MOLDE KOMMUNE Rådmannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOLDE KOMMUNE Rådmannen"

Transkript

1 MOLDE KOMMUNE Rådmannen Tvisteløsningnemda for helse- og omsorgssektoren Postboks OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/3040 Cato Innerdal 026/F Tvistesak til behandling i nasjonalt tvisteorgan: Molde kommune Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Saken gjelder uenighet mellom Molde kommune og Helse Møre og Romsdal HF om kommunens betalingsplikt etter forskrift om betaling for utskrivningsklare pasienter 13 og gjeldende avtaler er utløst når epikrise eller tilsvarende dokumentasjon mangler ved utskriving. Mellom Molde kommune og Helse Møre og Romsdal HF foreligger samhandlingsavtale signert (vedlegg 1). Videre inngikk helseforetaket og kommunen i 2016, som delavtale 5a til Samhandlingsavtalen, avtale om «Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester» (vedlegg 2). Denne avtalen fra 2016 er heretter kalt «delavtalen». 2. Faktisk bakgrunn Når Molde kommune overtar ansvaret for pasienter er det nødvendig for å sikre forsvarlig pasientbehandling at kommunen får tilstrekkelig informasjon om pasientene. Dette gjelder også for pasienter som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten. I tiden januar til utgangen av desember 2016 mottok Molde kommune fra spesialisthelsetjenesten 1009 pasienter med behov for kommunale tjenester, dvs. institusjonsplass eller helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Ved utskrivingstidspunktet hadde kommunen mottatt epikrise eller tilsvarende dokumentasjon for 215 av disse pasientene. Altså kun 21 % av tilfellene. I de øvrige 79 % av tilfellene hadde kommunen ikke mottatt epikrise eller tilsvarende dokumentasjon på det tidspunktet ansvaret for å gi helse- og omsorgstjenester til vedkommende ble overtatt. I samarbeidsmøtet den tok Molde kommune opp med Helse Møre og Romsdal HF problemet vedrørende manglende epikriser eller tilsvarende dokumentasjon. Helseforetaket ble her informert om avvikene som Molde kommune til da hadde avdekket i forhold til manglende epikrise eller tilsvarende dokumentasjon når pasienter er utskrevet fra sjukehus til kommunal oppfølging. Molde formannskap har i møte registrert Helse Møre og Romsdal HF sine brudd på samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunen. Videre har formannskapet Kontoradresse Postadresse: Telefon: Telefaks: Kontonummer Org.nr: Godtfred Lies plass 4 Rådhusplassen 1, 6413 Molde

2 2 presisert: «Av hensyn til pasientsikkerhet og forsvarlig, riktig behandling kan ikke Molde kommune ta imot utskrivningsklare pasienter uten at epikrise foreligger.» Kopi av formannskapets møteprotokoll ble oversendt til helseforetaket og følger vedlagt (vedlegg 3). Sensommeren 2016 ble Molde kommune kjent med «Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjeneste ved Helse Møre og Romsdal, Kristiansund sjukehus 2015». Av rapporten framgår det at helseforetaket ikke sikret at hjemmetjenestene i to kommuner mottok nødvendig informasjon om pasientens legemiddelbruk ved utskrivning fra Kristiansund sjukehus. Dette ble av tilsynsmyndigheten vurdert å være brudd på en rekke bestemmelser, herunder kravet til forsvarlighet. Fylkesmannen skriver i sin rapport at det har «avgjørende betydning at informasjonen fra sjukehuset sendes på en forsvarlig måte, kommer i rett tid og inneholder alle nødvendige og relevante opplysninger, herunder opplysninger om pasientens legemiddelbruk». Molde kommune tok på nytt opp problemet med manglende epikrise eller tilsvarende dokumentasjon i brev til Helse Møre og Romsdal HF den Her går det bl.a. fram at kommunen hadde foretatt intern gjennomgang av e-meldinger i forbindelse med utskriving av pasienter fra sjukehusene og at gjennomgangen avdekket brudd på Samhandlingsavtalens delavtale 5a, kapittel 4 «Definisjon av utskrivningsklar pasient». Avviket (bruddet) knyttes til krav om «epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon» som ett av flere krav for å definere pasienten utskrivningsklar, beskrevet i delavtalens punkt I kommunens brev den er det også opplyst om en svak positiv utvikling i perioden mars fram til utgangen av september. Ved utskrivning av pasienter med behov for kommunale tjenester i perioden i denne perioden, økte andelen der epikriser eller tilsvarende dokumentasjon ble utsendt i samsvar med avtalen fra 15 % til 20 %. Men, fortsatt manglet epikrise eller tilsvarende dokumentasjon ved 80 % av utskrivningene. I brevet den viste kommunen til sin systematiske gjennomgang av alle fakturaer vedrørende betaling for utskrivningsklare pasienter for perioden og sammenstillingen med e-meldinger fra helseforetaket mht. utskrivningsdato og oversendte epikriser eller tilsvarende dokumentasjon. Av dette framkom at det i 68 av 94 faktureringer, gjeldende for til sammen 546 betalingsdøgn, ikke var mottatt epikrise eller tilsvarende dokumentasjon i samsvar med avtalen. Etter punkt 7 i «delavtalen» inntrer kommunens betalingsplikt fra den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar iht. «forskrift om medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter», samt gjeldende samarbeidsavtale mellom Molde kommune og Helse Møre og Romsdal HF. I brevet den ble det gjort gjeldende at helseforetaket dermed feilaktig har fakturert kommunen for liggedøgn der pasienten ikke har vært utskrivningsklar. Fra kommunens side er det bedt om at kreditnota iht. aktuelle faktureringer i perioden blir oversendt til Molde kommune. Svar til Molde kommunes brev ble sendt av Helse Møre og Romsdal HF den Her framgår at det er et prioritert arbeidsområde for helseforetaket at det skal følge elektronisk epikrise eller tilsvarende dokumentasjon med pasienten når denne skal ha kommunale tjenester etter utskrivning. Helseforetaket deler kommunens vurdering av at manglende epikrise/legedokumentasjon er et brudd på samhandlingsavtalen. Men, helseforetaket deler ikke kommunens vurdering av at fravær av epikriser på avtalt tidspunkt skal ha konsekvenser for kommunens betalingsplikt i forhold til utskrivningsklare pasienter som venter på tilbud fra kommunen. Avslutningsvis i sitt brev inviterte helseforetaket til drøftingsmøte med Molde kommune. Drøftingsmøtet ble gjennomført den i helseforetakets lokaler i administrasjonsbygget på Åse. Det er satt opp uenighetsprotokoll etter møtet og kopi av protokollen følger vedlagt (vedlegg 4). I korthet går det fram av protokollen at helseforetaket og kommunen er enige om at manglende epikrise/nødvendig legedokumentasjon i forbindelse med

3 3 utskrivning av pasienter er et brudd på samhandlingsavtalens delavtale 5a («delavtalen») punkt 6.1 underpunkt nr Videre går det fram av protokollen at partene er uenige om hvorvidt manglende epikrise/nødvendig legedokumentasjon har konsekvens for kommunens betalingsplikt etter delavtale 5a punkt 7 og om kommunen med det har tilbakesøkningskrav mot helseforetaket. I drøftingsmøtet var det avslutningsvis enighet om at Molde kommune skulle sette opp uenighetsprotokollen og ta videre initiativ i tvistesaken. Molde kommune har ved fortsatt gjennomgang av utskrivninger for 2017 registrert at epikrise eller tilsvarende dokumentasjon har vært sendt elektronisk i 47 % i januar og 53 % for februar. Vi registrerer for øvrig at forbedringen i stor grad skyldes en enkelt avdeling. Medisinsk avdeling ved Molde sjukehus etterlevde avtalen i 69 % i januar og 75 % i februar. 3. Rettslig grunnlag 3.1. Krav om forsvarlighet Kravet om forsvarlighet er et grunnprinsipp i norsk helserett, som bl.a. er nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven 4-1 og spesialisthelsetjenesteloven Helsepersonelloven med forskrift Helsepersonelloven 45 a gjelder epikrise og lyder: Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal sendes til. Med mindre pasienten motsetter seg det, skal det ved utskrivning fra helseinstitusjon oversendes epikrise til innleggende eller henvisende helsepersonell, til det helsepersonellet som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging, og til pasientens faste lege. Det skal også sendes epikrise ved poliklinisk behandling eller behandling hos spesialist. Dersom det ikke er mulig å sende epikrise samtidig med utskrivning, skal epikrise uansett sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er avsluttet. Med epikrise menes sammendrag av tilgjengelige journalopplysninger i tilknytning til undersøkelse eller behandling av en pasient som er nødvendige for at videre behandling eller oppfølging av pasienten innenfor helse- og omsorgstjenesten kan skje på en forsvarlig måte. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om plikten etter første og andre ledd, herunder hvem epikrise skal sendes til, hvilke opplysninger epikrisen skal inneholde, og når epikrisen skal være sendt. I Helsedirektoratets rundskriv IS-08/12 kommenteres lovbestemmelsen og her går det bl.a. fram at helsepersonelloven 45 a er en pliktbestemmelse som pålegger helsepersonell å gi helseopplysninger om en pasient til annet helsepersonell som skal yte eller yter helsehjelp til pasienten. Det er også presisert at formålet med 45 a er å tilrettelegge for effektiv kommunikasjon mellom helsepersonell og sikre pasienten god og forsvarlig helsehjelp, samtidig som hensynet til pasientens integritet og personvern ivaretas. Av helsepersonelloven 45 a første ledd, andre punktum, går det fram at epikrisen som hovedregel skal sendes til bl.a. «det helsepersonellet som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging,». I helsepersonelloven 45 andre ledd er det stilt krav til når epikrise skal sendes. Forutsetningsvis, og som hovedregel, skal epikrisen sendes ved utskrivning, men uansett innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er avsluttet. Hva som er forsvarlig tid må vurderes i lys av når pasienten behøver oppfølgning.

4 I forskrift om pasientjournal 9 står det i første ledd: 4 Ved utskrivning fra helseinstitusjon skal epikrise (sammenfatning av journalopplysninger) sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølgning. Som det også går fram av departementets merknader til forskriften skal epikrisen muliggjøre forsvarlig oppfølgning av pasienten i primærhelsetjenesten etter utskrivning fra helseinstitusjon. Epikrisen må ikke sendes senere enn at nødvendig oppfølgning kan iverksettes. Etter kommunens syn tilsier helsepersonelloven og forskrift i lys av kravet om at helsehjelp til enhver tid skal være forsvarlig at «mottakende» helsepersonell må ha mottatt all informasjon som er nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp, fra det tidspunkt de starter sin oppfølging av pasienten Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter 12 andre ledd lyder: Ved utskrivning fra helseinstitusjon omfattet av spesialisthelsetjenesteloven skal epikrise eller tilsvarende informasjon sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging, jf. helsepersonelloven 45a og forskrift om pasientjournal 9. Som det går fram av departementets merknader til forskriften presiserer bestemmelsen at sjukehuset skal oversende epikrise eller tilsvarende informasjon ved utskrivning slik at det helsepersonellet som skal motta pasienten i kommunen kan gi pasienten forsvarlig oppfølging. Kravet følger i all hovedsak allerede av forskrift om pasientjournal 9. Når forskriften inneholder alternativet «tilsvarende informasjon» har det sammenheng med at selve epikrisen i en del tilfeller ikke vil være ferdig på utskrivningstidspunktet. Det er likevel presisert at «tilsvarende informasjon» skal oversendes «Delavtalen» Som nevnt innledningsvis brukes begrepet «delavtalen» om «Delavtale 5a til Samhandlingsavtalen» som Helse Møre og Romsdal HF og Molde kommune inngikk i 2016 vedrørende «Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester». «Delavtalens» punkt 1 angir avtalens formål. I første kulepunkt går det fram at «delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i overgangen mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.» I «delavtalens» punkt 3.1, siste avsnitt står det: «Helse Møre og Romsdal HF er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når de har ansvar for pasienten og i overføringen fra Helse Møre og Romsdal HF til kommunen.» Videre lyder «delavtalens» punkt 3.2, tredje avsnitt: «Kommunen har ansvar for at alle brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har oppdatert medikamentliste der dette er aktuelt.» For sammenhengens del pekes det på at fjerde avsnitt i «delavtalens» punkt 3.2 fastsetter: «Kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når den har ansvar for pasienten og i overføringen fra kommunen til Helse Møre og Romsdal.» Punkt 4 angir definisjon av utskrivningsklar pasient og andre ledd angir nærmere krav som må være oppfylt før en pasient kan meldes utskrivningsklar til kommunen. Siste kulepunkt i

5 andre ledd gjør det klart at «[dokumentasjonskravet] nevnt i pkt. 6.1 skal være oppfylt» før en pasient kan meldes utskrivningsklar til kommunen. 5 I punkt 6.1 nr. 4 står det: «Ved utskriving skal forskriftsmessig epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon (utskrivingsblankett) inkludert fullstendig medikamentliste følge pasienten. Denne skal også sendes fastlege, henviser og eventuelt annen oppfølgende instans så raskt som mulig.» Mens punkt 6.1 nr. 5 lyder: «For å sikre forsvarlig oppfølging av pasienter som utskrives til kommunalt tjenestetilbud skal innholdet i dokumentasjonen nevnt i punkt 4 gjøres tilgjengelig for kommunen snarest etter at utskriving er besluttet og senest samtidig med at pasienten utskrives. Punkter som omhandler pasientens tilstand, funksjonsvurdering, antatt hjelpebehov og at kriterier i «Vilkår for utskrivningsklar pasient» er oppfylt, skal være inntatt i dokumentet eventuelt ved bruk av supplerende sjekkliste.» Og punkt 6.1 nr. 6 klargjør at: «Informasjon og/eller epikrise skal sendes til helsepersonell i kommunen som trenger opplysningene for å kunne gi forsvarlig helsehjelp/oppfølging av pasienten. Signerte epikriser/utskrivingsblankett og eventuelt sjekklister skal sendes elektronisk.» Kommunens betalingsplikt er behandlet i «delavtalen» punkt 7 og andre ledd lyder: «Kommunal betalingsplikt inntrer fra den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar (i henhold til forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter 13, jfr. 8-10) samt denne samarbeidsavtalen, og kommunen har gitt beskjed om de ikke kan motta pasienten, jfr. 11 andre ledd i samme forskrift. Betalingskravet gjelder til den datoen kommunen melder fra om at kommunen er klar til å ta imot pasienten.» Kommunens betalingsplikt henger således sammen med at pasienten oppfyller de formelle kravene til å være utskrivningsklar både etter forskriften og etter avtalen. 4. Molde kommunes syn Kravet til forsvarlighet forutsetter at Helse Møre og Romsdal HF gjør det mulig for Molde kommune, med involvert helsepersonell, å yte forsvarlige tjenester til den enkelte pasienten. For at kommunen skal kunne yte forsvarlige helsetjenester til innbyggere som skrives ut fra sjukehusene må også kommunen få nødvendig dokumentasjon om den enkelte pasient. Epikrise eller tilsvarende dokumentasjon er således avgjørende for at kommunen skal kunne levere forsvarlige helsetjenester ved overføring og oppfølging av pasienter etter utskriving fra sjukehusene. Dersom en innbygger skal ha umiddelbar oppfølging fra kommunale helsetjenester etter utskriving fra sjukehus må denne dokumentasjonen nødvendigvis foreligge senest i dèt ansvaret overføres fra sjukehuset til kommunen, altså ved utskriving. At epikrise eller tilsvarende informasjon skal sendes når pasienten blir utskrevet fra sjukehus er som nevnt også presisert i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, jf. 12 andre ledd. I forskriftene er det presisert at dersom epikrise ikke foreligger på utskrivningstidspunktet, så skal «tilsvarende informasjon» sendes det helsepersonellet som skal følge opp den utskrivningsklare pasienten. Dette er begrunnet med at epikrise i en del tilfelle ikke vil være ferdig på utskrivningstidspunktet, for eksempel fordi det mangler noen prøvesvar. Innholdet i «Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjeneste ved Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund sjukehus 2015» framstår i stor grad gjeldende for helseforetakets praksis fram til nå. Tilsynet viste bl.a. at sjukehuset ikke sikrer at hjemmetjenesten mottar nødvendig informasjon ved utskrivningen fra sjukehus, herunder om pasientens legemiddelbruk.

6 6 For Molde kommune framstår det som ganske oppsiktsvekkende at kommunens avtalepart i «delavtalen», helseforetaket, har vært kjent med problemet tilsynsmyndigheten har påpekt i Likevel har helseforetaket ikke sikret at kommunens helsepersonell mottar epikrise eller tilsvarende dokumentasjon ved utskriving av pasienter. I tilfeller der en pasient skal motta tjenester fra kommunen etter utskriving fra sjukehus, vil det være hjemmetjenesten som først møter pasienten. For at hjemmetjenesten skal kunne yte forsvarlig helsehjelp, er det av avgjørende betydning at informasjonen fra sjukehuset sendes på en forsvarlig måte, kommer i rett tid og inneholder alle nødvendige og relevante opplysninger. Når dette ikke skjer, må kommunen bruke til dels betydelige ressurser for å innhente opplysningene for å sikre forsvarlig tjenesteutøvelse. Slik informasjonsinnhenting vil, i tillegg til å innebære ekstra arbeid/tidsbruk, øke risikoen for svikt ved at muntlig kommunikasjon kan misforstås. Denne økningen i risiko bør etter kommunens syn være unødvendig. Det går fram av «delavtalen» punkt 7, andre avsnitt at kommunens betalingsplikt inntrer fra det tidspunktet pasienten er utskrivningsklar i samsvar med forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, samt «delavtalen». Det er dermed et krav for at betalingsplikten skal inntre at dokumentasjonen håndteres i samsvar med punkt 6.1: Epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon, skal sendes oppfølgende instans så snart som mulig, jf. punkt 6.1 nr. 4. Innholdet i dokumentasjonen nevnt i punkt 4 skal gjøres tilgjengelig for kommunen snarest etter at utskriving er besluttet og senest samtidig med at pasienten utskrives, jf. punkt 6.1 nr. 5. Dessuten skal informasjon og/eller epikrise sendes helsepersonell i kommunen som trenger opplysningene for å kunne gi forsvarlig helsehjelp/oppfølging av pasienten, jf. punkt 6.1 nr. 6. Det er også klarlagt i punkt 6.1 nr. 6 at signerte epikriser/utskrivingsblankett og eventuelle sjekklister skal sendes elektronisk. Etter kommunens syn følger det direkte av ovenstående at når helseforetaket ikke overholder sin plikt til å sende nødvendig informasjon til kommunen så er ikke pasienten utskrivningsklar. Molde kommune mener at i slike tilfeller vil kommunens betalingsplikt heller ikke inntre. Tilsynsmyndigheten har i sin rapport til helseforetaket pekt på problemet manglende pasientinformasjon til kommunens helsetjeneste utgjør for forsvarlig pasientbehandling. Til tross for denne påpekingen framstår det som at helseforetaket, ikke har organisert sin drift på en slik måte at nødvendig informasjonsformidling til kommunen sikres. Dette gjennom hele den tiden som har gått siden tilsynsrapporten forelå i Kommunen har på sin side ingen mulighet til å nekte å motta en pasient selv om epikrise eller tilsvarende dokumentasjon ikke følger med. For i det hele tatt å kunne påvirke helseforetaket til å oversende slik informasjon som er nødvendig for forsvarlig pasientbehandling, er økonomiske virkemiddel gjennom betalingsordningen den eneste kommunen rår over.

7 5. Oppsummering 7 Molde kommune er av den oppfatning at manglende oversendelse av epikrise eller tilsvarende dokumentasjon medfører at pasienten ikke kan defineres som utskrivningsklar. Videre mener kommunen konsekvensen av dette er at betalingsplikten derfor ikke er utløst. Følgelig mener Molde kommune at det er grunnlag for å kreve tilbakebetalt uriktig fakturert beløp. I drøftingsmøtet den var det tatt opp at saken kunne sendes direkte til nasjonalt tvisteorgan (Tvisteløsningsnemda for helse- og omsorgssektoren) ettersom problemstillingen ikke framstår som egnet for behandling i lokalt tvisteløsningsorgan. I brev til helseforetaket den viser Molde kommune til at dette var tatt opp i drøftingsmøte, og ba om tilbakemelding dersom foretaket likevel ønsket at saken skulle legges fram for lokalt tvisteløsningsorgan. Slik tilbakemelding har vi ikke fått, og Molde kommune oversender derfor saken til nasjonalt tvisteløsningsorgan. Med hilsen Arne Sverre Dahl rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvendelse i denne saken Vedlegg: 1. Samhandlingsavtale mellom Helse Møre og Romsdal og Molde kommune 2. Delavtale 5a til Samhandlingsavtalen 3. Vedtak i formannskapsmøte Uenighetsprotokoll

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 Delavtale 5a til Samhandlingsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål o Delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i overgangen mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. o Delavtalen skal regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester. 2. Virkeområde Delavtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF vedrørende utskriving av somatiske pasienter. Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Rutiner og prosedyrer for samhandlingen som følger av denne delavtalen er førende for partene. Delavtalen regulerer ikke samhandlingen mellom kommunen og helseforetaket innenfor rus og psykisk helsevern. 3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 3.1 Helse Møre og Romsdals plikter, oppgaver og ansvar Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon. Helse Møre og Romsdal HF er pålagt veiledningsplikt ovenfor kommunehelsetjenesten. Denne plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. Helseforetaket skal tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning slik at kommunen, så langt det lar seg gjøre, kan gi innbyggerne nødvendige helsetjenester uten behandling i helseforetaket. Kompetanseoverføring skal være en del av kommunens og helseforetakets kvalitetssystem. Helse Møre og Romsdal HF er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når de har ansvar for pasienten og i overføringen fra Helse Møre og Romsdal HF til kommunen.

59 3.2 Kommunens plikter, oppgaver og ansvar Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. Kommunen har ansvar for at alle brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har oppdatert medikamentliste der dette er aktuelt. Kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når den har ansvar for pasienten og i overføringen fra kommunen til Helse Møre og Romsdal. 4. Definisjon av utskrivningsklar pasient En pasient er utskrivningsklar når lege i Helse Møre og Romsdal HF vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling i Helse Møre og Romsdal HF. Avgjørelsen skal være basert på en individuell helsefaglig vurdering. Følgende krav må være oppfylt før en pasient kan meldes utskrivningsklar til kommunen: o Problemstillinger ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal være avklart. o Øvrige problemstillinger som har framkommet skal være avklart. o Det skal redegjøres for eventuelle spørsmål som ikke er endelig avklart. o Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnoser, samt videre plan for oppfølging av pasienten. o Pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra funksjonsnivå før innleggelse, og forventet framtidig utvikling skal være vurdert o formidlet til kommunen. o Dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester utenfor den aktuelle avdelingens ansvarsområde, skal det sørges for at relevant kontakt etableres, og at plan for denne oppfølgingen beskrives. o Dokumentasjonskravet nevnt i punkt 6.1 skal være oppfylt 5. Plikt til vurdering og varsling av pasientens behov for kommunale tjenester 5.1 Kontaktpunkt i kommune og helseforetak Helse Møre og Romsdal HF skal ha ordning med kommunekontakter som varsler og etablerer kontakt med pasientens hjemkommune. Kommunen skal ha ordning med en enhet som koordinerer kontakt fra sykehus til kommunens tjenester. Det skal være et telefonnummer for sykehuset inn til kommunens enhet

60 5.2 Vurderingsplikten av kommunale tjenester innen 24 timer Innen tidsfristen etter innleggelse skal det gjøres en vurdering av: S Hvor lenge innleggelsen antas å vare. Om pasienten antas å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskriving. 5.3 Prosedyre ved antatt behov for kommunale tjenester Dersom det antas at det er behov for hjelp fra den kommunale helse og omsorgstjenesten, skal følgende prosedyre følges: Innen 24 timer etter innleggelse skal kommunen varsles om innleggelsen, pasientens status, antatt forløp og forventet utskrivningstidspunkt. Pasientens antatte funksjonsnivå og hjelpebehov etter utskriving formidles til kommunen så snart dette er avklart, senest innen 24 t før utskriving. Dersom det antas å være behov for omfattende eller langvarig behandling i Helse Møre og Romsdal HF (f.eks. multitraume, behov for respiratorbehandling med mer), og det ikke er mulig å foreta vurderingene innen ovenfor nevnte tidsfrist, skal vurderingene foretas og kommunene varsles så snart det lar seg gjøre. Slikt varsel skal uansett gis senest en uke før pasienten antas å være utskrivningsklar. I tilfeller hvor den første vurderingen tilsier at pasienten ikke har behov for hjelp i kommunen etter utskrivning, men dette endrer seg i løpet av sykehusoppholdet, vil 24 timers fristen starte fra det tidspunkt hvor det blir klart at et slikt behov foreligger. Dersom pasienten har behov for/endret behov for kommunale tjenester etter utskriving, har sykehuset plikt til å bistå pasienten med å søke om slike tjenester. Sykehuset skal ikke legge føringer på hvilke tjenester kommunen skal yte. I søknaden skal det fremgå om pasienten har/ har hatt kommunale tjenester. Søknaden utfylles/sendes kommunen så tidlig som mulig. Helse Møre og Romsdal HF skal varsle kommunen så tidlig som mulig, dersom pasientens situasjon er vesentlig endret, slik at det kan være behov for tekniske hjelpemidler e.l. fra kommunen eller NAV. Ved endret utskrivingsplan eller ved dødsfall informeres kommunen umiddelbart. Endring i utskrivningsklar dato skal registreres i pasientjournalen. 6. Oppgaver og ansvar i forbindelse med utskriving 6.1. Helse Møre og Romsdal HFs ansvar ved utskriving Helse Møre og Romsdal HF skal sende elektronisk melding til kommunen ved behov for kommunale tjenester etter utskriving Etter samtykke fra pasienten har Helse Møre og Romsdal HF ansvar for varsling av pårørende /foresatte ved planlagt utskriving. Utskriving av pasient skal gjøres så tidlig som mulig på dagen. Ved utskriving skal forskriftsmessig epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon (utskrivningsblankett) inkludert fullstendig medikamentliste /7

61 følge pasienten. Denne skal også sendes fastlege, henviser og eventuelt annen oppfølgende instans så raskt som mulig. For å sikre forsvarlig oppfølging av pasienter som utskrives til kommunalt tjenestetilbud skal innholdet i dokumentasjonen nevnt i punkt 4 gjøres tilgjengelig for kommunen snarest etter at utskriving er besluttet og senest samtidig med at pasienten utskrives. Punkter som omhandler pasientens tilstand, funksjonsvurdering, antatt hjelpebehov og at kriterier i "Vilkår for utskrivningsklar pasient er oppfylt, skal være inntatt i dokumentet eventuelt ved bruk av supplerende sjekkliste. Informasjon og/eller epikrise skal sendes til helsepersonell i kommunen som trenger opplysningene for å kunne gi forsvarlig helsehjelp/oppfølging av pasienten. Signerte epikriser/utskrivingsblankett og eventuelt sjekklister skal sendes elektronisk. Dersom pasienten har behov for det, bestiller Helse Møre og Romsdal HF timeavtale hos fastlegen i dialog med pasienten før utskriving. Ved utskriving skal Helse Møre og Romsdal HF sende med pasient resept, eventuelt medikamenter og annet utstyr slik at pasienten har nødvendige medikamenter og utstyr fram til og med første virkedag etter utskriving. Hva som skal sendes med pasient avklares med mottagende helsepersonell i kommunen, også om det er behov for ekstra medisin utover første virkedag. Gjennomført varslingsprosedyre og vurdering av om pasienten er utskrivningsklar skal dokumenters i pasientens journal. Helseforetaket skal ha rutiner for registrering av dato for når kommunens betalingsansvar inntrer. 11. Helse Møre og Romsdal HF kan ikke sende en utskrivningsklar pasient tilbake til kommunen før kommunen har gitt beskjed om at det foreligger et kommunalt tilbud til vedkommende pasient. Som hovedregel skal varsling om utskrivningsklare pasienter skje tidligst mulig fra mandag til fredag kl. 08:00-15:00. Unntak fra hovedregelen ovenfor er: a) Pasienter som allerede har plass i heldøgns institusjon kan også varsles og utskrives i helg mellom kl bl Pasienter som etter utskrivning har uendret tjenestebehov fra hjemmetjenesten, kan også varsles og utskrives i helg mellom kl C) dl Ved større høytider som jul og påske kan varsling og utskrivning også utføres mellom kl på helligdager. Varsling om utskrivningsklare pasienter kajn skje pr. telefon og/ä på eget skjema til oppgitt kontaktpunkt i kommunen via elektronisk meldin. Varslin r. telefon for de t'enesteområder som ikke har innf rt elektroniske meldin st'enester Kommunens ansvar ved utskriving 1. Etter at kommunen i henhold til punkt 6.1.nr.12 har mottatt varsling fra Helse Møre og Romsdal, skal kommunen etter samme prosedyre som der er avtalt, så tidlig som mulig innenfor kl. 08:00-15:00 gi beskjed om kommunen kan ta imot pasienten, og fra hvilket tidspunkt. Dette gjelder ikke dersom det /;(

62 foreligger omstendigheter utenfor kommunens kontroll som ikke gjør det mulig å avgi svar. 2. Kommunen skal forberede og iverksette nødvendige tiltak for å kunne ta imot pasienten når Helse Møre og Romsdal HF har varslet om at pasienten har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester. 3. Kommunen skal behandle søknad fra pasient fortløpende og fatte vedtak i henhold til gjeldende lover og regler. 4. Kommunen beslutter hvilke tjenester pasienten skal ha ut fra kommunens tjenestetilbud, krav til faglig forsvarlighet og egen vurdering. 5. Kommunen har ansvar for å legge til rette for at pasienten kan overføres til kommunen når pasienten er utskrivningsklar. 6. Kommunen har ansvar for bestilling av tekniske hjelpemidler og at midlertidige tekniske hjelpemidler fra kommunens lager er tilgjengelig i bolig. 7. Kommunen har ansvar for å vurdere og planlegge tilrettelegging i pasientens bolig. 7. Kommunens betalingsplikt Kommunal betalingsplikt omfatter pasienter som trenger kommunale pleie- og omsorgstjenester etter utskriving fra sykehus. Kommunal betalingsplikt inntrer fra den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar (i henhold til forskrift om medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter 13 jfr. 8-10) samt denne samarbeidsavtalen, og kommunen har gitt beskjed om de ikke kan motta pasienten, jfr. 11 andre ledd i samme forskrift. Betalingskravet gjelder til den datoen kommunen melder fra om at kommunen er klar til å ta imot pasienten. Den dagen som kommunen har bestemt å motta pasienten skal ikke være med i betalingskravet. Dersom kommunen tar imot pasient samme dag som pasienten er definert som utskrivningsklar har kommunen ingen betalingsplikt. For hvert påfølgende døgn pasienten er innlagt i Helse Møre og Romsdal HF i påvente av kommunal pleie- og omsorgstjeneste skal kommunen betale etter gjeldende betalingssatser fastsatt i statsbudsjett. Kommunal betalingsplikt inntrer ikke når Helse Møre og Romsdal HF velger ikke å skrive ut pasient når denne er definert som utskrivningsklar, og kommunen har varslet om at den kan ta imot pasienten. Ved reinnleggelse for samme problemstilling innen 48 timer etter utskriving, faller kommunens betalingsplikt bort. 7

63 8. Plikt til redegjørelse Kommunen kan kreve å få en redegjørelse for de vurderinger Helse Møre og Romsdal HF har foretatt. Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og nødvendig informasjon slik at kommunen kan etterprøve at vurderingene foretatt av Helse Møre og Romsdal HF er i tråd med bestemmelsene i forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter og etter denne delavtalen. Kommunen kan kreve redegjørelse fra Helse Møre og Romsdal HF for registrering av oppfyllelse av varslingsrutiner og på registrert utskrivningsklar dato for pasient. 9. Utsatt betalingsplikt Dersom Helse Møre og Romsdal HF etter å ha vurdert pasient som utskrivningsklar har unnlatt å varsle kommunen etter varslingsprosedyrer i denne avtale, vil ikke kommunens betalingsansvar inntre før 24 timer etter at Helse Møre og Romsdal HF har varslet kommunen om at pasienten er utskrivningsklar. Dato, ' S... kommune Møre og Romsdal HF 95 MØRE OG ROMSDALHF

64 Saksprotokoll i Molde formannskap Vedtak 1. To rom ved Glomstua omsorgssenter tas i bruk for å imøtekomme behov for korttids beredskapsplasser i Molde kommune. Finansiering av tiltaket må finne sin løsning innenfor vedtatt ramme 2. Det gis tilslutning til at rådmannen vurderer behov for justering av dagens fordeling og kapasitet på de ulike typer institusjonsplasser i forhold til behov og ut fra erfaringer så langt. I dette ligger også bruk av framtidig ledig kapasitet i Råkhaugen omsorgssenter. 3. Molde kommune registrerer HMR KF sine brudd på samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunen. Av hensyn til pasientsikkerhet og forsvarlig, riktig behandling kan ikke Molde kommune ta imot utskrivningsklare pasienter uten at epikrise foreligger. Behandling Ordfører Torgeir Dahl (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, AP, FRP, BOR, V, KRF, SP og SV: Endringsforslag tillegg punkt 1: behov for korttids beredskapsplasser.. Nytt punkt 3: Molde kommune registrerer HMR KF sine brudd på samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunen. Av hensyn til pasientsikkerhet og forsvarlig, riktig behandling kan ikke Molde kommune ta imot utskrivningsklare pasienter uten at epikrise foreligger. Votering: Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 med det fremsatte endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Det fremsatte fellesforslaget til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

65 Deres ref: var ref; Saksbeh. Dato: 2016/ / Kjersti Bakken /2016 BVT Protokoll etter drøftingsmøte Med bakgrunn i Molde kommunes brev til Helse Møre og Romsdal HF den , svarbrevet fra helseforetaket den og samhandlingsavtalen av pkt første setning, ble det konstatert uenighet om forståelsen av samhandlingsavtalens delavtale 5a. l den anledning ble det avtalt drøftingsmøte i helseforetakets administrasjonsbygg på Åse den kl Tilstede var: Fra HelseMøre og Romsdal HF: Administrerende direktør Espen Remme Fagdirektør Odd J. Veddeng Samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm Advokat Dordi Flormælen fra samhandlingsavdelingen Lena Waage Fra Molde kommune: Rådmann Arne Sverre Dahl Kommuneoverlege Cato lnnerdal Fagsjef Kjersti Bakken Advokat Terje Sørflaten Partene er enige om at manglende epikrise/nødvendig legedokumentasjon ved utskrivning av pasienter, er et brudd på samhandlingsavtalens delavtale 5a pkt underpunkt nr Partene er uenige om hvorvidt slik manglende epikrise/nødvendig legedokumentasjon har konsekvens for kommunens betalingsplikt etter delavtale 5a pkt. 7 og om kommunen i den forbindelse har tilbakesøkningskrav mot helseforetaket. Molde kommune setter opp utkast til uenighetsprotokoll og tar videre initiativ i tvistesaken. Møtet slutt kl » 7 For Molde kommune xp Pc; Helse Mgräog Romsdal HF Dato Arne Sverre Dahl Dato Es i Remme rådmann administrerende direktør 3 uno HEGE MØR " EOGROMSDALHF

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato:

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato: AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 19/2017-17/10839 Dato: 05.07.2017 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Ola Ø. Nisja

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket). Xx KOMMUNE Tjenesteavtale 5 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Delavtale om retningslinjer for samarbeid om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Delavtale om retningslinjer for samarbeid om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning Delavtale 4.3.2 Delavtale om retningslinjer for samarbeid om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 5) Sykehuset

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Nemndas sak nr. 5/2013, Hdir sak 13/2830 Dato 3.

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Nemndas sak nr. 5/2013, Hdir sak 13/2830 Dato 3. AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Nemndas sak nr. 5/2013, Hdir sak 13/2830 Dato 3. september 2013 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Tjenesteavtale nr 5. mellom. Harstad kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 5. mellom. Harstad kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI-NORGCA UNLI IVERSEH TABUORCCEVIESSU.111111 111111. HARSTAD KOMMUNE Tjenesteavtale nr 5 mellom Harstad kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Retningslinjer

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT.

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT. elliranz F>1 Tjenesteavtale -Fra hord til fjell 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetfeneste med mer 2-1 e.

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Virkeområde: 1. Innleggelse i helseforetak

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Sørlandets sykehus HF

Sørlandets sykehus HF Avtale 1 mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

SULA KOMMUNE Fagutvalet for helse og sosial

SULA KOMMUNE Fagutvalet for helse og sosial SULA KOMMUNE Fagutvalet for helse og sosial TILLEGGSINNKALLING MØTE NR. 2/16 Møtedato: 03.03.2016 Møtestad: Sloghaugvegen 28, Bukollektiva Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget,

Detaljer

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen: Samarbeid mellom kommuner Kommunal medfinansiering Øyeblikkelig hjelp i kommunene Samarbeidsavtaler

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Formål Rutinen gjelder alle pasienter som er innlagt i SI og som sannsynligvis trenger bistand

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp 1 Generelle forhold... 2 1.1 Parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 1.3 Lovgrunnlag... 2 1.4 Elektronisk samhandling... 2 1.5 Brukermedvirkning... 3 1.6

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommune

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommune Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommune Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Sirdal kommune i Innhold Parter

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

Gjaldt fra alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m.

Gjaldt fra alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m. OMFANG: Gjaldt fra 01.01.12 alle brukere/ pasientgrupper/ diagnoser som er i behov av helsetjenester uavhengig av deres diagnose m.m. Overordnet avtale og delavtaler mellom partene er inngått Avtale hierarki:

Detaljer

Bakgrunn Formål Begrepsavklaringer

Bakgrunn Formål Begrepsavklaringer Tjenesteavtale for samarbeid om innleggelse i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten innen somatisk sektor for Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på

Detaljer

HØRINGSSVAR TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV PROP. 91 L ( ) LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

HØRINGSSVAR TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV PROP. 91 L ( ) LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER HØRINGSSVAR TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV PROP. 91 L (2010-2011) LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER ORKidé er Ordfører- og rådmannskollegiet for 11 kommuner på Nordmøre, har følgende kommentarer

Detaljer

Avtale om henvisning, behandling og utskrivning av somatiske pasienter

Avtale om henvisning, behandling og utskrivning av somatiske pasienter Asker 11.04.2014 Nytt forslag til avtale basert på høringsinnspill fra 11 kommuner. Ressursgruppen KHS behandler forslaget 25. april 2014 før det sendes over til prosjektstyret KHS. Hvis mulig behandles

Detaljer

Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter

Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter Hanna H. Nilsen Erfaringskonferansen 5. desember 2014 Per Christian Andersen Helse og Omsorgskomiteen 5.februar 2015 Bakgrunn

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Avtale om helhetlig pasientforløp. mellom xx kommune og Vestre Viken HF

Avtale om helhetlig pasientforløp. mellom xx kommune og Vestre Viken HF Avtale om helhetlig pasientforløp mellom xx kommune og Vestre Viken HF 1 Generelle forhold... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Formål og virkeområde... 3 1.3 Lovgrunnlag... 3 1.4 Elektronisk samhandling... 3 1.5

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer

Høringssvar fra Tingvoll kommune til nye forskrifter som følge av Prop. 91 L ( ) - Lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Høringssvar fra Tingvoll kommune til nye forskrifter som følge av Prop. 91 L ( ) - Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Høringssvar fra Tingvoll kommune til nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) - Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Tingvoll kommune vil med dette gi sin høringsuttale. Vi ser fram til

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Hdir-sak 15/2364, Nemnd-sak 15/2015 Dato: 10.09.2015

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Hdir-sak 15/2364, Nemnd-sak 15/2015 Dato: 10.09.2015 AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Hdir-sak 15/2364, Nemnd-sak 15/2015 Dato: 10.09.2015 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Ola

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen Vårt felles utfordringsbilde Workshop samhandlingsavtalen 7.11.2017 Fra Dialogmøtet og Samhandlingskonferansen Psykisk helse- og rus Barn og unge Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, samt beredskapsevnen

Detaljer

TJENESTEAVTALE 5 (Revidert 2016)

TJENESTEAVTALE 5 (Revidert 2016) Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: 2016/xxx Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 5 (Revidert 2016) Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester

Detaljer

Innleggelse i helseforetak Utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning.

Innleggelse i helseforetak Utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning. * # ST. OLAVS HOSPITAL 110.01.1 -Fra fiord Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og

Detaljer

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. november 2011 med hjemmel i lov 24.

Detaljer

Interkommunalt LSU. Samarbeidsavtaler kommunene - St Olavs hospital

Interkommunalt LSU. Samarbeidsavtaler kommunene - St Olavs hospital Interkommunalt LSU Samarbeidsavtaler kommunene - St Olavs hospital Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen https://stolav.no/documents/samarbeid savtale%20kommuner.pdf Retningslinje 2 1 Formål: Sikre at

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter og rehabilitering.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter og rehabilitering. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter og rehabilitering. 1. INNLEDNING Ansvarsdeling mellom primærhelsetjenesten

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Høringsnotat Forslag til forskrift om endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift om endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Utsendt: 23.08.2016 Høringsfrist: 23.11.2016 Side 1 av 16

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet har i høringsbrevet bedt kommunen uttale seg særskilt om disse punktene:

Helse- og omsorgsdepartementet har i høringsbrevet bedt kommunen uttale seg særskilt om disse punktene: HELSE OG SOSIAL Helse- og sosialdirektøren Dato 28. oktober 2016 Saksnr.: 201610760-2 Saksbehandler Hilde Engenes Saksgang Helse- og sosialstyret Formannskapet Møtedato Høringsuttalelse Endring i forskrift

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Utskrivningsklar Behandlingsansvarlig lege/psykolog avgjør når pasienten ikke lenger har behov for utredning og behandling i sykehusavdeling.

Utskrivningsklar Behandlingsansvarlig lege/psykolog avgjør når pasienten ikke lenger har behov for utredning og behandling i sykehusavdeling. Retningslinjer for Samarbeid mellom St. Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag om koordinerte tjenester til barn som trenger det på grunn av sykdom, psykiske vansker eller annen funksjonsnedsettelse

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013 AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Henning

Detaljer

Retningslinjer for helhetlige pasientforløp.

Retningslinjer for helhetlige pasientforløp. Retningslinjer for helhetlige pasientforløp. (Retningslinjer av 7. juni 2012 godkjent revidert i Direktørmøte mellom Akershus universitetssykehus HF og bydelene Alna, Grorud, Stovner, Sykehjems- og velferdsetaten

Detaljer

Epikrise i eit helseføretak - til glede og besvær. Erik Schistad Staff og Mariann H. Gammelsæther

Epikrise i eit helseføretak - til glede og besvær. Erik Schistad Staff og Mariann H. Gammelsæther Epikrise i eit helseføretak - til glede og besvær Erik Schistad Staff og Mariann H. Gammelsæther Kva er ei epikrise? Samanfatning av eit sjukehusopphald Kva har verdi for kven? Mottakar er avgjerende for

Detaljer

'postmottak@selbu.kommune.nol;

'postmottak@selbu.kommune.nol; Fra: Røsstad Tove FOO. Sendt 18. mai 2016 11:30 Til: 'postmottak@agdenes.kommune.no'; 'post~bjugn komi-nuneno' Kopi: 'postmottak@froya kommune.no'; 'postmottak@hemne.kommune.md,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6-1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 7/2013, Hdir sak 13/4936 Dato 9. august 2013

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 7/2013, Hdir sak 13/4936 Dato 9. august 2013 AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 7/2013, Hdir sak 13/4936 Dato 9. august 2013 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Henning

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Vår ref. 16/ / / FE Saksbehandler: Sissel Andreassen

Vår ref. 16/ / / FE Saksbehandler: Sissel Andreassen Vår ref. 16/50964 16/3447-2 / FE - 000 Saksbehandler: Sissel Andreassen Høringsuttalelse - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen

Detaljer

L. Parter 2, Bakgrunn... 3. FormåI... 4. Virkeområde...

L. Parter 2, Bakgrunn... 3. FormåI... 4. Virkeområde... ljenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Omforent 18.I.01 Avklaringer - Forutsetninger... Rutiner for samhandling ved øyeblikkelig hielp... Rutiner for samhandling ved planlagte innleggelser...

Detaljer

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 2 Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.2.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 Saksnr. Utvalg Møtedato HØRINGSSVAR - ENDRING I FORSKRIFT OM BETALING FOR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER INNEN PSYKISK HELSE Rådmannens

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Avtalen er inngått mellom.. kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom.. kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Tjenesteavtale mellom.. kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) jfr. delavtale om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, pkt 4.2.2 om

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 10/2013 (Hdir sak 13/5043) Dato 8. november 2013

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 10/2013 (Hdir sak 13/5043) Dato 8. november 2013 AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 10/2013 (Hdir sak 13/5043) Dato 8. november 2013 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder),

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 11/2013 (Hdir sak 13/5574) Dato 5. desember 2013

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 11/2013 (Hdir sak 13/5574) Dato 5. desember 2013 AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 11/2013 (Hdir sak 13/5574) Dato 5. desember 2013 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder),

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Høringsuttalelse til : Samhandlingsreformen forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L(2010-2011) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 11.12.2013 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Samhandlingstilsyn Vi fører ikke tilsyn med samhandlingsreformen som sådan Men samhandlingen På tvers av forvaltningsnivåene

Detaljer

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 5 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED OPPHALD I, OG UTSKRIVING AV PASIENTAR FRÅ SPESIALISTHELSETENESTA SOMATIKK 1 Partar Denne avtalen er inngått

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer