Årsrapport Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Årsrapport 2002 2001"

Transkript

1 Årsrapport Årsrapport rapport V esterålskraft 2001 Nett AS

2 INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap Balanse pr Kontantstrømoppstilling 9 Noter Revisjonsberetning Vesterålskraft AS Resultatregnskap 20 Balanse 21-22

3 Organisasjonen Organisasjonen asjonen EIERFORHOLD Vesterålskraft Nett AS har en aksjekapital på 30 MNOK fordelt på aksjer á kr Selskapet har følgende aksjonærer og aksjefordeling: Bø kommune Sortland kommune Øksnes kommune 1050 aksjer 1050 aksjer 900 aksjer Selskapet har forretningskontor i Sortland og sonekontorer i Bø og Øksnes. Kraftproduksjon er ivaretatt av heleiet datterselskap, Vesterålskraft AS, som har en aksjekapital på 20 MNOK. Kraftomsetningen er fra overdratt til Kraftinor AS, der Vesterålskraft AS har en eierandel på 17 %. STYRET Etter ordinær generalforsamling er styret sammensatt slik: Kommune Medlemmer Varamedlemmer (personlige) Bø Arne Fr. Andersen (styreleder) Kjell Richardsen Guttorm Veabø John Edv. Johnsen Sortland Ingolf Markussen (nestleder) Marianne Andreassen Berit Pettersen Bernt Johnsen Øksnes Geir Rognan Kari Gaarder Per Ole Larsen Tor Eirik Bye Ansatte: Odd Stephansen 1. Walter Jakobsen 2. Bård Jacobsen Leif Toresen 1) 1. Dag Ivar Lillevik 2. Geir Steffensen 1) Dag-Ivar Lillevik var fast styremedlem inntil nytt valg ARBEIDSMILJØUTVALG Medlemmer: Willy Bowitz Stein Steffensen Halvard Pettersen Bjørn Anders Anderssen (leder) Finn Moe Jermund Andorsen Varamedlemmer (personlige): Thomas Stigen Per Johnsen Steinar Pedersen Odd Stephansen Odd Kaspersen ADMINISTRATIV LEDELSE Willy Bowitz, administrerende direktør Halvard Pettersen, daglig leder Vesterålskraft AS/økonomisjef Stein Steffensen, nettsjef Erik Buset, controller 3

4 Styrets Styrets beretning beretning beretning GENERELT Brutto kraftomsetning i 2002 utgjorde 311,5 GWh, som er 10,3 GWh mindre enn i GWh Kraftforbruksutvikling siste 10 år MORSELSKAPET Selskapets driftsinntekter ble i 2002 på 74,6 mill. kroner som utgjør en økning på 10,5 mill. kroner i forhold til Selskapets driftsresultat ble på 15,5 mill. kroner som er en økning på 5,1 mill. kroner i forhold til Selskapets årsoverskudd etter skatt ble på 9,9 mill. kroner som er en resultatforbedring på 5,2 mill. kroner i forhold året før. Underskudd i datterselskap er ført som finansinntekt i morselskapet. Det er i 2002 gjennomført et omfattende investeringsprogram totalt på nærmere 16 mill.kr. KONSERN Konsernet Vesterålskraft består av morselskapet Vesterålskraft Nett AS og heleid datterselskap Vesterålskraft AS hadde i 2002 en omsetning på 78,6 mill. kroner. Dette er en økning på 15,9 mill. kroner fra Konsernets driftsresultat ble på 17,2 mill. kroner. Ligningsmyndighetene har varslet datterselskapet om at ligningen for 1997 og 1998 kan bli tatt opp til ny vurdering hvor utgangspunktet for dette er knyttet til etableringen av selskapet. ORGANISERING OG RAMMEBETINGELSER Vesterålskraft AS aksjer i Narvik Energi AS ble i august 2002 solgt til Energi E2. Etter dette er konsernet helt ute av Nordkraft engasjementet og virksomheten i datterselskapet omfatter nå kun egenproduksjon på ca. 50 GWh/år samt nyetablert fjernvarmeproduksjon på i størrelsesorden 8 GWh/år fra Selskapet har pr ervervet 34% av aksjene i installasjonsbedriften Elektroinstallasjon AS, Sortland. Det er for øvrig ikke foretatt organisatoriske endringer i konsernet i løpet av ANLEGG OG DRIFT I løpet av året har VKN utvidet kapasiteten i nettet hvor hovedhensikten har vært å få økt leveringskvalitet. I det høyspente distribusjonsnettet har kapasiteten blitt økt i noen nettstasjoner og driftsatt 8 stk nye og demontert 6 stk. Netto økning av transformatorkapasiteten er 2555 KVA som er en økning på 2,09 %. I tillegg har det vært fokus på montasje av Toveiskommunikasjon (TVK) og fiber stamnett. I 2002 har VKN redusert utstrekningen av linjenettet til fordel for mer kabel. Netto økning av utstrekning er 1,3 km for høyspentnettet og netto økning på 7,9 km for det lavspente distribusjonsnett. Av større investeringer i nettet kan nevnes ny jordspole på Sortlandssund, 66 kv kabelarbeid i Reinshaugen, renovering av Vestervegen kiosk, utskifting av traverser og isolatorer på 22 kv linjen Gombogen Holand, arbeid med ny 66 kv effektbryter fra nylinjen til trafoen i Auenfjordbotn, oppstart av TVK prosjektet og oppstart av prosjekt fiber stamnett mellom Bø, Sortland og Øksnes. Feil- og avbruddsregistreringen for 2002 viser totalt 63 avbrudd, hvorav åtte avbrudd ikke var varslet. Tre avbrudd skjedde ved feil i overliggende nett. Tilsyn med elektroentreprenører har vært prioritert også i 2002 med gjennomføring av i alt 20 tilsyn. Det er gjennomført 313 ordinære tilsyn i boliger og lignende. I tillegg har ca 1500 anlegg blitt kontrollert i forbindelse med montering av TVK. Tilsynet har deltatt i granskingen av fire branner. LIKVIDITET OG FINANSIERING Likviditeten i selskapet har gjennom hele året vært god. Årets samlede investeringer på nærmere 16 mill.kr er i sin helhet finansiert av egen likviditet. I ekstraordinær generalforsamling høsten 2002 ble det vedtatt å utdele et ekstraordinært utbytte på 90 MNOK samtidig som det ble foretatt en refinansiering av konsernet. Selskapets frie egenkapital er 187,862 millioner kroner pr 31/12/2002. STYRET Det ble i 2002 avholdt 9 styremøter og behandlet i alt 34 saker. Av de viktigste kan nevnes: 4

5 Årsberetning og regnskap for 2001 Budsjett for 2003 Strategier for konsernet Utbygging av toveiskommunikasjon fullskala og fibernett Avståelse fra opsjonsavtale/ Salg av aksjepost i Narvik Energi Kapitaluttak og refinansiering konsern FORURENSNING OG MILJØTILTAK Vannkraft er forurensningsfri energiproduksjon, noe som i seg selv er miljøvennlig. I vår øvrige aktivitet legges det vekt på å benytte miljøvennlige stoffer og å håndtere spesialavfall korrekt. Bedriften har en klar målsetting om å ferdes skånsomt i naturen og å foreta nødvendig rydding ved anleggs- og linjearbeider. PERSONELL OG MILJØ Konsernet Vesterålskraft har pr totalt 53,4 ansatte. Vesterålskraft AS har pr totalt 4,5 ansatte. Av 53,4 ansatte i konsernet arbeider 2 personer i deltidsstilling. Det har ikke vært ulykker og/eller personskader i konsernet i Arbeidsmiljøet i bedriften ansees å være godt. ANDRE FORHOLD Vesterålskraft Nett AS er saksøkt, og forholdet gjelder erstatning etter inngrep på fast eiendom foretatt hos en grunneier i Saksøker fremmer et krav til Vesterålskraft Nett AS på inntil ,- pluss renter og omkostninger. Saken er berammet i første rettsinstans i juni DISPONERING AV ÅRSOVERSKUDD Driftsresultat før finans og ekstraordinære poster for 2002 ble på kr Vesterålskraft Nett AS regnskapsmessige overskudd i 2002 ble på kr Overskuddet foreslås disponert slik: Avsetning til fond for vurderingsforskjeller kr Utbytte kr Overført til annen egenkapital kr Sum disponert Kr Selskapets kjerneaktivitet er myndighetsregulert med inntektsregulering. Driftsrisikoen er derfor knyttet til endringer i reguleringsregimet for nettvirksomheten. Det bekreftes med dette at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. FREMTIDSUTSIKTER Avklaringer av eierstrategier for selskapet og interne mål og strategier for videre utvikling ble foretatt i løpet av 1.halvår Utfordringene inn i 2003 består derfor i å realisere de ambisjoner og mål som er vedtatt i bedriftens strategidokument omfattende både eksisterende og ny virksomhet. Økonomisk påvirker det gjennomførte kapitaluttak og et meget høyt investeringsnivå i de nærmeste årene de økonomiske resultater selskapet vil være i stand til å levere fremover. Hovedutfordringen for virksomheten vil ligge i evnen til omstilling i forhold til nye satsingsområder innen infrastruktur både kompetanse- og personellmessig, teknologisk og organisatorisk. Arbeidet med utvikling av nye områder for lønnsom virksomhet vil bli konsentrert omkring nåværende kjernevirksomhet, annen infrastruktur og fiber/bredbandutbygging, gjennom egen satsing og i allianse med andre aktører. For kraftproduksjonen er det tatt kontroll over situasjonen med negativ kontantstrøm i datterselskapet gjennom salget av våre interesser i Nordkraft AS/Narvik Energi AS. Utfordringene for kraftproduksjon ligger nå på å konsolidere virksomheten med basis i egne kraftanlegg og fjernvarmeutbyggingen. Styret takker samtlige medarbeidere for aktiv og god innsats til selskapets beste i desember mai 2003 Arne Fr. Andersen Styrets leder Ingolf Markussen Styrets nestleder Geir Rognan Guttorm O. Veabø Berit Pettersen Per Ole Larsen Leif Toresen Odd Stephansen Willy Max Bowitz Adm. direktør 5

6 Resultatregnskap Resultatregnskap regnskap MORSELSKAP KONSERN (1000 kr.) Note Driftsinntekter Nettleie og kraftsalg Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Kraftkjøp Annet varekjøp Lønnskostnad 3, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSOVERSKUDD Finansinntekter og finanskostnader 0 0 Kostnad på investering i tilknyttet selskap Kostnad på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskriving av finansielle anleggsmidler Annen finanskostnad Annen rentekostnad Netto finansinntekt ORDINÆRT OVERSKUDD FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRETS RESULTAT Overføringer: Avsetning til fond for vurderingsforskjeller Foreslått utbytte Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer

7 Balanse Balanse pr. pr MORSELSKAP KONSERN (1000 kr.) Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Bygninger, tomter og kraftanlegg Transportmidler og utstyr Fordelingsnett 5, Anlegg under arbeid Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lagerbeholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordringer på selskap i samme konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 Balanse Balanse pr. pr MORSELSKAP KONSERN (1000 kr.) Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 13, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Annen langsiktig gjeld Pantegjeld 9, Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Gjeld til selskap i samme konsern Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 Kontantstrømoppstilling oppstilling MORSELSKAP KONSERN (1000 kr.) Note Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskriving aksjer Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsført pensjon -735 og inn-/utbetalinger i pensjonsordningen Inntekt ved bruk av EK-metode og bruttometode Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm av operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp/tilvirking av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Tilbakebetaling av utlån Mottatt utbytte/tilbakebetaling av kapital fra andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr. 1/ Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31/ I posten kasse/bank inngår kontanter og kontantekvivalenter. 9

10 Noter oter Noter 10 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Aksjer i datterselskapet er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunket. Mer/mindreverdi i datterselskap er analysert og henført til de enkelte poster i balansen. Avskrivning av merverdiene er gjennomført etter samme prinsipp som for de driftsmidler de er knyttet til. Datterselskap Datterselskapet vurderes etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Morselskapets andel av resultatet er basert på datterselskapets resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon, er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Kontanter og kontantstrømopstilling Kontanter inkluderer kassebeholdning og bankinnskudd. Kontantstrømopstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Avsetninger En avsetning regnskapsføres kun når selskapet innehar en forpliktelse som er en konsekvens av en allerede inntruffet hendelse og det er sannsynlig (dvs mer sannsynlig enn ikke ) at en reduksjon eller bortfall av forpliktelsen krever benyttelse av økonomiske målbare ressurser, samt at forpliktelsen kan estimeres på en rimelig måte. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskapet etter god regnskapsskikk krever at selskapets ledelse gjør estimater og etablerer forutsetninger som har innvirkning på verdien av eiendeler og forpliktelser i balansen og rapporterte inntekter og kostnader i regnskapsåret. De endelige verdier som realiseres vil kunne avvike fra disse estimatene. NOTE 2 BUNDNE INNSKUDD (1000 KR.) Morselskapet Vesterålskraft Nett AS har 834 i bundne innskudd. Dette dekker skyldig skattetrekk pr Konsernet Konsernet har i bundne innskudd. Dette dekker skyldig skattetrekk pr , samt sikkerhet for finansiell krafthandel.

11 NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN Note Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn, godtgjørelser. Lønn, godtgjørelser. Til styret er det i 2002 utbetalt 285. Lønn til administrerende direktør utgjorde 648. Pensjonsutgift utgjorde i tillegg 110. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske har han krav på å få utbetalt lønn i 18 måneder utover oppsigelsestiden. Revisjonshonoraret for 2002 utgjør 350. I tillegg kommer andre tjenester med 112. Alle beløp er eksklusiv mva. Konsern Revisjonshonoraret for 2002 utgjør 374. I tillegg kommer andre tjenester med 139. Alle beløp er eksklusiv mva. NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER Konsernet har kollektiv pensjonsordning som omfatter alle fast ansatte med stillingsprosent over 50 %. Dette utgjør pr totalt 52 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige pensjonsytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i forsikringsselskap. For pensjonsordinger som inngår under avtalefestet pensjon (AFP), er det benyttet følgende uttakstilbøyelighet pr aldersgruppe : 62 år 20 % 63 år 30 % 64 år 40 % 65 år 50 % 66 år 60 % Pensjonsmidlene kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene er følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger lagt til grunn og er utført 31. desember 2002 : Diskonteringsrente 7,0 % Forventet lønnsregulering 3,5 % Forventet G-regulering 3,5 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % Selskapets netto pensjonsforhold kan spesifiseres som følger : MORSELSKAP KONSERN Pensjonsforpliktelse, forsikret Pensjonsforpliktelse, ikke forsikret * Verdi av pensjonsmidler Netto verdi av pensjonsforhold (1 736) (2 471) (1 736) (2 471) * Denne gjelder administrerende direktør Netto pensjonsforhold er klassifisert slik i balansen: Langsiktig gjeld

12 Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte: 2002 Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER (1000 KR.) MORSELSKAP Bygninger Transp.midl. Fordelings- Anlegg Sum og tomter og utstyr nett under arbeid Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang driftsmidler (ansk.kost) Anskaffelseskost Akk. Avskr./nedskr Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 50 år 10 år 30 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær KONSERN Bygninger Transp.midl. Fordelings- Kraft- Anlegg Totalt og tomter og utstyr nett stasjoner under arb. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang driftsmidler (ansk.kost) Anskaffelseskost Akk. avskr./nedskr Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 50 år 10 år 30 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær NOTE 6 - DATTERSELSKAP (1000 KR.) Selskap Firma Anskaffelsestidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemmeandel Morselskap Vesterålskraft AS Sortland 100 % 100 % Datterselskap Elektro-Installasjon AS Sortland 34 % 34 % 12 Vesterålskraft AS El-Installasjon AS (1000 kr.) (1000 kr.) Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpetidspunktet Goodwill Inngående balanse Kjøp aksjer Herav uavskrevet goodwill Andel årets resultat Avskrivning goodwill Netto overføring til/fra selskapet Utgående balansen

13 NOTE 7 AKSJER I ANDRE FORETAK KONSERN (1000 KR.) Eierandel Anskaffelses kost Balanseført verdi MORSELSKAP Anleggsmidler Diverse aksjer Sum DATTERSELSKAP Anleggsmidler Kraftinor AS 17,00 % Skandinavisk Kraftmegling AS Sum Sum konsernet NOTE 8 - FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN Lån til Kraftinor AS NOTE 9 - LANGSIKTIG GJELD (1000 KR.) Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: MORSELSKAP KONSERN Pantelån NOTE 10 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN Gjeld som er sikret ved pant o.l Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Garantier for lån til ansatte NOTE 11 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN (1000 KR.) Kortsiktig fordring Kortsiktig gjeld Vesterålskraft AS Sum

14 NOTE 12 SKATT (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt For mye/lite avsatt skatt tidligere år Betalbar naturressursskatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Resultatandel datterselskap Anvendelse av fremførbart skattem underskudd Permanente forskjeller som ikke påvirker skattegrunnlaget i konsernet Grunnlag betalbar skatt Skatt 28 % Godtgjørelse på mottatt utbytte Sum betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Sum betalbar skatt på årets resultat Motregnet utsatt skattefordel naturressursskatt Naturressursskatt Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Driftsmidler Utestående fordringer Pensjonsforpliktelse Ubenyttet godtgjørelse på aksjeutbytte Regnskapsmessige avsetninger Aksjer Naturressursskatt Sum (2 840) (2 571) 28 % utsatt skatt/(skattefordel) (14 589) (15 982) (2 840) (2 571) Sum utsatt skatt/(skattefordel) (14 589) (15 982) 14

15 NOTE 13 EGENKAPITAL (1000 KR.) Selskaps- Overkurs- Fond for vurd- Annen MORSELSKAP kapital fond eringsforskj. egenkapital Sum Egenkapital Innarbeidelse av pensjonsforpliktelse Egenkapital Årets endring av egenkapital Utbytte Årets resultatandel datter Årets resultat Egenkapital Selskaps- Overkurs- Annen KONSERN kapital fond egenkapital Sum Egenkapital Innarbeidelse av pensjonsforpliktelse Egenkapital Årets endring av egenkapital Utbytte Årets resultat Egenkapital

16 NOTE 14 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON (1000 KR.) Aksjekapitalen i Vesterålskraft Nett AS pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer Eierstruktur De største aksjonærene i VESTERÅLSKRAFT NETT AS pr var: A-aksjer Sum Eier- Stemmeandel andel Sortland Kommune ,0% 35,0% Bø Kommune ,0% 35,0% Øksnes Kommune ,0% 30,0% Totalt antall aksjer % 100% Alle aksjene har lik stemmerett. NOTE 15 MER-/MINDREINNTEKT NETTVIRKSOMHETEN (1000 KR.) Årets mer-/mindreinntekt: Meddelt inntektsramme Kostnader til overliggende nett og ENØK Totale tillatte nettinntekt Oppnådd inntekt Årets merinntekt/(mindreinntekt) (1 803) desember mai 2003 Arne Fr. Andersen Styrets leder Ingolf Markussen Styrets nestleder Geir Rognan Guttorm O. Veabø Berit Pettersen Per Ole Larsen Leif Toresen Odd Stephansen Willy Max Bowitz Adm. direktør 16

17 17

18 V esterålskraft V esterålskraft AS AS ålskraft AS GENERELT Selskapet ble stiftet ved at produksjons- og omsetningsvirksomheten ble skilt ut fra morselskapet til datterselskap. Kraftomsetningen ble fra overdratt fra Vesterålskraft AS til Kraftinor, der Vesterålskraft AS har en eierandel på 17%. Selskapets aksjekapital er 20 mill. kr fordelt på 2000 aksjer a kr Selskapet har følgende aksjonærer og aksjefordeling: Vesterålskraft Nett AS 2000 aksjer Selskapets formål er produksjon, kjøp og salg av elektrisk energi og annet som står naturlig i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. Selskapet har forretningskontor på Sortland. Styrets sammensetning Willy Max Bowitz Trond Stenhaug Arne Kvensjø Yngvar Gustavsen Administrativ ledelse: Thomas Stigen Halvard S. Pettersen Styreformann Daglig leder i 1/2 stilling (tom 31 aug 2002) Daglig leder i 1/2 stilling (fom 1 sep 2002) ORGANISERING OG RAMMEVILKÅR I juni 2001 gjorde styret vedtak om utbygging av fjernvarme i Sortland sentrum med en total investering på 19,5 mill kr. Prosjektet er tildelt 3,5 mill kr i statlig støtte. Selskapet har fått konsesjon for levering av fjernvarme i Sortland sentrum, og Sortland kommune vedtok høsten 2002 tilknytningsplikt for alle bygg over 1000 m 2. Utbygging startet høsten 2001 og anlegget ble driftsatt i november Anlegget har kundeavtaler for leveranse størrelsesorden 7 8 GWh fra idriftsettelse. PRODUKSJON/DRIFT VANNKRAFT- ANLEGG OG VINDMØLLE I 2002 ble det produsert 51,6 GWh hvilket er 9,8% mer enn i et normalår (47 GWh). Mye nedbør i første kvartal, jevnt fordelt produksjon over året og ubetydelig overløp er årsak til den forholdsvis høge produksjonen Av planlagt større vedlikehold er fasaderehabilitering og nytt taktekke på Djupfjord II gjennomført Vedlikeholdsarbeidene medførte ikke produksjonstap på noen av kraftanleggene. Vindmølla i Hovden har i 2002 hatt flere feil som har medført stans og produksjonstap i lengre perioder og hovedårsakene til dette er slitasje på utstyr, atmosfæriske utladninger som har ødelagt elektronikk samt ustabil kommunikasjon. Flere vitale deler har gjennomgått en hovedrevisjon/oppgradering. Vesterålskraft AS solgte med virkning fra 1. januar 1999 sin kundeportefølje til Kraftinor AS. Etter dette fremsto selskapet som et rent produksjonsselskap. Med virkning fra 31.desember 2000 er selskapets aksjepost i Nordkraft AS solgt til Narvik Energi AS. Oppgjør for dette skjedde dels i kontanter og dels i aksjer i Narvik Energi AS. Etter dette hadde Vesterålskraft en eierandel i Narvik Energi AS på 6,27%. Denne aksjeposten ble i sin helhet avhendet i august Driftsresultatet før finans og skatt for selskapet i 2002 ble pluss kr Resultat etter skatt ble et underskudd på kr Underskuddet er en konsekvens av finansiell sikring som i en oppgangsperiode for kraftprisen har gitt lavere inntekt enn ved løpende markedspris og ekstraordinære kostnader knyttet til nedskriving av aksjepost i Skandinavisk Kraftmekling AS og regnskapsmessig underskudd/kostnader knyttet til salg av aksjeposten i Narvik Energi AS Produksjon siste 10 år med normalproduksjon angitt med grønn stripe

19 PRODUKSJON I MWH Normalår 2002 Vangpollen Djupfjord I Djupfjord II Strielva Vindmølla Sum ANDRE FORHOLD Ligningsmyndighetene har varslet om at ligningen for 1997 og 1998 kan bli tatt opp til ny vurdering. Utgangspunktet for dette gjelder forhold knyttet til etableringen av selskapet. Selskapet har pr ervervet 34% av aksjene i installasjonsbedriften Elektroinstallasjon AS, Sortland. UTSIKTER FOR 2003 Ved at selskapet nå har solgt seg ut av en økonomisk belastende andelsproduksjon og gjennom reduksjon i gjeld forventer selskapet økt lønnsomhet for kraftproduksjonen fremover. I tillegg forventes bedre priser på elektrisk energi da forbruket øker uten at innlands produksjon er bygd ut tilsvarende. Fjernvarmeanlegget i Øksnes planlegges idriftsatt i andre halvår 2003, og selskapet planlegger ytterligere investeringer i lønnsom varmeproduksjon på Sortland. 19

20 Resultatregnskap Resultatregnskap (Vesterålskraft AS) tatregnskap (1000 kr.) Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt 11 0 Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Resultatandel på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Renter i konsern Netto finanskostnader Ordinært underskudd før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets underskudd Overføringer: Overført fra annen egenkapital

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer