H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE"

Transkript

1 H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008

2 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer som har fått bedre vilkår for å kunne følge opp den enkelte elev. Elever skal ha elevsamtaler eller utviklingssamtaler med kontaktlærer som tar opp trivsel og setter mål for faglig utvikling. Kunnskapsløftet legger fokus på grunnleggende ferdigheter: å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy Ved Hof skole legger vi vekt på gode rutiner for å få et godt læringsmiljø. Ordensreglene finner dere i dette heftet, det er viktig at de leses av alle. Det samme gjelder regler på bussene. I vår svarte alle elevene på en nasjonal undersøkelse, Elevinspektørene. Her gir elevene tilbakemelding på trivsel, motivasjon, faglig arbeid og læringsmiljø. Resultatene av undersøkelsen drøftes nå og dette skal legges fram for politikere, sammen med annen informasjon som grunnlag for utviklingsarbeid. I disse dager er det nasjonale prøver i norsk, regning og engelsk på 5. og 8. trinn. Resultatene fra de nasjonale prøvene vil bli gjenstand for drøfting av faglig framgang sammen med annen informasjon om elevenes kunnskaper. Utemiljøet på barnetrinnet er godt tilrettelagt for fysisk aktivitet. På ungdomstrinnet prøver vi nå med Fysak for å øke aktiviteten. Det er viktig med frokost og matpakke for et godet læringsresultat. Alle elever får tilbud om gratis oppskåret frukt, det fungerer meget bra. Det er igangsatt lekselesingstilbud 3 dager i uka etter skoletid i høsthalvåret. Dette er mulig på grunn av en ekstrabevilgning inneværende budsjettår. NB! Personalet i skole og SFO skal ha planleggingsdag sammen Denne dagen ble bestemt etter skolestart, slik at det er en endring i skoleruta. Det er til sammen 5 planleggingsdager i skolen og 2 på SFO i skoleåret. Skoleårets siste dag blir fredag Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på eller er misfornøyd med! Med vennlig hilsen Åse Marie Green

3 KONTOR- OG ADMINISTRASJONSTJENESTER Skolens tlf: Skolens fax: E- mail adresse: Kontorets åpningstid: mandag torsdag fredag Sekretær: Wenche Haugen Tlf: Rektor: Åse Marie Green Underv.insp. b.tr.: Inger- Hilde Kile Næss Underv.insp. u.tr.: Einar Sulutvedt Rådgiver: Fred Nordseth Sosiallærer: Tove Marstein Skolefritidsordningen: Aase Gran Tlf: Vaktmester fra kl. 07:00 14:30 Alf Haugerud Sverre Gustavsen 08:00 15:30 08:00 15:00 Tlf: Tlf:

4 Hof skoles visjon: En glad skole med aktive og nysgjerrige elever. Hof skoles verdier: Trygghet Inkludering Mestring Hof skoles verdier betyr at alle barn og voksne ved Hof skole er forskjellige og like mye verdt. Pedagogisk plattform for Hof skole. Alle har krav på trygghet, respekt og toleranse. Dette oppnås ved: - Tydelige og klare voksne og god klasseledelse - grensesetting - rutiner, systemer, orden og oversikt ute og inne - hyggelig språkbruk mellom alle - akseptere hverandre med feil og mangler - at eleven hjelper hverandre - å være møtekommende mot alle, også utenfor sin klasse - ærlighet gir respekt - åpenhet og samhandling i teamet - alle gi hverandre ros, oppmuntring og støtte Alle har behov for læring, utvikling og mestring. Dette oppnås ved: I elevmiljøet: - arbeidsplaner, elevaktivitet - variert og tilpasset undervisning - medbestemmelse - samhandling I voksenmiljøet: - veiledning, samhandling og påfyll - evaluere i teamet - medbestemmelse - motivasjon, trivselstiltak Alle kan ta ansvar for egne handlinger. Dette oppnås ved: - å følge elevenes arbeid - konsekvenser - øve opp empati - ansvarslæring

5 -I Hof kommune! Hof leser! er et lokalt prosjekt med bakgrunn i den nasjonale satsingen Gi rom for lesing. Målet med prosjektet er å stimulere språkutvikling og leseglede. Hof leser! åpner for et utvidet samarbeid med den kulturelle skolesekken og litteraturformidling og leselyst. Følgene aktører er med i prosjektet: Helsestasjonen, kulturkontoret, barnehagene, skole og bibliotek. Tilbudene ble satt i gang i Eksempel på tiltak: Utdeling av bokgaver på helsestasjonen ved 15 mnd. Utdeling av bokgave til skolestartere. Formidling av informasjon/ brosjyrer til foreldre og minibibliotek i barnehagene. Systematisk god leseopplæring på småskoletrinnet. Lesefres. Lesestimuleringstiltak på mellomtrinnet. Nytt av året: leseøkt på ungdomstrinnet. Biblioteket som sentralt ressurssenter i skolen for alle elever. Samarbeid mellom skolens bibliotek og folkebibliotek. Prosjektmidlene er slutt, men Hof leser! er fortsatt i drift! Lesing er det viktigste redskap for barn og unge for å tilegne seg kunnskap.

6 TEAMOVERSIKT Kontaktlærere 07/08 Trinn 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6. 7a 7b 8a 8b 9a 9b Kontaktlærere Rom Lærere Ingunn Rogne Kari Mette Berg Skaue Nina Walderhaug Gudrun Goverud Jensen Gudrun Næss Anne Ma Viljugrein Ingeborg Erichsen Kari Osbakken Berit Nilsen Toril Mikkelsen Kristine Ellefsen Eva Thomassen Marry Westbye Hanne Guterud Vigdis Tveiten Assistenter i de ulike klassene Torill Halvorsen Sigrun B Hansen Unni Skinnes Linda Lie Åshild Sørum Eva K Stranna Gule Kocu (lærling) Beate S Damdalen Ann Cathrin Lindahl Camilla L Johnny Lie Lisbeth Bjerke Heidi Kihle Lie Tore Herre Heltberg Hege Bredrup Inger Johanne Rønneberg Inger Lise Sjue Karlsen Kari Akerholt Marit Lian Saltnes Laila Solberg Beate S Damdalen Thale Røhmen Bjørn Halvorsen Kari Birgitte Hem Marit Midtgarden Inger Trøsch Eva Bye Nystrøm Torunn Berg Kjerstin Eri Tove Marstein Fred Norsdseth Ståle Røhmen Aase Gran Gule Kocu (lærling) Moica Bekkevold 10a SKOLEDAGEN Laila Solberg Monica Bekkevoll Christin D Eriksen Linda Lie Unn Thorrud

7 Mandag t. Pause 3 t. Midttime t. Pause 6. t. 08:30 10:00 10:15 11:00 11:45 13:15 13:30 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 10:00 10:15 11:00 11:45 13:15 13:30 14:15 Ringetider: kl. 08:30, 11:45, 13:30 og 14:15. Elever som er ferdig etter 4. time slutter kl. 12:30. Siden arbeidsmetoder og opplegg varierer noe på de enkelte trinn, vil antall studietimer kunne være noe ulikt, men ingen skal ha mindre tid til studietimer enn tidligere. Fagene matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, natur- og miljøfag, KRL og klassens time avgir tid til studietimene. Siden teamene på de enkelte trinn i stor grad legger timeplanen selv, er det ikke som før en felles time i løpet av dagen som er satt av til studietime. INSPEKSJON 1. trinn har voksne med seg i friminuttet. Dessuten er det 2 voksne ute i barneskolegården, 1 ved samfunnshuset der 5., 6. og 7. klasse har midlertidige lokaler og 2 i ungdomstrinnets arealer ute og inne. Inspeksjonen skal ha på refleksvest i barneskolegården slik at elevene lett kan søke en voksen. Elever på samme trinn har rom ved siden av hverandre der det er mulig å få det til. Vi ser det som viktig at elevene blir godt kjent. Derfor oppfordrer vi også hele trinnet til å ha arrangement og enkelte timer sammen. Elevene på trinnene oppfordres til å vise frem sine arbeider for hverandre. I storsamlinger og i enkelte aktiviteter er det aldersblanding. Nytt i år er at noen trinn er delt i tre grupper med kontaktlærere. De samarbeider tett om alle elevene på trinnet. Noen ganger undervises det i små grupper, andre ganger i store, alt etter tema og arbeidsform.

8 PRAKTISK INFORMASJON Tilvalgsfag Tilvalgsfagene ved Hof skole er delt inn i tre alternativer: Tilvalgsspråk (tysk, fransk og spansk) Fordypning i engelsk Praktiske aktiviteter Dette skoleåret har vi lagt om organiseringen av tilvalgsfagene samtidig som timetallet er utvidet. Hele fredagen er nå avsatt til tilvalgsfag. Dagen er delt inn i tre perioder og slak at elevene kan velge tre ulike aktiviteter i løpet av dagen. Dette betyr at alle elever får mulighet både til å velge fremmedspråk/faglig fordypning og praktiske aktiviteter. Trafikk- og mopedopplæring Skolen tilbyr elever i 10. klasse trafikk- og mopedundervisning som vil føre fram til mopedførerbeviset ved skoleårets slutt. Beviset vil bli utdelt når eleven har fylt 16 år. Det vil bli krevd en avgift på kr. 1100,-. I tillegg kommer biltilsynets gebyr for utstedelse av mopedførerbevis, kr. 145,-. Kantine Det er kantinedrift i ungdomsskolen også i år. Elevene velger sine representanter til kantinestyret, som sammen med en ansvarlig lærer driver kantina. I tillegg har skolen en voksen person som står for den daglige oppfølgingen av kantina. I kantina kan elevene få kjøpt ulike meieriprodukter og knekkebrød med ost hver dag. Kantina er et populært tilbud for ungdomstrinnet. Friminuttene I friminuttene kan elevene i ungdomsskolen være i kantina og ungdomsskolens inne- og uteområder. Elever på 10. trinn kan forlate skolens område i midtfriminuttet. Det vil bli tilbud om fysisk aktivitet. Elevråd Ungdomstrinnet og barnetrinnet (4. 7. klasse) har hvert sitt elevråd. Saker i elevråd behandles i Klassens time. Einar Sulutvedt og Åse Marie Green er kontaktpersoner for hvert sitt elevråd. Barn som skader seg på skolen Fra tid til annen er det barn som skader seg på skolen. Skolen har førstehjelpssaker og kan behandle småskader. Ved alvorlige tilfeller tar vi kontakt med Hof legekontor og hjemmet. Hjemmene må selv gå til Trygdekontoret for å få igjen eventuelle utgifter i forbindelse med skadebehandlingen.

9 Kristendoms- religions- og livssynskunnskap, KRL KRL- faget er et obligatorisk kunnskapsfag. Det kan søkes fritak for deler av undervisningen. Fritak kan gjelde deltakelse i utøvelse av religiøse aktiviteter (f.eks. gudstjeneste). Skolen har søknadsskjema for fritak av enkeltaktivitet. Ta kontakt med klassestyrer eller lærere i KRL- faget. Orientering på foreldremøte i 1. klasse. Skjema sendes hjem til alle i 8. klasse. KRL- faget har fått ny læreplan som gjelder fra skolestart. Informasjon kommer etter kursdag 19. september. Utstyr og bøker Vi er avhengig av at elevene har det utstyret de trenger. Hvis elevene mister utstyr som blokkfløyte, kalkulator, linjal etc. må de erstatte dette for egen regning. Det samme gjelder skolebøker eller bibliotekbøker som blir borte. Skolen sender da hjem en giroblankett. Det er ønskelig at eleven har pennal med skrivesaker, saks og lim. Verdigjenstander Skolen tar ikke ansvar for verdigjenstander elevene tar med seg på skolen. Dette gjelder også leker, samleobjekter og lignende. Er det ting man er redd for er det lurt å la det være hjemme. Skolebiblioteket Hof skole har et trivelig bibliotek, som innbyr til boklån og leselyst. Her skal det være mulig, for alle elever, å finne lesestoff som interesserer. Vi har en kontinuerlig oppdatering, og kjøper bøker for ,- kroner hvert år. Biblioteket er betjent i de fleste skoletimene. Elevene kan komme på biblioteket alene, i grupper eller sammen med lærer, når de har behov for det. Vi er behjelpelige med å finne fagstoff eller bare en god bok å lese. Det er flere arbeidsplasser på biblioteket, 4 av dem med datamaskiner tilknyttet internett. Derfor er det populært å sitte her å jobbe ved tema/prosjektarbeid. Folkebiblioteket i Hof er også åpent noe av skoletiden for elever og lærere. Flere elever benytter også dette tilbudet og finner fagstoff, låner bøker, lydbøker og videoer der. Vi håper at alle elevene opparbeider gode rutiner i lån og tilbakelevering av bøker, og at bøkene bil utvide hver enkelt elevs verden og gi mersmak og lyst på flere leseopplevelser. Tapte bøker må erstattes. Svømming Elever på 3. trinn vil få tilbud om svømming dette skoleåret. Svømmingen er i Lardal. Elevene vil få 9 ganger med svømming. Johnny Lie vil være ansvarlig for denne opplæringen. Skolen ber om at elevene har med seg badetøy, såpe og handkle når de får beskjed om at de skal ha svømming.

10 Telefon i skoletiden Mange elever ønsker å låne telefon på kontoret for å ringe hjem. Dette skaper problemer. Vi oppfordrer foreldrene til å snakke med barna sine om dette. Hvis det gjelder helt nødvendige spørsmål kan elevene selvsagt få ringe hjem fra kontoret. Dette må skje i timen etter avtale med lærer. Mobiltelefonbruk for elever i skoletiden Elever kan ha med seg mobiltelefon på skolen. Ved bruk av mobiltelefon i timene, blir telefonen beslaglagt. Telefonen blir levert til kontoret og kan hentes ved skoledagens slutt. Ved gjentatt misbruk vil foresatte bli kontaktet. Trafikksikkerhet Skolevei og trafikksikkerhet er en utfordring for mange elever og foreldre. Trafikken om morgenen og ved skoleslutt er stor. Elever fra 1. trinn som tar buss blir møtt på parkeringsplassen om morgenen og fulgt til bussen ved skoleslutt. Skolen oppfordrer foreldre til å følge barn som har gangavstand til skolen inntil barna er trygge på hvor og hvordan de skal gå. Dersom barnet blir kjørt til SFO, ber vi om at parkering skjer innenfor oppmerkede felt på korttidsparkeringen ved riksvegen. Eldre elever som ikke skal på SFO må kjøres helt ned til skolens parkering på anvist sted. Derfra går elevene til sine innganger. Foreldre følger kjøremønstret på parkeringsplassen. Sykling til skolen I vårhalvåret -97 foretok Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) en spørreundersøkelse til foreldre i de laveste trinnene om sykling til skolen. Resultatet av undersøkelsen viste at et stort flertall av foreldrene ønsket at skolen skulle sette en aldersgrense for sykling til skolen. Rektor i samarbeid med FAU har inntil videre satt denne grensen til vårhalvåret (etter påske) for de som går i 3. trinn. Denne grensen kan eventuelt heves i samarbeid med foreldrene. Alle som sykler til skolen bør bruke hjelm! For sparkesykkel gjelder samme regler som for sykkel. Det er foreldre som ønsker at deres barn skal sykle tidligere. Det er utarbeidet et skriv som foreldre kan få ved forespørsel til kontaktlærer. Foreldrene skriver under på at de tar ansvar for barnets sykling til skolen. Buss Hof skole har nå skoleskyss med Nettbuss. Samarbeidet forrige skoleår var meget bra. Små elever skal sitte foran i bussen, store elever bak. Småskoletrinnets elever blir møtt på bussholdeplassen og det er alltid en voksen til stede etter 4. time til elevene er på bussen. Skolen har også vaktordning ved bussene til 14:15. Dersom det oppstår problemer, ta kontakt med Wenche Haugen, tlf: Vi ber alle praktisere ordensreglene for skolebussene.

11 Ordensregler for skolebussene Det skal være trygt og sikkert for alle å kjøre skolebuss. Derfor må: Alle gå rolig på bussen og sette seg på det første ledige sete. Alle skal holde seg i ro på sin plass og sitte vendt i kjøreretningen. Ingen må bruke mer plass enn nødvendig. Du må derfor ha skolesekken på fanget. Sjåføren er ansvarlig for alles sikkerhet. Du må derfor ikke forstyrre ham. Du må også rette deg etter de beskjeder han gir. Du skal bestandig ha med deg busskortet. Dette skal vises frem hver gang du går på bussen Dersom du ødelegger noe på bussen kan enten du eller dine foresatte bli nødt til å erstatte det. Dersom du ikke følger reglene kan bussjåføren sette deg av. Skolen og foreldrene dine vil få beskjed. Dersom dette skjer flere ganger kan du bli nektet å være med bussen en eller flere dager. Du vil da være ansvarlig for å komme deg frem og tilbake til skolen på egen hånd. Elektroniske busskort. De elektroniske busskortene er dyre. Alle Ungdomsskoleelever som mister/ødelegger sitt elektroniske busskort må betale kr. 50 for å erstatte dette.

12 Ordensreglement ved Hof skole, barnetrinnet (Reglementet omfatter krav til forventet orden og adferd ved skolen) Med hjemmel i Opplæringsloven av , 2-9 og 2-10, fastsettes følgende retningslinjer for skolens ordensreglement: Ordensreglementet gjelder på skolens område, på skoleveien og på arrangement i skolen regi utenfor skolens område. Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (Fra Opplæringsloven 9a-1) Elevene plikter å erstatte skade som de volder forsettelig eller uaktsomt etter reglene i skadeerstatningsloven av , 1-2. Foresatte er erstatningsansvarlige for inntil kr.5000,ta godt var på personlige eiendeler. Verdisaker tas med på eget ansvar På bakgrunn av ovenstående prinsipper er følgene ordensreglement gjeldene for Hof skole. Hva er akseptabel atferd? Foreldre har hovedansvaret for å gi barna en oppdragelse som gjør disse i stand til å fungere i ulike sammenhenger. I skolen er evnen til å samhandle med andre elever og voksne, av vesentlig betydning. Skolen har også en viktig rolle i oppdragelsen av barna. For at skolen skal være i stand til å gi elevene det læringstilbudet de har krav på etter opplæringsloven, er det nødvendig å ha visse felles spilleregler for generell orden og oppførsel. Disse reglene er nedfelt i følgende: Barnetrinnet: Krav til god orden og oppførsel ved Hof skoles barnetrinn: Møte presis til timer og avtaler Gjøre skolearbeid til avtalt tid Holde god orden i skolearbeid og skolesaker Holde skolen lokaler og skolens område rent og ryddig Ta godt var på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell Utesko og ytterklær, inklusive luer, plasseres på anvist plass Vær høflig, vis hensyn og respekt for andre. La andres eiendeler være i fred Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen Uakseptabel språkbruk, slåssing og forstyrrelse av andres aktiviteter er å vise manglende respekt og hensyn Mobbing skal ikke forekomme Diskriminerende utsagn e. handling som viser til andres rase, religion, livssyn, kjønn eller legning er ikke tillatt. Røyk, snus, lightere/fyrstikker og rusmidler skal ikke brukes eller medbringes på skolen Slikkerier og brus i skoletiden er ikke tillatt uten etter spesiell tillatelse. Lek og aktiviteter, herunder bruk av baller og annet utstyr må foregå på anviste områder. Elever på 1.-4.trinn:Mobiltelfon, MP3-spillere, andre spillemaskiner og samleobjekter skal ikke medbringes på skolen Elever på 5.-7-trinn: Mobiltelefon, MP3-spillere andre spillemaskiner og samleobjekter som medbringes på skolen brukes ikke i undervisningstiden Skolens reglement for bruk av IKT-utstyr, inklusiv nettbruk skal følges.

13 Å forlate skolens område i skoletiden er ikke tillatt uten spesiell tillatelse fra rektor, inspektør eller kontaktlærer I tillegg må skolen elever også overholde de på legg som blir gitt muntlig eller skriftlig av skolens personale Regler og rutiner som blir utarbeidet på det enkelte trinn skal følges. La ikke andre få kjennskap til ditt passord i skolens datasystem! Straffbare forhold I tillegg til bestemmelser om orden og oppførsel gjelder bestemmelser om straffbare forhold som er nedfelt i lovgivningen. Aktuelle straffbare forhold er: Nasking, tyveri, rasisme, legemsbeskadigelse, utpressing, tvang, hærverk/skadeverk og trusler fremsatt muntlig, skriftlig eller elektronisk. Sanksjoner Det er et grunnleggende prinsipp at den sanksjonen skolen velger står i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglementet. Det er også en forutsetning at aktuell sanksjon er nedfelt i reglementet. Det kan således ikke ilegges andre sanksjoner enn de som er vedtatt som en del av dette. Alvorlige og gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til bortvisning. Elever som bryter reglementet alvorlig en eller flere ganger, kan vises bort fra undervisningen resten av dagen. Hjemmet kontaktes. Eventuelt kontaktes også hjelpeapparatet, slik at elever med problemer kan få hjelp så fort som mulig. Beslaglagte gjenstander må hentes av foresatte på skolen Om saksbehandling I henhold til Opplæringslova 2-9 gjelder følgende: Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvisning, skal eleven ha høve til å forklare seg muntlig for den som tek avgjera Aktuelle sanksjoner (straffetiltak) mot brudd på ordensreglementet er: Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte Forbudte gjenstander beslaglegges Mobiltelefoner, MP3-spillere og andre gjenstander som ikke skal brukes i undervisning leveres kontoret og hentes ved skolens slutt dagen etter Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor Gjensitting etter kontaktlærer/rektors avgjørelse Pålegg om å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler Pålegg om alternativ undervising Utelukkelse fra klasse-/fellesarrangementer etter kontaktlærer/rektors avgjørelse Bortvisning fra gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter lærer/kontaktlærers/rektors avgjørelse Midlertidig eller permanent bytte av gruppe etter rektors avgjørelse Straffbar forhold anmeldes til politiet

14 Ordensreglement ved Hof skole, ungdomstrinnet (Reglementet omfatter krav til forventet orden og atferd ved skolen) Med hjemmel i Opplæringsloven av , 2-9 og 2-10, fastsettes følgende retningslinjer for skolens ordensreglement: Ordensreglementet gjelder på skolens område, på skoleveien og på arrangement i skolen regi utenfor skolens område. Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (Fra Opplæringsloven 9a-1) Elevene plikter å erstatte skade som de volder forsettelig eller uaktsomt etter reglene i skadeerstatningsloven av , 1-2. Foresatte er erstatningsansvarlige for inntil kr.5000,ta godt var på personlige eiendeler. Verdisaker tas med på eget ansvar På bakgrunn av ovenstående prinsipper er følgene ordensreglement gjeldene for Hof skole. Hva er akseptabel atferd? Foreldre har hovedansvaret for å gi barna en oppdragelse som gjør disse i stand til å fungere i ulike sammenhenger. I skolen er evnen til å samhandle med andre elever og voksne, av vesentlig betydning. Skolen har også en viktig rolle i oppdragelsen av barna. For at skolen skal være i stand til å gi elevene det læringstilbudet de har krav på etter opplæringsloven, er det nødvendig å ha visse felles spilleregler for generell orden og oppførsel. Disse reglene er nedfelt i følgende: Ungdomstrinnet: Krav til god orden og oppførsel ved Hof skoles ungdomstrinn: Møte presis til timer og avtaler Gjøre skolearbeid til avtalt tid Holde god orden i skolearbeid og skolesaker Alt fravær skal meldes i egen meldingsbok. Uten melding regnes fravær som ugyldig Holde skolen lokaler og skolens område rent og ryddig Ta godt var på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker, annet undervisningsmateriell og elevskap Utesko og ytterklær, inklusive luer, plasseres på anvist plass Vær høflig, vis hensyn og respekt for andre. La andres eiendeler være i fred Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen Uakseptabel språkbruk, slåssing og forstyrrelse av andres aktiviteter er å vise manglende respekt og hensyn Mobbing skal ikke forekomme Diskriminerende utsagn e. handling som viser til andres rase, religion, livssyn, kjønn eller legning er ikke tillatt. Røyk, snus, lightere/fyrstikker og rusmidler skal ikke brukes eller medbringes på skolen Slikkerier og brus i skoletiden er ikke tillatt, uten etter spesiell tillatelse. Lek og aktiviteter, herunder bruk av baller og annet utstyr må foregå på anviste områder. Mobiltelefon, MP3-spillere og andre verdisaker som medbringes på skolen Karakter Orden/atferd Orden Orden Orden Orden Orden Orden Atferd Atferd Atferd Atferd Atferd Atferd Atferd Atferd Atferd

15 skal oppbevares i elevskap i undervisningstiden Skolens reglement for bruk av IKT-utstyr, inklusiv nettbruk skal følges. Å forlate skolens område i skoletiden er ikke tillatt uten spesiell tillatelse fra rektor, inspektør eller kontaktlærer I tillegg må skolen elever også overholde de pålegg som blir gitt muntlig eller skriftlig av skolens personale Regler og rutiner som blir utarbeidet på det enkelte trinn skal følges. Atferd Atferd Atferd Atferd La ikke andre få kjennskap til ditt passord i skolens datasystem! Straffbare forhold I tillegg til bestemmelser om orden og oppførsel gjelder bestemmelser om straffbare forhold som er nedfelt i lovgivningen. Aktuelle straffbare forhold er: Nasking, tyveri, rasisme, legemsbeskadigelse, utpressing, tvang, hærverk/skadeverk og trusler fremsatt muntlig, skriftlig eller elektronisk. Sanksjoner Det er et grunnleggende prinsipp at den sanksjonen skolen velger står i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglementet. Det er også en forutsetning at aktuell sanksjon er nedfelt i reglementet. Det kan således ikke ilegges andre sanksjoner enn de som er vedtatt som en del av dette. Alvorlige og gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til bortvisning. Elever som bryter reglementet alvorlig en eller flere ganger, kan vises bort fra undervisning i inntil tre dager. Hjemmet kontaktes. Eventuelt kontaktes også hjelpeapparatet, slik at elever med problemer kan få hjelp så fort som mulig. Beslaglagte gjenstander må hentes av foresatte på skolen Om saksbehandling I henhold til Opplæringslova 2-9 gjelder følgende: Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvisning, skal eleven ha høve til å forklare seg muntlig for den som tek avgjera Aktuelle sanksjoner (straffetiltak) mot brudd på ordensreglementet er: Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte Forbudte gjenstander beslaglegges Mobiltelefoner, MP3-spillere og andre gjenstander som ikke skal brukes i undervisning leveres kontoret og hentes ved skolens slutt dagen etter Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor Gjensitting etter kontaktlærer/rektors avgjørelse Pålegg om å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler Pålegg om alternativ undervising Utelukkelse fra klasse-/fellesarrangementer etter kontaktlærer/rektors avgjørelse Bortvisning fra gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter lærer/kontaktlærers/rektors avgjørelse Midlertidig eller permanent bytte av gruppe etter rektors avgjørelse Straffbare forhold anmeldes til politiet Nedsatt karakter i orden og oppførsel etter forskriftens bestemmelser

16 Hof skoles handlingsplan mot mobbing Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. 1. Avdekking av mobbing 1.1. Årlige undersøkelser om trivsel og mobbing. Skolen har hvert år en enkel spørreundersøkelse om trivsel på skolen og mobbing fra klasse. Evt. spørreundersøkelse fra elevinspektørene fra klassetrinn. På småskoletrinnet samtaler personalet og elevene istedenfor spørreundersøkelse samtidig som spørreundersøkelsen finner sted. I tillegg vil det på alle trinn integreres i elevsamtalen/utviklingssamtalen noen faste spørsmål om mobbing. Resultatet drøftes i personalet, med elevene og med foreldrene. Skoleåret 2004/05, elever fra klasse tar Zero undersøkelse mai Vakt og tilsynsordninger. Tilsyn der elevene føler seg utrygge og der undersøkelser og samtaler viser at det kan foregå mobbing. Personale som har tilsyn med elever på barnetrinnet skal være lett synlig for elevene, merket med bånd eller vest. Trygghetspatrulje i barneskolen ved 6. og 7. klasse elever merket med bånd. Ved mistanke om mobbing/spesielle situasjoner går vi sammen om forsterket vakt og tilsynsordninger Kommunikasjon lærer elev - foresatte. Spørsmål om mobbing tas opp i alle faste konferansetimer med elever og foresatte, ansvar kontaktlærer. Mobbing tas opp i faste elevsamtaler/utviklingssamtaler minst 2 ganger per. år. Klassemiljø som punkt på foreldremøter. Klassens time har jevnlig mobbing som tema. Skolens ledelse fokuserer på temaet hvert år Ved mistanke om mobbing. Informasjonsinnhenting gjennom observasjon. Ansvar: kontaktlærer/teamet. Ved behov vil sosiallærer og ledelse delta.

17 Informasjonsinnhenting gjennom samtale med antatt offer. Informasjonsinnhenting gjennom andre elever. Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjøres på måter som i neste omgang forebygger mobbing ved skolen. 2. Problemløsning av mobbesaker Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket. Undersøkelser for å sikre faktainformasjon. Ansvar: kontaktlærer/teamet. Første samtale med offer etter prosedyre beskrevet i Zero, se lærerveiledning/video. Ansvar: kontaktlærer/teamet. Første samtale med plager etter prosedyre beskrevet i Zero, se lærerveiledning. Oppfølgingssamtale med offer. Ansvar: kontaktlærer/teamet/sosiallærer/ledelse. Oppfølgingssamtale med plager. Ansvar: kontaktlærer/teamet. Samtale med/orientering til foreldre til offer. Ansvar: kontaktlærer. Samtale med/orientering til foreldre til plager. Ansvare: kontaktlærer Samarbeid med andre innstanser om mobbing. Aktuelle samarbeidspartnere er helsesøster, skolelege, barnevern, PPT og politi. Ansvar: sosiallærer/ledelse Arbeid i etterkant av en mobbesak. Gjennomgang av saken med tanke på hva den viser av organisering og rutiner som ikke fungerer bra nok. Informasjon til andre ansatte om det som ikke fungerte bra nok. Ansvar: team, kontaktlærer, sosiallærer, ledelse. 3. Forebygging. 3.1 Forebyggende arbeid mot mobbing ved Hof skole. Trivselsundersøkelse gjentas hvert år. God voksendekning gir lærerne gode muligheter til å ta seg av hver elev. Kontaktlærer har i tillegg til nedsatt leseplikt 1 time ekstra pr. elev for 150 timers - rammen til klassestyrerarbeidet.

18 Skoleåret begynner med å prioritere trivsel og sosiale aktiviteter på det enkelte trinn. Ordensregler og regler for trinnet er tema. Ordensregler blir sendt hjem til underskrift. Alle kontaktlærere har elevsamtaler med hver elev minst 1 gang hvert halvår. Fadderordning for alle elever på 1.trinn. Dette samarbeidet fortsetter i ulik grad og omfang. Klassens time på alle trinn: jevnlig tas trivsel/mobbing opp som tema. Lærerne på trinnet samarbeider, men arbeid foregår også på tvers av trinnene. Elevmiljøet skal være tema på minst ett foreldremøte. Jevnlige storsamlinger/aktiviteter med aldersblanding med aktuelle tema. Skolen har satt av 8 timer til sosiallærerarbeid 4t på barnetrinnet og 4t på ungdomstrinnet. God voksendekning i friminuttene spesielt på barnetrinnet. Elevrådet tar hvert år opp trivsel i friminuttene som sak. Kartlegging av mobbeområder ute og inne ved skolestart. Forebyggende arbeid mot mobbinge ved Hof skole gjennomgås ved skolestart i personalet og på trinnene Alle elever skal oppleve et godt arbeidsmiljø Lærer er en tydelig voksen mot enkelteleven/klassen/gruppa Elevene i klassen/gruppa tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje Skolen har et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe God overgang mellom barnehage og skole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole Konkrete tiltak. Sikring av arenaer som ganger, rom uten tilsyn, Kantine, skolegård, toaletter, gymnastikk- lokaler med garderober, SFO og skolevei. Buss og holdeplasser så godt som det er mulig.

19 Mål: skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing foregår kontinuerlig. 4. Kontinuitet 4.1 Prinsippet er at problemer skal løses på lavest mulig nivå, men at lærer vet når saker skal meldes videre og vet hvem de kan henvende seg til hvis ikke problemet kan løses på deres eget nivå Faste tiltak i et årshjul 4.3. Årlig gjennomgang og revisjon av planen.

20 Samarbeid hjem - skole. Hof skoles visjon: En glad skole med aktive og nysgjerrige elever Hof skoles verdier: Trygghet Inkludering Mestring Hof skoles verdier betyr at alle barn og voksne ved Hof skole er forskjellige og like mye verdt. Hjemmene og skolen har tre områder for samarbeid: den enkelte elev, årstrinn og Hof skole som helhet. Hof skole ønsker foreldre som aktive samarbeidspartnere på alle tre områdene. Årstrinnets samarbeid skal være så godt at elever og foreldre opplever samme holdninger og samme krav til arbeidsmengde og atferd. Dersom gruppene praktiserer et område forskjellig, bør det være etter en diskusjon med begrunnelse. Denne bør være kjent av elever og foreldre. Vi er opptatt av at utvikling skal skje på teamene i samsvar med Kunnskapsløftet, L-06. Ledelsen ønsker å legge forholdene best mulig til rette innenfor de rammene skolen har. Foreldremøter Vi ønsker at foreldremøter på trinnet legges samme kveld med felles framlegging av årets planer for deretter å fortsette gruppevis. Sentrale/nye faglærere bør være tilstede på foreldremøtene.

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

Ordensregler og fravær

Ordensregler og fravær Ordensregler og fravær Ordensregler På Steinerskolen i Fredrikstad har foreldre, lærere og elever blitt enige om følgende ordensreglement. Sammen har vi et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø preget

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold.

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold. Orkanger barneskole 7300 Orkanger Ordensreglement ved Orkanger barneskole. I henhold til 3.5 i forskrift til opplæringsloven skal ordensreglene være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Hovedmål:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære barneskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing 1. Avdekking av mobbing Ansvarlig: Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen - Skolen gjennomfører

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HOBØL KOMMUNE Tomter skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TOMTER SKOLE Høst 2009 MOBBING GODTAS IKKE * Alle har noen å leke med/være sammen med * Alle har lyst til å gå på skolen * Det er lov å si fra * De

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE (Sist oppdatert: 14.juni 2016, erstatter plan fra august 2015) Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT Bakgrunn for reglementet Opplæringsloven 2-9 og 2-10, 9a-2, 9a-3 og 9a-4 og Forskrift til opplæringsloven 3-5. Skolens visjon Engesland skole skal være preget av læring, omsorg,

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

GREFSEN SKOLE. Reglement for orden og oppførsel

GREFSEN SKOLE. Reglement for orden og oppførsel Sammen skaper vi et trygt og godt skolemiljø! Forskrift: Skolens reglement bygger på reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Hjemmel: Fastsatt av byråden for kunnskap og utdanning 25. september 2012

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Revidert, august 2016 Hovedmål: Ved Finsland skole er det nulltoleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd.

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR SKOLE OG BARNEHAGE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 03.09.08 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 3469/2014-B11 23.04.2014 Saksbehandler: Magne Skrede SAKSFRAMLEGG Forskrift til ordensreglement for skolene i Gjerdrum Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret 07.05.2014

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.»

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.» 1 Innledning Malvik kommune har i 2016 valgt å lage en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Målsetting: Alle elever skal ha et trygt skolemiljø, uten mobbing Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Overordnede ordensregler Fjære skole

Overordnede ordensregler Fjære skole Overordnede ordensregler Fjære skole Vedtatt i SU 29.01.2009 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 1 Hjemmel 3 2.2 2 Formål 3 2.3 3 Virkeområde 3 3 Regler og sanksjoner... 3 3.1 4 Generell oppførsel 3 3.1.1

Detaljer