Årsregnskap. Adresseavisen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Adresseavisen AS"

Transkript

1 Årsregnskap Adresseavisen AS 2011

2 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende Gruppen AS-konsernet til Polaris Media i Adresseavisen AS er en videreføring av tidligere Adresseavisen ASAs virksomhet, med unntak av eiendommer og Adressa-Trykk som ble skilt ut i henholdsvis Polaris Eiendom og Polaris Trykk. I tillegg er aksjene i lokalavisene overført til Adresseavisen Gruppen AS. Selskapet inngår i konsernet Polaris Media ASA. Adresseavisen AS har hovedkontor i Trondheim og er den dominerende nyhets- og annonseformidler i Midt-Norge. Selskapet utgir regionavisen Adresseavisen seks dager i uken med nedslagsfelt i Midt-Norge og har betydelig satsing på internett/digitale tjenester. Adressa.no viser levende bilder fra små og store hendelser i Midt-Norge. Radioadressa formidler oppdaterte lokale nyheter og trafikkmeldinger. Adresseavisen AS eier 55,9 % av aksjene i Trøndelagspakken AS. Trøndelagspakken selger på multimedial basis reklamepakker på vegne av Adresseavisen AS og lokalaviser i Adresseavisen Gruppen, i samarbeid med Trønder-Avisa AS med lokalviser. Adresseavisen AS har også eierinteresse i blant annet selskapene Finn.no AS (10,1 %), Trådløse Trondheim AS (25%) og Trondheimshelg AS (50%). Resultater for regnskapsperioden Adresseavisen AS fikk et driftsresultat for regnskapsperioden på NOK 46,6 (35,4 i 2010) mill. Resultatfremgangen knytter seg hovedsakelig til økte annonseinntekter både for papiravisen og for internett, i tillegg er det gjennomført betydelige resultatforbedrende tiltak. Annonseomsetningen for papiravisen ble NOK 356,3 (339,6) mill., en økning på 4,9 %. Omsetningen i bransjene stilling og bolig har økt også i 2011, mens bransjen bil gikk noe ned sammenlignet med Annonseinntektene i kanalen internett ble NOK 86,8 (76,6) mill., en økning på 13,3 %. Antall unike brukere per uke på adressa.no var i 2011 i gjennomsnitt ca , det er en vekst mot fjoråret på 11 prosent (tall i henhold til TNS-Metrix). Gjennomsnittlig opplag for Adresseavisen ble (73.434) eksemplarer per dag, en reduksjon fra året før på eksemplarer (-2,4 %) per dag. Opplagsnedgangen er på linje med utviklingen i sammenlignbare aviser. Adresseavisen AS hadde for regnskapsperioden opplagsinntekter på NOK 198,3 (196,2) mill. inklusive ca. NOK 1 mill fra eadressa. Resultatforbedrende tiltak gjennomføres som planlagt. Det er iverksatt tiltak med en akkumulert effekt i 2011 på til sammen ca. NOK 100 mill. Det er i denne sammenheng gjennomført en nedbemanning på totalt 79 årsverk (20,5 årsverk i 2011). Sum resultatforbedrende tiltakt vil ved utgangen av 2012 utgjøre ca. 130 mill.

3 I januar 2011 lanserte Adresseavisen en fornyet utgave av papiravisen. Det ble gjennomført en omfattende prosess i fornyelsen av papirproduktet, hvor leserne ble spurt gjennom leserundersøkelser og fokusgrupper. Stikkord var relevant og tidseffektiv avis, både for raskt overblikk og med mulighet for fordypning, og tilrettelegge for dialog. Det ble arbeidet med nytt og forbedret innhold i tillegg til design og seksjonering. Nye stoffområder som blant annet familieliv og forbrukerstoff. Det ble også gjort et løft for de unge gjennom spalten Snakk UT, der tenåringer har en arena for sine meninger. Produktendringene av papiravisen ble godt mottatt av leserne. I januar 2012 ble nye Ukeadressa lansert, med fornyet innhold og design. Målet med fornyelsen var å løfte journalistikken og gjøre Ukeadressa enda mer leservennlig. Polaris Media har også i 2011 gitt ut en egen redaksjonell årsrapport. Denne rapporten gir en omfattende gjennomgang og oversikt over blant annet Adresseavisen- og Adresseavisen Gruppens redaksjonelle virksomhet, Den elektroniske versjonen av den redaksjonelle årsrapporten er tilgjengelig på www. polarismedia.no Resultat før skatt ble i regnskapsperioden NOK 86,5 (63,9) mill. Netto finansinntekter har økt som følge av økt resultat fra Finn.no AS. Styret er godt fornøyd med resultatet for 2011 og resultatutviklingen fra fjoråret. Organisasjon og miljø Ved utgangen av året hadde Adresseavisen AS 271 (285) årsverk faste ansatte. I 2011 har det ikke vært meldt om skader som har resultert i sykefravær. Sykefraværet i Adresseavisen var 4,8 % (4,6 %). Årsaken til økningen skyldes langtidsfravær. Som inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) samarbeides det med NAV arbeidslivssenter og det enkelte NAV-kontor om tilrettelegging for raskest mulig tilbakeføring til arbeidet. Styret er opptatt av arbeidsmiljøet i bedriften, og det har vært fokus på tiltak for å redusere sykefraværet. Selskapet har et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som jevnlig møtes og behandler saker som vedrører HMS, sykefravær og øvrige personalmessige forhold. Det er etablert rutiner for varsling av kritikkverdig, ulovlig eller uetisk atferd. Selskapet har til intensjon å være en arbeidsplass som tilrettelegger arbeidssituasjonen også for arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Konsernet har som mål å være en arbeidsgiver som fremmer likestilling mellom kvinner og menn, slik at det ikke forekommer forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, utviklingsmuligheter eller ansettelser. I Adresseavisen AS er kvinneandelen 39 % (36 %). Adresseavisen har gjennom flere år jobbet målrettet med miljø, og er sertifisert som "Miljøfyrtårn". Sertifiseringen dokumenterer at Adresseavisen tar miljøutfordringene på alvor gjennom målrettede tiltak som reduserer miljøbelastningen, oppfyller alle lovbestemte krav om miljø og bygger et godt internt arbeidsmiljø. Adresseavisen påvirker miljøet gjennom sin virksomhet, da i hovedsak gjennom forbruk av papir, ansattes kjøring fra hjem til arbeid, samt gjennom frakt/kjøring i forbindelse med levering av aviser. Alt papir som benyttes er miljømerket. Selskapets leverandør av trykkeritjenester er Polaris Trykk Trondheim AS, de er sertifisert som Miljøfyrtårn og leverer produkter som er Svanemerket. Utover dette forurenser konsernet ikke det ytre miljø.

4 Disponering av resultatet Årets overskudd i Adresseavisen AS ble NOK 71,0 mill. og foreslås disponert slik (tall i NOK 1.000): Overført til annen egenkapital Avgitt konsernbidrag (netto etter skatt) Sum overføringer Selskapets frie egenkapital per 31. desember 2011 var NOK 99,5 (65,8) mill. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forskning og utvikling Som mediebedrift driver Adresseavisen kontinuerlig produktutvikling. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for dagens ferskvare i form av avis-, TV-, Radio eller nettprodukter. Dette krever på mange områder stadig kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling (eksplisitt forskning utøves ikke). Adresseavisen har ansvar for digital utvikling i konsernet gjennom Medielaben, i tillegg driver Adresseavisens IT-avdeling omfattende utviklingsarbeid. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført, mens systemmessige investeringer aktiveres. Finansiell risiko Markedsrisiko Forretningsmessig risiko er spesielt knyttet til bevegelse i annonseinntektene som påvirkes av konjunkturer, konkurransesituasjon og utvikling strukturelt både lokalt og nasjonalt. Endringer i annonseinntektene vil ha vesentlig betydning for selskapets økonomi. Selskapet er også påvirket av endringer i papirpris. Det er for papirkjøp inngått samarbeid med andre aviser, og risikoen søkes redusert gjennom stordriftsfordeler og langsiktige avtaler. Det er utarbeidet beredskapsplan som er et fundament for at Adresseavisen kan verne om liv, verdier, miljø og omdømme. Beredskapsplanen er ment som hjelp til beslutninger og aksjoner dersom en ulykke eller katastrofe skulle inntreffe. Kredittrisiko Risiko for at kundene ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk sett har vært lave tap på fordringer. Mediebyråene står for en relativt stor del av total annonseomsetning. For å redusere kredittrisikoen har Adresseavisen inngått avtale med kredittforsikringsselskap på utestående fordringer knyttet til de seks største mediebyråene. Likviditetsrisiko Adresseavisen har per 31. desember 2011 innestående midler på konsernkontoen på NOK 175,5 (85,2) mill. Adresseavisen er deltaker i konsernkontoordning hos SpareBank1 SMN med trekkfasilitet på NOK 80 mill. Adresseavisen har historisk hatt god likviditet og likviditetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som foretas er i hovedsak egenkapitalfinansierte.

5

6 Adresseavisen AS Resultatregnskap Tall i NOK NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Andre driftsinntekter 68 0 Sum driftsinntekter Varekostnad ,9 Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 6 Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 14 Overført annen egenkapital Avgitt konsernbidrag (netto) Sum overføringer

7 Adresseavisen AS Balanse Tall i NOK NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 11 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 6 Investering i datterselskap ,10 Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 10 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer 13 Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

8

9 Kontantstrømanalyse Tall i NOK Kontanstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Inntekter datterselskap/tilknyttede selskap Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i pensjoner Endring i andre tidsavgrensingsposter Poster klassifisert som finans Netto kontanstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontanstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetaling ved salg av aksjer Endring langsiktige fordringer Netto kontanstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Inn- og utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

10 Adresseavisen AS Tall i NOK Noter til regnskapet 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Adresseavisen AS er stiftet 12. mai 2008 i forbindelse med etablering av Polaris Media ASA. Adresseavisen AS viderefører i all hovedsak virksomheten fra tidligere Adresseavisen ASA Det utarbeides ikke konsernregnskap, da virksomheten inngår i konsernregnskapet til Polaris Media ASA, som er tilgjengelig på Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen utvikling av immaterielle eiendeler balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Datterselskaper og tilknyttet selskap vurderes etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på resultatene etter skatt i de selskapene hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter. Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og investeringer i øvrige selskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

11 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Selskapet regnskapsfører pensjoner i samsvar med IAS 19, med bakgrunn i NRS 6A. Konsernet benytter seg av muligheten som ligger i standardene knyttet til korridor og fordeling av estmiatavvik (kun estimatavvik utover 10 % resultatføres). Selskapet benytter "den alternative beregningsmåten" for beregning av arbeidsgiveravgift hvor avsatt arbeidsgiveravgift beregnes av netto faktisk underfinansiering.

12 Note 1 Regnskapsprinsipper, forts Sikrede pensjonsordninger Pensjonsforpliktelsene er i dag dekket gjennom egen pensjonskasse og i forsikringsselskap, og de pensjonsplaner som i dag foreligger er hovedsakelig ytelsesplaner. Som motytelse for sin arbeidsinnsats mottar de ansatte en avtalt godtgjørelse som består av lønn og andre ytelser, herunder rett til fremtidig pensjon. For selskapet påløper derfor pensjonskostnadene samtidig med lønnskostnadene, og pensjonskostnadene blir registrert i den periode de påløper samt at det skjer en systematisk fordeling over opptjeningsperioden. Dette er bakgrunnen for de foretatte beregninger og den regnskapsføring som har skjedd på grunnlag av disse. Det legges spesielle forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig endring av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, forventet fremtidig avkastning samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelsene. Disse forutsetningene gjenspeiles i note 9. Den overfinansiering som fremkommer på grunnlag av beregningene er balanseført, da det via foretatte beregninger er sannsynliggjort at overfinansieringen vil bli redusert over tid. Udekkede pensjonsforpliktelser overfor førtidspensjonister Adresseavisen har udekkede pensjonsforpliktelser knyttet til iverksatte og avtalte førtidspensjoneringsordninger. Nåverdien av forpliktelsene, fram til dato for alderspensjon, er regnskapsført i balansen på bakgrunn av beregning foretatt av aktuar med forutsetninger om dødelighetsgrunnlag i henhold til K05. Arbeidsgiveravgift er hensyntatt i den regnskapsførte forpliktelsen. For personer som førtidspensjoneres etter det tidspunkt som går inn under reglene i AFP-ordningen, og således er i løpende ansettelsesforhold frem til dette tidspunkt, er det gjort fradrag i forpliktelsen for forventet refusjon fra AFP-ordningen. Innskuddspensjon Et fåtall av de ansatte har innskuddspensjon. Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres. Inntekter Selskapets inntekter regnskapsføres på leveringstidspunktet for den enkelte vare eller tjeneste. Dette er sammenfallende med tidspunkt for utsendelse av faktura med unntak av abonnementsinntekter. Annonseinntekter klassifiseres som driftsinntekter til brutto annonseverdi med fradrag for rabatter, formidlingsprovisjoner og krediteringer for feil. Løssalgsinntekter inntektsføres basert på solgte eksemplarer, dvs. leverte eksemplarer fratrukket returer. Abonnement forskuddsbetales, og inntektsføring av abonnement skjer til full pris i takt med leveringen av avisen. Kampanjeprisreduksjoner korrigeres i inntektsberegningen for abonnementet. For tjenester regnskapsføres inntekten når den er opptjent, når tjenesten ytes og krav på vederlag oppstår. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

13 Note 2 Salgsinntekter Annonseinntekter papir Abonnementsinntekter Løssalgsinntekter Internett Radio Andre driftsinntekter Sum Inntektene under linjen internett omfatter både annonseinntekter og øvrige inntekter knyttet til virksomhetsområdet internett. Note 3 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Lønn, feriepenger m.m Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk Ytelser til ledende personer og styret Pensjons- Andre Lønn kostnader godtgj. Adm. dir Tove Nedreberg Sjefredaktør Arne Blix Styret 290 Adm. dir har ingen etterlønnsordning utover normal oppsigelseperiode. Sjefredaktør har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. Adm. dir og sjefredaktør inngår i bedriftens kollektive pensjonsordning og har en innskuddsbasert pensjonsordning for lønn over 12 G. Det er for sjefredaktør avtalt anledning til å gå av med førtidspensjon ved 60 år med 70 % av lønn. Sjefredaktør har en tilleggspensjon som gir rett til 33 % pensjon av lønn over 12 G. Prestasjonslønn (bonus) er maksimert til summen av to månedslønner. Herav er 50 % knyttet til resultatoppnåelse og 50 % knyttet til styrets diskresjonære vurdering av oppnådde resultater i 2011 (kvalitativt). Bonus for 2011 vil bli utbetalt i regnskapsåret Utbetalt styrehonorar gjelder både Adresseavisen og Adresseavisen Gruppen. *Oppgitte pensjonskostnader er innbetalt pensjonspremie for den kollektive ordningen samt aktuarberegnet kostnad for tilleggsordning

14 Note 3 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer, forts Revisor Kostnadsført revisjonshonorar til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon utgjør i 2011 TNOK 145 ekskl. MVA. Godtgjørelse for andre tjenester utgjør TNOK 43 ekskl. MVA. Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Pålydende Bokført Antall verdi verdi Ordinære aksjer , Sum Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Eier- Stemme- Ordinære aksjer Sum andel andel Adresseavisen Gruppen AS % 100 % Totalt antall aksjer % 100 % Det foreligger ikke særskilte vedtektsbestemmelser om stemmerett. Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder Det er ingen opsjonsordninger i Adresseavisen AS per 31. desember 2011, og selskapet eier ingen egne aksjer Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftsløsøre, inventar, Software kontormaskiner o.l Transportmidler Sum Anskaffelseskost Tilgang ved fusjon (ansk. kost) - Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger Akkumulerte avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger - Økonomisk levetid 6 år 3-7 år 5 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær

15 Note 6 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Ansk.- Forretnings- Stemme- Eier- Datterselskaper tidspunkt * kontor andel andel Trøndelagspakken AS Trondheim 55,9 % 59,6 % Trøndelagspakken AS Inngående balanse Kapitalforhøyelse 167 Andel årets resultat -28 Utgående balanse Ansk.- Forretnings- Stemme- Eier- Tilknyttede selskaper tidspunkt kontor andel andel FINN.no AS Oslo 10,13 % 10,13 % Media Norge Salg AS Oslo 20 % 20 % Trådløse Trondheim AS Trondheim 25 % 25 % 100 % Fotball AS Trondheim 20 % 20 % Nordavis AS (Altaposten) Alta 6,94 % 6,94 % Fire Store AS Oslo 20 % 20 % Media Norge Salg AS Trådløse Trondheim AS FINN.no AS 100 % Fotball Inngående balanse Andel årets resultat Korr. andel av fjorårets resultat 945 Mottatt utbytte for Kapitalforhøyelse Andre EK endringer i løpet av året Utgående balanse

16 Note 7 Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Bokført verdi Norsk Telegrambyrå Grunnfondsbevis Sparebank1 Midt-Norge Pro Venture Seed AS, A og B-aksjer 359 Nordavis AS (Altaposten) Trondheimshelg AS Andre aksjer 803 Sum Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som anleggsmidler og er bokført til kostpris. Note 8 Fordringer med forfall senere enn ett år Andre fordringer Lån til foretak i samme konsern SUM

17 Note 9 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Adresseavisen AS regnskapsfører pensjoner i samsvar med IAS 19, med bakgrunn i NRS 6 A. Adresseavisens Pensjonskasse dekker alders-, barne- og uførepensjoner for alle ansatte i Adresseavisen ASA og Adressa-Trykk AS. Alderspensjonen er 66 % av pensjonsgrunnlaget til og med fylte 78 år, deretter 62%. Pensjonsalder er 67 år. Adresseavisen hadde ved årsslutt 368 yrkesaktive medlemmer (og førtidspensjonister) og totalt 320 pensjonister. Medlemsinnskudd fra de ansatte utgjør 2,0 % av pensjonsgrunnlaget. I tillegg har selskapet udekkede pensjonsforpliktelser (usikret) knyttet til iverksatte og avtalte førtidspensjonsordninger og AFP-ordninger samt tilleggspensjon for enkelte ledende ansatte. Som følge av AFP-tilskottsloven ble gammel AFP-ordning lukket pr Lukkingen av denne ble behandlet regnskapsmessig som avkorting. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, som den gamle AFP-ordningen i LO/NHO-området. Den nye AFP-ordningen anses regnskapsmessig som en ny ordning, ikke som en endring av den eksisterende ordningen. Gjenværende regnskapsført forpliktelse for gammel AFP-ordning knytter seg til betjening av AFPpensjonister gått av før 2011 (25% egenandel samt premie for årene ). I årets pensjonsforpliktelse inngår også en avsetning på kr ,-for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Denne avsetningen er balanseført som langsiktig gjeld. Konsernet har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. I 2011 foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon for å muliggjøre innregning av ny forpliktelse i årsregnskapet for Dette medfører at ingen forpliktelse for ny ordning balanseføres i Pensjonsmidler (sikret ordning) Årets pensjonskostnad er sammensatt slik: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Avkastning på pensjonsmidler Amortisering av estimeringstap / (gevinst) Adm.kostnader 0 0 Arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad Medlemsinnskudd fra ansatte Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse: Brutto pensjonsforpliktelse Nåverdi en av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Aktuariell tap/gevinst Overføringer/oppgjør Utbetalinger Brutto pensjonsforpliktelse

18 Note 9 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser, forts Årets endringer i brutto pensjonsmidler: Brutto pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidler Aktuariell tap/gevinst Adm. Kostnader 0 0 Utbetalinger Overføringer/oppgjør Premieinnbetalinger Brutto pensjonsmidler Netto pensjonsmidler/pensjonsforpliktelse (-) Ikke resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto balanseførte pensjonsmidler Netto balanseførte midler sikret ordning Midler i ufondert ordning Sum pensjonsmidler i balansen per Pensjonsforpliktelse (usikrede ordninger) Årets pensjonskostnad er sammensatt slik: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Amortisering av estimeringstap / (gevinst) Implementering/opphør av AFP-ordning Arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse: Brutto pensjonsforpliktelser Nåverdi en av årets pensjonsopptjening Omstillingskostnader (eks AGA) 0 0 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Aktuariell tap/gevinst Avkorting/oppgjør Pensjonsutbetalinger Brutto pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsforpliktelse Ikke resultatførte estimatavvik Arbeidsgiveravgift Balanseført pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,2 % 4,4 % Forventet avkastning 4,6 % 5,6 % Lønnsregulering 4,0 % 4,3 % G-regulering 3,75 % 4,0 %

19 Note 9 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser, forts Aktuarmessige forutsetninger: Standard norsk tabellverk (K05) for dødelighet m.m. er benyttet for beregningen. Avgang for nådd pensjonsalder: 2,0 % årlig for ansatte under 40 år 0,0 % årlig for ansatte over 40 år I samsvar med veiledning til pensjonsforutsetninger utgitt av NRS har selskapet for utgående verdier benyttet følgende forutsetninger: Diskonteringsrente 3,3 % Forventet avkastning 4,8 % Lønnsregulering 4,0 % G-regulering 3,75 % Note 10 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Felles kontrollert virksomhet Sum Langsiktige fordringer Leverandørgjeld Foretak i samme konsern Sum Annen kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum

20 Note 11 Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Tidligere års skatt - 77 Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt avgitt konsernbidrag Skyldig betalbar skatt 0 17 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: Endring Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Omløpsmidler Gevinst og tapskonto Pensjon Gjeld Andre forskjeller Sum midlertidige forskjeller etter konsernbidrag Utsatt skattefordel 28 %

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer