Årsrapport Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Årsrapport 2002 2001"

Transkript

1 Årsrapport Årsrapport rapport V esterålskraft 2001 Nett AS

2 INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap Balanse pr Kontantstrømoppstilling 9 Noter Revisjonsberetning Vesterålskraft AS Resultatregnskap 20 Balanse 21-22

3 Organisasjonen Organisasjonen asjonen EIERFORHOLD Vesterålskraft Nett AS har en aksjekapital på 30 MNOK fordelt på aksjer á kr Selskapet har følgende aksjonærer og aksjefordeling: Bø kommune Sortland kommune Øksnes kommune 1050 aksjer 1050 aksjer 900 aksjer Selskapet har forretningskontor i Sortland og sonekontorer i Bø og Øksnes. Kraftproduksjon er ivaretatt av heleiet datterselskap, Vesterålskraft AS, som har en aksjekapital på 20 MNOK. Kraftomsetningen er fra overdratt til Kraftinor AS, der Vesterålskraft AS har en eierandel på 17 %. STYRET Etter ordinær generalforsamling er styret sammensatt slik: Kommune Medlemmer Varamedlemmer (personlige) Bø Arne Fr. Andersen (styreleder) Kjell Richardsen Guttorm Veabø John Edv. Johnsen Sortland Ingolf Markussen (nestleder) Marianne Andreassen Berit Pettersen Bernt Johnsen Øksnes Geir Rognan Kari Gaarder Per Ole Larsen Tor Eirik Bye Ansatte: Odd Stephansen 1. Walter Jakobsen 2. Bård Jacobsen Leif Toresen 1) 1. Dag Ivar Lillevik 2. Geir Steffensen 1) Dag-Ivar Lillevik var fast styremedlem inntil nytt valg ARBEIDSMILJØUTVALG Medlemmer: Willy Bowitz Stein Steffensen Halvard Pettersen Bjørn Anders Anderssen (leder) Finn Moe Jermund Andorsen Varamedlemmer (personlige): Thomas Stigen Per Johnsen Steinar Pedersen Odd Stephansen Odd Kaspersen ADMINISTRATIV LEDELSE Willy Bowitz, administrerende direktør Halvard Pettersen, daglig leder Vesterålskraft AS/økonomisjef Stein Steffensen, nettsjef Erik Buset, controller 3

4 Styrets Styrets beretning beretning beretning GENERELT Brutto kraftomsetning i 2002 utgjorde 311,5 GWh, som er 10,3 GWh mindre enn i GWh Kraftforbruksutvikling siste 10 år MORSELSKAPET Selskapets driftsinntekter ble i 2002 på 74,6 mill. kroner som utgjør en økning på 10,5 mill. kroner i forhold til Selskapets driftsresultat ble på 15,5 mill. kroner som er en økning på 5,1 mill. kroner i forhold til Selskapets årsoverskudd etter skatt ble på 9,9 mill. kroner som er en resultatforbedring på 5,2 mill. kroner i forhold året før. Underskudd i datterselskap er ført som finansinntekt i morselskapet. Det er i 2002 gjennomført et omfattende investeringsprogram totalt på nærmere 16 mill.kr. KONSERN Konsernet Vesterålskraft består av morselskapet Vesterålskraft Nett AS og heleid datterselskap Vesterålskraft AS hadde i 2002 en omsetning på 78,6 mill. kroner. Dette er en økning på 15,9 mill. kroner fra Konsernets driftsresultat ble på 17,2 mill. kroner. Ligningsmyndighetene har varslet datterselskapet om at ligningen for 1997 og 1998 kan bli tatt opp til ny vurdering hvor utgangspunktet for dette er knyttet til etableringen av selskapet. ORGANISERING OG RAMMEBETINGELSER Vesterålskraft AS aksjer i Narvik Energi AS ble i august 2002 solgt til Energi E2. Etter dette er konsernet helt ute av Nordkraft engasjementet og virksomheten i datterselskapet omfatter nå kun egenproduksjon på ca. 50 GWh/år samt nyetablert fjernvarmeproduksjon på i størrelsesorden 8 GWh/år fra Selskapet har pr ervervet 34% av aksjene i installasjonsbedriften Elektroinstallasjon AS, Sortland. Det er for øvrig ikke foretatt organisatoriske endringer i konsernet i løpet av ANLEGG OG DRIFT I løpet av året har VKN utvidet kapasiteten i nettet hvor hovedhensikten har vært å få økt leveringskvalitet. I det høyspente distribusjonsnettet har kapasiteten blitt økt i noen nettstasjoner og driftsatt 8 stk nye og demontert 6 stk. Netto økning av transformatorkapasiteten er 2555 KVA som er en økning på 2,09 %. I tillegg har det vært fokus på montasje av Toveiskommunikasjon (TVK) og fiber stamnett. I 2002 har VKN redusert utstrekningen av linjenettet til fordel for mer kabel. Netto økning av utstrekning er 1,3 km for høyspentnettet og netto økning på 7,9 km for det lavspente distribusjonsnett. Av større investeringer i nettet kan nevnes ny jordspole på Sortlandssund, 66 kv kabelarbeid i Reinshaugen, renovering av Vestervegen kiosk, utskifting av traverser og isolatorer på 22 kv linjen Gombogen Holand, arbeid med ny 66 kv effektbryter fra nylinjen til trafoen i Auenfjordbotn, oppstart av TVK prosjektet og oppstart av prosjekt fiber stamnett mellom Bø, Sortland og Øksnes. Feil- og avbruddsregistreringen for 2002 viser totalt 63 avbrudd, hvorav åtte avbrudd ikke var varslet. Tre avbrudd skjedde ved feil i overliggende nett. Tilsyn med elektroentreprenører har vært prioritert også i 2002 med gjennomføring av i alt 20 tilsyn. Det er gjennomført 313 ordinære tilsyn i boliger og lignende. I tillegg har ca 1500 anlegg blitt kontrollert i forbindelse med montering av TVK. Tilsynet har deltatt i granskingen av fire branner. LIKVIDITET OG FINANSIERING Likviditeten i selskapet har gjennom hele året vært god. Årets samlede investeringer på nærmere 16 mill.kr er i sin helhet finansiert av egen likviditet. I ekstraordinær generalforsamling høsten 2002 ble det vedtatt å utdele et ekstraordinært utbytte på 90 MNOK samtidig som det ble foretatt en refinansiering av konsernet. Selskapets frie egenkapital er 187,862 millioner kroner pr 31/12/2002. STYRET Det ble i 2002 avholdt 9 styremøter og behandlet i alt 34 saker. Av de viktigste kan nevnes: 4

5 Årsberetning og regnskap for 2001 Budsjett for 2003 Strategier for konsernet Utbygging av toveiskommunikasjon fullskala og fibernett Avståelse fra opsjonsavtale/ Salg av aksjepost i Narvik Energi Kapitaluttak og refinansiering konsern FORURENSNING OG MILJØTILTAK Vannkraft er forurensningsfri energiproduksjon, noe som i seg selv er miljøvennlig. I vår øvrige aktivitet legges det vekt på å benytte miljøvennlige stoffer og å håndtere spesialavfall korrekt. Bedriften har en klar målsetting om å ferdes skånsomt i naturen og å foreta nødvendig rydding ved anleggs- og linjearbeider. PERSONELL OG MILJØ Konsernet Vesterålskraft har pr totalt 53,4 ansatte. Vesterålskraft AS har pr totalt 4,5 ansatte. Av 53,4 ansatte i konsernet arbeider 2 personer i deltidsstilling. Det har ikke vært ulykker og/eller personskader i konsernet i Arbeidsmiljøet i bedriften ansees å være godt. ANDRE FORHOLD Vesterålskraft Nett AS er saksøkt, og forholdet gjelder erstatning etter inngrep på fast eiendom foretatt hos en grunneier i Saksøker fremmer et krav til Vesterålskraft Nett AS på inntil ,- pluss renter og omkostninger. Saken er berammet i første rettsinstans i juni DISPONERING AV ÅRSOVERSKUDD Driftsresultat før finans og ekstraordinære poster for 2002 ble på kr Vesterålskraft Nett AS regnskapsmessige overskudd i 2002 ble på kr Overskuddet foreslås disponert slik: Avsetning til fond for vurderingsforskjeller kr Utbytte kr Overført til annen egenkapital kr Sum disponert Kr Selskapets kjerneaktivitet er myndighetsregulert med inntektsregulering. Driftsrisikoen er derfor knyttet til endringer i reguleringsregimet for nettvirksomheten. Det bekreftes med dette at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. FREMTIDSUTSIKTER Avklaringer av eierstrategier for selskapet og interne mål og strategier for videre utvikling ble foretatt i løpet av 1.halvår Utfordringene inn i 2003 består derfor i å realisere de ambisjoner og mål som er vedtatt i bedriftens strategidokument omfattende både eksisterende og ny virksomhet. Økonomisk påvirker det gjennomførte kapitaluttak og et meget høyt investeringsnivå i de nærmeste årene de økonomiske resultater selskapet vil være i stand til å levere fremover. Hovedutfordringen for virksomheten vil ligge i evnen til omstilling i forhold til nye satsingsområder innen infrastruktur både kompetanse- og personellmessig, teknologisk og organisatorisk. Arbeidet med utvikling av nye områder for lønnsom virksomhet vil bli konsentrert omkring nåværende kjernevirksomhet, annen infrastruktur og fiber/bredbandutbygging, gjennom egen satsing og i allianse med andre aktører. For kraftproduksjonen er det tatt kontroll over situasjonen med negativ kontantstrøm i datterselskapet gjennom salget av våre interesser i Nordkraft AS/Narvik Energi AS. Utfordringene for kraftproduksjon ligger nå på å konsolidere virksomheten med basis i egne kraftanlegg og fjernvarmeutbyggingen. Styret takker samtlige medarbeidere for aktiv og god innsats til selskapets beste i desember mai 2003 Arne Fr. Andersen Styrets leder Ingolf Markussen Styrets nestleder Geir Rognan Guttorm O. Veabø Berit Pettersen Per Ole Larsen Leif Toresen Odd Stephansen Willy Max Bowitz Adm. direktør 5

6 Resultatregnskap Resultatregnskap regnskap MORSELSKAP KONSERN (1000 kr.) Note Driftsinntekter Nettleie og kraftsalg Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Kraftkjøp Annet varekjøp Lønnskostnad 3, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSOVERSKUDD Finansinntekter og finanskostnader 0 0 Kostnad på investering i tilknyttet selskap Kostnad på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskriving av finansielle anleggsmidler Annen finanskostnad Annen rentekostnad Netto finansinntekt ORDINÆRT OVERSKUDD FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRETS RESULTAT Overføringer: Avsetning til fond for vurderingsforskjeller Foreslått utbytte Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer

7 Balanse Balanse pr. pr MORSELSKAP KONSERN (1000 kr.) Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Bygninger, tomter og kraftanlegg Transportmidler og utstyr Fordelingsnett 5, Anlegg under arbeid Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lagerbeholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordringer på selskap i samme konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 Balanse Balanse pr. pr MORSELSKAP KONSERN (1000 kr.) Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 13, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Annen langsiktig gjeld Pantegjeld 9, Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Gjeld til selskap i samme konsern Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 Kontantstrømoppstilling oppstilling MORSELSKAP KONSERN (1000 kr.) Note Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskriving aksjer Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsført pensjon -735 og inn-/utbetalinger i pensjonsordningen Inntekt ved bruk av EK-metode og bruttometode Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm av operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp/tilvirking av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Tilbakebetaling av utlån Mottatt utbytte/tilbakebetaling av kapital fra andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr. 1/ Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31/ I posten kasse/bank inngår kontanter og kontantekvivalenter. 9

10 Noter oter Noter 10 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Aksjer i datterselskapet er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunket. Mer/mindreverdi i datterselskap er analysert og henført til de enkelte poster i balansen. Avskrivning av merverdiene er gjennomført etter samme prinsipp som for de driftsmidler de er knyttet til. Datterselskap Datterselskapet vurderes etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Morselskapets andel av resultatet er basert på datterselskapets resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon, er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Kontanter og kontantstrømopstilling Kontanter inkluderer kassebeholdning og bankinnskudd. Kontantstrømopstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Avsetninger En avsetning regnskapsføres kun når selskapet innehar en forpliktelse som er en konsekvens av en allerede inntruffet hendelse og det er sannsynlig (dvs mer sannsynlig enn ikke ) at en reduksjon eller bortfall av forpliktelsen krever benyttelse av økonomiske målbare ressurser, samt at forpliktelsen kan estimeres på en rimelig måte. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskapet etter god regnskapsskikk krever at selskapets ledelse gjør estimater og etablerer forutsetninger som har innvirkning på verdien av eiendeler og forpliktelser i balansen og rapporterte inntekter og kostnader i regnskapsåret. De endelige verdier som realiseres vil kunne avvike fra disse estimatene. NOTE 2 BUNDNE INNSKUDD (1000 KR.) Morselskapet Vesterålskraft Nett AS har 834 i bundne innskudd. Dette dekker skyldig skattetrekk pr Konsernet Konsernet har i bundne innskudd. Dette dekker skyldig skattetrekk pr , samt sikkerhet for finansiell krafthandel.

11 NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN Note Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn, godtgjørelser. Lønn, godtgjørelser. Til styret er det i 2002 utbetalt 285. Lønn til administrerende direktør utgjorde 648. Pensjonsutgift utgjorde i tillegg 110. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske har han krav på å få utbetalt lønn i 18 måneder utover oppsigelsestiden. Revisjonshonoraret for 2002 utgjør 350. I tillegg kommer andre tjenester med 112. Alle beløp er eksklusiv mva. Konsern Revisjonshonoraret for 2002 utgjør 374. I tillegg kommer andre tjenester med 139. Alle beløp er eksklusiv mva. NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER Konsernet har kollektiv pensjonsordning som omfatter alle fast ansatte med stillingsprosent over 50 %. Dette utgjør pr totalt 52 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige pensjonsytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i forsikringsselskap. For pensjonsordinger som inngår under avtalefestet pensjon (AFP), er det benyttet følgende uttakstilbøyelighet pr aldersgruppe : 62 år 20 % 63 år 30 % 64 år 40 % 65 år 50 % 66 år 60 % Pensjonsmidlene kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene er følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger lagt til grunn og er utført 31. desember 2002 : Diskonteringsrente 7,0 % Forventet lønnsregulering 3,5 % Forventet G-regulering 3,5 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % Selskapets netto pensjonsforhold kan spesifiseres som følger : MORSELSKAP KONSERN Pensjonsforpliktelse, forsikret Pensjonsforpliktelse, ikke forsikret * Verdi av pensjonsmidler Netto verdi av pensjonsforhold (1 736) (2 471) (1 736) (2 471) * Denne gjelder administrerende direktør Netto pensjonsforhold er klassifisert slik i balansen: Langsiktig gjeld

12 Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte: 2002 Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER (1000 KR.) MORSELSKAP Bygninger Transp.midl. Fordelings- Anlegg Sum og tomter og utstyr nett under arbeid Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang driftsmidler (ansk.kost) Anskaffelseskost Akk. Avskr./nedskr Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 50 år 10 år 30 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær KONSERN Bygninger Transp.midl. Fordelings- Kraft- Anlegg Totalt og tomter og utstyr nett stasjoner under arb. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang driftsmidler (ansk.kost) Anskaffelseskost Akk. avskr./nedskr Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 50 år 10 år 30 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær NOTE 6 - DATTERSELSKAP (1000 KR.) Selskap Firma Anskaffelsestidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemmeandel Morselskap Vesterålskraft AS Sortland 100 % 100 % Datterselskap Elektro-Installasjon AS Sortland 34 % 34 % 12 Vesterålskraft AS El-Installasjon AS (1000 kr.) (1000 kr.) Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpetidspunktet Goodwill Inngående balanse Kjøp aksjer Herav uavskrevet goodwill Andel årets resultat Avskrivning goodwill Netto overføring til/fra selskapet Utgående balansen

13 NOTE 7 AKSJER I ANDRE FORETAK KONSERN (1000 KR.) Eierandel Anskaffelses kost Balanseført verdi MORSELSKAP Anleggsmidler Diverse aksjer Sum DATTERSELSKAP Anleggsmidler Kraftinor AS 17,00 % Skandinavisk Kraftmegling AS Sum Sum konsernet NOTE 8 - FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN Lån til Kraftinor AS NOTE 9 - LANGSIKTIG GJELD (1000 KR.) Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: MORSELSKAP KONSERN Pantelån NOTE 10 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN Gjeld som er sikret ved pant o.l Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Garantier for lån til ansatte NOTE 11 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN (1000 KR.) Kortsiktig fordring Kortsiktig gjeld Vesterålskraft AS Sum

14 NOTE 12 SKATT (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt For mye/lite avsatt skatt tidligere år Betalbar naturressursskatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Resultatandel datterselskap Anvendelse av fremførbart skattem underskudd Permanente forskjeller som ikke påvirker skattegrunnlaget i konsernet Grunnlag betalbar skatt Skatt 28 % Godtgjørelse på mottatt utbytte Sum betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Sum betalbar skatt på årets resultat Motregnet utsatt skattefordel naturressursskatt Naturressursskatt Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Driftsmidler Utestående fordringer Pensjonsforpliktelse Ubenyttet godtgjørelse på aksjeutbytte Regnskapsmessige avsetninger Aksjer Naturressursskatt Sum (2 840) (2 571) 28 % utsatt skatt/(skattefordel) (14 589) (15 982) (2 840) (2 571) Sum utsatt skatt/(skattefordel) (14 589) (15 982) 14

15 NOTE 13 EGENKAPITAL (1000 KR.) Selskaps- Overkurs- Fond for vurd- Annen MORSELSKAP kapital fond eringsforskj. egenkapital Sum Egenkapital Innarbeidelse av pensjonsforpliktelse Egenkapital Årets endring av egenkapital Utbytte Årets resultatandel datter Årets resultat Egenkapital Selskaps- Overkurs- Annen KONSERN kapital fond egenkapital Sum Egenkapital Innarbeidelse av pensjonsforpliktelse Egenkapital Årets endring av egenkapital Utbytte Årets resultat Egenkapital

16 NOTE 14 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON (1000 KR.) Aksjekapitalen i Vesterålskraft Nett AS pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer Eierstruktur De største aksjonærene i VESTERÅLSKRAFT NETT AS pr var: A-aksjer Sum Eier- Stemmeandel andel Sortland Kommune ,0% 35,0% Bø Kommune ,0% 35,0% Øksnes Kommune ,0% 30,0% Totalt antall aksjer % 100% Alle aksjene har lik stemmerett. NOTE 15 MER-/MINDREINNTEKT NETTVIRKSOMHETEN (1000 KR.) Årets mer-/mindreinntekt: Meddelt inntektsramme Kostnader til overliggende nett og ENØK Totale tillatte nettinntekt Oppnådd inntekt Årets merinntekt/(mindreinntekt) (1 803) desember mai 2003 Arne Fr. Andersen Styrets leder Ingolf Markussen Styrets nestleder Geir Rognan Guttorm O. Veabø Berit Pettersen Per Ole Larsen Leif Toresen Odd Stephansen Willy Max Bowitz Adm. direktør 16

17 17

18 V esterålskraft V esterålskraft AS AS ålskraft AS GENERELT Selskapet ble stiftet ved at produksjons- og omsetningsvirksomheten ble skilt ut fra morselskapet til datterselskap. Kraftomsetningen ble fra overdratt fra Vesterålskraft AS til Kraftinor, der Vesterålskraft AS har en eierandel på 17%. Selskapets aksjekapital er 20 mill. kr fordelt på 2000 aksjer a kr Selskapet har følgende aksjonærer og aksjefordeling: Vesterålskraft Nett AS 2000 aksjer Selskapets formål er produksjon, kjøp og salg av elektrisk energi og annet som står naturlig i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. Selskapet har forretningskontor på Sortland. Styrets sammensetning Willy Max Bowitz Trond Stenhaug Arne Kvensjø Yngvar Gustavsen Administrativ ledelse: Thomas Stigen Halvard S. Pettersen Styreformann Daglig leder i 1/2 stilling (tom 31 aug 2002) Daglig leder i 1/2 stilling (fom 1 sep 2002) ORGANISERING OG RAMMEVILKÅR I juni 2001 gjorde styret vedtak om utbygging av fjernvarme i Sortland sentrum med en total investering på 19,5 mill kr. Prosjektet er tildelt 3,5 mill kr i statlig støtte. Selskapet har fått konsesjon for levering av fjernvarme i Sortland sentrum, og Sortland kommune vedtok høsten 2002 tilknytningsplikt for alle bygg over 1000 m 2. Utbygging startet høsten 2001 og anlegget ble driftsatt i november Anlegget har kundeavtaler for leveranse størrelsesorden 7 8 GWh fra idriftsettelse. PRODUKSJON/DRIFT VANNKRAFT- ANLEGG OG VINDMØLLE I 2002 ble det produsert 51,6 GWh hvilket er 9,8% mer enn i et normalår (47 GWh). Mye nedbør i første kvartal, jevnt fordelt produksjon over året og ubetydelig overløp er årsak til den forholdsvis høge produksjonen Av planlagt større vedlikehold er fasaderehabilitering og nytt taktekke på Djupfjord II gjennomført Vedlikeholdsarbeidene medførte ikke produksjonstap på noen av kraftanleggene. Vindmølla i Hovden har i 2002 hatt flere feil som har medført stans og produksjonstap i lengre perioder og hovedårsakene til dette er slitasje på utstyr, atmosfæriske utladninger som har ødelagt elektronikk samt ustabil kommunikasjon. Flere vitale deler har gjennomgått en hovedrevisjon/oppgradering. Vesterålskraft AS solgte med virkning fra 1. januar 1999 sin kundeportefølje til Kraftinor AS. Etter dette fremsto selskapet som et rent produksjonsselskap. Med virkning fra 31.desember 2000 er selskapets aksjepost i Nordkraft AS solgt til Narvik Energi AS. Oppgjør for dette skjedde dels i kontanter og dels i aksjer i Narvik Energi AS. Etter dette hadde Vesterålskraft en eierandel i Narvik Energi AS på 6,27%. Denne aksjeposten ble i sin helhet avhendet i august Driftsresultatet før finans og skatt for selskapet i 2002 ble pluss kr Resultat etter skatt ble et underskudd på kr Underskuddet er en konsekvens av finansiell sikring som i en oppgangsperiode for kraftprisen har gitt lavere inntekt enn ved løpende markedspris og ekstraordinære kostnader knyttet til nedskriving av aksjepost i Skandinavisk Kraftmekling AS og regnskapsmessig underskudd/kostnader knyttet til salg av aksjeposten i Narvik Energi AS Produksjon siste 10 år med normalproduksjon angitt med grønn stripe

19 PRODUKSJON I MWH Normalår 2002 Vangpollen Djupfjord I Djupfjord II Strielva Vindmølla Sum ANDRE FORHOLD Ligningsmyndighetene har varslet om at ligningen for 1997 og 1998 kan bli tatt opp til ny vurdering. Utgangspunktet for dette gjelder forhold knyttet til etableringen av selskapet. Selskapet har pr ervervet 34% av aksjene i installasjonsbedriften Elektroinstallasjon AS, Sortland. UTSIKTER FOR 2003 Ved at selskapet nå har solgt seg ut av en økonomisk belastende andelsproduksjon og gjennom reduksjon i gjeld forventer selskapet økt lønnsomhet for kraftproduksjonen fremover. I tillegg forventes bedre priser på elektrisk energi da forbruket øker uten at innlands produksjon er bygd ut tilsvarende. Fjernvarmeanlegget i Øksnes planlegges idriftsatt i andre halvår 2003, og selskapet planlegger ytterligere investeringer i lønnsom varmeproduksjon på Sortland. 19

20 Resultatregnskap Resultatregnskap (Vesterålskraft AS) tatregnskap (1000 kr.) Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt 11 0 Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Resultatandel på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Renter i konsern Netto finanskostnader Ordinært underskudd før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets underskudd Overføringer: Overført fra annen egenkapital

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

rapport Vesterålskraft 2001 Nett AS

rapport Vesterålskraft 2001 Nett AS Årsrapport Årsrapport 2001 2001 rapport Vesterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2001 6 Balanse pr. 31.12.2001 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS Årsrapport Årsrapport 2003 2003 rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2003 6 Balanse pr. 31.12.2003 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer