file://f:\_sm\smas\kurs, seminar\skadedyrkurs\perm\perm 2008 h\del 2\18 forskrif...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "file://f:\_sm\smas\kurs, seminar\skadedyrkurs\perm\perm 2008 h\del 2\18 forskrif..."

Transkript

1 Side 1 av 24 FOR nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. DATO: FOR DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR: Politiavd. PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: FOR fra SIST-ENDRET: FOR ENDRER: GJELDER FOR: Norge HJEMMEL: LOV , LOV , LOV a, LOV , LOV , LOV , LOV a, LOV For å lenke til dette dokumentet bruk: Skriv ut INNHOLD Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Første del. Innledende bestemmelser Kap. 1. Forbud mot våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven Forbud mot våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven 1 Annen del. Erverv mv. av skytevåpen og våpendeler (våpenloven kapittel II) Kap. 2. Vilkår for å få tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler 2-1. Tillatelse til fysisk person 2-2. Tillatelse til å inneha mer enn ett skytevåpen av bestemt type 2-3. Tillatelse til å erverve skytevåpen som i hovedsak skal benyttes av andre 2-4. Erverv av pipe til skytevåpen 2-5. Erverv av lyddemper 2-6. Erverv av glidestykke/sleide 2-7. Juridisk persons erverv av våpen 2-8. Erverv av hel- eller halvautomatisk skytevåpen 2-9. Erverv av skytevåpen til jakt Erverv av skytevåpen til slakting Erverv av skytevåpen til utryddelse av skadedyr og jakt på sel Erverv av skytevåpen til øvelses- og konkurranseskyting Erverv av skytevåpen til beskyttelse Erverv av skytevåpen til samling Luft- og fjærvåpen Kap. 3. Søknaden og dens behandling 3-1. Søknad om erverv fra fysisk person 3-2. Søknad om erverv fra juridisk person 3-3. Innsending av søknad om erverv 3-4. Politiets behandling av søknad om erverv 3-5. Avgjørelse av søknad om erverv 3-6. Ervervstillatelsens gyldighetstid 3-7. Registrering i sentralt våpenregister 3-8. Fremleggelse av ervervstillatelse for selger 3-9. Utstedelse av våpenkort Politiets fortegnelse over levering av skytevåpen Kap. 4. Særbestemmelser for medlemmer av visse skytterlag 4-1. Skytterlag tilsluttet Det frivillige Skyttervesen Kap. 5. Bestemmelser om våpenkortet 5-1. Våpenkort til fysiske personer (individuelt våpenkort) 5-2. Våpenkort til juridiske personer (kollektivt våpenkort) 5-3. Innlevering av tidligere våpenkort 5-4. Utstedelse av nytt våpenkort/duplikat 5-5. Innlevering av våpenkort Kap. 6. Bestemmelser om utlån mv Utlån mv. fra innehaver av individuelt våpenkort (våpenloven 11 første til femte ledd) 6-2. Utlån fra skytterlag/-klubb mv. (våpenloven 11 siste ledd) 6-3. Utstedelse av kontrollseddel ved utlån fra skytterlag/-klubber 6-4. Utstedelse av utlånsliste ved utlån fra skytterlag/-klubber 6-5. Utlevering fra bedrifter mv. (våpenloven 11 siste ledd) 6-6. Utstedelse av kontrollseddel ved utlån fra bedrift 6-7. Utstedelse av utlånsliste ved utlån fra institusjon Kap. 7. Tilbakekall av våpenkort og midlertidig innlevering av våpen 7-1. Tilbakekall av våpenkort grunnet sykdom, alder e.l Vedtak om tilbakekall av våpenkort 7-3. Beslutning om midlertidig innlevering av våpen Tredje del. Om erverv mv. av ammunisjon (våpenloven kapittel III) Kap. 8. Ammunisjon til skytevåpen

2 Side 2 av Erverv av ammunisjon 8-2. Politiets behandling av søknad om erverv av ammunisjon 8-3. Avgjørelse av søknad om erverv av ammunisjon 8-4. Utlevering av ammunisjon fra forhandler 8-5. Erverv av ammunisjon for medlemmer av skytterlag Kap. 9. Særbestemmelser om erverv av ammunisjon for medlemmer av skytterlag 9-1. Erverv av ammunisjon for medlemmer av skytterlag tilsluttet Det frivillige Skyttervesen 9-2. Erverv av ammunisjon for medlemmer av andre skytterlag/-klubber Fjerde del. Om handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (våpenloven kapittel IV) Kap. 10. Bevilling til å drive handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Unntak fra bevillingsplikten Bevillingen og dens omfang Vilkår for å få bevilling Fremsetting av søknaden om bevilling Politiets behandling av søknad om bevilling Kap. 11. De autoriserte forhandleres plikter mv Autoriserte forhandleres plikt til å kjenne våpenlovgivningen Levering fra autorisert forhandler Autorisert forhandlers plikt til å føre fortløpende fortegnelser mv Fortegnelser over salg av lyddemper Ammunisjonsprotokoll Autorisert forhandlers oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon Midlertidig utlån fra autorisert forhandler Melding om skifte av daglig leder Kap. 12. Politiets kontroll med autorisert forhandler Politiets kontroll med autorisert forhandler Femte del. Om tilvirkning og reparasjon av skytevåpen/våpendeler og tilvirkning av ammunisjon (våpenloven kapittel V) Kap. 13. Bevilling til å tilvirke og utføre reparasjon av skytevåpen/våpendeler og tilvirke av ammunisjon Krav om bevilling Vilkår for å få bevilling Søknaden om bevilling og dens behandling Utstedelse av bevilling Fortegnelse over bevillinger Melding om tilvirkning for salg Tilvirkerens plikter Kap. 14. Tillatelse til tilvirkning til eget bruk Opplading av ammunisjon uten tillatelse Krav om politiets tillatelse til opplading av ammunisjon Søknad om politiets tillatelse til opplading av ammunisjon Politiets behandling av søknad om å lade opp ammunisjon Politiets avgjørelse om å lade opp ammunisjon Politiets fortegnelser over tillatelser til å tilvirke ammunisjon Tilvirkerens plikter Politiets kontroll Sjette del. Om innførsel og utførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (våpenloven kapittel VI) Kap. 15. Forbud mot innførsel Forbud mot innførsel av våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven Forbud mot innførsel av visse typer ammunisjon Kap. 16. Ervervsmessig innførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Hvem som gir tillatelse til innførsel Politiets kontroll av søknad om innførselstillatelse Krav til internasjonalt importsertifikat Innførsel av våpen som nevnt i våpenloven Innførsel av løse hagl Inn- og utførsel av ammunisjon fra medlemsstat omfattet av EØS-avtalen Krav til søknad om innførsel Politiets tillatelse til innførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Forbud mot overdragelse av innførselstillatelse Politiets fortegnelse av tillatelser til innførsel Gebyrer for innførselstillatelser Levering av innførselstillatelse til Tollvesenet Tollvesenets behandling av innførselstillatelse Generell tillatelse til innførsel Behandling av uavhentede skytevåpen, våpendeler og ammunisjon på tollstedet Kap. 17. Ikke-ervervsmessig innførsel Krav til søknad om innførsel til eget bruk Politiets behandling av søknad om innførsel til eget bruk Tollvesenets behandling av tillatelse til eget bruk Kap. 18. Ikke-ervervsmessig utførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Hvem som gir utførselstillatelse Krav til søknad om utførselstillatelse Politiets kontroll av søknad om utførsel Utstedelse av utførselstillatelse Politiets fortegnelse over utførselstillatelser Gebyr for utførselstillatelse Tollvesenets behandling av søknad om utførselstillatelse Kap. 19. Midlertidig inn- og utførsel uten europeisk våpenpass Midlertidig utførsel foretatt av norsk borger (våpenloven 25 bokstav a) Midlertidig innførsel foretatt av utenlandsk borger (våpenloven 25 bokstav c)

3 Side 3 av Innførsel av våpen og ammunisjon til personsikringsoppdrag Midlertidig utførsel i forbindelse med fangstekspedisjoner Midlertidig innførsel i forbindelse med fangstekspedisjoner Kap. 20. Europeisk våpenpass Utstedelse av norsk europeisk våpenpass Midlertidig utførsel med gyldig norsk europeisk våpenpass Midlertidig innførsel med gyldig europeisk våpenpass Sjuende del. Forskjellige bestemmelser (våpenloven kapittel VII) Kap. 21. Adgang til å overdra eller overlate våpen til person under 18 år (våpenloven 29) Dispensasjon fra alderskravet i våpenloven 7 fjerde ledd Kap. 22. Privat oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv Krav til sikker oppbevaring Krav om FG-godkjent sikkerhetsskap og FG-godkjent innbruddsalarmanlegg Oppbevaring av våpen til samling Oppbevaring av ammunisjon Politiets kontroll av sivil oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Iverksetting av krav til alarm og sikkerhetsskap Oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon tilhørende døds- eller konkursbo Transport av skytevåpen Kap. 23. Behandling av klager, frafalling av gebyrer og utgifter ved ombygning, kontroll, tilintetgjøring mv Klage over vedtak truffet i medhold av våpenloven Frafalling av gebyr Utgifter ved ombygning, kontroll, tilintetgjøring mv. Kap. 24. Evaluering av forskriften Evaluering av forskriften Åttende del. Overgangsbestemmelser (våpenloven kapittel IX). Kap. 25. Bevillinger og tillatelser Bevilling til å drive handel gitt i medhold av våpenloven av 28. juni Tilvirkning av skytevåpen forut for 1. april Generell tillatelse til erverv av ammunisjon gitt i medhold av 18 i våpenloven av 28. juni 1927 Kap. 26. Registrering m.m. av kontrollpliktige skytevåpen Skytevåpen og våpendeler ervervet før 1. april 1963 Kap. 27. Overgangsbestemmelser (lov av 23. juni 1978 nr. 69 del II) Overgangsbestemmelser (lov av 23. juni 1978 nr. 69 del II) Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Fastsatt av Justisdepartementet 25 jan 1963 med hjemmel i lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. 2, 5, 6a, 7, 10, 23, 27a og 31. Jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. XXIX nr. 1 (direktiv 93/15/EØF). Endret 1 mars 1984 nr. 606, 4 mars 1986 nr. 567, 10 juli 1987 nr. 597, 4 aug 1989 nr. 789, 24 aug 1990 nr. 723, 11 sep 1992 nr. 777, 9 jan 1996 nr. 15, 10 des 1999 nr. 1470, 30 okt 2000 nr. 1084, 20 des 2002 nr (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringene), 21 juli 2003 nr. 979, 20 april 2005 nr Endres fra det tidspunkt dep. bestemmer, jf. forskrift 21 juli 2003 nr Første del. Innledende bestemmelser Kap. 1. Forbud mot våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven Forbud mot våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven 1 Det er forbudt å kjøpe eller på annen måte erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler etc. og spretterter. Denne bestemmelsen gjelder ikke for våpen som er bestemt for eller tilhører politiet eller Forsvaret, eller for våpen som er bestemt for eller tilhører samling. Det er forbudt å kjøpe eller på annen måte erverve, eie eller inneha armbrøst uten tillatelse fra politimesteren. Det kan gis tillatelse til å erverve og inneha armbrøst når erverver fyller kravene til edruelighet, pålitelighet, alder og behov - eller annen rimelig grunn - for å ha slike våpen. Denne bestemmelse får ikke anvendelse når armbrøst er ervervet før 1. januar I særlige tilfelle kan politimesteren dispensere fra forbudet i første ledd. Annen del. Erverv mv. av skytevåpen og våpendeler (våpenloven kapittel II) Kap. 2. Vilkår for å få tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler 2-1. Tillatelse til fysisk person Fysisk person kan gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) når han fyller de krav til edruelighet, pålitelighet, alder og behov - eller annen rimelig grunn - for å ha skytevåpen som er fastsatt i våpenloven av 9. juni 1961 nr. 1 ( 7 tredje og fjerde ledd), kgl.res. av 25. januar 1963 nr. 2 (del II, punkt 1) og denne forskrift. Det kan gis dispensasjon fra 18-årskravet for person som: a) har vært aktivt medlem av skytterlag/-klubb eller jegerforening i minst 6 md., og som har anbefaling fra skytterorganisasjonen, b) har bestått jegerprøve. Dispensasjon etter denne bestemmelse kan bare gis i de tilfelle våpenet kan oppbevares av verge eller en annen person som fyller de alminnelige krav til vandel og skikkethet. Dispenserer en politimester fra aldersgrensebestemmelsene i et tilfelle hvor skytevåpen (våpendel) er ervervet ved arv (våpenloven 7 fjerde ledd fjerde punktum), bør det vanligvis settes som vilkår at verge eller slektning tar hånd om våpenet og oppbevarer det som om det var hans eget til arvingen når aldersgrensen. Er ingen verge eller slektning - som fyller vilkårene for selv å få våpenkort - villig til dette, må

4 Side 4 av 24 våpenet deponeres hos politiet. Unnlater arvingen å hente våpen (våpendel) som er deponert hos politiet etter at han har nådd aldersgrensen og fått skriftlig anmodning fra politiet om dette, kan politiet selge våpenet (delen) for eierens rekning. Dispenserer politimesteren ikke fra aldersgrensen, kan arvingen (boet) innen 3 måneder overdra våpenet (delen) til en som får ervervstillatelse. Er dette ikke gjort, selger politiet våpenet (delen) til en som får ervervstillatelse. Er dette ikke gjort, selger politiet våpenet (delen) for arvingens rekning etter de samme bestemmelser som gjelder for innleverte våpen (våpenloven 10 tredje ledd) Tillatelse til å inneha mer enn ett skytevåpen av bestemt type Ingen gis tillatelse til å erverve og inneha mer enn ett skytevåpen av en bestemt type uten å godtgjøre et særlig behov for å ha flere slike våpen Tillatelse til å erverve skytevåpen som i hovedsak skal benyttes av andre Tillatelse til å erverve skytevåpen som i hovedsak skal benyttes av andre enn eieren kan unntaksvis gis i de tilfelle den som skal benytte våpenet ikke selv kan erverve våpen pga. alder. Vedkommende som skal benytte våpenet må: a) tilfredsstille våpenlovens krav til vandel og personlige egenskaper, b) kunne fremlegge dokumentasjon fra DFS (skyttersamlaget) eller Norges skiskytterforbund (NSSF) på at vedkommende deltar aktivt i konkurranser innenfor DFS eller NSSF og har behov for særskilt våpen for å kunne delta i konkurranser, c) være fylt 12 år og ikke være over 16 år. Det kan etter denne bestemmelse bare gis ervervstillatelse på våpen som lovlig kan benyttes i konkurranser i regi av Det frivillige Skyttervesen (DFS) eller Norges skiskytterforbund (NSSF). Tillatelsen gis som en midlertidig ervervstillatelse med maksimalt ett års varighet. Ved søknad om forlengelse av tillatelsen må det dokumenteres at vilkårene i bokstav a - c fortsatt er til stede Erverv av pipe til skytevåpen Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren plikter i tillegg til de opplysninger som er nevnt i forskriften 11-3 å protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Bestemmelsen i denne paragraf gjelder ikke ved distansesalg Erverv av lyddemper Det er forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha lyddemper til registreringspliktige skytevåpen. Krav om politiets tillatelse gjelder ikke innehaver av gyldig våpenkort som ved å fremvise dette sammen med gyldig legitimasjon, kan erverve lyddemper, direkte fra forhandler eller tilvirker, til våpen oppført i våpenkortet. Krav om politiets tillatelse gjelder heller ikke innehaver av gyldig våpenkort som tilvirker lyddemper til eget bruk til våpen oppført i våpenkortet når vedkommende gir melding til politiet før tilvirkningen starter, eller for lyddemper som før 1. januar 2001 er ervervet til lovlig registrert skytevåpen Erverv av glidestykke/sleide Det er forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha glidestykket (sleiden/sluttstykket eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler. Forskriftens krav om politiets samtykke til å eie eller inneha glidestykket (sleiden/sluttstykket eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler der gjenstanden(e) er ervervet før 1. januar 2000, må være oppfylt innen 1. juni Juridisk persons erverv av våpen Juridisk person kan gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) etter bestemmelsene i denne paragraf. Skytterlag/-klubb og andre skytterorganisasjoner kan gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) til bruk av medlemmer ved instruksjons-, øvelses- og konkurranseskyting. Bedrifter kan gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) til bruk av ansatte som på grunn av sitt arbeid har et påtrengende behov for slike våpen. Det gis ikke tillatelse til å inneha våpen som er farligere enn behovet for beskyttelse tilsier. Søknad fra juridisk person innvilges bare hvor den som skal være ansvarlig for utlevering, bruk og oppbevaring av våpnene (våpendelene) fyller våpenlovens krav til edruelighet, pålitelighet og alder Erverv av hel- eller halvautomatisk skytevåpen Det gis ikke tillatelse til å erverve og inneha hel- eller halvautomatiske skytevåpen eller våpendeler av militær karakter. Politidirektoratet kan dispensere fra denne bestemmelsen Erverv av skytevåpen til jakt Tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) til jakt kan gis til søker som er innført i Jegerregisteret. Det er en forutsetning at våpenet etter viltlovgivningen er tillatt benyttet til den form for jakt som er oppgitt i søknaden. Det kan dispenseres fra kravet i første ledd dersom særlige grunner foreligger Erverv av skytevåpen til slakting Til slakting bør det vanligvis bare gis tillatelse til erverv av skytevåpen som er særlig konstruert for dette bruk. Salonggevær tillates ikke ervervet til slakting Erverv av skytevåpen til utryddelse av skadedyr og jakt på sel Tillatelse til erverv av skytevåpen til utryddelse av skadedyr og til jakt på sel kan bare gis til personer som kan dokumentere en våpenopplæring som politiet finner tilfredsstillende. Det bør vanligvis ikke gis tillatelse til erverv av skytevåpen til utrydding av skadedyr i strøk hvor faren for skyteulykker vil være stor. Ervervstillatelse gis i slike tilfelle bare hvor søkeren kan godtgjøre et klart behov. Det gis kun ervervstillatelse for våpen som etter viltlovgivningen lovlig kan brukes på den type dyr som ønskes avlivet Erverv av skytevåpen til øvelses- og konkurranseskyting Tillatelse til å erverve og inneha gevær eller hagle til øvelses- eller konkurranseskyting kan gis til søker som godtgjør medlemsskap i skytterlag/-klubb eller idrettslag med skyttergruppe tilsluttet en skytterorganisasjon godkjent av Politidirektoratet. Søkerens skytterlag/-klubb må ha og utøve program for skyting med den aktuelle våpentype. Programmet må være utarbeidet av skytterorganisasjonen. Tillatelse til å erverve og inneha pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som godtgjør 6 måneders aktivt medlemskap i skytterlag/-klubb tilsluttet en skytterorganisasjon godkjent av Politidirektoratet. Det gis bare tillatelse til å erverve og inneha slik pistol eller revolver som lovlig kan brukes innenfor de skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer.

5 Side 5 av 24 Søkerens skytterlag/-klubb må ha og utøve program for skyting med den aktuelle våpentype. Programmet må være utarbeidet av skytterorganisasjonen. For å kunne erverve og inneha våpen til øvelses- og konkurranseskyting må søkeren kunne fremlegge medlemskort fra lokal(t) skytterlag/-klubb samt startkort, startlisens eller medlemskort fra de(n) av Politidirektoratet godkjente skytterorganisasjon(er) som vedkommende har tilknytning til. Det kan gis dispensasjon fra kravene i første, annet og tredje ledd dersom særlige grunner foreligger Erverv av skytevåpen til beskyttelse Tillatelse til erverv av skytevåpen til beskyttelse gis bare hvor det foreligger et påtrengende behov for våpen av den art det søkes om Erverv av skytevåpen til samling Tillatelse til erverv av skytevåpen til privat samling kan kun gis til medlemmer av Norsk Våpenhistorisk Selskap eller annen våpenhistorisk forening godkjent av Politidirektoratet Luft- og fjærvåpen Våpenloven 29 første ledd om 18-års aldersgrense gjelder også ved overlatelse av luft- og fjærvåpen herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun. Det er forbudt uten politimesterens tillatelse å eie eller inneha luft- og fjærvåpen (herunder luftvåpen drevet med gass) som har grovere kaliber enn 4,5 mm. Kravet om ervervstillatelse gjelder ikke for paintballvåpen. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på luft- og fjærvåpen som er ervervet før 1. januar Tillatelse som nevnt i foregående ledd kan bare gis til den som fyller våpenlovens krav til vandel og personlige egenskaper. For øvrig må behovet for luft- og fjærvåpen ikke godtgjøres nærmere. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18-årskravet på de vilkår som fremgår av 2-1 annet og tredje ledd. 0 Endret ved forskrift 21 juli 2003 nr. 979 (i kraft 1 sep 2003); endringen av annet ledd reversert ved forskrift 20 april 2005 nr Kap. 3. Søknaden og dens behandling 3-1. Søknad om erverv fra fysisk person Søknad fra fysisk person om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) må skrives i 3 eksemplarer på fastsatt skjema som dateres og underskrives av søkeren og - om han er under 18 år - av verge. Søknad må inneholde opplysning om: a) søkerens fulle navn, fødselsdato og fødested, stilling eller yrke, og adresse, b) våpnenes (våpendelenes) art og kaliber, c) hva våpnene skal brukes til (jakt, slakting av dyr, utrydding av skadedyr, øvelses- og konkurranseskyting, beskyttelse mv., samt hvilke arter dyr de i tilfelle skal brukes på), d) våpenkort søkeren allerede måtte inneha (nummer og utstedende myndighet). Skal våpnene nyttes til instruksjons-, øvelses- eller konkurranseskyting, må det oppgis hvilket skytterlag/-klubb søkeren er medlem av og vedlegges medlemskort. Den som søker om å få erverve mer enn ett skytevåpen av samme type, må dokumentere behovet for dette, se 2-2. Skal våpen (våpendeler) erverves fra annen enn forhandler, må søkeren oppgi navn og adresse på den som skal levere dette. Søker som har våpenkort fra før, må vedlegge dette (se 5-1) Søknad om erverv fra juridisk person Søknad fra juridisk person om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) må inneholde opplysning om fullt navn og adresse på den juridiske person, en som har fullmakt til å undertegne søknad fra denne og på den som skal være ansvarlig for oppbevaring og utlevering av den juridiske persons skytevåpen (våpendeler). Videre må søknaden inneholde de opplysninger som er nevnt i 3-1 bokstav b - d. Søknad fra skytterlag/-klubb eller annen skytterorganisasjon må sendes i 3 eksemplarer på skjema til dette bruk. Av søknaden må det fremgå hvor mange medlemmer skytterlag/-klubben har og om det er tilsluttet en sentralorganisasjon. Søknad fra annen juridisk person må sendes i det samme antall eksemplarer. Søknaden skal være underskrevet av en som har fullmakt til å gjøre dette og av den som skal være ansvarlig for oppbevaring og utlevering av våpnene (våpendelene) Innsending av søknad om erverv Søknaden sendes til politiet (lensmannen) på søkerens bosted, eller hvis han ikke har bopel i riket, oppholdsstedet. Er søkeren en juridisk person, sendes søknaden til politiet (lensmannen) på det sted hvor søkeren har kontor Politiets behandling av søknad om erverv Politiet (lensmannen) undersøker om søknadsskjemaene er tilfredsstillende utfylt og nødvendige legitimasjoner vedlagt og sørger for at mangler blir avhjulpet. Er søkeren nylig kommet til distriktet, bør politiet (lensmannen) innhente uttalelse fra politiet (lensmannen) i distrikt hvor søkeren tidligere har hatt bopel eller opphold. Politiet (lensmannen) kan innhente ytterligere opplysninger om forhold som antas å være av betydning for avgjørelsen. Lensmannen sender søknaden med uttalelse til den politimester som skal avgjøre denne (våpenloven 7 annet ledd, eller annet ledd i denne paragraf). Er søkeren en juridisk person, er det politimesteren i det distrikt hvor søkeren har kontor som avgjør søknaden Avgjørelse av søknad om erverv Politimesteren avgjør søknaden etter de bestemmelsene gitt i loven ( 7) og denne forskrift. Avslår politimesteren søknaden, gir han søkeren skriftlig underretning om dette. Avslaget kan gis i form av påtegning på et av søknadsskjemaene. Innvilger politimesteren søknaden, sender han samtlige 3 eksemplarer av søknadsskjemaet til søkeren med påtegning om at søknaden

6 Side 6 av 24 er innvilget. Gjelder tillatelsen bare en del av det søknaden omfatter, må det av påtegningen klart fremgå hvilke våpen (våpendeler) som kan erverves Ervervstillatelsens gyldighetstid Ervervstillatelsen er gyldig i 6 måneder. Gyldighetstiden kan etter søknad forlenges med 6 måneder. Forlengelse av gyldighetstiden gis ved påtegning på alle 3 eksemplarer av den tidligere gitte ervervstillatelse Registrering i sentralt våpenregister Hver gang det gis tillatelse til erverv av skytevåpen (våpendeler) til en som ikke tidligere har våpenkort (se 5-1), registreres følgende opplysninger i politiets sentrale våpenregister. Våpenregisteret skal inneholde opplysning om: a) søkerens fulle navn, fødselsdato og fødested, stilling eller yrke, og adresse, b) når tillatelse er gitt, c) art, fabrikkmerke, modell, kaliber og serienummer for de våpen (våpendeler) som er tillatt ervervet, d) hva våpnene (våpendelene) skal brukes til, e) søkeren tidligere har fått våpenkort (nummer og utstedende myndighet). Forlenges ervervstillatelsens gyldighet registreres opplysning om dette. Opplysninger i det sentrale våpenregisteret er unntatt fra offentlighet, jf. våpenloven 31 fjerde ledd. Politiet kan likevel gi ut opplysninger når det er saklig grunn til det. Statistiske opplysninger som ikke kan knyttes til identifiserbar person, klubb eller organisasjon er ikke unntatt fra offentlighet Fremleggelse av ervervstillatelse for selger Den som har fått ervervstillatelse, må legge alle 3 eksemplarer av tillatelsen frem for den som skal levere våpnene (våpendelene). En våpenhandler (tilvirker) må bare levere våpen (våpendeler) som omfattes av ervervstillatelsen. Våpenhandleren (tilvirkeren) gir alle 3 eksemplarer av ervervstillatelsen påtegning om art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på de våpen som er levert. Våpenhandleren (tilvirkeren) beholder det ene eksemplar av tillatelsen som vedlegg til den fortegnelse han skal føre over sine kjøp og salg av skytevåpen ( 11-3 eller 13-7 femte og sjette ledd). Det andre sender han straks til politimesteren i det distrikt hvor han har sitt forretningssted. Er tillatelsen gitt av en annen politimester, videresendes eksemplaret til denne etter at forhandlerens levering er notert i den i 11-3 nevnte fortegnelse. Det tredje leverer han tilbake til kjøperen. Det eksemplar av ervervstillatelsen som kjøperen får tilbake fra våpenhandleren (tilvirkeren) med påtegning som nevnt, gjelder som tillatelse til å inneha våpnene (våpendelene) inntil vanlig våpenkort er mottatt. Den som overdrar et personlig våpen, må gå frem på samme måte som en våpenhandler. Det eksemplar av ervervstillatelsen som han beholder, gjelder som legitimasjon for at han ikke lenger har våpenet (våpendelen). Sitt våpenkort sender han til politimesteren sammen med det eksemplar av ervervstillatelsen som denne skal ha ( 5-5). For levering av gevær fra våpenfabrikk til medlem av skytterlag tilsluttet Det frivillige Skyttervesen gjelder det særbestemmelser (se kap. 4) Utstedelse av våpenkort Etter å ha mottatt et eksemplar av ervervstillatelsen fra våpenhandler eller annen med påtegning som nevnt, utsteder politimesteren våpenkort. Politiet registrerer deretter våpenets (våpendelenes) art, fabrikkmerke, modell, kaliber, og serienummer for de våpen (våpendeler) som er tillatt ervervet, og det utstedte våpenkorts nummer Politiets fortegnelse over levering av skytevåpen På grunnlag av de ervervstillatelser politiet mottar i retur fra forhandler (tilvirker) fører politiet dessuten en fortløpende fortegnelse over levering av skytevåpen fra hver enkelt forhandler (tilvirker) i politidistriktet. Fortegnelsen skal inneholde opplysning om: a) art, fabrikkmerke, kaliber og nummer på de leverte våpen, b) leveringsdato, c) mottakerens navn og adresse. Kap. 4. Særbestemmelser for medlemmer av visse skytterlag 4-1. Skytterlag tilsluttet Det frivillige Skyttervesen Medlem av skytterlag tilsluttet Det frivillige Skyttervesen sender alle 3 eksemplarer av tillatelsen til erverv av gevær eller del av gevær (låsekasse eller pipe) til forhandler. 1. Organisasjon tilsluttet Det frivillige Skyttervesen kan, uten hinder av bestemmelsene om bevilling mv. i kapittel IV i våpenloven av 9. juni 1961 nr. 1 og uten i det enkelte tilfelle å måtte innhente tillatelse av politimesteren etter bestemmelsene i våpenloven 7, erverve piper til de geværer som er godkjent til bruk i organisasjonen hos produsent eller autorisert forhandler av skytevåpen. 2. Medlem av organisasjon tilsluttet Det frivillige Skyttervesen kan, uten å måtte innhente tillatelse av politimesteren etter bestemmelsene i 7 i våpenloven av 9. juni 1961 nr. 1, erverve geværpiper som nevnt i punkt 1 hos organisasjoner tilsluttet Det frivillige Skyttervesen eller hos forhandler. 3. Organisasjon tilsluttet Det frivillige Skyttervesen plikter å føre fortløpende fortegnelse over erverv og levering (eller bruk i våpen) av geværpiper ervervet i løpet av kalenderåret etter bestemmelsene i punkt 1. Fortegnelsen skal inneholde opplysning om: a) dato for mottakelse/levering (eller bruk), b) navnet på leverandøren/erververen (eller opplysning om at pipene er brukt i egne geværer), c) antall, art og kaliber på pipene. 4. Organisasjon tilsluttet Det frivillige Skyttervesen må sende skriftlig bestilling i to eksemplarer til produsent eller forhandler av skytevåpen. Bestillingen må være datert og inneholde opplysning om: a) navnet på den organisasjon som foretar bestilling,

FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. ... med ev. merknader /cgilex/wiftmrens?1/lex/hist/sf-19630125-9722-200309.htmlskriv ut 200309.html FOR 1963-01-25 nr 9722: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. DATO: FOR-1963-01-25-9722

Detaljer

FOR 2008-07-11 nr 831: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften)

FOR 2008-07-11 nr 831: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften) For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080711-0831.html Kopiert den 14. September 2008 FOR 2008-07-11 nr 831: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og

Detaljer

FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)

FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (vå... Page 1 of 39 FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) DATO: FOR-2009-06-25-904

Detaljer

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Første del. Innledende bestemmelser

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Første del. Innledende bestemmelser Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 25. juni 2009 med hjemmel i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon

Detaljer

Vedlagt følger Politidirektoratets rundskriv med retningslinjer for behandling av våpensaker i politiet.

Vedlagt følger Politidirektoratets rundskriv med retningslinjer for behandling av våpensaker i politiet. 5959 Oppdatert: 13. desember 2010 Rundskriv 2009/009 Til Politimestrene Dato 1. juli 2009 Saksnr. 2009/01719-1 651 Saksbehandler Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker Vedlagt følger Politidirektoratets

Detaljer

NOU. Ny våpenlov. Norges offentlige utredninger 2011: 19. Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov

NOU. Ny våpenlov. Norges offentlige utredninger 2011: 19. Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov NOU Norges offentlige utredninger 2011: 19 Ny våpenlov Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov Norges offentlige utredninger 2011 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23 WHO Region: EURO / Norway Alcohol Legislation Submitted to GSRRS 2008 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK Skriv ut LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. DATO: LOV-1965-06-18-4

Detaljer

Utøvelse av jakt, felling og fangst

Utøvelse av jakt, felling og fangst Foto: Kjell-Erik Moseid / NN / Samfoto TE 1177 Layout: Guri Jermstad Trykk:? Rundskriv april 2006 Viltloven Utøvelse av jakt, felling og fangst 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 Telefaks: 73 58 05 01

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen

Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen 1. Sikkerhetsregler Gå ut i fra at hvert skytevåpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som ladd. Forviss deg om at det ikke finnes patroner i våpenet.

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Side 1 av 13 FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). DATO: FOR-2006-12-01-1331 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER 1. Jernbaneloven 2. Jernbaneundersøkelsesloven 3. Varslings- og rapporteringsforskriften 4. Jernbaneundersøkelsesforskriften 5. Helsekravforskriften 6. Opplæringsforskriften

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

JEGERENS LOVSAMLING MED NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

JEGERENS LOVSAMLING MED NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JEGERENS LOVSAMLING MED NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Innhold Innhold Forord.... 5 Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold).... 6 Kapittel I. Formål og virkeområde mv.....6 Kapittel

Detaljer

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Forskrift om vaktvirksomhet

Forskrift om vaktvirksomhet Forskrift om vaktvirksomhet Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet med hjemmel i lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) 19. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt

STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt 1 Dato Utkast nr. Copyright 6.8.14 12 Kopiering kun tillatt etter avtale med STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 Rundskriv nr. 1/2004 Mo Tollvesenets Inngående håndbok gruppe M-4, avgiftskode EM Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

INNHOLD. For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf /sf-19981218-1205.html

INNHOLD. For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf /sf-19981218-1205.html FOR 1998-12-18 nr 1205: Forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften). DATO: FOR-1998-12-18-1205

Detaljer