Årsregnskap. Adresseavisen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Adresseavisen AS"

Transkript

1 Årsregnskap Adresseavisen AS 2011

2 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende Gruppen AS-konsernet til Polaris Media i Adresseavisen AS er en videreføring av tidligere Adresseavisen ASAs virksomhet, med unntak av eiendommer og Adressa-Trykk som ble skilt ut i henholdsvis Polaris Eiendom og Polaris Trykk. I tillegg er aksjene i lokalavisene overført til Adresseavisen Gruppen AS. Selskapet inngår i konsernet Polaris Media ASA. Adresseavisen AS har hovedkontor i Trondheim og er den dominerende nyhets- og annonseformidler i Midt-Norge. Selskapet utgir regionavisen Adresseavisen seks dager i uken med nedslagsfelt i Midt-Norge og har betydelig satsing på internett/digitale tjenester. Adressa.no viser levende bilder fra små og store hendelser i Midt-Norge. Radioadressa formidler oppdaterte lokale nyheter og trafikkmeldinger. Adresseavisen AS eier 55,9 % av aksjene i Trøndelagspakken AS. Trøndelagspakken selger på multimedial basis reklamepakker på vegne av Adresseavisen AS og lokalaviser i Adresseavisen Gruppen, i samarbeid med Trønder-Avisa AS med lokalviser. Adresseavisen AS har også eierinteresse i blant annet selskapene Finn.no AS (10,1 %), Trådløse Trondheim AS (25%) og Trondheimshelg AS (50%). Resultater for regnskapsperioden Adresseavisen AS fikk et driftsresultat for regnskapsperioden på NOK 46,6 (35,4 i 2010) mill. Resultatfremgangen knytter seg hovedsakelig til økte annonseinntekter både for papiravisen og for internett, i tillegg er det gjennomført betydelige resultatforbedrende tiltak. Annonseomsetningen for papiravisen ble NOK 356,3 (339,6) mill., en økning på 4,9 %. Omsetningen i bransjene stilling og bolig har økt også i 2011, mens bransjen bil gikk noe ned sammenlignet med Annonseinntektene i kanalen internett ble NOK 86,8 (76,6) mill., en økning på 13,3 %. Antall unike brukere per uke på adressa.no var i 2011 i gjennomsnitt ca , det er en vekst mot fjoråret på 11 prosent (tall i henhold til TNS-Metrix). Gjennomsnittlig opplag for Adresseavisen ble (73.434) eksemplarer per dag, en reduksjon fra året før på eksemplarer (-2,4 %) per dag. Opplagsnedgangen er på linje med utviklingen i sammenlignbare aviser. Adresseavisen AS hadde for regnskapsperioden opplagsinntekter på NOK 198,3 (196,2) mill. inklusive ca. NOK 1 mill fra eadressa. Resultatforbedrende tiltak gjennomføres som planlagt. Det er iverksatt tiltak med en akkumulert effekt i 2011 på til sammen ca. NOK 100 mill. Det er i denne sammenheng gjennomført en nedbemanning på totalt 79 årsverk (20,5 årsverk i 2011). Sum resultatforbedrende tiltakt vil ved utgangen av 2012 utgjøre ca. 130 mill.

3 I januar 2011 lanserte Adresseavisen en fornyet utgave av papiravisen. Det ble gjennomført en omfattende prosess i fornyelsen av papirproduktet, hvor leserne ble spurt gjennom leserundersøkelser og fokusgrupper. Stikkord var relevant og tidseffektiv avis, både for raskt overblikk og med mulighet for fordypning, og tilrettelegge for dialog. Det ble arbeidet med nytt og forbedret innhold i tillegg til design og seksjonering. Nye stoffområder som blant annet familieliv og forbrukerstoff. Det ble også gjort et løft for de unge gjennom spalten Snakk UT, der tenåringer har en arena for sine meninger. Produktendringene av papiravisen ble godt mottatt av leserne. I januar 2012 ble nye Ukeadressa lansert, med fornyet innhold og design. Målet med fornyelsen var å løfte journalistikken og gjøre Ukeadressa enda mer leservennlig. Polaris Media har også i 2011 gitt ut en egen redaksjonell årsrapport. Denne rapporten gir en omfattende gjennomgang og oversikt over blant annet Adresseavisen- og Adresseavisen Gruppens redaksjonelle virksomhet, Den elektroniske versjonen av den redaksjonelle årsrapporten er tilgjengelig på www. polarismedia.no Resultat før skatt ble i regnskapsperioden NOK 86,5 (63,9) mill. Netto finansinntekter har økt som følge av økt resultat fra Finn.no AS. Styret er godt fornøyd med resultatet for 2011 og resultatutviklingen fra fjoråret. Organisasjon og miljø Ved utgangen av året hadde Adresseavisen AS 271 (285) årsverk faste ansatte. I 2011 har det ikke vært meldt om skader som har resultert i sykefravær. Sykefraværet i Adresseavisen var 4,8 % (4,6 %). Årsaken til økningen skyldes langtidsfravær. Som inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) samarbeides det med NAV arbeidslivssenter og det enkelte NAV-kontor om tilrettelegging for raskest mulig tilbakeføring til arbeidet. Styret er opptatt av arbeidsmiljøet i bedriften, og det har vært fokus på tiltak for å redusere sykefraværet. Selskapet har et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som jevnlig møtes og behandler saker som vedrører HMS, sykefravær og øvrige personalmessige forhold. Det er etablert rutiner for varsling av kritikkverdig, ulovlig eller uetisk atferd. Selskapet har til intensjon å være en arbeidsplass som tilrettelegger arbeidssituasjonen også for arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Konsernet har som mål å være en arbeidsgiver som fremmer likestilling mellom kvinner og menn, slik at det ikke forekommer forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, utviklingsmuligheter eller ansettelser. I Adresseavisen AS er kvinneandelen 39 % (36 %). Adresseavisen har gjennom flere år jobbet målrettet med miljø, og er sertifisert som "Miljøfyrtårn". Sertifiseringen dokumenterer at Adresseavisen tar miljøutfordringene på alvor gjennom målrettede tiltak som reduserer miljøbelastningen, oppfyller alle lovbestemte krav om miljø og bygger et godt internt arbeidsmiljø. Adresseavisen påvirker miljøet gjennom sin virksomhet, da i hovedsak gjennom forbruk av papir, ansattes kjøring fra hjem til arbeid, samt gjennom frakt/kjøring i forbindelse med levering av aviser. Alt papir som benyttes er miljømerket. Selskapets leverandør av trykkeritjenester er Polaris Trykk Trondheim AS, de er sertifisert som Miljøfyrtårn og leverer produkter som er Svanemerket. Utover dette forurenser konsernet ikke det ytre miljø.

4 Disponering av resultatet Årets overskudd i Adresseavisen AS ble NOK 71,0 mill. og foreslås disponert slik (tall i NOK 1.000): Overført til annen egenkapital Avgitt konsernbidrag (netto etter skatt) Sum overføringer Selskapets frie egenkapital per 31. desember 2011 var NOK 99,5 (65,8) mill. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forskning og utvikling Som mediebedrift driver Adresseavisen kontinuerlig produktutvikling. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for dagens ferskvare i form av avis-, TV-, Radio eller nettprodukter. Dette krever på mange områder stadig kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling (eksplisitt forskning utøves ikke). Adresseavisen har ansvar for digital utvikling i konsernet gjennom Medielaben, i tillegg driver Adresseavisens IT-avdeling omfattende utviklingsarbeid. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført, mens systemmessige investeringer aktiveres. Finansiell risiko Markedsrisiko Forretningsmessig risiko er spesielt knyttet til bevegelse i annonseinntektene som påvirkes av konjunkturer, konkurransesituasjon og utvikling strukturelt både lokalt og nasjonalt. Endringer i annonseinntektene vil ha vesentlig betydning for selskapets økonomi. Selskapet er også påvirket av endringer i papirpris. Det er for papirkjøp inngått samarbeid med andre aviser, og risikoen søkes redusert gjennom stordriftsfordeler og langsiktige avtaler. Det er utarbeidet beredskapsplan som er et fundament for at Adresseavisen kan verne om liv, verdier, miljø og omdømme. Beredskapsplanen er ment som hjelp til beslutninger og aksjoner dersom en ulykke eller katastrofe skulle inntreffe. Kredittrisiko Risiko for at kundene ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk sett har vært lave tap på fordringer. Mediebyråene står for en relativt stor del av total annonseomsetning. For å redusere kredittrisikoen har Adresseavisen inngått avtale med kredittforsikringsselskap på utestående fordringer knyttet til de seks største mediebyråene. Likviditetsrisiko Adresseavisen har per 31. desember 2011 innestående midler på konsernkontoen på NOK 175,5 (85,2) mill. Adresseavisen er deltaker i konsernkontoordning hos SpareBank1 SMN med trekkfasilitet på NOK 80 mill. Adresseavisen har historisk hatt god likviditet og likviditetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som foretas er i hovedsak egenkapitalfinansierte.

5

6 Adresseavisen AS Resultatregnskap Tall i NOK NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Andre driftsinntekter 68 0 Sum driftsinntekter Varekostnad ,9 Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 6 Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 14 Overført annen egenkapital Avgitt konsernbidrag (netto) Sum overføringer

7 Adresseavisen AS Balanse Tall i NOK NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 11 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 6 Investering i datterselskap ,10 Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 10 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer 13 Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

8

9 Kontantstrømanalyse Tall i NOK Kontanstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Inntekter datterselskap/tilknyttede selskap Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i pensjoner Endring i andre tidsavgrensingsposter Poster klassifisert som finans Netto kontanstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontanstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetaling ved salg av aksjer Endring langsiktige fordringer Netto kontanstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Inn- og utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

10 Adresseavisen AS Tall i NOK Noter til regnskapet 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Adresseavisen AS er stiftet 12. mai 2008 i forbindelse med etablering av Polaris Media ASA. Adresseavisen AS viderefører i all hovedsak virksomheten fra tidligere Adresseavisen ASA Det utarbeides ikke konsernregnskap, da virksomheten inngår i konsernregnskapet til Polaris Media ASA, som er tilgjengelig på Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen utvikling av immaterielle eiendeler balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Datterselskaper og tilknyttet selskap vurderes etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på resultatene etter skatt i de selskapene hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter. Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og investeringer i øvrige selskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

11 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Selskapet regnskapsfører pensjoner i samsvar med IAS 19, med bakgrunn i NRS 6A. Konsernet benytter seg av muligheten som ligger i standardene knyttet til korridor og fordeling av estmiatavvik (kun estimatavvik utover 10 % resultatføres). Selskapet benytter "den alternative beregningsmåten" for beregning av arbeidsgiveravgift hvor avsatt arbeidsgiveravgift beregnes av netto faktisk underfinansiering.

12 Note 1 Regnskapsprinsipper, forts Sikrede pensjonsordninger Pensjonsforpliktelsene er i dag dekket gjennom egen pensjonskasse og i forsikringsselskap, og de pensjonsplaner som i dag foreligger er hovedsakelig ytelsesplaner. Som motytelse for sin arbeidsinnsats mottar de ansatte en avtalt godtgjørelse som består av lønn og andre ytelser, herunder rett til fremtidig pensjon. For selskapet påløper derfor pensjonskostnadene samtidig med lønnskostnadene, og pensjonskostnadene blir registrert i den periode de påløper samt at det skjer en systematisk fordeling over opptjeningsperioden. Dette er bakgrunnen for de foretatte beregninger og den regnskapsføring som har skjedd på grunnlag av disse. Det legges spesielle forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig endring av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, forventet fremtidig avkastning samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelsene. Disse forutsetningene gjenspeiles i note 9. Den overfinansiering som fremkommer på grunnlag av beregningene er balanseført, da det via foretatte beregninger er sannsynliggjort at overfinansieringen vil bli redusert over tid. Udekkede pensjonsforpliktelser overfor førtidspensjonister Adresseavisen har udekkede pensjonsforpliktelser knyttet til iverksatte og avtalte førtidspensjoneringsordninger. Nåverdien av forpliktelsene, fram til dato for alderspensjon, er regnskapsført i balansen på bakgrunn av beregning foretatt av aktuar med forutsetninger om dødelighetsgrunnlag i henhold til K05. Arbeidsgiveravgift er hensyntatt i den regnskapsførte forpliktelsen. For personer som førtidspensjoneres etter det tidspunkt som går inn under reglene i AFP-ordningen, og således er i løpende ansettelsesforhold frem til dette tidspunkt, er det gjort fradrag i forpliktelsen for forventet refusjon fra AFP-ordningen. Innskuddspensjon Et fåtall av de ansatte har innskuddspensjon. Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres. Inntekter Selskapets inntekter regnskapsføres på leveringstidspunktet for den enkelte vare eller tjeneste. Dette er sammenfallende med tidspunkt for utsendelse av faktura med unntak av abonnementsinntekter. Annonseinntekter klassifiseres som driftsinntekter til brutto annonseverdi med fradrag for rabatter, formidlingsprovisjoner og krediteringer for feil. Løssalgsinntekter inntektsføres basert på solgte eksemplarer, dvs. leverte eksemplarer fratrukket returer. Abonnement forskuddsbetales, og inntektsføring av abonnement skjer til full pris i takt med leveringen av avisen. Kampanjeprisreduksjoner korrigeres i inntektsberegningen for abonnementet. For tjenester regnskapsføres inntekten når den er opptjent, når tjenesten ytes og krav på vederlag oppstår. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

13 Note 2 Salgsinntekter Annonseinntekter papir Abonnementsinntekter Løssalgsinntekter Internett Radio Andre driftsinntekter Sum Inntektene under linjen internett omfatter både annonseinntekter og øvrige inntekter knyttet til virksomhetsområdet internett. Note 3 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Lønn, feriepenger m.m Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk Ytelser til ledende personer og styret Pensjons- Andre Lønn kostnader godtgj. Adm. dir Tove Nedreberg Sjefredaktør Arne Blix Styret 290 Adm. dir har ingen etterlønnsordning utover normal oppsigelseperiode. Sjefredaktør har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. Adm. dir og sjefredaktør inngår i bedriftens kollektive pensjonsordning og har en innskuddsbasert pensjonsordning for lønn over 12 G. Det er for sjefredaktør avtalt anledning til å gå av med førtidspensjon ved 60 år med 70 % av lønn. Sjefredaktør har en tilleggspensjon som gir rett til 33 % pensjon av lønn over 12 G. Prestasjonslønn (bonus) er maksimert til summen av to månedslønner. Herav er 50 % knyttet til resultatoppnåelse og 50 % knyttet til styrets diskresjonære vurdering av oppnådde resultater i 2011 (kvalitativt). Bonus for 2011 vil bli utbetalt i regnskapsåret Utbetalt styrehonorar gjelder både Adresseavisen og Adresseavisen Gruppen. *Oppgitte pensjonskostnader er innbetalt pensjonspremie for den kollektive ordningen samt aktuarberegnet kostnad for tilleggsordning

14 Note 3 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer, forts Revisor Kostnadsført revisjonshonorar til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon utgjør i 2011 TNOK 145 ekskl. MVA. Godtgjørelse for andre tjenester utgjør TNOK 43 ekskl. MVA. Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Pålydende Bokført Antall verdi verdi Ordinære aksjer , Sum Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Eier- Stemme- Ordinære aksjer Sum andel andel Adresseavisen Gruppen AS % 100 % Totalt antall aksjer % 100 % Det foreligger ikke særskilte vedtektsbestemmelser om stemmerett. Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder Det er ingen opsjonsordninger i Adresseavisen AS per 31. desember 2011, og selskapet eier ingen egne aksjer Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftsløsøre, inventar, Software kontormaskiner o.l Transportmidler Sum Anskaffelseskost Tilgang ved fusjon (ansk. kost) - Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger Akkumulerte avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger - Økonomisk levetid 6 år 3-7 år 5 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær

15 Note 6 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Ansk.- Forretnings- Stemme- Eier- Datterselskaper tidspunkt * kontor andel andel Trøndelagspakken AS Trondheim 55,9 % 59,6 % Trøndelagspakken AS Inngående balanse Kapitalforhøyelse 167 Andel årets resultat -28 Utgående balanse Ansk.- Forretnings- Stemme- Eier- Tilknyttede selskaper tidspunkt kontor andel andel FINN.no AS Oslo 10,13 % 10,13 % Media Norge Salg AS Oslo 20 % 20 % Trådløse Trondheim AS Trondheim 25 % 25 % 100 % Fotball AS Trondheim 20 % 20 % Nordavis AS (Altaposten) Alta 6,94 % 6,94 % Fire Store AS Oslo 20 % 20 % Media Norge Salg AS Trådløse Trondheim AS FINN.no AS 100 % Fotball Inngående balanse Andel årets resultat Korr. andel av fjorårets resultat 945 Mottatt utbytte for Kapitalforhøyelse Andre EK endringer i løpet av året Utgående balanse

16 Note 7 Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Bokført verdi Norsk Telegrambyrå Grunnfondsbevis Sparebank1 Midt-Norge Pro Venture Seed AS, A og B-aksjer 359 Nordavis AS (Altaposten) Trondheimshelg AS Andre aksjer 803 Sum Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som anleggsmidler og er bokført til kostpris. Note 8 Fordringer med forfall senere enn ett år Andre fordringer Lån til foretak i samme konsern SUM

17 Note 9 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Adresseavisen AS regnskapsfører pensjoner i samsvar med IAS 19, med bakgrunn i NRS 6 A. Adresseavisens Pensjonskasse dekker alders-, barne- og uførepensjoner for alle ansatte i Adresseavisen ASA og Adressa-Trykk AS. Alderspensjonen er 66 % av pensjonsgrunnlaget til og med fylte 78 år, deretter 62%. Pensjonsalder er 67 år. Adresseavisen hadde ved årsslutt 368 yrkesaktive medlemmer (og førtidspensjonister) og totalt 320 pensjonister. Medlemsinnskudd fra de ansatte utgjør 2,0 % av pensjonsgrunnlaget. I tillegg har selskapet udekkede pensjonsforpliktelser (usikret) knyttet til iverksatte og avtalte førtidspensjonsordninger og AFP-ordninger samt tilleggspensjon for enkelte ledende ansatte. Som følge av AFP-tilskottsloven ble gammel AFP-ordning lukket pr Lukkingen av denne ble behandlet regnskapsmessig som avkorting. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, som den gamle AFP-ordningen i LO/NHO-området. Den nye AFP-ordningen anses regnskapsmessig som en ny ordning, ikke som en endring av den eksisterende ordningen. Gjenværende regnskapsført forpliktelse for gammel AFP-ordning knytter seg til betjening av AFPpensjonister gått av før 2011 (25% egenandel samt premie for årene ). I årets pensjonsforpliktelse inngår også en avsetning på kr ,-for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Denne avsetningen er balanseført som langsiktig gjeld. Konsernet har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. I 2011 foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon for å muliggjøre innregning av ny forpliktelse i årsregnskapet for Dette medfører at ingen forpliktelse for ny ordning balanseføres i Pensjonsmidler (sikret ordning) Årets pensjonskostnad er sammensatt slik: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Avkastning på pensjonsmidler Amortisering av estimeringstap / (gevinst) Adm.kostnader 0 0 Arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad Medlemsinnskudd fra ansatte Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse: Brutto pensjonsforpliktelse Nåverdi en av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Aktuariell tap/gevinst Overføringer/oppgjør Utbetalinger Brutto pensjonsforpliktelse

18 Note 9 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser, forts Årets endringer i brutto pensjonsmidler: Brutto pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidler Aktuariell tap/gevinst Adm. Kostnader 0 0 Utbetalinger Overføringer/oppgjør Premieinnbetalinger Brutto pensjonsmidler Netto pensjonsmidler/pensjonsforpliktelse (-) Ikke resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto balanseførte pensjonsmidler Netto balanseførte midler sikret ordning Midler i ufondert ordning Sum pensjonsmidler i balansen per Pensjonsforpliktelse (usikrede ordninger) Årets pensjonskostnad er sammensatt slik: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Amortisering av estimeringstap / (gevinst) Implementering/opphør av AFP-ordning Arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse: Brutto pensjonsforpliktelser Nåverdi en av årets pensjonsopptjening Omstillingskostnader (eks AGA) 0 0 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Aktuariell tap/gevinst Avkorting/oppgjør Pensjonsutbetalinger Brutto pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsforpliktelse Ikke resultatførte estimatavvik Arbeidsgiveravgift Balanseført pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,2 % 4,4 % Forventet avkastning 4,6 % 5,6 % Lønnsregulering 4,0 % 4,3 % G-regulering 3,75 % 4,0 %

19 Note 9 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser, forts Aktuarmessige forutsetninger: Standard norsk tabellverk (K05) for dødelighet m.m. er benyttet for beregningen. Avgang for nådd pensjonsalder: 2,0 % årlig for ansatte under 40 år 0,0 % årlig for ansatte over 40 år I samsvar med veiledning til pensjonsforutsetninger utgitt av NRS har selskapet for utgående verdier benyttet følgende forutsetninger: Diskonteringsrente 3,3 % Forventet avkastning 4,8 % Lønnsregulering 4,0 % G-regulering 3,75 % Note 10 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Felles kontrollert virksomhet Sum Langsiktige fordringer Leverandørgjeld Foretak i samme konsern Sum Annen kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum

20 Note 11 Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Tidligere års skatt - 77 Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt avgitt konsernbidrag Skyldig betalbar skatt 0 17 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: Endring Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Omløpsmidler Gevinst og tapskonto Pensjon Gjeld Andre forskjeller Sum midlertidige forskjeller etter konsernbidrag Utsatt skattefordel 28 %

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 2 Salgsinntekter 769 247 716 079 Annen driftsinntekt 3 880 5 225 Sum driftsinntekter 773 127 721 303 Endring i beh. av

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.07.2010-31.12.2011 Finnbergåsen Eiendom AS Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 01.07.2010-31.12.2011 2009 Salgsinntekt 536 340 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Brønnøysunds Avis AS

Årsregnskap. Brønnøysunds Avis AS Årsregnskap Brønnøysunds Avis AS 2015 Brønnøysunds Avis AS Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgsinntekt 17 577 093 18 340 810 1 Annen driftsinntekt 1 858 607 2 005 961

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer