Årsregnskap. Serodus ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Serodus ASA"

Transkript

1 Årsregnskap 2012 Serodus ASA

2 Oppstilling over totalresultat Note Driftsinntekter Salgsinntekter Driftsutgifter Varekost Personalkostnader Avskrivning av immaterielle eiendeler Nedskriving av immaterielle eiendeler Andre driftskostnader 3, Totale driftskostnader Driftsresultat ( ) ( ) Finansinntekter Renteinntekter Andre finansielle inntekter 13, Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnader Andre finanskostnader Totale finanskostnader Netto fra finans Resultat før skatt ( ) ( ) Skattekostnad Ordinært resultat etter skatt ( ) ( ) Andre inntekter og kostnader - - Totalresultat ( ) ( ) Resultat per aksje: Ordinært resultat per aksje 8 (0,06) (0,33) Utvannet resultat per aksje 8 (0,06) (0,33)

3

4 Oppstilling over endringer i egenkapital Aksje kapital Overkursfond Annen innsk. kapital Opptjent resultat Sum egenkapital Egenkapital ( ) ( ) - Årsresultat ( ) ( ) - Andre inntekter/kostnader Totalresultat: ( ) ( ) 2010 Aksje Overkursfond Annen innsk. Opptjent Sum kapital kapital egenkapital egenkapital Egenkapital ( ) Årsresultat - - ( ) ( ) Totalresultat: ( ) ( ) Emisjoner Egenkapital per ( ) Emisjoner Kapitalnedsettelse ( ) Egenkapital ( ) ( ) 2012 Aksje kapital Overkursfond Annen innsk. kapital Opptjent resultat Sum egenkapital Egenkapital ( ) Årsresultat ( ) ( ) - Andre inntekter/kostnader Totalresultat: ( ) ( ) Opsjonsbasert avlønning Emisjoner Emisjoner ikke registrert Kapitalnedsettelse Egenkapital ( ) Den ble det utstedt frittstående tegningsretter til tegnere i kapitalforhøyelse Hver tegningsrett gir rett til utstedelse av én aksje pålydende NOK 0,20. Tegningsretten utløp og er ikke benyttet.

5 Kontantstrømoppstilling Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad ( ) ( ) Nedskrivning av immaterielle eiendeler Avskrivning av immaterielle eiendeler Aksjebasert betaling Endringer i kundefordringer og kreditorer ( ) Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ( ) ( ) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investering i immaterielle eiendeler - - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - - Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved utstedelse av aksjer Innbetaling fra låneopptak Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter ( ) Kontanter og kontantekvival. i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvival. ved utgangen av perioden

6 Noter til selskapsregnskapet for Serodus ASA Note 1 Generell informasjon Serodus ASA (selskapet) er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge, med hovedkontor i Oslo. Serodus er et bio-medisinsk selskap som jobber med utvikling av nye og innovative medisiner for hjerte- og karsykdommer. Regnskapet ble godkjent av selskapets styre 11. februar Note 2 Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper De viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet er beskrevet nedenfor. 2.1 Grunnlag for utarbeidelse Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som vedtatt av Den europeiske union (EU) og i samsvar med tilleggskrav etter den norske regnskapsloven. Regnskapet er utarbeidet basert på historisk kost. Selskapet har ingen datterselskaper, og følgelig er det ikke laget konsolidert regnskapet. Serodus ASA er et forsknings- og utviklingsselskap og vil være avhengig av ytterligerekapitaltilførsel for å gjennomføre sitt planlagte utviklingsprogram og opprettholde dagens kostnadsnivå. Selskapets opprinnelige plan var å søke notering på Oslo Axess ila 2011, men av ulike grunner ble noteringen utsatt. Selskapet vil i løpet av 2013 søke notering på Oslo Axess. I den forbindelse vil det gjennomføres en pre-ipo samt en spredningsemisjon. Selskapet har en ansatt, det resterende ressursbehov blir ivaretatt ved innleid personale som kan tilpasses aktivitetsnivået i selskapet. De kliniske studier vil først igangsettes når kapitaltilførselen er på plass. Forpliktelser som følger av inngåtte lisensavtaler og arbeidet med å sikre selskapet finansiering er betinget av at finansiering gjennomføres. Selskapet har på balansedagen midler til å ivareta øvrig virksomhet. Det er ikke etter regnskapsperiodens avslutning inntruffet ytterligere forhold av vesentlig betydning for resultatet og fortsatt drift forutsetningene anses å være tilstede. 2.2 Utenlandsk valuta Den funksjonelle valutaen til selskapet er NOK. Finansielle eiendeler og gjeld i andre valutaer er omregnet til valutakurser pr Inntekter og kostnader i utenlandsk valuta er omregnet etter valutakurser på transaksjonstidspunktet. Kursgevinster og kurstap innregnes som henholdsvis som annen finansinntekt og annen finanskostnad inngår i fastsettelsen av netto resultat. 2.3 Immaterielle eiendeler Kjøpte immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost fratrukket akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap for verdifall. Avskrivninger foretas lineært over forventet brukstid. Estimert økonomisk levetid og avskrivningsmetode vurderes ved slutten av hvert år. Virkningen av eventuelle endringer i estimat blir regnskapsført over forventet levetid. Internt genererte immaterielle eiendeler - forskning og utviklingskostnader Utgifter til forskning regnskapsføres som en kostnad i den periode den påløper. En internt generert immateriell eiendel vedrørende utvikling (eller i utviklingsfasen av et internt prosjekt) innregnes når, og hvis, følgende forutsetninger er påvist:

7 det vil være tekniske gjennomførbart å fullføre eiendelen slik at den vil være tilgjengelig for bruk eller salg; selskapet har til hensikt å fullføre den immaterielle eiendelen og bruke eller selge den; evne til å kunne bruke eller selge eiendelen; at den immaterielle eiendelen vil generere fremtidige økonomiske fordeler; at det finnes tilstrekkelige tekniske, finansielle og andre ressurser til å fullføre utviklingen og til å bruke eller selge eiendelen, og det vil være mulig å pålitelig måle kostnaden knyttet til utviklingen av den immaterielle eiendelen. Selskapet vurderer at disse kriteriene ikke er oppfylt før utviklingen har ført til et produkt som har blitt godkjent av de relevante myndigheter. Det er på denne bakgrunn ikke aktivert noen internt utviklede immaterielle eiendeler per Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ved slutten av hver rapporteringsperiode, vurderer selskapet balanseført verdi av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for å avgjøre om det finnes indikasjoner på tap eller verdifall. Dersom det foreligger slike indikasjoner, beregnes gjenvinnbart beløp av eiendelen for å fastslå omfanget av eventuell nedskrivning. Der det ikke er mulig å estimere gjenvinnbart beløp for en enkelt eiendel, estimerer selskapet gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enhet som eiendelen tilhører. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgskostnader og bruksverdi. For å beregne bruksverdi, estimeres fremtidige kontantstrømmer neddiskontert til nåverdi. Dersom gjenvinnbart beløp for en eiendel (eller kontantgenererende enhet) anslås å være lavere enn balanseført verdi av eiendelen (eller kontantgenererende enhet) blir verdien nedskrevet til gjenvinnbart beløp. Tap ved verdifall innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Ved en eventuell reversering av verdifallet blir balanseført verdi av eiendelen (eller kontantgenererende enhet) økte til revidert estimat av gjenvinnbart beløp, men slik at den øktebalanseførte verdi ikke overstiger den balanseførte verdien som ville vært fastsatt dersom den ikke hadde blitt nedskrevet tidligere. En reversering av verdifall innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. 2.5 Kortsiktige fordringer (omløpsmidler) Kortsiktige fordringer balanseføres initielt til virkelig verdi pluss eventuelle transaksjonskostnader. Fordringer vurderes etterfølgende til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetoden hvis amortiseringseffekten er vesentlig. Den bokførte verdien reduseres med eventuelle tap ved verdifall. 2.6 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likviditetsinvesteringer med opprinnelig løpetid på tre måneder eller mindre. 2.7 Offentlig tilskudd Offentlige tilskudd, som for eksempel "Skattefunn" blir resultatført på en systematisk måte over de aktuelle perioder selskapet innregner kostnader som tilskuddet er ment å kompensere for. Tilskudd er presentert som en del av andre driftskostnader, det vil si nettoført mot tilhørende kostnader. Offentlige tilskudd relatert til eiendeler blir presentert i balanse ved å trekke tilskuddet fra balanseført verdi av eiendelen.

8 2.8 Inntekter Selskapet selger noe konsulenttjenester. Tjenestene resultatføres i den perioden tjenesten ytes, basert på fullføringsgrad for den enkelte transaksjon og målt ved faktisk utført arbeid avden totale tjenesteleveransen. Selskapet har begrensede inntekter fra salg av varer. Inntekter fra salg av varer innregnes når selskapet har overført det vesentligste av risiko og fordeler ved varen. I praksis innebærer dette at inntekter innregnes når varen er levert til kunden. 2.9 Skatter Skattekostnaden for perioden omfatter betalbar skatt og endringer i utsatt skatt. Skattekostnad innregnes i resultatet, unntatt i den grad det relaterer seg til poster som er ført i oppstilling av totalresultat eller direkte i egenkapitalen. I dette tilfellet er skatten også ført i totalresultat eller direkte i egenkapitalen. Utsatt skattefordel og -forpliktelser beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom balanseført verdi av eiendeler og gjeld i regnskapet og deres skattemessige verdier, samt fremførbare underskudd på balansedagen. Utsatt skattefordel og -forpliktelse er beregnet basert på skattesatser og skatteregler som er forventet å foreligge når eiendelene realiseres eller gjelden blir oppgjort, basert på skattesatser og skatteregler som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen. Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at eiendelene kan utnyttes Aksjebasert betaling Selskapet har en aksjebasert kompensasjonsordning, hvor selskapet mottar tjenester som vederlag for egenkapitalinstrumenter. Det totale beløp som skal kostnadsføres er fastsatt med referanse til virkelig verdi av de tildelte opsjonene og tegningsrettighetene. I de tilfeller det er vurdert at det ikke er mulig å fastsette egenkapitalinstrumentenes virkelig verdi er egenkapitalinstrumentene verdsatt til egenverdi på tildelingstidspunktet. Det blir foretatt oppdatert vurdering av egenverdi ved måling for etterfølgende perioder. Egenkapitalinstrumenter tildelt av selskapet er gitt med innvinningsbetingelser knyttet til tjenestetid/tilknytningstid til selskapet, den beregnede kostnaden knyttet til opsjonene periodiseres derfor over innvinningsperioden for opsjonene. Motposten til kostnadsføringen er økning i egenkapitalen. Dersom innvinningskriteriet ikke oppfylles reverseres kostnaden mot egenkapitalen Avsetninger En avsetning regnskapsføres når selskapet har en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, dersom det er sannsynlig at avsetningen må innfris og beløpet kan estimeres. Avsetningene blir gjennomgått ved hver balansedato og korrigeres for å reflektere oppdatert beste estimat. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av endring i tid til forfall føres som finanskostnader Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser blir ikke regnskapsført i årsregnskapet. Vesentlige betingede forpliktelser opplyses i note med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav.

9 2.13 Segmentrapportering Selskapet har kun ett driftsegment og rapporterer ikke segmentinformasjon Kostnad ved egenkapitaltransaksjoner Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen, netto etter fradrag for skatt Hendelser etter balansedagen Regnskapet endres for å reflektere hendelser etter balansedagen som gir informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen. Regnskapet endres ikke for hendelser etter balansedagen som skyldes forhold som er oppstått etter balansedagen. Slike hendelser beskrives i note dersom det er vesentlig Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden Bruk av regnskapsestimater og forutsetninger Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever at ledelsen gjør estimater og forutsetninger som påvirker beløpene som rapporteres i årsregnskapet og tilhørende noter. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Regnskapsposter påvirket av estimater og forutsetninger er; a) Immaterielle eiendeler Bokføring og måling av immaterielle eiendeler: Anvendelse av kriteriene for når utviklingskostnader kvalifiserer for innregning som en immateriell eiendel er gjenstand for betydelig skjønn fra ledelsen.. jmfr note 2.3. Selv om prosjekter har blitt aktivert kan det eksistere usikkerhet om marked og fremtidige marginutvikling, og følgelig er det vanskelig å vurdere gjenvinnbart beløp i relasjon til nedskrivingstester. For å avgjøre hvorvidt en immateriell eiendel må nedskrives, må en beregne bruksverdi av eiendelen eller den kontantstrømgenererende enheten. Beregning av bruksverdi krever at ledelsen må gjøre estimater på fremtidige kontantstrømmer, samt fastsette en passende diskonteringsrente for å kunne beregne nåverdi. b)aksjebasert kompensasjon Utgifter knyttet til aksjebasert kompensasjon er følsom for forutsetninger brukt i beregningen av virkelig verdi, men de totale utgiftene knyttet til aksjebasert kompensasjon er liten Nye og endrede standarder og fortolkninger a) Vedtatte nye og endrede standarder tatt i bruk av selskapet Det er ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som er trådt i kraft for årsregnskapet som er vurdert å ha eller forventet å få en vesentlig påvirkning for selskapet.

10 b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor selskapet ikke har valgt tidlig anvendelse Selskapet har ikke valgt tidliganvendelse av noen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger. IFRS 9 Financial Instruments regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober 2010, og erstatter de deler av IAS 39 som omhandler regnskapsføring, klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode: de som er målt til virkelig verdi og de som er målt til amortisert kost. Klassifiseringsvurdering gjøres ved første gangs regnskapsføring. Klassifiseringen vil avhenge av selskapets forretningsmodell for å håndtere sine finansielle instrumenter og karakteristikkene ved de kontraktsfestede kontantstrømmene fra instrumentet. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik IAS 39. Hovedendringen, i de tilfeller hvor man har valgt virkelig verdi for finansielle forpliktelser, er at den delen av en endring i virkelig verdi som skyldes endring i selskapets egen kredittrisiko føres over utvidet resultat i stedet for i resultatregnskapet, dersom dette ikke medfører en periodiseringsfeil i resultatmålingen. Selskapet planlegger å anvende IFRS 9 når standarden trer i kraft og er godkjent av EU. Standarden trer i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar IFRS 13 Fair Value Measurement definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Selskapet benytter virkelig verdi som målekriterium for visse eiendeler og forpliktelser. Selskapet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 13. Selskapet planlegger å anvende IFRS 13 for regnskapsåret For øvrig er det ingen andre vedtatte IFRS er eller IFRIC-fortolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å ha en vesentlig påvirkning på regnskapet.

11 Note 3 - Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd Totale tilskudd Offentlige tilskudd er innregnet i resultatet som en kostnadsreduksjon over den perioden som selskapet periodiserer kostnadene som tilskuddene skal dekke. Se note 6 for ytterligere informasjon. Offentlige tilskudd som relaterer seg til balanseførte eiendeler blir ført som en reduksjon av kostpris på eiendelene. I de periodene som er dekket av dette finansregnskapet har en ikke hatt denne typen aktiveringer. Om prosjekttilskudd fra Norges Forskningsråd Selskapet har i perioden to løpende SkatteFUNN prosjekter. Innregning omfatter ikke markedsføringsaktiviteter, og omfatter heller ikke eksperimentell produksjon og prøving av varer, tjenester eller produksjonsprosesser som kan brukes eller endres for å brukes til industrielle eller kommersielle formål. Forøvrig gjelder Forskningsrådets minstekrav til prosjektadministrasjon. Hovedmålene i prosjektene er hhv. utvikling av medisin for å redusere systolisk blodtrykk og behandling av pasienter med hjertesvikt. Selskapet har basert seg på innkjøpt kompetanse fra Bio-Medisinsk Innovasjon og newpharma.dk. For 2012 utgjør prosjektets kostnader ca. 30% av fakturert beløp fra hhv. Bio-Medisinsk Innovasjon og newpharma.dk.

12 Note 4 - Segmenter I 2012 hadde selskapet inntekter fra en kunde på til sammen kr Dette utgjorde samtlige av selskapets inntekter. Inntekten kommer i sin helhet fra utleie av konsulenttjeneste, og det anses ikke å foreligge flere segmenter å henføre dette til.

13 Note 5 - Lønnskostnader og godtgjørelser Selskapet har en asatt CSO fra november 2012, med følgende lønnskostnader: Lønn Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Pensjon Selskapet har etablert men plikter ikke å etablere pensjonsavtale i samsvar med OTP-loven, da det kun har vært 1 ansatt i november og desember. Godtgjørelse til ledelsen CEO er ikke er ansatt i Serodus, og har ikke mottatt lønn fra selskapet. CEO er ansatt i newpharma.dk som Serodus leier management-tjenester av. (Se note 15). CFO er ikke ansatt i Serodus, og har ikke mottatt lønn fra selskapet. CFO er ansatt i Olufsen Consulting som serodus leier management-tjenester av. (Se note 15). Enkelte personer i ledelsen og styret fikk i årene tildelt aksjeopsjoner som vederlag for deres tjenester. Informasjon om de virkelige verdien av tjenestene er gitt nedenfor. Endringer i virkelig verdi på aksjeopsjonene har ikke direkte påvirkning på selskapets beslutninger om avlønning. Aksjeopsjoner eiet av ledelsen fremgår av tabellen nederst i denne noten. Samlede ytelser til styret og ledergruppen Mottaker Rolle Beskrivelse av ytelse Håkon Sæterøy Styreleder frem til 4. desember 2012 Konsulenthonorar 1) Eva Steiness Chief Executive Officer (CEO) Konsulenthonorar 1) Rolf Olufsen Chief Finance Officer (CFO) Konsulenthonorar 1) Svein S. Jacobsen Styreleder Opsjoner kostnadsført i Theresa Comiskey Olsen 0 Konsulenthonorar 1) Trygve Gulbrandsen Chief Scientific Officer (CSO) Konsulenthonorar 1) Lønn Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Pensjon Sum Trygve Gulbrandsen Honorarer er fakturert fra nærstående selskaper. Se note 15 for nærmere beskrivelse. Godtgjørelse til styret 1) Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i løpet av ) Aksjer og opsjoner til styret er vist i egen tabell nedenfor. Aksjebasert betaling Serodus har utstedt aksjeopsjoner til samarbeidspartnere som leverer tjenester til Serodus. Dersom opsjonene blir utøvd, blir de gjort opp i aksjer. Følgende innvinningsbetingelser gjelder: For de som ble tildelt Eva Steines i februar 2011 er det for de første krav om ett års tilknytningstid til selskapet, for de neste krav om to års tilknytningstid og for de siste krav om tre års tilknytningstid. På tildelingstidspunktet ble det som følge av den finansiellesituasjonen i selskapet vurdert at virkelig verdi av disse opsjonene ikke kunne verdsettes pålitelig. Opsjonene er derfor vurdert til egenverdien på tildelingstidspunktet. For opsjonene tildelt i desember 2012 er det krav om ett års tjenestetid. Kostnader for opsjonene er periodisert over innvinningsperioden. Opsjoner vurdert til egenverdi Antall opsjoner Antall opsjoner Utøvelses Egen Mottaker før spleis 1) etter spleis 1) Utløp pris (NOK) verdi Utstedt Feb 2011 Eva Steines Utstedt Feb 2011 Eva Steines ,2 - Utstedt Feb 2011 Eva Steines ,42 - Opsjoner vurdert til virkelig verdi Antall opsjoner Antall opsjoner Utøvelses Virkelig Mottaker før spleis etter spleis 1) Utløp pris (NOK) verdi Utstedt Des 2012 Svein S. Jacobsen ,14 Antall Veid gjennomsn. Endring i løpet av året opsjoner utøvelses pris Antall utestående opsjoner ved inngangen av året ,2 Tildelt i løpet av året ,0 Bortfalt eller utøvd i løpet av året Antall utestående opsjoner ved utgangen av året: ,4 Verdsettelse av aksjeopsjoner aksjeopsjoner: Egenverdien av opsjoner tildelt i 2011 er verdsatt basert på emisjonskurs på tildelingstidspunktet. Pr 31. desember 2012 er egenverdien beregnet ved å måle utøvelsesprisen mot emisjonskurs i november Virkelig verdi av opsjoner tildelt i 2012 er beregnet ved hjelp av Black-Scholes-modellen. Forventet volatilitet er basert på volatilitet fra selskaper som kan sammenlignes med Serodus siden selskapets aksjer ikke er børsnotert på tildelingstidspunktet av opsjoner. Informasjon som brukes i tillegg til informasjonen gitt ovenfor for tildelingene er; Volatilitet 112% og risikofri rente er satt til 4%. Selskapets øvrige utstedte opsjoner (ikke aksjebasert betaling) er opplyst om i egenkapitalnoten.

14 Note 6 - Andre driftskostnader Reiseutgifter Forskning og utvikling 1,2) Patenter og lisenser Konsulenter og revisjon 1) Andre kostnader Statstilskudd ( ) ( ) Sum andre driftskostnader ) Se note 15 for transaksjoner med nærstående parter. 2) En vesentlig del av selskapets kostnader relaterer seg til forskning og utvikling. Pr møter selskapets kostnader til forskning og utvikling ikke kriteriet for balanseføring i henhold til IFRS. Mer utfyllende informasjon om kriterier for balanseføring er gitt i note 2- regnskapsprinsipper. Operasjonelle leieavtaler Selskapet har ingen operasjonelle leieforpliktelser. Godtgjørelse til revisor Revisjon Attestasjoner - - Andre tjenester Total, ekskl. MVA

15 Note 7 - Skatt Spesifikasjon av skattekostnad: Betalbar skatt - - Endring i utsatt skatt - - Skattekostnad - - Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og utsatt skatt: 31.des 31. des Midlertidige forskjeller ( ) ( ) Fremførbart underskudd ( ) ( ) Sum grunnlag for utsatt skattefordel ( ) ( ) Utsatt skattefordel (28%) (ikke innregnet) ( ) ( ) Avstemming av effektiv skattesats: Resultat før skatt ( ) ( ) Forventet inntektsskatt (28%) ( ) ( ) Justert for skatteeffekten av følgende poster: Midlertidige forskjeller (28 376) Permanente forskjeller (49 789) Ikke innregnet skattemessig underskudd til fremføring Skattekostnad - - På grunn av usikkerhet knyttet til fremtidig utnyttelse av fremførbart underskudd, mener selskapet det ikke er grunnlag for balanseføring av utsatt skattefordel.

16 NOTE 8 - Resultat pr. aksje Basis Ordinært resultat per aksje er beregnet ved å dividere resultatet som henføres til aksjonærene i selskapet med det vektede gjennomsnittlige antall ordinære utestående aksjer i løpet av året. Utvannet Utvannet resultat per aksje beregnes ved å justere antall aksjer for virkningene av utvannende opsjoner dersom de har en utvannende effekt Resultat som kan henføres til aksjonærer i selskapet ( ) ( ) Veid gjennomsnittlig antall ordinære aksjer Aksjer med utvannende effekt: - Aksjeopsjoner Ordinært resultat per aksje (0,06) (0,33) Utvannet resultat per aksje 1) (0,06) (0,33) 1) Potensiell utvanning fra aksjeopsjoner, er ikke inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje da de ikke har en utvannende effekt. Selskapet har vedtatt gjeldskonvertering på kr til aksjekapital før årsslutt, men som følge av forsinket registrering i foretaksregisteret er gjeldskonverteringen ikke bokført per årsslutt. Antall aksjer vil øke med

17 Note 9 - Immaterielle eiendeler Lisenser Sum Anskaffelseskost Akkumulert 1 januar Tilgang i året - - Avgang i året - - Akkumulert 31 desember Tilgang i året - - Avgang i året - - Akkumulert 31 desember Amortisering og nedskrivning Akkumulert 1 januar Nedskrivning Avskrivninger for året Akkumulert 31 desember Nedskrivning - Avskrivninger for året - Akkumulert 31 desember Balanseført verdi Balanseført verdi 31. desember Balanseført verdi 31. desember Lisenser er kjøpt i desember 2010 og har ikke vært anvendt. Restverdi ble nedskrevet i Avtalen hadde opprinngelig utløp i 2019, men er besluttet sagt opp. Serodus har anskaffet et patent, alle rettigheter og know-how for SER100 fra Zealand Pharma A/S (Danmark), og innehar alene rettighetene for utvikling og kommersialisering av produktet. Serodus har betalt et mindre forskudd for anskaffelsen av produktet, og vil betale en prosentsats av fremtidig avkastning fra utvikling samt royalties fra potensielle partnere og salg.

18 Note 10 - Andre fordringer 31.des 31.des MVA-fordringer Krav på offentlige tilskudd Forskuddsbetalte kostnader Sum andre kortsiktige fordringer Note 11 - Kontanter og kontantekvivalenter 31.des 31.des Kontanter og bankinnskudd - ubundne midler Kontanter - bundne midler knyttet til skattetrekk Kontanter og kontantekvivalenter i balansen

19 Note 12 - Aksjekapital Aksjekapital: 31.des 31. des. 1. Jan Aksjer, nominell verdi NOK 0, Aksjer, nominell verdi NOK 0,13 1) Aksjeopsjoner ) Pålydende verdi av aksjer ble i løpet av 2011 redusert med 0,07 Alle aksjer i selskapet har lik stemmerett og lik rett til utbytte. I forbindelse med at selskapet søker opptak på Oslo Axess, vil selskapet gjennomføre en spleis av aksjer for å oppfylle kravet om at aksjer notert her skal ha en pålydende verdi på minst 1 kr. per aksje. Aksjespleisen vil gjøres i forholdet 1:10 Aksjeopsjoner Selskapet har utestående aksjeopsjoner, hvorav er knyttet til aksjebasert betaling, ref. note 5. Resterende aksjeopsjoner er knyttet til tegningsretter utstedt i forbindelse med emisjon desember Antall Veid gjennomsn. Endring i løpet av året opsjoner utøvelses pris Antall utestående opsjoner og tegningsrettigheter ved inngangen av året ,7 Tildelt i løpet av året ,0 Bortfalt eller utøvd i løpet av året Antall utestående opsjoner og tegningsrettigheter ved utgangen av året: ,9 Aksjeopsjoner knyttet til aksjebasert betaling; eiet av ledelse og styre pr Antall opsjoner Antall opsjoner Utøvelses Virkelig verdi Navn før spleis etter spleis Utløper pris (NOK) på tild. tidspkt. Svein S. Jacobsen, styreleder Eva Steiness, CEO Eva Steiness, CEO ,2 - Eva Steiness, CEO ,4 - Tegningsretter eiet av ledelse og styre pr Aksje Navn Rolle opsjoner Ingrid Alfheim Styremedlem Eva Steiness CEO Trygve Guldbransen COO De 20 største aksjonærene pr er: Aksjonærer Antall aksjer Andel av as kapital BJØRNS INVEST AS ,84 % ROLFS HOLDING AS ,63 % NORTH MURRAY AS ,33 % MEDINNOVA AS ,79 % CHRISTIAN BRUUSGAARD ,77 % RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE ,06 % ERIK WAHLSTRØM ,53 % TAMI EIENDOM OG FINANS AS ,44 % DRUG DISCOVERY LABORATORY AS ,34 % GEZINA AS ,34 % DAG DVERGSTEN AS ,17 % NEWPHARMA AS 1) ,08 % HOLSTEIN AS ,04 % ADLEANTE AS ,83 % FINN OLAV LEVY ,70 % FORSKNINGSPARKEN AS ,61 % SMERUD MEDICAL AS ,59 % GEORG KERVEL ,52 % INVESTOR CORPORATE AS 2) ,29 % ARNSTEIN ØDEGAARD ,22 % Sum for de 20 største aksjonærer ,12 % Andre aksjonærer ,88 % Sum antall aksjer ,00 % 1) 100% eiet av Eva Steinnes 1) 100% eiet av Eva Steinnes 2) 100% eiet av Håkon Sæterøy. 2) 100% eiet av Håkon Sæterøy. Aksjer eiet direkte eller indirekte av ledelse og styre pr Antall Navn Rolle aksjer Svein S. Jacobsen Styreleder Ingrid Alfheim Styremedlem Gunnar Christian Clemm Von Hohenberg Styremedlem Eva Steiness CEO Trygve Gulbransen COO

20 Note 13 - Annen kortsiktig gjeld 31.des 31.des Utestående mot nærstående parter Skyldig offentlige avgifter Påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Av selskapets annen kortsiktig gjeld består kr av kortsiktig likviditetslån gitt i perioden juli - oktober kr av dette ble gitt som konvertibelt lån i Juli Lånene ble gitt med forfallsdato 31.Oktober 2012, men dersom Serodus ASA ikke hadde mulighet til å tilbakebetale lånene på dette tidspunktet hadde selskapet mulighet til å velge å konvertere disse lånene til aksjekapital. I september 2012 ble det besluttet at lånet skulle blii konvertert til aksjekapital. Lånet ble belastet med en rentesats på 10 % frem til tidspunkt for beslutning om konvertering. i perioden september til oktober 2012 tok selskapet opp ytterligere likviditetslån på tilsammen 1,7 millioner kroner. På tidspunkt for låneopptak ble det avtalt med motpart at også disse lån skulle konverteres til aksjekapital. selskapets kreditorer fikk i samme periode en forespørsel om å akseptere 40 % kontantoppgjør for utestående poster, eventuelt å konvertere pålydende av utestående beløp til aksjekapital. Aksept for redusert oppgjør ble innhentet fra kreditorer som ønsket kontantoppgjør. Akspet for redusert oppgjør er behandlet som fraregning av en gjeldsforpliktelse og har medført en inntektsføring på 1,5 millioner kroner som er presentert som en annen finansinntekt. Totalt ble det inngått avtale om konvertering av leverandørgjeld til aksjekapital for kroner. Konverteringen av det totale beløp på ble vedtatt i Desember 2012, men ble ikke registrert i foretaksregisteret før i Beløpet står derfor klassifisert som annen kortsiktig gjeld pr (inkludert andel leverandørgjeld som er vedtatt konvertert til egenkapital).

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Kvartalsregnskap Q3 2015

Kvartalsregnskap Q3 2015 Kvartalsregnskap Q3 2015 1 Kvartalsregnskap Q3 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06 Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06 Om Nordic Mining ASA Nordic Mining ASA er etablert ved fisjon fra Rocksource ASA. Beslutning om fisjon og etablering av Nordic Mining som et selvstendig selskap innen

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer