg Trafikks syn på trafikkopplæring 2 Oppbygging av Trafikkboka 3 Kapittel 1 Den viktigste trafikkregelen 5 Kapittel 2 Gå i trafikken 6 Kapittel 3 Syn og hørsel 7

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet 2017-2020 Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage På øya Bolga har vi et trafikkbilde som er meget

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring Veien til førerkort Dagens føreropplæring har fire trinn og avsluttes etter oppkjøring. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst 100 timer til øvelseskjøring. Det fremste målet med føreropplæringen

Detaljer

Trafikksikker fotballklubb

Trafikksikker fotballklubb TRAFIKKSIKKER KLUBB Trafikksikker fotballklubb I samarbeid med Trafikksikkerhetsutvalget i Telemark Fylkeskommune og Trygg Trafikk har Telemark Fotballkrets fokus på trygg transport til og fra alle fotballaktiviteter.

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Generelt Tema og hovedmomenter fra trinn 2 forutsettes videreført i trinn 3 og 4, samtidig som de er en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt til den teoretiske

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt:

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt: Bremselengde (Elevhefte) Hensikt: Du skal nå lære om sammenhengen mellom fart og bremselengde. Du skal lære om friksjon og friksjonskoeffisient Lære om hvilke faktorer som påvirker total stopplengde for

Detaljer

VALGFAG 8. TRINN SKOLEÅRET

VALGFAG 8. TRINN SKOLEÅRET Oslo kommune Utdanningsetaten Hovseter skole VALGFAG 8. TRINN SKOLEÅRET 2017-2018 Elevene har 90 minutter valgfag i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Det er utarbeidet fagplaner i de enkelte valgfagene.

Detaljer

Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16

Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16 Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16 Valgfag Media og informasjon Liker du å skrive? Er du interessert i digitale verktøy og sosiale medier? Da kan dette være valgfaget for deg! I Media og informasjon

Detaljer

Føreropplæringen fra

Føreropplæringen fra Føreropplæringen fra 1.1.2005 DISPOSISJON Ny føreropplæring bakgrunn Prinsipper Trinnvis modell Obligatoriske veiledningstimer Rapportering når trinnet er gjennomført Trinn 2 Tekniske ferdigheter Trinn

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trinn 3 Trafikal kompetanse Undervisningen i trinn 3 består hovedsakelig av trafikale tema og momenter, som også videreføres i trinn 4.

Trinn 3 Trafikal kompetanse Undervisningen i trinn 3 består hovedsakelig av trafikale tema og momenter, som også videreføres i trinn 4. Trinn 3 Trafikal kompetanse Undervisningen i trinn 3 består hovedsakelig av trafikale tema og momenter, som også videreføres i trinn 4. Øvingsmiljøet vil variere avhengig av tilgjengelig øvingsområde.

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører.

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører. Sykkelløype Formål: Lære sikker sykling i praksis og kontrollere måloppnåelse på mål fra K06. Mål fra K06 (Kroppsøving): følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kriterier elevene bedømmes etter:

Detaljer

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning Oktober 2013 Førerkortklasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning 2 Hensikten med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er ment å være en enkel veiledning til deg som ønsker å bli

Detaljer

Undervisningsopplegg 2 Sykkeltrening i trafikken

Undervisningsopplegg 2 Sykkeltrening i trafikken 1 Sykkeltrening i trafikken Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Erfaringer med sykling 6 Del 2: Teori Øvelse 2: Forskjellige sykkeldeler 7 Øvelse 3: Viktige trafikkskilt 8 Øvelse 4: Riktig atferd

Detaljer

Lærebok i valgfaget trafikk. Mai 2017

Lærebok i valgfaget trafikk. Mai 2017 Lærerveiledning til Lærebok i valgfaget trafikk Mai 2017 TORUNN MEVIK 1 Forord Denne veiledningen er ment som et supplement til læreboken som ble ferdigstilt høsten 2016. Her vil du finne forklaringer

Detaljer

2.3 Trinnvurdering jf. 7-5

2.3 Trinnvurdering jf. 7-5 Med kravet om at eleven skal beherske grunnleggende kjøretøybehandling menes at nivået skal være godt nok til at oppmerksomheten rettes mot trafikkbildet. Dette er en forutsetning for å ha godt utbytte

Detaljer

VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE

VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

LINDESNES U-SKOLE. Informasjonshefte med valgskjema SLIK GJØR VI DET PÅ LUS VALGFAG. Lindesnes ungdomskole. Valgfag

LINDESNES U-SKOLE. Informasjonshefte med valgskjema SLIK GJØR VI DET PÅ LUS VALGFAG. Lindesnes ungdomskole. Valgfag SLIK GJØR VI DET PÅ LUS VALGFAG LINDESNES U-SKOLE Informasjonshefte med valgskjema Peder Claussønsvei 4 4520 Sør - Audnedal T 38 25 64 18 F 38 25 64 78 http://www.lindesnes-ungdomsskole.no/ EVALUERING

Detaljer

Lærerveiledning til. Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk

Lærerveiledning til. Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk Lærerveiledning til Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk Veiledningen består av to deler Del 1: Beskriver sykkelmateriellet, råd om opplæring, sikkerhet m.m. (s. 1-8). Del 2: Inneholder kommentarer og fasit

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 26.09.2016 Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skal virksomhetene drives

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring. Vedtatt i HSBK 26.04.06

Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring. Vedtatt i HSBK 26.04.06 Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring Vedtatt i HSBK 26.04.06 Forord I takt med at Ullensaker kommune vokser i antall innbyggere, endres også trafikkbildet. Økt trafikk, flere veger og rundkjøringer

Detaljer

Eleven skal i tillegg til sikkerhetskurs på veg ha tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal i tillegg til sikkerhetskurs på veg ha tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet. T R I N N M Å L, K U R S M Å L, D E L M Å L O G A K T U E L T I N N H O L D I K L A S S E A M 1 4 6 : : V 8 5 2 L Æ R E P L A N F Ø R E R K O R T K L A S S E R 4.1.1 Kjøring i tettsted og i landevegsmiljø

Detaljer

Trafikkregler for fotgjengere og syklister

Trafikkregler for fotgjengere og syklister Trafikkregler for fotgjengere og syklister Forord I sitater fra Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter brukes formen «veg», i henhold til regelverkets utforming. I Trygg Trafikks egen tekst velger

Detaljer

Førerkort klasse B ny læreplan 2005

Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Evaluering av endringer i ulykkesinnblanding, kjøreatferd og holdninger Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Den nasjonale føreropplæringskonferansen, Trondheim

Detaljer

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Etter trafikalt grunnkurs kontaktet vi en trafikkskole og tok de første kjøretimene. Vi tok noen timer på trafikkskolen, øvde privat, tok nye timer osv. Det var en

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 1 Barn på sykkel Svært forskjellig trafikkmiljø Noen sykler mye, andre sykler lite Alder og modning Opplæring Praktisk

Detaljer

Trafikksikringsplan Hillestveit skule

Trafikksikringsplan Hillestveit skule Trafikksikringsplan Hillestveit skule 1. 7. trinn 8. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:...

Detaljer

Trafikksikringsplan Moster skule

Trafikksikringsplan Moster skule Trafikksikringsplan Moster skule 8. 10. trinn 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 3 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 4

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Froland skole En trafikksikker skole

Froland skole En trafikksikker skole Froland skole En trafikksikker skole Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men det er et kvalitetsstempel på et godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

SYNLIGHET. Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler.

SYNLIGHET. Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler. SAFETY INFORMATION Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler. SYNLIGHET Gjennomføring av tiltak som gjør at andre trafikanter ser deg er ett av flere viktige virkemiddler for å redusere

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LINDESNES U-SKOLE. Informasjonshefte med valgskjema SLIK GJØR VI DET PÅ LUS VALGFAG

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LINDESNES U-SKOLE. Informasjonshefte med valgskjema SLIK GJØR VI DET PÅ LUS VALGFAG SLIK GJØR VI DET PÅ LUS VALGFAG LINDESNES U-SKOLE Informasjonshefte med valgskjema Peder Claussønsvei 4 4520 Sør - Audnedal T 38 25 64 18 F 38 25 64 78 http://www.lindesnes-ungdomsskole.no/ EVALUERING

Detaljer

Trafikksikringsplan Moster skule

Trafikksikringsplan Moster skule Trafikksikringsplan Moster skule 1. 7. trinn 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 3 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 4 4.1.

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Hovin skole

Trafikksikkerhetsplan for Hovin skole Trafikksikkerhetsplan for Hovin skole Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Trafikkplan 1.-7. trinn Bodøsjøen skole 1. trinn

Trafikkplan 1.-7. trinn Bodøsjøen skole 1. trinn Trafikkplan 1.-7. trinn Bodøsjøen skole 1. trinn Materiel l Aktivitet Fag Tid Gå i nærmiljøet Skolevei, kartlegging o Hvor går man fysisk o Den enkeltes skolevei o Undergang o De som kjøres Hvor kjører

Detaljer

Synlighet i trafikken veileder til presentasjon

Synlighet i trafikken veileder til presentasjon Synlighet i trafikken veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen tar utgangspunkt i det som handler om synlighet i presentasjonen Fokus på trafikksikkerhet

Detaljer

Innsats for andre klasse 2 timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen

Innsats for andre klasse 2 timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Årsplan 01 017 i valgfaget Innsats for andre 8. - 10. klasse timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten

Detaljer

INSPEKTØR MC BIL. Nødvendig utstyr: Blyanter Data oppsamlings ark (se tilgjengelige hjelpemidler) Skriveplater

INSPEKTØR MC BIL. Nødvendig utstyr: Blyanter Data oppsamlings ark (se tilgjengelige hjelpemidler) Skriveplater INSPEKTØR MC BIL Mål: Sørg for at elevene er klar over den spesielle rollen biler har i dagens samfunn. Sammenlign dette med andre typer transportmidler. Aktiviteten skal også forsøke å vise hvorfor folk

Detaljer

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Kan du se meg blinke? er et skoleprogram der elevene får lage hver sin blinkende dioderefleks som de skal designe selv.

Detaljer

Aktivitetstips Sykkel

Aktivitetstips Sykkel Aktivitetstips Sykkel 2 Aktivitetstips Sykkel På de neste sidene finner du korte beskrivelser av en rekke friluftsaktiviteter knyttet til sykler og sykling: Trafikkregler og sykkelvett Stell, vedlikehold

Detaljer