FOR nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon."

Transkript

1 ... med ev. merknader /cgilex/wiftmrens?1/lex/hist/sf htmlskriv ut html FOR nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. DATO: FOR Gjelder fra: HISTORISK VERSJON DEPAR TEME JD (Justis- og politidepartementet) NT: AVD/D IR: PUBLI SERT: Politiavd. IKRAF TTRED ELSE: /cgi-lex/wiftmrens?0/lex/hist/sf SIST- ENDREFOR fra T: ENDRE R: GJELD ER FOR: HJEM MEL: Norge LOV , LOV , LOV a, LOV , LOV , LOV , LOV a, LOV SYS- KODE: D01

2 NÆRIN GSKO 9121 DE: KUNN GJORT: RETTE T: JOURN ALNR: ( 3-7) KORTT ITTEL: Våpenforskriften Endringsforskrifter INNHOLD Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Første del. Innledende bestemmelser Kap. 1. Forbud mot våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven Forbud mot våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven 1 Annen del. Erverv mv. av skytevåpen og våpendeler (våpenloven kapittel II) Kap. 2. Vilkår for å få tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler 2-1. Tillatelse til fysisk person 2-2. Tillatelse til å inneha mer enn ett skytevåpen av bestemt type 2-3. Tillatelse til å erverve skytevåpen som i hovedsak skal benyttes av andre 2-4. Erverv av pipe til skytevåpen 2-5. Erverv av lyddemper 2-6. Erverv av glidestykke/sleide 2-7. Juridisk persons erverv av våpen 2-8. Erverv av hel- eller halvautomatisk skytevåpen 2-9. Erverv av skytevåpen til jakt Erverv av skytevåpen til slakting Erverv av skytevåpen til utryddelse av skadedyr og jakt på sel Erverv av skytevåpen til øvelses- og konkurranseskyting Erverv av skytevåpen til beskyttelse Erverv av skytevåpen til samling Luft- og fjærvåpen Kap. 3. Søknaden og dens behandling 3-1. Søknad om erverv fra fysisk person 3-2. Søknad om erverv fra juridisk person 3-3. Innsending av søknad om erverv 3-4. Politiets behandling av søknad om erverv 3-5. Avgjørelse av søknad om erverv 3-6. Ervervstillatelsens gyldighetstid 3-7. Registrering i sentralt våpenregister 3-8. Fremleggelse av ervervstillatelse for selger

3 3-9. Utstedelse av våpenkort Politiets fortegnelse over levering av skytevåpen Kap. 4. Særbestemmelser for medlemmer av visse skytterlag 4-1. Skytterlag tilsluttet Det frivillige Skyttervesen Kap. 5. Bestemmelser om våpenkortet 5-1. Våpenkort til fysiske personer (individuelt våpenkort) 5-2. Våpenkort til juridiske personer (kollektivt våpenkort) 5-3. Innlevering av tidligere våpenkort 5-4. Utstedelse av nytt våpenkort/duplikat 5-5. Innlevering av våpenkort Kap. 6. Bestemmelser om utlån mv Utlån mv. fra innehaver av individuelt våpenkort (våpenloven 11 første til femte ledd) 6-2. Utlån fra skytterlag/-klubb mv. (våpenloven 11 siste ledd) 6-3. Utstedelse av kontrollseddel ved utlån fra skytterlag/-klubber 6-4. Utstedelse av utlånsliste ved utlån fra skytterlag/-klubber 6-5. Utlevering fra bedrifter mv. (våpenloven 11 siste ledd) 6-6. Utstedelse av kontrollseddel ved utlån fra bedrift 6-7. Utstedelse av utlånsliste ved utlån fra institusjon Kap. 7. Tilbakekall av våpenkort og midlertidig innlevering av våpen 7-1. Tilbakekall av våpenkort grunnet sykdom, alder e.l Vedtak om tilbakekall av våpenkort 7-3. Beslutning om midlertidig innlevering av våpen Tredje del. Om erverv mv. av ammunisjon (våpenloven kapittel III) Kap. 8. Ammunisjon til skytevåpen 8-1. Erverv av ammunisjon 8-2. Politiets behandling av søknad om erverv av ammunisjon 8-3. Avgjørelse av søknad om erverv av ammunisjon 8-4. Utlevering av ammunisjon fra forhandler 8-5. Erverv av ammunisjon for medlemmer av skytterlag Kap. 9. Særbestemmelser om erverv av ammunisjon for medlemmer av skytterlag 9-1. Erverv av ammunisjon for medlemmer av skytterlag tilsluttet Det frivillige Skyttervesen 9-2. Erverv av ammunisjon for medlemmer av andre skytterlag/-klubber Fjerde del. Om handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (våpenloven kapittel IV) Kap. 10. Bevilling til å drive handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Unntak fra bevillingsplikten Bevillingen og dens omfang Vilkår for å få bevilling Fremsetting av søknaden om bevilling Politiets behandling av søknad om bevilling Kap. 11. De autoriserte forhandleres plikter mv Autoriserte forhandleres plikt til å kjenne våpenlovgivningen Levering fra autorisert forhandler Autorisert forhandlers plikt til å føre fortløpende fortegnelser mv Fortegnelser over salg av lyddemper Ammunisjonsprotokoll Autorisert forhandlers oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon Midlertidig utlån fra autorisert forhandler Melding om skifte av daglig leder

4 Kap. 12. Politiets kontroll med autorisert forhandler Politiets kontroll med autorisert forhandler Femte del. Om tilvirkning og reparasjon av skytevåpen/våpendeler og tilvirkning av ammunisjon (våpenloven kapittel V) Kap. 13. Bevilling til å tilvirke og utføre reparasjon av skytevåpen/våpendeler og tilvirke av ammunisjon Krav om bevilling Vilkår for å få bevilling Søknaden om bevilling og dens behandling Utstedelse av bevilling Fortegnelse over bevillinger Melding om tilvirkning for salg Tilvirkerens plikter Merking av skytevåpen ved ervervsmessig tilvirkning av skytevåpen Kap. 14. Tillatelse til tilvirkning til eget bruk Opplading av ammunisjon uten tillatelse Krav om politiets tillatelse til opplading av ammunisjon Søknad om politiets tillatelse til opplading av ammunisjon Politiets behandling av søknad om å lade opp ammunisjon Politiets avgjørelse om å lade opp ammunisjon Politiets fortegnelser over tillatelser til å tilvirke ammunisjon Tilvirkerens plikter Politiets kontroll Merking av skytevåpen ved tilvirkning av skytevåpen til eget bruk Sjette del. Om innførsel og utførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (våpenloven kapittel VI) Kap. 15. Forbud mot innførsel Forbud mot innførsel av våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven Forbud mot innførsel av visse typer ammunisjon Kap. 16. Ervervsmessig innførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Hvem som gir tillatelse til innførsel Politiets kontroll av søknad om innførselstillatelse Krav til internasjonalt importsertifikat Innførsel av våpen som nevnt i våpenloven Innførsel av løse hagl Inn- og utførsel av ammunisjon fra medlemsstat omfattet av EØS-avtalen Krav til søknad om innførsel Politiets tillatelse til innførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Forbud mot overdragelse av innførselstillatelse Politiets fortegnelse av tillatelser til innførsel Gebyrer for innførselstillatelser Levering av innførselstillatelse til Tollvesenet Tollvesenets behandling av innførselstillatelse Generell tillatelse til innførsel Behandling av uavhentede skytevåpen, våpendeler og ammunisjon på tollstedet Merking av skytevåpen ved ervervsmessig innførsel av skytevåpen Kap. 17. Ikke-ervervsmessig innførsel Krav til søknad om innførsel til eget bruk Politiets behandling av søknad om innførsel til eget bruk

5 17-3. Tollvesenets behandling av tillatelse til eget bruk Merking av skytevåpen ved ikke-ervervsmessig innførsel av skytevåpen Kap. 18. Ikke-ervervsmessig utførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Hvem som gir utførselstillatelse Krav til søknad om utførselstillatelse Politiets kontroll av søknad om utførsel Utstedelse av utførselstillatelse Politiets fortegnelse over utførselstillatelser Gebyr for utførselstillatelse Tollvesenets behandling av søknad om utførselstillatelse Kap. 19. Midlertidig inn- og utførsel uten europeisk våpenpass Midlertidig utførsel foretatt av norsk borger (våpenloven 25 bokstav a) Midlertidig innførsel foretatt av utenlandsk borger (våpenloven 25 bokstav c) Innførsel av våpen og ammunisjon til personsikringsoppdrag Midlertidig utførsel i forbindelse med fangstekspedisjoner Midlertidig innførsel i forbindelse med fangstekspedisjoner Kap. 20. Europeisk våpenpass Utstedelse av norsk europeisk våpenpass Midlertidig utførsel med gyldig norsk europeisk våpenpass Midlertidig innførsel med gyldig europeisk våpenpass Sjuende del. Forskjellige bestemmelser (våpenloven kapittel VII) Kap. 21. Adgang til å overdra eller overlate våpen til person under 18 år (våpenloven 29) Dispensasjon fra alderskravet i våpenloven 7 fjerde ledd Kap. 22. Privat oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv Krav til sikker oppbevaring Krav om FG-godkjent sikkerhetsskap og FG-godkjent innbruddsalarmanlegg Oppbevaring av våpen til samling Oppbevaring av ammunisjon Politiets kontroll av sivil oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Iverksetting av krav til alarm og sikkerhetsskap Oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon tilhørende døds- eller konkursbo Transport av skytevåpen Kap. 23. Behandling av klager, frafalling av gebyrer og utgifter ved ombygning, kontroll, tilintetgjøring mv Klage over vedtak truffet i medhold av våpenloven Frafalling av gebyr Utgifter ved ombygning, kontroll, tilintetgjøring mv. Kap. 24. Evaluering av forskriften Evaluering av forskriften Åttende del. Overgangsbestemmelser (våpenloven kapittel IX). Kap. 25. Bevillinger og tillatelser Bevilling til å drive handel gitt i medhold av våpenloven av 28. juni Tilvirkning av skytevåpen forut for 1. april Generell tillatelse til erverv av ammunisjon gitt i medhold av 18 i våpenloven av 28. juni 1927 Kap. 26. Registrering m.m. av kontrollpliktige skytevåpen Skytevåpen og våpendeler ervervet før 1. april 1963

6 Kap. 27. Overgangsbestemmelser (lov av 23. juni 1978 nr. 69 del II) Overgangsbestemmelser (lov av 23. juni 1978 nr. 69 del II) Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Fastsatt av Justisdepartementet 25 jan 1963 med hjemmel i lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. 2, 5, 6a, 7, 10, 23, 27a og 31. Jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. XXIX nr. 1 (direktiv 93/15/EØF). Endret 1 mars 1984 nr. 606, 4 mars 1986 nr. 567, 10 juli 1987 nr. 597, 4 aug 1989 nr. 789, 24 aug 1990 nr. 723, 11 sep 1992 nr. 777, 9 jan 1996 nr. 15, 10 des 1999 nr. 1470, 30 okt 2000 nr. 1084, 20 des 2002 nr (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringene), 21 juli 2003 nr Første del. Innledende bestemmelser Kap. 1. Forbud mot våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven Forbud mot våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven 1 Det er forbudt å kjøpe eller på annen måte erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler etc. og spretterter. Denne bestemmelsen gjelder ikke for våpen som er bestemt for eller tilhører politiet eller Forsvaret, eller for våpen som er bestemt for eller tilhører samling. Det er forbudt å kjøpe eller på annen måte erverve, eie eller inneha armbrøst uten tillatelse fra politimesteren. Det kan gis tillatelse til å erverve og inneha armbrøst når erverver fyller kravene til edruelighet, pålitelighet, alder og behov eller annen rimelig grunn - for å ha slike våpen. Denne bestemmelse får ikke anvendelse når armbrøst er ervervet før 1. januar I særlige tilfelle kan politimesteren dispensere fra forbudet i første ledd. Skriv merknad Annen del. Erverv mv. av skytevåpen og våpendeler (våpenloven kapittel II) Kap. 2. Vilkår for å få tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler 2-1. Tillatelse til fysisk person Fysisk person kan gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) når han fyller de krav til edruelighet, pålitelighet, alder og behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen som er fastsatt i våpenloven av 9. juni 1961 nr. 1 ( 7 tredje og fjerde ledd), kgl.res. av 25. januar 1963 nr. 2 (del II, punkt 1) og denne forskrift. Det kan gis dispensasjon fra 18-årskravet for person som: a) har vært aktivt medlem av skytterlag/-klubb eller jegerforening i minst 6 md., og som har anbefaling fra skytterorganisasjonen, b) har bestått jegerprøve.

7 Dispensasjon etter denne bestemmelse kan bare gis i de tilfelle våpenet kan oppbevares av verge eller en annen person som fyller de alminnelige krav til vandel og skikkethet. Dispenserer en politimester fra aldersgrensebestemmelsene i et tilfelle hvor skytevåpen (våpendel) er ervervet ved arv (våpenloven 7 fjerde ledd fjerde punktum), bør det vanligvis settes som vilkår at verge eller slektning tar hånd om våpenet og oppbevarer det som om det var hans eget til arvingen når aldersgrensen. Er ingen verge eller slektning som fyller vilkårene for selv å få våpenkort villig til dette, må våpenet deponeres hos politiet. Unnlater arvingen å hente våpen (våpendel) som er deponert hos politiet etter at han har nådd aldersgrensen og fått skriftlig anmodning fra politiet om dette, kan politiet selge våpenet (delen) for eierens rekning. Dispenserer politimesteren ikke fra aldersgrensen, kan arvingen (boet) innen 3 måneder overdra våpenet (delen) til en som får ervervstillatelse. Er dette ikke gjort, selger politiet våpenet (delen) til en som får ervervstillatelse. Er dette ikke gjort, selger politiet våpenet (delen) for arvingens rekning etter de samme bestemmelser som gjelder for innleverte våpen (våpenloven 10 tredje ledd) Tillatelse til å inneha mer enn ett skytevåpen av bestemt type Ingen gis tillatelse til å erverve og inneha mer enn ett skytevåpen av en bestemt type uten å godtgjøre et særlig behov for å ha flere slike våpen Tillatelse til å erverve skytevåpen som i hovedsak skal benyttes av andre Tillatelse til å erverve skytevåpen som i hovedsak skal benyttes av andre enn eieren kan unntaksvis gis i de tilfelle den som skal benytte våpenet ikke selv kan erverve våpen pga. alder. Vedkommende som skal benytte våpenet må: a) tilfredsstille våpenlovens krav til vandel og personlige egenskaper, b) kunne fremlegge dokumentasjon fra DFS (skyttersamlaget) eller Norges skiskytterforbund (NSSF) på at vedkommende deltar aktivt i konkurranser innenfor DFS eller NSSF og har behov for særskilt våpen for å kunne delta i konkurranser, c) være fylt 12 år og ikke være over 16 år. Det kan etter denne bestemmelse bare gis ervervstillatelse på våpen som lovlig kan benyttes i konkurranser i regi av Det frivillige Skyttervesen (DFS) eller Norges skiskytterforbund (NSSF). Tillatelsen gis som en midlertidig ervervstillatelse med maksimalt ett års varighet. Ved søknad om forlengelse av tillatelsen må det dokumenteres at vilkårene i bokstav a c fortsatt er til stede Erverv av pipe til skytevåpen Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren plikter i tillegg til de opplysninger som er nevnt i forskriften 11-3 å protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Bestemmelsen i denne paragraf gjelder ikke ved distansesalg.

8 2-5. Erverv av lyddemper Det er forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha lyddemper til registreringspliktige skytevåpen. Krav om politiets tillatelse gjelder ikke innehaver av gyldig våpenkort som ved å fremvise dette sammen med gyldig legitimasjon, kan erverve lyddemper, direkte fra forhandler eller tilvirker, til våpen oppført i våpenkortet. Krav om politiets tillatelse gjelder heller ikke innehaver av gyldig våpenkort som tilvirker lyddemper til eget bruk til våpen oppført i våpenkortet når vedkommende gir melding til politiet før tilvirkningen starter, eller for lyddemper som før 1. januar 2001 er ervervet til lovlig registrert skytevåpen Erverv av glidestykke/sleide Det er forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha glidestykket (sleiden/sluttstykket eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler. Forskriftens krav om politiets samtykke til å eie eller inneha glidestykket (sleiden/sluttstykket eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler der gjenstanden(e) er ervervet før 1. januar 2000, må være oppfylt innen 1. juni Juridisk persons erverv av våpen Juridisk person kan gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) etter bestemmelsene i denne paragraf. Skytterlag/-klubb og andre skytterorganisasjoner kan gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) til bruk av medlemmer ved instruksjons-, øvelses- og konkurranseskyting. Bedrifter kan gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) til bruk av ansatte som på grunn av sitt arbeid har et påtrengende behov for slike våpen. Det gis ikke tillatelse til å inneha våpen som er farligere enn behovet for beskyttelse tilsier. Søknad fra juridisk person innvilges bare hvor den som skal være ansvarlig for utlevering, bruk og oppbevaring av våpnene (våpendelene) fyller våpenlovens krav til edruelighet, pålitelighet og alder Erverv av hel- eller halvautomatisk skytevåpen Det gis ikke tillatelse til å erverve og inneha hel- eller halvautomatiske skytevåpen eller våpendeler av militær karakter. Politidirektoratet kan dispensere fra denne bestemmelsen Erverv av skytevåpen til jakt Tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) til jakt kan gis til søker som er innført i Jegerregisteret. Det er en forutsetning at våpenet etter viltlovgivningen er tillatt benyttet til den form for jakt som er oppgitt i søknaden. Det kan dispenseres fra kravet i første ledd dersom særlige grunner foreligger Erverv av skytevåpen til slakting Til slakting bør det vanligvis bare gis tillatelse til erverv av skytevåpen som er særlig konstruert for dette bruk.

9 Salonggevær tillates ikke ervervet til slakting Erverv av skytevåpen til utryddelse av skadedyr og jakt på sel Tillatelse til erverv av skytevåpen til utryddelse av skadedyr og til jakt på sel kan bare gis til personer som kan dokumentere en våpenopplæring som politiet finner tilfredsstillende. Det bør vanligvis ikke gis tillatelse til erverv av skytevåpen til utrydding av skadedyr i strøk hvor faren for skyteulykker vil være stor. Ervervstillatelse gis i slike tilfelle bare hvor søkeren kan godtgjøre et klart behov. Det gis kun ervervstillatelse for våpen som etter viltlovgivningen lovlig kan brukes på den type dyr som ønskes avlivet Erverv av skytevåpen til øvelses- og konkurranseskyting Tillatelse til å erverve og inneha gevær eller hagle til øvelses- eller konkurranseskyting kan gis til søker som godtgjør medlemsskap i skytterlag/-klubb eller idrettslag med skyttergruppe tilsluttet en skytterorganisasjon godkjent av Politidirektoratet. Søkerens skytterlag/-klubb må ha og utøve program for skyting med den aktuelle våpentype. Programmet må være utarbeidet av skytterorganisasjonen. Tillatelse til å erverve og inneha pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som godtgjør 6 måneders aktivt medlemskap i skytterlag/-klubb tilsluttet en skytterorganisasjon godkjent av Politidirektoratet. Det gis bare tillatelse til å erverve og inneha slik pistol eller revolver som lovlig kan brukes innenfor de skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. Søkerens skytterlag/-klubb må ha og utøve program for skyting med den aktuelle våpentype. Programmet må være utarbeidet av skytterorganisasjonen. For å kunne erverve og inneha våpen til øvelses- og konkurranseskyting må søkeren kunne fremlegge medlemskort fra lokal(t) skytterlag/-klubb samt startkort, startlisens eller medlemskort fra de(n) av Politidirektoratet godkjente skytterorganisasjon(er) som vedkommende har tilknytning til. Det kan gis dispensasjon fra kravene i første, annet og tredje ledd dersom særlige grunner foreligger Erverv av skytevåpen til beskyttelse Tillatelse til erverv av skytevåpen til beskyttelse gis bare hvor det foreligger et påtrengende behov for våpen av den art det søkes om Erverv av skytevåpen til samling Tillatelse til erverv av skytevåpen til privat samling kan kun gis til medlemmer av Norsk Våpenhistorisk Selskap eller annen våpenhistorisk forening godkjent av Politidirektoratet Luft- og fjærvåpen Våpenloven 29 første ledd om 18-års aldersgrense gjelder også ved overlatelse av luft- og fjærvåpen herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun. Det er forbudt uten politimesterens tillatelse å eie eller inneha luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, som har grovere kaliber enn 4,5 mm. Kravet om ervervstillatelse

10 gjelder ikke for paintballvåpen og air soft gun. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på luftog fjærvåpen som er ervervet før 1. januar Tillatelse som nevnt i foregående ledd kan bare gis til den som fyller våpenlovens krav til vandel og personlige egenskaper. For øvrig må behovet for luft- og fjærvåpen ikke godtgjøres nærmere. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18-årskravet på de vilkår som fremgår av 2-1 annet og tredje ledd. 0 Endret ved forskrift 21 juli 2003 nr. 979 (i kraft 1 sep 2003). Kap. 3. Søknaden og dens behandling 3-1. Søknad om erverv fra fysisk person Søknad fra fysisk person om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) må skrives i 3 eksemplarer på fastsatt skjema som dateres og underskrives av søkeren og om han er under 18 år av verge. Søknad må inneholde opplysning om: a) søkerens fulle navn, fødselsdato og fødested, stilling eller yrke, og adresse, b) våpnenes (våpendelenes) art og kaliber, c) hva våpnene skal brukes til (jakt, slakting av dyr, utrydding av skadedyr, øvelses- og konkurranseskyting, beskyttelse mv., samt hvilke arter dyr de i tilfelle skal brukes på), d) våpenkort søkeren allerede måtte inneha (nummer og utstedende myndighet). Skal våpnene nyttes til instruksjons-, øvelses- eller konkurranseskyting, må det oppgis hvilket skytterlag/-klubb søkeren er medlem av og vedlegges medlemskort. Den som søker om å få erverve mer enn ett skytevåpen av samme type, må dokumentere behovet for dette, se 2-2. Skal våpen (våpendeler) erverves fra annen enn forhandler, må søkeren oppgi navn og adresse på den som skal levere dette. Søker som har våpenkort fra før, må vedlegge dette (se 5-1) Søknad om erverv fra juridisk person Søknad fra juridisk person om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) må inneholde opplysning om fullt navn og adresse på den juridiske person, en som har fullmakt til å undertegne søknad fra denne og på den som skal være ansvarlig for oppbevaring og utlevering av den juridiske persons skytevåpen (våpendeler). Videre må søknaden inneholde de opplysninger som er nevnt i 3-1 bokstav b d. Søknad fra skytterlag/-klubb eller annen skytterorganisasjon må sendes i 3 eksemplarer på skjema til dette bruk. Av søknaden må det fremgå hvor mange medlemmer skytterlag/-klubben har og om det er tilsluttet en sentralorganisasjon.

11 Søknad fra annen juridisk person må sendes i det samme antall eksemplarer. Søknaden skal være underskrevet av en som har fullmakt til å gjøre dette og av den som skal være ansvarlig for oppbevaring og utlevering av våpnene (våpendelene) Innsending av søknad om erverv Søknaden sendes til politiet (lensmannen) på søkerens bosted, eller hvis han ikke har bopel i riket, oppholdsstedet. Er søkeren en juridisk person, sendes søknaden til politiet (lensmannen) på det sted hvor søkeren har kontor Politiets behandling av søknad om erverv Politiet (lensmannen) undersøker om søknadsskjemaene er tilfredsstillende utfylt og nødvendige legitimasjoner vedlagt og sørger for at mangler blir avhjulpet. Er søkeren nylig kommet til distriktet, bør politiet (lensmannen) innhente uttalelse fra politiet (lensmannen) i distrikt hvor søkeren tidligere har hatt bopel eller opphold. Politiet (lensmannen) kan innhente ytterligere opplysninger om forhold som antas å være av betydning for avgjørelsen. Lensmannen sender søknaden med uttalelse til den politimester som skal avgjøre denne (våpenloven 7 annet ledd, eller annet ledd i denne paragraf). Er søkeren en juridisk person, er det politimesteren i det distrikt hvor søkeren har kontor som avgjør søknaden Avgjørelse av søknad om erverv Politimesteren avgjør søknaden etter de bestemmelsene gitt i loven ( 7) og denne forskrift. Avslår politimesteren søknaden, gir han søkeren skriftlig underretning om dette. Avslaget kan gis i form av påtegning på et av søknadsskjemaene. Innvilger politimesteren søknaden, sender han samtlige 3 eksemplarer av søknadsskjemaet til søkeren med påtegning om at søknaden er innvilget. Gjelder tillatelsen bare en del av det søknaden omfatter, må det av påtegningen klart fremgå hvilke våpen (våpendeler) som kan erverves Ervervstillatelsens gyldighetstid Ervervstillatelsen er gyldig i 6 måneder. Gyldighetstiden kan etter søknad forlenges med 6 måneder. Forlengelse av gyldighetstiden gis ved påtegning på alle 3 eksemplarer av den tidligere gitte ervervstillatelse Registrering i sentralt våpenregister Hver gang det gis tillatelse til erverv av skytevåpen (våpendeler) til en som ikke tidligere har våpenkort (se 5-1), registreres følgende opplysninger i politiets sentrale våpenregister. Våpenregisteret skal inneholde opplysning om: a) søkerens fulle navn, fødselsdato og fødested, stilling eller yrke, og adresse,

12 b) når tillatelse er gitt, c) art, fabrikkmerke, modell, kaliber og serienummer for de våpen (våpendeler) som er tillatt ervervet, d) hva våpnene (våpendelene) skal brukes til, e) søkeren tidligere har fått våpenkort (nummer og utstedende myndighet). Forlenges ervervstillatelsens gyldighet registreres opplysning om dette. Opplysninger i det sentrale våpenregisteret er unntatt fra offentlighet, jf. våpenloven 31 fjerde ledd. Politiet kan likevel gi ut opplysninger når det er saklig grunn til det. Statistiske opplysninger som ikke kan knyttes til identifiserbar person, klubb eller organisasjon er ikke unntatt fra offentlighet Fremleggelse av ervervstillatelse for selger Den som har fått ervervstillatelse, må legge alle 3 eksemplarer av tillatelsen frem for den som skal levere våpnene (våpendelene). En våpenhandler (tilvirker) må bare levere våpen (våpendeler) som omfattes av ervervstillatelsen. Våpenhandleren (tilvirkeren) gir alle 3 eksemplarer av ervervstillatelsen påtegning om art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på de våpen som er levert. Våpenhandleren (tilvirkeren) beholder det ene eksemplar av tillatelsen som vedlegg til den fortegnelse han skal føre over sine kjøp og salg av skytevåpen ( 11-3 eller 13-7 femte og sjette ledd). Det andre sender han straks til politimesteren i det distrikt hvor han har sitt forretningssted. Er tillatelsen gitt av en annen politimester, videresendes eksemplaret til denne etter at forhandlerens levering er notert i den i 11-3 nevnte fortegnelse. Det tredje leverer han tilbake til kjøperen. Det eksemplar av ervervstillatelsen som kjøperen får tilbake fra våpenhandleren (tilvirkeren) med påtegning som nevnt, gjelder som tillatelse til å inneha våpnene (våpendelene) inntil vanlig våpenkort er mottatt. Den som overdrar et personlig våpen, må gå frem på samme måte som en våpenhandler. Det eksemplar av ervervstillatelsen som han beholder, gjelder som legitimasjon for at han ikke lenger har våpenet (våpendelen). Sitt våpenkort sender han til politimesteren sammen med det eksemplar av ervervstillatelsen som denne skal ha ( 5-5). For levering av gevær fra våpenfabrikk til medlem av skytterlag tilsluttet Det frivillige Skyttervesen gjelder det særbestemmelser (se kap. 4) Utstedelse av våpenkort

13 Etter å ha mottatt et eksemplar av ervervstillatelsen fra våpenhandler eller annen med påtegning som nevnt, utsteder politimesteren våpenkort. Politiet registrerer deretter våpenets (våpendelenes) art, fabrikkmerke, modell, kaliber, og serienummer for de våpen (våpendeler) som er tillatt ervervet, og det utstedte våpenkorts nummer Politiets fortegnelse over levering av skytevåpen På grunnlag av de ervervstillatelser politiet mottar i retur fra forhandler (tilvirker) fører politiet dessuten en fortløpende fortegnelse over levering av skytevåpen fra hver enkelt forhandler (tilvirker) i politidistriktet. Fortegnelsen skal inneholde opplysning om: a) art, fabrikkmerke, kaliber og nummer på de leverte våpen, b) leveringsdato, c) mottakerens navn og adresse. Kap. 4. Særbestemmelser for medlemmer av visse skytterlag 4-1. Skytterlag tilsluttet Det frivillige Skyttervesen Medlem av skytterlag tilsluttet Det frivillige Skyttervesen sender alle 3 eksemplarer av tillatelsen til erverv av gevær eller del av gevær (låsekasse eller pipe) til forhandler. 1. Organisasjon tilsluttet Det frivillige Skyttervesen kan, uten hinder av bestemmelsene om bevilling mv. i kapittel IV i våpenloven av 9. juni 1961 nr. 1 og uten i det enkelte tilfelle å måtte innhente tillatelse av politimesteren etter bestemmelsene i våpenloven 7, erverve piper til de geværer som er godkjent til bruk i organisasjonen hos produsent eller autorisert forhandler av skytevåpen. 2. Medlem av organisasjon tilsluttet Det frivillige Skyttervesen kan, uten å måtte innhente tillatelse av politimesteren etter bestemmelsene i 7 i våpenloven av 9. juni 1961 nr. 1, erverve geværpiper som nevnt i punkt 1 hos organisasjoner tilsluttet Det frivillige Skyttervesen eller hos forhandler. 3. Organisasjon tilsluttet Det frivillige Skyttervesen plikter å føre fortløpende fortegnelse over erverv og levering (eller bruk i våpen) av geværpiper ervervet i løpet av kalenderåret etter bestemmelsene i punkt 1. Fortegnelsen skal inneholde opplysning om: a) dato for mottakelse/levering (eller bruk),

14 b) navnet på leverandøren/erververen (eller opplysning om at pipene er brukt i egne geværer), c) antall, art og kaliber på pipene. 4. Organisasjon tilsluttet Det frivillige Skyttervesen må sende skriftlig bestilling i to eksemplarer til produsent eller forhandler av skytevåpen. Bestillingen må være datert og inneholde opplysning om: a) navnet på den organisasjon som foretar bestilling, b) antall, art og kaliber på pipene. Leverandøren beholder ett eksemplar av bestillingen som vedlegg til den fortegnelse han skal føre etter bestemmelsene i 11-2 (for forhandlere) og 13-7 femte og sjette ledd (for tilvirkere). Det andre eksemplaret sender leverandøren tilbake til bestilleren med påtegning om dato for leveringen. Dette eksemplar plikter skytterorganisasjonen å beholde som vedlegg til den fortegnelse den skal føre etter punkt Medlem av organisasjon tilsluttet Det frivillige Skyttervesen som ønsker å skaffe seg geværpiper etter bestemmelsen i punkt 2, må sende skriftlig bestilling til organisasjonen eller til forhandler. Bestillingen må være datert og inneholde opplysning om antall, art og kaliber på de piper som bestilles. Organisasjonen/forhandleren beholder bestillingen som vedlegg til den fortegnelse den skal føre etter punkt 3. Forbudet mot distansesalg etter 2-4 gjelder ikke for løp som erverves etter denne bestemmelsen. Forsendelsen skal skje som rekommandert post. 6. Organisasjon tilsluttet Det frivillige Skyttervesen som ønsker å bruke geværpiper som er anskaffet etter bestemmelsen i punkt 1 til våpen som organisasjonen selv eier, må fylle ut en datert erklæring som inneholder opplysning om antall, art og kaliber på de piper som er brukt i egne geværer.

15 Erklæringen beholdes som vedlegg til den fortegnelse organisasjonen skal føre etter punkt Organisasjon tilsluttet Det frivillige Skyttervesen plikter snarest mulig etter utløpet av kalenderåret å innlevere til kontroll den fortegnelse den skal føre etter punkt 3 med vedlegg til politimesteren i det distrikt hvor den som er ansvarlig for organisasjonens våpen er bosatt. Kap. 5. Bestemmelser om våpenkortet 5-1. Våpenkort til fysiske personer (individuelt våpenkort) Våpenkort til fysiske personer (individuelt våpenkort) utstedes på fastsatt formular som påføres nummer og dato og underskrives av politimesteren eller den han bemyndiger. Våpenkortet må inneholde opplysning om: a) innehaverens fulle navn, fødselsdato og fødested, stilling eller yrke, og adresse, b) art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på de skytevåpen i tilfelle med tilhørende våpendeler vedkommende har tillatelse til å inneha Våpenkort til juridiske personer (kollektivt våpenkort) Våpenkort til juridiske person (kollektivt våpenkort) utstedes på fastsatt formular som påføres nummer og dato og underskrives av politimesteren eller den han bemyndiger. Våpenkortet må inneholde opplysninger om: a) den juridiske persons fulle navn og adresse, b) art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på de skytevåpen i tilfelle med tilhørende våpendeler den juridiske person har tillatelse til å inneha. Innehaver av kollektivt våpenkort plikter til enhver tid å holde politiet underrettet om hvem som er ansvarlig for innehaverens skytevåpen (våpendeler) og berettiget til å låne eller levere ut disse Innlevering av tidligere våpenkort Har den som søker tillatelse til å inneha skytevåpen allerede et våpenkort som gjelder for andre våpen, plikter vedkommende å innlevere dette til politimesteren sammen med søknaden. Politimesteren utsteder et nytt våpenkort som omfatter samtlige våpen i tilfelle med tilhørende våpendeler. Politiet gir kartotekkortet påtegning om dette Utstedelse av nytt våpenkort/duplikat Nytt våpenkort kan også utstedes når:

16 a) det tidligere utstedte kort er så skadd eller tilsmusset at det ikke egner seg til fortsatt bruk, b) det tidligere utstedte kort er stjålet eller på annen måte er gått tapt. Tap av våpenkort skal straks meldes til den politimester som har utstedt kortet. Meldingen skal være skriftlig og inneholde en kort forklaring om hvorledes kortet er tapt. Ved utstedelse av nytt våpenkort gir politiet kartotekkortet påtegning om det nye korts nummer. Det er adgang til i tilfelle som nevnt i første ledd i stedet å utstede duplikat av tidligere våpenkort. Påtegning om dette må gjøres på kartotekkortet Innlevering av våpenkort Innehaver av våpenkort plikter å innlevere kortet til politiet når han overdrar eiendomsretten til skytevåpen til andre (se 3-8 nest siste ledd). Det samme gjelder hvis han mister skytevåpen eller slike inngår i hans konkursbo. Er det bare noen av de våpen (våpendeler) som våpenkortet gjelder for som overdras til eie, går tapt eller inngår i konkursbo, utsteder politimesteren nytt våpenkort for de øvrige våpen (våpendeler). Avgår innehaveren av individuelt våpenkort ved døden, må kortet innleveres til politiet. Kartotekkortet gis påtegning om innlevering av våpenkort og om eventuell utstedelse av nytt kort. Kap. 6. Bestemmelser om utlån mv Utlån mv. fra innehaver av individuelt våpenkort (våpenloven 11 første til femte ledd) Den som låner ut eller på annen måte overlater skytevåpen (våpendeler) til en annen, skal gi mottakeren en datert og underskrevet bevitnelse om dette. Bevitnelsen skal inneholde: a) långiverens og låntakerens navn og adresse, b) långiverens våpenkort (nummer og utstedende myndighet), c) art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på de våpen (våpendeler) som er lånt ut, d) hva våpnene (våpendelene) skal brukes til, e) for hvilket tidsrom våpnene (våpendelene) er lånt ut. Bevitnelsen gjelder som våpenkort i et tidsrom av inntil 4 uker fra utstedelsen.

17 Pistol eller revolver kan lånes ut eller overlates til andre etter denne bestemmelse når dette er nødvendig i forbindelse med tilvirkning, handel, reparasjon eller kommisjonssalg via autorisert våpenhandler. Den som får våpnet overlatt må være fylt 21 år Utlån fra skytterlag/-klubb mv. (våpenloven 11 siste ledd) Skytterlag/-klubb eller annen skytterorganisasjon som har våpenkort, kan låne ut geværer (deler av slike våpen) til sine medlemmer. På skytebane kan det lånes ut våpen som nevnt til medlemmer som ikke har fylt 18 år. Til bruk utenfor skytebane, må det ikke lånes ut slike våpen til medlemmer under 18 år uten at låntakeren er under forsvarlig tilsyn og barnets foreldre eller den som ellers har omsorgen for det, har samtykket i utlånet. Andre medlemmer kan gis slike våpen (våpendeler) til utlån for et tidsrom av inntil 1 år hvis de antas å fylle våpenlovens krav for å få innvilget en søknad om tillatelse til å inneha skytevåpen. Lånet kan fornyes for et tilsvarende tidsrom. Utlån av revolver eller pistol (deler av slike våpen) kan bare foretas på skytebane til bruk der vedkommende dag. Utlån av pistol og revolver kan i forbindelse med deltakelse i regionale mesterskap og interskandinaviske regionale stevner og i nasjonale og internasjonale stevner (VM, EM, og NM) foretas for inntil 14 dager til personer med våpenkort for pistol eller revolver. Foregår stevnet/mesterskapet i utlandet, kan utlån skje for inntil 30 dager. Pistol eller revolver kan også lånes ut eller overlates til andre enn organisasjonens medlemmer når det er nødvendig i forbindelse med tilvirkning, handel, reparasjon eller kommisjonssalg via autorisert våpenforhandler. Den som får våpenet overlatt etter dette og foregående ledd må være fylt 21 år Utstedelse av kontrollseddel ved utlån fra skytterlag/-klubber Skytterlag/-klubb mv. som låner ut skytevåpen (våpendeler), skal gi låntakeren en datert og underskrevet kontrollseddel. Kontrollseddel utstedes dog ikke hvor våpnene (våpendelene) ikke fjernes fra organisasjonens skytebane. Kontrollseddelen skal gi opplysning om: a) låntakerens navn og adresse, b) organisasjonens navn og våpenkort (nummer og utstedende myndighet), c) våpnenes (våpendelenes) art, kaliber, fabrikkmerke og nummer. Kontrollseddelen gjelder som våpenkort i et tidsrom av inntil 1 år fra utstedelsen Utstedelse av utlånsliste ved utlån fra skytterlag/-klubber Skytterlag/-klubb mv. som låner ut skytevåpen (våpendeler), må føre en utlånsliste. Utlånslisten skal gi opplysning om: a) organisjonens navn og våpenkort (nummer og utstedende myndighet),

18 b) hvem som er ansvarlig for organisasjonenes våpen og våpendeler (formann, daglig leder eller annen). Videre skal listen inneholde en fortløpende fortegnelse over: a) låntakernes navn, b) de utlånte våpens (våpendelers) art, kaliber, fabrikkmerke og nummer, c) dato for utlån, d) dato for innlevering. Det skal vedligge utlånslisten en fortegnelse over organisasjonens medlemmer Utlevering fra bedrifter mv. (våpenloven 11 siste ledd) Bedrift eller annen institusjon som har våpenkort, kan levere ut skytevåpen (våpendeler) til de av sine ansatte som i sitt arbeid har behov for våpen til beskyttelse. Våpenet (våpendelen) må utenfor arbeidstiden oppbevares på betryggende måte hos den institusjon som har levert det ut. Den som har fått utlevert skytevåpen (våpendeler) etter bestemmelsen i første ledd, plikter å levere våpenet tilbake når han slutter i institusjonens tjeneste eller når den som er ansvarlig for institusjonens våpen krever at innlevering skal finne sted Utstedelse av kontrollseddel ved utlån fra bedrift Institusjon som leverer ut skytevåpen (våpendeler), skal gi mottakeren en datert og underskrevet kontrollseddel. Kontrollseddel utstedes dog ikke hvor våpenet (våpendelene) ikke fjernes fra institusjonens område. Kontrollseddelen skal gi opplysning om: a) mottakerens navn og adresse, b) institusjonens navn og våpenkort (nummer og utstedende myndighet), c) våpenets (våpendelenes) art, kaliber, fabrikkmerke og nummer. Kontrollseddelen gjelder som våpenkort. Gjelder kontrollseddelen for revolver eller pistol, plikter innehaveren alltid å ha kortet med seg når han bærer eller fører med seg våpenet Utstedelse av utlånsliste ved utlån fra institusjon

19 Institusjon som leverer ut skytevåpen (våpendeler), må føre en utlånsliste. Utlånslisten skal gi opplysning om: a) institusjonens navn og våpenkort (nummer og utstedende myndighet), b) hvem som er ansvarlig for institusjonens våpen (våpendeler). Videre skal listen inneholde en fortløpende fortegnelse over: a) mottakernes navn, b) de utleverte våpens (våpendelers) art, kaliber, fabrikkmerke og nummer, c) dato for utlån, d) dato for innlevering. Det skal vedligge utlånslisten en fortegnelse over de ansatte som er berettiget til å få utlånt skytevåpen. Kap. 7. Tilbakekall av våpenkort og midlertidig innlevering av våpen 7-1. Tilbakekall av våpenkort grunnet sykdom, alder e.l. Politiet kan tilbakekalle våpenkortet hvis det antas at innehaveren pga. sykdom, alder eller lignende ikke lenger er i stand til å sørge for en sikker oppbevaring eller bruk av skytevåpenet Vedtak om tilbakekall av våpenkort Vedtak om å tilbakekalle et våpenkort i medhold av våpenloven 10 skal være skriftlig. Avgjørelsen overbringes innehaveren av polititjenestemann eller i rekommandert brev med pålegg om straks å innlevere våpenkortet og våpnene (våpendelene) til politiet. Kartotekkortet gis påtegning om tilbakekalling og grunnen til denne. Ved innlevering av våpenkortet og våpnene (våpendelene) og ved salg av disse gjøres det påtegning om dette på kartotekkortet Beslutning om midlertidig innlevering av våpen Når politiet beslutter midlertidig innlevering av våpen, våpendeler eller ammunisjon ved forhåndsvarsel om tilbakekall av våpenkort, jf. våpenloven 10 femte ledd, skal den midlertidige innlevering tidsbegrenses til 6 uker. Forlengelse av fristen kan bare skje dersom politiet før avgjørelse om tilbakekall av våpenkort kan treffes, må innhente ytterligere opplysninger som mottas så sent at fristen ikke kan overholdes.

20 Tredje del. Om erverv mv. av ammunisjon (våpenloven kapittel III) Kap. 8. Ammunisjon til skytevåpen 8-1. Erverv av ammunisjon Innehaver av gyldig våpenkort kan ved å fremvise dette sammen med legitimasjon erverve ammunisjon direkte av forhandler til våpen oppført i våpenkortet. For å erverve ammunisjon til lovlig uregistrert hagle er det nok at innehaveren kan fremvise våpenkort på andre våpen, eller gyldig jegerregisterkort. Fysisk person som ikke oppfyller vilkårene i første ledd og som har uregistrert hagle på lovlig måte må, skriftlig eller muntlig, søke om tillatelse til å erverve ammunisjon til slike skytevåpen. Juridisk person må sende skriftlig søknad som underskrives av den som er ansvarlig for oppbevaring og utlevering av slike skytevåpen som den juridiske person har tillatelse til å ha. Skriftlig søknad må inneholde opplysning om: a) søkerens fulle navn og adresse, b) art, kaliber og kvantum av den ammunisjon som ønskes ervervet. Ved muntlig søknad må søkeren gi de opplysninger som er nevnt i tredje ledd. Ved slik søknad bør det vanligvis kreves at søkeren viser frem legitimasjon. Søker som har lånt skytevåpen av innehaver av individuelt våpenkort, må vedlegge eller vise frem utlånserklæring som inneholder opplysninger som nevnt i 6-1. Den som har lånt skytevåpen av skytterlag/-klubb mv. må på tilsvarende måte vedlegge eller vise frem kontrollseddelen med opplysninger som nevnt i 6-2, såfremt han enten ikke har adgang til eller ikke ønsker å erverve ammunisjon etter de bestemmelser som er nevnt i særbestemmelsene for medlemmer av skytterlag/-klubb ( 9-1 og 9-2 nedenfor). Skriftlig søknad må sendes til og muntlig søknad fremsettes for den myndighet som skal avgjøre den Politiets behandling av søknad om erverv av ammunisjon Avgjørelsen treffes av politiet (lensmannen) på søkerens bosted eller, hvis han ikke har bopel i riket, på oppholdsstedet. Er søkeren en juridisk person, avgjøres søknaden av politiet (lensmannen) på det sted hvor søkeren har kontor. Politiet (lensmannen) undersøker om søknaden inneholder alle de opplysninger som kreves (se 8-1 annet ledd f.f.) og sørger for at mangler blir avhjulpet. Politiet (lensmannen) kan innhente opplysninger om forhold som antas å være av betydning for avgjørelsen. Politiet (lensmannen) avgjør deretter søknaden etter de bestemmelser som er gitt i loven ( 13, jf. 7 tredje og fjerde ledd) og forskriften Avgjørelse av søknad om erverv av ammunisjon Søker kan vanligvis gis tillatelse til å erverve rimelige mengder ammunisjon uten at det er nødvendig å undersøke behov og personlige kvalifikasjoner. Slik undersøkelse må foretas hvor det er grunn til å ha mistanke om at søkeren ikke lenger fyller kravene til å ha skytevåpen.

FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. ... med ev. merknader /cgilex/wiftmrens?1/lex/hist/sf-19630125-9722-200301.htmlskriv ut 200301.html FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. DATO: FOR-1963-01-25-9722

Detaljer

file://f:\_sm\smas\kurs, seminar\skadedyrkurs\perm\perm 2008 h\del 2\18 forskrif...

file://f:\_sm\smas\kurs, seminar\skadedyrkurs\perm\perm 2008 h\del 2\18 forskrif... Side 1 av 24 FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. DATO: FOR-1963-01-25-9722 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR: Politiavd. PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. ... med ev. merknader /cgilex/wiftmrens?1/lex/hist/sf-19630125-9722-200001.htmlskriv ut 200001.html FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. DATO: FOR-1963-01-25-9722

Detaljer

FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. ... med ev. merknader /cgilex/wiftmrens?1/lex/hist/sf-19630125-9722-199601.htmlskriv ut 199601.html /cgi-lex/wiftmrens?0/lex/hist/sf-19630125-9722- FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler

Detaljer

Forskrift 25. juni 2009 nr. X om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)

Forskrift 25. juni 2009 nr. X om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Forskrift 25. juni 2009 nr. X om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Fastsatt av Justisdepartementet 25. juni 2009 med hjemmel i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon

Detaljer

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Første del. Innledende bestemmelser

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Første del. Innledende bestemmelser Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 25. juni 2009 med hjemmel i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon

Detaljer

FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)

FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (vå... Page 1 of 39 FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) DATO: FOR-2009-06-25-904

Detaljer

Forskrift 25. juni 2009 nr. XX om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)

Forskrift 25. juni 2009 nr. XX om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Forskrift 25. juni 2009 nr. XX om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Fastsatt av Justisdepartementet 25. juni 2009 med hjemmel i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon

Detaljer

FOR 2008-07-11 nr 831: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften)

FOR 2008-07-11 nr 831: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften) For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080711-0831.html Kopiert den 14. September 2008 FOR 2008-07-11 nr 831: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og

Detaljer

Sysselmannens retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn

Sysselmannens retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn Sysselmannens retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn Vedtatt og trer i kraft 12. oktober 2015 i medhold av lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven)

Detaljer

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser.

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. Jf. lov 14 juni 1974 nr. 39 (eksplosive varer) er, unntatt for Svalbard, opphevet ved lov 14 juni 2002 nr. 20 (brann- og Jf. tidligere lover 19 juni 1891, 11 juni 1898

Detaljer

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt:

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt: DIREKTIV FOR ERVERV AV HALVAUTOMATISKE VÅPEN GJENNOM NROF 1 Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund er godkjent som skytterorganisasjon. I skriv fra Det Kgl. Justisog Politidepartement av 21/8-1986

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF

Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF Besluttet av Forbundsstyret 8. oktober 2016 Innledning NROF er avhengig av skytevirksomhet for å nå sine kompetansemål. Relevante privateide våpen i tillegg til

Detaljer

Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare

Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare FOR-1991-11-12 nr 0732 Opphevet - historisk versjon inkl endring t.o.m. FOR 1999-06-25 nr 0759 Tittel: Forskrift om erverv, handel og innførsel

Detaljer

Velkommen til samling 2. Tema: Våpen og våpenlovgivningen

Velkommen til samling 2. Tema: Våpen og våpenlovgivningen Velkommen til samling 2 Tema: Våpen og våpenlovgivningen Oppsummering samling 1 1. Hvorfor har vi obligatorisk jegeropplæring? 2. Hvordan skal vi jegere oppføre oss for at motstanden mot jakt ikke skal

Detaljer

Vedlagt følger Politidirektoratets rundskriv med retningslinjer for behandling av våpensaker i politiet.

Vedlagt følger Politidirektoratets rundskriv med retningslinjer for behandling av våpensaker i politiet. 5959 Oppdatert: 13. desember 2010 Rundskriv 2009/009 Til Politimestrene Dato 1. juli 2009 Saksnr. 2009/01719-1 651 Saksbehandler Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker Vedlagt følger Politidirektoratets

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen

Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen 1. Sikkerhetsregler Gå ut i fra at hvert skytevåpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som ladd. Forviss deg om at det ikke finnes patroner i våpenet.

Detaljer

Vedlagt følger Politidirektoratets rundskriv med retningslinjer for behandling av våpensaker i politiet.

Vedlagt følger Politidirektoratets rundskriv med retningslinjer for behandling av våpensaker i politiet. 5959 Oppdatert: 14. oktober 2009 Rundskriv 2009/009 Til Politimestrene Dato 1. juli 2009 Saksnr. 2009/01719-1 651 Saksbehandler Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker Vedlagt følger Politidirektoratets

Detaljer

Høring - NOU 2011 : 19 Ny våpenlov - Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov

Høring - NOU 2011 : 19 Ny våpenlov - Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201201827 201201006-/OB Høring - NOU 2011 : 19 Ny våpenlov - Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 29. juli 2013 med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet...med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

Høring NOU 2011:19 - Ny våpenlov

Høring NOU 2011:19 - Ny våpenlov Justisdepartementet Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Sidsel Mellerud Svarstad 14.06.2012 2012/00447-3 sidsel.svarstad@sysselmannen.no a.008 79024324 Deres dato: Deres ref: Høring

Detaljer

Våpenloven. Omfatter vanlig sivil besittelse av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

Våpenloven. Omfatter vanlig sivil besittelse av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Våpenloven Omfatter vanlig sivil besittelse av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Krever tillatelse fra politiet for alle våpen med grovere kaliber enn 4.5mm. (Gjelder også luft og fjærvåpen)

Detaljer

TILBAKEKALL AV VÅPENKORT

TILBAKEKALL AV VÅPENKORT TILBAKEKALL AV VÅPENKORT En redegjørelse omkring regelverket og saksbehandlingen av tilbakekall av våpenkort etter våpenloven 10 JUR 3902 av Lena Løvmo Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat.

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat. Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet [dato-måned-år] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 jf. delegeringsvedtak 29. september

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2011:19 Ny våpenlov

Høringsuttalelse til NOU 2011:19 Ny våpenlov Til Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 oslo Oslo, 7. juni 2012 Ref: 594/TBP/ph Høringsuttalelse til NOU 2011:19 Ny våpenlov Norsk Psykologforening takker

Detaljer

NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen - høringssvar

NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen - høringssvar Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@jd.dep.no Sendes kun elektronisk Vår ref: 522.0 Deres ref: 201205477- /PHV Hvalstad, den: 06.09.12 NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen - høringssvar

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endring i: - Forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort (førerkortforskriften) - Forskrift 16. april 2008 nr. 362 om

Detaljer

Tvungen etterregistrering av lovlig uregistrerte hagler - orientering

Tvungen etterregistrering av lovlig uregistrerte hagler - orientering Politimestrene m.fl Deres referanse Vår referanse Dato 2011/01036-3 650 04.10.2012 Tvungen etterregistrering av lovlig uregistrerte hagler - orientering Ved lov 9. mars 1990 nr. 4 ble det med virkning

Detaljer

NJFFs synspunkter er kategorisert under de fire punktene Justisdepartementet ønsket kommentarer til og synspunkter på.

NJFFs synspunkter er kategorisert under de fire punktene Justisdepartementet ønsket kommentarer til og synspunkter på. Justisdepartementet, Politiavdelingen PB 8005 Dep. 0030 Oslo Vår ref: 522.0/VN Deres ref: Hvalstad, den: 06.06.2012 Høring NOU 2011:19 Ny våpenlov «Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

LOV 1961-06-09 nr 01: Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v.

LOV 1961-06-09 nr 01: Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. http://www.lovdata.no/all/hl-19610609-001.html Kopiert 14. september 2008 LOV 1961-06-09 nr 01: Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. DATO: LOV-1961-06-09-1 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet)

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy. Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF)

Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy. Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF) Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF) Tillegg til Konkurransereglementet Dragrace Utarbeidet av NBF med pålegg fra DSB Gjelder

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2005 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, og Stortingets avgiftsvedtak. I forskrift 11. desember

Detaljer

Ferdighetsmerker generelt

Ferdighetsmerker generelt 1 Ferdighetsmerker generelt Generelle bestemmelser for militære ferdighetsmerker Arrangør Alle militære avdelinger/institusjoner samt lokalforeninger av Norges Reserveoffisers Forbund (NROF) kan arrangere

Detaljer

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift T E I E P L I K T Eg stadfestar med dette å ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til innhaldet i reglane om teieplikt. Eg er klar over at eg i mi teneste i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 69 Lov om godkjenning

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser I I forskrift 29. juni 2001 nr. 711 om personellsikkerhet foreslås følgende endringer:

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk organisasjon for jegere og skyttere (NOJS): Høring NOU 2011:19 Ny våpenlov

Høringsuttalelse fra Norsk organisasjon for jegere og skyttere (NOJS): Høring NOU 2011:19 Ny våpenlov Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Deres ref. 201201827 NOJS P.B. 166 2026 Skjetten 7. juni 2012 Høringsuttalelse fra Norsk organisasjon for jegere og skyttere

Detaljer

IM V10. Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd. 1. Registrering i DUF

IM V10. Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd. 1. Registrering i DUF IM 2012-004V10 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO)

Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) utfyllende regler Vedtatt på styremøte den 5.8.2005, endret på styremøtene den 01.02.2010 og 06.06.2013 1. Hvem kan bli medlem i NBBO?

Detaljer

Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhen...

Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhen... Page 1 of 5 Rundskriv, 18.12.1987 Ansvaret for regelverket er overført til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. For henvendelse ring tlf 22 24 47 81 Normalinstruks for utrangering og kassasjon av

Detaljer

Klubblisensreglement

Klubblisensreglement Klubblisensreglement Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0. divisjon kvinner må ha klubblisens etter lovens 8-8. Dette reglementet

Detaljer

Høringsinstansene, se eget vedlegg

Høringsinstansene, se eget vedlegg DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT --11100111.1111011--- Høringsinstansene, se eget vedlegg Deres rel Vår ref Dato 201201827 09.03.2012 Høring - NOU 2011: 19 Ny våpenlov «Gjennkomgang av gjeldende

Detaljer

Forskriften regulerer engros- og detaljsalg av tobakksvarer og tobakkssurrogater.

Forskriften regulerer engros- og detaljsalg av tobakksvarer og tobakkssurrogater. 1 of 6 OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON Dato Departement FOR-2017-09-21-1446 Helse- og omsorgsdepartementet Publisert Ikrafttredelse 26.10.2017 Endrer Gjelder for Norge Hjemmel

Detaljer

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1.Formål Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2.Definisjoner

Detaljer

Forslag til forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992

Forslag til forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992 Vedlegg Forslag til forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992 Kapittel 1. Forsikring etter den internasjonale konvensjon

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD Fastsatt ved kgl.res. xx. xxxx 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 3 og 4, lov 13. juni 1969

Detaljer

SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS)

SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) IM 2010-045V5 Saksnummer: 10/1775 SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø,

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner)

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) I I forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt foreslås følgende endringer:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret [Oslo, 1. oktober 2015] Tor Rune Raaby Generalmajor Generalinspektør for Heimevernet Jon Erling Tenvik Kommandør President NROF Samarbeidsavtale

Detaljer

Rettsgebyrforskriften

Rettsgebyrforskriften Rettsgebyrforskriften Utskriftsdato: 3.1.2018 04:46:09 Status: Gjeldende Dato: 15.2.1983 Nummer: FOR-1983-02-15-86 Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full tittel: Forskrift

Detaljer

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Dato LOV-1990-06-15-27 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I Nr.

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Foreløpig utgave NOU. Ny våpenlov. Norges offentlige utredninger 2011: 19. Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning, og forslag til ny våpenlov

Foreløpig utgave NOU. Ny våpenlov. Norges offentlige utredninger 2011: 19. Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning, og forslag til ny våpenlov () NOU Norges offentlige utredninger 2011: 19 Ny våpenlov Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning, og forslag til ny våpenlov NOU 2011: 19 Ny våpenlov Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning, og forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek.

FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek. FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek. DATO: FOR-2003-08-14-1053 DEPARTEMENT: HD (Helsedepartementet) AVD/DIR: Folkehelseavd. PUBLISERT: I 2003

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars 1994 nr

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS Fastsatt ved kgl.res. xx. xxxx 2015 med hjemmel i lov 27. februar 1930 nr. 03 om Bouvet-øya, Peter I s øy og Dronning

Detaljer

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx 2014 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon

Detaljer

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008)

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) Besl. O. nr. 46 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46 Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) År 2008 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Instruks om skyteprøve for storviltjegere

Instruks om skyteprøve for storviltjegere Instruks om skyteprøve for storviltjegere Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1. februar 2013. Generelt Denne instruks gjelder lokale lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen

Detaljer

REGLER FOR SAKSBEHANDLING

REGLER FOR SAKSBEHANDLING REGLER FOR SAKSBEHANDLING Veiledningsplikt: Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde:

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: En utlending som omfattes

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1.

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Vedlegg 1 Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Sprengningssertifikat klasse A Sprengningssertifikat klasse A utstedes av DBE og har gyldighet inntil videre. Adgangen til å få sprengningssertifikat

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere,

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere, Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivilog handelsrettens område av 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) De stater som har undertegnet denne konvensjon,

Detaljer

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 26. januar 2017, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. 7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Strgjfl. 7 b. Varsel

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Jfr. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 om parkering for forflytningshemmede, endret 31. mai 1996 og 17. Nov. 1999.(Gjengitt på baksiden)

Detaljer

LISENSBESTEMMELSER. b) Styret utsteder lisenser på vegne av Norsk Jockeyklub. Styret kan gi administrasjonen fullmakt til å utstede lisenser.

LISENSBESTEMMELSER. b) Styret utsteder lisenser på vegne av Norsk Jockeyklub. Styret kan gi administrasjonen fullmakt til å utstede lisenser. 1 Generelt LISENSBESTEMMELSER a) Gjeldende bestemmelser om lisenser samt bestemmelser om inndragning av lisens finnes i Norsk Jockeyklubs (NJ) reglement; ref. pkt. 119, 120. b) Styret utsteder lisenser

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer