Opplysninger om søker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplysninger om søker"

Transkript

1 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse Innsendt :26:48 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Norsk Folkemuseum Institusjonens leder Olav Aaraas Postadresse Postboks 720 Skøyen 0214 OSLO Tlf. til organisasjon E post til organisasjon Prosjektets kontaktperson Audun Kjus Tlf. til kontaktperson Nettside Org. Nr

2 Opplysninger om prosjektet Prosjekt Søknaden gjelder Tittel på prosjektet Digital utvikling TradArk immateriell kultur i Primus/DigitaltMuseum Sammendrag av prosjektet Prosjektet utvikler en fungerende betaversjon av en tverrinstitusjonell portal for formidling av dokumentasjon av immateriell kultur: TradArk. Det vil innebære utredning av både brukergruppers behov for forståelig og nyttig tilgang til den aktuelle dokumentasjonen, og av de dokumenterende institusjonenes behov for informasjonsflyt i dokumentasjonsarbeidet. Prosjektet er et skritt på veien mot et helhetlig nasjonalt system for forvaltning og formidling av dokumentasjon av immateriell kultur. Mål med prosjektet Kulturhistoriske museer og tradisjonsarkiv tar vare på kunnskap fra folk, om folk, for folk. Dette prosjektet har betydning for det som er samlet og for det som skal samles av personlige vitnesbyrd om det vanlige livets historie ved disse institusjonene og det er ikke lite. Her er det lagret alt fra beretninger om hvordan folk har arbeidet, kledd seg og spist, til historiene de har fortalt hverandre og sangene de har sunget. I Norge er slik dokumentasjon samlet inn fra midten av 1800 tallet til dags dato. Med prosjektet utvikler vi digital infrastruktur for å fortsette med å samle, formidle og utforske dokumentasjon av menneskers praksiser, erfaringer og ferdigheter. Vi ønsker med ett og samme grep å : 1) samle, sikre og gjøre tilgjengelig den dokumentasjonen av immateriell kultur som allerede er etablert ved norske museer og tradisjonsarkiv 2) samle, sikre og gjøre tilgjengelig den nye dokumentasjonen som skapes ved museene og arkivene i fremtidige prosjekter 3) lage en felles interaktiv møteplass for arbeidet med å ta vare på kunnskap i og om immateriell kultur. Med prosjektet vil vi ta et samlende grep om et stort, mangesidig og i stor grad desentralisert dokumentasjonsarbeid. Det må gjøres slik at konkrete behov, både hos de dokumenterende institusjonene og hos ulike brukergrupper, legges til grunn for utviklingsarbeidet. Små og store arkiv skal være med i utviklingsprosessen, og brukertester skal gjøres fortløpende. Det vil ta noen år å komme i land med både portalen (DigitaltMuseum) og arkivet (Primus). I dette første byggetrinnet skal vi samle og utrede interessene til de dokumenterende institusjonene og til brukerne, for å få på plass prinsippene for hvordan informasjonsutvekslingen mellom institusjoner og befolkning skal foregå i fremtiden. Samtidig utvikler vi en brukbar del av den ferdige løsningen. Vi venter derfor med å detaljere og søke støtte til det neste byggetrinnet til erfaringer fra første byggetrinn er innhentet. Portalen skal være demokratisk både gjennom adgangen folk får til å være med på å forme hva fremtiden får med seg fra nåtiden, og ved oversikten og adgangen folk får til dokumentasjonen som er samlet ved institusjonene. Målet er å åpne opp kulturhistorisk dokumentasjon som kilde til forståelse og medbestemmelse. Portalen skal utnytte de nye mulighetene for informasjonsflyt i dokumentasjonsarbeidet som teknologien i dag kan gi oss, og gjøre den samlede rikdommen av dokumentasjon som museer og tradisjonsarkiv forvalter til en virksom ressurs for folk i vår egen tid og i fremtiden. Beskrivelse av prosjektets overføringsverdi Prosjektet vil gi museer og arkiv sterkt forbedrede evner til å bygge varige og aktive dokumentasjonssamarbeid med publikum. Museer og arkiv vil også, i mye større grad enn det som i dag er tilfelle, bli satt i stand til å støtte, hjelpe og gi gode og varige oppbevaringssteder for folk som dokumenterer immateriell kultur uten at de er tilknyttet dokumenterende institusjoner. Prosjektet er inspirert av hvordan DigitaltMuseum fungerer som en tverrinstitusjonell plattform. I prosjektet vil vi se hvor langt vi kan komme i å møte informasjonsbehovene til mange ulike dokumenterende institusjoner i en og samme portal. Det vil blant annet bety å utvikle felles brukervennlige standarder for søk og visning. Et viktig siktemål for prosjektet er å etablere et opplegg for å formidle dokumentasjonsmateriale i sammenhengene der det ble skapt. Det vil være til stor hjelp for folk som ønsker å forstå og dra nytte av dokumentasjonen som er samlet ved museer og arkiv. Dette grepet kan også tjene som et eksempel for arkiv og museer som strever med å finne modeller for forsvarlig formidling av tilsvarende typer med dokumentasjon. Det er et problem i mange av de store prosjektene for digitalisering at de i liten grad får med systematiske opplysninger om sammenhengene dokumentasjonen ble skapt i. Dette er bl.a. en utfordring for

3 kildeverdien til mye av dokumentasjonen som gjøres tilgjengelig gjennom Europeana. I Europa er det i senere år gjennomført flere store prosjekt for å gjøre innholdet i tradisjonsarkiv tilgjengelig for publikum. De fleste løsningene som er etablert har to felles svakheter: 1) De gir bare tilgang på samlingene til en enkelt institusjon. Det gjør det vanskelig for folk å finne frem til dokumentasjonen, både fordi folk må lete seg frem til de ulike samlingene, og fordi søkefunksjonaliteten er ulik fra samling til samling. 2) Digitaliseringsprosjektene har ikke gått langt nok i å gi publikum enkel og forståelig adgang til innholdet i samlingene. Funksjonaliteten for søk og visning er først og fremst tilpasset forskerbehov. Derfor er det ofte vanskelig for folk å forstå hvordan de skal søke og det kan også være vanskelig for dem å forstå hva de finner. I prosjektet vil vi utvikle løsninger som møter begge disse utfordringene. En nyskapning vi vil prøve ut er å benytte infografikk som søkefiltere. Vi kjenner ikke til at dette har vært gjort før, men hvis det fungerer etter planen vil det ha stor overføringsverdi for andre arkivportaler der man ønsker å forenkle adgangen til innholdet. For eksempel ønsker vi å koble en thesaurus for kulturelle praksiser og ferdigheter (immateriell kultur) til et «fenomentre» på portalens forside (se vedlagt prinsippskisse). Fenomentreet skal kunne brukes som søkefilter. Thesaurusen gjøres tilgjengelig gjennom KulturNav og vil gi grunnlag for koblinger til andre kunnskapsressurser, for eksempel til det norske inventaret for immateriell kulturarv. Ved en videreutvikling av funksjonaliteten i Min side i DigitaltMuseum vil vi også kunne gi folk direkte råderett over personlige beretninger, fotografier og lyd/filmopptak de har gitt til fellesskapet gjennom museer og arkiv. Dette vil være i tråd med intensjoner både i åndsverksloven og i personopplysningsloven, og på linje med den demokratiske utviklingen på arkivfeltet for øvrig. Teknologiske nyvinninger vil i nær fremtid kunne forandre hvordan museer jobber med dokumentasjon. Det vil i økende grad bli mulig å jobbe med dokumentasjon direkte fra arkivet. Ved American Folklife Center har de i år lansert to nyheter som peker i en slik retning: en portal for feltarbeid som gjør at etnologer kan jobbe direkte fra arkivet med prosjektene sine og en applikasjon for dokumentasjon som lar publikum sende muntlige personlige beretninger rett inn i arkivet. Ved Nordiska Museet er de i ferd med å utvikle en applikasjon for å sende ut spørrelister og ta i mot personlige beretninger, som kobles direkte til arkivet. KulturITs nye konserveringsmodul er tenkt med applikasjoner der konservator/håndverker i felten kan dokumentere tiltak de utfører direkte i arkivet. Vårt prosjekt vil bety en videreutvikling av løsninger i konserveringsmodulen som gir anledning til å jobbe direkte fra arkivet med felt og innsamlingsapplikasjoner. Interessen blant museene for å delta i TradArk prosjektet viser at mange tror en slik satsning på aktive og inkluderende arkiv har fremtiden for seg. TradArk vil for eksempel bli en naturlig plattform for fremtidige nasjonale minneinnsamlinger, og en attraktiv arkivplattform for dokumentasjonsbaserte prosjekt ved universiteter og høyskoler. Ved de norske folkemusikkarkivene er det satt i gang et arbeid for å få utredet en mulig fremtidig modul for dokumentasjon av folkemusikk i Primus. Vi er i nær dialog med dette prosjektet. Vi har en felles forståelse av at vi behandler det samme problemet med to utfyllende tilnærminger. En Primusmodul for folkemusikk vil trenge en portal tilpasset formidling av innholdet i disse samlingene. En portal for dokumentasjon av immateriell kultur vil trenge en løsning for oppbevaring av dataene som skal formidles gjennom portalen. Vi ser for oss at en løsning i Primus for folkemusikken i neste omgang vil kunne utvides til å bli en løsning for dokumentasjon av en hvilken som helst praksis eller ferdighet. Vi er også kjent med arbeidet for å utvikle en modul for levende samlinger i Primus, der man står overfor mange tilsvarende utfordringer i systemet man ønsker å etablere. Ved utfyllende arbeid og utveksling av resultater vil disse prosjektene kunne hjelpe hverandre frem. Prosjektbeskrivelse Museene har rike samlinger med dokumentasjon av immateriell kultur og mange museer har omfattende virksomheter der ny dokumentasjon skapes. Å være i stand til å dokumentere immateriell kultur og til å ta vare på og formidle dokumentasjonen må være en av funksjonene til museene opp mot å realisere målene i UNESCOs 2003 konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Disse behovene er foreløpig ikke dekket i noen av de nasjonale satsningene på digitalisering, noe som også ble påpekt i Kulturutredningen 2014 (NOU 2013: 4, ). En av utfordringene på dette feltet er at arkivene med denne typen dokumentasjon de såkalte tradisjonsarkivene befinner seg i flere sektorer. Noen er frittstående arkiv, andre er lokalisert ved museer, bibliotek eller universiteter. Det må være sterkt ønskelig å etablere et felles tverrinstitusjonelt elektronisk tradisjonsarkiv slik at denne formen for dokumentasjon vil være bevart og til å finne igjen i fremtiden. Forslaget vi her lanserer og som dette prosjektet vil være et skritt i retning av å realisere: en modul for dokumentasjon av immateriell kultur i Primus med tilhørende portaler for formidling av dokumentasjonsmaterialet i DigitaltMuseum, er forberedt ved diskusjoner, seminarer og utredninger i sektoren og det er en bred allianse av dokumenterende kulturinstitusjoner som stiller seg bak søknaden. For Norsk Folkemuseums del begynte denne prosessen med en utredning av hvordan vi vil kunne gi ulike brukergrupper tilgang på

4 dokumentasjon og bruke den samme kontaktflaten til å samle ny dokumentasjon. Dette har ledet videre til studier av hvordan et flerinstitusjonelt, publikumsvennlig tradisjonsarkiv burde fortone seg for brukerne. To forprosjekt med bruk av interaksjonsdesigner og tjenestedesigner er gjennomført i samarbeid med andre museer og arkiv. Det andre forprosjektet ble delvis finansiert med midler fra Kulturrådets utlysning i 2012 for prosjekt og utviklingstiltak for museer. I tillegg ble det brukt betydelige midler fra Norsk Folkemuseum. Prinsippskisser fra forprosjekt to, som viser en tenkt felles portal (TradArk) med søkefunksjoner og en prosjektside med arkivskuff, følger med som vedlegg til søknaden, og er grunnlaget vi nå ønsker å bygge videre på. Det vi søker støtte til nå er å utvikle en portal for immateriell kultur ved å bryne prinsipptegningene Norsk Folkemuseum har utviklet mot behovene for informasjonshåndtering i dokumentasjonsarbeidet til noen ulike utvalgte museer og tradisjonsarkiv som ønsker å delta i dette utviklingsarbeidet. Arbeidsplanen følger såkalt agil utviklingsprosess der vi etablerer fungerende delprodukter på vei mot en større ferdig helhet. Prosjektet vi søker finansiering til vil resultere i en fungerende betaversjon av en portal for immateriell kultur, som i neste omgang skal kunne inkorporeres i DigitaltMuseum. Vi har etablert en dialog med Opplandsarkivet som på vegne av nettverket av norske folkemusikkarkiv, parallelt med vår søknad, ber om støtte til å utrede en mulig Primusmodul for dokumentasjon av folkemusikk. Vi tror det kan vise seg at vi jobber mot samme mål fra to ulike utgangspunkt. For den neste søknadsrunden kan det bli aktuelt å føre disse to løpene sammen, og sende en felles søknad om støtte til å utvikle en Primusmodul for immateriell kultur med basis både i folkemusikkarkivenes utredning, en oversikt over tidligere registreringspraksiser ved de ulike institusjonene og behovene som viser seg i utviklingen av en portal for dokumentasjon av immateriell kultur. Hva skal utforskes og utvikles? Med utgangspunkt i prinsippskissene fra forprosjektet skal vi finne ut i hvilken grad og på hvilke måter prinsippene i dem kan være nyttige for andre dokumenterende institusjoner. Vi skal jobbe videre med designet for portalen så den blir fleksibelt nok til å tjene et stort spekter av behov og samtidig er brukervennlig og inkluderende for publikum. Dette skal vi gjøre gjennom en utvikling av følgende tre flater: Felles forside med enkel og gjennomtenkt funksjonalitet for søk Prosjektsider for et spenn av ulike prosjekter Min side funksjonalitet for å 1) administrere personlige tekster, fotografier, lyd /filmopptak personen har delt med fellesskapet gjennom en dokumenterende institusjon. 2) lagre søk/trefflister 3) be om tilgang til materiale som er beskyttet med avtale om ikkespredning og etisk bruk. Prosjektsidene er et bærende element i systemet vi skisserer. Det skal være mulig å slå av "prosjektsøk" og søke direkte etter filer. Tanken er likevel at dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig i sammenhengen der den ble skapt. Et slikt opplegg har omfattende konsekvenser. Det gjør det mulig å lage et system som er fleksibelt nok til å kunne brukes på alle former for dokumentasjon. Samtidig gjøres søk enkelt og intuitivt, og dokumentasjonen man gir tilgang til kan presenteres på måter som gjør det mulig for folk å forstå den. Prosjektsidene vil også gi anledning til å vise til publikasjoner og ulike sammenhenger der materialet er brukt, og det kan vises videre til liknende prosjekter og andre kunnskapskilder som behandler tilsvarende tema. Det er et viktig metodisk og kildekritisk poeng at vi skal ta vare på situasjonen for dokumentasjonen, og formidle den sammen med opptegnelser om og opptak av kulturelle praksiser. Dette gjelder like mye for den eldre innsamlingen; her skal vi også gi innblikk i de konkrete sammenhengene det ble samlet i. Dokumentasjon av immateriell kultur skjer nødvendigvis gjennom situerte blikk på utøvelsen: slik så praksisen ut på et bestemt sted, til en bestemt tid, for bestemte tilskuere. Ved å ta hensyn til dette øker vi kildeverdien til dokumentasjonen, og vi motvirker samtidig tendenser til ensrettende og i urimelig grad forenklende forståelser av de kulturelle praksisene. Ved Norsk Folkemuseum ønsker vi i fremtiden å bruke TradArk som en plattform for prosjektarbeidet, ved at utforsking som finner sted av praksiser og utøvelse, følges av prosjektsider i TradArk. Prosjektsidene vil for ettertiden bli stående som innblikk i hvordan de aktuelle tradisjonene fortonet seg for oss. Når dokumentasjonsarbeidet skjer fra et arkiv der det er etablert nasjonale standarder for registrering, søk og visning, vil konsekvensen være at det innsamlede materialet ikke havner i et bortgjemt delarkiv. Det vil være sikret og tilgjengelig for ettertiden, uten at den som utfører dokumentasjonen må gjøre et stort etterarbeid, som det ofte er vanskelig å finne tid og ressurser til. Den prosjektbaserte løsningen vil også gjøre det mulig for de dokumenterende institusjonene å la eksterne opprette og gjennomføre prosjekt i systemet mens institusjonen fremdeles har et etisk og juridisk redaktøransvar for hva folk får publisere. En videreutvikling av portalen vil kunne introdusere følgende funksjoner: Applikasjon for utsending av spørrelister/oppgaver og mottak av respons (f.eks. basert på prosjektet Minnen.se til Nordiska Museet). Feltarbeidsportal fra Min side (f.eks. basert på feltportalen til American Folklife Center) Applikasjon for feltarbeid (f.eks. basert på konserveringsapplikasjon for konserveringsmodulen). Funksjonalitet for brukervennlig visning fra komplekse trefflister, med tekst, foto og lyd/film opptak.

5 Funksjonalitet for bearbeiding/forskning i store og komplekse bunker med dokumentasjonsmateriale. Gjennomføring Prosjektet har følgende milepeler Ca oktober 2015: Arbeidsmøte med hele prosjektgruppa der prinsippene i de etablerte prinsippskissene gjennomgås og vi analyserer potensialet og begrensningene i det foreslåtte grunndesignet for de ulike dokumenterende institusjonene. November desember 2015: Kulturfaglig prosjektleder og interaksjonsdesigner på rundreise til institusjonene for å studere dokumentasjonspraksiser og utrede konkrete behov. Leder frem til oppdaterte prinsippskisser for felles forside med søkefunksjoner, et spekter av prosjektsider og Min side. Testing av designet med brukerundersøkelser. Januar mai: Utvikling av fungerende betaversjon av forside, prosjektsider og Min side april: Arbeidsmøte for hele prosjektgruppa med utprøvinger av portalen og påfølgende justeringer. 5. mai 2016: neste søknadsrunde. Prosjektbudsjett Prosjekt Startdato / Sluttdato Søknadssum kulturrådet for hele prosjektperioden Budsjettramme for prosjektperioden Budsjett for første år UTGIFTER Hva Beskrivelse Sum Personalkostnader (lønn/overhead) Kulturfaglig prosjektledelse 7 månedsverk inkl. ov kr ,00 NEG 3 månedsverk kr ,00 Samarbeidsmuseum 2 uker hver, i alt 10 uker kr ,00 Varer/utstyr kr 0,00 Tjenester kjøpt av andre KulturIT utvikling kr ,00 KulturIT teknisk prosjektledelse kr ,00 Brukertesting prototype kr ,00 Interaksjonsdesigner 4 ukesverk kr ,00 Andre utgifter (spesifiser) To arbeidsmøter inkl. reise og timer kr ,00 Besøk ved enkeltinstitusjoner kr ,00 Uforutsette kostnader kr ,00 Totale utgifter kr ,00 INNTEKTER Beskrivelse Tilskudd bekreftet Sum Søknadssum Norsk kulturråd kr ,00 Kulturfaglig prosjektledelse Ja kr ,00 NEG 3 månedsverk Ja kr ,00 Samarbeidsmuseum 10 ukesverk Ja kr ,00 Gave Norsk Folkemuseums venneforening Ja kr ,00 Norsk Folkemuseums budsjett Ja kr ,00 NEG egne midler Ja kr ,00 Søkt støtte Norges museumsforbund Nei kr ,00 Totale inntekter kr ,00 Kommentar til budsjett neste år Budsjettet er lagt opp slik at brukertesting blir gjort av ekstern bedrift. Dersom behov er dette noe vi etter råd og opplæring kan gjøre selv, men det blir ikke like grundig eller bra. Da øker det også interne lønnskostnader i prosjektet. Likevel er det bedre enn at prosjektet blir avvist. Det er også mulig å ha kortere arbeidsmøter. Vi har her lagt opp til to todagerssamlinger siden mange er tilreisende, for slik å nytte tiden på best mulig måte. Kostnadene til arbeidsmøtene er gjort lavest mulig gjennom å holde dem i Oslo i egne lokaler. Hotell og overnatting for fire tilreisende er beregnet til kr Servering av lunsj til 10 personer i 2x2 dager er beregnet til Resten er tenkt uforutsette utgifter, feks dyrere

6 reiser, i tillegg til pausemat og lignende. Midler fra Norges museumsforbund vil bli brukt til besøk ved enkeltinstitusjoner for å få nærmere innblikk i de ulike institusjonenes spesielle situasjoner og behov. Budsjett for andre år UTGIFTER Hva Beskrivelse Sum Personalkostnader (lønn/overhead) Prosjekt år 1 kr 2,00 Varer/utstyr kr 0,00 Tjenester kjøpt av andre kr 0,00 Andre utgifter (spesifiser) kr 0,00 Totale utgifter kr 2,00 INNTEKTER Beskrivelse Tilskudd bekreftet Sum Søknadssum Norsk kulturråd kr 1,00 Egen Ja kr 1,00 Totale inntekter kr 2,00 Kommentar til budsjett neste år Prosjektet går over 8,5 måneder. Vi har satt opp hele budsjettet i budsjett for første år fordi vi mente dette ga best oversikt. Framdriftsplan Framdriftsplan for hele prosjektperioden Startdato / Sluttdato Fyll ut aktivitetsplan for prosjektet under Tittel Fra dato / Til dato Arbeidsseminar Rundreise til institusjonene Produksjon og brukertest av oppdaterte skisser Utvikling og brukertest (3 sprinter) Arbeidsseminar Andre opplysninger Utviklingsarbeidet legges opp med klare delmål og brukertesting underveis.

7 Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere Har du en samarbeidspartner Samarbeidspartner 1 KulturIT ANS Postadresse Maihaugveien LILLEHAMMER Lewi Nordby Tlf. til kontaktperson KulturIT utvikler løsningen på oppdrag fra Norsk Folkemuseum Samarbeidspartner 2 Postadresse Hardanger og Voss Museum Hardenger Folkemuseum 5778 UTNE Heidi Richardson Tlf. til kontaktperson formgivning av portalen. Samarbeidspartner 3 Varanger Museum Postadresse Hvistendalsgt VADSØ Kaisa Maliniemi Tlf. til kontaktperson formgivning av portalen. Samarbeidspartner 4

8 Nordiska Museet Postadresse Djurgårdsvägen Stockholm 1150 OSLO Sven Rentzhog Tlf. til kontaktperson formgivning av portalen. Tlf. +46 (8) Samarbeidspartner 5 Opplandsarkivet Postadresse Postboks KAPP Silje Fylkesnes Tlf. til kontaktperson formgivning av portalen. Samarbeidspartner 6 Postadresse Norsk Folkeminnesamling, Universitetet i Oslo Postboks 1010, Blinderen 0315 OSLO Line Esborg Tlf. til kontaktperson formgivning av portalen.

9 Vedlegg Vedlegg Stoette_fra_Seksjon_for_immateriell_kulturarv_i_Norges_museumsforbund.docx Skisser_fra_forprosjekt.pdf

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006004 Innsendt 05.05.2015 20:31:53 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Opplandsarkivets

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006090 Innsendt 05.05.2015 22:09:40 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Hauglandmuseene Institusjonens leder

Detaljer

Skjemainformasjon. Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse Innsendt :23:24. Opplysninger om søker. Søker

Skjemainformasjon. Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse Innsendt :23:24. Opplysninger om søker. Søker Skjemainformasjon Skjema Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse 393539 Innsendt 14.10.2010 15:23:24 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse Postnummer

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema Museumsprogram 2016 (bokmål) Referanse 1008439 Innsendt 15.10.2016 12:14:40 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Valdresmusea Ole

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema Museumsprogram 2016 (bokmål) Referanse 1008435 Innsendt 14.10.2016 16:12:33 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museene i Sør Trøndelag AS Institusjonens

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1004528 Innsendt 16.04.2015 10:50:15 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Anno museum Institusjonens leder Harald

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :48:04

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :48:04 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490670 Innsendt 14.10.2011 17:48:04 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk Folkemuseum

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005630 Innsendt 04.05.2015 08:48:55 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Oslo Museum Institusjonens leder Lars

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490521 Innsendt 14.10.2011 15:11:40 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Verdensarvsenter for

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005617 Innsendt 05.05.2015 13:49:17 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Norsk Bergverksmuseum

Detaljer

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254 Skjemainformasjon Skjema Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse 398315 Innsendt 15.10.2010 14:36:08 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema Museumsprogram 2016 (bokmål) Referanse 1008318 Innsendt 14.10.2016 16:49:46 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Vestfoldmuseene IKS Institusjonens

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005704 Innsendt 05.05.2015 16:55:16 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Norsk Bergverksmuseum

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Norsk Teknisk Museum

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006052 Innsendt 05.05.2015 15:32:06 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Midt Troms Museum Institusjonens

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006053 Innsendt 05.05.2015 16:18:39 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse Postnr

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren. Lewi Nordby, KulturIT

Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren. Lewi Nordby, KulturIT Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren Lewi Nordby, KulturIT KulturIT AS Fra 1.1.2016 er KulturIT AS eid av: Anno museum Jærmuseet Lillehammer Museum Nordiska museet Norsk Folkemuseum

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005619 Innsendt 05.05.2015 20:11:25 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Varanger museum IKS Institusjonens leder

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490655 Innsendt 14.10.2011 14:26:45

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490655 Innsendt 14.10.2011 14:26:45 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490655 Innsendt 14.10.2011 14:26:45 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Oslo Museum Institusjonens

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :33:14

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :33:14 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490694 Innsendt 14.10.2011 13:33:14 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Kommunearkivinstitusjonenes

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006108 Innsendt 05.05.2015 22:19:42 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Nordlandsmuseet Institusjonens

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker.

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker. Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006144 Innsendt 05.05.2015 23:37:49 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Institusjosnfotografenes

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1004755 Innsendt 04.05.2015 23:05:14 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Anno museum Institusjonens leder Harald

Detaljer

Skjemainformasjon. Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00. Opplysninger om søker. Søker

Skjemainformasjon. Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00. Opplysninger om søker. Søker Skjemainformasjon Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune v/kulturseksjonen

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen RiddoDuottarMuseat

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Oslo Museum, Institusjonens

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :51:09

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :51:09 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490850 Innsendt 15.10.2011 23:51:09 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 (nynorsk) Referanse Innsendt :35:55

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 (nynorsk) Referanse Innsendt :35:55 Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 (nynorsk) Referanse 526300 Innsendt 12.10.2012 19:35:55 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Mjøsmuseet AS / Opplandsarkivets

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005473 Innsendt 05.05.2015 10:37:45 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museene i Sør Trøndelag A/S Institusjonens

Detaljer

PROSJEKTETS ORGANISERING OG GJENNOMFØRING

PROSJEKTETS ORGANISERING OG GJENNOMFØRING Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527225 Innsendt 13.10.2012 17:59:26 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005725 Innsendt 05.05.2015 20:39:18 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk Teknisk Museum Institusjonens leder

Detaljer

Opplysningar om søkjar

Opplysningar om søkjar Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 (nynorsk) Referanse 1005720 Innsendt 04.05.2015 15:18:27 Opplysningar om søkjar Søkjar Namn på organisasjonen Bymuseet i Bergen Leiar av

Detaljer

Opplysningar om søkjar

Opplysningar om søkjar Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 (nynorsk) Referanse 1005724 Innsendt 05.05.2015 18:23:47 Opplysningar om søkjar Søkjar Namn på organisasjonen Leiar av institusjonen Postadresse

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :15:01

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :15:01 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490143 Innsendt 15.10.2011 11:15:01 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Varanger Museum IKS

Detaljer

Bokanbefalinger (Ref #1048)

Bokanbefalinger (Ref #1048) Bokanbefalinger (Ref #1048) Søknadssum: 700000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005913 Innsendt 04.05.2015 13:42:01 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museene i Sør Trøndelag Institusjonens

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :14:46

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :14:46 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490825 Innsendt 15.10.2011 23:14:46 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen RiddoDuottarMuseat

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006116 Innsendt 05.05.2015 18:19:56 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Lillehammer museum

Detaljer

På norsk og på tvers. Visuell navigasjon (Ref #78d9f614)

På norsk og på tvers. Visuell navigasjon (Ref #78d9f614) På norsk og på tvers. Visuell navigasjon (Ref #78d9f614) Søknadssum: 1 300 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006041 Innsendt 05.05.2015 15:05:36 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Haugalandmuseene Institusjonens leder

Detaljer

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664)

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Søknadssum: 300000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Oslo kommune Kulturetaten Deichmanske bibliotek

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre 24. april 2017 Espen Hernes, Kulturrådet Kulturrådet og museumssektoren Kulturdepartementets tildelingsbrev: «Utvikle museumssektoren» Ansvar

Detaljer

Sølvberget APP (Ref #1120)

Sølvberget APP (Ref #1120) Sølvberget APP (Ref #1120) Søknadssum: 930000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005900 Innsendt 05.05.2015 13:37:19 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Østfoldmuseene Borgarsyssel

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :33:35

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :33:35 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 488486 Innsendt 14.10.2011 15:33:35 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Valdresmusea

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1004246 Innsendt 05.05.2015 17:35:59 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Vest Agder museet IKS Institusjonens

Detaljer

DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370)

DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370) DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370) Søknadssum: 300000 Kategori: Ny formidling Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stjørdal Kommune etat oppvekst og kultur / 974766299

Detaljer

Side 1/6. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527373 Innsendt 15.10.2012 15:48:53. Opplysninger om søker

Side 1/6. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527373 Innsendt 15.10.2012 15:48:53. Opplysninger om søker Side 1/6 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527373 Innsendt 15.10.2012 15:48:53 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Troms fylkeskommune Institusjonens leder

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :47:01

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :47:01 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490068 Innsendt 14.10.2011 15:47:01 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :37:06

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :37:06 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490462 Innsendt 14.10.2011 19:37:06 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Preus museum

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :51:09

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :51:09 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490773 Innsendt 14.10.2011 21:51:09 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museumsnettverket

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e)

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e) Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e) Søknadssum: 500 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Skedsmo bibliotek / 938275130 Støperiveien 28

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527394 Innsendt 15.10.2012 12:25:30. Opplysninger om søker

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527394 Innsendt 15.10.2012 12:25:30. Opplysninger om søker Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527394 Innsendt 15.10.2012 12:25:30 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Verdensarvsenter for bergkunst Alta

Detaljer

Figgjo designmodeller i KulturNav

Figgjo designmodeller i KulturNav JÆRMUSEET Figgjo designmodeller i KulturNav Prosjektperiode 8. okt. 2015 15.november 2016 Rapporten gir en oppsummering av prosjektet og presenterer informasjon som ligger på KulturNav. 0 Innhold Figgjo

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse Innsendt :26:52. Opplysninger om søker.

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse Innsendt :26:52. Opplysninger om søker. Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 526998 Innsendt 15.10.2012 11:26:52 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Skjemainformasjon. Søknadsskjema Leseåret 2010 (bokmål) Referanse 351652 Innsendt 13.04.2010 23:17:27. Opplysninger om søker

Skjemainformasjon. Søknadsskjema Leseåret 2010 (bokmål) Referanse 351652 Innsendt 13.04.2010 23:17:27. Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema Leseåret 2010 (bokmål) Referanse 351652 Innsendt 13.04.2010 23:17:27 Opplysninger om søker Opplysninger om organisasjon Institusjonens leder Kristin Storvig på organisasjonen

Detaljer

Åpne lenkede data og kulturarv-sektoren

Åpne lenkede data og kulturarv-sektoren Åpne lenkede data og kulturarv-sektoren Lansering KulturNAV, 20. januar 2015 Lars Rogstad, Kulturrådet laro@kulturrad.no @larsrogstad [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA] Kartverket,

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :50:39

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :50:39 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490271 Innsendt 14.10.2011 14:50:39 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museet Midt IKS

Detaljer

NASJONAL PUBLISERINGSPLATTFORM FOR DIGITALT MATERIALE NYE DIGITALARKIVET. SAMDOK-konferansen 2017, Anette Skogseth Clausen, Arkivverket

NASJONAL PUBLISERINGSPLATTFORM FOR DIGITALT MATERIALE NYE DIGITALARKIVET. SAMDOK-konferansen 2017, Anette Skogseth Clausen, Arkivverket NASJONAL PUBLISERINGSPLATTFORM FOR DIGITALT MATERIALE NYE DIGITALARKIVET SAMDOK-konferansen 2017, Anette Skogseth Clausen, Arkivverket Det nye Digitalarkivet med alle og for alle inneholder arkiv fra hele

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490481 Innsendt 14.10.2011 16:34:18

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490481 Innsendt 14.10.2011 16:34:18 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490481 Innsendt 14.10.2011 16:34:18 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Arkiv i Nordland

Detaljer

Digitale fulltekstarkiv UBB (Ref #1318587454113)

Digitale fulltekstarkiv UBB (Ref #1318587454113) Digitale fulltekstarkiv UBB (Ref #1318587454113) Søknadssum: 930000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i / 874789542 5007 www.uib.no

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005487 Innsendt 29.04.2015 13:36:20 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Anno Museum AS Institusjonens leder Harald

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887)

Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887) Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887) Søknadssum: 400 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt og

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Presentasjon av Bacheloroppgave

Presentasjon av Bacheloroppgave IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Presentasjon av Bacheloroppgave Digital kommunikasjonsplattform mellom barnehage og foresatte Eirik Skrivervik Bruvoll, Eivind Røe & Marius Mevold Vår 2011 Barnehagen Ila Barnehage

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40)

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Søknadssum: 120 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet. Bibliotekutvalget /

Detaljer

Introduksjon til dokumentasjon

Introduksjon til dokumentasjon Introduksjon til dokumentasjon Trondheim 08.10.2013 Bård Bie-Larsen, seniorrådgiver Norsk Kulturråd 2.20 Dokumentasjon av Samlingen Museumssamlinger skal doku menteres i samsvar med aksep terte profesjonelle

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling

Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling Det 6. norske arkivmøtet, 5. april 2016 Lars Rogstad, Kulturrådet laro@kulturrad.no [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA]

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Side 1/7. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse Innsendt :23:19. Opplysninger om søker.

Side 1/7. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse Innsendt :23:19. Opplysninger om søker. Side 1/7 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527325 Innsendt 13.10.2012 18:23:19 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005554 Innsendt 05.05.2015 14:55:59 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Nasjonalmuseet Institusjonens leder Audun

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005968 Innsendt 05.05.2015 20:24:02 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse Eidsvoll

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Musikk og lyrikk. Kunst i møte

Musikk og lyrikk. Kunst i møte Musikk og lyrikk. Kunst i møte Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Hamarøy bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 974049988 Hjemmeside http://www.hamaroy.kommune.no Institusjonens

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005607 Innsendt 05.05.2015 16:08:28 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Vest Institusjonens leder Stig

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/9116-1/NISLIN 511 09.11.2015 Oppgis ved henvendelse Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 St. Olavs Hospital

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt

Side 1/5. Skjemainformasjon. Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 486458 Innsendt 14.10.2011 14:07:10 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Formidlingskompetanse...

Formidlingskompetanse... Formidlingskompetanse... Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Adresse Torvet 6 4836 Arendal Organisasjonsnummer 974573911 Hjemmeside

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer