H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE"

Transkript

1 H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008

2 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer som har fått bedre vilkår for å kunne følge opp den enkelte elev. Elever skal ha elevsamtaler eller utviklingssamtaler med kontaktlærer som tar opp trivsel og setter mål for faglig utvikling. Kunnskapsløftet legger fokus på grunnleggende ferdigheter: å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy Ved Hof skole legger vi vekt på gode rutiner for å få et godt læringsmiljø. Ordensreglene finner dere i dette heftet, det er viktig at de leses av alle. Det samme gjelder regler på bussene. I vår svarte alle elevene på en nasjonal undersøkelse, Elevinspektørene. Her gir elevene tilbakemelding på trivsel, motivasjon, faglig arbeid og læringsmiljø. Resultatene av undersøkelsen drøftes nå og dette skal legges fram for politikere, sammen med annen informasjon som grunnlag for utviklingsarbeid. I disse dager er det nasjonale prøver i norsk, regning og engelsk på 5. og 8. trinn. Resultatene fra de nasjonale prøvene vil bli gjenstand for drøfting av faglig framgang sammen med annen informasjon om elevenes kunnskaper. Utemiljøet på barnetrinnet er godt tilrettelagt for fysisk aktivitet. På ungdomstrinnet prøver vi nå med Fysak for å øke aktiviteten. Det er viktig med frokost og matpakke for et godet læringsresultat. Alle elever får tilbud om gratis oppskåret frukt, det fungerer meget bra. Det er igangsatt lekselesingstilbud 3 dager i uka etter skoletid i høsthalvåret. Dette er mulig på grunn av en ekstrabevilgning inneværende budsjettår. NB! Personalet i skole og SFO skal ha planleggingsdag sammen Denne dagen ble bestemt etter skolestart, slik at det er en endring i skoleruta. Det er til sammen 5 planleggingsdager i skolen og 2 på SFO i skoleåret. Skoleårets siste dag blir fredag Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på eller er misfornøyd med! Med vennlig hilsen Åse Marie Green

3 KONTOR- OG ADMINISTRASJONSTJENESTER Skolens tlf: Skolens fax: E- mail adresse: Kontorets åpningstid: mandag torsdag fredag Sekretær: Wenche Haugen Tlf: Rektor: Åse Marie Green Underv.insp. b.tr.: Inger- Hilde Kile Næss Underv.insp. u.tr.: Einar Sulutvedt Rådgiver: Fred Nordseth Sosiallærer: Tove Marstein Skolefritidsordningen: Aase Gran Tlf: Vaktmester fra kl. 07:00 14:30 Alf Haugerud Sverre Gustavsen 08:00 15:30 08:00 15:00 Tlf: Tlf:

4 Hof skoles visjon: En glad skole med aktive og nysgjerrige elever. Hof skoles verdier: Trygghet Inkludering Mestring Hof skoles verdier betyr at alle barn og voksne ved Hof skole er forskjellige og like mye verdt. Pedagogisk plattform for Hof skole. Alle har krav på trygghet, respekt og toleranse. Dette oppnås ved: - Tydelige og klare voksne og god klasseledelse - grensesetting - rutiner, systemer, orden og oversikt ute og inne - hyggelig språkbruk mellom alle - akseptere hverandre med feil og mangler - at eleven hjelper hverandre - å være møtekommende mot alle, også utenfor sin klasse - ærlighet gir respekt - åpenhet og samhandling i teamet - alle gi hverandre ros, oppmuntring og støtte Alle har behov for læring, utvikling og mestring. Dette oppnås ved: I elevmiljøet: - arbeidsplaner, elevaktivitet - variert og tilpasset undervisning - medbestemmelse - samhandling I voksenmiljøet: - veiledning, samhandling og påfyll - evaluere i teamet - medbestemmelse - motivasjon, trivselstiltak Alle kan ta ansvar for egne handlinger. Dette oppnås ved: - å følge elevenes arbeid - konsekvenser - øve opp empati - ansvarslæring

5 -I Hof kommune! Hof leser! er et lokalt prosjekt med bakgrunn i den nasjonale satsingen Gi rom for lesing. Målet med prosjektet er å stimulere språkutvikling og leseglede. Hof leser! åpner for et utvidet samarbeid med den kulturelle skolesekken og litteraturformidling og leselyst. Følgene aktører er med i prosjektet: Helsestasjonen, kulturkontoret, barnehagene, skole og bibliotek. Tilbudene ble satt i gang i Eksempel på tiltak: Utdeling av bokgaver på helsestasjonen ved 15 mnd. Utdeling av bokgave til skolestartere. Formidling av informasjon/ brosjyrer til foreldre og minibibliotek i barnehagene. Systematisk god leseopplæring på småskoletrinnet. Lesefres. Lesestimuleringstiltak på mellomtrinnet. Nytt av året: leseøkt på ungdomstrinnet. Biblioteket som sentralt ressurssenter i skolen for alle elever. Samarbeid mellom skolens bibliotek og folkebibliotek. Prosjektmidlene er slutt, men Hof leser! er fortsatt i drift! Lesing er det viktigste redskap for barn og unge for å tilegne seg kunnskap.

6 TEAMOVERSIKT Kontaktlærere 07/08 Trinn 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6. 7a 7b 8a 8b 9a 9b Kontaktlærere Rom Lærere Ingunn Rogne Kari Mette Berg Skaue Nina Walderhaug Gudrun Goverud Jensen Gudrun Næss Anne Ma Viljugrein Ingeborg Erichsen Kari Osbakken Berit Nilsen Toril Mikkelsen Kristine Ellefsen Eva Thomassen Marry Westbye Hanne Guterud Vigdis Tveiten Assistenter i de ulike klassene Torill Halvorsen Sigrun B Hansen Unni Skinnes Linda Lie Åshild Sørum Eva K Stranna Gule Kocu (lærling) Beate S Damdalen Ann Cathrin Lindahl Camilla L Johnny Lie Lisbeth Bjerke Heidi Kihle Lie Tore Herre Heltberg Hege Bredrup Inger Johanne Rønneberg Inger Lise Sjue Karlsen Kari Akerholt Marit Lian Saltnes Laila Solberg Beate S Damdalen Thale Røhmen Bjørn Halvorsen Kari Birgitte Hem Marit Midtgarden Inger Trøsch Eva Bye Nystrøm Torunn Berg Kjerstin Eri Tove Marstein Fred Norsdseth Ståle Røhmen Aase Gran Gule Kocu (lærling) Moica Bekkevold 10a SKOLEDAGEN Laila Solberg Monica Bekkevoll Christin D Eriksen Linda Lie Unn Thorrud

7 Mandag t. Pause 3 t. Midttime t. Pause 6. t. 08:30 10:00 10:15 11:00 11:45 13:15 13:30 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 10:00 10:15 11:00 11:45 13:15 13:30 14:15 Ringetider: kl. 08:30, 11:45, 13:30 og 14:15. Elever som er ferdig etter 4. time slutter kl. 12:30. Siden arbeidsmetoder og opplegg varierer noe på de enkelte trinn, vil antall studietimer kunne være noe ulikt, men ingen skal ha mindre tid til studietimer enn tidligere. Fagene matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, natur- og miljøfag, KRL og klassens time avgir tid til studietimene. Siden teamene på de enkelte trinn i stor grad legger timeplanen selv, er det ikke som før en felles time i løpet av dagen som er satt av til studietime. INSPEKSJON 1. trinn har voksne med seg i friminuttet. Dessuten er det 2 voksne ute i barneskolegården, 1 ved samfunnshuset der 5., 6. og 7. klasse har midlertidige lokaler og 2 i ungdomstrinnets arealer ute og inne. Inspeksjonen skal ha på refleksvest i barneskolegården slik at elevene lett kan søke en voksen. Elever på samme trinn har rom ved siden av hverandre der det er mulig å få det til. Vi ser det som viktig at elevene blir godt kjent. Derfor oppfordrer vi også hele trinnet til å ha arrangement og enkelte timer sammen. Elevene på trinnene oppfordres til å vise frem sine arbeider for hverandre. I storsamlinger og i enkelte aktiviteter er det aldersblanding. Nytt i år er at noen trinn er delt i tre grupper med kontaktlærere. De samarbeider tett om alle elevene på trinnet. Noen ganger undervises det i små grupper, andre ganger i store, alt etter tema og arbeidsform.

8 PRAKTISK INFORMASJON Tilvalgsfag Tilvalgsfagene ved Hof skole er delt inn i tre alternativer: Tilvalgsspråk (tysk, fransk og spansk) Fordypning i engelsk Praktiske aktiviteter Dette skoleåret har vi lagt om organiseringen av tilvalgsfagene samtidig som timetallet er utvidet. Hele fredagen er nå avsatt til tilvalgsfag. Dagen er delt inn i tre perioder og slak at elevene kan velge tre ulike aktiviteter i løpet av dagen. Dette betyr at alle elever får mulighet både til å velge fremmedspråk/faglig fordypning og praktiske aktiviteter. Trafikk- og mopedopplæring Skolen tilbyr elever i 10. klasse trafikk- og mopedundervisning som vil føre fram til mopedførerbeviset ved skoleårets slutt. Beviset vil bli utdelt når eleven har fylt 16 år. Det vil bli krevd en avgift på kr. 1100,-. I tillegg kommer biltilsynets gebyr for utstedelse av mopedførerbevis, kr. 145,-. Kantine Det er kantinedrift i ungdomsskolen også i år. Elevene velger sine representanter til kantinestyret, som sammen med en ansvarlig lærer driver kantina. I tillegg har skolen en voksen person som står for den daglige oppfølgingen av kantina. I kantina kan elevene få kjøpt ulike meieriprodukter og knekkebrød med ost hver dag. Kantina er et populært tilbud for ungdomstrinnet. Friminuttene I friminuttene kan elevene i ungdomsskolen være i kantina og ungdomsskolens inne- og uteområder. Elever på 10. trinn kan forlate skolens område i midtfriminuttet. Det vil bli tilbud om fysisk aktivitet. Elevråd Ungdomstrinnet og barnetrinnet (4. 7. klasse) har hvert sitt elevråd. Saker i elevråd behandles i Klassens time. Einar Sulutvedt og Åse Marie Green er kontaktpersoner for hvert sitt elevråd. Barn som skader seg på skolen Fra tid til annen er det barn som skader seg på skolen. Skolen har førstehjelpssaker og kan behandle småskader. Ved alvorlige tilfeller tar vi kontakt med Hof legekontor og hjemmet. Hjemmene må selv gå til Trygdekontoret for å få igjen eventuelle utgifter i forbindelse med skadebehandlingen.

9 Kristendoms- religions- og livssynskunnskap, KRL KRL- faget er et obligatorisk kunnskapsfag. Det kan søkes fritak for deler av undervisningen. Fritak kan gjelde deltakelse i utøvelse av religiøse aktiviteter (f.eks. gudstjeneste). Skolen har søknadsskjema for fritak av enkeltaktivitet. Ta kontakt med klassestyrer eller lærere i KRL- faget. Orientering på foreldremøte i 1. klasse. Skjema sendes hjem til alle i 8. klasse. KRL- faget har fått ny læreplan som gjelder fra skolestart. Informasjon kommer etter kursdag 19. september. Utstyr og bøker Vi er avhengig av at elevene har det utstyret de trenger. Hvis elevene mister utstyr som blokkfløyte, kalkulator, linjal etc. må de erstatte dette for egen regning. Det samme gjelder skolebøker eller bibliotekbøker som blir borte. Skolen sender da hjem en giroblankett. Det er ønskelig at eleven har pennal med skrivesaker, saks og lim. Verdigjenstander Skolen tar ikke ansvar for verdigjenstander elevene tar med seg på skolen. Dette gjelder også leker, samleobjekter og lignende. Er det ting man er redd for er det lurt å la det være hjemme. Skolebiblioteket Hof skole har et trivelig bibliotek, som innbyr til boklån og leselyst. Her skal det være mulig, for alle elever, å finne lesestoff som interesserer. Vi har en kontinuerlig oppdatering, og kjøper bøker for ,- kroner hvert år. Biblioteket er betjent i de fleste skoletimene. Elevene kan komme på biblioteket alene, i grupper eller sammen med lærer, når de har behov for det. Vi er behjelpelige med å finne fagstoff eller bare en god bok å lese. Det er flere arbeidsplasser på biblioteket, 4 av dem med datamaskiner tilknyttet internett. Derfor er det populært å sitte her å jobbe ved tema/prosjektarbeid. Folkebiblioteket i Hof er også åpent noe av skoletiden for elever og lærere. Flere elever benytter også dette tilbudet og finner fagstoff, låner bøker, lydbøker og videoer der. Vi håper at alle elevene opparbeider gode rutiner i lån og tilbakelevering av bøker, og at bøkene bil utvide hver enkelt elevs verden og gi mersmak og lyst på flere leseopplevelser. Tapte bøker må erstattes. Svømming Elever på 3. trinn vil få tilbud om svømming dette skoleåret. Svømmingen er i Lardal. Elevene vil få 9 ganger med svømming. Johnny Lie vil være ansvarlig for denne opplæringen. Skolen ber om at elevene har med seg badetøy, såpe og handkle når de får beskjed om at de skal ha svømming.

10 Telefon i skoletiden Mange elever ønsker å låne telefon på kontoret for å ringe hjem. Dette skaper problemer. Vi oppfordrer foreldrene til å snakke med barna sine om dette. Hvis det gjelder helt nødvendige spørsmål kan elevene selvsagt få ringe hjem fra kontoret. Dette må skje i timen etter avtale med lærer. Mobiltelefonbruk for elever i skoletiden Elever kan ha med seg mobiltelefon på skolen. Ved bruk av mobiltelefon i timene, blir telefonen beslaglagt. Telefonen blir levert til kontoret og kan hentes ved skoledagens slutt. Ved gjentatt misbruk vil foresatte bli kontaktet. Trafikksikkerhet Skolevei og trafikksikkerhet er en utfordring for mange elever og foreldre. Trafikken om morgenen og ved skoleslutt er stor. Elever fra 1. trinn som tar buss blir møtt på parkeringsplassen om morgenen og fulgt til bussen ved skoleslutt. Skolen oppfordrer foreldre til å følge barn som har gangavstand til skolen inntil barna er trygge på hvor og hvordan de skal gå. Dersom barnet blir kjørt til SFO, ber vi om at parkering skjer innenfor oppmerkede felt på korttidsparkeringen ved riksvegen. Eldre elever som ikke skal på SFO må kjøres helt ned til skolens parkering på anvist sted. Derfra går elevene til sine innganger. Foreldre følger kjøremønstret på parkeringsplassen. Sykling til skolen I vårhalvåret -97 foretok Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) en spørreundersøkelse til foreldre i de laveste trinnene om sykling til skolen. Resultatet av undersøkelsen viste at et stort flertall av foreldrene ønsket at skolen skulle sette en aldersgrense for sykling til skolen. Rektor i samarbeid med FAU har inntil videre satt denne grensen til vårhalvåret (etter påske) for de som går i 3. trinn. Denne grensen kan eventuelt heves i samarbeid med foreldrene. Alle som sykler til skolen bør bruke hjelm! For sparkesykkel gjelder samme regler som for sykkel. Det er foreldre som ønsker at deres barn skal sykle tidligere. Det er utarbeidet et skriv som foreldre kan få ved forespørsel til kontaktlærer. Foreldrene skriver under på at de tar ansvar for barnets sykling til skolen. Buss Hof skole har nå skoleskyss med Nettbuss. Samarbeidet forrige skoleår var meget bra. Små elever skal sitte foran i bussen, store elever bak. Småskoletrinnets elever blir møtt på bussholdeplassen og det er alltid en voksen til stede etter 4. time til elevene er på bussen. Skolen har også vaktordning ved bussene til 14:15. Dersom det oppstår problemer, ta kontakt med Wenche Haugen, tlf: Vi ber alle praktisere ordensreglene for skolebussene.

11 Ordensregler for skolebussene Det skal være trygt og sikkert for alle å kjøre skolebuss. Derfor må: Alle gå rolig på bussen og sette seg på det første ledige sete. Alle skal holde seg i ro på sin plass og sitte vendt i kjøreretningen. Ingen må bruke mer plass enn nødvendig. Du må derfor ha skolesekken på fanget. Sjåføren er ansvarlig for alles sikkerhet. Du må derfor ikke forstyrre ham. Du må også rette deg etter de beskjeder han gir. Du skal bestandig ha med deg busskortet. Dette skal vises frem hver gang du går på bussen Dersom du ødelegger noe på bussen kan enten du eller dine foresatte bli nødt til å erstatte det. Dersom du ikke følger reglene kan bussjåføren sette deg av. Skolen og foreldrene dine vil få beskjed. Dersom dette skjer flere ganger kan du bli nektet å være med bussen en eller flere dager. Du vil da være ansvarlig for å komme deg frem og tilbake til skolen på egen hånd. Elektroniske busskort. De elektroniske busskortene er dyre. Alle Ungdomsskoleelever som mister/ødelegger sitt elektroniske busskort må betale kr. 50 for å erstatte dette.

12 Ordensreglement ved Hof skole, barnetrinnet (Reglementet omfatter krav til forventet orden og adferd ved skolen) Med hjemmel i Opplæringsloven av , 2-9 og 2-10, fastsettes følgende retningslinjer for skolens ordensreglement: Ordensreglementet gjelder på skolens område, på skoleveien og på arrangement i skolen regi utenfor skolens område. Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (Fra Opplæringsloven 9a-1) Elevene plikter å erstatte skade som de volder forsettelig eller uaktsomt etter reglene i skadeerstatningsloven av , 1-2. Foresatte er erstatningsansvarlige for inntil kr.5000,ta godt var på personlige eiendeler. Verdisaker tas med på eget ansvar På bakgrunn av ovenstående prinsipper er følgene ordensreglement gjeldene for Hof skole. Hva er akseptabel atferd? Foreldre har hovedansvaret for å gi barna en oppdragelse som gjør disse i stand til å fungere i ulike sammenhenger. I skolen er evnen til å samhandle med andre elever og voksne, av vesentlig betydning. Skolen har også en viktig rolle i oppdragelsen av barna. For at skolen skal være i stand til å gi elevene det læringstilbudet de har krav på etter opplæringsloven, er det nødvendig å ha visse felles spilleregler for generell orden og oppførsel. Disse reglene er nedfelt i følgende: Barnetrinnet: Krav til god orden og oppførsel ved Hof skoles barnetrinn: Møte presis til timer og avtaler Gjøre skolearbeid til avtalt tid Holde god orden i skolearbeid og skolesaker Holde skolen lokaler og skolens område rent og ryddig Ta godt var på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell Utesko og ytterklær, inklusive luer, plasseres på anvist plass Vær høflig, vis hensyn og respekt for andre. La andres eiendeler være i fred Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen Uakseptabel språkbruk, slåssing og forstyrrelse av andres aktiviteter er å vise manglende respekt og hensyn Mobbing skal ikke forekomme Diskriminerende utsagn e. handling som viser til andres rase, religion, livssyn, kjønn eller legning er ikke tillatt. Røyk, snus, lightere/fyrstikker og rusmidler skal ikke brukes eller medbringes på skolen Slikkerier og brus i skoletiden er ikke tillatt uten etter spesiell tillatelse. Lek og aktiviteter, herunder bruk av baller og annet utstyr må foregå på anviste områder. Elever på 1.-4.trinn:Mobiltelfon, MP3-spillere, andre spillemaskiner og samleobjekter skal ikke medbringes på skolen Elever på 5.-7-trinn: Mobiltelefon, MP3-spillere andre spillemaskiner og samleobjekter som medbringes på skolen brukes ikke i undervisningstiden Skolens reglement for bruk av IKT-utstyr, inklusiv nettbruk skal følges.

13 Å forlate skolens område i skoletiden er ikke tillatt uten spesiell tillatelse fra rektor, inspektør eller kontaktlærer I tillegg må skolen elever også overholde de på legg som blir gitt muntlig eller skriftlig av skolens personale Regler og rutiner som blir utarbeidet på det enkelte trinn skal følges. La ikke andre få kjennskap til ditt passord i skolens datasystem! Straffbare forhold I tillegg til bestemmelser om orden og oppførsel gjelder bestemmelser om straffbare forhold som er nedfelt i lovgivningen. Aktuelle straffbare forhold er: Nasking, tyveri, rasisme, legemsbeskadigelse, utpressing, tvang, hærverk/skadeverk og trusler fremsatt muntlig, skriftlig eller elektronisk. Sanksjoner Det er et grunnleggende prinsipp at den sanksjonen skolen velger står i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglementet. Det er også en forutsetning at aktuell sanksjon er nedfelt i reglementet. Det kan således ikke ilegges andre sanksjoner enn de som er vedtatt som en del av dette. Alvorlige og gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til bortvisning. Elever som bryter reglementet alvorlig en eller flere ganger, kan vises bort fra undervisningen resten av dagen. Hjemmet kontaktes. Eventuelt kontaktes også hjelpeapparatet, slik at elever med problemer kan få hjelp så fort som mulig. Beslaglagte gjenstander må hentes av foresatte på skolen Om saksbehandling I henhold til Opplæringslova 2-9 gjelder følgende: Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvisning, skal eleven ha høve til å forklare seg muntlig for den som tek avgjera Aktuelle sanksjoner (straffetiltak) mot brudd på ordensreglementet er: Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte Forbudte gjenstander beslaglegges Mobiltelefoner, MP3-spillere og andre gjenstander som ikke skal brukes i undervisning leveres kontoret og hentes ved skolens slutt dagen etter Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor Gjensitting etter kontaktlærer/rektors avgjørelse Pålegg om å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler Pålegg om alternativ undervising Utelukkelse fra klasse-/fellesarrangementer etter kontaktlærer/rektors avgjørelse Bortvisning fra gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter lærer/kontaktlærers/rektors avgjørelse Midlertidig eller permanent bytte av gruppe etter rektors avgjørelse Straffbar forhold anmeldes til politiet

14 Ordensreglement ved Hof skole, ungdomstrinnet (Reglementet omfatter krav til forventet orden og atferd ved skolen) Med hjemmel i Opplæringsloven av , 2-9 og 2-10, fastsettes følgende retningslinjer for skolens ordensreglement: Ordensreglementet gjelder på skolens område, på skoleveien og på arrangement i skolen regi utenfor skolens område. Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (Fra Opplæringsloven 9a-1) Elevene plikter å erstatte skade som de volder forsettelig eller uaktsomt etter reglene i skadeerstatningsloven av , 1-2. Foresatte er erstatningsansvarlige for inntil kr.5000,ta godt var på personlige eiendeler. Verdisaker tas med på eget ansvar På bakgrunn av ovenstående prinsipper er følgene ordensreglement gjeldene for Hof skole. Hva er akseptabel atferd? Foreldre har hovedansvaret for å gi barna en oppdragelse som gjør disse i stand til å fungere i ulike sammenhenger. I skolen er evnen til å samhandle med andre elever og voksne, av vesentlig betydning. Skolen har også en viktig rolle i oppdragelsen av barna. For at skolen skal være i stand til å gi elevene det læringstilbudet de har krav på etter opplæringsloven, er det nødvendig å ha visse felles spilleregler for generell orden og oppførsel. Disse reglene er nedfelt i følgende: Ungdomstrinnet: Krav til god orden og oppførsel ved Hof skoles ungdomstrinn: Møte presis til timer og avtaler Gjøre skolearbeid til avtalt tid Holde god orden i skolearbeid og skolesaker Alt fravær skal meldes i egen meldingsbok. Uten melding regnes fravær som ugyldig Holde skolen lokaler og skolens område rent og ryddig Ta godt var på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker, annet undervisningsmateriell og elevskap Utesko og ytterklær, inklusive luer, plasseres på anvist plass Vær høflig, vis hensyn og respekt for andre. La andres eiendeler være i fred Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen Uakseptabel språkbruk, slåssing og forstyrrelse av andres aktiviteter er å vise manglende respekt og hensyn Mobbing skal ikke forekomme Diskriminerende utsagn e. handling som viser til andres rase, religion, livssyn, kjønn eller legning er ikke tillatt. Røyk, snus, lightere/fyrstikker og rusmidler skal ikke brukes eller medbringes på skolen Slikkerier og brus i skoletiden er ikke tillatt, uten etter spesiell tillatelse. Lek og aktiviteter, herunder bruk av baller og annet utstyr må foregå på anviste områder. Mobiltelefon, MP3-spillere og andre verdisaker som medbringes på skolen Karakter Orden/atferd Orden Orden Orden Orden Orden Orden Atferd Atferd Atferd Atferd Atferd Atferd Atferd Atferd Atferd

15 skal oppbevares i elevskap i undervisningstiden Skolens reglement for bruk av IKT-utstyr, inklusiv nettbruk skal følges. Å forlate skolens område i skoletiden er ikke tillatt uten spesiell tillatelse fra rektor, inspektør eller kontaktlærer I tillegg må skolen elever også overholde de pålegg som blir gitt muntlig eller skriftlig av skolens personale Regler og rutiner som blir utarbeidet på det enkelte trinn skal følges. Atferd Atferd Atferd Atferd La ikke andre få kjennskap til ditt passord i skolens datasystem! Straffbare forhold I tillegg til bestemmelser om orden og oppførsel gjelder bestemmelser om straffbare forhold som er nedfelt i lovgivningen. Aktuelle straffbare forhold er: Nasking, tyveri, rasisme, legemsbeskadigelse, utpressing, tvang, hærverk/skadeverk og trusler fremsatt muntlig, skriftlig eller elektronisk. Sanksjoner Det er et grunnleggende prinsipp at den sanksjonen skolen velger står i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglementet. Det er også en forutsetning at aktuell sanksjon er nedfelt i reglementet. Det kan således ikke ilegges andre sanksjoner enn de som er vedtatt som en del av dette. Alvorlige og gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til bortvisning. Elever som bryter reglementet alvorlig en eller flere ganger, kan vises bort fra undervisning i inntil tre dager. Hjemmet kontaktes. Eventuelt kontaktes også hjelpeapparatet, slik at elever med problemer kan få hjelp så fort som mulig. Beslaglagte gjenstander må hentes av foresatte på skolen Om saksbehandling I henhold til Opplæringslova 2-9 gjelder følgende: Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvisning, skal eleven ha høve til å forklare seg muntlig for den som tek avgjera Aktuelle sanksjoner (straffetiltak) mot brudd på ordensreglementet er: Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte Forbudte gjenstander beslaglegges Mobiltelefoner, MP3-spillere og andre gjenstander som ikke skal brukes i undervisning leveres kontoret og hentes ved skolens slutt dagen etter Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor Gjensitting etter kontaktlærer/rektors avgjørelse Pålegg om å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler Pålegg om alternativ undervising Utelukkelse fra klasse-/fellesarrangementer etter kontaktlærer/rektors avgjørelse Bortvisning fra gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter lærer/kontaktlærers/rektors avgjørelse Midlertidig eller permanent bytte av gruppe etter rektors avgjørelse Straffbare forhold anmeldes til politiet Nedsatt karakter i orden og oppførsel etter forskriftens bestemmelser

16 Hof skoles handlingsplan mot mobbing Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. 1. Avdekking av mobbing 1.1. Årlige undersøkelser om trivsel og mobbing. Skolen har hvert år en enkel spørreundersøkelse om trivsel på skolen og mobbing fra klasse. Evt. spørreundersøkelse fra elevinspektørene fra klassetrinn. På småskoletrinnet samtaler personalet og elevene istedenfor spørreundersøkelse samtidig som spørreundersøkelsen finner sted. I tillegg vil det på alle trinn integreres i elevsamtalen/utviklingssamtalen noen faste spørsmål om mobbing. Resultatet drøftes i personalet, med elevene og med foreldrene. Skoleåret 2004/05, elever fra klasse tar Zero undersøkelse mai Vakt og tilsynsordninger. Tilsyn der elevene føler seg utrygge og der undersøkelser og samtaler viser at det kan foregå mobbing. Personale som har tilsyn med elever på barnetrinnet skal være lett synlig for elevene, merket med bånd eller vest. Trygghetspatrulje i barneskolen ved 6. og 7. klasse elever merket med bånd. Ved mistanke om mobbing/spesielle situasjoner går vi sammen om forsterket vakt og tilsynsordninger Kommunikasjon lærer elev - foresatte. Spørsmål om mobbing tas opp i alle faste konferansetimer med elever og foresatte, ansvar kontaktlærer. Mobbing tas opp i faste elevsamtaler/utviklingssamtaler minst 2 ganger per. år. Klassemiljø som punkt på foreldremøter. Klassens time har jevnlig mobbing som tema. Skolens ledelse fokuserer på temaet hvert år Ved mistanke om mobbing. Informasjonsinnhenting gjennom observasjon. Ansvar: kontaktlærer/teamet. Ved behov vil sosiallærer og ledelse delta.

17 Informasjonsinnhenting gjennom samtale med antatt offer. Informasjonsinnhenting gjennom andre elever. Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjøres på måter som i neste omgang forebygger mobbing ved skolen. 2. Problemløsning av mobbesaker Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket. Undersøkelser for å sikre faktainformasjon. Ansvar: kontaktlærer/teamet. Første samtale med offer etter prosedyre beskrevet i Zero, se lærerveiledning/video. Ansvar: kontaktlærer/teamet. Første samtale med plager etter prosedyre beskrevet i Zero, se lærerveiledning. Oppfølgingssamtale med offer. Ansvar: kontaktlærer/teamet/sosiallærer/ledelse. Oppfølgingssamtale med plager. Ansvar: kontaktlærer/teamet. Samtale med/orientering til foreldre til offer. Ansvar: kontaktlærer. Samtale med/orientering til foreldre til plager. Ansvare: kontaktlærer Samarbeid med andre innstanser om mobbing. Aktuelle samarbeidspartnere er helsesøster, skolelege, barnevern, PPT og politi. Ansvar: sosiallærer/ledelse Arbeid i etterkant av en mobbesak. Gjennomgang av saken med tanke på hva den viser av organisering og rutiner som ikke fungerer bra nok. Informasjon til andre ansatte om det som ikke fungerte bra nok. Ansvar: team, kontaktlærer, sosiallærer, ledelse. 3. Forebygging. 3.1 Forebyggende arbeid mot mobbing ved Hof skole. Trivselsundersøkelse gjentas hvert år. God voksendekning gir lærerne gode muligheter til å ta seg av hver elev. Kontaktlærer har i tillegg til nedsatt leseplikt 1 time ekstra pr. elev for 150 timers - rammen til klassestyrerarbeidet.

18 Skoleåret begynner med å prioritere trivsel og sosiale aktiviteter på det enkelte trinn. Ordensregler og regler for trinnet er tema. Ordensregler blir sendt hjem til underskrift. Alle kontaktlærere har elevsamtaler med hver elev minst 1 gang hvert halvår. Fadderordning for alle elever på 1.trinn. Dette samarbeidet fortsetter i ulik grad og omfang. Klassens time på alle trinn: jevnlig tas trivsel/mobbing opp som tema. Lærerne på trinnet samarbeider, men arbeid foregår også på tvers av trinnene. Elevmiljøet skal være tema på minst ett foreldremøte. Jevnlige storsamlinger/aktiviteter med aldersblanding med aktuelle tema. Skolen har satt av 8 timer til sosiallærerarbeid 4t på barnetrinnet og 4t på ungdomstrinnet. God voksendekning i friminuttene spesielt på barnetrinnet. Elevrådet tar hvert år opp trivsel i friminuttene som sak. Kartlegging av mobbeområder ute og inne ved skolestart. Forebyggende arbeid mot mobbinge ved Hof skole gjennomgås ved skolestart i personalet og på trinnene Alle elever skal oppleve et godt arbeidsmiljø Lærer er en tydelig voksen mot enkelteleven/klassen/gruppa Elevene i klassen/gruppa tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje Skolen har et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe God overgang mellom barnehage og skole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole Konkrete tiltak. Sikring av arenaer som ganger, rom uten tilsyn, Kantine, skolegård, toaletter, gymnastikk- lokaler med garderober, SFO og skolevei. Buss og holdeplasser så godt som det er mulig.

19 Mål: skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing foregår kontinuerlig. 4. Kontinuitet 4.1 Prinsippet er at problemer skal løses på lavest mulig nivå, men at lærer vet når saker skal meldes videre og vet hvem de kan henvende seg til hvis ikke problemet kan løses på deres eget nivå Faste tiltak i et årshjul 4.3. Årlig gjennomgang og revisjon av planen.

20 Samarbeid hjem - skole. Hof skoles visjon: En glad skole med aktive og nysgjerrige elever Hof skoles verdier: Trygghet Inkludering Mestring Hof skoles verdier betyr at alle barn og voksne ved Hof skole er forskjellige og like mye verdt. Hjemmene og skolen har tre områder for samarbeid: den enkelte elev, årstrinn og Hof skole som helhet. Hof skole ønsker foreldre som aktive samarbeidspartnere på alle tre områdene. Årstrinnets samarbeid skal være så godt at elever og foreldre opplever samme holdninger og samme krav til arbeidsmengde og atferd. Dersom gruppene praktiserer et område forskjellig, bør det være etter en diskusjon med begrunnelse. Denne bør være kjent av elever og foreldre. Vi er opptatt av at utvikling skal skje på teamene i samsvar med Kunnskapsløftet, L-06. Ledelsen ønsker å legge forholdene best mulig til rette innenfor de rammene skolen har. Foreldremøter Vi ønsker at foreldremøter på trinnet legges samme kveld med felles framlegging av årets planer for deretter å fortsette gruppevis. Sentrale/nye faglærere bør være tilstede på foreldremøtene.

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer