May-Brith Døssland (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "May-Brith Døssland (V)"

Transkript

1 Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: BU-salen Møtetid: tirsdag 12. februar 2008 kl Sekretariat: Wenche M Hansen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: May-Brith Døssland (V) May-Brith Døssland (V) Lill Pleym (SV) Terje Grytbakk (A) Synnøve Valseth (Frp) Tom-Espen Møller (H) Monika Gulmoen (Rødt) (Ikke stemmeberettiget) Lene S Christiansen (A) Cecilie Amdahl (H) Trond Herland (A) Kristoffer Gustavsen (H) Preben Winger, avdelingssjef Inger Øiseth, seksjonssjef Møtesekretær: Wenche M Hansen Åpen halvtime Knut Bråten (far) uttrykte bekymring knyttet til ungdomsklubbtilbudet, spesielt relatert til Brakka. Han ba Kultur- og oppvekstkomiteen se nærmere på hva som kan gjøres for å sikre et mer attraktivt klubbtilbud som det brede lag av ungdom vil være interessert i å benytte. Han understreket betydningen av at det finnes steder å gå for de som ønsker sosialt samvær på kveldene. Han pekte på Stiftelsen 33 Frysja som mulige lokaliteter. Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent Ekstraordinært møte i Kultur- og oppvekstkomiteen blir onsdag kl 1800.

2 Godkjenning av sakskart Sakskartet ble godkjent Lill Pleym (SV) etterlyste saker som skulle overføres til behandling i Kultur- og oppvekstkomiteen etter å ha blitt meldt opp på siste BU-møte. Administrasjonen opplyste at disse sakene vil bli satt på sakskartet til komiteens neste møte. Saker som fremmes til behandling i Kultur- og oppvekstkomiteen må oversendes administrasjonen senest 1,5 uke i forkant av møtedato. Sakene må da være ferdig utarbeidet med saksframlegg og forslag til vedtak. Følgende frister gjelder for innsending til kommende møter: Informasjon Seksjonssjef Inger Øiseth orienterte om Ungdomskontoret som omfatter barnevern, kulturenheten og forebyggende enhet der barne- og ungdomsarbeidet i bydelen samordnes. Forebyggende arbeid vektlegges, og det er etablert et ungdomsteam bestående av representanter fra de tre delområdene. Teamet har ukentlige møter der både metodikk og enkeltsaker diskuteres. Seksjonssjefen pekte på følgende iverksatte forebyggende tiltak: Det er innledet et samarbeid med Ungdomsalternativet; et privat tiltak som vektlegger tiltak mot rus og kriminalitet, styrking av sosial kompetanse, atferdsendring med mer. Ung til ung mekling. Målet er å få alle elever i 8. klasse på kurs Brakka er i dårlig forfatning. Alternative lokaliteter vurderes Det ble videre redegjort for bruken av barnevernstjenester. Her ser man en økende andel barn med problemer knyttet til foreldre med psykiske lidelser, rus blant foreldrene og foreldre som strever etter samlivsbrudd. I tillegg har tjenesten en del barn plassert på institusjoner. Denne andelen forsøkes redusert gjennom økt satsing på tiltak i hjemmet. Barnevernet følger også opp barn etter fylte 18 år som gjennom lengre tid har hatt kontakt med tjenesten. Fosterhjem i bydelen er ofte vanskelig å følge opp. Seksjonssjefen orienterte også om betydelig slitasje på personell i løpet av de to siste årene, men at ny organisering forhåpentligvis vil lette situasjonen. Avdelingssjef Preben Winger orienterte om tilstandsrapport vedrørende Brakka ved Engebråten skole. Rapporten viser at bygningen er i dårlig forfatning og må rives. Bydelen arbeider for å finne løsninger for rivingsarbeidet samt alternative lokaler for ungdommen. Trikkehallen og Frysja 33 vurderes. ii

3 Saker behandlet under møte Sak 1 /08 Godkjenning av protokoll fra møte i KO Sak 2 /08 Rapport om bruken av frivillighetsmidlene i 2007-vurdering av gjeldende retningslinjer... 1 Sak 3 /08 Forslag til nye sokne- og prostigrenser i Oslo-høring... 3 Sak 4 /08 Marka eldresenter - årsrapport Sak 5 /08 Rapport Elvelang Sak 6 /08 Bydelspris... 5 Sak 7 /08 Svømmehall i bydel Nordre Aker... 5 Sak 8 /08 Status fremskaffelse av nye barnehageplasser i bydel Nordre Aker... 6 iii

4

5 Sak 1 /08 Godkjenning av protokoll fra møte i KO KO godkjenner protokoll fra møte den Forslaget ble enstemmig vedtatt KO godkjenner protokoll fra møte den Sak 2 /08 Rapport om bruken av frivillighetsmidlene i vurdering av gjeldende retningslinjer KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak 1. For å øke utnyttelsesgraden av frivillighetsmidlene fordeles 110% av budsjetterte beløpt til søkere. 2. Den innarbeidede søknadsfristen, 15. mars, opprettholdes. 3. Forut for hver tildeling, fremmes det en sak til komiteen med forslag om prioriteringer av grupper og aktiviteter. 4. Gjeldende retningslinjer videreføres. Behandling: Under behandling av saken ble det fremmet nytt forslag til vedtak fra SV og tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet. Nytt forslag fra SV: 1. Som foreslått fra administrasjonen 2. Tiltakene det søkes midler til bør rettes mot utsatte grupper for å fremme tverrsosialt og tverrkulturelt arbeid samt aldersblandete grupper. For øvrig videreføres gjeldende retningslinjer 3. Søknadsfrist settes til 15. februar fra Retningslinjer for 2009 settes opp på sakskartet etter at tildelingen av frivillighetsmidler for 2008 er gjennomført. Forslaget ble under behandlingen lagt til forslaget fra A om at KO får anledning til å uttale seg om innretningen på prioriteringene for kommende tildeling. Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet: Organisasjonene mottar en påminnelse i rimelig tid før rapporteringsfristen går ut om nødvendigheten av å sende inn rapport for å få utbetalt penger fra bydelen. Administrasjonen kontakter utvalgte organisasjoner for å høre om det er spesielle problemer knyttet til rapporteringen eller om det er andre forhold som gjør at de tildelte midlene ikke blir forsøkt utbetalt. Kultur- og oppvekstkomiteen får anledning til å uttale seg om innretningen på prioriteringene for kommende tildeling. 1

6 Komiteen voterte deretter over forslagene i følgende rekkefølge: Forslag fra SV om at søknadsfrist settes til 15. februar fra 2009 ble behandlet som motforslag til forslag Organisasjonene mottar en påminnelse i rimelig tid før rapporteringsfristen går ut om nødvendigheten av å sende inn rapport for å få utbetalt penger fra bydelen. 6. Administrasjonen kontakter utvalgte organisasjoner for å høre om det er spesielle problemer knyttet til rapporteringen eller om det er andre forhold som gjør at de tildelte midlene ikke blir forsøkt utbetalt. 7. Kultur- og oppvekstkomiteen får anledning til å uttale seg om innretningen på prioriteringene for kommende tildeling. Retningslinjer for 2009 settes opp på sakskartet etter at tildelingen av frivillighetsmidler for 2008 er gjennomført. 8. Tiltakene det søkes midler til bør rettes mot utsatte grupper for å fremme tverrsosialt og tverrkulturelt arbeid samt aldersblandete grupper. For øvrig videreføres gjeldende retningslinjer 1. For å øke utnyttelsesgraden av frivillighetsmidlene fordeles 110% av budsjetterte beløpt til søkere. Forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (Frp) 2. Den innarbeidede søknadsfristen, 15. mars, opprettholdes. Forslaget falt med 5 mot 2 stemmer (H). Motforslag fra SV om at søknadsfristen settes til 15. februar fra 2009 ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (H) 3. Forut for hver tildeling, fremmes det en sak til komiteen med forslag om prioriteringer av grupper og aktiviteter. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 4. Gjeldende retningslinjer videreføres for Forslaget ble enstemmig vedtatt. 5. Organisasjonene mottar en påminnelse i rimelig tid før rapporteringsfristen går ut om nødvendigheten av å sende inn rapport for å få utbetalt penger fra bydelen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 6. Administrasjonen kontakter utvalgte organisasjoner for å høre om det er spesielle problemer knyttet til rapporteringen eller om det er andre forhold som gjør at de tildelte midlene ikke blir forsøkt utbetalt. Forslaget falt med 2 (A) mot 5 stemmer. 7. Kultur- og oppvekstkomiteen får anledning til å uttale seg om innretningen på prioriteringene for kommende tildeling. Retningslinjer for 2009 settes opp på sakskartet etter at tildelingen av frivillighetsmidler for 2008 er gjennomført. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 8. Tiltakene det søkes midler til bør rettes mot utsatte grupper for å fremme tverrsosialt og tverrkulturelt arbeid samt aldersblandete grupper. For øvrig videreføres gjeldende retningslinjer. Forslaget falt med 2 ( SV og V) mot 5 stemmer KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 1. For å øke utnyttelsesgraden av frivillighetsmidlene fordeles 110% av budsjetterte beløpt til søkere. 2. Søknadsfristen settes til 15. februar fra Forut for hver tildeling fremmes det en sak til komiteen med forslag om prioriteringer av grupper og aktiviteter. 4. Gjeldende retningslinjer videreføres for Organisasjonene mottar en påminnelse i rimelig tid før rapporteringsfristen går ut om nødvendigheten av å sende inn rapport for å få utbetalt penger fra bydelen. 6. Kultur- og oppvekstkomiteen får anledning til å uttale seg om innretningen på prioriteringene for kommende tildeling. Retningslinjer for 2009 settes opp på sakskartet etter at tildelingen av frivillighetsmidler for 2008 er gjennomført. 2

7 Merknad fra Arbeiderpartiet: Arbeiderpartiet mener at frivillig arbeid er en forutsetning for de fleste kultur- og idrettsaktivitetene i nærmiljøene og ønsker å bidra til et mangfold av aktiviteter ved å gi frivillige organisasjoner best mulig arbeidsvilkår. Økonomiske støtteordninger bør derfor være mest mulig målrettede, fleksible og ubyråkratiske. I 2007 ble 71,5% av tilsagnene utbetalt etter at rapporter om gjennomførte tiltak var mottatt, noe som er en del lavere enn i foregående år. Årsakene kan være at organisasjonene har glemt å sende inn rapporter, at tiltak ikke er gjennomført eller at tiltak ikke er sluttført. Uansett årsak bør det være et mål at flest mulig av de innvilgede søknader ender opp med tildelinger. Sak 3 /08 Forslag til nye sokne- og prostigrenser i Oslo-høring KO anbefaler Bydelsutvalget å fatte følgende forslag. Bydel Nordre Akers høringsuttalelse til forslag om nye sokngrenser i Oslo 1. Bydelsutvalget støtter prosjektets målsetninger om å øke lokale menigheters vitalitet gjennom å endre dagens sokne- og prostiinndelinger og dermed få en bedre organisering av kirkens samlede ressurser i Oslo 2. Bydelsutvalget anbefales at det etableres en ordning med lokale menighetsutvalg knyttet til den enkelte kirke og menighet. 3. Bydelsutvalget anser bydelene som passende størrelser for plassering av ansvar for soknefunksjonene, og som de nærmeste og mest hensiktsmessige demokratiske organer for styring av kirken, dersom dagens ordning forlates. 4. Bydelsutvalget anbefaler at kirken i Oslo organiseres som ett prosti, 15 sokn og 57 eller flere menigheter. Behandling: Under behandlingen ble det framsatt forslag til nytt pkt 4 fra Venstre og nytt pkt 5 fra Arbeiderpartiet. Forslag fra Venstre Nytt pkt 4: I tråd med Osloprosjektets uttalelse støtter bydel Nordre Aker det forslag til ny sokne- og prostistruktur som presenteres i høringen Osloprosjektet nye muligheter med ny struktur, og som gir 15 sokn (modell 3) og 4 prosti (modell 1). Forslag fra Arbeiderpartiet Nytt pkt 5: Menighetsstrukturen i Nordre Aker sokn bør utarbeides på bakgrunn av uttalelser fra menighetsrådene i bydelen. pkt 1 3 ble enstemmig vedtatt. pkt 4 falt med 6 mot 1 stemme (Frp) Forslag fra Venstre om nytt pkt 4 ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (SV og Frp) Forslag fra Arbeiderpartiet om nytt pkt 5 ble enstemmig vedtatt KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 3

8 1. Bydelsutvalget støtter prosjektets målsetninger om å øke lokale menigheters vitalitet gjennom å endre dagens sokne- og prostiinndelinger og dermed få en bedre organisering av kirkens samlede ressurser i Oslo 2. Bydelsutvalget anbefales at det etableres en ordning med lokale menighetsutvalg knyttet til den enkelte kirke og menighet. 3. Bydelsutvalget anser bydelene som passende størrelser for plassering av ansvar for soknefunksjonene, og som de nærmeste og mest hensiktsmessige demokratiske organer for styring av kirken, dersom dagens ordning forlates. 4. I tråd med Osloprosjektets uttalelse støtter bydel Nordre Aker det forslag til ny sokne- og prostistruktur som presenteres i høringen Osloprosjektet nye muligheter med ny struktur, og som gir 15 sokn (modell 3) og 4 prosti (modell 1). 5. Menighetsstrukturen i Nordre Aker sokn bør utarbeides på bakgrunn av uttalelser fra menighetsrådene i bydelen Merknad fra Arbeiderpartiet: Arbeiderpartiet ser behovet for å redusere antall sokn i Oslo. I rapporten fra Osloprosjektet står det klart at mange av dagens 57 sokn ikke er i stand til å tilby innbyggerne tjenester som menighetsrådene er pålagt og forpliktet til. Dette må være utgangspunkt for diskusjonen om nye sokne- og prostigrenser. Arbeiderpartiet støtter tanken om at de kirkelige organene tydeliggjør sine funksjoner ved å skille mellom folkevalgte og frivillige organer. Rapporten inviterer primært til en diskusjon om det skal være ett sokn (Oslo by), fem sokn (dagens prostier) eller 15 sokn (bydelene) i Oslo. Arbeiderpartiet stiller spørsmål ved om man trenger prostier i Oslo, selv med 15 sokn. Arbeiderpartiet mener at bydelene kan være en passende avgrensning for en ny soknestruktur. Bydel Nordre Aker har begynt å få fotfeste i befolkningen og det blir lettere for befolkningen å identifisere seg med det nye soknet dersom dette har samme geografiske og administrative avgrensning som bydelen man bor i. Et sokn for bydel Nordre Aker vil, på grunn av antall innbyggere og menneskelige og økonomiske ressurser, gjøre at det kan tilbys et fullskala og mangfoldig kirkelig tilbud til befolkningen. Det må være det viktigste. Sak 4 /08 Marka eldresenter - årsrapport 2007 Bydelsdirektørens forslag til Saken tas til orientering Forslaget ble enstemmig vedtatt KO tar årsplan og årsrapport for Marka eldresenter til orientering Merknad fra Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet ønsker å bevare det mobile eldresenteret som bidrar til å bevare Maridalen som en levende bygd. Sak 5 /08 Rapport Elvelang 2007 Saken tas til orientering 4

9 Saken ble enstemmig vedtatt KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport Elvelangs 2007 til orientering. Merknad fra Arbeiderpartiet: Arbeiderpartiet mener at arrangementet Elvelangs i fakkellys som foregår i september hvert år, er svært vellykket. Det antas at over deltok i vandringen i Ingen som har deltatt på dette arrangementet vil glemme det. Det er befriende fritt for kommersiell virksomhet og gir innbyggerne et kulturelt påfyll i form av visuelle opplevelser - i en mørk høsttid. Fjorårets grep med å ha flere startsteder gjorde at man stort sett unngikk køgåing. Arrangementet er et strålende eksempel på godt samarbeid mellom kommune/bydel, frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og næringslivet. Sak 6 /08 Bydelspris Saken legges fram uten innstilling Venstres forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU ønsker å opprette en årlig frivillighetspris for bydel Nordre Aker som skal deles ut i løpet av bydelsdagen av bydelsutvalgsleder eller den bydelsutvalgsleder utpeker. BU eller et organ nedsatt av BU skal vedta hvem prisen skal tildeles. BU ber administrasjonen fremme sak for bydelsutvalget med forslag til retningslinjer for og størrelsen på en slik pris. Merknad fra Arbeiderpartiet: Arbeiderpartiet støtter forslaget om å opprette en bydelspris som skal deles ut under bydelsdagene der hensikten er å hedre personer, institusjoner eller andre som gjør en ekstra innsats for trivsel og hygge i bydelen. Sak 7 /08 Svømmehall i bydel Nordre Aker Saken legges fram uten innstilling Behandling: Under behandlingen av saken frafalt Venstre siste del av sitt forslag og to punkter etter forslag fra Arbeiderpartiet ble inkludert som et nytt forslag nr 1. KO ønsket imidlertid å kunne samle seg om et nytt omforent forslag, forslag 2. Tekst til dette forslaget blir utformet i etterkant av møtet av tverrpolitisk gruppe fra KO og legges fram i AU: 5

10 Nytt forslag fra Venstre: BU mener det er behov for en ny svømmehall i bydelen. Det bør gjennomføres en behovsanalyse samt en utredning av alternative lokaliseringsmuligheter og mulige finansieringsmuligheter for utbygging av en svømmehall. Forslag fra Arbeiderpartiet: Nytt forslag fra Venstre med følgende tillegg: Behovsanalyse og utredning skal også omfatte videreutvikling av Sogn bad Det bør undersøkes om det er behov for et badeland Nytt forslag fra Venstre og forslaget fra Arbeiderpartiet ble slått sammen til forslag nr 1: BU mener det er behov for en ny svømmehall i bydelen. Det bør gjennomføres en behovsanalyse samt en utredning av alternative lokaliseringsmuligheter og mulige finansieringsmuligheter for utbygging av en svømmehall inkludert videreutvikling av Sogn bad. Forslag nr 2: Nytt omforent forslag utarbeides av tverrpolitisk gruppe i Kultur- og oppvekstkomiteen i etterkant av møtet og legges fram for AU til behandling i BU. Forslag nr 1 falt med 3 mot 4 stemmer. Forslag nr 2 ble enstemmig vedtatt Nytt omforent forslag utarbeides av tverrpolitisk gruppe i Kultur- og oppvekstkomiteen i etterkant av møtet og legges fram for AU til behandling i BU. Merknad fra Arbeiderpartiet: Arbeiderpartiet støtter forslaget om å utrede behovet for en ny svømmehall i bydelen (inkludert en videreutvikling av Sogn bad), herunder alternative lokaliseringer og finansieringsformer. Det bør undersøkes hvorvidt det kan være aktuelt med et badeland. Sak 8 /08 Status fremskaffelse av nye barnehageplasser i bydel Nordre Aker Saken tas til orientering Nytt forslag fra Venstre: Status for fremskaffelse av nye barnehageplasser sorteres på følgende måte: 1. Antall barn (over og under 2 år) på venteliste for heldagsbarnehager, korttidsbarnehager og barneparker 2. Totalt antall heldagsbarnehager, korttidsbarnehager og barneparker. Totalt antall barn over og under 2 år i heldagsbarnehage, kortidsbarnehage og barneparker i bydelen. 3. Nye barnehager som er satt i drift i år. Antall avdelinger. Antall barn over og under 2 år. 4. Nye barnehager som er satt i drift i fjor. Antall barn over og under 2 år. 5. Barnehager med midlertidig brukstillatelse 6. Barnehager under oppføring 7. Barnehagetomter under utredning Forslag fra Arbeiderpartiet: Venstres forslag med tillegg av nytt pkt. 8: Ideer til nye barnehager 6

11 Votering Venstres forslag med tillegg av forslag fra Arbeiderpartiet om nytt pkt. 8 ble enstemmig vedtatt. KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: Status for fremskaffelse av nye barnehageplasser sorteres på følgende måte: 1. Antall barn (over og under 2 år) på venteliste for heldagsbarnehager, korttidsbarnehager og barneparker 2. Totalt antall heldagsbarnehager, korttidsbarnehager og barneparker. Totalt antall barn over og under 2 år i heldagsbarnehage, kortidsbarnehage og barneparker i bydelen. 3. Nye barnehager som er satt i drift i år. Antall avdelinger. Antall barn over og under 2 år. 4. Nye barnehager som er satt i drift i fjor. Antall barn over og under 2 år. 5. Barnehager med midlertidig brukstillatelse 6. Barnehager under oppføring 7. Barnehagetomter under utredning 8. Ideer til nye barnehager Eventuelt Frp fremmet to saker: Administrasjonen ble bedt om å sende ut oversikt over medlemmenes og varamedlemmenes navn, adresse, telefonnr, mailadresse og partitilhørighet. Oversikten sendes ut samtidig med innkallingen til neste møte. Forslag om sightseeing i bydelen for komiteens medlemmer og at komiteen kan legge sine møter til aktuelle steder innen komiteens ansvarsområde. Administrasjonen ser nærmere på mulighet for busstur til aktuelle steder i bydelen. Enighet om at neste møte i komiteen legges til de nye lokalitetene for helsestasjonen. Arbeiderpartiet meldte følgende saker: Arbeiderpartiet vil fremme et forslag om Folkefest nyttårsaften 2008 i neste møte i Kulturog oppvekstkomiteen. Venstre fremmet to saker: Partiet ønsket en redegjørelse om plan for boliger til funksjonshemmede på neste møte. Administrasjonen vil gi en slik orientering. Det ble vist til rapport fra KUD 2007 om kostnader i barnehagene i perioden Ønske om at administrasjonen redegjør for tilsvarende tall i Nordre Aker. Enighet om å gi slik redegjørelse på komiteens møte i mai med en orientering om kvalitetsarbeidet i barnehagene. Møtet hevet kl 2050 May-Brith Døssland leder Wenche M Hansen møtesekretær 7

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, Glasshuset Nordberg skole Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

May-Brith Døssland V. Bente Larsen for Lene Christiansen. Preben Winger, avdelingsdir. Inger Øiseth, seksjonssjef Kristin Voldsnes, seksjonssjef

May-Brith Døssland V. Bente Larsen for Lene Christiansen. Preben Winger, avdelingsdir. Inger Øiseth, seksjonssjef Kristin Voldsnes, seksjonssjef Protokoll 4/10 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, Møterom 5.etg Møtetid: tirsdag 24. august 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

May-Brith Døssland V. Cecilie Amdahl H. Ingen. Preben Winger, avdelingsdir Eivind Marthinsen, avd.sjef

May-Brith Døssland V. Cecilie Amdahl H. Ingen. Preben Winger, avdelingsdir Eivind Marthinsen, avd.sjef 1 Protokoll 6/10 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5.etg. kantina Møtetid: tirsdag 30. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara

Detaljer

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

May-Brith Døssland V. Nina Liljedahl Kahn. Avd.dir. Preben Winger Sosialsjef Liv Øyen Leder av barnevernet Inger Øiseth

May-Brith Døssland V. Nina Liljedahl Kahn. Avd.dir. Preben Winger Sosialsjef Liv Øyen Leder av barnevernet Inger Øiseth 1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/10 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Lille Hauge Møtetid: tirsdag 16. februar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Tale Pleym (SV)

Bente M. Larsen (A) Tale Pleym (SV) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 1/13 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Ullevål Skole, personalrom Møtetid: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Mona Taasen, bydelsdirektør

Mona Taasen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 22. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 25. september 2012 kl. 18.00 Sekretariat: driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/13 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Kjelsås skole, Asbjørnsensvei 3, 0494 Oslo Møtetid: Tirsdag 27. august 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Bernt Sverre Mehammer (SV) Preben Winger, ass. bydelsdirektør

Bente M. Larsen (A) Bernt Sverre Mehammer (SV) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 1/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Morellbakken skole, Morellsvei 20, 0487 Oslo Møtetid: Tirsdag 11. mars 2014 kl. 18.00 Befaring kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6, 5. etg Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Egil K. Ihlen (H), bu-leder. Per Elling Braseth-Ellingsen (V), bunestleder

Egil K. Ihlen (H), bu-leder. Per Elling Braseth-Ellingsen (V), bunestleder Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen Møtetid: torsdag 28. februar 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Randi Sire, telefon 23 47 30 29 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 1/08

Oslo kommune. Protokoll 1/08 Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: BU-salen Møtetid: tirsdag 15. januar 2008 kl. 18.00-2020 Sekretariat: Wenche M Hansen Møteleder: Tilstede: Cathrine Løland (H) Cathrine

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/08 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Trikkehallen, Kjelsås MERK!! Møtetid: tirsdag 21. oktober 2008 kl. 17.00 MERK!! Sekretariat:

Detaljer

Bente M. Larsen A. Ingen

Bente M. Larsen A. Ingen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 17. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Sabitri Banerij for Iver Christiansen Tor Løken for Bjørn Iddeng. Preben Winger, avdelingssjef

Sabitri Banerij for Iver Christiansen Tor Løken for Bjørn Iddeng. Preben Winger, avdelingssjef Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/08 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 11. februar 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Sidsel Kjeldaas Salte (H) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) Bernt Sverre Mehammer (SV) Kai Erik Jensen (A)

Bente M. Larsen (A) Sidsel Kjeldaas Salte (H) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) Bernt Sverre Mehammer (SV) Kai Erik Jensen (A) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalen VGS, biblioteket. Nydalsveien 30 c, 0484 Oslo. Møtetid: Tirsdag 14. oktober 2014 kl. 18.00

Detaljer

Oppvekstkomiteen hadde møte med politiske representanter i barnehagenes SU i forkant av ordinært møte i komitéen.

Oppvekstkomiteen hadde møte med politiske representanter i barnehagenes SU i forkant av ordinært møte i komitéen. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Lopperud barnehage, Paal Bergs vei 165 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Per-Henry Christiansen (H)

Per-Henry Christiansen (H) Oslo kommune Protokoll 3/12 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 22. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: I tillegg

Detaljer

Bent Gether-Rønning H. Ingen. Preben Winger, avdelingsleder

Bent Gether-Rønning H. Ingen. Preben Winger, avdelingsleder Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, 5.etg Møtetid: torsdag 26. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Sigbjørn Odden (H) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent

Sigbjørn Odden (H) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen Protokoll 1/06 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: onsdag 15. februar 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 46

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 01. mars 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00-21.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 13. mai 2008 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 2/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder:

Detaljer

Informasjon: Knut Hedemann (A) orienterte om foreløpig program for bydelsdagene

Informasjon: Knut Hedemann (A) orienterte om foreløpig program for bydelsdagene Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 10. mai 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Vidar Haukeland, bydelsdirektør

Vidar Haukeland, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 02. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 03. februar 2015 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen Møteinnkalling 2/11 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-sal Møtetid: tirsdag 12. april 2011 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/04 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen Møtetid: mandag 04. oktober 2004 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, 23438566

Detaljer

Åse Ryvarden (A) Mona Helene Grønlie Herzog (V) Arne Eugen Boysen (F) Ingrid Harlem Losnedahl (A) Ellen Nitter-Hauge (V) Arne W.

Åse Ryvarden (A) Mona Helene Grønlie Herzog (V) Arne Eugen Boysen (F) Ingrid Harlem Losnedahl (A) Ellen Nitter-Hauge (V) Arne W. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 1/13 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 B. Bydelsutvalgets grupperom 1. etg. Møtetid: 31.01.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/06 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: torsdag 07. desember 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 9/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 02. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 1/09

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 1/09 1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 1/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 26. januar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 3/14 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Nydalsveien 21, Møterom Lille Hauge. Møtetid: Tirsdag 02. september 2014 kl. 14.30

Detaljer

Ulf Stigen (FrP) Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Ingvald Bore (H) Steinar Lende (A) Frode Woldsund (KrF) Erling Kvernevik (V) Frode Woldsund (KrF)

Ulf Stigen (FrP) Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Ingvald Bore (H) Steinar Lende (A) Frode Woldsund (KrF) Erling Kvernevik (V) Frode Woldsund (KrF) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: mandag 16. april 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Inger Haagaas (H) Ragnhild Jacobsen (A)

Inger Haagaas (H) Ragnhild Jacobsen (A) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 25. april 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561

Detaljer

Eivind Brett (FrP) Terje Aadalen, institusjonssjef Wenche M. Hansen, spesialkonsulent

Eivind Brett (FrP) Terje Aadalen, institusjonssjef Wenche M. Hansen, spesialkonsulent Protokoll 5/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nordberghjemmet Møtetid: tirsdag 23. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte:

Detaljer

Nora Fjelddalen (SV) Lars Martin Mediaas (A)

Nora Fjelddalen (SV) Lars Martin Mediaas (A) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/08 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 12. mars 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Avdelingssjef Kjersti Halvorsen, 23475252

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Mandag 10. oktober 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for barnehager syd. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for barnehager syd. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for barnehager syd Møteinnkalling 3/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Serviceavdelingen. Protokoll 2/05

Oslo kommune Serviceavdelingen. Protokoll 2/05 Oslo kommune Serviceavdelingen Protokoll 2/05 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 16. mars 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Goliaskogen barnehage, Vetlandsveien 17 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Per- Henry Christiansen (H)

Per- Henry Christiansen (H) Oslo kommune Protokoll 1/12 Møte: Helse- og sosialkomitè Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 28. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Inger Haagaas (H) Karin Svendsen (A) Liv Thorstensen (A)

Inger Haagaas (H) Karin Svendsen (A) Liv Thorstensen (A) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 07. november 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Hallgeir Thorbjørnsen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 3/11

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 3/11 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 3/11 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 12. mai 2011 kl. 17.30 Sekretariat: 23421969 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Store BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 20. mars 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: Mandag 09. desember 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Per Aschjem (Rødt) Brit Teien (H) Stine Møller Nilsen (V)

Per Aschjem (Rødt) Brit Teien (H) Stine Møller Nilsen (V) Protokoll 3/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsvn 21, 5 etg. Møtetid: onsdag 23. april 2008 kl. 18.00 21.00 Sekretariat: Wenche M Hansen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 6/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 24. august 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: tirsdag 02. oktober 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder:

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder: Protokoll 5/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Møterom 3. etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 04. september 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Sigbjørn

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27 Møtetid: Onsdag 19. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 24. oktober 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Wenche Hansgaard (A) Wenche Hansgaard (A) Ole Martin Bergman (A) Kim Raubakken (H) Ewa Thim (Frp) Ingrid Rødnes (SV) Victoria Rweikiza (R)

Wenche Hansgaard (A) Wenche Hansgaard (A) Ole Martin Bergman (A) Kim Raubakken (H) Ewa Thim (Frp) Ingrid Rødnes (SV) Victoria Rweikiza (R) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 4/10 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 03. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23421969 Møteleder: Tilstede: Forfall: Wenche

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 21.01.2010 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 2. etasje. Tilstede: Egil K. Ihlen, leder H

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Møteinnkalling 7/06 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 20. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 1/08

Oslo kommune. Protokoll 1/08 Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU-sal, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 22. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 51 05 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 6/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 6/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 6/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Glasshuset, Kringsjåhallen Merk! Møtetid: Tirsdag 08. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 9/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 9/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 9/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. november 2008 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 1/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bolig for utviklingshemmede, Neptunvn. 24 Møtetid: tirsdag 19. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/05 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. juni 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Eigil

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: Tirsdag 22. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 06. oktober 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2014 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Myrvoll barnehage, Tor Jonssons vei 7 Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Seksjonssjef for Helsetjenester barn og unge, Vigdis Malt Marøy, gav en omvisning på helsestasjonen og svarte på spørsmål fra OVK.

Seksjonssjef for Helsetjenester barn og unge, Vigdis Malt Marøy, gav en omvisning på helsestasjonen og svarte på spørsmål fra OVK. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Østensjø helsestasjon, Stallerudveien 97 Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 3/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg. Møtetid: tirsdag 01. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland

Detaljer

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 12. juni 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg Møtetid: mandag 17. januar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. februar 2013 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 19.00

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen. Preben Winger, Avdelingssjef

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen. Preben Winger, Avdelingssjef Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/10 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 18. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 6/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø bo-og rehab.senter, Løvsetdalen 2 Møtetid: mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU - salen Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Sigbjørn Odden (H) Jorunn Røskeland (A) vara for Steinar Andersen Ingeborg Midttun (H) Lennart Wicksell (SV) Mona Andersen (Frp) Ingegerd Espås (V)

Sigbjørn Odden (H) Jorunn Røskeland (A) vara for Steinar Andersen Ingeborg Midttun (H) Lennart Wicksell (SV) Mona Andersen (Frp) Ingegerd Espås (V) Protokoll 3/06 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Ekebergveien 243, 2 etg. Møtetid: Onsdag 07. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 46 Møteleder: Tilstede: Sigbjørn Odden (H) Sigbjørn Odden

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) May-Brith Døssland (V) Bernt Sverre Mehammer (SV)

Bente M. Larsen (A) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) May-Brith Døssland (V) Bernt Sverre Mehammer (SV) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 5/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Bu-salen, Nydalsveien 21. Møtetid: Tirsdag 02. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Else-Berit Momrak. Følgende ble utdelt i møtet: Ny sak fra A og Sv: Sak 85/09 Dagseminar om eldreomsorg i Bydel Østensjø

Else-Berit Momrak. Følgende ble utdelt i møtet: Ny sak fra A og Sv: Sak 85/09 Dagseminar om eldreomsorg i Bydel Østensjø Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 7/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Rustad dag og eldresenter, Rustadgrenda 1 Møtetid: mandag 09. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Protokoll 4/05

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Protokoll 4/05 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen Protokoll 4/05 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. mai 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Møterom 3. etg. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 7. november 2006 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf Helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 1/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 08. mars 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder:

Detaljer

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Tommy Skjervold (Frp) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Tommy Skjervold (Frp) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/11 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 01. desember 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 24. februar 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 4/06

Oslo kommune. Protokoll 4/06 Oslo kommune Protokoll 4/06 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 24. mai 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Stian

Detaljer

Torunn K Husvik (A) Tone Frønes

Torunn K Husvik (A) Tone Frønes Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/10 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 18. februar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 93 Møteleder: Tilstede: Torunn K Husvik

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 2/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 2/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 2/06 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. mars 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 1/05

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 1/05 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen Møteinnkalling 1/05 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 16. februar 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Oppsal Samfunnshus, inngang Kafé X Møtetid: mandag 10. oktober 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

May-Brith Døssland. Bente M. Larsen (A)

May-Brith Døssland. Bente M. Larsen (A) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 2/13 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 09. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Administrasjonen. Protokoll 4/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Administrasjonen. Protokoll 4/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Administrasjonen Protokoll 4/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 13. juni 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23 43 85 61 Møteleder:

Detaljer

Per Johannessen, bydelsdirektør

Per Johannessen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. april 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. mars 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/07 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, kantina Møtetid: mandag 01. oktober 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561

Detaljer