Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer"

Transkript

1 ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: Møtet starta 11:00 Møtet slutta 14:00 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Aam Ordførar SP Synnøve Rekkedal Hill Medlem SP Karen Høydal Varaordførar AP Jostein O. Mo Medlem AP Hans Olav Myklebust Medlem FRP Per Are Sørheim Medlem H Inger Sandvik Sundnes Medlem H Paul Kristian Hovden Medlem KRF Gunnar Knutsen Medlem V Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Wenche Solheim Rådmann Inger Johanne E. Løeng Politisk sekretær Irene Graskopf Seksjonsleiar eigedom, synfaring Knut Åmås Seksjonsleiar helse og velferd, PS 131/15 Hans Olav Myklebust og Paul Kristian Hovden vart valde til å skrive under protokollen saman med ordførar.

2 Sak nr Tittel Arkivsaknr PS 128/15 PS 129/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Referat og meldingar RS 41/15 Revidert tilbod på legesenter for Ørsta kommune 2015/1552 RS 42/15 Skriv frå Ørsta kommune til Helsedirektoratet - Utfordringar i høve årlege prosjektmidlar i rusfeltet 2015/1552 RS 43/15 E-post frå Helsedirektoratet til Ørsta kommune 2015/1552 RS 44/15 Moglege lokaler til innkvartering av flyktningar - Ørsta kommune 2015/1680 RS 45/15 Volda - Samfunnsdelplan for Oversending av fastsatt planprogram 2015/908 RS 46/15 Rapport frå overvaking avfallsdeponiet - Åmbøhola /178 RS 47/15 Spørsmål om sak Masseuttak Standal 2015/1756 PS 130/15 Møteplan 1. halvår kommunestyret, formannskapet, levekårsutvalet og samfunnsutvalet 2015/1733 PS 131/15 Midlertidig løysing for meir plass til legetenesta 2015/1731 PS 132/15 Kommunereform - Oppnemning av forhandlingsnemnd 2014/402 PS 133/15 PS 134/15 Betalingssatsar for seksjonane kultur, skule, barnehage og omsorg og rehabilitering 2016 Gebyr for handsaming av private reguleringsplanar, reguleringsendringar og søknadar om dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan / /1651 PS 135/15 Gebyr teknisk seksjon /1730 PS 136/15 Næringsprisen Ørsta kommune 2015/1729 PS 137/15 PS 138/15 Høyringsfråsegn om administrasjonsstad i nye politidistrikt - Møre og Romsdal Avtale om mellombelse parkeringsplassar Sparebank 1 Søre Sunnmøre 2015/ /1755 Før møtet vart sett var formannskapet mfl. på synfaring i kommunal leilegheit. Ordførar sette møtet kl. 11:30

3 PS 128/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksprotokoll i Ørsta formannskap Handsaminga(9 r.f.) Innkallinga vart godkjent utan merknad Ekstrasakene 137/15 og 138/15 vert handsama før sak 136/15. Ny referatsak: Spørsmål om sak: Masseuttak Standal, på saklista som RS 47/15. Saklista vart godkjent med merknadar over Sakene vart handsama i slik rekkjefølgje: 129/15 135/15, 137/15, 138/15 og 136/15 PS 129/15 Referat og meldingar Saksprotokoll i Ørsta formannskap Handsaminga(9 r.f.) Referat og meldingar vart referert utan m/merknad i RS 47/15

4 RS 41/15 Revidert tilbod på legesenter for Ørsta kommune RS 42/15 Skriv frå Ørsta kommune til Helsedirektoratet - Utfordringar i høve årlege prosjektmidlar i rusfeltet RS 43/15 E-post frå Helsedirektoratet til Ørsta kommune RS 44/15 Moglege lokaler til innkvartering av flyktningar - Ørsta kommune RS 45/15 Volda - Samfunnsdelplan for Oversending av fastsatt planprogram RS 46/15 Rapport frå overvaking avfallsdeponiet - Åmbøhola 2015 RS 47/15 Spørsmål om sak: Masseuttak Standal. - Formannskapet ber om sak på korleis tidlegare vedtak i 2008 og 2010 er følgt opp.

5 PS 130/15 Møteplan 1. halvår kommunestyret, formannskapet, levekårsutvalet og samfunnsutvalet Saksprotokoll i Ørsta formannskap VEDTAK: Formannskapet ny møtestart kl. 12:30 frå Kommunestyret møtedato 19. mai endra til 26. Mai. Kommunestyret møtedato 8. juni endra til 16. Juni. Handsaminga(9 r.f.) - Paul Kristian Hovden(KrF) fremja: Bytte møtedag for formannskapet til onsdagar. - Karen Høydal(AP) fremja: Kommunestyret møtedato 9. juni endra til 16. juni - Jostein O. Mo(AP) fremja: Kommunestyret møtedato 19. mai endra til 26. mai Følgjande framlegg om møtestart for formannskapet vart fremja i møtet: kl. 08:30, 12:00, 12:30 og 13:00 Ved prøverøysting fekk kl. 12:30 5 røyster. Ved endeleg røysting vart 12:30 vedteke med 7 mot 2 røyster Framlegg frå Paul Kristian Hovden fekk 1 røyst mot 8 røyster og fall Framlegg frå Karen Høydal vart vedteke med 9 mot 0 røyster Framlegg frå Jostein O. Mo vart vedteke med 9 mot 0 røyster TILRÅDING TIL VEDTAK: Formannskapet vedtek vedlagt møteplan 1. halvår 2016 for kommunestyret, formannskapet, levekårsutvalet og samfunnsutvalet

6 PS 131/15 Midlertidig løysing for meir plass til legetenesta Saksprotokoll i Ørsta formannskap TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Ørsta kommune vil legge til rette for at legetesta får nytte underetasjen ved Helsesenteret til øyeblikkeleg hjelp og legevakt som midlertidig ordninga fram til nye lokale kan nyttast. Dette føreset finansiering av utbetring av lokala og av nye leigekostnader for fysioterapien 2. Rådmann får mynde til å lyse ut etter midlertidig leige av lokale for fysioterapeutane. 3. Finansiering: Budsjetterte investeringsmidlar i 2015 til etablering av det nye naudnettet på ansvar 4220 Legetenesta, vert omdisponert til utbetringar av underetasjen. Ny kostnad til leige av lokale for fysioterapien vert delvis finansiert av auka leigeinntekter frå Legesenteret AS. Resterande kostnad må dekkast av ordinært drift og innarbeidast i budsjettet for Handsaminga(9 r.f.) Knut Åmås, seksjonsleiar helse og velferd orienterte Formannskapet vedtok med 7 mot 2(H) røyster å legge saka fram for kommunestyret i samsvar med rådmannen si tilråding TILRÅDING TIL VEDTAK: 1. Ørsta kommune vil legge til rette for at legetesta får nytte underetasjen ved Helsesenteret til øyeblikkeleg hjelp og legevakt som midlertidig ordninga fram til nye lokale kan nyttast. Dette føreset finansiering av utbetring av lokala og av nye leigekostnader for fysioterapien 2. Rådmann får mynde til å lyse ut etter midlertidig leige av lokale for fysioterapeutane. 3. Finansiering: Budsjetterte investeringsmidlar i 2015 til etablering av det nye naudnettet på ansvar 4220 Legetenesta, vert omdisponert til utbetringar av underetasjen. Ny kostnad til leige av lokale for fysioterapien vert delvis finansiert av auka leigeinntekter frå Legesenteret AS. Resterande kostnad må dekkast av ordinært drift og innarbeidast i budsjettet for 2016.

7 PS 132/15 Kommunereform - Oppnemning av forhandlingsnemnd Saksprotokoll i Ørsta formannskap TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: Administrasjonen si tilråding: 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 61/15, møte , og har som intensjon å følgje opp dei oppgåver og framdriftsplan som der er skissert. 2. Kommunestyret vel følgjande forhandlingsnemd på 4 medlemmer: Ordførar, varaordførar, Per Are Sørheim(H) og rådmann. 3. Kommunestyret føreset at rådgjevande folkerøysting om kommunesamanslåing vert halde same dag i Volda og Ørsta. Handsaminga(9 r.f.) Inger Sandvik Sundnes(H) fremja Per Are Sørheim som medlem Formannskapet vedtok med 9 mot 0 røyster å legge saka fram for kommunestyret i samsvar med rådmannen si tilråding med framlegg frå Inger S. Sundnes. TILRÅDING TIL VEDTAK: Administrasjonen si tilråding: 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 61/15, møte , og har som intensjon å følgje opp dei oppgåver og framdriftsplan som der er skissert. 2. Kommunestyret vel følgjande forhandlingsnemd på 4 medlemmer: Ordførar, varaordførar, og rådmann. 3. Kommunestyret føreset at rådgjevande folkerøysting om kommunesamanslåing vert halde same dag i Volda og Ørsta. PS 133/15 Betalingssatsar for seksjonane kultur, skule, barnehage og omsorg og rehabilitering 2016 Saksprotokoll i Ørsta formannskap TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne slike betalingssatsar for tenester i Ørsta kommune i 2016: Satsar i seksjon kultur

8 Kulturskulen: Kontingenten har vore kr pr. år i 2014 og våren Det vert foreslått å gjere ei endring, slik at kontingenten fylgjer skuleåret i staden for kalenderåret framover. Kontingenten vert foreslått auka slik: Kulturskuleår Pris pr år Skuleår 2015/ Skuleår 2016/ Familiemoderasjon som tidlegare: 3 elevar eller fleire gir 25% rabatt. Husleigesatsar på kulturhuset: Festsal Satsar 2016 Leige fredag,laurdag, søndag og heilagdag Leige måndag, tysdag, onsdag og torsdag Tillegg for førebuingar og hjelp etter avtale 500 (rigging av bord/stolar i festsal) Bruk av personlege ressursar Satsar 2016 Utanom arbeidstid, kvardag pr. time 400 Utanom arbeidstid, laurdag, søndag, heilagdag 500 pr.time Satsar i seksjon skule Satsar SFO Vår-2016 Haust-2016 Ordinær Matpengar Ordinær Matpengar Fullt tilbod (meir enn 19 t/v) Redusert tilbod (10-18 t/v) Korttidstilbod (inntil 9 t/v) Enkelttimar 72 75

9 Satsar i seksjon barnehage Foreldrebetaling pr Størrelse plass Pris pr. mnd. i % % % % % Satsen for matpengar er uendra og difor framleis kr 350,- for 100% plass. Betaling for mat kjem i tillegg til prisen for barnehageplass. Satsar for heimehjelp og andre tenester i seksjon omsorg og rehabilitering 1. Praktisk bistand i heimen Inntektsgrunnlag Pris pr. mnd G Inntil kr * 2G-3G kr til kr G-4G kr til kr G-5G kr til kr Over 5G Kr og over Timesats enkelttimar 300 *Fastsett i sentral forskrift og kan bli endra. 1G=kr ,- frå Sal av mat Vare Pris 2016 Middag til heimebuande 85 Middag på institusjon/dagsenter 65 Halvporsjon middag på 55 institusjon/dagsenter Frukost/kvelds 45 Full pensjon i bufellesskap pr. døgn Tryggleiksalarmar Tryggleiksalarmar Satsar 2016 Alarm knytt til 110- sentralen 370 Alarm knytt til sentralen på BakkOlaMarka Maksimalsats for opphald i institusjon For 2016 vert øvre grense for eigenbetaling for opphald i sjukeheimsavdelinga i kommunen Kr ,-pr. mnd. (Dette vert kalla kurdøgnpris. Dette betyr at dersom ein bebuar har høgare inntekter som i følgje utrekningsreglane vil føre til at eigenbetalinga vert høgare enn kurdøgnprisen, så er kurdøgnprisen maksimum av kva bebuaren skal betale.)

10 Det er ikkje lov å ta høgare pris enn kva det kostar kommunen å halde open ein institusjonsplass. Handsaminga(9 r.f.) Synnøve Rekkedal Hill(SP) ville ha sin gildskap vurdert, ho har mykje med kulturhuset å gjere i samband med ballettskulen, ho gjekk frå(8 r.f.) Formannskapet kjente Synnøve Rekkedal Hill gild etter fvl. 6, nest siste setning. Ho tok sete att(9 r.f.) Formannskapet vedtok med 9 mot 0 røyster å legge saka fram for kommunestyret i samsvar med rådmannen si tilråding TILRÅDING TIL VEDTAK: Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne slike betalingssatsar for tenester i Ørsta kommune i 2016: Satsar i seksjon kultur Kulturskulen: Kontingenten har vore kr pr. år i 2014 og våren Det vert foreslått å gjere ei endring, slik at kontingenten fylgjer skuleåret i staden for kalenderåret framover. Kontingenten vert foreslått auka slik: Kulturskuleår Pris pr år Skuleår 2015/ Skuleår 2016/ Familiemoderasjon som tidlegare: 3 elevar eller fleire gir 25% rabatt. Husleigesatsar på kulturhuset: Festsal Satsar 2016 Leige fredag,laurdag, søndag og heilagdag Leige måndag, tysdag, onsdag og torsdag Tillegg for førebuingar og hjelp etter avtale 500 (rigging av bord/stolar i festsal) Bruk av personlege ressursar Satsar 2016 Utanom arbeidstid, kvardag pr. time 400 Utanom arbeidstid, laurdag, søndag, heilagdag 500 pr.time Satsar i seksjon skule Satsar SFO Vår-2016 Haust-2016 Ordinær Matpengar Ordinær Matpengar

11 Fullt tilbod (meir enn 19 t/v) Redusert tilbod (10-18 t/v) Korttidstilbod (inntil 9 t/v) Enkelttimar Satsar i seksjon barnehage Foreldrebetaling pr Størrelse plass Pris pr. mnd. i % % % % % Satsen for matpengar er uendra og difor framleis kr 350,- for 100% plass. Betaling for mat kjem i tillegg til prisen for barnehageplass. Satsar for heimehjelp og andre tenester i seksjon omsorg og rehabilitering 5. Praktisk bistand i heimen Inntektsgrunnlag Pris pr. mnd G Inntil kr * 2G-3G kr til kr G-4G kr til kr G-5G kr til kr Over 5G Kr og over Timesats enkelttimar 300 *Fastsett i sentral forskrift og kan bli endra. 1G=kr ,- frå Sal av mat Vare Pris 2016 Middag til heimebuande 85 Middag på institusjon/dagsenter 65 Halvporsjon middag på 55 institusjon/dagsenter Frukost/kvelds 45 Full pensjon i bufellesskap pr. døgn Tryggleiksalarmar Tryggleiksalarmar Satsar 2016 Alarm knytt til 110- sentralen 370 Alarm knytt til sentralen på BakkOlaMarka 155

12 8. Maksimalsats for opphald i institusjon For 2016 vert øvre grense for eigenbetaling for opphald i sjukeheimsavdelinga i kommunen Kr ,-pr. mnd. (Dette vert kalla kurdøgnpris. Dette betyr at dersom ein bebuar har høgare inntekter som i følgje utrekningsreglane vil føre til at eigenbetalinga vert høgare enn kurdøgnprisen, så er kurdøgnprisen maksimum av kva bebuaren skal betale.) Det er ikkje lov å ta høgare pris enn kva det kostar kommunen å halde open ein institusjonsplass. PS 134/15 Gebyr for handsaming av private reguleringsplanar, reguleringsendringar og søknadar om dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan Saksprotokoll i Ørsta formannskap TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: Med heimel i plan- og bygningslova 33-1 vedtek Ørsta kommunestyre forskrift om gebyr for handsaming av private reguleringsplanar, reguleringsendringar og søknadar om dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan for 2016, slik den ligg føre revidert Nytt regulativ vert gjort gjeldande frå Handsaminga(9 r.f.) Formannskapet vedtok med 9 mot 0 røyster å legge saka fram for kommunestyret i samsvar med rådmannen si tilråding TILRÅDING TIL VEDTAK: Med heimel i plan- og bygningslova 33-1 vedtek Ørsta kommunestyre forskrift om gebyr for handsaming av private reguleringsplanar, reguleringsendringar og søknadar om dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan for 2016, slik den ligg føre revidert Nytt regulativ vert gjort gjeldande frå

13 PS 135/15 Gebyr teknisk seksjon 2016 Saksprotokoll i Ørsta formannskap TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1. ÅRSGEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2016 Med heimel i brann- og eksplosjonsvernloven ledd vert det kravd gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn i Ørsta kommune. Grunngebyret blir auka med 2,9 % frå kr. 468,- til kr. 481,- i 2016 Kommunestyret vedtek fylgjande forskrift for 2016: BETALINGSREGULATIV FOR FEIING OG TILSYN FRÅ prisar er inkl.mva) (Alle 1. Vanleg bustadhus, skule, forsamlingshus o.l. kr. 481,- For pipeløp utover 1, betalast halv avgift i tillegg pr. stk. Gebyret er pr. bueining i fleirmannsbustadbygg (seksjonert bueining/bueining i burettslag/bueining i fleirbustad med eige gnr/bnr.) 2. Fabrikkpipe kr. 715,- 3. Timesats kr. 615,- pr. person. Timesats blir nytta ved arbeid utanom pålagt feiing og tilsyn. Til dømes for kontroll av røykkanal etter pipebrann, reingjering av oljefyringsanlegg m.m.

14 2. GEBYR FOR UTRYKKING TIL IKKJE NAUDSYNTE BRANNALARMAR Gebyr for ikkje naudsynte alarmar vert auka med 6 % til kr pr. utrykking. Med ikkje naudsynt alarm vert meint: Alarm som gjer at det vert utrykking pga. teknisk feil på anlegget. Alarm som gjer at det vert utrykking pga. arbeid på alarmanlegget der 110- sentralen ikkje er varsla. Alarm som gjer at det vert utrykking pga. arbeid med bygningar og vedlikehald, der 110- sentralen ikkje er varsla på førehand. Alarm som gjer at det vert utrykking grunna spesiell aktivitet som til dømes bruk av scenerøyk, vassdamp, etc. der 110-sentralen ikkje er varsla på førehand. Talet på ikkje naudsynte alarmar: Eigar/verksemd/kunde som har avtale knytt til 110-sentralen kan ha 2 utrykkingar som ikkje er naudsynte pr. år utan at det fører til gebyr. Frå og med ikkje naudsynt alarm nr. 3 pr. år vert kunde fakturert etter gjeldande betalingsreglement i kommunen for kvar ikkje naudsynt alarm der brannvernet utfører tenester. 3. ÅRS- OG TILKNYTINGSGEBYR FOR VATN OG AVLØP 2016 I medhald av lov 16 mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3, 4 og 5 vert det fastsett følgjande endring i gebyr for 2014 til 2015: Årlege gebyr for vatn aukast med 7 % Årlege gebyr for avløp aukast med 0 % Tilknytingsgebyr og målarleige aukast med pris- og lønsvekst 3 % 4. Gebyr byggesak 2016 FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA Regulativet er heimla i plan- og bygningslova 33-1 Dette gebyregulativet er revidert den , og erstattar gebyrregulativ som vart vedteke sak 75/14. Gebyret vert gjort gjeldande frå A Generelle reglar A.1 Betalingsplikt Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betale gebyr i samsvar med satsane og retningslinene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast mot tiltakshavar, rekvirent eller den som har bede om å få utført aktuelt arbeid. Det skal betalast fullt saksgebyr sjølv om søknaden vert avslegen. Det skal ikkje betalast gebyr av delar av søknad som ikkje er realitetshandama.

15 A.2 Gjeldande regulativ Gebyra skal reknast ut etter det regulativet som gjeld den datoen kommunen mottok ei tilfredsstillande søknad, eller rekvisisjon. Det vil seie at dokumenta stettar dei minimumskrava som er kravd i forskrift. Opprekninga av tiltak under B.3.1 og B.3.2 er ikkje uttømmande. Kommunen fastset i alle søknadssaker kva punkt i regulativet gebyret skal reknast ut etter. A.3 Betalingstidspunkt Alle som får utført tenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret skal utsendast snarast etter at vedtak eller oppgåve er gjort. Kommunen kan krevje at gebyret er betalt før kommunen si sakshandsaming tek til. For arbeid som skal betalast etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om førehandsbetaling stipulere gebyret. Når kommunen sine arbeid er fullført, skal kommunen rekna ut det endelege gebyret og skriva ut tilleggsrekning eller betala attende for mykje betalt gebyr. A.4 Urimelege gebyr Dersom gebyret er klart urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadar kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gjeve fullmakt, av eige tiltak fastsetje eit høveleg gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr. Avgjerd etter søknad om reduksjon av gebyr kan påklagast etter reglane i forvaltningslova. A.5 Fritak for gebyr Når særlege grunnar tilseier det, kan kommunen heilt eller delvis gje fritak for byggesaksgebyr i ei konkret sak. A.6 Klage Fastsetjing av gebyr i ei einskild sak etter regulativet, kan ikkje påklagast, jf. 40 i forvaltningslova. Kommunen si avgjerd etter søknad om reduksjon av gebyr kan påklagast etter reglane i forvaltningslova. Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklagast. Fylkesmannen er klageinstans. Klage på gebyrfastsetjing gir ikkje utsetjing av betalingsfristen. Klagefrist er 3 veker. B. Tiltakssaker (Bygge og anleggssaker) B.1.1 Mindre tiltak på bebygd eigedom som krev søknad og løyve etter PBL 20-2 B.1.1 Mindre tiltak på bebygd eigedom (jf PBL 20-4 og Byggesaksforskrifta 3-1) a. Tilbygg kr 4 800,- b. Oppføring, endring, m.v. av mindre frittliggande bygning kr 4 800,- c. Riving av mindre frittliggande bygning kr 2 800,- d. Terasse (inkl. utviding/endring) som ikkje er unnateke søknadsplikt kr 2 800,-

16 e. Støttemur kr 4 800,- f. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innanfor ein bueining kr 4 800,- g. Skilt- og reklameinnretning kr 2 800,- h. Antennesystem kr 2 800,- B.1.2 Alminnelege driftsbygningar i landbruket (jf. PBL 20-4b og Byggesaksforskrifta 3-2) a. Oppføring, endring, riving m.v- bruksareal inntil 1000 m2 BRA kr 4 800,- b. Tilbygg - bygningens totale bruksareal inkl. tilbygg < 1000 m2 BRA. kr 4 800,- B.1.3 Mellombelse bygningar, konstruksjonar eller anlegg (jf PBL 20-4c) a. Oppføring av mellombels bygningar, konstruksjonar eller anlegg som ikkje skal plasserast for eit lengre tidsrom enn 2 år kr 4800,- B.1.4 Andre mindre tiltak (PBL 20-2 d) kr 4800,- B.2 Tiltak som krev søknad og løyve etter PBL 20-1 og 20-3 Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlege terrengendringar, som er ein integrert del av ein byggesøknad, er medrekna i saksgebyret. B.2.1 Oppføring av bygning (PBL 20-1 a) a. Bustad og fritidsbygning (også rorbu) (Bygningstypekode og ) kr ,- b. Bueining m. 2 til og med nr 5 i same bygning pr. bueining: kr 2 500,- c. Frå og med bueining m. 6 i same bygning pr. bueining: kr 1 500,- d. Garasje, uthus, naust (Bygningstypekode ) inntil 100 m2 kr 4800,- e. Garasje, uthus, naust (Bygningstypekode ) > 100 m2 kr 7 000,- f. Lagerbygning som ikkje inneheld andre funksjonar kr 9 500,- g. Kontor, forretning, industri, forsamling og offentlege bygg 1000 m2 BRA eller mindre kr ,- h. Kontor, forretning, industri, forsamling og offentlege bygg over 1000 m2 BRA kr ,- i. Andre bygningar 1000 m2 BRA eller mindre kr ,- j. Andre bygningar over 1000 m2 BRA kr ,- B.2.2 Tilbygg, påbygg, underbygg og plassering (PBL 20-1 a og d) For tilbygging av ny(e) bueining(ar) eller tilbygg, påbygg eller underbygg som vesentleg endrar eksisterande bygning, konstruksjon eller anlegg, skal det betalast gebyr som for nybygg. a. Bruksendring, tilbygg, påbygg eller underbygg. Bruksareal < 100m2 kr 8 300,- b. Bruksendring, tilbygg, påbygg eller underbygg, Bruksareal m2 kr ,- c. Bruksendring, tilbygg, påbygg eller underbygg, Bruksareal> 200 m2 kr ,- d. Tilbygg, påbygg eller underbygg til rein lagerbygning kr 8 300,- B.2.3 Fasadeendring (PBL 20-1 c) For søknad som samstundes føreset endringar av eksisterande bygning, konstruksjon eller anlegg, skal det i tillegg betalast aktuelt gebyr for endringane. a. Fasadeendring kr 4 800,-

17 B.2.4 Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (PBL 20-1 e) a. Riving av bygning< 100 m2 kr 4 800,- b. Riving av bygning > 100 m2 kr 5 400,- B.2.5 Arealuavhengige tiltak (PBL 20-1 b,f, h-i og k-1) a. Bygningsteknisk innstallasjonar, installasjon eller rehabilitering/endring kr 4 800,- b. Skorstein, nyoppføring eller rehabilitering, inkl. eldstad kr 2 800,- c. Gjerde og innhegning kr 2 800,- d. Skilt eller reklameinnretning som ikkje tiltakshaver kan stå for sjølv. kr 4 800,- e. Mindre terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, damanlegg, flytebrygger, basseng, brønn, røranlegg o.l kr 4 800,- f. Vesentlege terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, damanlegg, flytebrygge, basseng, brønn, røranlegg o.l kr ,- B.3 Godkjenning av foretak m.v. for ansvarsrett (PBL kapittel 22, 23 og 24) a. Handsaming av søknad om ansvarsrett som sjølvbyggar kr 1000,- b. Handsaming av søknad om lokal godkjenning pr. føretak kr 450,- B.4 Dispensasjon (PBL kapittel 19) a. Dispensasjon handsama administrativt kr 6 900,- b. Dispensasjon handsama politisk kr ,- c. Dispensasjon som gjeld utnytting i eldre reguleringsplanar der tiltaket er i samsvar med etablert praksis eller dispensasjon i LNF-område som gjeld mindre endringar på tiltak som allereie er etablert etter løyve frå kommunen, og der det ikkje er naudsynt å sende søknaden på høyring kr. 4000,- B.5 Deling og grensejustering av grunneigedom eller festetomt/festepunkt (PBL 20-1 m) a. Frådeling og grensejustering pr. ny eigedom kr 2 500,- B.6 Endringar i høve gitt løyye a. Mindre endringar i saker etter pbl 20-4 kr 2 200,- b. Mindre endringar i saker etter pbl 20-1 kr 3 200,- c. Større endringar utløyser ny handsaming B.7 Mangelfull søknad eller melding a. Etterlysing av manglande dokumentasjon i søknad utan ansvarlege føretak kr 2 500,- b. Gjennomgang og etterlysing av dokumentasjon i søknad som ikkje er korrekt eller inneheld den minimumsdokumentasjon som er kravd i forskrift kr 2 500,- B.8 Igangsettingsløyye Igangsettingsløyve, eit gebyr per løyve kr 3 500,-

18 B.9 Ulovlege byggearbeid Ulovlege byggearbeid vert handsama i samsvar med plan- og bygningslova kapittel GEBYR FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER - OPPMÅLING 2016 I medhald av matrikkelova 32 vedtek Ørsta kommunestyre forskrift om gebyrregulativ for forvaltningsoppgåver, oppmålingsgebyr 2016, gjeldande frå Oppretting av grunneigedom og festegrunn. Areal frå m2 kr Areal frå m2 auke pr. påbegynt da. kr Areal over m2 etter medgått tid. Kr pr. time. Minstegebyr kr Alle dei andre gebyrsatsane vert auka med 3 %. jf, gebyrregulativ for oppmålingsforretning og handsaming av seksjonering. Handsaminga(9 r.f.) Vedlegg lagt fram i møtet: Gebyrregulativ for oppmålingsforretning og handsaming av seksjonering frå Rådmannen endra si tilråding slik: på slutten av tilrådinga, etter setninga Alle dei andre gebyrsatsane vert auka med 3 % legg til:, jf, gebyrregulativ for oppmålingsforretning og handsaming av seksjonering. Formannskapet vedtok med 9 mot 0 røyster å legge saka fram for kommunestyret i samsvar med rådmannen si endra tilråding TILRÅDING TIL VEDTAK: 1. ÅRSGEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2016 Med heimel i brann- og eksplosjonsvernloven ledd vert det kravd gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn i Ørsta kommune. Grunngebyret blir auka med 2,9 % frå kr. 468,- til kr. 481,- i 2016 Kommunestyret vedtek fylgjande forskrift for 2016: BETALINGSREGULATIV FOR FEIING OG TILSYN FRÅ prisar er inkl.mva) (Alle 1. Vanleg bustadhus, skule, forsamlingshus o.l. kr. 481,- For pipeløp utover 1, betalast halv avgift i tillegg pr. stk. Gebyret er pr. bueining i fleirmannsbustadbygg (seksjonert bueining/bueining i burettslag/bueining i fleirbustad med eige gnr/bnr.) 2. Fabrikkpipe kr. 715,-

19 3. Timesats kr. 615,- pr. person. Timesats blir nytta ved arbeid utanom pålagt feiing og tilsyn. Til dømes for kontroll av røykkanal etter pipebrann, reingjering av oljefyringsanlegg m.m. 2. GEBYR FOR UTRYKKING TIL IKKJE NAUDSYNTE BRANNALARMAR Gebyr for ikkje naudsynte alarmar vert auka med 6 % til kr pr. utrykking. Med ikkje naudsynt alarm vert meint: Alarm som gjer at det vert utrykking pga. teknisk feil på anlegget. Alarm som gjer at det vert utrykking pga. arbeid på alarmanlegget der 110- sentralen ikkje er varsla. Alarm som gjer at det vert utrykking pga. arbeid med bygningar og vedlikehald, der 110- sentralen ikkje er varsla på førehand. Alarm som gjer at det vert utrykking grunna spesiell aktivitet som til dømes bruk av scenerøyk, vassdamp, etc. der 110-sentralen ikkje er varsla på førehand. Talet på ikkje naudsynte alarmar: Eigar/verksemd/kunde som har avtale knytt til 110-sentralen kan ha 2 utrykkingar som ikkje er naudsynte pr. år utan at det fører til gebyr. Frå og med ikkje naudsynt alarm nr. 3 pr. år vert kunde fakturert etter gjeldande betalingsreglement i kommunen for kvar ikkje naudsynt alarm der brannvernet utfører tenester. 3. ÅRS- OG TILKNYTINGSGEBYR FOR VATN OG AVLØP 2016 I medhald av lov 16 mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3, 4 og 5 vert det fastsett følgjande endring i gebyr for 2014 til 2015: Årlege gebyr for vatn aukast med 7 % Årlege gebyr for avløp aukast med 0 % Tilknytingsgebyr og målarleige aukast med pris- og lønsvekst 3 % 4. Gebyr byggesak 2016 FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA Regulativet er heimla i plan- og bygningslova 33-1 Dette gebyregulativet er revidert den , og erstattar gebyrregulativ som vart vedteke sak 75/14. Gebyret vert gjort gjeldande frå A Generelle reglar A.1 Betalingsplikt Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betale gebyr i samsvar med satsane og retningslinene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast mot tiltakshavar, rekvirent eller den som

20 har bede om å få utført aktuelt arbeid. Det skal betalast fullt saksgebyr sjølv om søknaden vert avslegen. Det skal ikkje betalast gebyr av delar av søknad som ikkje er realitetshandama. A.2 Gjeldande regulativ Gebyra skal reknast ut etter det regulativet som gjeld den datoen kommunen mottok ei tilfredsstillande søknad, eller rekvisisjon. Det vil seie at dokumenta stettar dei minimumskrava som er kravd i forskrift. Opprekninga av tiltak under B.3.1 og B.3.2 er ikkje uttømmande. Kommunen fastset i alle søknadssaker kva punkt i regulativet gebyret skal reknast ut etter. A.3 Betalingstidspunkt Alle som får utført tenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret skal utsendast snarast etter at vedtak eller oppgåve er gjort. Kommunen kan krevje at gebyret er betalt før kommunen si sakshandsaming tek til. For arbeid som skal betalast etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om førehandsbetaling stipulere gebyret. Når kommunen sine arbeid er fullført, skal kommunen rekna ut det endelege gebyret og skriva ut tilleggsrekning eller betala attende for mykje betalt gebyr. A.4 Urimelege gebyr Dersom gebyret er klart urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadar kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gjeve fullmakt, av eige tiltak fastsetje eit høveleg gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr. Avgjerd etter søknad om reduksjon av gebyr kan påklagast etter reglane i forvaltningslova. A.5 Fritak for gebyr Når særlege grunnar tilseier det, kan kommunen heilt eller delvis gje fritak for byggesaksgebyr i ei konkret sak. A.6 Klage Fastsetjing av gebyr i ei einskild sak etter regulativet, kan ikkje påklagast, jf. 40 i forvaltningslova. Kommunen si avgjerd etter søknad om reduksjon av gebyr kan påklagast etter reglane i forvaltningslova. Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklagast. Fylkesmannen er klageinstans. Klage på gebyrfastsetjing gir ikkje utsetjing av betalingsfristen. Klagefrist er 3 veker. B. Tiltakssaker (Bygge og anleggssaker) B.1.1 Mindre tiltak på bebygd eigedom som krev søknad og løyve etter PBL 20-2

21 B.1.1 Mindre tiltak på bebygd eigedom (jf PBL 20-4 og Byggesaksforskrifta 3-1) a. Tilbygg kr 4 800,- b. Oppføring, endring, m.v. av mindre frittliggande bygning kr 4 800,- c. Riving av mindre frittliggande bygning kr 2 800,- d. Terasse (inkl. utviding/endring) som ikkje er unnateke søknadsplikt kr 2 800,- e. Støttemur kr 4 800,- f. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innanfor ein bueining kr 4 800,- g. Skilt- og reklameinnretning kr 2 800,- h. Antennesystem kr 2 800,- B.1.2 Alminnelege driftsbygningar i landbruket (jf. PBL 20-4b og Byggesaksforskrifta 3-2) a. Oppføring, endring, riving m.v- bruksareal inntil 1000 m2 BRA kr 4 800,- b. Tilbygg - bygningens totale bruksareal inkl. tilbygg < 1000 m2 BRA. kr 4 800,- B.1.3 Mellombelse bygningar, konstruksjonar eller anlegg (jf PBL 20-4c) a. Oppføring av mellombels bygningar, konstruksjonar eller anlegg som ikkje skal plasserast for eit lengre tidsrom enn 2 år kr 4800,- B.1.4 Andre mindre tiltak (PBL 20-2 d) kr 4800,- B.2 Tiltak som krev søknad og løyve etter PBL 20-1 og 20-3 Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlege terrengendringar, som er ein integrert del av ein byggesøknad, er medrekna i saksgebyret. B.2.1 Oppføring av bygning (PBL 20-1 a) a. Bustad og fritidsbygning (også rorbu) (Bygningstypekode og ) kr ,- b. Bueining m. 2 til og med nr 5 i same bygning pr. bueining: kr 2 500,- c. Frå og med bueining m. 6 i same bygning pr. bueining: kr 1 500,- d. Garasje, uthus, naust (Bygningstypekode ) inntil 100 m2 kr 4800,- e. Garasje, uthus, naust (Bygningstypekode ) > 100 m2 kr 7 000,- f. Lagerbygning som ikkje inneheld andre funksjonar kr 9 500,- g. Kontor, forretning, industri, forsamling og offentlege bygg 1000 m2 BRA eller mindre kr ,- h. Kontor, forretning, industri, forsamling og offentlege bygg over 1000 m2 BRA kr ,- i. Andre bygningar 1000 m2 BRA eller mindre kr ,- j. Andre bygningar over 1000 m2 BRA kr ,- B.2.2 Tilbygg, påbygg, underbygg og plassering (PBL 20-1 a og d) For tilbygging av ny(e) bueining(ar) eller tilbygg, påbygg eller underbygg som vesentleg endrar eksisterande bygning, konstruksjon eller anlegg, skal det betalast gebyr som for nybygg. a. Bruksendring, tilbygg, påbygg eller underbygg. Bruksareal < 100m2 kr 8 300,- b. Bruksendring, tilbygg, påbygg eller underbygg, Bruksareal m2 kr ,- c. Bruksendring, tilbygg, påbygg eller underbygg, Bruksareal> 200 m2 kr ,- d. Tilbygg, påbygg eller underbygg til rein lagerbygning kr 8 300,- B.2.3 Fasadeendring (PBL 20-1 c)

22 For søknad som samstundes føreset endringar av eksisterande bygning, konstruksjon eller anlegg, skal det i tillegg betalast aktuelt gebyr for endringane. a. Fasadeendring kr 4 800,- B.2.4 Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (PBL 20-1 e) a. Riving av bygning< 100 m2 kr 4 800,- b. Riving av bygning > 100 m2 kr 5 400,- B.2.5 Arealuavhengige tiltak (PBL 20-1 b,f, h-i og k-1) a. Bygningsteknisk innstallasjonar, installasjon eller rehabilitering/endring kr 4 800,- b. Skorstein, nyoppføring eller rehabilitering, inkl. eldstad kr 2 800,- c. Gjerde og innhegning kr 2 800,- d. Skilt eller reklameinnretning som ikkje tiltakshaver kan stå for sjølv. kr 4 800,- e. Mindre terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, damanlegg, flytebrygger, basseng, brønn, røranlegg o.l kr 4 800,- f. Vesentlege terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, damanlegg, flytebrygge, basseng, brønn, røranlegg o.l kr ,- B.3 Godkjenning av foretak m.v. for ansvarsrett (PBL kapittel 22, 23 og 24) a. Handsaming av søknad om ansvarsrett som sjølvbyggar kr 1000,- b. Handsaming av søknad om lokal godkjenning pr. føretak kr 450,- B.4 Dispensasjon (PBL kapittel 19) a. Dispensasjon handsama administrativt kr 6 900,- b. Dispensasjon handsama politisk kr ,- c. Dispensasjon som gjeld utnytting i eldre reguleringsplanar der tiltaket er i samsvar med etablert praksis eller dispensasjon i LNF-område som gjeld mindre endringar på tiltak som allereie er etablert etter løyve frå kommunen, og der det ikkje er naudsynt å sende søknaden på høyring kr. 4000,- B.5 Deling og grensejustering av grunneigedom eller festetomt/festepunkt (PBL 20-1 m) a. Frådeling og grensejustering pr. ny eigedom kr 2 500,- B.6 Endringar i høve gitt løyye a. Mindre endringar i saker etter pbl 20-4 kr 2 200,- b. Mindre endringar i saker etter pbl 20-1 kr 3 200,- c. Større endringar utløyser ny handsaming B.7 Mangelfull søknad eller melding a. Etterlysing av manglande dokumentasjon i søknad utan ansvarlege føretak kr 2 500,- b. Gjennomgang og etterlysing av dokumentasjon i søknad som ikkje er korrekt eller inneheld den

23 minimumsdokumentasjon som er kravd i forskrift kr 2 500,- B.8 Igangsettingsløyye Igangsettingsløyve, eit gebyr per løyve kr 3 500,- B.9 Ulovlege byggearbeid Ulovlege byggearbeid vert handsama i samsvar med plan- og bygningslova kapittel GEBYR FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER - OPPMÅLING 2016 I medhald av matrikkelova 32 vedtek Ørsta kommunestyre forskrift om gebyrregulativ for forvaltningsoppgåver, oppmålingsgebyr 2016, gjeldande frå Oppretting av grunneigedom og festegrunn. Areal frå m2 kr Areal frå m2 auke pr. påbegynt da. kr Areal over m2 etter medgått tid. Kr pr. time. Minstegebyr kr Alle dei andre gebyrsatsane vert auka med 3 %. PS 136/15 Næringsprisen Ørsta kommune Saksprotokoll i Ørsta formannskap VEDTAK: Næringsprisen i Ørsta kommune for 2015 vert gjeven til Hotel Union Øye v/dagleg leiar Handsaminga(9 r.f.) Møtet vart lukka før handsaming av saka offl 26, andre avsnitt Formannskapet vedtok med 9 mot 0 røyster å gje Næringsprisen til Hotel Union Øye v/dagleg leiar TILRÅDING TIL VEDTAK: Næringsprisen i Ørsta kommune for 2015 vert gjeven til.

24 PS 137/15 Høyringsfråsegn om administrasjonsstad i nye politidistrikt - Møre og Romsdal Saksprotokoll i Ørsta formannskap VEDTAK: Ørsta formannskap syner til høyringsfråsegn frå Sunnmøre Regionråd av og vil slutte seg til denne. Ørsta formannskap meiner at administrasjonsstad for det nye politidistriktet må verte Ålesund. Handsaminga(9 r.f.) Rådmannen si tilråding vart vedteken med 9 mot 0 røyster TILRÅDING TIL VEDTAK: Ørsta formannskap syner til høyringsfråsegn frå Sunnmøre Regionråd av og vil slutte seg til denne. Ørsta formannskap meiner at administrasjonsstad for det nye politidistriktet må verte Ålesund.

25 PS 138/15 Avtale om mellombelse parkeringsplassar - Sparebank1 Søre Sunnmøre Saksprotokoll i Ørsta formannskap VEDTAK: Avtale mellom Sparebank 1 Søre Sunnmøre og Ørsta kommune om mellombelse parkeringsplassar dagsett vert godkjent som den ligg føre. Oversendingsframlegg til administrasjonen Ber om at saka knytt til parkering for handikappa ved minibanken v/sparebank 1 Søre Sunnmøre vert løyst jamfør forskrift. Handsaminga(9 r.f.) Inger Sandvik Sundnes(H) ville ha sin gildskap vurdert, ho er mellomleiar i Sparebank1 Søre Sunnmøre, ho gjekk frå(8 r.f) Hans Olav Myklebust(FrP) ville ha sin gildskap vurdert, han er leiar for Forstandarskapet i Sparebank1 Søre Sunnmøre, han gjekk frå(7 r.f) Formannskapet kjente begge to gilde etter fvl 6 nest siste setning. Begge to sete att (9 r.f.) Karen Høydal(AP) fremja punkt 2. Sparebank1. Søre Sunnmøre og kommunen må opprette parkeringsplassar for handicap i forhold til minibanken. Framlegg frå Karen Høydal vart endra og gjort om til oversendingsframlegg til administrasjonen Oversendingsframlegg til administrasjonen Ber om at saka knytt til parkering for handikappa ved minibanken v/sparebank 1 Søre Sunnmøre vert løyst jamfør forskrift. Rådmannen si tilråding vart vedteken med 9 mot 0 røyster Oversendingsframlegget vart vedtak med 9 mot 0 røyster TILRÅDING TIL VEDTAK: Avtale mellom Sparebank 1 Søre Sunnmøre og Ørsta kommune om mellombelse parkeringsplassar dagsett vert godkjent som den ligg føre.

Satsar i seksjon kultur

Satsar i seksjon kultur Saksprotokoll i Levekårsutvalet - 18.11.2015 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL VEDTAK: Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne slike betalingssatsar for tenester i Ørsta kommune i : i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak: 2014/2292 Løpenr.: 13107/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak: 2014/2292 Løpenr.: 13107/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak: 2014/2292 Løpenr.: 13107/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: GEBYR FOR HANDSAMING AV BYGGESAKER 2015 TILRÅDING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: Møtet starta 12:30 Møtet slutta 14:15

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: Møtet starta 12:30 Møtet slutta 14:15 ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 18.10.2016 Møtet starta 12:30 Møtet slutta 14:15 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Synnøve Rekkedal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Høydal Varaordførar AP Paul Kristian Hovden Medlem KRF

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Høydal Varaordførar AP Paul Kristian Hovden Medlem KRF ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 07.06.2016 Møtet starta 12:35 Møtet slutta 15:00 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/1730 Løpenr.: 13581/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/1730 Løpenr.: 13581/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/1730 Løpenr.: 13581/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: GEBYR TEKNISK SEKSJON 2016

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Einar Holsvik Medlem H

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Einar Holsvik Medlem H ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Samfunnsutvalet Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: 17.10.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 16:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Karl Asgeir Sæbønes

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Varaordførar KRF

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Varaordførar KRF ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 19.12.2013 Møtet starta 10:00 Møtet slutta 10:35 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 12.04.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Ola Perry Saure Medlem SP Hanne Stokke Medlem AP

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Ola Perry Saure Medlem SP Hanne Stokke Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Møtet starta 12:00 Møtet slutta 12:45 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE VOLDA KOMMUNE Utvikling FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

PROTOKOLL. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer

PROTOKOLL. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Valstyret Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 28.03.2017 Møtet starta 12:00 Møtet slutta 12:12 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam Ordførar

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Inger Sandvik Sundnes Medlem H Elsa Bergmann Medlem FRP Tove Halse Digernes Medlem SP

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Inger Sandvik Sundnes Medlem H Elsa Bergmann Medlem FRP Tove Halse Digernes Medlem SP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 04.06.2014 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 15:45 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Sven Castberg

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015. Plan, bygge- og delesakshandsaming

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015. Plan, bygge- og delesakshandsaming GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015 Plan, bygge- og delesakshandsaming Gjeldande frå 01.01.2015, vedteke i kommunestyret 17.12.14, sak 70/14 1 A.1 Kart gebyr og eigedomsoppgåver Kart

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner. Hareid kommune

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner. Hareid kommune Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner Hareid kommune Regulativet er heimla i plan- og bygningsloven 33-1 (L27.06.2008 nr. 71) og lov om eierseksjoner

Detaljer

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2014. 1.2. Ørsta kommune si netto driftsramme i 2014(fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A 1.3.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014 GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014 Revidert: 01.01.2011 Revidert: 01.01.2012 Revidert: 01.01.2013 Revidert: 01.01.2014 GEBYR VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Datert: 05.03.2010

Detaljer

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN BEHANDLINGSGEBYR PLAN OG BYGG 2009 Vedteke i kommunestyret 20.11.2008, sak 109/2008. Gjeldande frå 01.01.2009 Type gebyr Pris Behandlingsgebyr - seksjonering av

Detaljer

Kl var det innspel i budsjettprosessen v/økonomileiar Andrea Fivelstad

Kl var det innspel i budsjettprosessen v/økonomileiar Andrea Fivelstad ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 04.10.2012 Møtet starta 11:35 Møtet slutta 12:30 Kl. 11.00 var det innspel i budsjettprosessen v/økonomileiar Andrea

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV (BYGGESAKSDELEN) OG LOV OM EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV (BYGGESAKSDELEN) OG LOV OM EIERSEKSJONER VOLDA KOMMUNE Utvikling FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV (BYGGESAKSDELEN) OG LOV OM EIERSEKSJONER Gjeldande frå 01.01.2016 Regulativet er heimla i plan- og

Detaljer

Forskrift om gebyr for private reguleringsplanar, byggje- og forureiningssaker

Forskrift om gebyr for private reguleringsplanar, byggje- og forureiningssaker Forskrift om gebyr for private reguleringsplanar, byggje- og forureiningssaker Regulativet omfattar følgjande heimlar; Fastsett av kommunestyret 13.12.10 i sak 079/10 og 26.09.2011 i sak 050/11 med heimel

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 08.01.2013 Møtet starta 11:00 Møtet slutta 14:40 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hanne Stokke Medlem AP

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hanne Stokke Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 20.01.2015 Møtet starta 11:00 Møtet slutta 12:15 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: landbruksnemnda Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: 07.02.2017 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:10 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Perry Saure

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Svein Ivar Aarskog Medlem AP

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Svein Ivar Aarskog Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Hovden skule Dato: 27.01.2016 Møtet starta 14:15 Møtet slutta 17:55 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Odd Magne Vinjevoll Leiar

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Fridtjof Buset Medlem FRP. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Fridtjof Buset Medlem FRP. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Hjørundfjord Ørsta rådhus Dato: 13.06.2012 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 14:20 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Eiksund Medlem

Detaljer

1. GENERELLE FØRESEGN

1. GENERELLE FØRESEGN 1. GENERELLE FØRESEGN 1.1 Betalingsplikt og frist Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betala gebyr i samsvar med satsane og retningslinjene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast

Detaljer

PROTOKOLL. medlem medlem medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Øyvind Sandvik medlem organisasjon

PROTOKOLL. medlem medlem medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Øyvind Sandvik medlem organisasjon ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Råd for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 18.08.14 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 15:30 Faste er som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune.

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. Utkast - GEBYR 2017 Ørskog Kommune Vedtak KS-sak: Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. BASERT

Detaljer

Avslag på søknad om reduksjon av gebyr - gbnr 146/37 Fosse Ytre

Avslag på søknad om reduksjon av gebyr - gbnr 146/37 Fosse Ytre Sandanger Advokatfirma DA v/bendik Holstad Lars Hilles gate 19 5008 BERGEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Nora Gjerde 27.05.2015 Vår: 14/2583-15/20250 nora.gjerde@lindas.kommune.no Avslag på

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Brit Aanning Aarseth Medlem H Amalie Hovdenakk Medlem AP

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Brit Aanning Aarseth Medlem H Amalie Hovdenakk Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: 10.03.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 14:15 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Toril Langlo Leiar V/Ø

Detaljer

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune.

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. Teknisk avdeling Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. BASERT PÅ KOMMUNENES SENTRALFORBUND SIN

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Gjeldande frå 01.01.2017 Vedtak: Haram kommunestyre 15. desember 2016, sak xx/16. Heimel: Regulativet er fastsett med heimel i matrikkelloven

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Medlem KRF Hanne Stokke Medlem AP

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Medlem KRF Hanne Stokke Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord. Rådhuset Dato: 29.04.2014 Møtet starta 11:00 Møtet slutta 13:45 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Jostein Bjørdal Leiar FRP Sigve Aklestad Medlem KRF Unn Frøland Nestleiar SP

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Jostein Bjørdal Leiar FRP Sigve Aklestad Medlem KRF Unn Frøland Nestleiar SP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Landbruksnemnda Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: 06.12.2012 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:20 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Jostein Bjørdal

Detaljer

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25. juni 2010. 7 i lov om eierseksjoner

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 1 Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning.

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2016/1799 Løpenr.: 12625/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2016/1799 Løpenr.: 12625/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2016/1799 Løpenr.: 12625/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre GEBYR SEKSJON TEKNISKE

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Høydal Leiar AP Roger Vartdal Medlem KRF

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Høydal Leiar AP Roger Vartdal Medlem KRF ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Råd for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: 14.03.2016 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 15:20 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune.

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. Ørskog Kommune Vedteke Ørskog kommunestyre sak 117/15 den 10.12.15 Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR HANDSAMING AV BYGGESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FORSKRIFT OM GEBYR FOR HANDSAMING AV BYGGESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA 2015 FORSKRIFT OM GEBYR FOR HANDSAMING AV BYGGESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA Vedteke av kommunestyret 17.12.2010 i sak K 056/10 med heimel i lov om planlegging og byggsaksbehandling 33-1. 1 FORSKRIFT

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Ørstafjord Ørsta rådhus Dato: 15.05.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 16:20 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Sven Castberg

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Anita Sundnes Arkivsak: 2015/1874 Løpenr.: 11243/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Anita Sundnes Arkivsak: 2015/1874 Løpenr.: 11243/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Anita Sundnes Arkivsak: 2015/1874 Løpenr.: 11243/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre Saka gjeld: NY FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: Møtet starta 13:00 Møtet slutta 14:15

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: Møtet starta 13:00 Møtet slutta 14:15 ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: 07.04.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 14:15 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Toril Langlo Leiar Pensjonistforeninga

Detaljer

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr.

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr. REGULATIV FOR SAKSHANDSAMING AV DELESAKER OG OPPMÅLINGSGEBYR 2015 SAKSHANDSAMING ETTER PBL 20-1. 0 Generelt Dette byggregulativ er fastsett av Bømlo kommunestyre og er heimla i 33-1 i Plan og bygningslova.

Detaljer

GEBYR OG KOMMUNALE AVGIFTER 2016 ULSTEIN KOMMUNE

GEBYR OG KOMMUNALE AVGIFTER 2016 ULSTEIN KOMMUNE GEBYR OG KOMMUNALE AVGIFTER 2016 ULSTEIN KOMMUNE prisar inkl mva Under finn du utrekningar som viser gebyr og avgiftsnivået for 2016 SAKSHANDSAMINGSGEBYR: (gjeld handsaming av bygge- og frådelingssøknad

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2016

Gebyr og betalingssatsar 2016 Gebyr og betalingssatsar 2016 Vedteke av kommunestyret 16.12.15, sak 120/15 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.16 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Forsand kommune Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Gebyra er vedtekne av kommunestyret den 14.12.2011, med heimel i 33-1 i plan- og bygningslova 2008, eigarseksjonar. Gebyra

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Gebyrregulativ 2012 for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av matrikkeleining for Vestnes Kommune.

Gebyrregulativ 2012 for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av matrikkeleining for Vestnes Kommune. VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2011/1739 Saksbehandlar: Rolf Heggem Dato: 02.11.2011 Gebyrregulativ 2012 for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av matrikkeleining

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: Møtet starta 14:00 Møtet slutta 16:45

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: Møtet starta 14:00 Møtet slutta 16:45 ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 05.03.2014 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 16:45 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Sven Castberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.01.2014 Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft

Detaljer

Gebyrregulativ 2015, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar

Gebyrregulativ 2015, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Forsand kommune Gebyrregulativ 2015, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Gebyra er vedtekne av kommunestyret den xx.xx.xxxx, med heimel i 33-1 i plan- og bygningslova 2008, samt lov om eigarseksjonar.

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var òg teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall meldt fra

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 16:00 17:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Følgjande betalingssatsane blir vedteke som gjeldande for Surnadal kommune frå 1. januar 2017: vare Etter Plan- og bygningslova,

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.10.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Paul Kristian Hovden Varaordførar KrF

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Paul Kristian Hovden Varaordførar KrF ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: 24.05.2012 Møtet starta 11:00 Møtet slutta 12:45 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Frå kl var det synfaring og omvising på Åheim barnehage og Åheim skule. Ordinært møte vart sett kl

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Frå kl var det synfaring og omvising på Åheim barnehage og Åheim skule. Ordinært møte vart sett kl VANYLVEN KOMMUNE UTVAL: Livsløpsutvalet Møtestad: Jetmund Gjesteheim Dato: 02.03.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 12:25 MØTEPROTOKOLL Frå kl. 09.00 var det synfaring og omvising på Åheim barnehage

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.11.2016 Tid: kl.16:00-17:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

Regulativ for saksbehandling av byggjesaker m.m. for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet Kommunestyret

Regulativ for saksbehandling av byggjesaker m.m. for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2008/2798 Saksbehandlar: Rolf Heggem Dato: 21.10.2008 Regulativ for saksbehandling av byggjesaker m.m. for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 09.09.2010 Møtestad Eide Marine Services, Halsnøy Møtetid 10:00 Møtestart 10:00-11.30 Informasjon om Eide Marine Services As v\ Georg Eide

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 30.11.05 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE 2017 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER BETALINGSPLIKT Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret faktureres

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Einar Øyehaug Medlem Uavhengig Amalie Hovdenakk Medlem AP

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Einar Øyehaug Medlem Uavhengig Amalie Hovdenakk Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Kantina, Rådhuset Dato: 28.01.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Toril Langlo Leiar Pensjonistlaget

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2014

Gebyr og betalingssatsar 2014 Gebyr og betalingssatsar 2014 Vedteke av kommunestyret 18.12.13, sak 082/13 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.14 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

Gebyrregulativ etter PBL med meir Årstal Endringar i prosent 3,00 % 3,00 % 2,50 % 2,60 % 1,03 1,03 1,025 1,026

Gebyrregulativ etter PBL med meir Årstal Endringar i prosent 3,00 % 3,00 % 2,50 % 2,60 % 1,03 1,03 1,025 1,026 Gebyrregulativ etter PBL med meir Endringar Årstal 2015 2016 2017 2018 Endringar i prosent 3,00 % 3,00 % 2,50 % 2,60 % 1,03 1,03 1,025 1,026 B1 a For registerutskrift, ekstra protokollutskrift, for attest

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 A5 BYGGESAKER Kap. B Punkt B1 - B22 DELINGSSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn. ØRSTA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtestad: Ørstafjord Dato: 28.03.2017 Tid: 12:00 Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.12.2016 Møte tok til 09:00 Møte slutta 11:30 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER MODALEN KOMMUNE BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2015 Vedteke av Kommunestyret i sak 046/2014 den 11.12.2014 Satsane gjeld frå 01.01.2015 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod Mo skule...

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.02.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtebok Møtedato: 09.05.2014 Møtetid: Kl. 10:00 12:00 Møtested: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 004/14-006/14 Følgjande medlemmer møtte Per Sandviknes,

Detaljer