Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer"

Transkript

1 ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: Møtet starta 11:00 Møtet slutta 14:00 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Aam Ordførar SP Synnøve Rekkedal Hill Medlem SP Karen Høydal Varaordførar AP Jostein O. Mo Medlem AP Hans Olav Myklebust Medlem FRP Per Are Sørheim Medlem H Inger Sandvik Sundnes Medlem H Paul Kristian Hovden Medlem KRF Gunnar Knutsen Medlem V Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Wenche Solheim Rådmann Inger Johanne E. Løeng Politisk sekretær Irene Graskopf Seksjonsleiar eigedom, synfaring Knut Åmås Seksjonsleiar helse og velferd, PS 131/15 Hans Olav Myklebust og Paul Kristian Hovden vart valde til å skrive under protokollen saman med ordførar.

2 Sak nr Tittel Arkivsaknr PS 128/15 PS 129/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Referat og meldingar RS 41/15 Revidert tilbod på legesenter for Ørsta kommune 2015/1552 RS 42/15 Skriv frå Ørsta kommune til Helsedirektoratet - Utfordringar i høve årlege prosjektmidlar i rusfeltet 2015/1552 RS 43/15 E-post frå Helsedirektoratet til Ørsta kommune 2015/1552 RS 44/15 Moglege lokaler til innkvartering av flyktningar - Ørsta kommune 2015/1680 RS 45/15 Volda - Samfunnsdelplan for Oversending av fastsatt planprogram 2015/908 RS 46/15 Rapport frå overvaking avfallsdeponiet - Åmbøhola /178 RS 47/15 Spørsmål om sak Masseuttak Standal 2015/1756 PS 130/15 Møteplan 1. halvår kommunestyret, formannskapet, levekårsutvalet og samfunnsutvalet 2015/1733 PS 131/15 Midlertidig løysing for meir plass til legetenesta 2015/1731 PS 132/15 Kommunereform - Oppnemning av forhandlingsnemnd 2014/402 PS 133/15 PS 134/15 Betalingssatsar for seksjonane kultur, skule, barnehage og omsorg og rehabilitering 2016 Gebyr for handsaming av private reguleringsplanar, reguleringsendringar og søknadar om dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan / /1651 PS 135/15 Gebyr teknisk seksjon /1730 PS 136/15 Næringsprisen Ørsta kommune 2015/1729 PS 137/15 PS 138/15 Høyringsfråsegn om administrasjonsstad i nye politidistrikt - Møre og Romsdal Avtale om mellombelse parkeringsplassar Sparebank 1 Søre Sunnmøre 2015/ /1755 Før møtet vart sett var formannskapet mfl. på synfaring i kommunal leilegheit. Ordførar sette møtet kl. 11:30

3 PS 128/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksprotokoll i Ørsta formannskap Handsaminga(9 r.f.) Innkallinga vart godkjent utan merknad Ekstrasakene 137/15 og 138/15 vert handsama før sak 136/15. Ny referatsak: Spørsmål om sak: Masseuttak Standal, på saklista som RS 47/15. Saklista vart godkjent med merknadar over Sakene vart handsama i slik rekkjefølgje: 129/15 135/15, 137/15, 138/15 og 136/15 PS 129/15 Referat og meldingar Saksprotokoll i Ørsta formannskap Handsaminga(9 r.f.) Referat og meldingar vart referert utan m/merknad i RS 47/15

4 RS 41/15 Revidert tilbod på legesenter for Ørsta kommune RS 42/15 Skriv frå Ørsta kommune til Helsedirektoratet - Utfordringar i høve årlege prosjektmidlar i rusfeltet RS 43/15 E-post frå Helsedirektoratet til Ørsta kommune RS 44/15 Moglege lokaler til innkvartering av flyktningar - Ørsta kommune RS 45/15 Volda - Samfunnsdelplan for Oversending av fastsatt planprogram RS 46/15 Rapport frå overvaking avfallsdeponiet - Åmbøhola 2015 RS 47/15 Spørsmål om sak: Masseuttak Standal. - Formannskapet ber om sak på korleis tidlegare vedtak i 2008 og 2010 er følgt opp.

5 PS 130/15 Møteplan 1. halvår kommunestyret, formannskapet, levekårsutvalet og samfunnsutvalet Saksprotokoll i Ørsta formannskap VEDTAK: Formannskapet ny møtestart kl. 12:30 frå Kommunestyret møtedato 19. mai endra til 26. Mai. Kommunestyret møtedato 8. juni endra til 16. Juni. Handsaminga(9 r.f.) - Paul Kristian Hovden(KrF) fremja: Bytte møtedag for formannskapet til onsdagar. - Karen Høydal(AP) fremja: Kommunestyret møtedato 9. juni endra til 16. juni - Jostein O. Mo(AP) fremja: Kommunestyret møtedato 19. mai endra til 26. mai Følgjande framlegg om møtestart for formannskapet vart fremja i møtet: kl. 08:30, 12:00, 12:30 og 13:00 Ved prøverøysting fekk kl. 12:30 5 røyster. Ved endeleg røysting vart 12:30 vedteke med 7 mot 2 røyster Framlegg frå Paul Kristian Hovden fekk 1 røyst mot 8 røyster og fall Framlegg frå Karen Høydal vart vedteke med 9 mot 0 røyster Framlegg frå Jostein O. Mo vart vedteke med 9 mot 0 røyster TILRÅDING TIL VEDTAK: Formannskapet vedtek vedlagt møteplan 1. halvår 2016 for kommunestyret, formannskapet, levekårsutvalet og samfunnsutvalet

6 PS 131/15 Midlertidig løysing for meir plass til legetenesta Saksprotokoll i Ørsta formannskap TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Ørsta kommune vil legge til rette for at legetesta får nytte underetasjen ved Helsesenteret til øyeblikkeleg hjelp og legevakt som midlertidig ordninga fram til nye lokale kan nyttast. Dette føreset finansiering av utbetring av lokala og av nye leigekostnader for fysioterapien 2. Rådmann får mynde til å lyse ut etter midlertidig leige av lokale for fysioterapeutane. 3. Finansiering: Budsjetterte investeringsmidlar i 2015 til etablering av det nye naudnettet på ansvar 4220 Legetenesta, vert omdisponert til utbetringar av underetasjen. Ny kostnad til leige av lokale for fysioterapien vert delvis finansiert av auka leigeinntekter frå Legesenteret AS. Resterande kostnad må dekkast av ordinært drift og innarbeidast i budsjettet for Handsaminga(9 r.f.) Knut Åmås, seksjonsleiar helse og velferd orienterte Formannskapet vedtok med 7 mot 2(H) røyster å legge saka fram for kommunestyret i samsvar med rådmannen si tilråding TILRÅDING TIL VEDTAK: 1. Ørsta kommune vil legge til rette for at legetesta får nytte underetasjen ved Helsesenteret til øyeblikkeleg hjelp og legevakt som midlertidig ordninga fram til nye lokale kan nyttast. Dette føreset finansiering av utbetring av lokala og av nye leigekostnader for fysioterapien 2. Rådmann får mynde til å lyse ut etter midlertidig leige av lokale for fysioterapeutane. 3. Finansiering: Budsjetterte investeringsmidlar i 2015 til etablering av det nye naudnettet på ansvar 4220 Legetenesta, vert omdisponert til utbetringar av underetasjen. Ny kostnad til leige av lokale for fysioterapien vert delvis finansiert av auka leigeinntekter frå Legesenteret AS. Resterande kostnad må dekkast av ordinært drift og innarbeidast i budsjettet for 2016.

7 PS 132/15 Kommunereform - Oppnemning av forhandlingsnemnd Saksprotokoll i Ørsta formannskap TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: Administrasjonen si tilråding: 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 61/15, møte , og har som intensjon å følgje opp dei oppgåver og framdriftsplan som der er skissert. 2. Kommunestyret vel følgjande forhandlingsnemd på 4 medlemmer: Ordførar, varaordførar, Per Are Sørheim(H) og rådmann. 3. Kommunestyret føreset at rådgjevande folkerøysting om kommunesamanslåing vert halde same dag i Volda og Ørsta. Handsaminga(9 r.f.) Inger Sandvik Sundnes(H) fremja Per Are Sørheim som medlem Formannskapet vedtok med 9 mot 0 røyster å legge saka fram for kommunestyret i samsvar med rådmannen si tilråding med framlegg frå Inger S. Sundnes. TILRÅDING TIL VEDTAK: Administrasjonen si tilråding: 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 61/15, møte , og har som intensjon å følgje opp dei oppgåver og framdriftsplan som der er skissert. 2. Kommunestyret vel følgjande forhandlingsnemd på 4 medlemmer: Ordførar, varaordførar, og rådmann. 3. Kommunestyret føreset at rådgjevande folkerøysting om kommunesamanslåing vert halde same dag i Volda og Ørsta. PS 133/15 Betalingssatsar for seksjonane kultur, skule, barnehage og omsorg og rehabilitering 2016 Saksprotokoll i Ørsta formannskap TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne slike betalingssatsar for tenester i Ørsta kommune i 2016: Satsar i seksjon kultur

8 Kulturskulen: Kontingenten har vore kr pr. år i 2014 og våren Det vert foreslått å gjere ei endring, slik at kontingenten fylgjer skuleåret i staden for kalenderåret framover. Kontingenten vert foreslått auka slik: Kulturskuleår Pris pr år Skuleår 2015/ Skuleår 2016/ Familiemoderasjon som tidlegare: 3 elevar eller fleire gir 25% rabatt. Husleigesatsar på kulturhuset: Festsal Satsar 2016 Leige fredag,laurdag, søndag og heilagdag Leige måndag, tysdag, onsdag og torsdag Tillegg for førebuingar og hjelp etter avtale 500 (rigging av bord/stolar i festsal) Bruk av personlege ressursar Satsar 2016 Utanom arbeidstid, kvardag pr. time 400 Utanom arbeidstid, laurdag, søndag, heilagdag 500 pr.time Satsar i seksjon skule Satsar SFO Vår-2016 Haust-2016 Ordinær Matpengar Ordinær Matpengar Fullt tilbod (meir enn 19 t/v) Redusert tilbod (10-18 t/v) Korttidstilbod (inntil 9 t/v) Enkelttimar 72 75

9 Satsar i seksjon barnehage Foreldrebetaling pr Størrelse plass Pris pr. mnd. i % % % % % Satsen for matpengar er uendra og difor framleis kr 350,- for 100% plass. Betaling for mat kjem i tillegg til prisen for barnehageplass. Satsar for heimehjelp og andre tenester i seksjon omsorg og rehabilitering 1. Praktisk bistand i heimen Inntektsgrunnlag Pris pr. mnd G Inntil kr * 2G-3G kr til kr G-4G kr til kr G-5G kr til kr Over 5G Kr og over Timesats enkelttimar 300 *Fastsett i sentral forskrift og kan bli endra. 1G=kr ,- frå Sal av mat Vare Pris 2016 Middag til heimebuande 85 Middag på institusjon/dagsenter 65 Halvporsjon middag på 55 institusjon/dagsenter Frukost/kvelds 45 Full pensjon i bufellesskap pr. døgn Tryggleiksalarmar Tryggleiksalarmar Satsar 2016 Alarm knytt til 110- sentralen 370 Alarm knytt til sentralen på BakkOlaMarka Maksimalsats for opphald i institusjon For 2016 vert øvre grense for eigenbetaling for opphald i sjukeheimsavdelinga i kommunen Kr ,-pr. mnd. (Dette vert kalla kurdøgnpris. Dette betyr at dersom ein bebuar har høgare inntekter som i følgje utrekningsreglane vil føre til at eigenbetalinga vert høgare enn kurdøgnprisen, så er kurdøgnprisen maksimum av kva bebuaren skal betale.)

10 Det er ikkje lov å ta høgare pris enn kva det kostar kommunen å halde open ein institusjonsplass. Handsaminga(9 r.f.) Synnøve Rekkedal Hill(SP) ville ha sin gildskap vurdert, ho har mykje med kulturhuset å gjere i samband med ballettskulen, ho gjekk frå(8 r.f.) Formannskapet kjente Synnøve Rekkedal Hill gild etter fvl. 6, nest siste setning. Ho tok sete att(9 r.f.) Formannskapet vedtok med 9 mot 0 røyster å legge saka fram for kommunestyret i samsvar med rådmannen si tilråding TILRÅDING TIL VEDTAK: Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne slike betalingssatsar for tenester i Ørsta kommune i 2016: Satsar i seksjon kultur Kulturskulen: Kontingenten har vore kr pr. år i 2014 og våren Det vert foreslått å gjere ei endring, slik at kontingenten fylgjer skuleåret i staden for kalenderåret framover. Kontingenten vert foreslått auka slik: Kulturskuleår Pris pr år Skuleår 2015/ Skuleår 2016/ Familiemoderasjon som tidlegare: 3 elevar eller fleire gir 25% rabatt. Husleigesatsar på kulturhuset: Festsal Satsar 2016 Leige fredag,laurdag, søndag og heilagdag Leige måndag, tysdag, onsdag og torsdag Tillegg for førebuingar og hjelp etter avtale 500 (rigging av bord/stolar i festsal) Bruk av personlege ressursar Satsar 2016 Utanom arbeidstid, kvardag pr. time 400 Utanom arbeidstid, laurdag, søndag, heilagdag 500 pr.time Satsar i seksjon skule Satsar SFO Vår-2016 Haust-2016 Ordinær Matpengar Ordinær Matpengar

11 Fullt tilbod (meir enn 19 t/v) Redusert tilbod (10-18 t/v) Korttidstilbod (inntil 9 t/v) Enkelttimar Satsar i seksjon barnehage Foreldrebetaling pr Størrelse plass Pris pr. mnd. i % % % % % Satsen for matpengar er uendra og difor framleis kr 350,- for 100% plass. Betaling for mat kjem i tillegg til prisen for barnehageplass. Satsar for heimehjelp og andre tenester i seksjon omsorg og rehabilitering 5. Praktisk bistand i heimen Inntektsgrunnlag Pris pr. mnd G Inntil kr * 2G-3G kr til kr G-4G kr til kr G-5G kr til kr Over 5G Kr og over Timesats enkelttimar 300 *Fastsett i sentral forskrift og kan bli endra. 1G=kr ,- frå Sal av mat Vare Pris 2016 Middag til heimebuande 85 Middag på institusjon/dagsenter 65 Halvporsjon middag på 55 institusjon/dagsenter Frukost/kvelds 45 Full pensjon i bufellesskap pr. døgn Tryggleiksalarmar Tryggleiksalarmar Satsar 2016 Alarm knytt til 110- sentralen 370 Alarm knytt til sentralen på BakkOlaMarka 155

12 8. Maksimalsats for opphald i institusjon For 2016 vert øvre grense for eigenbetaling for opphald i sjukeheimsavdelinga i kommunen Kr ,-pr. mnd. (Dette vert kalla kurdøgnpris. Dette betyr at dersom ein bebuar har høgare inntekter som i følgje utrekningsreglane vil føre til at eigenbetalinga vert høgare enn kurdøgnprisen, så er kurdøgnprisen maksimum av kva bebuaren skal betale.) Det er ikkje lov å ta høgare pris enn kva det kostar kommunen å halde open ein institusjonsplass. PS 134/15 Gebyr for handsaming av private reguleringsplanar, reguleringsendringar og søknadar om dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan Saksprotokoll i Ørsta formannskap TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: Med heimel i plan- og bygningslova 33-1 vedtek Ørsta kommunestyre forskrift om gebyr for handsaming av private reguleringsplanar, reguleringsendringar og søknadar om dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan for 2016, slik den ligg føre revidert Nytt regulativ vert gjort gjeldande frå Handsaminga(9 r.f.) Formannskapet vedtok med 9 mot 0 røyster å legge saka fram for kommunestyret i samsvar med rådmannen si tilråding TILRÅDING TIL VEDTAK: Med heimel i plan- og bygningslova 33-1 vedtek Ørsta kommunestyre forskrift om gebyr for handsaming av private reguleringsplanar, reguleringsendringar og søknadar om dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan for 2016, slik den ligg føre revidert Nytt regulativ vert gjort gjeldande frå

13 PS 135/15 Gebyr teknisk seksjon 2016 Saksprotokoll i Ørsta formannskap TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1. ÅRSGEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2016 Med heimel i brann- og eksplosjonsvernloven ledd vert det kravd gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn i Ørsta kommune. Grunngebyret blir auka med 2,9 % frå kr. 468,- til kr. 481,- i 2016 Kommunestyret vedtek fylgjande forskrift for 2016: BETALINGSREGULATIV FOR FEIING OG TILSYN FRÅ prisar er inkl.mva) (Alle 1. Vanleg bustadhus, skule, forsamlingshus o.l. kr. 481,- For pipeløp utover 1, betalast halv avgift i tillegg pr. stk. Gebyret er pr. bueining i fleirmannsbustadbygg (seksjonert bueining/bueining i burettslag/bueining i fleirbustad med eige gnr/bnr.) 2. Fabrikkpipe kr. 715,- 3. Timesats kr. 615,- pr. person. Timesats blir nytta ved arbeid utanom pålagt feiing og tilsyn. Til dømes for kontroll av røykkanal etter pipebrann, reingjering av oljefyringsanlegg m.m.

14 2. GEBYR FOR UTRYKKING TIL IKKJE NAUDSYNTE BRANNALARMAR Gebyr for ikkje naudsynte alarmar vert auka med 6 % til kr pr. utrykking. Med ikkje naudsynt alarm vert meint: Alarm som gjer at det vert utrykking pga. teknisk feil på anlegget. Alarm som gjer at det vert utrykking pga. arbeid på alarmanlegget der 110- sentralen ikkje er varsla. Alarm som gjer at det vert utrykking pga. arbeid med bygningar og vedlikehald, der 110- sentralen ikkje er varsla på førehand. Alarm som gjer at det vert utrykking grunna spesiell aktivitet som til dømes bruk av scenerøyk, vassdamp, etc. der 110-sentralen ikkje er varsla på førehand. Talet på ikkje naudsynte alarmar: Eigar/verksemd/kunde som har avtale knytt til 110-sentralen kan ha 2 utrykkingar som ikkje er naudsynte pr. år utan at det fører til gebyr. Frå og med ikkje naudsynt alarm nr. 3 pr. år vert kunde fakturert etter gjeldande betalingsreglement i kommunen for kvar ikkje naudsynt alarm der brannvernet utfører tenester. 3. ÅRS- OG TILKNYTINGSGEBYR FOR VATN OG AVLØP 2016 I medhald av lov 16 mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3, 4 og 5 vert det fastsett følgjande endring i gebyr for 2014 til 2015: Årlege gebyr for vatn aukast med 7 % Årlege gebyr for avløp aukast med 0 % Tilknytingsgebyr og målarleige aukast med pris- og lønsvekst 3 % 4. Gebyr byggesak 2016 FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA Regulativet er heimla i plan- og bygningslova 33-1 Dette gebyregulativet er revidert den , og erstattar gebyrregulativ som vart vedteke sak 75/14. Gebyret vert gjort gjeldande frå A Generelle reglar A.1 Betalingsplikt Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betale gebyr i samsvar med satsane og retningslinene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast mot tiltakshavar, rekvirent eller den som har bede om å få utført aktuelt arbeid. Det skal betalast fullt saksgebyr sjølv om søknaden vert avslegen. Det skal ikkje betalast gebyr av delar av søknad som ikkje er realitetshandama.

15 A.2 Gjeldande regulativ Gebyra skal reknast ut etter det regulativet som gjeld den datoen kommunen mottok ei tilfredsstillande søknad, eller rekvisisjon. Det vil seie at dokumenta stettar dei minimumskrava som er kravd i forskrift. Opprekninga av tiltak under B.3.1 og B.3.2 er ikkje uttømmande. Kommunen fastset i alle søknadssaker kva punkt i regulativet gebyret skal reknast ut etter. A.3 Betalingstidspunkt Alle som får utført tenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret skal utsendast snarast etter at vedtak eller oppgåve er gjort. Kommunen kan krevje at gebyret er betalt før kommunen si sakshandsaming tek til. For arbeid som skal betalast etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om førehandsbetaling stipulere gebyret. Når kommunen sine arbeid er fullført, skal kommunen rekna ut det endelege gebyret og skriva ut tilleggsrekning eller betala attende for mykje betalt gebyr. A.4 Urimelege gebyr Dersom gebyret er klart urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadar kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gjeve fullmakt, av eige tiltak fastsetje eit høveleg gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr. Avgjerd etter søknad om reduksjon av gebyr kan påklagast etter reglane i forvaltningslova. A.5 Fritak for gebyr Når særlege grunnar tilseier det, kan kommunen heilt eller delvis gje fritak for byggesaksgebyr i ei konkret sak. A.6 Klage Fastsetjing av gebyr i ei einskild sak etter regulativet, kan ikkje påklagast, jf. 40 i forvaltningslova. Kommunen si avgjerd etter søknad om reduksjon av gebyr kan påklagast etter reglane i forvaltningslova. Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklagast. Fylkesmannen er klageinstans. Klage på gebyrfastsetjing gir ikkje utsetjing av betalingsfristen. Klagefrist er 3 veker. B. Tiltakssaker (Bygge og anleggssaker) B.1.1 Mindre tiltak på bebygd eigedom som krev søknad og løyve etter PBL 20-2 B.1.1 Mindre tiltak på bebygd eigedom (jf PBL 20-4 og Byggesaksforskrifta 3-1) a. Tilbygg kr 4 800,- b. Oppføring, endring, m.v. av mindre frittliggande bygning kr 4 800,- c. Riving av mindre frittliggande bygning kr 2 800,- d. Terasse (inkl. utviding/endring) som ikkje er unnateke søknadsplikt kr 2 800,-

16 e. Støttemur kr 4 800,- f. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innanfor ein bueining kr 4 800,- g. Skilt- og reklameinnretning kr 2 800,- h. Antennesystem kr 2 800,- B.1.2 Alminnelege driftsbygningar i landbruket (jf. PBL 20-4b og Byggesaksforskrifta 3-2) a. Oppføring, endring, riving m.v- bruksareal inntil 1000 m2 BRA kr 4 800,- b. Tilbygg - bygningens totale bruksareal inkl. tilbygg < 1000 m2 BRA. kr 4 800,- B.1.3 Mellombelse bygningar, konstruksjonar eller anlegg (jf PBL 20-4c) a. Oppføring av mellombels bygningar, konstruksjonar eller anlegg som ikkje skal plasserast for eit lengre tidsrom enn 2 år kr 4800,- B.1.4 Andre mindre tiltak (PBL 20-2 d) kr 4800,- B.2 Tiltak som krev søknad og løyve etter PBL 20-1 og 20-3 Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlege terrengendringar, som er ein integrert del av ein byggesøknad, er medrekna i saksgebyret. B.2.1 Oppføring av bygning (PBL 20-1 a) a. Bustad og fritidsbygning (også rorbu) (Bygningstypekode og ) kr ,- b. Bueining m. 2 til og med nr 5 i same bygning pr. bueining: kr 2 500,- c. Frå og med bueining m. 6 i same bygning pr. bueining: kr 1 500,- d. Garasje, uthus, naust (Bygningstypekode ) inntil 100 m2 kr 4800,- e. Garasje, uthus, naust (Bygningstypekode ) > 100 m2 kr 7 000,- f. Lagerbygning som ikkje inneheld andre funksjonar kr 9 500,- g. Kontor, forretning, industri, forsamling og offentlege bygg 1000 m2 BRA eller mindre kr ,- h. Kontor, forretning, industri, forsamling og offentlege bygg over 1000 m2 BRA kr ,- i. Andre bygningar 1000 m2 BRA eller mindre kr ,- j. Andre bygningar over 1000 m2 BRA kr ,- B.2.2 Tilbygg, påbygg, underbygg og plassering (PBL 20-1 a og d) For tilbygging av ny(e) bueining(ar) eller tilbygg, påbygg eller underbygg som vesentleg endrar eksisterande bygning, konstruksjon eller anlegg, skal det betalast gebyr som for nybygg. a. Bruksendring, tilbygg, påbygg eller underbygg. Bruksareal < 100m2 kr 8 300,- b. Bruksendring, tilbygg, påbygg eller underbygg, Bruksareal m2 kr ,- c. Bruksendring, tilbygg, påbygg eller underbygg, Bruksareal> 200 m2 kr ,- d. Tilbygg, påbygg eller underbygg til rein lagerbygning kr 8 300,- B.2.3 Fasadeendring (PBL 20-1 c) For søknad som samstundes føreset endringar av eksisterande bygning, konstruksjon eller anlegg, skal det i tillegg betalast aktuelt gebyr for endringane. a. Fasadeendring kr 4 800,-

17 B.2.4 Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (PBL 20-1 e) a. Riving av bygning< 100 m2 kr 4 800,- b. Riving av bygning > 100 m2 kr 5 400,- B.2.5 Arealuavhengige tiltak (PBL 20-1 b,f, h-i og k-1) a. Bygningsteknisk innstallasjonar, installasjon eller rehabilitering/endring kr 4 800,- b. Skorstein, nyoppføring eller rehabilitering, inkl. eldstad kr 2 800,- c. Gjerde og innhegning kr 2 800,- d. Skilt eller reklameinnretning som ikkje tiltakshaver kan stå for sjølv. kr 4 800,- e. Mindre terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, damanlegg, flytebrygger, basseng, brønn, røranlegg o.l kr 4 800,- f. Vesentlege terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, damanlegg, flytebrygge, basseng, brønn, røranlegg o.l kr ,- B.3 Godkjenning av foretak m.v. for ansvarsrett (PBL kapittel 22, 23 og 24) a. Handsaming av søknad om ansvarsrett som sjølvbyggar kr 1000,- b. Handsaming av søknad om lokal godkjenning pr. føretak kr 450,- B.4 Dispensasjon (PBL kapittel 19) a. Dispensasjon handsama administrativt kr 6 900,- b. Dispensasjon handsama politisk kr ,- c. Dispensasjon som gjeld utnytting i eldre reguleringsplanar der tiltaket er i samsvar med etablert praksis eller dispensasjon i LNF-område som gjeld mindre endringar på tiltak som allereie er etablert etter løyve frå kommunen, og der det ikkje er naudsynt å sende søknaden på høyring kr. 4000,- B.5 Deling og grensejustering av grunneigedom eller festetomt/festepunkt (PBL 20-1 m) a. Frådeling og grensejustering pr. ny eigedom kr 2 500,- B.6 Endringar i høve gitt løyye a. Mindre endringar i saker etter pbl 20-4 kr 2 200,- b. Mindre endringar i saker etter pbl 20-1 kr 3 200,- c. Større endringar utløyser ny handsaming B.7 Mangelfull søknad eller melding a. Etterlysing av manglande dokumentasjon i søknad utan ansvarlege føretak kr 2 500,- b. Gjennomgang og etterlysing av dokumentasjon i søknad som ikkje er korrekt eller inneheld den minimumsdokumentasjon som er kravd i forskrift kr 2 500,- B.8 Igangsettingsløyye Igangsettingsløyve, eit gebyr per løyve kr 3 500,-

18 B.9 Ulovlege byggearbeid Ulovlege byggearbeid vert handsama i samsvar med plan- og bygningslova kapittel GEBYR FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER - OPPMÅLING 2016 I medhald av matrikkelova 32 vedtek Ørsta kommunestyre forskrift om gebyrregulativ for forvaltningsoppgåver, oppmålingsgebyr 2016, gjeldande frå Oppretting av grunneigedom og festegrunn. Areal frå m2 kr Areal frå m2 auke pr. påbegynt da. kr Areal over m2 etter medgått tid. Kr pr. time. Minstegebyr kr Alle dei andre gebyrsatsane vert auka med 3 %. jf, gebyrregulativ for oppmålingsforretning og handsaming av seksjonering. Handsaminga(9 r.f.) Vedlegg lagt fram i møtet: Gebyrregulativ for oppmålingsforretning og handsaming av seksjonering frå Rådmannen endra si tilråding slik: på slutten av tilrådinga, etter setninga Alle dei andre gebyrsatsane vert auka med 3 % legg til:, jf, gebyrregulativ for oppmålingsforretning og handsaming av seksjonering. Formannskapet vedtok med 9 mot 0 røyster å legge saka fram for kommunestyret i samsvar med rådmannen si endra tilråding TILRÅDING TIL VEDTAK: 1. ÅRSGEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2016 Med heimel i brann- og eksplosjonsvernloven ledd vert det kravd gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn i Ørsta kommune. Grunngebyret blir auka med 2,9 % frå kr. 468,- til kr. 481,- i 2016 Kommunestyret vedtek fylgjande forskrift for 2016: BETALINGSREGULATIV FOR FEIING OG TILSYN FRÅ prisar er inkl.mva) (Alle 1. Vanleg bustadhus, skule, forsamlingshus o.l. kr. 481,- For pipeløp utover 1, betalast halv avgift i tillegg pr. stk. Gebyret er pr. bueining i fleirmannsbustadbygg (seksjonert bueining/bueining i burettslag/bueining i fleirbustad med eige gnr/bnr.) 2. Fabrikkpipe kr. 715,-

19 3. Timesats kr. 615,- pr. person. Timesats blir nytta ved arbeid utanom pålagt feiing og tilsyn. Til dømes for kontroll av røykkanal etter pipebrann, reingjering av oljefyringsanlegg m.m. 2. GEBYR FOR UTRYKKING TIL IKKJE NAUDSYNTE BRANNALARMAR Gebyr for ikkje naudsynte alarmar vert auka med 6 % til kr pr. utrykking. Med ikkje naudsynt alarm vert meint: Alarm som gjer at det vert utrykking pga. teknisk feil på anlegget. Alarm som gjer at det vert utrykking pga. arbeid på alarmanlegget der 110- sentralen ikkje er varsla. Alarm som gjer at det vert utrykking pga. arbeid med bygningar og vedlikehald, der 110- sentralen ikkje er varsla på førehand. Alarm som gjer at det vert utrykking grunna spesiell aktivitet som til dømes bruk av scenerøyk, vassdamp, etc. der 110-sentralen ikkje er varsla på førehand. Talet på ikkje naudsynte alarmar: Eigar/verksemd/kunde som har avtale knytt til 110-sentralen kan ha 2 utrykkingar som ikkje er naudsynte pr. år utan at det fører til gebyr. Frå og med ikkje naudsynt alarm nr. 3 pr. år vert kunde fakturert etter gjeldande betalingsreglement i kommunen for kvar ikkje naudsynt alarm der brannvernet utfører tenester. 3. ÅRS- OG TILKNYTINGSGEBYR FOR VATN OG AVLØP 2016 I medhald av lov 16 mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3, 4 og 5 vert det fastsett følgjande endring i gebyr for 2014 til 2015: Årlege gebyr for vatn aukast med 7 % Årlege gebyr for avløp aukast med 0 % Tilknytingsgebyr og målarleige aukast med pris- og lønsvekst 3 % 4. Gebyr byggesak 2016 FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA Regulativet er heimla i plan- og bygningslova 33-1 Dette gebyregulativet er revidert den , og erstattar gebyrregulativ som vart vedteke sak 75/14. Gebyret vert gjort gjeldande frå A Generelle reglar A.1 Betalingsplikt Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betale gebyr i samsvar med satsane og retningslinene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast mot tiltakshavar, rekvirent eller den som

20 har bede om å få utført aktuelt arbeid. Det skal betalast fullt saksgebyr sjølv om søknaden vert avslegen. Det skal ikkje betalast gebyr av delar av søknad som ikkje er realitetshandama. A.2 Gjeldande regulativ Gebyra skal reknast ut etter det regulativet som gjeld den datoen kommunen mottok ei tilfredsstillande søknad, eller rekvisisjon. Det vil seie at dokumenta stettar dei minimumskrava som er kravd i forskrift. Opprekninga av tiltak under B.3.1 og B.3.2 er ikkje uttømmande. Kommunen fastset i alle søknadssaker kva punkt i regulativet gebyret skal reknast ut etter. A.3 Betalingstidspunkt Alle som får utført tenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret skal utsendast snarast etter at vedtak eller oppgåve er gjort. Kommunen kan krevje at gebyret er betalt før kommunen si sakshandsaming tek til. For arbeid som skal betalast etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om førehandsbetaling stipulere gebyret. Når kommunen sine arbeid er fullført, skal kommunen rekna ut det endelege gebyret og skriva ut tilleggsrekning eller betala attende for mykje betalt gebyr. A.4 Urimelege gebyr Dersom gebyret er klart urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadar kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gjeve fullmakt, av eige tiltak fastsetje eit høveleg gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr. Avgjerd etter søknad om reduksjon av gebyr kan påklagast etter reglane i forvaltningslova. A.5 Fritak for gebyr Når særlege grunnar tilseier det, kan kommunen heilt eller delvis gje fritak for byggesaksgebyr i ei konkret sak. A.6 Klage Fastsetjing av gebyr i ei einskild sak etter regulativet, kan ikkje påklagast, jf. 40 i forvaltningslova. Kommunen si avgjerd etter søknad om reduksjon av gebyr kan påklagast etter reglane i forvaltningslova. Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklagast. Fylkesmannen er klageinstans. Klage på gebyrfastsetjing gir ikkje utsetjing av betalingsfristen. Klagefrist er 3 veker. B. Tiltakssaker (Bygge og anleggssaker) B.1.1 Mindre tiltak på bebygd eigedom som krev søknad og løyve etter PBL 20-2

21 B.1.1 Mindre tiltak på bebygd eigedom (jf PBL 20-4 og Byggesaksforskrifta 3-1) a. Tilbygg kr 4 800,- b. Oppføring, endring, m.v. av mindre frittliggande bygning kr 4 800,- c. Riving av mindre frittliggande bygning kr 2 800,- d. Terasse (inkl. utviding/endring) som ikkje er unnateke søknadsplikt kr 2 800,- e. Støttemur kr 4 800,- f. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innanfor ein bueining kr 4 800,- g. Skilt- og reklameinnretning kr 2 800,- h. Antennesystem kr 2 800,- B.1.2 Alminnelege driftsbygningar i landbruket (jf. PBL 20-4b og Byggesaksforskrifta 3-2) a. Oppføring, endring, riving m.v- bruksareal inntil 1000 m2 BRA kr 4 800,- b. Tilbygg - bygningens totale bruksareal inkl. tilbygg < 1000 m2 BRA. kr 4 800,- B.1.3 Mellombelse bygningar, konstruksjonar eller anlegg (jf PBL 20-4c) a. Oppføring av mellombels bygningar, konstruksjonar eller anlegg som ikkje skal plasserast for eit lengre tidsrom enn 2 år kr 4800,- B.1.4 Andre mindre tiltak (PBL 20-2 d) kr 4800,- B.2 Tiltak som krev søknad og løyve etter PBL 20-1 og 20-3 Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlege terrengendringar, som er ein integrert del av ein byggesøknad, er medrekna i saksgebyret. B.2.1 Oppføring av bygning (PBL 20-1 a) a. Bustad og fritidsbygning (også rorbu) (Bygningstypekode og ) kr ,- b. Bueining m. 2 til og med nr 5 i same bygning pr. bueining: kr 2 500,- c. Frå og med bueining m. 6 i same bygning pr. bueining: kr 1 500,- d. Garasje, uthus, naust (Bygningstypekode ) inntil 100 m2 kr 4800,- e. Garasje, uthus, naust (Bygningstypekode ) > 100 m2 kr 7 000,- f. Lagerbygning som ikkje inneheld andre funksjonar kr 9 500,- g. Kontor, forretning, industri, forsamling og offentlege bygg 1000 m2 BRA eller mindre kr ,- h. Kontor, forretning, industri, forsamling og offentlege bygg over 1000 m2 BRA kr ,- i. Andre bygningar 1000 m2 BRA eller mindre kr ,- j. Andre bygningar over 1000 m2 BRA kr ,- B.2.2 Tilbygg, påbygg, underbygg og plassering (PBL 20-1 a og d) For tilbygging av ny(e) bueining(ar) eller tilbygg, påbygg eller underbygg som vesentleg endrar eksisterande bygning, konstruksjon eller anlegg, skal det betalast gebyr som for nybygg. a. Bruksendring, tilbygg, påbygg eller underbygg. Bruksareal < 100m2 kr 8 300,- b. Bruksendring, tilbygg, påbygg eller underbygg, Bruksareal m2 kr ,- c. Bruksendring, tilbygg, påbygg eller underbygg, Bruksareal> 200 m2 kr ,- d. Tilbygg, påbygg eller underbygg til rein lagerbygning kr 8 300,- B.2.3 Fasadeendring (PBL 20-1 c)

22 For søknad som samstundes føreset endringar av eksisterande bygning, konstruksjon eller anlegg, skal det i tillegg betalast aktuelt gebyr for endringane. a. Fasadeendring kr 4 800,- B.2.4 Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (PBL 20-1 e) a. Riving av bygning< 100 m2 kr 4 800,- b. Riving av bygning > 100 m2 kr 5 400,- B.2.5 Arealuavhengige tiltak (PBL 20-1 b,f, h-i og k-1) a. Bygningsteknisk innstallasjonar, installasjon eller rehabilitering/endring kr 4 800,- b. Skorstein, nyoppføring eller rehabilitering, inkl. eldstad kr 2 800,- c. Gjerde og innhegning kr 2 800,- d. Skilt eller reklameinnretning som ikkje tiltakshaver kan stå for sjølv. kr 4 800,- e. Mindre terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, damanlegg, flytebrygger, basseng, brønn, røranlegg o.l kr 4 800,- f. Vesentlege terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, damanlegg, flytebrygge, basseng, brønn, røranlegg o.l kr ,- B.3 Godkjenning av foretak m.v. for ansvarsrett (PBL kapittel 22, 23 og 24) a. Handsaming av søknad om ansvarsrett som sjølvbyggar kr 1000,- b. Handsaming av søknad om lokal godkjenning pr. føretak kr 450,- B.4 Dispensasjon (PBL kapittel 19) a. Dispensasjon handsama administrativt kr 6 900,- b. Dispensasjon handsama politisk kr ,- c. Dispensasjon som gjeld utnytting i eldre reguleringsplanar der tiltaket er i samsvar med etablert praksis eller dispensasjon i LNF-område som gjeld mindre endringar på tiltak som allereie er etablert etter løyve frå kommunen, og der det ikkje er naudsynt å sende søknaden på høyring kr. 4000,- B.5 Deling og grensejustering av grunneigedom eller festetomt/festepunkt (PBL 20-1 m) a. Frådeling og grensejustering pr. ny eigedom kr 2 500,- B.6 Endringar i høve gitt løyye a. Mindre endringar i saker etter pbl 20-4 kr 2 200,- b. Mindre endringar i saker etter pbl 20-1 kr 3 200,- c. Større endringar utløyser ny handsaming B.7 Mangelfull søknad eller melding a. Etterlysing av manglande dokumentasjon i søknad utan ansvarlege føretak kr 2 500,- b. Gjennomgang og etterlysing av dokumentasjon i søknad som ikkje er korrekt eller inneheld den

23 minimumsdokumentasjon som er kravd i forskrift kr 2 500,- B.8 Igangsettingsløyye Igangsettingsløyve, eit gebyr per løyve kr 3 500,- B.9 Ulovlege byggearbeid Ulovlege byggearbeid vert handsama i samsvar med plan- og bygningslova kapittel GEBYR FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER - OPPMÅLING 2016 I medhald av matrikkelova 32 vedtek Ørsta kommunestyre forskrift om gebyrregulativ for forvaltningsoppgåver, oppmålingsgebyr 2016, gjeldande frå Oppretting av grunneigedom og festegrunn. Areal frå m2 kr Areal frå m2 auke pr. påbegynt da. kr Areal over m2 etter medgått tid. Kr pr. time. Minstegebyr kr Alle dei andre gebyrsatsane vert auka med 3 %. PS 136/15 Næringsprisen Ørsta kommune Saksprotokoll i Ørsta formannskap VEDTAK: Næringsprisen i Ørsta kommune for 2015 vert gjeven til Hotel Union Øye v/dagleg leiar Handsaminga(9 r.f.) Møtet vart lukka før handsaming av saka offl 26, andre avsnitt Formannskapet vedtok med 9 mot 0 røyster å gje Næringsprisen til Hotel Union Øye v/dagleg leiar TILRÅDING TIL VEDTAK: Næringsprisen i Ørsta kommune for 2015 vert gjeven til.

24 PS 137/15 Høyringsfråsegn om administrasjonsstad i nye politidistrikt - Møre og Romsdal Saksprotokoll i Ørsta formannskap VEDTAK: Ørsta formannskap syner til høyringsfråsegn frå Sunnmøre Regionråd av og vil slutte seg til denne. Ørsta formannskap meiner at administrasjonsstad for det nye politidistriktet må verte Ålesund. Handsaminga(9 r.f.) Rådmannen si tilråding vart vedteken med 9 mot 0 røyster TILRÅDING TIL VEDTAK: Ørsta formannskap syner til høyringsfråsegn frå Sunnmøre Regionråd av og vil slutte seg til denne. Ørsta formannskap meiner at administrasjonsstad for det nye politidistriktet må verte Ålesund.

25 PS 138/15 Avtale om mellombelse parkeringsplassar - Sparebank1 Søre Sunnmøre Saksprotokoll i Ørsta formannskap VEDTAK: Avtale mellom Sparebank 1 Søre Sunnmøre og Ørsta kommune om mellombelse parkeringsplassar dagsett vert godkjent som den ligg føre. Oversendingsframlegg til administrasjonen Ber om at saka knytt til parkering for handikappa ved minibanken v/sparebank 1 Søre Sunnmøre vert løyst jamfør forskrift. Handsaminga(9 r.f.) Inger Sandvik Sundnes(H) ville ha sin gildskap vurdert, ho er mellomleiar i Sparebank1 Søre Sunnmøre, ho gjekk frå(8 r.f) Hans Olav Myklebust(FrP) ville ha sin gildskap vurdert, han er leiar for Forstandarskapet i Sparebank1 Søre Sunnmøre, han gjekk frå(7 r.f) Formannskapet kjente begge to gilde etter fvl 6 nest siste setning. Begge to sete att (9 r.f.) Karen Høydal(AP) fremja punkt 2. Sparebank1. Søre Sunnmøre og kommunen må opprette parkeringsplassar for handicap i forhold til minibanken. Framlegg frå Karen Høydal vart endra og gjort om til oversendingsframlegg til administrasjonen Oversendingsframlegg til administrasjonen Ber om at saka knytt til parkering for handikappa ved minibanken v/sparebank 1 Søre Sunnmøre vert løyst jamfør forskrift. Rådmannen si tilråding vart vedteken med 9 mot 0 røyster Oversendingsframlegget vart vedtak med 9 mot 0 røyster TILRÅDING TIL VEDTAK: Avtale mellom Sparebank 1 Søre Sunnmøre og Ørsta kommune om mellombelse parkeringsplassar dagsett vert godkjent som den ligg føre.

Satsar i seksjon kultur

Satsar i seksjon kultur Saksprotokoll i Levekårsutvalet - 18.11.2015 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL VEDTAK: Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne slike betalingssatsar for tenester i Ørsta kommune i : i

Detaljer

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 12.04.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015. Plan, bygge- og delesakshandsaming

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015. Plan, bygge- og delesakshandsaming GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015 Plan, bygge- og delesakshandsaming Gjeldande frå 01.01.2015, vedteke i kommunestyret 17.12.14, sak 70/14 1 A.1 Kart gebyr og eigedomsoppgåver Kart

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014 GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014 Revidert: 01.01.2011 Revidert: 01.01.2012 Revidert: 01.01.2013 Revidert: 01.01.2014 GEBYR VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV (BYGGESAKSDELEN) OG LOV OM EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV (BYGGESAKSDELEN) OG LOV OM EIERSEKSJONER VOLDA KOMMUNE Utvikling FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV (BYGGESAKSDELEN) OG LOV OM EIERSEKSJONER Gjeldande frå 01.01.2016 Regulativet er heimla i plan- og

Detaljer

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN BEHANDLINGSGEBYR PLAN OG BYGG 2009 Vedteke i kommunestyret 20.11.2008, sak 109/2008. Gjeldande frå 01.01.2009 Type gebyr Pris Behandlingsgebyr - seksjonering av

Detaljer

PROTOKOLL. medlem medlem medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Øyvind Sandvik medlem organisasjon

PROTOKOLL. medlem medlem medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Øyvind Sandvik medlem organisasjon ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Råd for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 18.08.14 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 15:30 Faste er som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR HANDSAMING AV BYGGESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FORSKRIFT OM GEBYR FOR HANDSAMING AV BYGGESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA 2015 FORSKRIFT OM GEBYR FOR HANDSAMING AV BYGGESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA Vedteke av kommunestyret 17.12.2010 i sak K 056/10 med heimel i lov om planlegging og byggsaksbehandling 33-1. 1 FORSKRIFT

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Medlem KRF Hanne Stokke Medlem AP

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Medlem KRF Hanne Stokke Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord. Rådhuset Dato: 29.04.2014 Møtet starta 11:00 Møtet slutta 13:45 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25. juni 2010. 7 i lov om eierseksjoner

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Ørstafjord Ørsta rådhus Dato: 15.05.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 16:20 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Sven Castberg

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Forsand kommune Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Gebyra er vedtekne av kommunestyret den 14.12.2011, med heimel i 33-1 i plan- og bygningslova 2008, eigarseksjonar. Gebyra

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

GEBYR OG KOMMUNALE AVGIFTER 2016 ULSTEIN KOMMUNE

GEBYR OG KOMMUNALE AVGIFTER 2016 ULSTEIN KOMMUNE GEBYR OG KOMMUNALE AVGIFTER 2016 ULSTEIN KOMMUNE prisar inkl mva Under finn du utrekningar som viser gebyr og avgiftsnivået for 2016 SAKSHANDSAMINGSGEBYR: (gjeld handsaming av bygge- og frådelingssøknad

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Gebyrregulativ 2015, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar

Gebyrregulativ 2015, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Forsand kommune Gebyrregulativ 2015, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Gebyra er vedtekne av kommunestyret den xx.xx.xxxx, med heimel i 33-1 i plan- og bygningslova 2008, samt lov om eigarseksjonar.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr.

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr. REGULATIV FOR SAKSHANDSAMING AV DELESAKER OG OPPMÅLINGSGEBYR 2015 SAKSHANDSAMING ETTER PBL 20-1. 0 Generelt Dette byggregulativ er fastsett av Bømlo kommunestyre og er heimla i 33-1 i Plan og bygningslova.

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2016

Gebyr og betalingssatsar 2016 Gebyr og betalingssatsar 2016 Vedteke av kommunestyret 16.12.15, sak 120/15 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.16 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.10.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER MODALEN KOMMUNE BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2015 Vedteke av Kommunestyret i sak 046/2014 den 11.12.2014 Satsane gjeld frå 01.01.2015 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod Mo skule...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Thon hotell/herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 08.09.2015 Tid: 14:00 19:05 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALING

Detaljer

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2016, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2016, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Forsand kommune Gebyrregulativ 2016, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Gebyra er vedtekne av kommunestyret den xx.xx.2015, med heimel i 33-1 i plan- og bygningslova 2008, samt lov om eigarseksjonar.

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 3.3.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 14:50 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER

Detaljer

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00 Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV 2015) FOR GULEN KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV 2015) FOR GULEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV 2015) FOR GULEN KOMMUNE 1 INNHALD 1 INNHALD... 1 2 HEIMEL... 3 3 IVERKSETTING... 3 4 GENERELLE REGLAR... 3 4.1 Betalingsplikt...

Detaljer

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA 3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 33-1) 3.2 PLANSAKER (Kap 12) INKL MVA endr. INKL MVA 3.2.1 Generelle bestemmelser NB Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av: - Forslag

Detaljer

TABELL 1: Tiltak etter pbl. 20-1. Tiltak som krev søknad og løyve 2015 1.1. Bustadar* For 1. eining 13 256 Deretter per eining 6 960

TABELL 1: Tiltak etter pbl. 20-1. Tiltak som krev søknad og løyve 2015 1.1. Bustadar* For 1. eining 13 256 Deretter per eining 6 960 GEBYR 2015 BYGGESAKSGEBYR Heimel: Bruk av gebyr er heimla i plan- og bygningslova 33-1. TABELL 1: Tiltak etter pbl. 20-1. Tiltak som krev søknad og løyve 2015 1.1. Bustadar* For 1. eining 13 256 Deretter

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen)

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Aurland kommune Prisar og gebyr 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.13 Sak KS 080/13 (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Innhaldsliste: Oppvekst og kultur s. 3-4 Pleie og omsorg s. 5 Kart, oppmåling

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR MASFJORDEN KOMMUNE - 2014

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR MASFJORDEN KOMMUNE - 2014 LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR MASFJORDEN KOMMUNE - 214 1 INNHALD 1 INNHALD... 1 2 HEIMEL... 3 3 IVERKSETTING... 3 4 GENERELLE REGLAR... 3 4.1 Betalingsplikt...

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Kantina Ørsta rådhus Dato: 04.06.2013 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:35 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Fridtjof Buset Medlem

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 28.05.2013 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste

Detaljer

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Kunngjort i media kommunestyret Hjemmel Plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Forkortinger 1. 1.1 Plan- og bygningsloven:

Detaljer

FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014

FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014 FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014 Formannskapet sitt framlegg 28.11.2013, sak 111 Innhold Betalingssatsar i kulturskulen... 3 Foreldrebetaling i barnehagane... 3 Foreldrebetaling i skulefritidsordninga...

Detaljer

2. Betalingsplikt. Alle som får utført tenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret vert sendt tiltakshavar.

2. Betalingsplikt. Alle som får utført tenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret vert sendt tiltakshavar. FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSHANDSAMING AV BYGGE- FRÅDELING- PLAN- OG UTSLEPPSSAKER ETTER PLAN-OG BYGNINGSLOVA OG FORUREINSINGSLOVA I FJALER KOMMUNE Vedteke av Fjaler kommunestyre 20.12.2010 i sak

Detaljer

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 Kommunale barnehagar 100% Heil dag 2580* 2655* Delt plass %-vis av heil %-vis av heil Kjøp av einskilddag 150 155 Gebyr for sein henting 140 144 Søskenmoderasjon,

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret

Detaljer

A. GENERELT: GJELDER FRA 01.01.2010.

A. GENERELT: GJELDER FRA 01.01.2010. - REVIDERT PR. 01.01.2002. - REVIDERT I KOMMUNESTYRET 20.06.02, VIRKNING F.O.M. 26.06.02. - REVIDERT I KOMMUNESTYRET 15.05.03 MED VIRKNING F.O.M. 06.06.03 - REVIDERT - ØKNING 20 %, 07.01.99. - ØKNING 5

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.09.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Fylgjande faste medlemmer

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora Helen Dyrseth Blø MEDL AP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora Helen Dyrseth Blø MEDL AP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 30.11.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. med endringer

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Nybygg bolig (alt innenfor bolig)

Detaljer

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15)

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15) Avgiftssatser 2016 Kommunestyrets vedtak (ksak 128/15) 15.12.2015 PLAN OG BYGGESAKER Med hjemmel i Pbl 33-1 Fra 01.01. 2016 settes grunnbeløpet B til kr. 1580 Alle arealer i gebyrregulativet er basert

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 04.03.2008 Møtetid: Kl. 13:00 14.00 Møtestad: Livsmeistringssenteret Skei Saksnr.: 001/08-005/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

TABELL 1: Tiltak etter pbl. 20-1. Tiltak som krev søknad og løyve 2016 1.1. Bustadar* Ett-trinnssøknad For 1.eining 13 588 Deretter per eining 6 960

TABELL 1: Tiltak etter pbl. 20-1. Tiltak som krev søknad og løyve 2016 1.1. Bustadar* Ett-trinnssøknad For 1.eining 13 588 Deretter per eining 6 960 GEBYR 2016 BYGGESAKSGEBYR Heimel: Bruk av gebyr er heimla i plan- og bygningslova 33-1. TABELL 1: Tiltak etter pbl. 20-1. Tiltak som krev søknad og løyve 2016 1.1. Bustadar* Ett-trinnssøknad For 1.eining

Detaljer

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 2013 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Vedlegg 5 TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Barnehager Full sats 100 % plass kr 2 330 kr 2 330 kr - 0,00 % 80 % plass kr 2 200 kr 2 200 kr - 0,00 % 60 % plass kr 1 800 kr 1 800 kr - 0,00 % 50 % plass

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hanne Stokke Medlem AP Hans Olav Myklebust Medlem FRP

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hanne Stokke Medlem AP Hans Olav Myklebust Medlem FRP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 10.03.2015 Møtet starta 11:00 Møtet slutta 15:10 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

Gebyrregulativ, plan-, bygge- og delingssaker 2014

Gebyrregulativ, plan-, bygge- og delingssaker 2014 Gebyrregulativ, plan-, bygge- og delingssaker 24 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i Plan- og bygningsloven av 27.06.08 Gjeldende fra 1.1.24. Regulativet erstatter tidligere gjeldende

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 19.02.2015 Tid: 1600-1900 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. I starten av møtet vart det orientering om Igesund Eigedom v/tor Igesund.

MØTEPROTOKOLL. I starten av møtet vart det orientering om Igesund Eigedom v/tor Igesund. MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2014 Tid: 13:30 14:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Gerd Nakken Jan Heltne FRP

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Gerd Nakken Jan Heltne FRP VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Salongen i 2. etg., Samfunnshuset Dato: 18.11.2014 Tid: 15:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lars Peder Barstad Leiar

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015

RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015 RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015 FOR PLAN OG BYGGESAKER- gjeldende f.o.m. 01.01.2015 Jf. Pbl 33-1 Fra 01.07. 2015 settes grunnbeløpet B til kr. 1505 Alle arealer i gebyrregulativet er basert på bruksareal

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. 1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.11.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer