Årsmelding og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2013

2

3 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging og for valtning av boliger. et er organisert som et med lems eid andelslag. Selskapet har kontor i Stavanger og Sandnes, men driver virksomheten i hele regionen. Med over medlemmer er Bate en av de største medlems organisasjonene i regionen. Selskapet skaper verdi gjen nom boligbygging, teknisk-, økonomisk- og juridisk råd givning til boligselskaper, vedlikehold, samt andre tjenester knyttet til det å bo og ved å inngå avtaler som gir med lem mene mange fordeler. Bate er en av regionens ledende boligbyggere og den største boligforvalteren. Mer enn boliger, hver femte bolig i regionen, er bygget og tatt vare på av Bate siden starten. Selskapet har for tiden byggeprosjekter i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes, i tillegg til forvaltnings oppdrag i nærliggende kommuner som Hjelmeland, Gjesdal, Strand, Sirdal, Time og Odda. I 2013 igangsatte Bate sitt første leie/eie prosjekt i Randaberg kommune i samarbeid med Randaberg kommune og Husbanken. Sammen har aktørene utviklet et konsept for ressurssterke unge mennesker med begrenset egenkapital. Behovet for og ønsket om å bevege oss fra strategisk samarbeid til fusjon med Sandnes Boligbyggelag har stadig økt. Målet ble endelig nådd da generalforsamlingene i begge selskapene besluttet å fusjonere med virkning fra 1. januar Med vennlig hilsen Paul A. Boxill Adm. dir.

4 VIRKSOMHET MEDLEMSTJENESTER Medlemmene Ved utgangen av 2013 var det registrert medlemmer i Bate boligbyggelag. Dette er en økning på rundt 3, 2 prosent fra året før. Cirka 1900 personer tegnet nytt medlemskap i fjor. Medlemsporteføljen består av rundt «ikke-boende» medlemmer. ÅRSBERETNING 2013 KONSERNET Deler av Bate s virksomhet er organisert og skilt ut i egne datterselskaper. Datterselskaper som inngår i det konsoliderte konsernregnskapet er: - BBL Bygg AS - Real Prosjektutvikling AS - Tastatomter AS - Stavanger Boligbyggelags Bo- & Eiendomservice AS I tillegg omfatter virksomheten følgende tre selskaper: - Hovemarka Utbygningsselskap AS - Vindhagen AS - Rogaland Utbygningsselskap AS Driftsorganisasjonen består av ulike virksomhetsområder og utgjør for tiden: - Medlemstjenester - Nybygg - Forvaltning administrativ- og økonomisk rådgivning - Tekniske tjenester - Vaktmesteren fra Stavanger Boligbyggelag (markedsnavnet for SBBLs BO-&Eiendomsservice AS) Styrets oppfatning er at årsregnskapet med noter og beretning gir et riktig bilde av driften og situasjonen i konsernet ved årsskiftet. Etter regnskapsårets avslutning er det ikke inntruffet forhold som er av betydning ved bedømmelsen av virksomheten utover det som er redegjort for i denne årsberetningen. FOTO: JAN INGE HAGA Medlemsfordeler Forkjøpsretten er den viktigste fordelen ved et medlemskap i Bate. Det gir forsprang i boligkøen. I fjor ble forkjøpsretten benyttet i 40 prosent av den totale omsetningen av boliger i tilknyttede lag. I tillegg til forkjøpsretten er det rundt 25 andre medlemsfordeler, rabatt- og bonusordninger, tilknyttet fordelskortet. Disse omfatter alt fra bank, forsikring, byggevarer og interiør til fritid, reise, sport og kultur. Fordeler i andre byer Bate boligbyggelag er partner i storbysamarbeidet, et samarbeid mellom boligbyggelag i de største byene i landet, som gir medlemmene gjensidig forkjøpsrett til boliger. Samarbeidet gjelder byene Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Stavanger. NYBYGG Utvikling, salg og oppføring av nye boliger er lagt til Bate s datterselskap Real Prosjektutvikling AS. Real selger de ferdige boligene til fast pris. All risiko ved tomtekjøp, utvikling, salg og gjennomføring ligger i Real, men med avgrensede garantier fra Bate. Det tegnes fulltegningsforsikring for prosjektene gjennom NBBL Fulltegningsforsikring AS, noe som reduserer risikoen ytterligere Ferdigstilte boliger Det er i 2013 ferdigstilt følgende boliger: Tastagården 2, Stavanger Austrått Hageby, Sandnes Sum Boliger under bygging Det er i 2013 følgende boliger under bygging: Vistespeilet, Goa Vest Myklaberget, Sola Austrått Hageby, Sandnes Rustabakken trinn I, Stavanger Rustabakken trinn II, Stavanger Rustabakken trinn III, Stavanger Gausel Atrium Goa Vest felt T2, Leie-Eie Sum 40 rekkehus 1 enebolig 41 boenheter 60 leiligheter 9 eneboliger 4 eneboliger 48 blokkleiligheter 40 blokkleiligheter 32 blokkleiligheter 20 rekkehus 32 blokkleiligheter 245 boenheter / 4

5 Boliger under planlegging Det er fortsatt høy aktivitet i boligbyggingen. Boligmarkedet har gjen nom 2013 vært noe fallende, og det er noe usikkerhet rundt pris nivået fremover. Våre prosjekter under bygging oppnådde ikke de mål settinger som vi forventet på salg i For å lykkes med prosjektene er noen valg avgjørende. Det gjelder blant annet valg av type bebyggelse, utbyggingsområder, pris- og kvalitetsnivå for å treffe våre ulike målgrupper. Bate boligbyggelags portefølje av prosjekter under planlegging er: Område Antall boliger Boligtype Planlagt bygging Jåtten Øst, Stavanger 61 Blokk Hove,Sandnes 27 Rekke Goa Vest BL2 52 Blokk Åse Gård, Sandnes 70 Blokk Sum 210 Bate boligbyggelag har nå en tomtebank som sikrer aktivitet i årene fremover. Samtidig settes det stadig mer ressurser inn på å finne frem til nye, attraktive tomter. Det legges stor vekt på å drive frem prosjektene i et tempo og en rekkefølge som tar hensyn til kapa sitet, risikoeksponering og markedssituasjonen. FORVALTNING FORRETNINGSFØRSEL Forretningsførsel med teknisk, økonomisk, administrativ forvaltning og regnskapsførsel er en viktig del av Bate s virksomhet og et strategisk satsingsområde for videre vekst. Bate forvalter boligselskapenes økonomi på en trygg måte og har et nært samarbeid med styrene i de enkelte boligselskapene. Hvert boligselskap er en egen juridisk enhet med eget styre og med rådighet over egen økonomi og drift. Den samlede bygnings- og eiendomsmasse som Bate forvalter, har en brannforsikringssum på ca. kr. 25 milliarder. Det er stor etterspørsel etter våre tjenester for teknisk og økonomisk planlegging og oppfølging, både når det gjelder vedlikehold, rehabilitering og ordinær drift. Styrene i boligselskapene står overfor stadig økte krav og etterspør derfor i større grad våre tjenester for å ha et best mulig beslutningsgrunnlag og effektiv drift. Ved utgangen av 2012 har selskapet forretningsførsel for i alt boliger i ordinær drift med følgende fordeling: Antall Kundegruppe Antall boliger 144 Tilknyttede borettslag Andre boligselskaper 6576 Til sammen Internkontroll/HMS Bate boligbyggelag er opptatt av trygge bomiljø. Boligselskap har ansvar og plikt til å utøve internkontroll i henhold til «Forskrift om helse-, miljø og sikkerhetsarbeid». Sammen med Storbybolig leverer vi Bevar-HMS et webbasert system. Regnskapsførsel Vi har behandlet ca regnskapsbilag mot ca året før. På vegne av våre kunder administrerer vi bankinnskudd, som ved årsskiftet utgjorde ca. kr. 365 millioner og lån som utgjorde ca. kr millioner. Opplæring og styreportal Selskapet driver utstrakt opplæring av styrene i boligselskapene gjennom kurs. Sentrale tema er vedlikeholdsansvar for boligselskap og eier, skadeforebygging, samt opplæring i styrearbeid og styreportal. Styreportalen er en nettbasert løsning som gjør det enklere for styrene i boligselskapene å kommunisere både intern i boligselskapet og med Bate. TEKNISKE TJENESTER Rehabilitering og vedlikehold I tråd med generell samfunnsutvikling øker kravene til styrene i boligselskapene når det gjelder ansvar for planlegging og gjennom føring av rehabiliteringsoppdrag, noe som opprettholder etter spørselen etter bistand fra vår tekniske avdeling. I 2013 har bolig selskapene gjennomført bygningsmessig vedlikehold og rehabi litering for ca kr. 200 mill. Koordinering av forsikringssaker Bate boligbyggelag har i 2013 styrket forsikringstilbudet for boligselskapene. I samarbeid med Boligbyggelagenes Partner AS og Storbybolig er det etablert gode forsikringstilbud for kundene. Selskapet administrerer skadeutbedring og skadeoppgjør for de av kundene som har valgt å knytte seg til våre fremforhandlede avtaler. Dette gjelder rundt 90 prosent av kundemassen. FOTO: JAN INGE HAGA / 5

6 BO- OG EIENDOMSERVICE SBBLs Bo- og Eiendomservice AS Vaktmesteren fra Stavanger Boligbyggelag har i 2013 fortsatt arbeidet med rendyrking av vakt mester tjenester. Selskapet har i 2013 fått flere nye kunder. Ved årsskiftet var det registrert 64 boligselskaper med fast avtale og selskapet har 11 ansatte. ØKONOMI OG RESULTAT Regnskapet er gjort opp i henhold til regnskapsloven. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2014 og konsernets planer for årene fremover. et er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Regnskapet viser et resultat før skatt på kr ,-. for Bate og for konsernet kr ,-. Bate fikk et overskudd etter skatt på kr ,-. Styret foreslår at resultatet overføres slik: Avgitt konsernbidrag: kr ,- Overføring til annen egenkapital: kr ,- Total overføring: kr ,- ets overskudd etter skatt utgjør kr ,- Bokført egenkapital i Bate pr er kr ,-, og for konsernet kr ,-. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele året. Driften er finansiert ved egenkapital og byggelån. ets egenkapital er på 37 prosent av totalkapitalen. I forhold til fremtidig kapitalbinding og risikoeksponering vil det fortsatt være nødvendig å styrke egenkapitalen. Etter styrets oppfatning er det gjort tilstrekkelige avsetninger for påløpte og eventuelle fremtidige forpliktelser. Styret er meget tilfreds med det økonomiske resultatet og driften for øvrig. Lønnsomhet er avgjørende for å ha en tilfredsstillende egenkapital og dermed styrke til å gå inn i nye og krevende prosjekter til fordel for medlemmene. ORGANISASJON Ordinær generalforsamling ble avholdt 23. mai Styret har hatt 8 ordinære møter og behandlet 48 saker. Videre utvikling av organisasjonen med sikte på kundetilfredshet, kvalitet og kompetanse vil fortsatt stå sentralt i arbeidet med å møte morgendagens utfordringer. PERSONALFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ Antall ansatte ved årets utløp var: SBBL Antall ansatte De ansatte har i henhold til Bate s vedtekter hatt en representant og en vararepresentant i styret. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) fortsetter sin virksomhet med tre medlemmer fra arbeidsgiversiden og tre medlemmer fra arbeidstakerne. Bedriften er tilsluttet Virke og har gjennom Virke tariffavtale for boligbyggelag med Fagforbundet og NITO. Det er registrert 3 skader i løpet av året. Arbeidet for et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess. Medarbei der undersøkelse er gjennomført med en score på 7,75 av 10. Arbeids miljøutvalget har besluttet tiltak som gjennomføres i Fraværet for 2013 fordeler seg slik: 2013 </= 16 dager > 16 dager Fravær totalt Bate 1,27 % 2,31 % 3,58 % Bo og Eiendom 2,53 % 8,30 % 10,83 % Bedriften er tilsluttet avtale om Inkluderende Arbeidsliv og det har gjennom året vært lagt stor vekt på systematisk syke fra værsoppfølging. Likestilling et arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, for fremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. I Bate med datterselskaper er det ansatt 35 kvinner (52 prosent). I ledende stillinger er kvinneandelen 43 prosent. Vår bedriftstankegang tar sikte på likestilling mellom kjønnene og på at forskjellsbehandling på grunn av kjønn ikke skal forekomme. HMS-politikk HMS-hensyn skal ivaretas ved alle våre aktiviteter, og vi skal bidra til at det er en god HMS-kultur i alle våre prosjekter. Vi vil forebygge ulykker og helseskader, og legge til rette for et sunt arbeidsmiljø der alle tar ansvar, viser engasjement og føler trivsel og trygghet i samsvar med våre verdier og intensjoner i lover og forskrifter. Bate boligbyggelag skal ha en bevisst holdning til miljøpåvirkning. Alle ansatte skal bidra til at vår miljøpåvirkning forbedres. Dette skal oppnås ved at ledelse og ansatte aktivt deltar i HMS-arbeidet og samarbeider for kontinuerlig forbedring. SAMARBEID MED ANDRE BOLIGBYGGELAG Utviklingen av det strategiske samarbeidet med Sandnes Boligbyggelag har fortsatt og begge generalforsamlinger besluttet i desember 2013 å fusjonere med virkning fra 1. januar Storbybolig er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø Boligbyggelag, Bodø Boligbyggelag, Trondheim og Omegn Boligbyggelag, Vestbo i Bergen, Usbl i Oslo og Bate boligbyggelag. Samarbeidet startet med gjennomgående ansiennitet og forkjøpsrett. Det har utviklet seg videre med fokus på IT, forvaltning og marked. / 6

7 Selskapene i Storbysamarbeidet videreutviklet selskapet BBL Finans AS i YTRE MILJØ Våre prosesser og leveranser har ikke negative miljøkonsekvenser utover normalt for vår type virksomhet. Vi etterlever regler og forskrifter, og har fokus på å forbedre vår miljøprestasjon. Dette skal oppnås ved å samarbeide med miljøvennlige leverandører og forsøke å velge miljøvennlige produkter. Vi skal være en pådriver og oppfordre alle boligselskap til å ha en bevisst holdning til miljøspørsmål. UTSIKTENE FREMOVER Selskapets viktigste fokusområder fremover vil være, i tillegg til å implementere en effektiv fusjonsprosess, tomteakkvisisjon, lønnsom vekst i kjerneområdene, kundepleie og våre styringssystemer. Det arbeides fortløpende med å finne frem til nye mulige ut bygnings områder i hele stavangerregionen. Selskapet har prosjekter i kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola, og i tillegg til en tomtebank som sikrer aktivitet i de nærmeste årene fremover. Før nye prosjekter iverksettes gjennomføres det grundige markeds førings- og lønnsomhetsvurderinger. Ryfast og Rog fast vil bli en realitet om noen år og allerede i 2014 vil vi rette deler av selskapets aktivitet inn mot disse områdene. Markedsutsiktene for nybyggvirksomheten i 2014 vurderes som gode. Vi antar at salgstakten på nye prosjekter vil ligge på et noe lavere nivå enn i Totalt sett regner vi med at 2014 blir et år der konsernets økonomiske resultat er noe lavere enn det vi oppnådde i Vårt strategiske samarbeid med Sandnes Boligbyggelag resulterte i at selskapenes generalforsamlinger vedtok fusjon med virkning fra og med 1. januar Dette medfører planlegging, implementering og gjennomføring av fusjonsaktiviteter første halvår 2014 slik at det fusjonerte selskapet oppnår de målsettingen som er satt for fusjonen. For å nå vår visjon og våre mål i et marked i konstant endring er utviklingen av mennesker viktig for selskapet. Det betyr utvikling av våre medarbeidere, ansettelse av nye medarbeidere samt utvikling av våre kunders styreledere og styremedlemmer. Vi har en klar ambisjon om å være en av regionens mest attraktive arbeidsplasser. Styret og administrasjonen arbeider aktivt med å fortsette oppbyg gingen av egenkapitalen i konsernet gjennom sterkt fokus på lønn somhet og risikostyring. Å styrke lønnsomheten innenfor våre kjerne områder er en klar prioritet slik at vi er bedre rustet til å møte økt konkurranse samt en eventuell fremtid med lavere ny bygg virksomhet. Konkurransen i markedet tilspisses og vi må hele tiden påse at vi forstår våre kunders behov slik at vi imøtekommer deres forventninger. Vi vil arbeide aktivt for å opprettholde og øke kunde til fredsheten gjennom nært samarbeid med kundene hva angår både tjenestenes omfang, servicegrad og kvalitet. I tillegg vil et økende krav til effektivitet, fleksibilitet og kvalitet medføre at vi fortløpende må styrke våre kvalitet styringssystemer. Utviklingen av Storbybolig, Boligbyggelagenes Partner AS, BBL DK AS og BBL Finans AS er viktig for oss. Samarbeidet med dem styrker vår konkurransekraft ytterligere, samt at fordelene tilfaller våre medlemmer. Styrets oppfatning er at Bate boligbyggelag er godt rustet til å møte de fremtidige oppgaver og utfordringer. / 7

8 RESULTATREGNSKAP Bate boligbyggelag Note Driftsinntekter Medlemskontingenter Salg av fast eiendom Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader ,4 Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Andel resultat tilknyttet selskap Annen rentekostnad Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets skattekostnad Årets resultat Overføringer Avgitt konsernbidrag Overført EK / 8

9 BALANSE PER 31. DESEMBER Bate boligbyggelag Noter Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler ,12 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Biler, inventar og kontorutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Inv. i datterselskap 6 Inv i tilknyttet selskap Lån til foretak i samme konsern Inv. i aksjer og andeler Pensjonsmidler Ansvarlig lån Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager ,12 Aktiverte tomte- og prosjektkostnader Kortsiktige fordringer Kundefordringer Utført, ikke fakturert prosjektkostnad Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler / 9

10 BALANSE PER 31. DESEMBER Bate boligbyggelag Note Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Sum forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Byggelån ,13 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld / 10

11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Bate boligbyggelag (Alle tall i hele 1000) Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i fordringer Endring i leverandørgjeld bidrag Endring prosjektkostnader lagerført Resultatandel tilknyttet selskap Endring i varelager Endring andre tidsavgrensinger Forskjell kostnadsført pensjon og innbetalinger til pensjonsordninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalt ved kjøp av varige driftsmidler Nedsettelse av overkurs tilknyttet selskap Utbetalt ved kjøp av aksjer Innbetalt utbytte fra tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endringer kortsiktige lån/byggelån Innbetalinger fra utlån (+)/ Utlån(-) Endring ansvarlig lån Innbetalt andelskapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd / 11

12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Bate boligbyggelag (tidligere Stavanger Boligbyggelag) har med virkning fra fusjonert med Sandnes Boligbyggelag. Tallene i dette års regnskapet inkluderer kun tall for tidligere Stavanger Boligbyggelag. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps lovens bestemmelser og god regnskaps skikk. regnskap Regnskapet viser konsernets resultat når mor- og datter selskaper betraktes som en regnskaps messig enhet. Med datter selskap menes selskaper hvor mor selskapet, direkte eller indirekte, eier mer en 50 % av aksjene eller gjennom avtale har bestemmende inn flytelse i selskapet. Følgende datter selskaper inngår i konsern regnskapet: BBL-Bygg AS, Real Prosjektutvikling AS, SBBLs Bo & Eiendomservice AS og Tastatomter AS. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanse føres til nominelt beløp på etablerings tidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelses kost, men ned skrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Fordringer Kunde fordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Inntektsføring Inntekts føring ved salg av utførte tjenester skjer på leverings tidspunktet. Inntekts føring av medlems kontingenter inntekts føres over den perioden disse vedrører. Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkings prosjekter resultatføres i takt med prosjektets fullførings grad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. Prosjekter Akvisisjons kostnader utgiftsføres fort løpende. Det benyttes løpende av regning etter fullførings grad for pågående anleggs kontrakter. For kontrakter som forventes å gi tap, resultatføres tapet i sin helhet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanse føres og avskrives over drifts midlets leve tid og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av drifts midler kostnads føres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges drifts midlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm oppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bank innskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Pensjoner Foretaket har hovedsaklig to pensjonordninger pr , en ytelsesordning som er usikret og en innskuddsbasert ordning. Selskapet hadde i tillegg tidligere en ytelsesordning som var sikret, men alle medlemmene i denne ordningen ble overflyttet til en innskuddsbasert ordning i slutten av Effekten av denne endringen er regnskapsført direkte i resultatregnskapet i 2013 med ett beløp på kr 5 milllioner. Usikret ytelsesordning Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjons midler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i for pliktelsen og midlene som skyldes endringer i og avvik i bereg nings forutsetningene (estimat endringer) fordeles over antatt gjen nom snitt lig gjenværende opp tjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. AFP-ordning Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til Gevinsten ved avviklingen av ordningen ble inntektsført i 2010, og presentert som en reduksjon av lønnskostnader. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det ble ikke betalt premie i den nye ordningen før i 2011, og da var premien fastsatt til 1,4 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fonds oppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Investering i datterselskap og tilknyttede selskap Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden for tilknyttede selskaper. Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. / 12

13 NOTE 2 POSTER SOM ER SAMMENSLÅTT Bate boligbyggelag Andre driftsinntekter Forretningsførsel og administrasjon av tilknyttede borettslag Forretningsførsel for andre Prosjektadministrasjon og byggeledelse Inntekter fra boligomsetning Andre salgs- og provisjonsinntekter Leieinntekter Honorarinntekt Vaktmestertjenester Varesalg Sum andre driftsinntekter Andre driftskostnader Innkjøpt på vegne av kunder (annonser etc.) Andre personalkostnader Innleid arbeidskraft Revisjon og konsulenthonorarer Eiendomskostnader Kontorholdskostnader Salgs- og markedsføringskostnader Avsetninger vedr. prosjekter Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER Bate boligbyggelag Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader ytelsesbasert Driftspensjon / innskuddspensjon Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Bate kommer inn under OTP ordningen. Selskapet gikk i slutten av 2013 over fra ytelsesbasert forsikring til en innskuddsbasert ordning. Ordningen tilfredsstiller lovens krav og overgangen medførte en engangseffekt på pensjonskostnaden i 2013 på 5 mill kroner. Se note 1 og Lønn til daglig leder Daglig leder er med i selskapets kollektive ytelsespensjonsordning. I tillegg er nedfelt en avtale om tilleggspensjon og forsikring fra fylte 65 år. Egen driftspensjon som tar høyde for lønn utover 12 G. Styremedlemmer: SBBL Styrehonorarer for 2013 er kostnadsført med kr Revisor: SBBL Revisjonshonorar er kostnadsført med I tillegg kommer andre tjenester med / 13

14 NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet (konsernet) har pensjonsordninger som omfatter 48 (50) ansatte og 8(8) pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Selskapet har både sikrede og usikrede pensjonsordninger. Sikrede ordninger er dekket gjennom forsikringsselskap. I tillegg til AFP-ordningen gjennom LO/NHO ytes en tilleggspensjon over driften. Bate boligbyggelag Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført planendring Resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pesjonsmidler / forpliktelse Brutto Pensjonsforpliktelser Brutto Pensjonsmidler Netto pensjonsmidler / forpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,0 % 3,9 % 4,0 % 3,9 % Forventet lønnsregulering 3,8 % 3,5 % 3,8 % 3,5 % Forventet pensjonsøkning 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % Forventet G-regulering 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger, tomt og annen fast eiendom Bate boligbyggelag Biler, inventar og kontorutstyr Totalt Bygninger, tomt og annen fast eiendom Biler, inventar og kontorutstyr Anskaffelseskost Tilgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Totalt Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3 5 år år 3 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Kostnadsført leasingleie / 14

15 NOTE 6 DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP AS BBL Bygg ble stiftet av Bate boligbyggelag i 1969 og har forretningskontor i Stavanger kommune. Selskapet administreres av Bate boligbyggelag som også eier alle aksjene og har 100 % stemmeandel i selskapet. Bate Datterselskap Tilknyttede selskap AS BBL Bygg Vindhagen AS Hovemarka AS Bokført verdi Utbetalt utbytte i Resultatandel Bokført verdi Egenkapital Årets resultat Stemmeandel 100 % 50 % 50 % Eierandel 100 % 50 % 50 % Forretningskontor Stavanger Stavanger Stavanger Anskaffelsestidspunkt AS BBL Bygg eier alle aksjene i Real Prosjektutvikling AS, Tastatomter ASog SBBLs Bo & Eiendom-service AS. Selskapene er konsolidert inn i konsernregnskapet. Vindhagen AS, Hovemarka AS er og Rogaland Utbygningsselskap er felles kontrollerte virksomheter og er 50 % eiet av Real Prosjektuvikling og Bate boligbyggelag. Selskapene er regnskapsført i henhold til egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. NOTE 7 AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. Bate boligbyggelag Anskaffelses kost Balanseført verdi Anskaffelses kost Balanseført verdi Aksjer og andeler i andre selskaper Storby AS BBL-Partner AS BBL-Datakompetanse AS BBL-Finans AS Rogaland Utbyggingsselskap AS Sum aksjer og andeler i andre selskaper NOTE 8 PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. Pantstillelser: Bokført verdi av pant Pantsatt eiendel Kassekreditt, ramme kr Kontorbygg med tomt Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført: Bate er medlåntaker for datterselskapenes lån med til sammen kr som utbygger i forbindelse med selskapenes prosjekter. I tillegg er det i konsernet stilt kausjon for kr Lån i konsernet er sikret ved pant i konsernets eiendeler med kr NOTE 9 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. Bate boligbyggelag Lån Andre fordringer Foretak i samme konsern Det er gitt lån til datterselskap kr i forbindelse med utbyggingsprosjekt. Lånet forfaller ved prosjektets ferdigstillelse, planlagt til Det beregnes renter i henhold til låneavtale. Kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern / 15

16 NOTE 10 SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: Bate Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt på årets resultat For lite avsatt skatt tidligere år Formueskatt Bate Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt: Årets totale skattekostnad For lite avsatt skatt tidligere år Endring skattesats % av resultat før skatt Differanse pga permanente forskjeller og formueskatt Betalbar skatt i balansen: Formueskatt Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Betalbar skatt i balansen Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt, forskjeller som utlignes: Bate 2013 Bate Driftsmidler Tilvirkningskontrakter Pensjonsmidler (+) forpliktelse (-) Prosjektutviklingskostnader Påløpte kostnader Kundefordringer Sum Utsatt skatteforpliktelse/-fordel NOTE 11 EGENKAPITAL Bate boligbyggelag Årets endring i egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Ny andelskapital Avgitt konsernbidrag etter skatt Årets resultat Egenkapital Årets endring i egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Ny andelskapital Årets resultat Egenkapital / 16

17 NOTE 12 ANLEGGSKONTRAKTER PR Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader knyttet til opptjent inntekt Netto resultatført på igangværende prosjekter Utført, ikke fakturert prosjektkostnad Aktiverte tomte- og prosjektkostnader i egen regi NOTE 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD I Bate er det til sammen satt av kr til kjente forpliktelser. I konsernet er det i tillegg foretatt avsetning for å dekke opp for eventuelt ansvar. NOTE 14 ANSVARLIG LÅN et har per gitt ansvarlig lån til tilknyttet virksomhet på til sammen kr NOTE 15 BUNDNE MIDLER Bundne midler i Bate utgjør ved årskiftet: Innestående på skattetrekkskonto Bate (konsernet) kr ( ). 31. desember 2013 STAVANGER, 27. MARS 2014 Erik Tjemsland styreleder Paul Åkre styremedlem Helga Scheie styremedlem Terje Eidsmo styremedlem Ståle Berntsen styremedlem Inger Janne Karlsen styremedlem Janne Karin Rasmussen styremedlem Paul A Boxill adm. direktør / 17

18

19

20 LAYOUT OG TRYKK: IMPRESSMEDIA.NO. DESIGNMAL: ALDENTE. FORSIDEILLUSTRASJON: KRISTIN ROSKIFTE FOTO: TOM HAGA. Stavanger Boligbyggelag er et andelslag. Vår viktigste oppgave er å skaffe, bygge og forvalte gode boliger for våre medlemmer. Vi driver med prosjektutvikling, boligsalg, boligforvaltning, regnskapsstyring og byggtekniske tjenester. Siden starten i 1946 har vi bygget over boliger. Hver femte bolig i Stavanger er bygget av Stavanger Boligbyggelag. Stavanger Boligbyggelag og Sandnes Boligbyggelag har fusjonert med virkning fra 1. januar Nå heter vi Bate boligbyggelag.

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer